Belangwekkende avond van Pro Juventute Lange Jan-tournooi Na dertig jaren sterker dan ooit tevoren CMEFAROX 9 STADSNIEUWS kop en schotets Zestien eersteklassers worden uitgenodigd Groningse schilders exposeren in Amersfoort Representatief geheel De Gelukkigen Vol enthousiasme en grote plannen voor de toekomst De sport vaart er wel bij Beschermt uw maag Zaterdag 24 Januari 1948 Lezing over spijbelen en kinderbescherming O Door de vereniging Pro Juventute en de Commissie van Toezicht op het Lager Onderwijs werd Vrijdag avond in de aula van het Johan van Oldenbarneveltgymnasium een bij eenkomst belegd waarin twee des kundige, paedagogen het woord hebben gevoerd. De heer J. C. Blok, hoofd der A. H. Gerhardschool voor psychopatiscHe en andere moeilijk- opvoedbare kinderen te Amsterdam' had niet zonder opzet de titel van ♦zijn onderwerp „Scboolspijbelaars- levensdeserteurs9" in vragende vorm gesteld. De heer Blok kwam tot de stel ling, dat het niet aangaat gemakke lijke conclusies te trekken uit spij belen en misdadigheid. Spijbelen wordt niet altijd eender gewaar deerd. In de hongerwinter en met de komst der Canadezen lag de oor zaak van het spijbelen geheel an ders. Ook voor de misdadigheid stelt men de normen anders wan neer de omstandigheden, b.v. de nood van het vaderland, daartoe aanzet. Het kind dat spijbelt en de mens die overtreedt moeten wij meer in onze gezichtskring brengen. Het spijbelen en de misdadigheid bestaan niet. Spijbelen is geen eigenschap maar een symptoom. Het is het sein van „weest op ITw hoede". Dit symptoom ontstaat uit een ontmoeting, het is de situatie van het ogenblik, die uitlokt of aan spoort. De kracht van dit lokkend moment is zeer groot De heer Blok toetste een en ander aan voorbeel den uit de practijk De doorsnee spijbelaar en misdadiger bestaan niet. De inleider licht dan uitvoerig toe hoe de epilepsie kan leiden tot spijbelen en misdadigheid door het wegvallen van het bewustzijn. Ten slotte zeide de heer Blok, dat er wel een onderling verband doch geen causaal verband is tussen spij belen en misdadigheid. De verbin ding is niet aanwijsbaar, doch on dergronds. De eerste taak dus is de haarden te ontdekken, want zonder het stellen van een diagnose is ge nezing uitgesloten. Spr. besloot met te zeggen, dat de houding van de mens ten opzichte van 't spijbelende kind of de misdadiger ernstig ver betering behoeft. De heer D. Q. R Mulock Houwer, directeur van Zandbergen en van het Nationaal bureau voor kinder bescherming sprak over „Kentering in de kinderbescherming". Hij, schetste de toestand van voor de oorlog, die op alle onderdelen vna de kinderbescherming aanleiding gaf tot gegronde critiek. De oorlog, zo zeide de heer Mulock Houwer, heeft ook in Nederland de situatie totaal gewijzigd. Maatregelen ten aanzien van de kinderbescherming waaraan men voor de tweede we reldoorlog niet dacht zijn nu van zelfsprekend. Bij de overheid is er een beter begrip voor de kinderbe scherming gekomen. De ontredder de maatschappij dwingt tot het zoe ken naar een nieuwe richting waar in de bescherming van het kind op alle gebied is verzekerd. De versnip pering van krachten maakt geleide lijk plaats voor en concentratie van de instellingen die zich met de kin derbescherming bezig houden. Er zal met grotere deskundigheid gewerkt moeten worden. De Voogdijraad zal worden omgevormd tot een insti tuut waarm alle draden samenko men, In dit verband besprak deze Noteert U even GRAND: Intermezzo. 14.30, 18.45 en 21 u. Zo 14. 16.15, 18.45 en 21 u. <14 jaar) CITY: Het lied van Bernadette. 14 u en 19.30 u. Zo 14, 16.45 en 20 u (alle leeft.) REMBRANDT: De Opschepper en De gemaskerde troubadour 14.30 en 20 u, Zat. 14.30, 19 en 21 u. Zo. 14. 16.15. 13.45 en 21 u. Tot en met 24 JAN.: Bazar Speel tuinveren. „Rivierenwijk", P. Bor straat. 24 JAN.: Toneelopv. O.D.S. „Het onbewoonde eiland". Amicitia, 20 uur. Töneelvoorst. pers. Erdal fabr. Amicitia. 20 u. Feestavond bond HollandCa- inleider de al of niet wenselijkheid van de verzorging van ouderloze of andere kinderen in gezinsverband. Hij achtte deze vorm niet de meest geschikte. De inleiders kregen op him lezin gen enige reacties van de aanwezi gen. Vooral werd van gedachten ge wisseld over de wenselijkheid van de verzorging in gezinsverband. De heer H. L. A. Weusten, voorzitter van Pro Juventute dankte ten slotte de inleiders voor hun medewerking en wekte op tot versterking van dc gelederen van Pro Juventute. Op deze bijeenkomst waren o.m- aanwezig de wethouders J Koop man en A. J. Spiekermann, de kan tonrechter mr. P. J. E. Vonkcnberg en de inspecteur van het Lager On derwijs inspectie Amersfoort, de heer M. A. C. Lindeman. De slechte acoustiek van de zaal maakte het volgen van het gespro kene zeer moeilijk. Bouwrijp maken van industrieterrein De gemeente Amersfoort gaat het geheel nieuw ontworpen in dustrieterrein aan de Eem, dat een oppervlakte heeft van ongeveer 50 hectare,, geleidelijk bouwrijp ma ken. Ter begrenzing van een opper vlakte van 104.000' m- worden we gen aangelegd. Voorts zal de bouw van een pompstation voor de faeca- liën noodzakelijk zijn. Het regenwa terriool zal een uitlaat verkrijgen op de Eem. Het college vraagt voor de openbaar aan te besteden grond-, riolerings- en bestratings- werkzaamheden aan de raad een erediet van f 368.000; Lawntennisclub „TEVO"' opgericht In onze stad is opgericht de Amersfoortse Lawn Tennis Club „TEVO". Zij zal aansluiting ver zoeken bij, de Nederlandse Lawn Tennis Bond en stelt zich voor het komende seizoen met één of meer dere teams aan de competitie deel te nemen. Er wordt gespeeld op banen van het Tennispark Volta. Het bestuur bestaat uit: A. van Dorssen. voorzitter, mej. A. Hoevers secretaresse: ir. O. v. Uchelen, pen ningmeester, L. J. v. Nuysenburg, vice-voorzitter. Rondom het biljart De uitslagen van de gisteravond voor de competitie van het district „Eemland" gespeelde biljartwed strijden zijn: Derde klasse libre: Gouden, Ploeg IIIO.D.L. I 44 Vierde klasse libre: Centraal IIIAnimo II 80 Vyfde klasse libre: Pauw IIZonneheuvel I 08 Zesde klasse libre: Animo IIITavenu IV 62 (Ingezonden mededeling) MOOIE GEBLOEMDE ONTVANGEN 2 punten per stuk Ook in 1948 zal aan de vraag n-iar radiotoestellen niet volledig kunnen worden voldaan, zeggen deskundigen. Sosnar, commu nistisch parlementslid van Tjecho- Slowakije, die onlangs door de minister van justitie van het verbergen van wapens en rau. A.B. v. L.O. nada, cab. ..De Spitfire". Markt- j nitie werd beschuldigd, heeft zijn u- mandaat ter beschikking gesteld. 25 JAN.: Toneelver. ..St. Genesius Je hebt 't of je hebt 't niet. Pa rochiehuis P. Borstr.. 20 u. Hum. Verb. Spr. dhr. D. Coenen 1 „De boodschap v. Griekenland". Volksgeb.. 10.30 u. 26 JAN.: Inst. v. Volksontw. dhr. J. de Kadt „De problemen in het Verre Oosten". Geb. Ver. v. Vrijz. Herv. 20 u. 27 JAN.: Lezing Lt. t. zee le kl. C. W. T. Baron v. Boetzelaer over „Onderzeeboten in de wereldoor log" Ver. „Onze Vloot", 's Prin senhof. 20 u. Gemeenteraad 19 uur. T.m. 1 FEBR.: TentoonsL Groning se schilders. St. Pieter- en Blok landsgasthuis, 1016 u. Zo. 13.30 16 uur. een jaarlijks terugkerend voetbal-evenemen t Amersfoort krijgt op Birkhoven een groot» jaarlijks terug' kerend, voetbaltournooi voor eerste klassers. Binnenkort gaan de uitnodigingen in zee aan zestien be kende clubs. Het idee is uitgegaan van het bestuur van de actieve suppor tersvereniging van H.V.C., die als wisselprijs een fraai uitgevoerde plaquette beschikbaar stelt. Deze plaquette, van zwaar verzilverd brons, heeft als hoofd motief onze Amersfoortse toren de Lange Jan. Deze wisselprys zal in eigendom overgaan zodra een vereniging hem driemaal achtereenvolgens of vijfmaal in totaal heeft gewonnen. Dit voor onze stad zo belangrijke sportevenement zal de naam van Lange Jan-tournooi krijgen. Het zal gehouden worden na het gesloten seizoen voor het begin der com petitie. Het woord en het begrip .uit wisseling", zit in de lucht. De hele cultuur aan de Westerse zijde van het befaamde gordijn staat in dit teken. Is 't gek, dat ook de steden in ons eigen land tot zo iets ais uitwisseling komen? Wij kennen hier wel geen ijzeren gordijnen, die ons gescheiden houdem maar toch:; staketsels zijn er overal, en afstan den nog meer. Amersfoort wisselt uit met Groningen. Gelijke en ge lijkwaardige partijen zijn dit niet. Groningen is nu eenmaal een gro ter centrum met meer handelsle ven, bovendien door zijn excentri sche ligging en z'n verder verwij derd zijn van het Westen meer aan gewezen op zichzelf. De Groninger is ook een eigen slag met van ouds her, naar men zegt, een levendig contact met de Duitse cultuur. Mee door het laatste is. nadat de strijd tegen stoffige tradities en de grijze Haagse School kon wor den aangebonden een. springvloed over Groningen gekomen van „le vens- en kunstvernieuwing, die men Expressionisme noemde"'. Ter wijl in Amersfoort het Gilde pas in de dertiger jaren of daaromtrent werd opgericht, waar de moderne opvattingen zich konden ontplooien dateert De Ploeg, centrum van het moderne streven in Groningen, reeds van 1918. Johan Dijkstra, de ziel van deze beweging heeft het eens zeer kernachtig uitgedrukt: ..de olievliezen, die er over de schil derkunst lagen, worden wegge vaagd. de paletten gezuiverd. De academische studies worden omge draaid en op de achtergrond nieu we ideeën gschilderd in een nieuwe taal. Schilderijen in handschrift in primaire kleuren." Dat is nu. na dertig jaar. wel weer wat anders geworden. Niet, dat de olievliezen weer komen aan draven. maar de eerste hartstoch ten zijn wat gestild en van primaire kleuren zijn de meesten afgestapt Oude en Jonge „Ploegers" Wie deze tentoonstelling in het St. Pietei's- en Blokland gasthuis bekijkt, moet daarbij tevens beden ken. dat zij voor zover ik kan nagaan althans geen directe ma nifestatie is van De Ploeg, al zit ten verschillende oude Ploegers ook in dit gezelschap en zijn er jonge ren, die met hetzelfde kouter wen sen te ploegen. Daarnaast zijn er anderen, die weer dicht, angstig dicht tegen de Academie (wel te verstaan... de stoffige!) aanleunen en nog anderen, diï een impressio nisme van jaren hèr trouw blijven. Een nog iong. maar doordringend schilder als Jan v. d. Baan hoort zeker geestelijk in De Ploeg. Ziin werk draagt hetzelfde plein-axr- type. dat ook de gulle en zwierige kunst van Johan Dijkstra nog altlid in sterke mate kenmerkt. Dijkstra is, schijnt 't, nog steeds de vóór trekker gebleven en zijn werk trekt tevens aan; het is fors, bewogen, majiiielijk èn als 't moet, gesoig neerd (damesportret). De andere Ploegleden (althans, zij waren het in '38) zijn J. G. Jordens. die met talent in de abstracte sfeer ver wijlt. J. Attink. die zich m.i. te on geremd laat gaan. Joh. Faber. die het Groningse landschap een tra gisch stempel ^eeft. en E. A. Klei- ma, die nog graag met felle kleu ren werkt. Coen, Schilt ook beeldhouwer houwer De belangriikste van de anderen lijkt mij Coen Schilt, speciaal als tekenaar, maar van hem prefereer ik toch zijn beeldhouwwerk tevens de enige scultuur van de tentoon stelling: een monumentale, ontroe rend gave vrouwenbuste in Franse kalksteen. Voorts noem ik met zekere voor keur Ad Pieters. geestrijk behan delde gouaches. W. H. Leemhuis (interieur, Frans van sfeer) en Bern. W, Luttmer, die een uitge sproken talent heeft voor het ge acheveerde. maar toch niet op de society gerichte portret. Het sub tiel geschilderde portret, dat hij Fantasie noemt, heeft een evident oud-Italiaans karakter. Dan komen nog A, Buvtendijk. Joh. Bakker en K. H. van Dijk naar voren, alle drie naar het schijnt, met speciale neiging voor het land schap. Jan ten Have. een tvpisch stillevenman, evenals Arend Bos- scher. terwijl J. H. Boiling een ge tekend panorama (sepia) op Haar lem heeft ingezonden, fiet etswerk van R. Prins vertoont verwant schap met dat van onze Van Dok- kum. Fijnzinnige motieven bevat ten de batik-voorbeelden van R. de Vries. Deze tentoonstelling verdient, ook vanwege het gehalte van het ge- exposeerde. een druk bezoek. C.A.S. Jonge HVC-ers in Ned. Jeugdelftal? Sleeking en v. d. Riezenbos uitgenodigd De Technische Jeugdcommissie van de K.N.V.B. heeft haar oog laten vallen op Bertus van de Bie- zenbos. de midhalf van het eerste elftal van H.V.C. en ook op Slem Sleeking die in het derde elftal van H.V.C. speelt. Deze zeventienjarige voetballers hebben de vererende uitnodiging gekregen deel te nemen aan de trai ning voor het vertegenwoordigende Nederlandse Jeugdelftal, welke bin nenkort zal aanvangen. Het kruiswoordraadsel van de vorige week is weer alle eer aan gedaan. Tal van goede oplossingen lagen in de „loot-bus". Een prijs werd toegewezen aan: 1 H. Buitelaar, Anjerstraat 5 Amersfoort. 2 Mej. A. Nieuwland, P. Borstr. 26. 3 Mevr. Hoefhamer, Nassaulaan 21 Harderwijk. 4 Sold. W. P. Visser, mil. Sanatorium, Ka mer A'fooxt. 5 Mevr. M. Huys- mansv. Tellingen, II. Brietlaan 13. Nunspect. AMHC-heren gaan naar Amstelveen Voor A.M.H.C. is de belangrijk ste gebeurtenis van de komende Zondag de uitwedstrijd der heren tegen Amsterdam III. Hopelijk zullen de roodwitten niet te veel hinder ondervinden van de drassige Amstelveense bodem; het feit, dat de terreinen op. Birkhoven zo uit stekend tegen regen bestand zijn, brengt met zich mede, dat de A.M.H.C.-spelers op natte en mod derige velden dikwijls hun draai niet kunnen vinden. In dit geval zou deze omstandigheid zelfs de enige reden kunnen zijn, waarom wij niet al te hoge verwachtingen mogen koesteren, want de thuiswed strijd tegen deze club bracht een 52 overwinning voor onze stadge noten. Het spreekt dus vanzelf, dat de hoofdstedelingen op revanche be lust zijn. In de opstelling zien wij, dat De Vries is vervangen door Hoekstra, terwijl de overige spelers degenen zjjn, die vorige week Al melo met een nederlaag naar huis stuurden. Slagen onze stadgenoten er dus in, om de modder te over winnen, dan zullen hun Amster damse tegenstanders vanzelf vol gen. De dames hebben een vrije Zon dag. S.C.H.C. VHeren II is voor de gasten, evenals de wedstrijd Dames IIVoordaan I. Heren III en Da mes III ontvangen resp. Voordaan III en Gooi IV. „Soesterkwartier" ontvangt TOGO Voor de Soesterkwartier korfbal lers geldt: de laatste" loodjes wegen het zwaarst, niet omdat de ploegen van de laatste drie wedstrijden de sterksten van de afdeling zijn maar wel omdat onze stadgenoten nu een goede kans hebben om aan degra datie te ontkomen. Immers Soester kwartier heeft thans vier punten en krijgt a.s. Zondag het Amsterdamse Togo op bezoek, dat tot nu toe zes punten heeft vergaard. Als Soesterkwartier dezelfde strijd lust heeft als vorige Zondag tegen Rhenen toen met 50 werd gewon nen, dan blijven voor de ploeg van Muns ook ditmaal de punten in Amersfoort. Soesterkwartier is dan zo goed als buiten gevaar. Wij schrijven met opzet „zo goed als" want ook de andere ploegen zullen niets nalaten om hun plaats in de K N.K.B. te behouden, want wie de standen goed volgt zal ont dekt hebben dat de laatste vijf ploegen nog in gevaar verkeren. Soesterkwartier 2 ontvangt het Hilversumse Zwaluwen 3, waarvan \yij de uitslag niet durven voorspel len. De stand in deze competitie is: Op initiatief van mr. dr. H. Th. Verhoeff, G. L Walpot en W. C. Oos- I terman werd op 25 Januari 1918 in Maison de Kloet (Arnhemsestraat) OPENB LEESZAAL EN BIBL. dage- t<? Amersfoort een vergadering gehouden, waarin de voozitter van de lijks ruilen v. boeken 1417 u Di Nederlandse Korfbalbond. de heer Nic. Broekhuizen uit Baan, een uit- Vrijd avond ook van 19—21 u eenzetting gaf van het werk van de Amsterdamse Bond voor Lichame- ^ee„Sn B"! n,*'ln VrnïT nnk Opvoeding. Aanwezig waren vertegenwoordigers van dertien sport- ig29 uur verenigingen, die na ampele discussie besloten een Amersfoortse Bond ST1CHTSE HEUVEL": Wo.. Za voor sportverenigingen te stichten. De stichtingsvergadering werd ge- houden op Donderdag 21 Februari 1918 in dezelfde zaal. Statuten en Huishoudelijk Reglement werden vastgesteld en besloten werd dat de naam zou zijn Amersfoortse Bond voor Lichamelijke Opvoeding (A.B.v. L.O Het doel werd omschreven als volgt: door lichaamsoefeningen In verschillende vorm de lichamelijke opvoeding en vaardigheid te verbe teren, ten einde de gezondheid, de volkskracht en de tucht van de be volking van Amersfoort te bevorderen. en Zondagavond en Zondagmid dag dansen Black-While Band. „de Spotvogels"). DANCING VAN 'I HUL: ZaL, Zon en Woensd dansen. 20—23 uur. Zon mid. 15 18 u (Orkest „The Rhythm Specials"). DANCING JOKAINJEKOOM: Zat.. Zon en Woensd dansen. (Ingezonden mededeling) Voorzichtig met zwakke maag. Als U last hebt van maagzuur, zorg dan dit niet te verergeren door een of ander middel dat het zuur wel wegneemt. maar op de duur steeds méér zuur veroorzaakt. CHEFAHOX bevat geactiveerd colloïdaal aluminium nydroxyde. dat géén nieuw maag zuur doet ontstaan en een gelei achtige, genezende laag op de maagwand vormt. In grote Ame rikaanse klinieken is het gebleken het ideale middel te zijn Onder leiding van dr. M. v. d. Hoeve als voorzitter werd vlot ge start en het was vooral de heer Walpot die van veel initiatief blijk gaf. In een veelheid en verschei denheid van voorspellen demon streerde hij, dat r voor de Bond in Amersfoort vooreerst werk te over was. Reeds op 7 Maart werd besloten een enquête te houden omtrent de sportbeoefening In Amersfoort; een maand later werd besloten bij B. en W. een verzoek te doen tot verbetering en uitbrei ding van de zwemgelegenheid en een subsidie aan te vragen voor het inrichten van een kinderspeel- bestuur het Vaardigheidsdiploma in. Werk genoeg dus. Maar het voornaamste ontbrak nog nl. geld. Hierin kwam verbe tering toen de Commissie voor Openb. Speelplaatsen in de Bond opging en een kassaldo meebracht van f 800.Het volgend jaar ver leende de gemeenteraad een subsi die van f 500.later verhoogd tot f 2000.Toen konden verschil lende zaken zelf ter hand worden genomen; we noemen hiervan: a. het houden van een grote demonstratie; b. het geven van zwemonder wijs aan de leerlingen der lagere scholen; c. het houden van een spellei- derscursus en een athletiekcursus; d het houden van afstandsmar sen en van rijwieltochten; e. het inrichten van schietba- l plaats, en op 13 Juni werd een I Commissie samengesteld om te ko- i nen I men tot een ijsbaan aan de Bis- Veel hiervan is verwezenlijkt ge- 1.23 per doos - 0.40 per buisjeschopsweg. Op 25 Juli stelde het I worden, alleen bij het laatste punt is het bij het plan gebleven. Indi rect zal een en ander van groot voordeel zijn geweest voor de sportverenigingen. De wandeltoch ten hebben de grond gelegd voor de ontwikkeling van de wandel sport in Amersfoort; de athletiek- cursussen stimuleerden het athle- tiekleven; de vele openluchtspel cursussen deden zeker bij velen de lust ontwaken in gymnastiek- of voetbalvereniging verder de sport te beoefenen. Ook voor de terreinen is er door de Bond veel werk ge daan. Al spoedig na de op richting werd een onderzoek ingesteld naar de mogelijkheid tot stichting van een sport park. Het resultaat was een plan, dat op f 150.000 werd begroot en daar viel niet aan te denken. Tn 1922 kreeg de Bond een ver zoek van B. en W. om Birkhoven als sportterrein te exploiteren. Het bestuur ging op dit verzoek in, maar benoemde voor de exploita tie een commissie, de bekende ECB. Toentertijd leek het niet veel op een sportterrein maar met steun van de gemeente is er veel verbe terd en is de grond gelegd voor het keurige sportpark dat we er nu in bezitten. Verder heeft de Bond de be schikking gehad over de volgende terveinen: Leusderweg. OudeSoes- terweg, Zonnebloemstraat, Laan 1914 en Rubensstraat. In 1925 werd een poging gedaan door concentra tie van krachten de voetbalsport omhoog te brengen. De voorzitter van de E.C.B. kolonel P. W. Schar- roo hield on April vin dat iaai een lezing daarover voor de voet balverenigingen maar resultaat werd helaas niet bereikt. Ook werd reeds in 1920 een plan ontworpen voor een bureau voor medische sportkeuring, maar de medewerking van de sportvereni- I gingen wa^ toen nog te gering en 1 eerst in 192: kon er toe worden M.E.O. 11 9 2 0 20 K.V.D. 12 9 2 1 20 Tovers 11 9 1 1 19 Vogel 9 7 1 1 15 Togo 10 2 2 6 6 Altius 10 2 2 6 6 Rhenen 11 3 0 8 6 Soesterkwartier 13 1 2 10 4 S.K.V. 11 0 2 9 2 Intermezzoin Grand Op de voorgevel van het Grand Theater prijken deze week in grote letters de namen van twee bij het publiek zéér geliefde sterren: In- grid Bergman en Leslie Howard. Alleen deze forse aankondiging zal al voldoende zijn om zeven dagen lang volle zalen te trekken. Zowel Ingrid Bergman, hoewel korter tijd dan haar partner, als Leslie Ho ward bezitten een reputatie, die zij zich hebben verworven door hun persoonlijke charme wie is niet wèg van de een of de ander? maar ook door hun buitengewoon dramatisch talent. Als men de film van deze week, „Intermezzo" gaat zien, make men zich echter niet al te veel illusies. „Intermezzo" is op zichzelf een aftands verhaal, waarin Ingrid, als de vrouw die het hart verovert van een getrouwde, zeer gevierde violist, nu niet direct een sympathieke rol speelt. Zij is trou wens in deze rolprent nog niet die Ingrid, die wij uit haar latere films kennen. Haar spel is van minder grootse allure, minder overrompe lend en zeker niet zo fascinerend als wij thans van haar gewend zijn. Overigens is er deze week weer eeh goede gelegenheid om de kin derlijk-ontroerende en door en door mannelijke Leslie Howard helaas in 1943 overleden in een goede creatie van de beroemde vio list, te bewonderen. Voor de nieuws gierigen en drama-haters zij ver meld dat er een „happy end" iè. Nogmaals: Bernadette! Het liep de vorige week storm in het Grand Theater. „Het lied van Bernadette" trok avond aan avond en ook des middags stampvolle za len. Voor hen, die de film nog niet. hebben gezien en daarvan achteraf' spijt hebben, is er de geruststellen de mededeling dat de voorstellingen van deze film in City worden voort gezet. Medische Zondagsdienst Doktoren, alleen te raadplegen bij spoedgevallen: J. W. Schmelling, F. v. Blankenheymstr. 6, tel. 3495, E. J. P. Mertens zur Borg, Laantje 7, tel. 5098. Apotheken: Cramer, Utr.weg 93, tel. 3498. Soester apoth., O. Soes- terweg 92, tel. 5474. Vermeer apoth. Vermeerstraat 124, tel. 5335. Verloskundigen: H. A. v. d. Grient, Breestr. 8B, tel. 6830. Burgerlijke stand Geboren: Hendrika Maria Alida, d. v. L. W. R. Pieters en H. C. A. Hamers. Maria Johanna Alida Cor nelia, d. v. A. C. A. Voets en A. J. M. van den Oetselaar. Catharina Maria Geertruida, d. v. J. H. Balk en H. Schmalz. Alyda Hendrika Maria, d. v, L. A. Verhoeven en T. W. Vianen. Overleden: Teunis Wouter Ru- dolf Galjee, 6 m., z. v. T. Galjee en W. van de Bunt. Zo bggon het! Ingrid Bergmannog wat pril. en Leslie Howardl in een scène uit ..Intermezzo". Ter gelegenheid van het dertig jarig bestaan van de Amersfoortse Bond voor Lichamelijke Opvoeding vonden wij de heer W. C. OOSTERMAN bereid een herdenkingsartikel voor ons blad te schrijven. De heer Oos terman is secretaris-penningmees ter van de A.B.v.L.O. en maakt sinds de oprichting deel uit van het bestuur. Hij zal. nadat hij tège- lijk met de organisatie zijn dertig jarig jubileum gevierd zal hebben, zijn functie neerleggen. NJ overgegaan een dusdanig bureau te stichten. Het vele werk dat van de be stuursleden werd gevraagd was oorzaak, dat er nog al eens vacatu res ontstonden maar in 1924 kwam er een bestuur, dat het jarenlang heeft volgehouden. De samenstel ling was toen als volgt: dr. J. J. A. Aghina, vooriztter; W. C. Ooster man, vice-voorzitter; G. L. Wal pot, secretaris-penningmeester; A. Losekoot en J. J. v. d. Linde. Aan vankelijk werd het bestuur bijge staan door tal van commissies maar ten einde een vlottere wijze van werken te verkrijgen werd de leiding van de Bond -splitst ln een organisatorische, het Bestuur, en een Technische, de Techn. Com missie. Deze verdeling der leiding waarborgde een vakkundige en goede opzet der eventueel te hou den oefeningen, wedstrijden, de monstraties e.d. In 1930 kwam er een be langrijke wijziging in het be stuur daar de heer Walpot naar Amsterdam vertrok: in zijn plaats werd de heer W. C. Oosterman, secretaris^penning- meeter, terwijl de heer E. Hogewind diens plaats als vice-voorzitter innam. In hetzelfde jaar werd- voor de eerste maal een handbalcompeti tie gehouden terwijl op Vrijdag 4 Juli 1930 voor de eerste maal de gezamenlijke propagandatocht werd georganiseerd. In 1934 besloot het bestuur tot het instellen van het „Vacantie- werk" waardoor tijdens de grote vacantie aan honderden kinderen gelegenheid werd gegeven op de terreinen onder deskundige lei ding te spelen. Van het werk der latere jaren willen we nog noemen de applica tiecursus voor onderwijzers (essen) door de heer Van Mourik van 21 Febr. tot 11 Juli 1941 gegeven en waaraan door ruim 80 dames en heren van het begin tot het eind is deelgenomen. En in 1944 hield de heer Van Mourik een cursus voor jeugdleiders. Dadelijk na de bevrijding werd getracht het werk weer op volle toeren te laten draaien en reeds van 1 tot 8 Sep tember kon een sportweek worden gehouden, welke volkomen slaag de. Ten slotte nog een enkel woord over de ontmoetingen met Middel burg. In 1946 organiseerde de Bond 'n stedenontmoeting Amers foortMiddelburg en smaakte het genoegen aan de Middelburgse sportverenigingen f 2500.te kun nen afdragen voor de opbouw van hun werk. Vorig jaar he'-ben dc Amersfoorters een tegenbezoek aan Middelburg gebracht waar zij drie onvergetelijke dagen hebben doorgbracht. De A.B.v.L.O. staat thans ster ker dan ooit. Bestuur en T.C. zijn vol enthousiasme en hebben grote plannen voor de toekomst, zodat we voor de lichamelijke opvoeding nog goede tijden tegemoet gaan. >V. C. OOSTERMAN Amersfoort, 20 Janyari '48 De zin van het leven Dezer dagen vroeg een jonge man me wat voor een modern humanist de zin van het leven was. Zoals dat wel meer gaat lieten de omstandigheden het niet toe om over deze, toch wel zeer belang rijke. vraag rustig door te praten. En daar lk vermoed dat vele jonge en oudere mensen, vooral in deze tijd. z^ichzelven en anderen deze vraag stellen, wil ik proberen een bevredigend antwoord te geven. Allereerst dart ter nadere om schrijving: De ziy van het leven ligt in het leven zelf. Wat er met ons gebeurt als we sterven weet niemand. Men kan er zeer uiteenlopende gedachten over koesteren, men kan voor zichzelf vast overtuigd zijn van een al of niet persoonlijk voortbestaan na de dood: we weten het jiiet. Wat we wel weten is dat we in dit leven geplaal-t zijn, dat we, wat er ook verder met ons moge gebeuren ais taal:, of wanneer men liever wil. als roeping heltben dit leven hier op aarde te maken tot een zo gaaf mogelijk geheel, waar op we met een gerust geweten kun nen terugzien. Zo gaaf mogelijk, dat is eert. le ven waarin we onze aanleg ten vtolle tot ontplooiing en ontwikkeling brengen, ten dienste van onze mede mensen en van ons zeiven, in stof felijke, maar zeker ook in geeste lijke zin. De zin van ons leven is die ont plooiing. dus ook het scheppen van. de voorwaarden die con dusdanige ontplooiing en ontwikkeling voor ons allen mogelijk maken. P. SCHUT Biljartdistrict „Eemland" krijgt eigen orgaan Het bestuur van het biüav(district „Eemland" heeft het plan opgevat om een eigen biljartblad uit te geven waarin de bij dit district aan gesloten bilj .verenigingen hun club nieuws kunnen laten opnemen. Het eerste nummer zal midden Maart verschijnen. De leiding berust bij de heer A. J. Verkerk, competitieleider van het district. Predikbeurten Geref. Kerk (L. Vrouwestr.) 10 uur ds. D. A. Zijlstra. 17.30 dr. N. H. Ridderbos (L Costerplein), 9 uur ds. J. J. Berends, 17.30 ds. D. A. Zijlstra. (TulpStr.) 9 uur dr. N H Ridderbos, 17.30 uur ds. J. J. Berends. Geref. Kerk (art. 31) Zuidsingel 10 en 17.30 uur ds. J. A. Vink (viering H. Avondmaal). Wester- keik 10 en 17.30 ds. E. F. v. d- Born (viering H. Avondmaal). Geref. Gem. (Stovestr.) 10 en 17 uur leesdienst. 26 Jan. 19 uur ds. M. Blok (Zeist). Vrije Geref. Gem. (Muurhuizen) 9.30 en 17 uur godsdienstoef. 28 Jan. 19 uur ds. D. v. Leeuwen (Loenen a. d. Vecht). Rem. Gem. 10.30 uur dr. R. Mie- dema. Ver. v. Vrijz. Herv. 10.30 uur ds. C. H. W. v. Medevoort (Beetgum). Chr. Geref. Kerk 10 en 17 uur ds. J. Drenth. Doopsgez. Gem. 10.30 ds. S. Gos- ses Gzn. Vrije Ev. Kring 20 uur stud. IJtsma. Leger des Heils 10 uur Heili- gingsdienst 19 uur Openluchtmee ting. 20 uur Verlossingssam^nk. Zal. 20—21.30 uur Straatzang Ver- meerstr. Oosters Apost. Episc. Kerk. (A. Paulownalaan 7) 10.30 uur H. Of ferande. Soefi Beweging (Huygensl. 28) 11 uur Universele Eredienst. Chr. Science Soc. (H.B.S. Thor- beckepl.) 10 uur Holl. 11.15 uur Eng. dienst. Verg. v. gelovigen (L. Nicasius- str.) 10 uur Eredienst, 17 uur pred. des .Woords. Oud Kath. Kerk 10 uur H. Mis, Vrije Kath. Kerk 10 30 u. H Mis. 17 uur Vesper. Herv. Kerk St. Joriskerk vm. 10 uur dr. E. Emmen. ('s-Gravenhage) Jeugddienst. Onderwerp: „De we reld in gevaar" nm. 5 uur ds. Ger- 1 ritsen. nm. 7 uur ds. Herfkens. Nieuwe kerk vm. 10 uur ds. Bout p.m. ds. Herfkens. Emma-kerk vm. 9 uur ds. Steen beek, vm. 10.30 uur ds. Smits, nm. 5 uur ds, Vermaas. Gymnasium Bergkapeldienst vm. 10.30 uur ds. Beker (Eerbeek). Kapel Zon en Schild vm, 10 uur ds. Blok; Jongerepd iepsten Kerk (Appel weg) vm. 10 uur de Heer M. Ger mans (Joh. 10 113), vm. 11.05 uur de Heeer M. Germans (Hand. 12 1—19). Wijkgebouw vm. 10.30 uur ds. Herfkens. Gebouw Immapyel vm. 10.30 uur de Heer H. Schuring. Jeugdhuis vm. 10 uur de Heer D. Veis Heym Vrij. Chr. Jongerendiepst (11 15 jr.) 17 uur dhr. J. Labrie. LEUSDEN vm 10 uur ds. Hof stede. Lokaal Aschat nm. 2.30 uur de Heer Schinkel.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 2