DAGBLAD VOOR AMERSFOORT SPANNING IN INDONESIË IS GEWEKEN Vergoeding aan getroffenen met twee milliard verhoogd Vandaag... Frankrijk devalueert franc met tachtig procent Ontwerp voor verzekering tegen werkloosheid Commissie van Drie: Beide partijen aanvaardden zonder voorbehoud Belastingen dekken 250 millioen Leidend beginsel: draagkracht Curacao wil direct zelfstandigheid Maandag 26 Januari 1948 Achtste jaargang, No. 928 Opgericht door de Stichting „Het Parool" - Giro 510330. Bank: Ronerdamsche Bank. Postbus 9 Abonnements prijs 31 «ent p. w. of 4.— p. kw. Losse nummers 10 cent Uitgave: N.V. De Nieuwe Pers Redactie en Administratie: Snouckaertlaan Amersfoort. Telefoon redactie 4291. Telefoon administratie 6235. Directeur-Hoofdredacteur: T J. DE BOORDE R. De Commissie van Goede Diensten heeft aan de kringloop van interpretaties, voorbehouden en aanvullingen een eenvou dig einde gemaakt door kort en bondig te verklaren, dat de aanvaarding van de zes additionele punten van de Renville door beide partijen onvoorwaardelijk is geschied. Ter oplossing van het,misverstand dat is gerezen in verband met de briefevan de Republikeinse regering over de zes punten heeft de Commissie Zondag de kwestie te Djogja besproken. Na deze bespreking, zo meldt het communiqué van de commissie verder, heeft president Soekarno per brief vastgelegd, dat de zes punten door de Republiek onvoorwaardelijk worden aan vaard. De commissie verwacht dat de onderhandelingen tussen beide delegaties Woensdag zullen worden voortgezet. Professor Schermerhorn had des gevraagd tevoren reeds ztfn mening over de verwarrende ontwikkeling van de afgelopen week aldus gefor muleerd: De huidige moeilijkheden zijn volgens mg ontstaan door de publi caties. Het komt vaak voor dat in de loop van politieke onderhande lingen op bepaalde momenten een zekere duisternis optreedt. Gewoonlijk wordt daarin geduren de de onderhandelingen weer licht gebracht. Daar de stand van zaken werd openbaar gemaakt tijdens zulk een duistere faze maakt het geheel een vreemde indruk. Het is betreu renswaardig dat dit gebeurd is, maar ik geloof niet dat er van een gevaarlijke spanning sprake is. Het is duidelijk, aldus prof. Schermerhorn, dat de Republi keinen zo veel mogelijk naar zich toe willen halen. Maar dat is nor maal verschijnsel bij politieke on derhandelingen. Hatta vormt zakenkabinet Mohammed Hatta, de nieuwe Re publikeinse kabinetsformateur, heeft na bespreking met politieke partijen gezegd dat zijn kabinet een presidentieel zakenkabinet zal zijn, tot een verantwoordelijk parlemen tair kabinet kan worden gevormd. Hij gaf de volgende programma punten: 1 Voortzetting van de onderhan delingen op de Renville op basis van de bereikte grondbeginselen. 2. Bespoediging van de vorming der Verenigde Staten van Indone sië. 3. Rationalisatie en opbouw van het Republikeinse leven. Op geheel Madoera en de bijbe horende eilanden heeft het Neder lands-Indisch gouvernement een volksstemming georganiseerd, waarbij ruim 95% van de kiesge rechtigden zich uitspraken voor een zelfstandige staat Madoera. Raden A. Tjakraningrat zal het regeringsbeleid van de staat Ma doera op zich nemen. Hij is ge machtigd een regeringsvorm vast te stellen, gebaseerd op de begin selen van Linggadjati. Opstand in Oekraine? Sterke guerillamacht zou in bossen opereren Volgens berichten uit China, naar verluidt afkomstig van de Chinese geheime dienst, is in de Oekraine een grote opstand uitgebroken. Anderhalf millioen personen zou den bij de opstand betrokken zijn. De bevolking in de zuidelijke Oekraine zou de steun hebben van een sterke guerilla-macht. Volgens deze berichten zou een redeelte van de bevolking naar Si berië zijn gedeporteerd, maar het zou'niet gelukt zijn de honderddui zenden guerilla's te verslaan, die van de dichte wouden uit opereren. De rede van de Oekrainsc minis ter-president Kroesjtsjef ter gele genheid van de dertigste verjaar dag van de Oekrainse sowjet-re- publlek. Zondag door Radio Moskou uitgezonden, geeft aanleiding te veronderstellen dat de Chinese be richten niet zonder grond zijn. Kroesjtsjef deed een felle aanval op de Oekrainse nationalisten, die met de Duitsers hebben samengewerkt „en na de nederlaag van hun Nazi- meesters in Brits-Amerikaanse dienst zijn gegaan". De Oekrainse natie heeft een onbetekenend aan tal nationalisten op de vlucHt ge jaagd en zal de sporen die zij ach tergelaten hebben uitwissen, zei hij. ZJNO-Assemblée Ook Nederland maakt 25% kans Noch Genève, noch Parijs, noch Brussel, noch Den Haag zijn ideaal als zetels voor de komende UNO- Assemblée en daarom maken deze vier Europese steden allemaal wel een kansje ziedaar kort samen gevat de inhoud van de persconfe rentie die Trygve Lie, UNO's secretaris-generaal, Zaterdagmid dag in Den Haag hield. Een beslis sing hebben Lie en zijn staf niet genomen: dit is de taak van een UNO-commissie van negen leden, die nu de bevindingen van de heer Lie c.s. toegezonden krijgt en daar uit de slotbalans opmaakt. De com missie zal de rapporten ongeveer half Februari ontvangen. De nieuwe partij is er „Volkspartij voor vrijheid en democratie Als resultaat van de Zaterdag gehouden vergadering van de Partij van de Vrijheid in een der zalen van Bellevue te Amsterdam, werd besloten samen te gaan met het comité ter voorbereiding van de oprichting van een Democratische Volkspartij en een nieuwe partij, de „Volkspartij voor Vrijheid en Democratie" te stichten. Het voor stel tot de fusie, uitgegaan van het hoofdbestuur van de Partij van de Vrijheid, werd aangenomen met 189 tegen 2 stemmen. Mr. D. M. Slikker is voorzitter en mr. P. J. Oud vice-voorzitter van de nieuwe partij. Gratie voor twee ter dood veroordeelden Bij K.B. is gratie verleend aan Geessien Bleeker, die tweemaal tot de doodstraf was veroordeeld" door resp. de Groningse en de Drentse Kamer van het Bijzonder Gerechts hof te Leeuwarden en aan J. J. C. Baas, tot de doodstraf veroordeeld door het Bijzonder Gerechtshof te 's Gravenhage. Ten aanzien van beiden is de doodstraf veranderd in levenslange gevangenisstraf. De Philippijnen zgn getroffen door een der hevigste aardbevin- gen sinds vijftig jaar. De aardbeving is door vele sta tions in andere werelddelen gere gistreerd. PRINSES ANNA van Bourbon-P ar- ma. de verloofde van ex-koning Mi chael van Roemenië is in Zwitserland aangekomen. Zij werd op het station te Davos begroet door haar toekomsti ge echtgenoot, die haar zelf in een jeep naar hft hotel reed. Vrije valuta-markt gaat door, ondanks verzet van Londen bn Washington De nieuwe wisselkoersen voor de Franse franc zgn Zondagmiddag gepubliceerd. Zij betekenen een devaluatie van 80%. Verder is bekend gemaakt dat de vrge markt in valuta op de Parijse beurs op een nader te bepalen datum zal worden geopend. Het Franse publick heeft de devaluatie met gemengde gevoelens ontvangen. Dat de her ziening van de koers ten behoeve van de export een devaluatie in optima forma bleek te zgn geworden heeft een onthutsende indruk gemaakt. Men verwacht een verdere stijging der prijzen. Leidende socialisten^ enige radicalen en gezaghebbende economen hebben twij fel uitgesproken over de doeltreffendheid van het plan. De economi sche voordelen moeten nog blijken, en de politieke nadelen zijn zonder meer duidelijk. Het bezoek van Stafford Cripps. die aan het eind van de vorige week overhaast naar Parijs vloog om de regering van het plan tot instelling van een vrije valuta-markt te weer houden, heeft dus niet gebaat. Aan druk van verscheidene kan ten heeft het overigens niet ont broken. Washington had te kennen gegeven het Britse standpunt te delen en met het Internationale Monetaire Fonds dreigde een ogen blik een breuk. In een communiqué heeft met I.M.F., dat is ingesteld om monetaire schokken als Frank rijk nu aan het internationale be talingssysteem toebrengt te voor komen, bekend gemaakt dat het met Frankrijk zo goed mogelijk zal trachten samen te werken. Kon niet anders De Franse regering had aan Cripps. Washington en het I.M.F. meegedeeld dat het geen andere mogelgheden zag om de binnenland se economie gezond te maken. In een gemeenschappelijke ver klaring hebben de Britse en de Franse regering medegedeeld, dat zü het oneens zijn over het Franse besluit aangaande een vrije markt voor harde valuta, maar dat een nauwe samenwerking in technische zin onmiddellijk zal beginnen ten einde de terugslag op de handels betrekkingen tussen sterling- en francgebieden zo gering mogelijk te doen ziln. Niet meer voor soep maar voor lijm! Slagers, die platte beenderen sa men met mergpijpen altijd (voor ongeveer 25 cent per kilo) aan het publiek verkocht hebben, moeten deze eigenlijk inleveren die ver plichting bestaat allang. De N.V. lijm- en gelatinefabriek te Delft heeft deze namelijk nodig als grondstoffen. De siagers kregen hiervoor echter maar 3 tot 4 cent per kilo betaald, vandaar dat het publiek een grager geziene afnemer was (soepbeentjes!). Nu is er in Delft evenwel groot tekort aan grondstoffen en daarom heeft het departement van minister Mans- holt de CCD opdracht gegeven, streng toe te zien op de naleving .van de al lang bestaande! ver plichting tot inlevering. Dr. Binnendijk, chirurg van het Ziekenhuis „Salem" te Ermelo ver gezelt als lijfarts Z.M. Koning Leo pold van België op zijn reis naar Havanna. Bij Tweede Kamer ingediend: Kosten te dragen door werkgevers, werk nemers en overheid samen Verzekering tegen werkloosheid wordt beoogd door een wetsontwerp dat thans bij de Tweede Kamer is ingediend. De regering meent, dat onderscheid moet worden gemaakt tussen een wachtgeldvcrzekering en een werkloosheidsverzekering, terwijl de zorg voor de werknemer die onder deze twee verzekeringen geen aanspraak kan maken op uitkerin gen, geheel van do overheid moet uitgaan in de vorm van een sociale bijstandsregcling. De wachtgeldverzekcring moet volgens de regering aan de bedrijfs organen worden overgelaten. Be drijfsverenigingen zullen zich na tuurlijk wel aan de wettelijke voor schriften hebben te houden, maar wat de omvang en de duur van de uitkering betreft, zal de wet slechts een minimum voorschrijven, waar boven een bedrijfsvereniging mag uitgaan. De werkloosheidsverzekering zal op geheel andere wijze moeten worden aangepakt. Omvang en duur der uitkering zullen hier door de wet uniform moeten worden geregeld, zonder dat een bepaalde bedrijfstak die zal kunnen verbete ren. Het bestuur van een „alge meen werkloosheidsfonds" zal een reglement voor de werkloosheids verzekering moeten opstellen. Voorts zal een uniforme premie möeten worden geheven, terwijl ook de overheid financiële hulp zal moeten verlenen. Het risico der verzekeringen zal volgens het oor deel der regering niet door bepaal de werkgevers of groepen van werkgevers moeten worden gedra gen. Een werkloosheid van gemid deld 6% is als uitgangspunt genomen. Voor wachtgeld en werkloosheidsverzekering samen zal dus door overheid, werkgevers en werknemers in totaal 6% van het loon moeten worden opgebracht. Voor werkgevers, werknemers en overheid samen zullen de kosten van deze werkloosheids- en wacht geldverzekcring ongeveer 240 mil lioen gulden per jaar bedragen. Waarvan het rijk ongeveer 60 mil lioen gulden voor zijn rekening zal nemen. Daartegenover vervallen de kosten van subsidiëring van wachtgeldregelingen en een gedeel te van de kosten van overbrug- gings- en sociale- bijstandsuitkerin gen tot een gezamenlijk bedrag van vermoedelijk 25 a 30 millioen gulden. Wie er buiten vallen Niet door dit wetsontwerp a's werknemer beschouwd worden o.a.: ambtenaren; zij, werkzaam bij het bijzonder onderwijs: degenen die in de huishouding werkzaam zijn; zij die slechts korte tijd in loondienst plegen te werken; degenen wier in loondienst verdiend loon meer dan 6000 gulden per jaar bedraagt; zij die ouder zijn dan 65 jaar. Het is de bedoeling dat een wachtgelduitkering 48 dagen zal duren; daarna wordt de uitkering een werkloosheidsuitkering en duurt dj^n 78 dagen. Heeft een ftorknemer echter geen recht op wachtgeld (in verband met het aantal dagen dat hij in de betrok ken bedrijfstak moet hebben ge werkt) dan valt hij direct onder de werkloosheidsverzekering, die hem dan tenminste gedurende 126 (48+ 78) dagen uitkering zal geven. Het wachtgeldreglement van een bedrijfsvereniging stelt het wacht geld vast op 80% voor gehuwde of ongehuwde mannelijke of vrouwe lijke kostwinners, 70% voor onge- huwden, niet-kostwinners van 18 jaar en ouder, die niet bij hun ouders inwonen, en 60% (alles ge rekend van het dagloon) voor alle andere werknemers. Clay wil 700 millioen dollar voor Duitsland Amerika zal geen voedsel verschepen Generaal Clay, de Amerikaanse opperbevelhebber ln Duitsland, heeft in Washington medegedeeld, dat hg hot Congres om 700 mil lioen dollar zal vragen teneinde het gemiddelde Duitse voedselrantsoen in de Brits-Amerikaanse zone tot 1.800 calorieën per dag te verho gen. Hg zag niet ln, waarorq de rant soenen voor de volgende maand niet op een peil van 1.400 calorieën kon den worden gehandhaafd of waar om de dreigende verlaging tot 800 Calorieën in sommige delen van de Britse zone niet kon worden voor komen. De V.S. overwogen geen extra-voedselverschcpingen ter op heffing van de huidige kritieke si tuatie. Dit moesten de Duitsers zelf doen. „Als wg' zien, dat de Duitse bestuurders alles doen wat zjj kun nen, zal dit ons o9L-aar.sporing zijn, handelend op te treden". Bijzondere ambassade naar Venezuela Naar het ANP verneemt, zal het lid van de Raad "an State, Jhr. dr A. Loudon, oud-ambassadeur te Washington, aan het hoofd van een bijzondere ambassade naar Vene zuela vertrekken. Deze ambassade heeft tot taak de koningin en het kabinet te verte genwoordigen bij de aanstaande ambtsaanvaarding van de nieuw- gekozen president van Venezuela. Wetsontwerp materiële oorlogsschaden Weerbericht Ws OVERWEGEND DROOG Weersverwachting, geldig tot Dinsdag avond: Overdrijvende wol kenvelden en over wegend droog weer. Matige, tijdelijk krachtige Zuid- Oostelijke wind. Weinig verandering van temperatuur. 27 Jan.: Zon op 8 29 uur. onder 17.17 uur. Maan op 18.52 uur, onder 9.44 uur. Bij de Tweede Kamer is ingediend het wetsontwerp op de materiële oorlogsschaden. Bij aanvaarding van dit ontwerp zul len alle tot dusver in verschillende besluiten verspreide bepalin gen op het gebied van de door particulieren geleden oorlogs schade komen te vervallen en ral van het oorlogsschaderecht een overzichtelijk geheel zijn verkregen. De voornaamste punten van dit ontwerp luiden als volgt: Economisch zwakkeren zullen seen integrale vergoeding van de geleden schade ontvangen. Oorlogsslachtoffers zullen vol gens de nieuwe regeling in totaal 2 milliard gulden meer ontvan gen, dan volgens de geldende maatstaven. Totaal der verplichtingen wegens oorlog en defensieschadc wordt geraamd op 7.7. milliard gulden. Nieuwe schaderegeling zal nieuwe belastingsheffingen nood zakelijk maken tot een bedrag van 250 millioen gulden per jaar.' Bij de toepassing van het begin sel, dat bij de vergoeding van de ge leden oorlogsschade mede rekening wordt gehouden met de draagkracht, is er in oe eerste plaats van uit ge gaan dat als de zwaarst getroffe nen kunnen worden aangemerkt z(j die schade hebben geleden aan een door hen zelfbewoonde of gebruik te woning of bedrijfspand (mitsga ders schip). Voor woningen is voor de inte grale vergoeding aangehouden een 5.000,voor de bedrijfspanden bedraagt d^e grens eveneens 5.000,voor woningen annex be drijfspand 8.000,en voor sche pen 9.000,De omstandigheid dat het hier betrekkelijk kleine pan den betreft, gevoegd bij de eis van het eigen gebruik, hetgeen ook weer met zich brengt dat hier niet de eco nomisch sterkeren in het geding zijn, is voor de regering motief ge weest om in deze gevallen een ver goeding op basis van vervangings waarde te verstrekken. Huisraad -schade In dezelfde richting vergoe ding naar draagkracht werkt voorts de in het ontwerp opgeno men huisraadschaderegeling. Bo- Het nieuwe wetsontwerp kent grondslagen, die voor de getroffe nen belangrijke verbeteringen in houden. Zo meldt de memorie van toelichting, een totaalcijfer van 5.132.000.000 aan vergoeding te gen 3.104.000.000 vroeger. Een oplossing van het vraagstuk van de materiële oorlogsschade- in de zin van integrale vergoeding heeft de reg.ering echter niet kurinen aan vaarden. Volgens het geldende oor logsschaderecht wordt bij de verde ling van de voor vergoedingN van oorlogsschade beschikbare gelden in het algemeen slechts rekening ge houden met de omvang van de ge leden schade. Ingevolge het ont- Vverp zal echter l?ij de verdeling van voormelde 2 milliard ook in zeer ernstige mate rekening worden ge houden met de draagkracht van de getroffene. Het ontwerp leidt er dus toe dat de schadevergoeding aan de econo misch zwakkeren vollediger zal wor den gemaakt dan die aan de econo misch sterkeren. ven de bijdrage welke krachtens de oude regeling is toegekend, wordt op de bijdrage welke in 1943 of later is vastgesteld, een aanvullende bijdrage verleend. Oude bijdrage aanvullende bij drage wordt in deze regeling ge bonden aan het maximum van 2 x de oude bijdrage en bovendien aan het bedrag f 11.250,ver meerderd met een toeslag wegens inwonende gezinsleden. Deze toe slag bedroeg tot heden f 150,per gezinslid beneden 6 jaar en voor elk ouder gezinslid f 250.Thans is deze toeslag gebracht op onder scheidenlijk f 300.en f 500. In alle andere gevallen dan de hiervoren besprokene, kunnen de getroffenen bij de herbouw van hun pand of de wedërinrichting van hun bedrijf, worden gesteund met overheidscredieten of met een periodieke bijdrage in de vorm van een rentevergoeding welke het de getroffenen mogelijk zal maken op de particuliere markt een crediet op te nemen. Iedere getroffene die zijn bij. drage wil besteden voor de bouw van een woning of de aankoop van een na de bevrijding gebouwde woning, niet groter dan 500 m3, zal steeds op zodanige faciliteiten kunnen rekenen dat het pand op zichzelf genomen voor hem een rendabele belegging wordt. Er zal daêrbij worden uitgegaan van een bouwsom welke ten tijde dat de bouw zal worden begonnen, rede lijk is te achten. Verwacht wordt dat het voordeel hetwelk dit systeem voor de getroffenen kan opleveren indien zij in staat zijn te gunnen beneden het bedrag waarop de met hen aangegane fi nancieringsregeling is gegrond in belangrijke mate een druk op de bouwkosten zal uitoefenen. Degenen die hun bijdrage zullen aanwenden voor herstel of ver vanging van bedrijfspanden en be drijf suitrusting, zullen in het al gemeen evenzeer, mits het bedrij ven betreft met een bedrijfsver mogen beneden f 500.000,op credieten met financiële facilitei ten, kunnen rekenen. In deze ge vallen zal op grond van het thans in de wet neergelegde draag krachtbeginsel, een meer indivi duele methode worden gevolgd. Ter bepaling van de draagkracht zal naast de vermogenspositie de rendabiliteit van het bedrijf een rol spelen. Een bezwaar verbonden aan het hier besproken systeem van cre dieten met daaraan vast gekoppel de financiële faciliteiten is dat er een credietband blijft bestaaan tus sen overheid en getroffene. Aan dit bezwaar valt echter niet te ont komen omdat omtrent de toekom stige rendabiliteit van de bedrij ven thans nog niets met zekerheid valt te bepalen. Er wordt evenwel van uit gegaan dat die band zal worden gestaakt zodra de rust in de maatschappelijke verhoudingen zal zijn hersteld. De mogelijkheid is evenwel ge opend om in bijzondere gevallen in plaats van de credieten, nu reeds een extra bijdrage te verlenen. Blijkens de memorie van toe lichting zal deze mogelijkheid in het algemeen worden opengesteld voor die kleine bedrijven, wier fis caal vermogen beneden de 50.000 gulden ligt, welke financiële steun behoeven voor heraanschaf van be- dryfsinventaris. Deze zullen een extra bijdrage tot maximum 100 van de reeds verleende bijdrage kunnen ontvangen. Belastingen Hierboven is aangegeven dat het totaal van de omvang van de ver plichtingen welke uit de wet voort vloeien, moet worden gesteld op ruim f 5 milliard. In de memorie van toelichting is voorts naar voren gebracht dat naast deze uitgave nog enkele soortgelijke evenzeer uiterst omvangrijke uitgaven van volkomen gelijke aard door de staat zullen moeten worden ge daan. Deze uitgaven, welke in de eerste plaats betreffen de vergoe ding van oorlogsschade van pu bliekrechtelijke lichamen, en voorts uitgaven verband houdende met de uitvoering van de zee- en lucht vaartverzekeringswet «_n van het zeeschepenbesluit, alsmede vergoe ding /an defensieschade, worden in totaal geraamd op 2 milliard. De regering heeft het daarom noodzakelijk geoordeeld een sche ma te ontwerpen voor belasting verhoging en belastingherziening, welke per jaar een bate van f 250 millioen zullen moeten afwerpen. Langs deze weg zal in 50 jaar de oorlogsschadeschuld zijn afgewik keld. Als nieuwe belastingen zijn gedacht in de eerste plaats een huurbelasting en voorts een belas ting op onroerende goederen met uitzondering van kerk- en schoolgebouwen toebehorende aan instellingen van de dode hand, het registratie- en zegelreeht, de personele belasting, de inkomsten belasting. de vermogensbelasting en de omzetbelasting. Verzekeringen Ten aanzien van de molestverze- kering is het volgende bepaald: Voor de schaden, welke door pre mieverzekering waren gedekt, is geen bijdrage in uitzicht gesteld. Dit betekent, dat de verzekeraar, die de schade betaalt, geen aanspraak ie- genj het rijk verkrijgt. Bij de molestverzekering op on derlinge grondslag, zonder aanvul lende clausule, ligt de zaak aldus: De maatschappij begint met aan de hand van het totaal der erkende schaden vast te stellen, welk be drag moet worden uitgekeerd Ver der stelt zij vast het bedrag, dat zij uit de voorschotpremies en uit de naheffing ten hoogste tot uitkering kan brengen Door deling wordt dan, het percentage vastgesteld, dat afgezien van de rijksbijdrage aan de getroffen deelnemers kan wor den uitgekeerd. Deze „verbintenis" van de verzekeraar wordt nu ver minderd met hetgeen de deelnemer als rijksbijdrage ontvangt. Het ontwerp sanctionneert deze vorm van verzekering. Bij de molestverzekering op on derlinge grondslag met aanvullen de clausule maakt de aanvullende clausule het mogelijk in ruimere mate een omslag te heffen. Het probleem is hier: hoe deze aanvullende toeslag over de getrof fenen te verdelen? De voorkeur wordt gegeven aan een systeem, waarbij alle verzeker den een gelijk percentage van hun zuivere schade verkrijgen, d.w.z van de schade na aftrek van r ij k s b ij d r a g e. Het ontwerp be paalt nu, dat de verdeling volgens deze algemeen beter geachte metho de zal plaatsvinden. Het ontwerp bepaalt, dat de mo- lestverzekeringsmaatschappijen bij de berekening van de uitkering slechts acht zullen behoeven te slaan op de uitkeringen, welke in het sy steem der wet onmiddellijk worden vastgesteld. Om de moeilijkheden, die dan nog kunnen resten, te ont gaan. is bovendien bepaald, dat in voorkomende gevallen de directeur van het commissariaat voor oorlogs schade het bedrag van bedoelde bij drage kan schatten en dat voor de molest dit geschatte bedrag als het definitieve zal gelden. Anders morgen niet ter conferentie De Curacaose delegatie voor de RUksconfcrentie is voornemens nog voor de conferentie morgen begint do regering de Instelling van een verantwoordelijk bestuur, bestaan de uit Curai'aoënaars te vragen. Dit zou do onmiddellijke beperking van do bevoegdheden van do gouver neur moeten Inhouden. Tegenover de reeds eerder van regeringszijde geuite bezwaren dat voor dc grondwet is herzien geen ingrijpende wijzigingen in dc ver houding Den HaagWillemstad mogelijk zijn stelt de Curacaosc de legatie dat een vergelijking moet worden gezocht met dc ontwikke ling in Indonesië, waar de regering fundamentele veranderingen aan vaardt, die evenmin binnen het raam van de bestaande staatsrege ling kunnen worden gepast. Zeer duidelijk moet blijken, zo zegt men in de kringen van de delegatie, dat de verlangde instelling van een verantwoor delijk bestuur op korte termen tot stand zal komen. Dc dele gatie van Curasao zou zonder een dergelijke verzekering niet bereid zijn aan de Rijksconfe rentie deel tc nemen. Zjj is van oordeel, dat het hier gaat om een principiële regeling, die niet ter Rijksconferentie pas moet worden behandeld, maar daaraan vooraf moet gaan. Zil vreest, dat behandeling tor conferentie de tot standkoming van het verlangde verantwoordelijke bestuur to zeer zou vertragen. Pottenbakker Lanooy overleden Vrij plotseling is Zaterdagmor gen in Epe overleden de bekende pottenbakker Chris Lanooy. Hij was 66 jaar en vierde verleden jaar zijn 50-jarig jubileum als pot tenbakker. Dit jaar zou hij naar Zweden vertrekken als artistiek adviseur bij de keramische fabrie ken van Gustavsberg. Deze veelzijdige kunstenaar, die behalve het coloriet en de bijzon dere glazuren van zijn pottenbak- kersproducten ons land de produc ten van zijn glasblazerskunst schonk, hield zich ook bezig met het ontwerpen van patronen voor bedrukte stoffen, met artistieke houtbewerking, beeldhouwen en schilderen. Lanooy heeft o.a. als artistiek adviseur bij de glasfabriek Leerdam samengewerkt met de Lorm en Copier. De waardering voor zijn werken blijkt uit het feit, dat vele binnen- en buitenlandse musea producten van zijn kunst herbergen. Van trouwen vooreerst geen sprake Michael en Anna echter wèl verloofd Michael en Anna de verloving tussen de Roemeense ex-koning en de prinses van Bourbon Parma ia Zaterdag voor het eerst erkend zullen voorlopig niet trouwen, om dat de koning niet de indruk wil wekken, om z'n huwelijksplannen Roemenië te hebben verlaten heeft 's ex-konings vleugeladju dant, majoor Vergotti, Zaterdag in Davos medegedeeld. 503do STAATSLOTERIJ. EERSTE KLASSE. EERSTE LIJST Hoge priizen; f 20.000 12536: f 5.000 20913: f 2.000 8044; f 1.500: 8891; f 1000:7067. 8678, 8810,16559: f 400: 5803, 12295, 13815; f 200: 1949, 19138; f 100: 1190, 2361, 4227, 1564, 8076. 8975, 11524, 11874. 13120, 19272. New York heeft weer te lijden onder een sneeuwstorm. De kou heeft reeds verscheidene sterfgeval len ten gevolge gehad. Tegelijker tijd leeft Zuid-Californië in een grote hitte. Reeds dertig dagen lang viel er geen regen. De uit staande oogst loopt gevaar. DE SIGARET Een lezer schrijft ons: ..Vandaag ontving ik een brief van een jongen van het in Indonesië ver- toevende 1-1-5 R.I. Hij steekt zijn te leurstelling over de uitgestelde demo bilisatie niet onder stoelen of banken maar van kankeren is geen sprake. Een ding is er echter, dat hij niet kan verkroppen. Dat is. dat ze onsdie het toch al zwaar genoeg hebben, in landse sigaretten te roken geven, waar je de hele dag pijn in je keel vart krijgt. Ba. zulke rommel. Zou er dan helemaal geen goede sigaret voor ons af kunnen? Dat vragen wij ons alle maal af. Aldus de letterlijke tekst van da brief, zegt onze lezer en hij voegt er aan toe: de bittere vraag rijst: waar om? Bestaat er werkelijk geen moge lijkheid de jongens in Indonesië van behoorlijke sigaretten te voor zien?" Wij geven "deze vraag door aan da betrokken autoriteiten, en niet alleen wij. maar vooral de jongens in de tropen wachten in spanning op het antwoord, én op de betere sigaretten De minister heeft onlangs wel be toogd, dat hij de zaak zou onderzoen ken en maatregelen zou nemen, maar. daar is het tot dusver bij gebleven

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 1