Liefde op het Eiland BRANDPUNTEN Advertenties Enige snelle schoenmakers „SOL" DAMESKAPSALON J.BOSHUIZEN HERENKLEDING VOOR CHEMISCH REINIGEN PALÏHE Aan d'oever van 'n snelle vliet BOEKHANDEL C. J. TERWEE Dorpstraat 41 Putten t tv-N»or „SPLINTERTJE vertelt uit zijn jeugd' Zaterdag 24 Januari 1948 5 Ni'ptnrs uit Amersfoort Helpt mee de ratten bestrijden Zoals u bekend is, is door de plantenziektenkundige dienst te Wageningen de ratten- en muizen- bestrijding streeksgewijze over het gehele land ter hand genomen. Hierbij worden zoveel mogelijk de gemeentelijk apparaten ingescha keld. Voor de gemeente Amersfoort zal tussen 914 Februari a.s. een Uitleg van een bestrijdingsmiddel voor zover nodig over de gehele stad door de gemeentelijke reini- gings-? en ontsmettingsdienst plaats vinden. Het bestrijdingsmiddel is practisch ongevaarlijk voor mens en huisdier. Om tot een goed resultaat te komen zal de medewerking van onze stadgenoten nodig zijn. Wij komen nog nader op een en ander terug. Gymnastiekdemonstraties in de Markthal Uitgaande van de Rijksinspectie voor de lich. opvoeding wordt op Woensdag 28 Jan. om 3.30 's namid dags in de Markthal een openbare gymnastiekles gegeven aan leerlin gen van het Lager Onderwijs. In deze bijeenkomst spreekt de direc teur van de Rijkskweekschool te Hilversum, de heer R. IJzer, over nieuwe banen in de lichamelijke op voeding. De demonstratie is tevens de aanvang van de cursus lichame lijke opvoeding. Van Gogh expositie in d'Oude Lanteern In d'Oude Lanteern wordt op Za terdag 31 Januari a.s. te di-ie u,uf, doi* de heer Otto van Tussenbroek een expositie geopend van tekenin gen van Vincent van Gogh. De te keningen zijn afkomstig uit de ver zameling van ir. V. W. van G.ogh te Laren, die op Zondag 1 Februari, om circa drie uur in d'Oude Lanteern een rondleiding houdt. Voor Amers foort is deze Van Qogh-expositie ongetwijfeld een gebeurtenis, waar voor de leider van jlit kunstcen trum reeds vrij spoedig na de be vrijding de voorbereidingen heeft getroffen. Quick gaat Zondag experimenteren Quick, waarnaar enige goede spe lers overschrijving hebben aange vraagd, zal haar vrije Zondag be nutten met een vriendschappelijke wedstrijd te Bussum tegen „Allen Weerbaar". Het elftal, waarin deze spelers zijn opgesteld, is sterk ge wijzigd. De wedstrijd zal dan ook als een experiment wprden be schouwd. V aterpolo-competitie Voor de waterpolo-competitie worden a.s. Maandag de volgende wedstrijden gespeeld: BrandenburgU.W.V. D.K R.V.Z.C. D.K.R.—U.Z.S.C. I—Meeuwen I. Aanvang 7 uur. Auto botst tegen boom op Op de Hageweg had een verkeers ongeval plaats toen een van de twee verpleegsters de macht over haar stuur kwijt raakte van de autp. die in de riphting Hoevelaken reed en hierdoor tegeiy een boom botste. De chau^euse kreeg een kneuzing aan haar rechterknie, terwijl haa.r col lega, die met haar hoofd tegen de voorruit terecht kwam een hersen schudding opliep. Beiden moesten naar 't St. Elisabeth ziekenhuis worden overgebracht. Vermoedelijk was een mankement aaA de stuur inrichting de oorzaak van het on geval. Lijst 4er kleine zonden 9 automobilisten gingen op. de bon, omdat zij geen teken van rich tingsverandering hadden gegeven. Een wielrijdster dacht dat maanlicht voldoende was en reed rustig zonder behoorlijke verlich ting. Een autobestuurder parkeerde zijn wagen in een bocht. De oudste grenadier van Ne derland, Frans Duijnhouwer, Sas- dijk, De Werken bij Werkendam, wordt 12 Februari honderd jaar. Hij werd 5 Mei 1868 als loteling ingedeeld bij het regiment grena diers, en maakte dus de mobilisa tie van 1870 mee. Hij is nog goed gezond, wordt alleen wat doof, en heeft kort geleden het fietsen moe ten opgeven,. Vijf jaar geleden werkte hij nog als taxateur van landerijeq. Soest Zitting prijzencommissie De plaatselijke prijzencommissie te Soest maakt bekend, dat in den vervolge de zittingen gehouden zul len worden op de le en 3e Dinsdag van iedere maand, tussen 7.30 en 8.30 uur 'savopds ten gemeente- huize. Er is echter gelegenheid dagelijks met de secretaris der commissie be sprekingen te houden aan het adres St.eenhoffstraat 5 Vele gevallen zijn tot tevredenheid opgelost. Zo werd nog onlapgs een pensionhoudster verplicht een bedrag van bijna 200,terug te betalen voor teveel berekend pensiongeld. „Het geheim van de Witte Veer/' Ter gelegenheid van de verjaar dag- van Prinses Beatrix organi seert de Chr. Oranje-Ver. „Bea trix" a.s. Donderdagavond (29 Januari) een zeer bijzondere avond in de zaal van „Eemland". „Do Oranje-Gheselltsnv te Utrecht, in den lande goed bekend, zullen dan een vertoning geven van het historiespel „Het geheim van de Wittq Veer". Medische dienst Zondag a.s. is geopend apotheek „Soestdyk", Van Weedestr. 46. SOESTEftBERG Dr. Van den Helm, Prins Alexan- derweg 82. Huis ter Heide, zal a.s. Zondag voor de buurtschappen Soesterberg, Den Dolder en Huis ter Heide de artsendienst waarnemen. Predikbeurten Ned. Herv. Kerken Oude kerk' 10 uur, ds. M. Verkerk <H. Avondmaal); 17 uur. ds. D. v Krugten (H. Avondmaal). ^mmakerk: 10 uur. ds. E. Grocpe- veld <H Avondrpaal,); 17 uur. ds. E Groeneveld (H Avondmaal» Hees: 10 uur. ds. D. v. Krugten Zonnegloren: 10 uur, ds. W v Lim- burgh (Amsterdam) Eltheto: 10, uui\ Kinderkerk. Evangelisatiesamenkomsten: Zondag 25 Jan. 19 uur Huize Bui tenzorg. spreker de heer S. v Gor- kum Donderdag 29 Jan 19.30 uur Kerkgebouw Hees, spreker dhr v. Gorkunv Herv. Geref. samenwerking tot Evangelieverkondiging: Dinsdag 27 Jan 20 uur Zaal v. d Broek. Nieuwstr. 57. Gcrcf Kerken Julianakerk: 9. 10.45 en 16.30 uur, ds A Brouwer Wilhelminakerk 10 op *7 upr, ds. H. v. d. Berg. Geref. Kerk Gebouw ..RehobothBuntweg' 11 en 15 uur. ds. H. Scholten (Nij- kerk.) Chr. Gercf. Keek 10 en 16 uur. ds. L de Bruyne Donderdag 29 Jan. 19.30 uur, ds. I. de Bruyne Hilversum.) Geref. Gemeente Kleine Rembrandtzaal: 10 en 17 uur Leesdienst Ver. Viyz. Godsdienstige", atd. Ncd. Prot. Bond Gebouw Religie en Kunst. Rem- brandtlaan: 1030 uur. de heer E. v. Loenen (Bilthoven) Evang. Gemeente Maandag 26 Jan 20 uur. Zaal v. d. Broek, Nieuwstr. 57: ds. Enter (R'dam Hoogland Kringdag J.B.T.B. Dinsdag 27 Jan. a.s organiseert de J B T B een grote Kringdag in het Verenigingsgebouw ..Concor dia" aan de Langenoord te Hoog land. Verscheidene sprekers zullen het woord voeren. De afdeling Achterveld" voert na afloop van de besprekingen een toneelspel op Medische dienst Alleen voor spoedgevallen wordt de artsendienst waargepomen door dr W Verbeek te Hoogland Lfol. K 349326Qi. Deze waarneming geldt voor Hoogland. Hooglander veen en HpevelaKen Predikbeurten Zondag 24 Januari Ned Herv. Kerk 10 uur ds O. S. Jellema. Hoevelaken Medische Zondagsdienst Voor a.s. Zondag wordt de art sendienst alleen voor spoedgeval len waargenomen door dokter W. Verbeek te Hoogland, tclef. K3493- 260. J Auto in de sloot Vrijdagavond reed een auto van de K.L.M. op het kruispunt bij het achteruit rijden in een sloot. Met behulp, van een militaire kroanwa- gen werd de auto er weer uitge trokken. Persoonlijke ongelukken vonden niet plaats. Distributienieuws Tot 30 Januari a.s. kunnen ten Distributiekantore aanvragen wor den gedaan vooir extra zeep voor slagers, melkers, verloskundigen, verpleegsters, artsen, veeartsen, tandartsen enz. Melkveehouders dienen op het formulier het aantal melkkoeien te vermelden. Predikbeurten Zondag 25 Jan. Ned- Herv. Kerk 9 30 en 2.30 uur ds. J. van Amstel. Geref Gem. Geb. „Bouwlust" 9.30 en 3 uur Leesdienst. Leusden Ouderavond 0,L. School In de O. L. School aan de'School - laan wevd Donderdagavond een ouderavond gehouden. Er waren on geveer 70 aanwezigen, die door de voorzitter, de heer J. v. d- Lag— maat, hartclyk welkom geheten werden. De aftredende bestuursle den werden herkozep. Door enige kinderen werden voordrachten ge daan waarvan de oudprs genoten. Na het bezichtigen van het werk der kinderen, bleef rpen nog gerui me tijd bijeen. Beroepen In de vacature ds. J van Rossum, voorganger van de Ver. v. Vrijz. Herv. te Amersfoort is geroepen ds. C. J. van Royen, Ned. Herv. predi kant te Oude Pekela. Leiding: COR EN ANTON RUYS Donderdag 29 Januari 8 uur opvoering van het blüspel (Quiet weekend) van Esther Mc. Cracken. Medespelenden' EN TALRIJKE ANDEREN. Pr. f 1.50 en f 4.Plaatsbespr. 28 en 29 Jan. van 10—12 en 1.30-^4 uur. (Ook telef. 4632). UITSLUITEND le klas VAKLUI, eventueel ook thuiswerkers ep of noodhulp voor avonduren voor direct gevraagd. HET ADRES voor do betere SCHOENREPARATIES. J,. BERGSTRAAT 26 TELEFOON S686 door G. J. Peelen geb. 4 90 G. J. PEELEN. schrijver o.a. van het bekende boek: „T BEGON ONDER MELKENSTIJD" beschrijft in zijn nieuwe roman het leven van twee jonge mensen. Zuiver en mooi, zoqder een enkele sensatie. Verkrijgbaar bij: /Joor reparatie cn ondefhoudswerko», cr-cn nieuwbouw naar bet thany /opgaricbt<F tiro mcr- mctsel-an aannemersbedrijf licnderl: J Jllfolicodcrl iïwr'y - Amanfc 'rdan\>urq 15 Amersfoort KAN U AANBIEDEN voetbalschoenen hockeyschoenen schaatsschoenen alle SOORTEN' bollen schaatsen sleden hockey sticks hockey tassen dam- en schaak spelen tafeltennis spelen schommels exspanders JULIAN APLEIN 1 wordt thans nog onbeperkt ter behande ling aangenomen. De aflevering is aanmerke lijk bespoedigd, ook voor onzichtbaar stoppen Een versterker voor uw Feestavond havik 30 amersfoort y door \W, Meuldijk 552. Daantjes konen begonnen te glimmen, toen hij het grote ei zag liggen. Hij likte zijn lippen en peinsde: „Dat ei is van niefparjd. eq het is vast erg eenzaam zo' in z'n eentje. Ik k§n dat arme ding toch niet aan zijn lot overlaten: stel je voor dat er iemand op trapt. Nee, zó wreed ben ik niet. Ik nperr. het mee eq we gaan het lekker bakken. De andere zullen wel blij zijn; dat zijn zulke snoepers!" Daantje boog zich voorover en stak zijn dikke armen Uit om het pi op te rapen. Hij kwam zo ver nipr. want op hetzelfde pgenblik voelde hij een stoot in zijn hals. ..Au." riep hij. „Plukkic. dat is gemeen om met met een stok Oooh alle krent-en-koek-kruimels. een béést, een vogel, wat een raar figuuFÜl'' Daantje wou de vogel over de kop strelen, maar het beest hield niet van die familiariteiten. Het gaf Daan een duw en begon de belager van het ei door het zpnd te rollen. „Hihi," gilde Daantje. „hifri. hou op, jp kietelt me. hihi, Jiellcp!" Wij hadden het lawaai al gehoord en kwamen toege sneld „Oeie." juichte Plukkie. „een struisvogeltje spelen met dikke Daantje. zijn groot veel gezel lig" De bapon en ik begonnen aan de struis te trekken om Daantje. die erg rood zag. te helPen- Maar de struisvogel vond het zelf ook al genoeg. Hij zakte achteruit door zijn poten, ging op het ei zittpn en keek minachtend over ons heen. „Hm." zei ik. sommige mensen beweren dat ik een lange hals heb. maar die hebben dan nog nooit een struisvogel gezien „Hihi," gichelde Daantje. „wat pgn ma] dier, zeker uit een diergaarde wegge lopen!'' tot 2U woorden t 1.50 3 x achtereenvolgens t 3.50 elk woord meer 1 0.10 per plaatsing extra TE KOOP GEVRAAGD Reflex- of klapcapiera 6x6/6x9. 1 3,5. Róliilm- aclopter 9x12 cm., statief en ontw. outfit, 1 jongensfiets m./z. banden Blieven mqt prijsopgave onder no. 4530 bur. van dit blad. TE KOOP AANGEBOREN Cylinder schryfbur. Leus- der weg 256. 4499 Te koop: een nieuw grqot vloerkleed, pen vouwwagen- tje en een klein keqkcnfor- nuis. Br. no. 4518 bur. vqn dit blad. Slaapkamer-ameublement, best" uit ledikant, 2 nacht kastjes, 2 stoelen, tafel, 3- deurs linnenkast 300. Nieuw model schrijfbureau, blank gelakt 160. Tc bevr. Beekcnsteinselaan 39b. 4554' Te koop een zo goed als nieuwe Kinderwagen. Te bevr. bij E. v. d. Burgt. Kerkstraat 22, Voorthuizen. 4537 Te koop aangeboden een prima Jaarsma-haard. Zo goed als nieuw. St. Anfpi- dusstraat 4b- 4529 Hebt U een haard te koop? Als U nu een Brandpunt had geplaatst was de haard over enkele uren reeds verkocht TE HUUR GEVRAAG» PERSONEEL GEVRAAGD Wie wil wegens huwelijk mijn uitstekende betrekking v.d.e.n. overnemen? Br. on: der no. 44t>8. bur. v. d. blad Zoekt U een mcjsjp voor hele of halve dagen? Brand: punten worden gespeld U hebt dus een goede kans als U een Brandpunt plaatst. PERSONEEL AANGEB. Gcdipl. naaister heeft nog een dag in de week over vpór nieuw pn vérstelwerk. Br. no. 4527 bur- v. d. blad R.K. meisje, algem. ontw., zoekt werk voor de avond uren als bijverdienste. Br. no. 4519 bur. van dit blad. Geschikte betrekkingen komen nipt uit de lucht val len. Plaats een Brandpunt en uit de binnenkomende brieven, kunt U de beste betrekking uitzoeken. Met een Brandpunt hebt U siic- pes. WONINGRUIL Woningruil. Ged. van wo ning aan rand van de stad. bev 2 kamers, keuken cn hélve zolder, tegen woning of ged van woning in cen trum stad. Br. np. 4515 bur van dit blad. Opzichter Genie zoekt te gen 1 Fe pp. a.s een degelijk gezellig pension. Br. met voorwaarden aan J Malda. Bergweg 3. Veïp (Gld.) 4500 TE HUUR AANGEBODEN Te huur: kop en schotel en glazen voor alle gelegen heden. Tulpstraat 37. 4501 Als U een huis wilt ruilen plaats dan gerust een Brand- ount U oqtvaqgt vele one ven pn U kunt rustig de bes te woning uitzoeken LESSEN Dansstudio Dan Bearda, Ulrechtseweg 89 Inschrij ving nieuwe cursussen, da gelijks van 210 uur. Gratie Stijl, Distinctie. 4516 Voqr aulorijles A. v. Nie. Inlichtingen Lissone-Linde- man, Varkensmarkt, Amers foort Tel. 5637. Gedipl. In structeur. Ook afzonderlijk thpoj-je. 4508 Lessen: viool-, piano:, mandoline- en guitaarlessen. Diploma Amsterdams coq- Spryatorium. Weverstraat 14 Spreekuur 12.30—1.30 uur. 4517 Zoekt U leerlingen voor Uw school? Plaats dan een Brandpunt in deze rubriek. Wilt U Uw bruiloft doen slagen? Verkerk er bij vra gen, accordeonnist, Paulus Borstraat 23 Piano-klavier, bassen te koop, prima slaat. 4514 Permanent va5.-. We der ontvangen de vooroorl. vloeistof en olie prepar. J. Dirkmaat, Leusderweg 256, bij het Borneoplein (boven huis). 4498 Ter bruiloft? Met een mond vol tanden? Houd een gees tige speech! Zend gegevens v. bruidspaar No 155 Boek handel Borneo. Amersfoort, 't Komt oké. Uitknippen. 45Q5 Bal-Masqué 31 Jan. '48. U komt toch ook? Intro ductie mogelijk via de leer lingen. Strenge selectie zal worden topgepast. Na Vrij dag 30 Japgeen kaarten meer verkrijgbaar. Acade mie de Dance Ann Bert Kamperman. Langestr. 113. 4478 Is Uw radio niet in orde? Belt U dan even 5640 en wij halen omgaand uw toestpl ter grondige revisie. Ver koopkantoor van Philips Radio Producten. Vermeer straat 128. 4553 De dame van smaak laat haar borduurwerk verzor gen bij atelier „Fleuretta*. Zuidsinprel 35. Geopend van 1 #-3 uur. Tel. 3521. 4528

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 5