HET SOESTERKWARTÏER 5t" directeur der Amersfoortse kweekschool H. Blijdenstein Spoorlijn dreef een wig in de verbinding met de stad H.V.C. gaat in de zomer honkbal spelen Voor honderd jaar juist in trek bij de gegoede burgerij Pensioen-gerechtigd maar nog een half jaar in functie DE NESTOR 65 JAAR Onderwijsman van de oude stempel r)EZE kweekschooldirecteur is in zijn hart de eenvoudige schoolmeester gebleven, die bijna een halve eeuw geleden in Am sterdam voor het eerst voor een klas kinderen werd gezet. Men merkt het uit alles, uit zijn spre ken over het vak. studies, de kin deren. Geen dikdoenerij, geen frazes. maar de eenvoud, die liet kenmerk van bet ware is. Deze man is van het ouderwetse dege lijke scbooJnjcesters-slag, met een veel omvattende kennis, wel ver grijsd in zijn vak. maar met een scherp reagerende intelligentie en nog steeds vol geest, vol hu mor. zonder welke het op kinde ren gerichte vak niet gedijen kan. Zaterdag 24 Januari 1948 3 IN vroeger eeuwen liep via Amersfoort en de oude Soës- terweg de kortste landverbinding tussen de Oostelijke gewesten en het culturele en financiële centrum van de Nederlanden: Amsterdam. Ongetwijfeld heb ben de Fransen de strategische en commerciële betekenis van deze verbinding begrepen, want zij zijn het vermoedelijk ge weest, die als aansluiting aan de betere verkeersweg tus sen Soest en het Gooi de straatweg van Amersfoort naar Soest hebben aangelegd. Op een kaart van omstreeks 1820 is deze nieuwe straatweg reeds aangeduid, terwijl toen al de volksmond sprak van de Ouwe Soesserweg: onmiskenbaar te ken, dat jaren tevoren de Nieuwe Soesterweg was aan- gelegd. Hoe het ook zij, de Fransen maakten gezwind gebruik van deze kortste verbinding met Amster dam, toen in November 1 fll3 de stad Utrecht door generaal Molitor werd ontruimd en de Franse bezettings troepen te Amersfoort dreigden te worden afgesneden. Onze stadsge schiedenis verhaalt met welgeval len, dat 28 Novembor 1813 's nachts om vier uren de Franse bevelheb ber de Utrechtse Poort uit en de Soesterweg óp ging. bijgelicht en een oindv/oegs uitgeleide gedaan door baron Snouckaert en de jonge Seheltus van Leusden. Het lantaarn tje, dat Snouckaert bij deze ge legenheid gebruikte, wordt nog zorg vuldig in ons museum Fléhile be waard en de heer Slootman toont het met zichtbaar welbehagen aan dc belangstellende bezoeker. Van bebouwing langs de Socs- ter straatweg was toen nog geen sprake. Wel zien we omstreeks 1830 op de driesprong van de Soesterweg en de Oude Soester weg een tolhuis verrijzen. Dit tolhuis staat er nog: n.l. op de hoek van do Snoukacrtlaan en de Brouwerstraat, waar thans de bloemenzaak van Kortbeek is gevestigd. Heerlijkheden Was er de eerste tientallen van ja ren nog geen huis langs de Soester Straatweg te bespeuren, aan de Oude Soesterweg daarentegen stonden reeds lang enige „Heerlijkheden" en enkele boerderijen. Zo was in het midden der 18e oeuw het lusthof Puntenburg gebouwd door een Amersfoortse zeepzieder Adriaan Boelhouwer, eigenaar van de zeep- ziederii de Drie Ringen aan de Kor- tegracht. waarnaar de Drieringen- steeg is genoemd Ook de boerderij Knoesthof bestond reeds; een boe renplaats welks naam ongetwijfeld menige Amersfoorter nog«onbekend in de oi;en zal klinken. Op Puntenburg heeft de Amers- foortse stadsdichter Pieter Pijpers lange jaren gewoond, en vermoede lijk is de idyllische omgeving er niet onschuldig aan geweest, dat onze rijmelaar 23 delen dichtwerk over Stad en Omgeving heeft geprodu ceerd. Inderdaad een idyllische om geving. want in het midden der vo rige eeuw had men aan deze kant van de stad niet alleen de heerlijk heid Puntenburg, doch trof men er ook de buitengoederen Belle vue. Berg en Dal en de Hooiberg aan. mooie buitenplaatsen met keurig on derhouden tuinen, Hel is dus niet altijd in de geschiedenis onzer stad zo geweest, dat de Noordkant van Amersfoort tot de misdeelde kwar tieren behoorde, en het is zelfs op merkelijk. dat speciaal deze Noord kant bij onze rijke voorouders zó geliefd was. dat men juist daar de meeste „Heerlijkheden" aantrof. Want ook Ma Retraite, een buiten goed van baron Nepveu buiten de Grote Koppel, en het villapark van graaf Sehimmelpcnninck lagen aan de Noordzijde van de stad. De eerste wig Omstreeks negentig jaren ge leden wordt dan echter de eer- ste wig gedreven tussen het la- tere Soesterkwartier en de bin- 1 nenstad. De spoorlijn Utrecht AmersfoortZwolle van de Ne- i derlandse Centraalspoor der r Hollandse IJzeren van Amster- t dam naar Kesteren. Het eerste j resultaat dezer afsnijding van de rX Soesterweggronden was, dat de buitenverblijven der gegoede burgerij bij voorkeur niet meer aan deze zijde van Amersfoort verrezen. Toch leende het terrein zich uit stekend hiervoor, wan het Soester kwartier was een jaar of vijftig- zestig geleden nog een mooi golvend landschap met bergen en „dellen," r niet prachtig akkermaalshout en ho ge dennenbossen. De oude Soester weg was in die dagen een holle mulle zandweg met eiken wallen vanaf Cock Blomhoff (Birkhoven) tot aan Puntenburg. Intussen was zo omstreeks 1870 1880 het Sasje ontstaan en stonden op de Soesterweg verschillende rijen van werkmansbuizen, zo kenmer kend voor deze periode; van die echte „tachtigers." zo als elke pro vinciestad ze kent. of het nu Amers foort. Allernaar of Maastricht is. On aanzienlijke huisjes als met blokken dozen gemaakt, mét zwarte ge verniste (BLIKWARNES) zei de volksmo^frï gang en dito keuken, zo als de huizengroep dc Twaalf Apos telen tegenover het kerkhof aan de Soesterweg, (welke huizen gelukkig in de dertiger jaren zijn gesloopt) en de naastgelegen „Vier Evangelis ten." welke laatsto nog altijd, teza men met de vele dergelijke 10e eeuwse bouwsels liet beeld van de Soesterweg op afschuwelijke wijze ontsieren. Waar nu de R K. kerk staat, was een halve eeuw geleden een veld, waar de bewoners van het Sasje en van de Soe.ster straatweg hun gpi- ten (de melkkoeien der armen) lie ten weidon. Nog spreekt de echte Kolentrelcker van de roomse kerk op hot Geiten veld! Aan het tegen woordig begin van de Soesterweg. bij café Brul. was in do negentiger jaren een tolhuis, waar in die tijd de blinde tollenaar Smit de tol boom zwaaide. Van deze blinde Smit wordt nog met smaak verteld, dat de kwajongens wel eens probeerden hem met het tolgeld voor de gek te houden, maar onze tolgaarder ken de de duiten en de kornuiten Spoorweguitbreiding Dan. zo omstreeks dc eeuw wisseling, komt dc grote spoor weg-uitbreiding, een begin van de Centrale Werkplaats en het nieuwe station. Amersfoort zelf barst uit haar keurslijf en in October 1907 wordt de nieuwe roomse kerk aan dc H'ithoos- straat geeonstiereerd (de bouw duidt op spoedig te verwachten bevolkingsaanwas in het Kwar tier). Kort x'óór en in de eerste wereldoorlog verrijzen hele stra- ten, zo als de lelijke rijen in de Gerrit van Stellingwcrfstraat en de Bonifaciusstraat. In 1919 wordt het erste uitbreidingsplan ter doop gehouden, waarin voor bet eerst de gedachte wordt uit gedrukt van ruimtelijke schei ding van woonwijk en industrie terrein, i.e. door een weg van 40 in ontwikkeling recente artikelen in ons blad over de toekomstige ontwikkeling van liet Soesterkwartier doen de vraag rijzen naar de geschiedenis van dit stadsdeel. De moderne mens vraagt niet zozeer meer naar de dingen die over hel verleden te vertellen zijn, maar veel eer ol dit verleden in liel heden nog keubaar is. En helaas is dit mei liet Soester kwartier maar al ie zeer het geval. Op grond van haar ligging was het Soesterkwartier reeds eeuweii geleden in ontwikkeling ten achter bij de rest van Amersfoort. Een goede illustratie van deze achterstand is, dunkt mij, wel hel volgende. In Augustus van het jaar 1661} trok een Raadsheer aan het Hof van dc l-ranse koning op zijn tocht door dc Nederlanden over dc weg van Utrecht naar Amersfoort. In zijn „Journal des voyages dc monsieur de Moncnnys" roemde hij deze straatweg vooral nabij dc Ketstad als de mooiste van de wereld, vijftig pas breed en ann iedere kant beplant mei twee rijen prachtige eikebomen. Anderhalve eeuw later, in juli IS07 maakten enige Amsterdamse families per rijtuig een Plaisier Rcysjc dnnr Gelderland naar Cleef en meldden in hun dagboek, dal zij tal Soest een vrij goede treg troffen, „dog van daer tot Amersfoort ging liel weder door zeer zwaar zand In het eerste geval een slagader van hel West-Europese landverkeer, welke reeds lang voor de 19e eeuw de voort durende belangstelling had van de stedelijke regeringen van Utrecht en Amersfoort. In het laatste geval een mulle ver bindingsweg van Amersfoort naar Soest en de Gooise dor pen, gelegen in de toentertijd doodarme zandstreken, aan welke weg zich dc stad niel veel gelegen liet liggen. van de Zuidzijde in 1925 de huizen tegen de straat pan gebouwd met al de benauwende gevolgen voor do op. merker. Zie nu eena het rijtje hui zen met voortuintjes op de andere helft van do Zuidzijde dezer straat Welk een prettige ruimtewerking treedt hier cp! En toch beschikken deze laatstbedoelde percelen over minder oppervlakte dan de twintig jaren eerdei gebouwde woningen Uiteraard kan geen invloed meer worden uitgeoefend op gedane za ken. Maar wèl kunnen dc Socster- kwartierders invloed uitoefenen op de gang van zaken van al, wat in de toekomst nog moet worden uitgevoerd, als b.v. de tunnel- plannen en de vraagstukken be treffende de plantsoonen en de beplantingen der straten. Veel meer dan tot nu toe moesten eigenlijk de buurtverenigingen en buurtafdelingen dor politieke par tijen zich gaan bezig houden met dc zaken, welke innig verband houden met het wel en wee van hun straat, buurt of wijk. Want oneindig be langrijker dan een uitbreidingsplan, MUZIEKTENT in dc Amersfoortse plantsoengordel, vóórdat de:e in de hongerwinter totaal werd geruïneerd. a 50 meter breedte, voorzien van boombeplanting. Reeds in 1923 wordt deze strook onvoldoende geacht en veranderd in een plantsoengordel ter breedte van 130 m. welke groenstrook vol gens de plannen van ir. Beltman tussen 1929 cn 1933 wordt aan gelegd. Rommelige indruk Intussen zien we in de jaren tus sen de eerste en de tweede wereld oorlog het Soesterkwartier ontstaan, zo als wij het nu kennen. Dan hier en dan weer daar verschijnen gro tere of kleinere plukjes woningen en ik geloof, dat juist deze omstandig heid van niet le bouwen volgens een vast plan van letterlijke uitbrei ding (zo iets als pannekoekenbe- slag, dat zich over een bepaalde op pervlakte uitspreidt) 't Soesterkwar tier tussen de Oude- en de „Nieuwe" Soesterweg zulk een hopeloos-rom melige indruk heeft doen verkrij gen. De Anemoonstraat is omstreeks 1038 gebouwd maar het veel verder gelegen An,ierplein reeds in 1924, De ene kant van de Ranonkelstraat kwam in 1925 tot stand, doch de helft van de Zuidzijde eerst in 1934. Mid den in de Tulpstraat stonden huizen reeds in 1921. maar pas in 1937 kwa men de woningen aan het Zuidelij ke stuk te slaan. En zo kunnen we wel door gaan. In onze krant van 14 dezer heeft een bewoner van het Soesterkwar tier op waarlijk beklemmende wijze zijn hart gelucht over de misdeeld heid. waaronder onze grootste stads wijk gebukt gaat. Hij wijt het te leurstellend resultaat van al die ja ren van volkswoningbouwenj voor namelijk aan de engheid van be bouwing. de compactheid van de hul- zenmassa's in dit kwartier. Ik wil niet treden in de beoordeling, doch zou graag de lezer willen aanraden, eens de Ranonkels!raat door te fiet sen- aan de Noordzijde en de helft ontworpen en gedragen door een eminent stedebouWkundige en zijn staf van enthousiaste ambtenaren, is de wetenschap en de zekerheid, dat dit plan geschraagd wordt door een brede massa van actief medewerken de bewoners van het nijvere Soester kwartier. p. s. teeling. Voor de Zondag Boodschap voor tobbende mensen Johannes de Doper zit in het slot Machacrus als gevangene van koning Herodes. Hg kan daar vrede me.' hebbenwant hij heeft zich' zelf niets te verwijten. Wat hij gC' zcyd heeft, moest gezegd worden, en het clstco kende hij van tevoren. Maar wanneer ds dagen weken worden, gaat zich langzamerhand dc twijfel nestelen m zijn ziel. It zijn verwachting niet ijdel ge weest? Heeft hg het dan alles toch verkeerd gezienHij dacht, dat Jezus een held zou zijn. die zijn volk te wapen zou roepzn. die He rodes verslaan zou. Waarschijn lijk zou dit ook de bevrijding van Johannes hebben betekend. Maar niets van dat alles. Jezus predikt en helpt zieken en gcbrckkigcn. Het is alles klein werk, persoonlijk, maar niet massaal. In ztjn angst stuurt hg dc hem bezoekende dis cipelen naar Jezus met de vraag of hij zich dan toch vergist heeft (Lucas 7) Het antwoord van Jezus is de oude Jesaja-profetie van de Messias: Zeg tegen Johan nes. wat gij gezien en gehoord hebt: dat de blinden ziende wor den. de kreupelen wandelen, de melaatsen gereinigd worden, de doven horen, de doden opgewekt worden, den armen het Evangelie verkondigd wordt. Daar zijn vele mensen, die geen uitzicht meer hebben. Het schijnt wel. of de boodschap van Chris tus alleen maar teleurstellend is. Maar wonderlijke ontdekking, dat temidden van al het masale. we reld-historische. er Eén is. die dat alles ongedaan laat. om volle aan dacht te kunnen schenken, juist aan hen. die geen uitzicht hebben o. E. plaat (A) gooit, dan roept de scheids rechter „wijd". In het andere geval roept hij „sjag". Bij vier ,\vijd"-balLen krijgt de slagman een vrije loop tot het eer- J N de komende zomer doet een ons vrij onbekende sport zijp intrede in x Amersfoort. De voetbalvereniging H.V.C. heeft namelijk besloten de echt Amerikaanse sport „base-ball," beter bekend als „honkbal," te gaan beoefenen. De benodigdheden voor dit spel zijn reeds aangeschaft, zodat we de H V,C.-ers na de competitie honkbal kunnen zien spelen. Opwindende sport AN het spelen in competitiever band is natuurlijk voorlopig geen sprake, want de toekomstige honkballers zullen eerst nog het een en ander moeten leren Het H.V.C.- bestuur ziet iets anders in deze sport, nameliik de training van dc spelers in het „voelballoze" seizoen. Het bestuur zal dan ook behalve de gewone voetbaltraining eens per week een honkbaltraining houden. Wij achten het voor de toekomsti ge toeschouwers van belang, een uiteenzetting van deze uiterst snel le en opwindende sport te geven Honkbal wordt met negen man ge speeld en er is niet veel voor nodig om een veld uit te zetten Het ter rein bestaat uil eèn vierkant, waar van de zijden 27,5 m. lang zijn. Op drie hoekc-n van hel veld ligt een kussen, op de vierde hoek. het zo genaamde thuis-honk. ligt een rub berplaat, Ongeveer in bet midden van het veld ligt eveneens eer\_rub- berplaat, die de plaats aangeeft, vanwaar de werper moet gooien. (G) De werper, een zeer belangriik speler, gooit de bal zo hard mogelijk over de rubberplaat A. waar de slag man klaar staat de bal weg te slaan. De werper moet de bal tussen knie ën schouderhoogte spelen. De ach tervanger F. die tot de veldpartij be hoort, heeft tot taak de bal tegep te houden Dit is geen eenvoudige Laak, als poen weet. dat er werpers zijn, die een bal met effect .kunnen gooien. Het vangen kan ook gevaar lijk zijn. zodat de achtervanger, op zijn rechterhand na, geheel door speciale kleding wordt beschermd De rechterhand is bloot, waardoor hij goed kan terug gooien. HET LUSTHOF PUNTENBURG in 1803, naar een kopergravure uff dc rijke prentenverzameling van Flehite. Thans staan ter plaatse de winkels van Albert Heijn en anderen Slagpartij De andere ploeg is de „slagpartij". De eerste speler gaat met het slag- I hout iets opzij van het thuishonk 1 staan en tracht de geworpen bal weg i te slaan. Als hij een bal mist. mag hij het tweemaal over doen Mist hij I ook de derde keer. dan is de slag- man „uil". Na een goede slag echter legt hij het slaghout neer en loopt zo snel mogelijk naar het eerste honk (B) De spelers in het veld halen de bal op en gooien deze naar de wach ter bij het honk. Is de bal in han den van de wachter, voor de loper het honk bereikt, dan is de loper „uit". Als de werper niet tussen knie- en schouderhoogte of naast de rubber- Athuishonk, B. C en /_).- Ie, 2e en 3e honk. G.: plaats voor werper; E. slagman. F. achtervanger sta honk Het komt wel voor. dat de bal zover wordt geslagen, dat de lo per ineens het tweede of derde honk kan bereiken. Gelukt het de loper het gehele veld zonder onderbreking rond te lopen, dan noemt men dat een „home-run", Trekken Komt een speler niet verder dan het eerste honk. dan wacht hij op de slag van zijn opvolger. Hij hoeft echter niet OP het honk te blijven wachten, maar kan vast enkele me ters starten, wat men „trekken" noemt. Hij loopt dan het risico, dat de veldpartij hein aftikt. Ook als een bal na een slag gevangen wordt kan een speler „uit" gaan, Als er drie spelers van slagpartij „uit" zijn wordt er gewisseld, dus komt de slagpartij in het veld en is de veld partij aan slag. We zien. dat honkbal vele moge lijkheden biedt en zeker niet een voudig is. Een eerste vereiste voor H.V.C. is dan ook een goede trainer aan te stellen Slaagt het bestuur daar in. dan zijn we er van over tuigd. dat de honkbalsport ook in Amersfoort populair zal worden. Dan zullen zelfs de pessimisten, die het altijd hadden over „die onnozele spelletjes van de Canadezen" zwij gen. Officiële personen, docenten cn leerlingen van de Amersfoortse Rijks kweekschool bij het 12l/i jarig jubileum in 1936Zittend van links naar rechts/ Dr. Ronhaar. de heer Blijden.stein, de heer Van Loon, dc Inspec teur H. Brandts, burgemeester. Graaf van Rondwgck. wethouder Thien, gemeente-secret ar is Kaan. Dra. Groot. mevr. Van Doorn. Staan de u.l.n r. de heer De Jong, Ds. Mledema. de heer Van Dijk, de heer Rotend aal, de heer Kruithof concierge Schoenman, de heer W. J. van Dam, de heer Ritsma. de scholen in die tijd geen al te luxueuze voorstelling maken. Mijn Normaalschool in Axel was niet veel meer dan een took, ik kan mc nog herinneren, dat er b.v. geen W.C voor meisjes was. Maar hoven de school woonde een metselaar en daarmee had den we pen overeenkomst, zo dat de meisjes daar van het toilet gebruik konden maken. Maar in 1917 ging ik voor goed uit Zeeland weg. Ik werd be noemd tot leraar Nederlands aan «le dasriiorinaal.school te Yelzcn- IJiuuiden cn tri 1920 word ik daar directeur. In hetzelfde jaar kwam de YVct-Dc Visser tot stand, die de onderwijzersopleiding groot- sclieeps zou verbeteren, maai «lie in de practijk veel minder uit werkte dan in de bedoeling gele gen had. in ieder geval werd toen echter dc normaalschool te Vel zet), die in de onmiddellijke na bijheid kweekscholen had te Haarlem; Zaandam en Amster dam, opgeheven. Ik werd be noemd tot directeur van dc Nor maalschool te Ameisfoort. die per 1 September 1921 eveneens in een kweekschool werd omgezet De Amersfoortse „Kweek" Die kweekschool bestaat dus volgend jaar een kwart eeuw. Ze staat nog steeds op dezelfde plaats aan de Heresiraat, maar het gebouw is totaal veranderd. Volgens dc nieuwe wet moesten er lokalen voor handenarbeid en handwerken komen cn er was ook een gymnastiekzaal nodig. Dat heeft nog tot 1929 geduurd Toen is er een grondige verbou wing geweest cn is er eenvoudig een nieuwe verdieping op de oude school gezet. Wij praten nog met de heer Blijdenstein over het onder wijs aan zijn school cn over de boeken, die hij zelf ge bruikt bij zijn lessen in de Opvoedkunde. Daaruit blijkt, dat deze docent van de oude stempel zeker niet aan ver ouderde denkbeelden is blij ven vast zitten en steeds „bij" is gebleven, over Gunning en Casemir tot Kohnstamm en Langcvcld. Do moderne leerboeken voor psychologie cn paedagoglek van Prof. Kohnstamm cn Bigot vor men de richtsnoer van zijn onder wijs cn ook de moderne richting in de didactiek vindt in hem een voorstander. Aanleg en roeping „Wat die opleiding betreft, te genwoordig hebben wij naast de gewone opleiding voor de lagere cn de Hoofdakte ook nog dc een jarige dag-cursus voor afgestu deerden aan H.B.S. of gymna sium. Ik heb daar goede ervarin- gen mee ïn het algemeen wordt men alleen onderwijzer als men iets voelt, een zekere roeping heeft, voor bet vak. Dat maakt liet werken aan een kweekschool zo prettig, omdat men te doen heeft met jonge mensen, die we len wat ze willen en waar ze op aan sturen. Diezelfde geest, die zelfde eenheid van wil. die ik al tijd bij mijn kwekelingen heb aangetroffen, bezielt ook de mees te van de jongelui, die op wat latere leeftijd tot de onderwijzers- studie zijn gekomen." „Ja. ik moet u zeggen, ik heb altijd met .intens plezier aan mijn school gewerkt cri banden van vriendschap binden mij nog steeds met vele van dc drie- tot vierhonderd mannen en vrouwen, «lie aan onze school voor bet be roep zijn klaar gemaakt en die nu overal in bet land. dikwijls ook bij het middelbaar onderwijs, hun taak verrichten. Zij hebben een mooi beroep gekozen. Maar geen gemakkelijk beroep. En aan waardering heeft het hun nog al eens ontbroken, ook financieel. Maar er is een gezonde geest in bet onderwijzerscorps, zeker hier in Amersfoort, waar men de schokken van de oorlog steeds meer te hoven gaat komen. Mijn ervaring als kweekschool-leraar en -directeur en ook als exami nator voor de Hoofdakte heeft mij geleerd, dat de jonge mannen en vrouwen, die zich in ons land tot liet onderwijs wenden, in de regel over die gaven van geest en gemoed beschikken, die voer de vervulling van hun taak on ontbeerlijk zijn." KentU ze wel? Hiermede vervolgen wij ome serie artikelen over beken de en onbckvwle personen uit ons aller omgeving 'T* OEN op een mooie zomerdag in bet jaar 1901 een stevig ge- 1 bouwde Zeeuwse jongeman van achttien jaar bet gebouw «Jer Maastrichtse Kweekschool uitstapte, waar bij juist voor bet onder- wijzors«Jiploiij« was geslaagd en lijj met jiet pas veroverde papier eerst naar Zeeuws-Vkumdeien trok, naar zjjn geboorteplaats Hon- tenisse. zal hij er geen vermoeden van bobben gehad, dal bij zijn loophaan hij hel pndciwijs nog eens als directeur van dc Kweek school te Amersfoort zou besluiten. Nu is die robuste jongeman een forse grijsaard geworden. Zijn leeftijd en zijn loopbaan hebben Jjcm iets patriarchaals gegeven, een zekerheid en rust. die onmiddellijk gezag afdwingen, ook als hij huiselijk in zijn woonkamer met ons zit te praten over zijn vak, zijn school, zijn leven en mevrouw ons af en toe een kop thee pre senteert. Réunie in Amicitia van oud-kwekelingen T~)E jeugd van vandaag is het volk van morgen. Wie de kinderen van nu vormt, vormt daarmee in hoofdtrekken de vol wassene van straks. Het gezin, de kerk. de jeugdbeweging kunnen in dit vormingsproces een groot aandeel nemen. Maar alle kinde ren worden gedeeltelijk, vele kin deren worden hoofdzakelijk ge vormd in de lagere school. Het wordt niet voldoende beseft cn te weinig doordacht, dat het werk van de onderwijzer tot de verantwoordelijkste taken be hoort. die men iemand kan op dragen. En boe verantwoordelijk is dan niet dc taak van hem, die op zijn beurt weer de onderwij zers zeif moet opleiden en vor men. Van de kweekscholen voor onderwijzers gaan de lijnon uit, die \oort blijven Lopen door dc geschiedenis van een generatie. De Rijkskweekschool voor on derwijzers te Amersfoort bestaat in 194.9 vijfentwintig jaar. Er zou geen aanleiding zijn daar thans reeds aandacht aan te schenken als bijzondere omstandigheden een deel der feestelijkheden, die men voor dit jubileum in de zin had, niet naar Februari van dit jaar hadden verschoven, waar door zij samen vielen met een ander belangrijk feit in de ge schiedenis van de school. De heer H O. B. B 1 ij d e n - ste in, de directeur der Amcr- foortse Kweekschool, zal aan liet eind dezer maand de pensioen gerechtigde leeftijd bereikt heb ben. Per 1 Februari zou hij het onderwijs verlaten. Alles was daar reeds op afgestemd toen de minister de directeur te elfder ure nog bereid vond, bij gebrek aan een geschikte plaatsvervan ger. lot 1 September van dit jaar in functie te blijven. De herdenking en de feestelijk heden gaan echter door. Wat daarbij gebeurt mag nog niel aan de grote klok gehangen worden maar in ieder geval brengt «Je 21e. Februari a s, een réunie van de oud-leerlingen der kweek school ip Amicitia. Honderden leerkrachten uit het lager en middelbaar onderwijs, die aan dc Amersfoortse „Kweek" gestu deerd hebben, worden op die dag in onze stad verwacht. En liet middelpunt van bet sa menzijn zal de heer II. O. B. Blij denstein zijn. „de baas" zoals alle kwekelingen en oud-kwekolin- gen hem noemen, kweekschool directeur cn onderwijsman in hart en nieren, een man die veertig jaar lang onderwijzers opleidde en die in het hele land waarschijnlijk de nestor is van de onderwijzers opleidende leer krachten. „Toen ik begon kwamen de hoofdonderwijzers nog met een hoge hoed op school", vertelt hij .,en kwam het eigenlijk niet te pas om zon der een wit vest voor de kin deren te verschijnen. Kom daar nu eens om. Wie draagt er nog een wit vest? Een schoolmeester zeker niet. Een hoge hoed? Veel eerder een alpino-petje." Herinneringen Tot 1911 onderwees de heer Blijdenstein een deel der Amster damse jeugd in „alle christelijke en maatschappelijke deugden" en daarbij leerde hij de hoofdstad kennen met het vaak fel geagi teerde en botsende leven der on derwijzers, die de strijd waren begonnen voor «le verheffing van hun beroep. Wij komen te spre ken over mensen, met wie hij om ging in zijn jeugd en die wij zelf veel later als oude. „gezeten" en gemoedclijk-vriendelijke figuren leerden kennen. Theo Thijssen, Soederhuyzen. Van Dct. Klaas do Vries. „Dat was een mooie tijd", zegt hij. „Toen ging er wat om. „Hoe bent u eigenlijk bij de on derwijzersopleiding gekomen?" „Kiik. dat ging zo. In 1911 ging ik uit Amsterdam weg. Ik kreeg toen een benoeming tot hoofd van de school in mijn geboortedorp Hontcnissc cn werd meteen le raar aan de Normaalschool te Axel. Dat was nog de oude onder wijzersopleiding, die veel meer leerlingen omvatte van de zes kweekscholen, die men toen nog maar had. Bij de Wet-De Visser van 1920 zijn die normaalscholen verdwenen of in kweekscholen omgezet. Overigens moet u zich van

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 3