Klooster van St. Bernhardl in moeilijkheden "ïV8 Van een wonderbaarlijke tekening Belangrijke spelregel met diagrammen toegelicht Sensatie, die uitbleef S ,JPlS Dat is nog eens knap werk Zaterdag 24 Januari 1948 Menslievendheid en hondentrouw hoog in de Zwitserse Alpen Eeuwen oud TUINKALENDER MIJHHARDT 0 T-woorden gevraagd Nieuwe raadsels Radio-programma 4 T rouwe/ gemoedelijke len moedige dog mensenredder! Als de uit Zwitserland afkomstige berichten juist zijn, bestaat er alle kans dat binnen afzienbare tijd de monniken, die sinds eeuwen, mèt hun beroemde honden, het St. Bernhardklooster bewonen - en zich door menslievend hulpbetoon legendarische bekendheid verwierven - wegens financiële moeilijkheden hun huidige verblijfplaats in de pas, die van Zwitserland naar Italië leidt, tegen het Franse klooster Yconue moeten verwisselen. Hoog op de Grote Sint Bernhard, naast een klein, donker meer, ligt het klooster: 2472 meter hoog, het enige gebouw in de Zwitserse Alpen dat zomer en winter bewoners kent, be woners, die negen maanden van het jaar in een woeste, witte wereld leven. Meer dan duizend jaar zijn ver streken sinds de stichting van het klooster. In oorkonden wordt de naam weliswaar voor het eerst in het jaar 1125 genoemd, maar men neemt op goede gronden aan, dat Bernhard von Meuthon het reeds in 962 heeft gesticht. Het klooster en, zijn bewoners danken de legendarische beroemd heid aan de 'honden en aan de monniken, die Vrijwillig de ver plichting op zich namen alle reizi gers, die do'or de pas trokken' zonder aaneen des persoons gast vrijheid t/> bewijzen. Bovendien hadden ziij de gelofte afgelegd al len, diey hetzij door lawines, hetzij door sneeuwstormen, gevaar liepen het leven te verliezen, hulp te bie den. Van oudsher was de bergpas, waaraan het klooster zich bevond, de kortste verbinding tussen Zwit serland en Italië. Oorspronkelijk gebruikten de monniken de honden als waak hond. Maar hier, hoog in de ber gen, waar in de lange wintermaan den vele reizigers te voet passeer den, ontdekten de kloosterbewo ners spoedig andere eigenschap pen in de viervoeters, die zij als welkome hulp bij hun vele zware tochten naar verdwaalde en in nood verkerenden ijverig aan kweekten. Oude kronieken, date rend uit de jaren ~tussen 1660 en 1670 maken reeds melding van de St. Bernhards. Doch eerst in 1774 onthulde een In Londen gevonden document bij zonderheden over de Alpen-'ier- voeters, afgericht op het redden van reizigers. De monniken behoefden de St. Bernhards niet lang af te richten op het opsporen van in nood ver kerenden, omdat de typische eigen schappen, hiervoor vereist, de ken merken van het ras waren. Een St. Bernhard ruikt bij windstilte een hulpbehoevende reiziger op een afstand van ettelijke honder den meters en tegen de wind in op ettelijke kilometers. Tevens zijn de viervoeters in staat door hun ge drag twintig tot veertig minuten van te voren het uitbreken van een sneeuwstorm aan te kondigen. En minstens een uur van -tevoren voelen zij een lawine aankomen. Barry, de kampioen De St. Bernhards werden met de jaren steeds beroemder. De be kendste hond uit de geschiedenis Spiegel der wereld dezer viervoeters is „Barry" ge weest. „Barry" die van 1300 tot 1812 leefde in de Alpen, en die in deze twaalf jaar 40 mensen van een zekere dood redde, vaak daar bij het risico nemend zelf in een lawine om te komen. Een longont steking, opgelopen na een der zwaarste en moeilijkste tochten, maakte een eind aan zijn leven. Niet echter aan zijn roem, want „Barry" is als opgezet exemplaar heden ten dage nog te zien in het Natuur Historisch Museum te Bern, waar dagelijks honderden paren ogen zich vol bewondering richten op een hond, die voor menslievend hulpbetoon de hoogste onderschei dingen verdiend heeft. En na „Barry" dient „Bellone" genoemd te worden, die enkele tientallen jaren later leefde en ruim dertig verongelukte bergbe woners van de dood redde. Onuitputtelijk zijn de verhalen die over deze St,. Bernhards de ronde doen. En steeds wordt daar bij de nadruk gelegd op 't feit dat zij op hun moeilijke speurtoch ten naar in de bergen verongeluk te reizigers geen acht sloegen op de gevaren, die zij zelf liepen. Want „Barry" en Bellonne" zijn niet de enige honden die stierven aan de gevolgen van hun laatste tocht. In de jaren tussen 1816 en IE 19. toen gedurende de lange win termaanden steeds opnieuw de sneeuwstormen in de Alpen heer sten en het verkeer over de Grote St. Bernhard een levensgevaarlijk werk was. verspeelden de monni ken negen honden, die door lawi nes overvallen werden Duizenden gered Nauwkeurig hebben de monni ken bijgehouden hoeveel malen zij er met de St. Bernhards in de loop der tijden op uit trokken om hulp te bieden. In 250 jaar werden op deze wijze twee duizend mensen levens gered. En dat ondanks het feit, dat er nooit meer dan twintig honden in het klooster vertoefden O ja, er werden stellig meer hon den geboren. Maar zodra zij zich tot de ook ons bekende langharige exemplaren ontwikkelden, werden zjj weggeschonken, omdat zij veel te veel last hebben van hun pels wanneer het er om gaat zich een weg door de sneeuw te banen. Indien er geen andere oplossing gevonden wordt, zullen de monni ken en hun trouwe viervoeters weldra de St. Bernhard, waar zij zulk een roemrijke bladzijde in de geschiedenis van menslievend hulpbetoon schreven, moeten ver laten. Laat ons hopen dat het niet zo ver komt, want de kans is groot, dat dan een hondenras uitsterft, dat zich door niet hoog genoeg te waarderen eigenschappen een ge heel aparte plaats in de witte we reld duizenden meters boven de zeespiegel, wist te verwerven. 26 JANUARI. Een rijk en langdurig heestertje is de laugblij- vende Spiraea Bumalda Anthony Waierer. Deze kan zowel in de vol le zon als in de lichte schaduw wor den geplaatst. Van ein/c Juni af bloeit ze met haar talrijke karmijn rode schermvormige bloemendie ook wel als snijbloem worden ge bruikt. Wanneer men omstreeks midden Augustus de uitgebloeide bloemen met de stengels wegsnijdt, dan gaat ze in de herfst ten tweede male bloeien. Voor kleine tuinen is deze Spiraea zeer geschikt. (Ingezonden mededeling) ZENUWTABLETTEN Checkers-rubriek OPLOSSING PROBLEMEN 1 EN 2 Daar de spelregel bij het checkers, een koning slaat een vijandelijke koning diagonaal, horizontaal en verticaal" wel een zeer belangrijke is. zullen we deze regel, aan de hand van diagrammen, nader toe lichten. Zwart T-J ET is een vreemd ding met sensationele gebeurtenissen: als men ze verwacht, dan voelt men zich toch eigenlijk een tikje be- bekocht. wanneer ze uitblijven. Zo is het ook weer gegaan met de jongste bijeenkomst van de Geal lieerde Contróleraad te Berlijn. Dit ■was de eerste maal, dat vertegen woordigers van de Grote Vier ver gaderen moesten over het probleem Duitsland sinds de mislukking van de Conferentie van Londen. Dit al leen al was een reden om deze ver gadering met zekere spanning tege moet te zien. Maar bovendien zouden de Rus sen in deze bijeenkomst reageren op de principiële veranderingen, door de Engelsen en Amerikanen in de administratie van Bizonië aan gebracht. En speciaal op dit punt werden sensationele gebeurtenissen verwacht. De door de Russen ge controleerde Duitse pers had im mers de verwachting gewekt, dat Moskou znn Geallieerden van het Westen voor de keus zou steller: of de regeling van Frankfort ongedaan te maken of Berlijn in zijn. geheel bij de Russische zone te zien inlij ven. Deze perscampagne van die Duitse bladen had de bewoners van Berlijn in hoge mate nerveus ge maakt en iets van die nervositeit was bepaald ook overgeslagen op de kranten uit de landen der Weste lijke Geallieerden. Op 't laatste moment werd daar enboven ineens de vraag aan de orde gesteld, of maarschalk Sokolofsky, de Ru^.sche vertegenwoordiger in de Contróleraad, wellicht verstek zou laten gaan. Hij was immers naar Moskou gegaan voor overleg en het heette, dat hii Maandagavond laat nog niet terug was. waaruit ge concludeerd werd. dat hij de verga dering van Dinsdag wel niet zou kunnen (of willen!) halen'. MAAR van al deze sensaties is niets terecht gekomen Soko lofsky was present en de vergade ring van de Contróleraad heett zelfs 'n bijzonder rustig verloop ge had. Wel hebben de Russen gepro testeerd tegen wat zij een schen ding van de overeenkomst van Pots dam noemen, doch de toon van de discussie was rustig, ja hoffelijk. Het blijkt ons niet nodig, om de Russische argumenten hier te her halen: ze zijn overbekend. Wij wil len alleen een uilzondering maken voor het verwijt, dat Sokolofsky tot zijn collega's richtte, dat de overeen komst van Frankfort tot stand zou zijn gekomen door de medewerking van ondemocratische ele menten als Schumacher, Adenauer en Jakob Kaiser! Dit is weer zo'n vorbeeld van: ons is niets te dol. Want ten eerste zal niemand, behalve Moskou en de communisten, kunnen begrijpen, waarom deze drie heren als ondemocratische elemen ten moeten worden gesignaleerd en in de tweede plaats.zijn ze geen van drieën in Frankfort aanwezig geweest. Maar dit zijn slechts bijkomstig heden. waar we met de Russen zo langzamerhand aan gewend zijn ge raakt: lukraak verwijten doen hoort nu eenmaal tot hun tactiek. De hoofdzaak is, dat het niet tot een breuk is gekomen, dat de kloof tus sen Oost en West zelfs niet zicht baar verwijd is. Het is, dunkt ons. duidelijk, dat Moskou als het er op aankomt geen openlijke breuk wil of aandurft. Wat Dinsdag in Berlijn gebeurd is. of beter niet gebeurd is, lijkt ons een bewiis te meer voor de juistheid van de stelling dat de Russen het best te hanteren zijn, wanneer men ze plaatst tegenover een krachtige, doelbewuste, constructieve politiek. Zevenendertigduizend sigaren hadden drie Bossenaren in Fries land voor 22 cent per stuk onge- bftnderolleerd verkocht toen zij door de politie van Harlingen wer den gearresteerd. Café's zullen in Maart een nieuw koffiesurro- gaat schenken1 20 koffie, 20 chochorei, 20 mais, 44 gerst. Wit In het bovenstaand diagram is wit aan zet. Het spel verloopt als volgt. Wit 3343, zw. 54:33. De witte koning op 14 slaat nu over pion 33 naar veld 42. over de koning op 74 naar 84, over de koning op 44 naar 24. over pion 72 naar 81 en vandaar over de koning op 82 naar veld 84. Slaat men. inplaats van over de koning op 44. eerst, over kde koning op 82 naar 81, over de pion op 72 naar 24 en dan over de koning op 44. dan blijft dat dus hetzelfde en komt de witte koning toch ook weer tot rust op veld 84. Zet men op de diagramstand nog een zwarte pion op veld 32. dan volgt na bovengehoemde slagzet een aardig eindspel, dat -voor wit ge wonnen is. Zw is dan aan zet Hii moet spe len 3222 Wit zet zijn koning nu van 84 op 11 en waar zwart nu ko ning haalt. dat bliift onverschillig, want er volgt dan 11:14. Denk er vooral aan hii het na spelen. dat de geslagen stukken pas na de slag van het bord genomen worden. In het volgende diagram bliift ook een gewonnen stand voor wit over. Zwart prijsje mee te verdienen, maar wel zijn we er heel nieuwsgierig naar wie van onze lezers in staat is. na hetgeen wij over het §pel hebben verteld, hier een oplossing te vinden De stand is: W pionnen op 12, 53 en 64. k. op 32. Zw. pionnen op 33 en 83. k. op 24 De opgave is: Wit speelt en wint in vijf zetten. De oplossingen De oplossingen van de twee pro blemen, welke wij in onze vorige checkers-rubriek plaatsten, zijn: No. 1. Wit. pion op 64. koning op 21. Zw.. pion op 34. k op 52. wint door 2153 (52:54). 64:24. No 2 Wit, twee koningen op 72 en 52. Zw. twee pionnen op 22 en 24 en twee koningen op 12 en 13. wint door 7281. Zw. moet nu slaan van veld 12 over de -witte koning op 52 naar veld 72 en wit slaat nu over de zwarte koning op 72 naar veld 43. over de pion op 22 naar veld 12 met daarna de verticale slag over de zw. koning op 13 naar veld 14. Zw. heeft nu nog wel een pion op veld 24. doch aan de beurt zijnde en niet kunnende zetten, omdat hij „vaststaat" is de partij voor hem verloren. Dit probleempje geeft een duide lijk beeld te zien hoe een eindspel, waar beide partijen koningen heb-" ben. tot uitkijken noopt. Bij de loting onder de ingezonden goede oplossingen vielen de prijzen ten deel aan A J. Venzelaar. Herm Elconiusstr. 18 bis. Ütrecht en A. L. Branger, C 126 te Harmeien. MB w& 0 PU Vandaag eraan we ons wijden aan een negental t-woorden. Het is hee! eenvoudig: gegeven zijn rle begin- en eindletters van 9 woorden, alle toevallig uit een t bestaand. De om schrijvingen zijn in willekeurige volgorde gegeven, zodat men, na gemakkelijk de vier laatste woor den gevonden te hebben, toch wel moeite zal hebben de andere op hun plaats te breneen. Daarom ge ven we tevens de klinkers aan, die j gebruikt moeten worden om deze woorden te vinden, i Dat zijn: a. a. a. a. a. a. e. e. e, e, i, i, o, o. o, o. o. vbgk vbgk vbv T T T T T T T Wit Wit aan zet speelt 1323. zw. verplicht 44.13. wit 3141. zw. 13:51. zwart staat verloren, want op zw De witte koning gaat nu 81—71 en 61—52 volgt- 71 over de koning op 51 naar 31 en vandaar over dc pion op 52 Blijft de .pion op 61 staan en zet men de zwarte koning op de velden 41. 32 of 22 dan wordt dia gonaal geslagen over pion 61 en gaat de zw. koning z.g.n. „vast" staan op veld 13 dan volgt: w. 71 over pion 61 naar veld 14 en van daar de verticale slag over de ko ning op 13 naar 12 of 11 Deze slag wordt genoteerd 71:12 of 71:11. Zo men ziet, zijn de mogelijkheden tot winston verlies bij het checkers zeer vele. Als oefening geven we hierbij een eindstand, welke Voorkwam in een partij, waarbij de heer H. Hoogland, oud-wereldkampioen Pools dammen cn ontwerper van het checkers, met wit speelde. Er is ditmaal geen 1. 2. 3. 4. 5. 6. T T T T T T T T 9. T De omschrijvingen luiden: Lek kernij; Muziekinstrument; Aanhan ger van schrikbewind; Linnen huis; Overeenkomst; Aanleg; Voorzetsel; Lid van een orkest; Bekend evene ment in Drente. Oplossingen voor Donderdag op een briefkaart In te zenden aan do redaetle van on9 blad. Voor goedo oplossingen stellen u'U prijzen beschikbaar: een van f 10.en vier van f 2.50. OPLOSSING VORIGE PUZZLE Horizontaal: 2. Stakers: 7. Oss; 9. Ton; 10. Toxicologie; 14. N.O. 15. As; 17. Rose; 19. Ros; 20. Sneu; 21. Taak: 23. Taag; 25. Die: 26. Eer; 27. Roet; 30. Leem; 32. Cuba: 33. Ena: 34. Vele; 35. As; 36. An; 38. Aristoteles; 41. Erg; 42. Nes; 43. Element. Verticaal: 1. Est: 3. Tuin; 4. K.R.O.; 5. Roos: 6. Toe; 8. Soester- berg; 9. Tiengcmeten; 11. Cork; 12. Last; 13. Product: 16. Rubriek; 18. e.a.; 20. S.A.; 22. Ave; 24. Are: 28. o.a.29. Test; 30. Laat; 31. e.v.; 35. Asyl; 37. Neon; 38. Arm; 39. Oom: 40. Sem. VOOR DE PRIJSWINNAARS ZIE PAGINA 2 OP een dag maakte ik een brief open. Aan de buitenkant kon ik nog niet zien van wie de brief wel zou zijn Toen ik de enveloppe open gemaakt had zag ik, dat de brief uit Nijkerk kwam van Barend van de Brink. Barend had mij in tijden niet geschreven en daarom vond ik het erg prettig weer eens iets van hem te horen. Het is ejji heel bijzondere brief van Barend. T)at kunnen jullie zelf zien. want zijn blief staat hier bij afgedrukt Letterlijk alles wat bij mij wilde schrijven heeft Barend ge tekend Barend ik vind je tekening fantas tisch knap'!! Ik heb hem wel vijf keer bestudeerd en iedere keer ont dekte ik weer iets nieuws. Natuurlijk moest J o u w tekening in de krant komen, al is hij wat groot van omvang. Samen met al mijn nichtjes en neefjes ga ik hem nog eens bekijken. Allereerst beginnen we met de vier hoeken. Linksboven: zit een jongetje (Barend?) diep na te denken. Op eens zegt hij: „Ha, ik heb het". Rechts boven: Vlug pakt het jongetje een briefkaart en schrijft daarop de» oplossing met penhouder en een kroontjes-pen. (Dat kun je heel duidelijk zien). Links onder: Zet hij zijn pet op en loopt met de kaart naar de brievenbus. Op de tekening kun je alleen maar zien. dat hij de brief kaart in de brievenbus laat glijden. Rechts onder: Lezen we, wie er een prijs heeft gewonnen. Verder zien we op de tekening een paar knipsels uit de krant met de nieuwe opgaven. Elsbeth cn Ans De tweeling Elsbeth en Ans Vink uit Utrecht kunnen ook nog een be kend stukje uit „Krabbeltjes en Babbeltjes" terugvinden. Dan het grote vraagteken, dat Barend dwars door de nieuwe opgaven tekende. Reuze leuk gevonden Barend! Nu gaan we de rechterkant van de tekening bekijken. Vlak achter de N van „Oplossingen" zie je een gedeelte van een hand. die een doos vast houdt. Uit die doos worden alle oplossingen geschud. Een akelei, een anjer, een aster en een lelie. Daar onder een schitterende diamant in een ring. Ter verduïdeling een prachtig lint met het woord dia mant erop Roodvonk is een besmet telijke ziekte en in ieder huis, waar roodvonk heerst moet een bordje duidelijk zichtbaar op de deur wor den geplakt. Barend plakte het etiket op de ruiten. Een fles met een lekker drankje staat op de venster bank. Met K. ben ik een.... mannetje, maar mijn lijf bestaat uit een koffer. Keurig met etiketten beplakt uit de landen, waar de koffer mee naar toe werd genomen. De doffer doet ook mee De „Doffer" mag even om het hoekje kijken. „O, wat lijken mij die poffertjes onder mijn snavel heer lijk", denkt de doffer. .Te bent een boffer, wanneer je de honderddui zend uit de staatsloterij wint. Maal ais je 1500 gulden krijgt bpn je toch ook erg tevreden. En dat is het man netje op de tekening vast wel. Dwars door de oplossingen heen staat weer een groot uitroepteken-, alsof het zeggen wil: „Nou. vonden jullie dat moeilijk?" Barend ik weet zeker, dat ik je namens alle nichtjes en neefjes mag bedanken voor de grappige mannier, waarop jij ons deze week de oplos singen van de raadsels duidelijk maakte Jongens en meisjes, drie hoera's voor onze elf-jarige tekenaar Barend van de Brink. Hoera, Hoera, Hoera!' Roodvonk - Blauwzuur i - - - Mijn eerste is een kleur en aan mijn tweede kun je je lelijk bran den. Mi.in geheel is een besmette- liike ziekte De meeste van jullie hebben meteen aan Roodvonk gedacht. „Maar." zegt Alie v. d. Kuilen uit H „het kan ook. Blauw vuur zijn Blauwvuur is een besmettelijke ziekte, die bij dieren voor komt." Dank je voor de tip. Alie. Sigarenbandjes Rika van Veenendaal uit U. Ik vond je tekening nu nog veel mooier dan de vorige keer. En wat aardig van je om sigarenbandjes bij je brief in te sluiten' Tk spaar ze zelf niet meer. maar ik ken toch wel iemand, die ik er erg veel ple zier mee kan doen. Van een kaper Eerst kaapte hij de vulpen van zijn zusje en toen schreef hij een brief naar mij. Dat was Jopic Pas man uit U. Je schrijft keurig met een vulpen, mijn compliment hoor! Het vliegtuig lijkt veel op het nieu we Amerikaanse record-vliegtuig, de Bell X S I., waarmee kapitein Yeager sneller vloog dan het ge luid. Of is het toch nog een ander type? Een oude kennis Het beste paard van stal zou ik bijna vergeten. Gerard van Eiikel heet dat paard je. Niet zo heel erg lang geleden woonde Gerard nog naast mij, maar zijn vader en moeder zochten een ander huis op. Ik vind het een grap pig idee van je, om mij nu tante Ans te gaan noemen. Schrnf mij maar dikwijls over alles thuis. Tot „Hé daar.'", snauwde een stem, toen hij de lange gang wilde doorlopen. Peter keek opzij en zag eerst nu het ruitje, waarachter blijkbaar de portiersloge was. Een rond gezicht loerde er door naar Peter en er ging een deur open, waaruit een tweede man kwam. „Wat komt U doen?" „Wel, wel," meende Peter. „Vriendelijk zijn de mensen hier niet. Ik ben gewend anders ont vangen te worden." „Wie bent U?". wilde de cerberus weten en Peter merkte met een tersluikse blik, dat het ronde gezicht hem nog steeds door het ruitje bewaakte. „Arbeidsinspectie!", zei Peter nu bars. „Voor de directie en gauw ook." „Wacht U' even!", bitste de man even onvrien delijk terug. Hij keerde zich om en keek met vragend opgetrokken wenkbrauwen de portiers loge in Peter zag, dat het ronde hoofd nu was teruggetrokken en hij hoorde zacht telefoneren. Toen sprak de man weer: „Wilt U mij volgen?" en hij ging Peter voor, de lange gang door, een trapje op, een kamer binnen. „Gaat U maar zitten. Er komt direct iemand bij U". En Pe'ter werd alleen gelaten Hij merkte, dat het stil was in het gebouw Behalve het gezoem gesloten. „Goed gesloten," constateerde Peter, de fonkelnieuwe grendels bekijkend. Toen ging de deur open en Peter zag een vrouw binnenkomen. Zij bleef een ogenblik op de drempel staan en zij nam Peter op. lang zaam, nauwkeurig. Er zou haar geen detail ont gaan, dacht hij en moest onwillekeurig deze jonge vrouw met Fridolin vergelijken. Zij zou den ongeveer dezelfde leeftijd hebben, deze hier hoogstens twee jaar ouder. Maar Fridolin had iets wat de ander miste. Fridolin bracht de ple zierige stemming mee, die men ondergaat in de vroege zomermorgen bij het betreden van een zonnige tuin. waar de aarde nog vochtig is van de datiw. Dathad deze vrouw niet; zij moest veel ervaren hebben, wat men niet licht verge ten kan. „U wenst de directeur te spreken?", vroeg zij met een zangerig aceent. „Indien dat mogelijk is?" „Het spijt mij, maar de directeur is niet aan wezig. Hij^ zal vandaag ook niet komen." „Prachtig," zei Peter, verrukt over haar stem. „Maar wie bent U dan?" „Zijn secretaresse." „En hoe is wel Uw naam?" De vrouw knipte even met de ogen, geërgerd, maar antwoordde toch; „Walewslca, Olga Walewska." „Hoe interessant," zei Peter. „Een kleindoch ter van de schone Walewska, bemind door de grote Napoleon." „Ik zie niet in. waarom U moet spotten." zei de vrouw met een opflitsende felheid. „Boven dien moet ik aan mijn werk, ik had graag, dat U het kort maakte." Peter was verbluft door haar onverwachte reactie In een ondeelbaar ogenblik zag hij deze vrouw in een geheel ander licht en hij voelde, van een zware electro-motor hoorde hij niets. Er tikte geen schrijfmachine, er ging geen tele- dat hier een kans was; die hij gemakkelijk zou foonbel en het was warm, want de ramen waren kunnen verspelen, maar hij moest het wagen. „Ik kom geen stofzuiger kopen." bekende hij en zag tot zijn voldoening, dat zij naderbij kwam en op een punt van een stoel ging zitten. „Ik Interesseer mij ook niet voor stofzuigers." ging Peter verder. „Vind het nare dingen, ma ken lawaai en als juffrouw Spoor er mee bin nenkomt fluit ik altijd de Intocht der Gladia toren, want zo ziet zij er ook uit met dat ding, krijgszuchtig, weet U. Maar U kent juffrouw Spoor niet." glimlachte Peter. „U zoudt haar moeten zien en horen. Misschien gebeurt dat nog wel eens." meende hij, zich niet bewust, hoe profetisch zijn woorden waren. Olga Walewska zag Peter nu met een vreemde blik aan. Wat moest deze jeugdige man met die tintelende blauwe ogen, die altijd plezier sche nen te bebben?, dacht zij. En op dat ogenblik had Peter gewacht en trof hij haar: „Merkwaardig, hoeveel Polen er hier tegen woordig zijn. Ossiefski en Kubelin, maar neen, die is geen Pool, wel?" Peter lette op de handen van de vrouw en zag, dat die even trilden. „Hoelang kent U Ossiefski wel?", vroeg hij meteen verder. Het duurde even, voordat Olga Walewska antwoordde en Peter meende, dat zij die tijd nodig had om zich te herstellen. Of ver giste hij zich? „Ossiefski?", zei ze tenslotte zacht, met een vraag in haar stem. „En groot musicus." waagde Peter. „Ik heb nog een paar muziekboeken van hem." De vrouw zag hem nu recht aan: haar ogen werden groot en donker en Peter voelde de sterke spanning in haar. Hij wilde haar nog niet loslaten Hij moest verder, verder, tot er iets zou breken in haar. zoals een veer springt in een horloge, dat te sterk wordt opgewonden. (Wordt vervolgd) KRABBELTJES BABBELTJES een volgende brief Gerard en de groeten thuis. De winnaars De drie boeken gaan deze week naar Wouke Bak. Pouwstraat 8 in A; Ruud Keers, Vreeburg in U en Marius Meijer, Vosseveldlaan 15 A in S. 1 Mijn eerste is een lichaamsdeel. Mijn tweede is een kledingstuk. Mijn derde is een kruid. Mijn eerste en tweede zijn samen een gebruiksvoorwerp, Mijn geheel is een bloem. 2 Wie kan van een lengtemaat, een water en een hemellichaam een vogel maken? 3 Als mijn eerste heel koud en mijn tweede geen water is. welk groot eiland ben ik dan? 4 Mijn geheel wordt met 22 letters geschreven en noemt een bekend spreekwoord 1. 5. 6. 3. 4. is een kleur 7. 17, 18. 22. kan een meisje nooit zijn 16. 17. 18. 19. 20. is een mooi dorp in de Prov. Utrecht Een 9. 8, 1. 2. 15. heeft een donkere gelaatskleur De 10, 11, 12, is een hemellichaam 13. 14. 21. 1. wordt zowel door de bakker als de huismoeder gebruikt Oplossingen van deze raadsels kunnen jullie tot en met 7 Februari naar de redactie van Krabbeltjes en Babbeltjes sturen. Schrijf er even bij hoeveel jaar je bent. TANTE ANS (Ingezonden mededeling) Wie is mijn hoop. mijn toeverlaat. Mijn steun mijn trouwe Kameraad? Gelijk 't dagelijks brood. Mijn vriend in nood? Dat is Bootz' Tip. die voor mij staat. 'n TIP VAN BOOTZ Inz. Hr, Y d. B. A'dam ontv. 1 fl TIP. Hedenavond HILVERSUM I: 19.— Nws, weer; 19.15 Reg. uitzending; 19.30 Orkest zonder naam; 19.50 Banden die bin den; 20.Nws; 20.05 Gewone man; 20.12 Wie weet hoe deze plaat heet; 20.30 Lichtbaken: 21.Negen heit de klok, 22.Dansles: 22.37 Actu aliteiten; 22.45 Avondgebed; 23. Nws: 23.20 Kamermuziek. HILVERSUM II. Hans Henke- mans, piano: 19.30 Voor de jeugd; 19.40 Jeugdnieuws; 19 45 De Bijbel in steen: 20.Nws; 20.15 De vinkoj van Sinkel: 21.15 Soc. commentaar; 21.30 Vindobona's schrammel'n; 22. Luisterspel: Lady Dona; 22.30 Ram blers; 23— Nws; 23.15 Hobbyhoek; 23.30 Lest-best. Morgen HILVERSUM I: 8.— Nws; 8.15 Twee werkjes v. Bruckner; 8.25 In leiding daarna Hoogmis; 9.30 Nws waterst.; 9.45 Kamerorkest; 10. Kerkdienst: 11.30 Na de kerkdienst; 12.15 Apologie; 12.30 Lunchconcert: Het orkest zonder naam; 12.55 Zon newijzer; ,.13.Nieuws; 13.15 Welk boek? 13.20 Lunchconc.: 13.35 Radio feuilleton; 14.05 Cabaret miniature; 14.35 Zang recital: 15.05 Causerie pater Nepomucenus Hamers; 15.15 Muzikale Tombola; 15.45 Omr. Ka- merork.; 16.10 Causerie door Zweed se ing. Gunnar Knös; 16.25 Eerste vespers; 17.Kerkdienst; 18.30 Reg. uitz.; 19.Psalmen van Sweelinck; 19.15 ds Straatsma; 19.30 Nws en weer; 19.45 Symph. ork.; 19.50 Sportreportage; 20.05 Gewone man; 20.12 Opera Don Giovanni; 21. Luisterspel: Het Schatteneiland; 21.40.Viool en orgel: 22.07 Actuali teiten; 22.15 Avondgebed; 22.30 Nws, 22.50 Dansork., 23.30 Avondconcert. HILVERSUM II: 8.— Nieuws; 8.18 Zingende torens; 8.30 De mens en zijn liefhebber.; 8.40 Ens. Intermez zo; 9.12 Sportmed.; 9.15 Men vraagt; 9.45 Geestelijk leven dr. G. Stuive ling; 10.Gerard Hengeveld; 10.30 Briefgeheim: 11.Kunst na arbeid; 12.Vers van de matrijs; 12.30 Zondagclub: 12.40 Dameskoor; 13. Nieuws, 13.15 Virtuoso sextet; 13.50 Spoorwegen; 14.— Piano; 14.05 Boe kenhalfuur; 14.30 Zo geniet U meer van muziek; 15.30 Filmpraatje; 16. Divertimento ork.; 16.30 Reportage- dienst; 17.Kinderkoor; 17.30 Ome Keesje; 17.50 Voetballen; 18.Nws: 18.15 In gesprek met de lezer; 18.30 20Nws; 20.05 Reportage; 20.15 Gelijkenissen; 19.Studiodienst; Gr.pl.; 20.45 Hcrsengvmn.; 21.15 Waltztime: 21.50 Paul Vlaanderen; 22.25 Viool en piano; 23.Nws; 23.15 Belgisch dansork.; 23.30 Frans licht ork.-concert. Maandag Ochtend- en Middagprogramma HILVERSUM I: 7— Nws; 7.15 Gymn.; 7.30 Reveille: 7.45 Woord voor de dag; 8.— Nws; 8.15 Gewijde muz.; 9.Fluit; 9.15 Ziekenbezoek; 9.30 Muziek bij het werk; 10.30 Mor gendienst; 11.Orchestre de la Société des Concerts Lamoureux; 11.15 Van oude en nieuwe schrij vers; 11.35 Pianorecital; 12.Me- tropole ork.; 12.30 Weer; 12.33 An- cora trio; 12.55 Bach koraal; 13. Nws; 13.15 Stafmuziekcorps; 14. Radiouitz. voor de scholen; 14.30 Musette ork.; 15.— Vrolijke klan ken bij de thee; 15.30 Gesare trio; 16.Bijbellezing: ,16.45 Composities van Walter Leigh; 17.Kleuter klokje klingelt; 17.15 Amsterdams vocaal kwartet: 17.45 Reg uitz.: 18.— Klanken van Hawaii; 18.15 Sport; 18.30 Reg. uitzending. HILVERSUM II: 7.— Nws; 7.15 Gr.pl.; 8.Nws; 3.18 Lichte mor genklanken; 9.Gram. muz.; 9.30 Waterst.; 9.35 Ondritsjek kwartet; 10.Morgenwijding; 10.20 Gr.pl.; 10.30 Voor de vrouw; 10.45 Cello en piano; 11.05 Twee Veluwse sagen; 11.20 Licht ork. conc.; 12.— Ens. Vincentino; 12.30 Weer; 12.33 Voor het platteland; 12.38 Johan Jong, orgel en Eddy Walis, viool; 13. Nws; 13.15 Kalender; 13.20 Malan- do; 13.50 Lichte instrumentale soli; 14.Maria Stroo, piano; 14.30 Voor de jonge moeder; 14.45 Verkorte uitvoering van Othello; 15.35 De strijd om de heer Lapraik; 16.20 Omroepkamerork.; 17.Gespeelde fabel; 17.15 De school is uit: 17.30 Miller sextet; 18.Nws; 18.15 Sil- vestri-kwartet; 18.40 Kwartet Jan Corduwencr.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 4