DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Vandaag... Socialisten opponeren tegen Mayers franc-politiek Moeilijkheden in assurantie- bedrijf leidde tot conflict Begroting van wederopbouw hield Kamerleden bezig LINKER PARTIJEN MAKEN HET HATTA MOEILIJK „Republiek houdt haar status" Ajax-keeper smokkelde f 43.000 aan ponden ons land binnen SIR NEVILE VERLAAT ZIJN POST Boefjescomplot maakte Amsterdam onveilig Simon Sanchez wilde^ geen afscheiding Iraks kabinet treedt af na oproep Critiek op Neher's afwezigheid ZWEEDS CHIRURG VERRICHTTE MAGNIFIEKE OPERATIE Adoptie neen; hulp graag! Leveranciers leverden op valse facturen Woensdag 28 Januari 1948 Achtste jaargang, No. 930 Opgericht door de Stichting „Het Parool" - Giro 510330. Bank: Rotterdamsche Bank. Postbus 9 Abonnements prijs 51 cent p. w. óf 4.~ p. kw. Losse nummers 10 cent Uitgave: N.V. De Nieuwe Pers Redactie en Administratie: Snouckaertlaan Amersfoort. Telefoon redactie 42911 Telefoon administratie 6235. Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDE R. Mohammed Hatta, de Repu blikeinse kablnets - formateur, heeft bekend' gemaakt dat h\| er tengevolge van de oppositie wan de linkse partijen socia listen, arbeidersbeweging en communisten nog niet in is geslaagd een nationaal kabinet samen te stellen. De meningsverschillen met de linkervleugel hebben betrekking op de zetelverdeling. Tot dusver heb ben alleen de rechtse partgen - Masjoemi en Partai Nasional de uitnodiging om aan de regering deel te nemen aanvaard. De Chinese pers op Java^die zich enig gezag heeft verworven door het feit dat zg de gebeurtenissen van zeer nabg- met neutrale ogen kan zien, heeft de laatste dagen een sceptisch geluid doen horen over de mogelijkheden van een politieke overeenstemming met Ne derland. De ..Sin Po" schrijft dat de tegenkrachten in de Republiek weer sterker zullen worden, nu er geen onmiddellijk gevaar dreigt. Deze tegenkrachten vinden hun voedingsbron in fanatieke elemen ten en de militaire kliek, die te dom is om eenvolledig begrip te heb ben van de zeer fgne en soepele politiek van Djogja. De „Keng Po" notmt de Republikeinse politiek bg de onderhandelingen aarzelend en meent dat die in het buitenland geen voordeel zal opleveren.'Zij zal de indruk vestigen dat er in de Republiek geen leiding Is, die in staat blijkt haar wil door te zetten. Verklaring van Hatta over Kalioerang Er komt geen verandering in de status van de Republiek: deze blfjft zoals hij thans is. d.w.z. dc Republiek behoudt eigen leger, eigen financiën en eigen buiten landse vertegenwoordiging zo luidt, samengevat, het Republi keinse standpunt zoals de Repu blikeinse kabinetsformateur Mo hammed Hatta dat Zondag jl. na de conferentie met de C.v.G.D. te genover journalisten heeft uiteen gezet e^. zo luidt ook dc tendens van eeu hoofdartikel in dc Merde- ,ka. Volgens republikeinse kringen in Batavia is dit inderdaad het officiële standpunt van de regering in Djogja. Hatta zei dat de Republiek in derdaad de zes-punten der com missie onvoorwaardelijk aanvaard heeft, ook heeft zij hier op geen eigen interpretaties: zij houdt zich slechts aan de uit 5 pnt. bestaan de verduidelijkingen van de Com missie .zelf. De aanvaarding der zes punten zal in 't geheel geen ver andering brengen in de status der beide partijen, voornamelijk op het stuk van de verhouding tot de Vei ligheidsraad. Ook de „Merdeka" legt hier de nadruk op en schrijft in een artikel van Mochtar Löebis, dat de status der beide partijen zich eerst zal wijzigen wanneer eenmaal de Verenigde Staten van Indonesië zullen zijn gevormd. Masjoemi in kabinet? Het kabinel-Hatta is nog steeds niet gevormd, maar volgens Antara zal de Masjoe mi die door haar uittreden de val van het kabinet-Sjari- foeddin bewerkte er vier zetels in krijgen. Verwacht wordt, dat morgen de samen stelling zal worden bekend ge maakt en een der zetels van de Masjoemi zal vermoedelijk be zet worden door de partij voorzitter, dr. Soekiman. De republikeinse delegatie volgens Antara zou ook Sjahrir meekomen, al weet men niet met welk doel; men beweert ook, dat hij weer naar Lake Success zal worden gezonden is vandaag in Batavia aangekomen o.m. om op de Renville een receptie bg te wonen die gegeven wordt door de Amerikaanse delegatie in de C.v. G.D. Sjarifoeddin heeft gezegd, dat Mohammed Hatta en Soekarno vast besloten zgn, de Renville- overeenkomst uit te voeren. Voorstellen door commissie voor financiën der Assemblée verworpen René Mayer, Frankryks minister van financiën, die zgn devalua tie-maatregelen, ondanks de tegenstand van Groot-Brittannië, de Verenigde Staten en het Internationale Monetaire Fonds heeft weten door te zetten, is thans op een nieuwe oppositie gestuit. De Franse socialisten hebben gisteren onverwachts bezwaren gemaakt. In een vergadering van de fractie der S.F.I.O. in de 'Assemblée. waarbij ook de socialistische ministers aanwezig waren die in het kabinet vóór hadden gestemd, werd met algemene stemmen besloten de voorstellen niet te aanvaarden. Als gevolg daarvan „zakte" het valuta-ontwerp in de commissie voor financiën der Assemblée. De oppositie der S.F.I.O. is min der ernstig dan het lijkt. De socia listen zgn principiële tegenstanders van Mayers liberalistisch getinte financieel-economische politiek, maar hebben deze bij de kabinets formatie aanvaard als de enige ba sis waarop in dit stadium het sa menbrengen van de midden-groe pen mogeliik was. Zii zullen trach ten de devaluatie-maatregelen naar hun inzicht om te buigen, maar zij zullen geen breuk riskeren. \Vat niet wegneemt dat in het kabinet door de plotselinge omzwaai van de ministers een zonderlinge situatie is ontstaan. De socialistische oppositie richt zich vooral tegen de voorgestelde vrije goud-marlet, die een stap is in de richting van een liberale econo mie. en tegelijkertijd de verhouding tot Engeland, dat het pond sterling op deze markt bedreigd ziet. schaadt. Mayer heeft bekend gemaakt dat Sir Stafford Cripps heeft aangeboden om de leveranties van Britse kolen te verhogen, van zesduizend tot twaalfdui zend ton per maand als de Franse regering haar plannen zou opgeven. Hij .zei verder nog dat door de vrije goudmarkt de Franse bezit ters van vluchtkapitaal geneigd zullen zgn hun bezit w*er naar Frankrijk over te brengen. Inmiddels zijn met het Interna tionale Monetaire Fonds de onder handelingen begonnen over het be drag dat Frankrijk zal moeten stor ten om zijn bijdrage aan het fonds weer op peil te brengen. Asthmatische kinderen naar Zwitserland, mits... In het Gooi is Dinsdau een actie comité opgericht onder voorzitter schap van de burgemeester van Naarden. de heer Jur. Visser, ten einde binnen de korts' mogelijke tijd de nodige fondsen bijeen te krijgen, waaruit de kosten zullen worden betaald voor Nederlandse kinderen uit de armste gezinnen, lijdende aan asthma, die dringend naar Zwitserland moeten worden uitgezonden. In Zwitserland be vinden zich reeds een klein aantal Nederlandse kinderen, die wegens gebrek aan geld weer naar Neder land zouden moeten terugkeren. Dit zou voor deze kinderen, vol gens de medici, hun ondergang be tekenen. DOOR ZIJN VASTEN is Gandhi zo verzwakt dat hij met een draagstoel naar de bidplaats moet worden ge' bracht. Vrienden beschuldigen elkaar over en weer Tranen na de zonde Gerrit P. Keizer, de doelverdedi- ger van de nationale kampioens- ploeg Ajax, zal Vrijdag wegens de- viezensmokkei terecht staan voor de Amsterdamse economische poli tierechter. Gisteren verscheen hij reeds als getuige tegen zijn mede verdachte Barend Piller, evenals Keizer grossie- in groenten en fruit te Amsterdam, zodat een tip van ce sluier over deze rechtszaak reeds werd opgelicht. Zo bleek dat Keizer, die een filiaal in Engeland bezit, regelma tig uitvoervergunningen voor groenten kreeg toegewezen en uiteraard vele zakenreizen naar Engeland maakte. Hij maakte daarvan misbruik door vele ponden sterling naar Nederland te smok kelen. Hoe hij deze in Engeland wist te verkrijgen zal Vrijdag waarschijnlijk duidelijk worden, gisteren werd een bedrag van f 43.000,aan ponden genoemd, dat hij op illegale wijze ons land had binnengesmokkeld. Een deel hiervan, nl. 2.000 pond sterling, stelde hij zijn bevriende groenten- grossier Piller in handen, die ze voor hem tegen de zwarte koers van ongeveer f 15.verkocht. Ter terechtzitting wierp Piller de schuld van deze zwarte transacties op Keizer en omgekeerd. De econo mische politierechter, mr. W. C. Hassoldt, wist er geen wijs uit te worden en vroeg zich tevergeefs af wie van de twee met zijn verkla ringen de waarheid het meest be naderde. Bewezep geacht werd tenslotte, dat Keizer f 300,aan Piller had uitgekeerd voor diens financiële bemiddeling bij de ver koop der ponden. Conform de eis veroordeelde hij Piller tot een ge vangenisstraf van 5 maanden met bevel tot onmiddellijke inhechte nisneming plus een geldboete van f 400 subs. 2 maanden. Piller barst te in tranen uit en werd huilend door parketwachten naar de cel gevoerd. SIR NEVILE BLAND, dc Engelse ambassadeur in Nederland die gister- avond wegens pensioen met het m.s. „Arnhem" naar Engeland vertrok, vertelde op het afscheidsdiner waar ongeveer vijftig leden van het corps diplomatique aanwezig waren: „het is een van de gelukkigste momenten tut mijn leven, omdat velen gekomen zijn om afscheid van mij te nemen en daarbij blijk geven van hun vriend schap." Sir Ncvilc Bland was sinds 193S gezant en sedert '42 als anibas- 'sadeur bij dc Nederlandse regering. Door kordaat optreden ran automobilist opgerold Op 15 Januari zag een heer die in Amsterdam uit een restaurant kwam, dat vier jongetjes van on geveer 15 jaar verdachte belang stelling voor zijn geparkeerde auto aan de dag legden. Toen hij naar buiten kwam, kozen de „lieverd jes" het hazenpad, maar de eige naar van de wagen kon er één te pakken krijgen en aan de kinder politie over leveren. De vangst bleek een goede: het jochie maakte deel uit van een compleet complot dat zodoende door de politie kon worden opgespoord en zich bleek te hebben schulg gemaakt aan diefstallen van alles wat er in ge parkeerde auto's zoal van hun gading was. Met een schroeven draaier werden meestal de ramen geforceerd. Tegen inbraken zag het clubje ook niet Op en hun weg naar een drietal helers wisten zij ook. De opkopers boden zelfs tegen elkaar op om van de clandizie ver zekerd tc zijn en zo liepen de knaapjes soms met 200 guldfen op zak. Maandag is het hele complot van het bed gelicht Nog een aan tal arrestaties maakt, dat er nu in totaal tien personen onder wie ook de helers, in verzekerde bewaring zitten. Eerste besloten zitting der Rijksconferentie In aansluiting op de officiële openingszitting werd gistermorgen de eerste besloten vergadering ge houden van de conferentie Neder- land-Suriname-Curacao. Uit ieder der drie delegaties werd een verte genwoordiger aangewezen voor een „centrale sectie", die met de voor zitter aan de conferentie voorstel len zal voorleggen voor de te vol gen procedure. Als zodanig zullen optreden: prof. mr. C. P. M. Rom- me, mr. dr. R. H. Pos en mr. dr. M. F. da Costa Goraez. Om de geringe bevolking van Suriname, die 185.000 zielen telt, te vermeerderen, voert de regering onderhandelingen met de overbe volkte Britse West-Indische eilan den over de emigratie van landar beiders. IN DIT HISTORISCHE JAAR. drie eeuwen na dc Vrede van Munster, die dc onafhankelijkheid van de Nederlanders bevestigde, wordt dc basis gelegd voor de zelfstandigheid van Nederlandse gebiedsdelen in Amerika. Dr. Beel opende gisteren in de vergaderzaal der Eerste Kamer de Rijksconferentie Nederland SurinameCurasao. U kunt in volledige onafhankelijkheid be raadslagen. zei hij tot dc delega- tiesr Dc regering rekent het z*ch tot taak uw resultaten wettelijke bekrachtiging te geven. Mr. Gratema, twee rechercheurs en een smid, timmerde ruitje in en klommen naar binnen Moeilijkheden die reeds enige tiid in de hoofdgroep „Verzekering." be staan tussen de bedrijfsgroep Ma kelaars in assurantiën, assurantie bezorgers en -agenten enerzijds en de verzekeringsmaatschappijen an derzijds, hebben tot een conflict ge leid. toen mr. J. W. Gratama, voor zatter van de hoofdgroep cn direc teur van het Holland-concern to Dordrecht beslag wilde leggen op de gelden van de bedrijfsorganisa ties. Mr. Gratama, die met oen rechtskundig adviseur naar het secretariaat in Den Haag ging, werd niet toegelaten.. Hij keerde terug met twee rechercheurs en een smid, timmerde een ruitje van de bibliotheek in en klom door het venster naar binnen. Zij toonden daar een Staatscou rant. waarin het besluit was gepu bliceerd, dat de bedrijfsorganisaties ophief, ondertekend door minister Lieftinck, ...in overleg met de mi nister van Economische Zaken" op 20 Januari. Dit ophcffingsbesluit van de be drijfsorganisaties. zou alleen dan rechtskracht hebben, wanneer ook de minister van Economische Za- Zonder sensaties is de eerste dag verlopen van het proces tegen Si mon Sanchez, die wegens zijn ver ijdelde poging tot een staatsgreep in Paramaribo terecht staat. De aanklacht beperkt zich voor namelijk tot de poging tot afschei ding van STuriname van het Ko ninkrijk. Hoewel Sanchez de be schuldigingen als „legenden" qua- lificeerde, ontkende hij niettemin slechts weinig van* de belangrijk ste punten der aanklacht. Op de meeste punten was zijn antwoord vaag. Hij verklaarde, niet 't voor nemen te hebben gehad, de gou verneur te interneren; de gouver neur zou vrij zijn geweest om in zijn huis te blijven of uit te gaan. Ook ontkende Sanchez het hem toegeschreven voornemen, om een schip in de Suriname-rivier tot zinken te brengen, teneinde de toegang tot Paramariba te blokke ren. Het was evenmin zijn be doeling, Suriname van het rijk af te scheiden, hij wilde alleen het contact tussen Suriname en de afdeling West-Indische zaken van het ministerie van overzeese gebiedsdeler verbre ken, met 't doel, de aandacht te vestigen op de verwaarlo zing der Surinaamse belangen door Den Haag. Geweld zou alleen worden ge bruikt als er weerstand zou wor den geboden. Sanchez wees er nog op. dat de munitie-opslagplaats slechts werd bewaakt doof een oude, met een pistool bewapende man en dat bij het grote militaire kampement slechts twee wachtpos ten stonden. ken zijn Jiat aan het besluit zou geven. Het lijkt onwaarschijnlijk dat Mansholt, minister van Econo mische Zaken, ad interim, aan het besluit fcijn goedkeuring zou hebben gehecht. Merkwaardig is het, zo meldt dc Volkskrant, dat dit besluit goedge keurd is. één dag voor prof. Van den Brink zijn ambt aanvaardde. Door het ontbreken van één hand tekening is inbeslagname voorlopig gekeerd. In de bedriiNgroep heerst op het ogenblik grote onzekerheid, omdat men niet weet of minister Mansholt wel of niet getekend heeft. Tot nog toe heeft men geen contact met hem kunnen leggen. Het Iraksc kabinet van Saleh Jabr, die onlangs in Londen het nieuwe verdrag van wederzijdse verdediging heeft afgesloten, is Dinsdagavond afgetreden na hevige gevechtep tussen politic en burgers die tegen het verdrag demonstreer den. Volgens voorlopige opgaven zijn cr zeventig personen omgekomen en ruim driehonderd gewond. De gevechten begonnen 's morgens en hebben de hele dag geduurd. De politie vuurde uit geblindeerde auto's op de menigte. Dc demon stranten liepen ondanks het machi negeweervuur door. Zij trachtten door te dringen tot dc ministerraad, het ministerie van defensie en de woning van de premier maar wer den uiteengedreven. Dr. Johannes Semmler, directeur van de economische afdeling van het bizonalc bestuur in Duitsland, is door de militaire gouverneurs van de Engels-Amerikaanse zone uit zijn ambt ontslagen op grond van zijn „houding van boosaardige oppositie tegen de bezettende machten", tot uiting gekomen in zijn toespraak te Erlangen, op 4 Januari. Vele, verschillend-gerichte verlangens Meer kansen voor het particuliere initiatief, decentralisatie, en de financicringsregeling 1947 moet zo spoedig mogelijk op de helling dat waren de geluiden die de heer Andriesscn (KVP) liet horen toen het hoofdstuk voor de wederopbouw en dc volkshuisvesting gistermiddag in de Tweede Kamer aan de orde kwam. Spreker wilde emolumenten ver strekt zien aan de arbeiders die in de geteisterde gebieden moeten werken, met hoger loon alleen maakt men het werk niet aantrek kelijk, zei hij. Intensief moet wor den gezocht naar mogelijkheden om de woningbouw te industrialiseren. Financiële steun voor de monlagc- bouw achtte hij gewenst De finan cieringsregeling werd ook aan cri tiek onderworpen door sprekers fractiegenoot de heèr Van Vliet. Particuliere bouw moet blijven bestaan, dat was ook de mening van de heer Stapelkamp (A.R.). die echter gaarne steun voor de woningbouwverenigingen zou zien en ook pleitte voor de wenselijkheid van een eigen woning voor de ar beider. Het feit dat dit belangrijke de partement, Wederopbouw, voor dc tweede maal ad interim wordt be heerd omdat dc betrokken minister (Neher) in Indonesië vertoeft, gaf de heer Stapelkamp aanleiding tot critiek en hjj vroeg inlichtingen over de voorzieningen die voor dit departement worden getroffen. De heer Steimetz (K.V.P.) drong aan op soberheid en beperkt mate riaalgebruik en gaf in overweging* zulks ten behoeve van het onder houd een noodzakelijke huurver hoging onder ogen te zien. Ook de A.R. heer Smeenk pleit in zoverre voor versobering dat hij de bouw kosten verlaagd wil zien. Opvoe ring der arbeidsprestaties en toe passing van nieuwe bouwmethoden zijn daarvoor z.i. de methoden. Spr. wil voorts een correctie in het bouwplan 1948 ten behoeve van Walcheren want dat men op dat eiland nog stéeds niet kan bouwen terwijl dat elders wel gebeurt, zint hem niet Hij komt er verder tegen op, dat in sommige gemeenten pro testans-christelijke bouwverenigin gen de toelating geweigerd wordt, Walcheren heeft ook de zor^ van de heer Hacke (die voortaan, sinds het opgaan van de Partij van de Vrijheid in deVolkspartij voor Vrij heid cn Democratie „V.V.D." tussen haakjes achter zijn naam krijgt). Hij was de eerste spreker in de avond zitting en pleitte voor meer inter departementaal overleg. doende geweest. Spr. vraagt, hoe de tegenstrijdige verklaring in de Me morie van Antwoord over het vrij laten der aanbestedingen uitgelegd moet worden. Was het niet heter geweest de aanbestedingen stil tc leggen? Volgens dc heer Ten Hagen is hot aantal aannemers te groot. Kan dit beroep niet gebonden worden aan een bedrijfsvergunning? De prijzen der materialen zijn naar veler me ning hoger dan redelijk geacht kan worden. Opmc-rkendc;-d«»l 'odfc -bij de wo ningbouw de zwakke partij bescher ming nodig heeft, vraagt spr. of deze bij de particuliere bouw wel voldoende gewaarborgd is. Met huurverhoging, zo meent deze spreker, moet gewacht worden tot een duidelijke tendenz tot prijsver laging intreedt; anders is de loon stop niet te handhaven. Onze munten Het debat over het muntwezen ein digde gistermiddag met de verwer ping van een door dc communisti sche heer Hoogcarspel 'ingediend voorstel om het 2*6 cent-stuk tc handhaven. Het kreeg de steun van slechts acht stemmen en 51 Kamer leden spraken zich ertegen uit Het wetsontwerp werd zonder hoofde lijke stemming goedgekeurd. Grote zorg Er is groeiend verzet tegen cen tralisatie cn bureaucratie, aldus constateerde de heer Ten Hagen (Arb.), die echter betoogde: Onze zorg is dat wordt teruggekeerd tot zelfwerkzaamheid en autonomie. Eenheid van beleid en uitvoering moet bereikt worden door overleg onder leiding van het departement. OpmerkAide, dat dc bouwplannen der vorige jaren niet uitgevoerd konden worden,' vraagt spr. zich af, of het wel gerechtvaardigd is ge weest in Mei dc sluis der aanbeste dingen open te zetten. Als men het aantal aanbestedin gen in dc tweede helft van 1947 had willen vermeerderen, was een tij dige aandrang by de gemeente vol- uit stilstaan en dit mag verbinding. Aangezien ernauwm0 Uil njet jan^er dan enkele Havard niet in staat seconden duren. Ray- was de hoge kosten, aorta verwijaera mond Havard, die vier- aan een moeilijke ope- entwintig jaar oud en ratie verbonden, te dra- Op ^,6 Januari werd gehuwd is .hg heeft gen. verklaarde dr. te Stockholm een won- een dóchtertje van en- Graaford zich bereid derliike operatie ver- ^ele maanden oud deze gratis te verrich- richt. De Zweedse chi- ]eed reeds twee laar ten. De K.L.M. teza- rurg C. Graaford wist aan een vernauwing in men met de Air France de Fransman Havard de aorta. De artsen, die vervoerden Havard het leven te redden hem behandelden, be- naar Stockholm. De door een stuk van zijn schouwden zgn geval operatie, een unicum in aorta of grote lichaams- ais volkomen hopeloos 'de medische wereld, slagader te verwijde- en gaven hem nog slaagde uitmuntend en ren, waarna hg de twee slechts anderhalf jaar werd bijgewoond door uiteinden weer aan el- te leven. Een redacteur twee en dertig chirur- kaar hechtte. Dat dit van het blad Paris gen uit acht verschil- uiterst snel moet ge- Presse. die toevallig lende landen. Havard schieden behoeft geen van dit geval op de bevindt zich thans nog betoog als men weet, hoogte was. had echter in een hospitaal te dat het hart op het kri- van de grote kundig- Stockholm en het ziet tieke ogenblik, als een heid van de Zweedse er naar uit, dat hij stuk uit de slagader chirurg gehoord en spoedig naar Parijs zal wordt gesneden, moet stelde «zich met hem in kunnen terugvliegen. Opcenten op tabaksaccijns worden gecontinueerd De Tweede Kamer heeft gister middag haar goedkeuring gehecht aan een wetsontwerp tot tijdelijke continuering van opcenten op de tabaksaccijns. In de wet van 24 April 1947 werden de 40 opcenten tijdelijk, en wel tot en met 30 April 1948 gecontinueerd. De minister van financiën acht het gewenst óm in afwachting van de gelijkschake ling van de verbruiksbelastingen in Nederland en in het gebied van de Belgisch-Luxemburgse econo mische unie, de bestaande toestand met betrekking tot de tabaksac cijns te laten voortduren. EX-KONING MICHAEL en prinses Anna van Bourbon Parma tijdens een skitocht in de omge ving van Davos V.l.n.r. Anna van Bourbon Parma, ex-koning Michael en ski-leraar Ettingcr. Makassars burgemeester zet iets recht De foutieve redactie van een gemeenteraadsbesluit in het Ma- kassaarsc officiële gemeenteblad, welk bericht door de wereldpers is overgenomen, is er oorzaak van, dat iedereen op het ogenblik meent, dat Makassar en de andere Oost-Indonesische steden de adop tie door Amsterdam en Rotterdam ronduit hebben geweigerd, en dat is niet waar. De gemeenteraad heeft zich alleen verzet tegen het woord „adoptie" dat in Oost-Indonesië een privaatrechtelijke betekenis heeft cn waarvan men daar de achtergrond die het sinds Wereld oorlog II heeft gekregen, niet kent. Om nu duidelijk te maken, dat alleen het woord werd afgewezen, maar dat de beoogde hulpverlening volledig en dankbaar wordt aan vaard, heeft de burgemeester van Makassar een brief geschreven aan de voorzitters van de hulpactie- comité's in hoofd- en Maasstad, waarin hy een en ander opheldert. Bijenkorf-proces >~T Weerbericht GEEN VERANDERING Weersverwachting, geldig van Woensdagavond tot Donderdagavond: Wisselende bewolking met een enkel verspreid buitje. Meest matige wind uit Zuidelijke richtingen. Weinig verandering van temperatuur. 29 Jan.: Zon op 8 27 uur. onder 17.20 uur. Maan op 21.53 uur, onder 10.23 uur. Het proces tegen de Bijen korf heeft voor vele leveran ciers van het warenhuis nog een staartje. De Amsterdams® tuchtrechter maakte gisteren een begin met de behandeling van een aantal zaken. Bijna zonder uitzondering leverden zy hun artikelen op gefingeer de facturen. De eerste leverancier, die voor kwam, was de directeur van d® lederwarenfabriek „Modefa", dl# voor f 3000.tassen aan de Bijen korf had geleverd tegen te hog® prijzen. Zijn facturen gaf hij af onder de naam: Vorenkamp. „Hoe kwam U daar zo bU?" vroeg de tuchtrechter, mr. J. A. Bletz. „Zo maar", antwoordde de ver dachte, „dat was de gewooute In die tüd". „Ik heb wel eens een vracht auto zien rijden met die naam, heeft dat U misschien geïnspi reerd?", vroeg mr. Blctz. Dc lederfabrikant vertelde, dat het uitschrijven van gefingeerd® facturen ir. overleg ging met do Bijenkorf. Het had hem echter tegen geze ten, want bij de Bijenkorf was nog een oude boekhouder in dienst, die de ware naam van de firma kende en op de „slip" van de rekening: „Alias Modefa" schreef. De accura tesse bracht de directeur vah die zaak voor de tuchtrechter. Mr. Bletz legde hem vanmorgen f 500.- boete op. Een tweede „slachtoffer" van de accurate Bijenkorf-boekhouder was' een andere lederfabrikant uit Am sterdam, die met de Bijenkorf zaken deed or.der de naam De Boer. „Luxe tassenfabriek Hollandia" schreef de boekhouder in en omdat de directeur van deze fabriek ook nog andere zwarte transacties op zijn geweten had vond mr. Bletz voor Hem een boete van f 1250.-— op zijn plaats. STAATSLOTERIJ f 1.500.—: 18357: f 1.000.—: 5079; f 400.— 15143, 17836; f 200.—; 9016, 9941, 15835; f 100.—: -9339, 10220, 12631, 1419?, 17612, STUDENTENTAAK Op Woudschoten. het tehuis van de NCSV (Ned. Chr. Studenten Vereni ging) hebben omstreeks S0 oud-leden zich oglangs beraden op dc taak. die dc christen-intellectueel in de maat schappij te vervullen' heeft. Uit de con clusies en de toelichting daarop wil len we een enkel punt lichten. Wc le zen daarin: „Er zijn boeken te schrij ven (en ze wórden geschreven) over dc nood en verlegenheid van onze tijd. waarin de cultuur vervalt. In deze nood worden enkele antwoorden ge geven. do or Rome. door de commu nisten. door het nihilisme. Maar een reformatorisch antwoord is er niet! Dat is de schuld van „dc Kerk", of van „het protestantisme", maar in beide gevallen komt dat neer op de christen-academicus in de eerste plaats." Daarom: vorm werkgemeenschap pen. neem initiatief, wees actief. Wijst elkander op de christen-taakDraag bij tot de vorming van een positief christelijk inzicht. Wij vermelden dit. omdat het ons van zo ontzaglijk groot belang lijkt, dat tegenover de „enkele antwoor den met namf die van communisme en nihilisme, een positief geluid wordt gehoord en een ênder antwoord wordt gegeven. Nihilisme en communisme, die niet zo heel ver van elkaar af liggen, dreigen veld te winnen in de verwarring van onze tijd. Wij moeten weer een doel gaan zien. een doel in het leven, een doel in Europa en in Nederland. Tot de vorming van betere inzichten en tot het wekken van bezie ling en doelbewustheid kunnen de stu denten in grote mate bijdragen. Dat zij zich van hun taak en roeping bewust worden!

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 1