DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Geschiedenis der spionnage in Nederland Geraffineerd werk van SD eg afweerdienst Waardoor Rommel de Engelsen in '42 tot aan El Alamein terugdreef Vandaag... Nederlandse verraders Vooruitzichten voor verdrag met Oostenrijk gunstiger? Koerswijziging van pond niet raadzaam geacht Smokkel van honderdduizend eieren naar België ontdekt „Het gesprek" met de West begonnen Benelux bespreekt plan-Bevin Dinsdag 27 Januari 1948 'Achtste jaargang, No. 92S» Opgericht door de Stichting „Het Parool" - Giro 510330. Bank: Rotterdamsche Bank. Postbus 9 Abonnements prijs 31 cent p. w. of 4.~ p. kw. Losse nummers 10 cent Uitgave: N.V. De Nieuwe Pers Redactie en Administratie: Snouckaertlaau Amersfoort Telefoon redactie 4291. Telefoon administratie 6235. Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDE R. Moabit-gcuangcnis te Cripps tot Lagerhuis: leden der Stiikelnmen De sinistere a0 Berlijn, waar de leden der Stijkelgroep hun laatste levensdagen doorbrachten. (Speciale berichtgeving) Dit wordt een stuk geschiedenis van de spionnage gedurende de laat ste oorlog, de spionnage die even oud is als het verraad en die gelijke tred heeft gehouden met de technische ontwikkeling van de oorlog voering. Nog steeds is de spionnage gebaseerd op de menselijke zwak heden, de gelddorst en de angst voor de dood. De samensmelting van instincten en moderne middelen heeft eefi duivels geraffineerd ka rakter gegeven aan de tweede wereldoorlog. kwam in Nederland de eerste ille gale groep in wericing. Twintig man, onder wie generaal-majoor Hassel- man, overste Bolten, drs. Johan Stijkel, Rotterdammer van geboorte, mr. M. Hes, de KatwUkers A. en W. v. d. Plas en Cornelis Drupsteen, die een geheime zender bediende, vonden elkaar. Zij gaven berichten door aan Lon den: zij gaven het voorbeeld, dat later door honderden zou worden gevolgd. Zijzelf hebben hun arbeid bijna allen met de dood moeten be kopen. De Stijkelgroep werd een symbool van het Nederlandse verzet In Maart 1941 wisselt Drupsteen op ultra korte golf met Londen van gedachten over de mogelijkheid, enkele leden der groep naar Enge land te zenden. Spionnagemateriaal moet worden overgebracht De ge broeders v. rl. Plas zullen met de logger KW 133 in zee gaan. Gude en Stijkel varerl mee. Londen gaat ac- De Duitsers gingen zeer geraffi neerd te werk; wat zeer weinigen weten is. dat de Duitse afweerdienst en de SD waarvan de voornaam ste leiders waren dr. Harster. Giskes en Schrcieder met de Nederland se dienst in Londen 'n compleet spel letje hebben gespeeld. De gevolgen waren verschrikkelijk! Honderden en honderden slachtoffers vielen. Gedurende ruim anderhalf jaar beschikten de Duitsers over zestien golflengten en hadden daarmede een vaste verbinding met de Nederland se geheime dienst te Londen. In die tijd vingen de Duitsers, dank zij geheime radio-ontvangsten, 5000 parachutezendingen op met allerlei j spionnage- en sabotagemateriaal en geheime opdrachten. Alle parachu tisten. die in Nederland moesten gaan werken, vielen in handen van de Duitsers., omdat Londen de aan staande landingen argeloos had doorgegeven over de radio. Intelligent verraad Aan de hand van de radioberich ten ook werden de Duitsers alles gewaar over het verzet. Zij schoven intelligente verraders als Anton van der Waals. Poos, Slagter. Lindemans (..King Kong"» in do verzetsgroe pen De verraders werden ..zwaar" betaald voor het werk. dat bestond uit het levei-en van mensen. Ruim zestig dappere kerels, die. naar En geland uitgeweken, terugkeerden om de zaak der geallieerden te die nen, zijn in Mauthausen bezweken. Hun bloed kleeft aan de handen van Nederlandse verraders De arrestatie van de verzetsgroep Vorrink en van het Nationale Co mité (Joekcs. Schouten. Rutgers. Van Dijk. Toornstra en vele ande ren) was het gevolg van subtiel en geraffineerd verraad van Anton van der Waals en diens Duitse chef Kri- minal Director Schrcieder. Anton van der Waals was in de ogen van Koos Vorrink een verzetsstrijder Vorrink stond hem gewichtige me dedelingen af voor Londen, doch deze gingen eerst naar Schrcieder in Den Haag. Scherpzinnigheid en raffinement, brutaliteit en idealisme, gouddorst, karaktervastheid en zielelaagheid werden dooreengestrengeld tijdens de worsteling vgn twee wereld machten Het wera een bloedig dra ma: vele slachtoffers vielen door kapitale fouten, laag verraad en door de scherpzinnigheid van Himm- lers agenten in Den Haag. Reeds na zes maanden bezetting Prins Bernhard te Londen Voor privé-aangelegenheden, zo meldt Reuter, is Prins Bernhard der Nederlanden Maandag te Lon den aangekomen. Hij arriveerde op het vliegveld Northolt in zijn eigen vliegtuig In het Londense restaurant ,.Le bón Viveur" in Hertford street. Mayfair, waar Prins Bernhard de lunch gebruikte, is brand uitgebro ken. Tal van gasten verlieten de tafel, doch de prins bleef zitten. De brandweer was spoedig ter plaatse. Maandag zal in Paramaribo een begin worden gemaakt met het pro ces tegen Simon Sanchez, die be schuldigd wordt van een poging tot een staatsgreep in Suriname. DE OORLOG ACHTER DE SCHERMEN' Wij zijn er in geslaagd belang rijke. tot dusver onbekende, ge gevens te verzamelen over de Duitse spionnage in Nederland gedurende de jaren van bezet ting, over het verraad, waaraan zo velen ten offer vielen en over de geraffineerde methoden, die de S.D. toepaste bij het oprollen van illegale organisaties. Dit eerste van een aantal artikelen, waarin men de namen van de in telligentste spionnen en verra ders en van vele slachtoffers van het verzet zal lez.en, zullen veel onthullen oier het lugubere werk van de spion Anton van der Waals, die schuldig Is aan de dood van honderden geheime ^genten en illegale werkers. coord. De schuit zal uit Schevenin- gen vertrekken en bij, 5218 Noord door een duikboot worden over genomen. Grote spanning in de verzetsgroep Mejuffrouw W. S. van Deth van de kinderpolitie en de politiemannen Kuipers en Mulder zullen helpen bij de ontsnapping.. Ook de medewerkers Van Dam en Van Wesel worden ingelicht en rennen naar hun SD-chef Lorenz. Op 2 April 1941 slaat de Duitse vuist toe. Stijkel. Gude en de broers v. d. Plas worden van de logger gesleurd. Achter dit viertal sluiten zich direct de poorten van het Oranjehotel. Lorenz wenst echter meteen de hele groep op te rollen en het ge lukt. Lang weet Drupsteen, de mar conist. de mazen van het net te ont lopen. doch tenslotte sluit het zich ook om hem. Van Scheveningen naar Berlijn; een rechtszitting met gesloten deuren, doodvonnissen Niemand in het vaderland hoort nog iets van deze eerste martelaren. Thans kennen we de plaats, waar ze zijn terechtgesteld, we weten in welke kampen de andere veroor deelden van ellende zijn omgekomen Hun graf is op vaderlandse bodem, op Westduin bij Den Haag ri.Wn zich de kruisen van hen, wier „hert "standtvastigh is ghebleven in teghen- spoedt". In de gevangenis wachten de ver raders Van Dam en Van Wesel op de zitting yan het Bijzonder Ge rechtshof. dat hen oordeler, zal. Rotterdamse handelaar in arrest Een gearresteerde chauffeur van een vrachtwagen, heeft Vrijdag be kend. dat hij laat in de avond van 13 Januari jl. bijna 47 000 eieren bij het Nederlandse grensdorp Clinge op een voor de volgende morgen geldige uitvoervergunning en ge- leidebiljet naar België smokkelde, vervolgens met de papieren in zijn lege auto naar Rotterdam terug keerde om dan met een tweede eierenvracht die voor export was aangewezen, legaal de grens te pas seren. Dinsdagavond jl. probeerde hij om half elf hetzelfde spelletje nog eens Hij liep daarbij het risico door ambtenaren van de invoerrech ten en. accijnzen te worden aange houden, maar vertrouwde op ziin papieren, die voor Woensdagoch tend 7 uur geldig waren. Inderdaad werd hij gecontroleerd en zeide van plan te zijn de nacht aan de grens door te brengen om des morgens om 7 uur de reis naar België voort te zetten. De ambtenaren vertrouw den de zaak niet, temeer omdat een week tevoren een vrachtauto, even eens laat in de avond, ondanks een stopsein over de grens was gereden. Zij namen de auto voorlopig in be slag en stelden zich via hun chef onmiddellijk in verbinding met de douane-recherchedienst te Rotter- Rusland laat vierhonderd millioen dollar vallen van herstelbetalingseisen De vooruitzichten voor een Oostenrijks vredesverdrag zijn gunstiger geworden door gematigder Russische eisen ten aanzien van voor malige Duitse bezittingen in Oostenrijk. De nieuwe Russische voor stellen voor de conferentie der plaatsvervangers, die de volgende week in Londen bijeen zal komen, betekenen een vermindering van ongeveer vierhonderd millioen dollar op het totaalbedrag dér oor spronkelijke eisen. Volgens het Oostenrijkse tele- graafagentschap komen de nieuwe voorstellen op het volgende neer: 1. De Russische eisen met be trekking tot de olievelden van Zis- tersdorf blijven ongewijzigd. Rus land verlangt twee-derde van de gehele olieproductie en een gelijk aandeel in de uitrusting van de Zisterdorf-olievelden. 2. Deze concessies zullen 50 jaar lang van kracht zijn. 3. Rusland verlangt voor alle overige Duitse activa in Oostenrijk, die thans onder Russisch beheer staan, 50 millioen pond sterling, be taalbaar binnen twee jaar. 4. Rusland eist 20 tot 40 procent van het kapitaal van de Donau- scheepvaart. 5. Alle gelden, waarop de Sow- jet-Unie onder deze voorwaarden recht heeft, moeten zonder enige beperking uit Oostenrijk naör Rus land kunnen worden overgebracht. Een woordvoerder van de Oos tenrijkse regering zei: Er bestaat geen twijfel of deze voorstellen be tekenen een zware last voor Oos tenrijk. Dat Rusland klaarblijkelijk heeft besloten het uitzichtloze de bat over wat nu eigenlijk als Duitse activa moet worden beschouwd niet verder voort te zetten is echter een beslissende stap vooruit. De nieuwe voorstellen kunnen aanlei ding zijn voor vruchtbare bespre kingen die tot een overeenkomst en een Oostenrijks vredesverdrag kun nen leiden. Voorlopige reacties uit westelijk- geallieerde kringen zijn echter min der gunstig. De Sowjet-Unie wil verstrekkende bevoegdheden in het Oostenrijkse economische leven, zo zegt men, die Engeland en Ameri ka niet kunnen goedkeuren. VIJFDE CUP RONDE De loting voor de vijfde cup ron de. die op 7 Februari gespeeld zal worden had het volgende resultaat: TottenhamhotspursLeicester city, BlackpoolColchester united, Man chester UnitPdCharlton Athletic, Middlesbrough- "bv County, Manchester cityPrestonnorth- end, SouthamptonSwindon town. QueensriarkrangersLuton town, en FulhamWolverhampton Wan derers of Everton. dam met het verzoek een onder zoek in te stellen in de garage van de afzender „Oliviers-Eierencen- trale" te Rotterdam. In deze garage troffen de rechercheurs een gereed staande auto aan, waarop zich eveneens 47000 eieren bevonden. Ook déze werden in beslag genomen. De chauffeur van de vrachtwagen, de belg O. Penneman uit Clinge, zal tereoht staan voor een Nederlandse rechtbank- Aanvankelijk ontkende de gear resteerde firmant van Oliviers Eierenccntrale iedere schuld. Na twee maal 24 uur in een cel opge sloten te zijn geweest, viel hij ech ter door de mand. Jonkman sprak delegatie van Curasao Vanmorgen óm elf uur is de Ronde-tafelconferentie met de delegaties van Suriname en Cu rasao begonnen. Voor het begin der conferentie was nog een gedachtenwisseling tussen minister Jonkman en de Curagaose delegatie nodig gebleken. Bijzonderheden over deze bespre king, die gisteren op het departe ment van overzese gebiedsdelen werd gehouden, zijn niet be"kend. De Curagaose dclcggtie heeft na onderling overleg besloten dr. M. F. Da Costa Gomez „onder zeer be paalde restricties" aan te wijzen als haar woordvoerder. Omtrent de aard van deze restricties was men in kringen der delegatie niet be reid nadere mededelingen te doen. Van het Curagaose Volkscomité kreeg dr. Da Costa Gomez gister middag een telegram: Wjj stellen vertrouwen in u en de leden Curiel en Plantz. Succes toegewenst. Dicht bij het „Kopje" onder Bloemendaal wordt een nieuw openluchttheater met 1000 zit plaatsen aangelegd, gefinancierd door particulieren. De helft van de kosten (f 75.000) is reeds bijeen. Louis Saalborn zal de regie voeren over een spel, waarvan de pre mière samenvalt met de viering van het Koninklijk Regeringsjubi leum. In tegenwoordigheid van Prinses Juliana heeft de Burge meester van Den Haag, mr. W. A. J. Visser in de Aula van het Ge meentemuseum de tentoonstellin gen van de Haagse kunstenaars en van de Hollandse Aquarellisten- kring geopend. Frans-Brits verschil mag geen hinderpaal zijn voor West-Europese Unie De Britse minister van financiën, Sir Stafford Cripps, heeft gisteron in het Lagerhuis bijzonderheden medegedeeld over de besprekingen, die hy de "afgelopen dagen met de Franse minister van Financiën, Renó Mayer, heeft gevoerd. „Ik heb er de nadruk op gelegd," zei Cripps, „dat wjj volkomen sympathiseren met het doel, dat de Franse regering nastreeft, t.w. het tot stand brengen van een reële waardeverhouding tussen de franc en de dollar. Voorts hebben wy verklaard, dat wy bereid zyn dit streven by het Internationale Monetaire Fonds te Washington tc steunen, doch dat wy ons niet kunnen verenigen met de methode, die de Franse regering zich voorstelt te volgen." Cripps zei, dat de Britse regering niet van plan is op grond van de Franse dcvaluatiemaatrgel over te gaan tot wijziging van dc koers van het pond in verhouding tot andere valuta's, daar zij niet gelooft, dat dit noodzakelijk of raadzaam zal worden. Wel zal Groot-Brittannië voor zorgsmaatregelen moeten nemen De politiek der Britse regering zal tweeledig zijn: enerzijds zal al het mogelijke worden gedaan om dc Franse regering te helpen haar doel van een vastgestelde, uniforme wis selkoers zo spoedig mogelijk te be reiken, terwijl anderzijds de nodige maatregelen zullen worden getrof fen om irr de tijd, die nodig zal zijn om dit doel te verwezenlijken, dc terugslag van de Franse maatregel op het Britse pond en op do andere geldeenheden, waarmede Engeland ten nauwste betrokken is, te be perken. Cripps heeft te Parijs een techni sche staf achtergelaten, die tot taak heeft met de Franse regering de voorzorgsmaatregelen uit te wer ken. die Groot-Brittannië zal moe ten nemen. Cripps gaf de verzekering, dat zowel Groot-Brittannië als Frank rijk van mening zjjn. dat hun me ningsverschil over dc devaluatie van dc franc geen hinderpaal mag vormen voor dc uitvoering van Bevin's voorstellen inzake een Wcsteuropese Unie. bestaande uit Groot-Brittannië, Frankrijk, N e- dcrland, België en Luxemburg cn eventueel andere landen in de toekomst. Bestandsbesprekingen op Oost-Java Militaire besprekingen over de uitvoering van het bestand op Oost-Java hebben een zeer bevredigend verloop gehad, meldt Aneta uit Soerabaja. De besprekingen werden gehou den bii een kampong ten zuidwesten van Modjokerto tussen de hoogste Nederlandse en Republikeinse be velhebbers van Oost-Java: van Ne derlandse zijde de commandant van de A-divisie generaal-majoor W. J. K. Baav en van Republikeinse zijde de commandanten van de 5e, 6e cn 7e divisie der T.N.I. Militaire assis tenten van de Commissie van Goe de Diensten woonden de besprekin gen bij. In de komende dagen £al voort durend contact worden onderhou den. De commandant van de 5e divi sie der T. N. I., D|atikocsoemo is met een Amerikaans vliegtuig uit Diogja od het vliegveld te Soera baja aangekomen. Hij zal. krach tens de bestandsovereenkomst, een regeling treffen voor de evacuatie van dp Republikeinse eenheden uit de door de Nederlanders in Oost- Java bezette gebieden. Dagbladoutillage billijker verdeeld Om do wet Noodvoorziening Perswezen te verbeteren en te ver vangen is hij de Tweede Kamer een wetsontwerp Ingediend tot vaststel ling van een aantal bepalingen over onteigening op hot gebied \an hot perswezen. Reeds eerder heeft de minister van Onderwijs do wens te. kennen gegc\cn do ontolgonlngs- mogeiykhoid en de distributie van dagbladoutillage beter te regelen, dan tot dusver het geval was. Onder de werking van het Tijde lijk Persbesluit 1915. waarin een weinig geslaagde poging word ge daan om de toezegging van 't Lon dense kabinet aan de door oorlos- omstandigheden getroffen pers ver schijnen of hervorschijnen te waar borgen. bleek, dat deze belofte moeilijk te realiseren was. De minister heeft nu laten blij ken, dat de gedachte, om de na de oorlog verschenen kranten onder bepaalde omstandigheden de eigen dom van apparaturen toe tc wijzen nu de abnormale economische om standigheden aankoop op de gewo ne wijze niet toelaten, hem sym pathiek was. Voor algehele onteigening zullen Jn eerste instantie In aanmerking komen de drukkerijen, waarvan de leiding zich gedurende de bezetting heeft misdragen en die thans als loondrukkerij functlonneren. De noodvoorziening Perswezen geeft voor deze onteigoning vol doende garantie zodat een billijke verdeling van de outillage in het belang van de vrije pers in het zicht gesteld ls. Bierdrinkende koe geeft recordi\^"t:eelheid melk Een zevenjarige Brits-Friese stam- bockkoc tc Ringwood (Hampshire) heeft het wereldrecord geslagen wat het geven van melk betreft. Tot nog toe stond dit record op naam van een Amerikaanse Hol- stem Fries, die in J65 dagen ruim 1S.870 liter melk gaf. De nieuwe recordhoudster heeft thans in 329 dagen dit kwantum reeds over schreden. Per dag moet zij vier maal gemolken worden cn geeft zij totaal meer dan 54 liter. Enkele maanden geleden vestigde zij voor het eerst de aandacht op zich door het wcrelddagrccord melkproductie op haar naam te vestigen met meer dan 67 ftcr in 24 uur. Dc tegen woordige eigenaar kocht haar vier jaar geleden voor 1S3 pd 15 sh. De wonderkoe krijgt behalve het nor male voedsel per dag ruim 2 liter bier T~A E geruchtmakende nederlaag van het Britse Achtste Leger, dat in 1942, na de Duitsers en Italianen uit Cyrenaica te hebben verdreven, door Rommel in een stormachtige opmars werd terugge dreven tot diep in Egypte, werd veroorzaakt door gebrek aan tanks en geschut en door de onver wachte kracht van het Duitse leger, heeft veldmaarschalk Sir Claude Auchinleck, destijds opper bevelhebber van het Midden-Oos ten, onthuld. Rommels succes, een van de meest spectaculaire gebeurtenissen van dit aan dramatische tonelen zo rijke front, was een persoonlijke nederlaag voor Auchinleck, en kostte hem zijn opperbevel. Dit waren de feiten: Op 18 November 1941 begon het Achtste Leger, nadat de strijd enige tijd gaande was geweest op de Egyptische grens, de aanval op de gecombineerde Duits-Italiaanse troepen in die smèlle strook tussen zee en woestijn. Zij braken door en waren een maand later in Ben gasi. Op 21 Januari 1942 dreef Ffommcl de Engelserr terug tot Ga- zala. daar viel hij opnieuw aan op 26 Mei. nam Tobroek bij verras sing op 20 juni en werd negen da gen later bij El Alamein gestuit. Auchinleck, die behalve het op perbevel ook het bevel over het Achtste Leger voerde na het ont slag van Sir Alan Cunningham, zat na de eerste successen, die de Brit se troepen in Bengazi bracht, met zijn overwinning enigszins in zijn maag. Hij had gewonnen omdat de verbindingslijnen van de As te lang waren, maar nu waren de zijne te lang. Hij had geen materiaai ge noeg om verder te gaan en toen Rommel van de slag vvas hersteld en tot de aanval overging moest hij terugtrekken tot op Gazala. Hier bleven de tegenstanders te genover elkaar liggen in afwach ting van versterkingen. Regering slecht ingelicht? Had het Britse kabinet inzicht in de moeilijkheden van -de situatie? Hoewel Auchinleck de ministers niet beschi^ii^t van onwetendheid, geeft zyn vérslag wel die indruk Malta, geïsoleerd steunpunt, raak te in de verdrukking en Londen verlangde een 'aanval in April. Auchinleck maakte bezwaar: ge zien de mindere kwaliteit van de Britse tanks in dit stadium van de oorlog kon bij alleen aanvallen als hij er anderhalf maal zoveel van had als Rommel, en verder had hij geen tegenwicht vooj: het Duitse 88-milimeter anti-tank-geschut. Sir Stafford Cripps kwam met een missie naar Noord- Af rika en stelde 15 Mei voor als datum voor de aanval. Toen landde er weer een Duit- De tank-oorlog aan de rand van woestijn van Noord- Afrika was een van/de vreemd ste, wisselvalligste perioden van Wereldoorlog V. Een van de vele onverklaarbaarheden was de terugtocht der Engelsen van Bengasi tot Alamein, over meer dan duizend kilometer, in een maand tijd. Veldmaarschalk Auchinleck, destijds opperbe velhebber, heeft daar thans enige onthullingen over gedaan. se pantserdivisie en Auchin leck verlangde dat de aanval zou worden uitgesteld. Een slecht voorbereide aanval zou de Britten terugbrengen tot Alamein, betoogde hij profe tisch en zou Malta in een ern-ï stiger positie brengen dan ooit. Maar Churchill wilde zijn zin doordrijven: het kabinet zou de verantwoordelijkheid wel aanvaar den, liever dan Malta aan zijn lot over te laten. Het was tenslotte Rommel die het dispuut beëindig de door een grootscheepse aanval op 26 Mei drie maanden voor hij verwacht wérd. Ook Auchinleck lost het raadsel niet op, wie de order gaf voor de capitulatie van Tobroek, waarbij twintigduizend man, wel voorzien van wapens en leeftocht, in krijgs gevangenschap raakten. De order werd gegeven, zegt hij alleen maar. Rommels aanval kwam met verlammende snelheid. Zij be gon de twintigste Juni, 's mor gens om half zeven. In een uur was de Tobroeks verdedigings linie doorbroken en 's middags om een uui war n alle Britse tanks buiten gevecht gesteld. Toen de aanval bij Alamein tot staan was gebracht had Auchinleck een onderhoud met Churchill. Twee dagen later kreeg hij een brief, waarin hem werd gèmeld dat „het ogenblik was aangebroken om een wijziging te brengen in het opperbevel van het Midden-Oos ten". Zijn opvolgers waren: Alexander voor het opperbevel, Montgomery voor het bevel over het Achtste Leger. Ook op de nieuwe commandan ten bleef het kabine4 drang uit oefenen om zo spoedig mogelijk opnieuw op te rukken, maar Mont gomery antwoordde met de koppi ge weigering aan te vallen voor hij tanks, kanonnen en troepen had die hij dacht nodig te hebben. Boudewijn nog niet op de troon, zegt Spaak Tijdens een vergadering van de al gemene raad van de Beligsche So cialistische Partij heeft de Belgische eerste-minister Spaak gezegd: „Ik ben geen voorstander van een on middellijk aftreden van de koning Een dergelijk aftreden zou namelijk in September van dit jaar prins Boudewijn np de troon brengen, wat een ongeluk voor hem zelf zou zijn, voor de dynastie en voor België. Frans vliegtuig verbrand: negen doden Een Frans vliegtuig; met twaalf inzittenden, allen piloten of leer ling-piloten, is te Romainville, een voorstad ten noordwesten van Pa rijs. neergestort op een schrijnwer- kersatelier. Negen inzittenden zijn om het leven gekomen en twee meubelmakers werden gewond. Er brak brand uit, waardoor vijf huizen werden verwoest. De ben zine liep in de riolen, die ontplof ten. Hoogspanningskabels werden door de ontploffingen vernield, zo dat Romainville zonder stroom zit. ZEErOST NAAR INDONESIë Op 28 Januari a.s. vertrekt 't s.s. ..Grote Beer" en op 30 Januari a s. het s.s. ..Nieuw Holland" naar Indo nesië. Met beide schepen zal men zeepost kunnen meegeven. Aangeraden wordt de correspondentie uiterlijk 26 en 28 Januari a.s. ter post te be zorgen Weerbericht WEINIG VERANDERING Weersverwachting, geldig van Dinsdagavond tot ✓Vi» U ocnsdagavond: Meest matige wind tussen Oost en Zuid. Enkele overdrijvende wolkenvel den en overwegend droog weer In de nacht plast ic sclljk lichte vorst en h.er cn daar vorming van ne vel of mist. Overdag on geveer dezelfde tempera tuur als vandaag 28 Jan.: Zon op 8 28 uur onder 17.18 uur. Maan op 20.24 uur, onder 10.06 uur. Donderdag conferentie in Luxemburg De Brits-Franse voorstellen voor aansluiting bil het verdrag van Duinkerken zullen een agendapunt uitmaken voor de tweedaagse ver gadering van Benelux-ministers, die Donderdag te Luxemburg b\l- eenkomt. Men verwacht dat de Lage Landen na de conferentie spoedig antwoord zullen geven op de voorstellen. Niet alleen de toekomst van West-Europa zal besproken wor den. maar ook het gehele sociale en economische leven van de drie landen. Het belangrijkste economi sche agendapunt is de unificatie van het belastingsysteem, in hoofd zaak wat betreft alcohol, spiri tualiën, bier. suiker, petroleum, zout cn tabak. De Nederlandse accijnzen op spiritualiën zijn lager dan de Bel gische, terwijl niet het bier het te genovergestelde hot geval is. De Nederlanders drinken tien maal minder bier dan de Belgen, die daarvoor in do plaats veel minder sterke drank gebruiken. Een andere te overwinnen moei lijkheid zal zich voordoen by Het verschil in belastingen op petro leum. henzlne cn smeermiddelen. Op de agenda van de vergadering zal ook de coördinatie van de indu striële ontwikkeling van de drie landen staan. Ten slotte zullen de drie delegaties de havenvraagstuk ken bestuderen, voortkomend uit de concurrentie tussen Antwetpen en Rotterdam, het slepen op de RUn cn de toegangswegen van Antwer pen naar de Rijn. De Nederlandse delegatie bestaat uit de ministers Van den Brink. Vos, Mansholt, Lieftinck en Van Boetze- laer. Indonesië kan er over drie jaar bovenop zijn Indonesië kan over drie jaar weer een positieve handelsbalans hebben, als er voor de eerste phase van het economische herstel wederopbouw van bedrijven cn ondernemingen een bedrag van vier millioen dollar ter beschikking staat, verklaarde mr. J. E. van Hoogstraten, die on langs van zün buitenlandse reis in Batavia terugkeerde. Mr Van Hoogstraten zei. dat op korte termijn hulp nodig was voor deze rehabliliatie. „Of deze binnen, dan wel buiten de uitvoering van het Marshallplan ligt. is een tweede." Hij deelde mee, dat zowel in officiële als in handelskring cnin de verenig de Staten grote belangstelling be staat en dat men Indonesië een van de landen acht. die op economisch gebied snel kunnen worden hersteld, omdat enerzijds zijn apparatuur voor een groot d«el intact is gebleven en er anderzijds voor de Indonesische producten een grote markt bestaat. Baruch weldra terug Herman B. Baruch, de Ameri kaanse ambassadeur in Den Haag, denkt deze weck zijn verlof te be ëindigen en op zijn post terug te kc-ren. Dezer dagen werd ambassadeur Baruch door president Truman ontvangen. ,.De Zestien" confereren over arbeidskracliten De zestien landen die betrokken zijn bij het plan-Marshall nemen deel aan een tiendaagse conferen tie voor de distributie van be schikbare arbeidskrachten. Sara- gat, Italiaaans vice-premier, is voorzitter. Met de aankomst van het K.L.M.- vliegtuig te Batavia is vandaag de vijfhonderste vlucht sedert de be vrijding volbracht. De delegaties van India en Pakis tan bij de U.N.O. zijn o\ereengeko» men plannen op te stellen voor het organiseren van een volksstemming in Kasj.nir. UNO EN PUNTEN Een Nederlandse instantie, die zich verheugde op dc komst van de UNO- asscmblée naar Nederland, een vreug de. die op z'n zachtst gezegd nog voorbarig is, merkte op. dat men zijn gasten dan zonder punten zal moeten kunnen voorzien van alles wat hun hart begeert. is in Engeland ook zo. werd er bij gezegd. Een lezeres in Londen het NUD wordt ook in Londen gelezen! merkt dienaangaande op: dat is in En geland wel zo. voorzover het voedsel ir, restaurants betreft, maarhet blijft niet zo. Want de minister van Handel van Engeland heeft dezer da gen op een vergadering gezegd: „Wij zijn van plan verschil tc gaan maken ftxssen dc toeristen, die dollars in En geland komen verteren cn hen. die niet met dollars komen. Wc zullen het hotel- en restaurantbedrijf dienaan gaande binnenkort wel een paar voor stellen doen. We hebben zon behoefte aan dollars, dat wc niet langer kun nen wachten. Wij willen het de bezoe kers. die met sterke valuta komen mo gelijk maken in Engeland hun geld te besteden, ook voor een redelijke hoe veelheid gerantsoeneerde goederen zo als kleding." Wat de minister met de andere be zoekers. zoals Nederlanders b.v. van plan is. heeft hij niet onthuld. Op een houtje laten bijten, vrezen wc. Misschien is er wat voor het Britse denkbeeld te zeggen. Het lijkt niet zo gek. valuta-aanbrengende bezoekers hun voor ons zo kostbare deviezen vrijelijk te laten besteden. Of we onze goederen nu naar 't buitenland brengen of door de buitenlanders bij ons laten halen, maakt niet zo'n verschil. Het spaart de transportkosten en de ver pakking.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 1