DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Twintig duizend militairen dit jaar thuis verwacht Vandaag... Graham verlaat de Commissie van Goede Diensten Voortgang bij wederopbouw valt nog wel mee Ware geest van sportiviteit" Kabinet-Hatta telt zestien leden Demobilisatie-centrum Huis ter Heide draait op volle toeren Saarsteenkolen naar Frankrijk BONNENLIJST Carla heeft een streepje voor Wederopbouw Uonderdag 29 Januari 1948 XcKtste Jaargang, No, §#1 Opgericht door de Stichting „Het Parool" - Giro 510330. Bank: Rotterdamsche Bank. Postbus 9 Abonnements prijs 31 cent p. w. of 4.— p. kw. Losse nummers 10 cent Uitgave: N.V. De Nieuwe Pers Redactie en Administratie: Snouckaertlaan 7, Amersfoort Telefoon redactie 4291* Telefoon administratie 6235« Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDERL 1 f Socialistische ministers nog niet aangewezen Het nieuwe Republikeinse kabinet telt zestien leden, waarvan negen reeds deel uitmaakten van het kabi- net-Sjarifoedddin. Sjahrir. Gani. hadji Agoes Salini en Setiadjit heb ben geen zitting in de regering. Sjahrir zal ambassadeur In buiten gewone dienst blijven. Hatta is premier en minister van buitenlandse zaken. Sjanfoeddin krijgt de portefeuille van weder opbouw en jeugdzaken. Nieuwe kabinetsleden zijn: de voorzitter van de Masjoemi. dr Soekiman (binnenlandse zaken on luchtvaart); vice-commodore Soeria- darma (partijloos, defensie) en Sja- rifoeddin Prawirangawa (Masjoemi; economische zaken). Van het kabinet-Sjarifoeddin nam Hatta over: Soesanto (PNI; justitié»; dr A. Maramis (PNI; financien): dr J Leimena (Chr. partij; volks gezondheid); dr. Djoanda (partij loos: verkeer); Laoh (PNI: open bare werken); hadji Kiai Maskoer (Masjoemi; eredienst): Hamengkoe Boewono. sultan van Djogjakarta (partijloos: belast met de aangele genheden van de betwiste gebieden). Sjahrir weigerde De socialistische leden van het kabinet zijn nog niet bekend Men noemt Abdoel Madjid en H. Tiokro- negoro Sjahrir heeft een aanbod van Hatta voor een portefeuille af gewezen. Wanneer de Republiek, nadat po litieke overeenstemming met Bata via tot stand is gekomen, tot de interim-regering zal toetreden, zal zij waarschijnlijk vertegenwoordigd worden door Soekiman. Sjarifoëd- din. Soesanto. Setiadjit. Djoeanda en Laoh. Prof. Craaford krygt de Prix Lannelongue De Franse academie voor de medi cijnen heeft de Prix Lannelongue een hoge beloning voor verdien sten op het gebied der chirurgie toegekend aan professor Craaford. de Zweedse chirurg, die de vorige week een aorta-operatie verrichtte aan een Franse jongeman. (Van onze speciale verslaggever) Demobilisatie. - dat is het toverwoord, dat momenteel duizen den jonge mannen de hitte van de tropenzon doet vergeten. Dit jaar zullen zij naar Nederland terugkeren, telkens in groepen van 1500 man tegelijk, om ,.af te zwaaien" en zich weer een eigen maatschappelijke weg banen, maar de stap van het militaire- naar het burgerleven zal in de fantasie der wachtenden heel wat lichter dan in de werkelijkheid blijken te zijn. Daarom is het Demobili satie-centrum voor het landleger, dat in Huis ter Heide is ge vestigd, op een zeer brede basis ingericht, want het beoogt een wegwijzer te zijn voor allen, die zich als burger een goede plaats zoeken. Het wachtwoord: service Onder leiding van de comman dant, majoor De Bijl Nachenius, wacht een groep militaire specialis ten de grote stroom op, die reeds de' volgende maand zal komen en men stelt zich voor, zo nodig 600 man per dag te helpen met afwikkeling hunner zaken. Om een dergelijke krachttoer te kunnen doen slagen, is een speciaal schema ontworpen, waarmee tot in bijzonderheden, ook met de inrichting van het kamp „De Boskamp", rekening is gehou den. Reeds voor de militair op de boot gaat, zullen speciale, door hemzelf zowel als door zijn commandant in gevulde inlichtingenstaten per luchtpost in Huis ter Heide zijn ont vangen, die het tempo van afwikke ling bevorderen, maar die ook de gelegenheid openen in het kamp op allerlei bijkomstige factoren bere kend te zijn. De demobilisatiewerkzaamheden strekken zich namelijk verder uit dan tot het uitbetalen van een tro- penjaarwedde plus de f 170,per man voor de aanschaf van burger kleding, waarvoor bovendien ook per persoon 190 textielpunten en prioriteitsverklaringen worden ver- Twee piloten strandden in 't hoge Noorden „Ik dacht dat ik in Denemarken was" zei de sergeant-vlieger, die gisterrrforgen met een Firefly van de marine van het vliegveld Val kenburg was opgestegen en tegen twaalven wegens benzinegebrek een noodlanding moest maken. Maar de klei waarop hij was te rechtgekomen en waarin zijn pro peller sneuvelde het toestel werd verder licht beschadigd maar de pi loot was zelf ongedeerd was Uit- huizense klei.' De vlieger was dan ook een leerling, evenals zijn colle ga, die ook 's morgens van het Haagse vliegveld was vertrokken met net zo'n machine, maar bij Dokkum een ontijdig eind aan zijn vlucht moest maken. Ook hij onge deerd. ook zijn machine licht be schadigd. Weerbericht ZACHTE WEER HOUDT AAN Weersverwachting, gel dig van Donderdag avond tot Vrijdagavond: Aanhoudend zacht weer met voornamelijk ln de nacht enkele buien en morgen overdag weer tijdelijke opklaringen. Nu en dan krachtige wind tussen Zuid en Zuidwest. 30 Jan.: Zon op 8 25 uur. onder 17.22 uur. Maan qp~23?fi uur, onder 10.38 uur. Besprekingen niet meer op de „Renville" Frank Graham, het Amerikaanse lid van de Commissie van Goede Diensten, die gisteren is vertrokken, zal niet meer in Batavia terug keren. In zijn plaats is Coert Dubois benoemd, die van 1927 tot 1930 Amerikaans consul-generaal te Batavia ia geweest. Graham is vandaag per vliegtuig naar Nederland vertrokken, uit geleide gedaan door dr. Van Mook, minister Neher, Sjarifoeddin, hadji Agoes Salim en Ali Sastroamidjojo. Voor zijn vertrek heeft h\j gister avond een lezing gehouden, die werd bijgewoond door minister Neher, Djajadiningrat, de Amerikaanse consul-generaal Charles Livengood en vele Nederlandse en Republikeinse militaire autoriteiten. Onder werp van de lezing was: de historische achtergrond van de atoomeeuw. De „Renville" zal binnenkort eveneens Indonesië verlaten. Giste ren hebben de Nederlandse en Re publikeinse delegaties voor het eerst weer met de Commissie van Goede Diensten vergaderd. Er werd besloten de volgende vergaderingen aan land te houden. Een sub-com- missie zal uitzoeken waar de bij eenkomsten voortaan zullen worden gehouden; waarschijnlijk weer beur telings in Batavia en Kalioerang. De Commissie van Goede Diensten heeft in een communiqué de ver wachting uitgesproken dat het werk der conferentie met toene mende spoed zal geschieden. Makassar cn Djogja Oost-Indonesische kringen te Ba tavia hebben meegedeeld dat de le den van de Oost-Inrlonesische good- will-missie binnen drie dagen te Ba tavia zullen aankomen. Niet-offici eel werd reeds met de Republiek besproken om binnen de kortst mo gelijke tijd een Republikeinse good- will-missie naar Oost-Indonesië te zenden. Mr. Ali Sastroamidjojo, plaats vervangend voorzitter van de Re publikeinse delegatie, en Tjoa Sik Ien, lid van de delegatie, zullen waarschijnlijk als afgevaardigden naar Lake Success gaan. voor de behandeling van het Indonesische probleem, die de Veiligheidsraad binnenkort weer zal hervatten. Zii zouden Maandag vertrekken. Daar zat iets in! Bij controle aan de grenspost te Wernhout (Belgische grens) ontdekte de douane, dat een Amsterdamse juffrouw schoe nen aan had met holle hakken. Deze hakken bleken gevuld met 400 gulden. Het geld werd in be slag genomen en de juffrouw moest haar reis naar België op schorten. Nieuwe Franse nota aan Londen en Washington De leveranties van kolen uit het Saargebied aan Wc sV Duitsland zullen geleidelijk afnemen en op 1 April 1949 zal de gehele kolenpro- ductie van de Saar, ongeveer 12 millioen ton per jaar, ten goede ko men aan Frankrijk. Dit is overeengekomen in een verdrag, tussen Frankrijk enerzijds en de V S. en Engeland anderzijds en het werd gisteren door het Franse ministerie van buitenlandse zaken bekendgemaakt. In andere opzichten zijn Frarik- rijk en de bestuurders van Bizonië het nog niet zo eens: een woord voerder van hetzelfde departement heeft zich sceptisch uitgelaten over de weg die Engeland en Amerika in Duitsland volgen. Deze leidt ons tot onmacht of tot een herstel van een gecentraliseerd Duits rijk. aldus ka rakteriseerde de Fransman de door Britten en Amerikanen beoogde re organisatie van het bestuur in Be- zonië. Parijs heeft dit standpunt in ben nota aan Londen en Washington uiteengezet. Geen resultaten over kwestie-Kasjmir De rechtstreekse besprekingen tussen India en Pakistan over de kwestie-Kasjmir zjjn Dins dagavond ^stgelopen. Bij een aanval van volksstam men op het vluchtelingenkamp Pa- ratsjinar in de Noordwestelijke grensprovincie zjjn ongeveer 130 niet-mohammedaanse vluchtelingen gedood, 50 gewond en 50 ontvoerd, zo heeft de regering van India meegedeeld. strekt. Het Centrum wil iedereen, met behulp van de Arbeidsbureaux ook helpen met het vinden van een goede werkkring, want zo zegt de commandant: ,,Wü moeten de grootst mogelijke service bieden aan hen, die Nederland in de ge bieden overzee hebben gediend" Nadat de terugkerenden een week lang bij hun familieleden hebben vertoefd, zullen zij één dag naar Huis ter Heide gaan om daar „van binnen en van buiten" te worden nagekeken. Van buiten is maar een kwestie van kleren, waartoe voor bovenkleding Maga zijn De Dom te Utrecht is inge schakeld. maar de rest der inspec tie, het medische- en psychologi sche gedeelte is van veel meer be lang en al is dit gebied heel wat uitgebreider, men heeft het dusda nig ingericht, dat dit werk een mi nimum aan tijd vraagt. Voor het doorlichten wordt bijvoorbeeld ge bruik gemaakt van 'n filmsysteem, dat niet alleen de borstorganen (hart en jongen) van de man, doch tevens zijn identiteitskaart ver eeuwigt, waardoor vergissingen zo goed als uitgesloten zijn en waar door tevens documentatiemateriaal wordt verkregen voor geval zich geruime tijd na de repatriëring ziekteverschijnselen gaan voordoen. Voorts worden de goedgekeurde personen (de niet-gezonden worden voor intenser onderzoek opgeno men) in de gelegenheid gesteld zich vrijwillig psychologisch te la ten testen, hetgeen voor hen, die nog in twijfel verkeren omtrent een te kiezen werkkring, ideaal is te noemen. Natuurlijk is een verblijf van één dag in het kamp voor dit alles een zeer korte tijd en er is dan ook op gerekend, dat ook zij, die van ver moeten komen, dezelfde aandacht kunnen genieten als hun dichterbij wonende kameraden. Ieder, die niet in staat is, zich vroeg te melden, kan daags tevoren op reis gaan en een nacht doorbren gen in een kamp te Zeist, waar niet minder dan 700 man slaapgelegen heid kunnen vinden. De maaltijden, die in een enorme keuken onder be kwame leiding worden toebereid, worden in Huis ter Heide gebruikt, waar ook eventuele geestelijke hon ger gestild kan worden, want zo wel een veldprediker als een aal moezenier staan ter beschikking van de gasten als deze de afdeling Sociale Dienst zijn gepasseerd. Vry-uit zal ieder zijn problemen kunnen openbaren, want deze ge sprekken van zeer persoonlijke aard worden gevoerd in kleine ka mertjes, zodat ook de omgeving geen afbreuk kan doen aan het in tiem karakter van het onderhoud. Eer van het werk De Demobilisatie Compagnie, die permanent in Huis ter Heide is ge vestigd, heeft alle eer van haar werk, want het gehele kampement, van het onaanzienlijke gebouwtje, dat tot bewaarplaats van bagage dient, tot de recreatie-zaal toe zijn, evenals de twee kleine ziekenzalen voor acute gevallen en de onder- zoek- en administratieruimten, uit stekend verzorgd. Dit is zeer zeker een bijzondere prestatie, omdat de door de Duitsers opgetrokken en bewoonde gebouwen, die geruime tijd voor verblijf van N.S.B.-kinde- ren en daarna voor de Luchtstrijd krachten dienst hebben gedaan, eerst per 1 October ter beschik king zijn gekomen van de Demobi- lisatiedienst, welke ter plaatse aan vankelijk uit qnkele officieren en onderofficieren, benevens een ze vental „geleende" soldaten bestond. Kopf treft geen blaam" zegt Londen Saksisch kabinet heeft vertrouwen in chef Het feit dat de Poolse regering de vorige week Wilhelm Kopf, de minister-president van Saksen (Britse zone) oorlogsmisdadiger heeft genoemd en zijn uitlevering heeft geëist, heeft twee reacties uitgelokt: een van het .Britse de partement van buitenlandse zaken, dat deze bewering „volkomen ge fantaseerd en ongegrond" heeft ge noemd, en een van de provinciale regering van de staat Nedersaksen, die gisteren gezegd heeft volledig vertrouwen in Kopf te hebben. Al leen de communistische minister stemde tegen en men acht het mo gelijk dat Kopf verzocht zal worden zijn ontslag te nemen. Maar op de lijs tvan oorlogsmis dadigers komt hij niet voor, zegt men in Londen. TIENDUIZEND WERKLOZEN demonstreerden te Milaan teneinde meer kosteloze maaltijden te ver krijgen. Een van de regeringsge bouwen moest door politie en sol daten beveiligd worden. Het cor don werd -echter door de demon stranten verbroken, waarbij velen gewond werden. NEL'S VADER WEET VAN NIETS De vader van Nel van Vliet heeft naar aanleiding van de verklaring van Bob Kendler dat de zwemster de Amerikaanse nationaliteit zou aanvragen, gezegd dat dit in strijd is met Nel's eigen mededeling: zU wil, als men haar daarom vraagt, nog gaarne voor Nederland op de Olympische Spelen uitkomen. Het enige wat de heer Van Vliet bekend was, was de overeenkomst waarbij mevrouw Fogarott uit Chi cago verklaart, goed voor Nel te zullen zorgen en dat men haar een gratis terugtocht zal bezorgen, wan neer zij dit maar wenst. Vliegramp in Californië: drieëndertig doden Drie en dertig doden zijn omge komen bij een vliegramp in Cali fornië. Het waren Mexicaanse landarbeiders, voor wie het vlieg tuig speciaal gecharterd was Het toestel stortte in de bergen neer en vloog in brand. DE NEDERLANDSE SCHAAT SENRIJDERS in St. Moritz. die deel nemen aan de Olympische winterspelen, zijn druk aan het trainenBroekman. Langedijk. Huiskes en De Koning bereiden zich terdege voor. Minister Vos bij begrotingsdebat: Men kijke ook eens naar het lichte herstel dat in 1947 voltooid werd! Minister Neher is nog steeds ln Indonesië en als *Un verblijf daar voortduurt, zullen er ten aanzien van het beheer van het departe ment van Wederopbouw met spoed voorzieningen worden getroffen. Deze mededeling deed minister Vos gistermiddag in de Tweede Kamer, waar hij antwoordde op hetgeen daar een dag tevoren te berde was gebracht met betrekking tot de wederopbouw, die nu aan zijn ad interlmzorg Is toevertrouwd. Thans per maand 2000 huizen gereed Men moet de voortgang van de wederopbouw niet alleen afmeten naar het aantal nieuw gebouwde huizen, zei de bewindsman. Inder daad zijn er in 1946 „slechts" 3000 huizen gereed gekomen, maar in hetzelfde jaar kwamen 300 000 ge vallen van licht herstel gereed en in het volgende jaar werd het lichte herstel vierhonderdduizend ge vallen voltooid. Aan het zware herstel wordt voortgewerkt; van de 40.000 gevallen zijn er 35.000 afge daan en bovendien kwamen tien duizend woningen gereed. En in 1948 zullen er 48.000 woningen in aanbouw zijn Weliswaar zullen die misschien niet allemaal gereed ko men, maar het tempo blijft stijgen: een getal van 2000 gereed komende woningen per maand kan worden gehandhaafd, meent de minister Critiek op B.W.B. De critiek. <iie op het Bureau Wederopbouw Boerderijen is gele verd. vond minister Vos niet geheel misplaatst. De moeilijkheid is. dat de boerderijenbouw steeds iets ten achter staat bij de woningbouw door twee oorzaken, nl. financiering en de grotere materiaalhoeveelheid die er in één boerderij gaat. maar de critiek neemt de minister overi gens ter harte, zegt hij. Wat de versobering betreft, waar op Is aangedrongen, deze achtte de bewindsman goed. maar men moet oppassen, dat het wonlngpell niet verlaagd wordt. De huizen moeten 50 a 75 laar mee kunnen. Het probleem der samenwoning is overgegaan naar de gemeenten en de minister hoopt, dat deze van haar bevoegdheden gebruik zullen maken, al gelooft hij dat dit pro bleem niet in een twee of drie jaar zal zijn op te lossen. Overigens moest de tijdelijk dit departement beherende minister, tal van gedane vragen beantwoorden- met de toezegging van nadere be schouwing. zo onder andere de kwestie van de emolumenten voor bouwvakarbeiders en die van de woningen voor landarbeiders. Nadat een aantal artikelen der begroting was goedgekeurd, ver daagde de voorzitter de vergadering tot vanmiddag één uur: dan zal het Indonesië-debat de gemoederen be zighouden en de debatten hierover zullen vanavond worden voortgezet. Voor het tijdvak van 1 t.m. 14 Februari zijn de volgende bonnen aangewezen: Bonkaarten KA, KB, KC 802 151 Melk: 4 liter melk 153 Melk: 7 liter melk 156 Vlees: 100 gram vlees 157 Vlees: 300 gram vlees 158 Boter: 250 gram boter of mar garine of 200 gram vet 159 Boter: 250 gram margarine of 200 gram vet 170 Algemeen: 1800 gram brood (Geldig t.m. 7 Februari a.s.) 171 Algemeen: 400 gram brood of 1 rantsoen vermicelli e.d. (Geldig t.m. 7 Februari a.s.) 174 Algemeen: 100 gram kaas of 125 gr. körstloze kaas 173 Algemeen: 125 gram koffie 174 Algemeen: 50 gram thee 178 Algemeen: 500 gr. sinaasapp. C voorinlever ing) 163 Reserve: 800 gram brood (Geldig t.m. 7 Februari a.s.) 166 Reserve: 400 gram brood (Geldig t.m. 7 Februari a.s.) Bonkaarten KD, KE 802 653 Melk: 12 liter melk 656, 657 Vlees: 100 gram vlees 658 Boter: 250 gram boter of mar garine of 200 gram vet 659 boter: 125 gram margarine of 100 gram vet 670 Algemeen: 400 gram brood (Geldig t.m. 7 Februari a.s.) 671 Algemeen:" 400 gram brood of 1 rantsoen vermicelli e.d. (Geldig t.m. 7 Februari a.s.) 672 Algemeen; 20D.gram brood (Geldig t.m. 7 Februari a.s.) 678 Algemeen: 1 kg. sinaasappelen (voorinlevering) 663 Reserve: 400 gram brood (Geldig t.m. 7 Februari a.s.) 665 Reserve: 100 gram kaas of 125 gr. korstloze kaas Bonkaarten MA, MB, MC, MD, MF, MG, MH 803 (BUz. arb., a.s. moeders en zieken) 1053 Brood: 800 gram brood 1058 Boter: 250 gram boter of margarine of 200 gram vet 1052 Margarine: 250 gr margarine of 200 gram vet 1054 Kaas: 200 gram kaas of 250 gram korstloze kaas 1059 Eieren: 5 eieren 1057 Melk: 5 liter melk 1051 Vlees: 300 gram vlees 1056 Vlees: 200 gram vlees De bonnen voor sinaasappelen moeten uiterlijk op 7 Februari a s. bij een detaillist in groente en/of fruit worden ingeleverd. Niet aangewezen zijn en vernie tigd kunnen worden de bonnen 122, 123, 623 melk, 130, 131, 132, 137, 636, 637 Reserve, 139, 143, 643 Al gemeen. Hoogtij in St. Moritz Maar eens zal de ijshockey controverse in het reine gebracht moeten worden Hoog in dc Alpen ligt St. Moritz. een dorp van 1800 zielen, dat zich klaar maakt om gastheer tc spelen voor dc naar schatting 100.000 bezoekers, die in de komende tivee weken de Olympische winterspelen zullen bijwonen. „Maak er maar 2.000 inwoners van," zegt Carla Nater, de dochter van de burgemeester, „dat klinkt beter." Carla Nater is elke dag te vindon op het „inkwartieringsbureau", waarvan zij de leiding heeft. Een dezer dagen kwam zij in een enor me haast de hoofdstraat af „sleeen". wat door de politie absoluut verbo den is. Skilopers mogen wel langs deze weg naar beneden komen, maar voor bobsleighs is het verbo den terrein. Voor Carla Nater ech ter, die een paar duizend sportlie den en officials moet zien onder te brengen, doet de politie echter een oogje toe^ Groot kasregister Naar verwacht wordt zullen er dagelijks ongeveer 6.000 bezoekers komen, maar het is niet onwaar schijnlijk. dat de finale en demi finales van het ijshockeytournooi tussen de 40 en 60 duizend bezoe kers zullen trekken. Na een saaie, vervelende maand hebben de hotels in St. Moritz, die tezamen meer dan 10.000 bedden tellen, thans eindelijk het punt ber reikt, waarop het aantal gasten dat der kellners overtreft. Meevallertjes daargelaten zal geen bezoeker ech ter, die te voren geen hotelkamer gereserveerd heeft, tijdens de spe- lqn nog een plaats kunnen bemach tigen. In de luxe hotels betaalt men per dag ongeveer 65.-. Op de vraag wat een gast als hij het beste be stelde. dat het hotel kon bieden, zou moeten spenderen, antwoordde een hotel-directeur: „Wij hebben een groot kasregister." Sommige gapin gen in het touristenboek worden ge vuld door de Amerikanen, vooral van de bezettingslegers. Het touris- tenseizoen in St. Moritz is vrij kort. en het motto is het ijzer smeden „als de sneeuw valt". Het winter seizoen duurt twee maanden en het zomerseizoen ongeveer 6 weken. En deze korte perioden moeten het ge hele jaar goed maken. Op de meeste luxueuse hotels drukken zware hy potheken. terwijl het jarenlange on derhoud cn de belasting hoge pos- tqn in de kostenberekeningen vor men. Dit jaar werd de hoteliers bo vendien nog verzocht 10 francs per bed in de kosten van de spelen bij te dragen. Hoewel de passepartouts voor de spelen voor 200 francs ver kocht worden, zal de gehele show volgens burgemeester Nater. toch wel een tekort van 50.000 francs opleveren. Maar de burgervader heeft-dit er als belegging voor de toekomst graag voor over. Maar niet alleen de hoteliers, ook de inwoners van St. Moritz zijn enigszins van het touristenverkeer afhankelijk. Het ruimen van de sneeuw, die nu al ongeveer vijf voet dik ligt. verschaft wel werk. maar tast. tegelijkertijd de financiën aan. De Zwitserse telefoon en tele graafdienst heeft vogr de O.S. een duur en ingewikkeld communicatie systeem geïnstalleerd. Er bestaan voorlopige plannen deze intallatie na de Olympische spelen naar Ge- nève over te brengen, vooral als Genève zou worden gekozen voor de volgende vergadering van de Verenigde Naties. Naar uit betrouwbare bron wordt vernomen hebben verschillende le den van het Internationaal Olym pisch comité de Zwitsers de raad gegeven de ploeg van de Ameri kaanse ijshockeybond van de win terspelen toch uit te sluiten. De Zwitsers stellen alles in het werk om een compromis tot stand te brengen, daar van hét ijshockey tournooi het wel of niet slagen der winterspelen afhangt. Doch alles v/ijst er op dat de strijd tot het bit tere einde zal worden uigevochten. De ware geest Slechts één dag rest er nog voor de spelen worden geopend en een lid van de Zwitserse ploeg uit naam van de duizend athleten, die in de ze glinsterende stad van hotels zijn verzameld, de Olympische eed zal afleggen, een eed. waarin beloofd wordt aan de spelen deel tc nemen in „de ware geest van sportiviteit, voor de eer van ons land en voor de glorie van onze sport." Maar voordat de vlaggen van 23 naties bij deze indrukwekkende plechtigheid van de masten zullen waaien, zal eerst de ijshockeycontro verse, die zo langzamerhand inter nationale proporties gaat aannemen, in het reine gebracht móeten wor den. Volgens de president van het Amerikaanse Olympische comité Avery Brundage, is sport: pret. amusement en ontspanning, zo lang er geen geld bij te pas komt. Maar zodra dat op de proppen komt wordt het werk. evengoed werk als bijv. metselen dat is. De beslissing over het huidige ijshockeygeschil zal daarom van groot belang zijn voor de gehele toekomst van de sport en van die der Olympische spelen. HET was te verwachten, dat e* in de Tweede Kamer hards noten gekraakt zouden worden over het onderwerp Wederop bouw. Dit ls dan ook gebeurd. Wat ons betrelt kan er niet hard genoeg gekraakt worden, want de wederopbouw Is een van de vitaalste problemen voor ons land en het ls tegelijk een van de stiefkinderen van de regering. We willen niet betogen, dat er niet hier en daar hard wordt ge werkt aan het herstel cn aan de materiële vernieuwing en we weten ook wel, dat er resultaten bereikt zijn, die er wezen mogen. Maar wat bereikt ls, ls slechts een klein deel van hetgeen er be reikt had kunnen worden en van wat er bereikt had moeten wor den, indien men bedenkt welk een grote nood er ls en hoe In grijpend de wederopbouw voor ons getroffen land ls. Wat wij voornamelijk missen ls het gebrek aan grote lijn. WIJ kunnen niet ontkomen aan de In druk. dat het bij onze wederop- bouw-instantles allerminst ont- breekt aan goede wil, maar wel aan het vermogen om deze goede wil in daden om te zetten. Er wordt al sedert jaar en dag ge klaagd over de administratieve rompslomp, en nog steeds ls de ze ziekte niet van het betrokken departement geweken. Er wordt al sedert |aar en dag over ge klaagd, dat het particulier Initia tief te weinig wordt ingeschakeld. Ook op dit punt ls er weinig ten goede veranderd. Indien men mocht willen opmerken, dat dit nu eenmaal gelelde economie ;s, dan moeten wij tegenwerpen, döt dit met gelelde economie hele maal niets te maken heeft. Gelel de economie, die het particulier initiatief uitschakelt ls staatsso cialisme, dus precies het tegen overgestelde van wat men ln Den Haag behoort te willen. Er wordt al jaar en dag geklaagd over het feit, dat allerlei offici ële en semi-officiële Instanties ge bouwen bezet houden, die drin gend nodig zijn voor de volks huisvesting. Maar verbetering zien we niet. Het ontbreekt aan efficiency, er wordt niet gewerkt op een wijze, die tot de verbeelding van de mensen spreekt, er wordt geen geestdrift gekweekt, men heeft geen vat op het publiek. De we deropbouw en volkshuisvesting, dlo op binnenlands terrein do krachtbronnen, de katalysators zouden kunnen zijn van onze po litiek, zijn eer het tegendeel: zi| zijn oorzaken van voortdurend gemopper en constante critiek. Wij zien daarvoor twee oorza ken. Ten eerste ontbreekt de gro te lijn, de visie, het élan, de greep op de bevolking. In de tweede plaats en dit houdt direct verband met het eerste: men slaagt er blijkbaar maar niet In de goede man op de goedejDlaals te houden. Van een lichaam zon der hoofd kan geen kracht uit-' gaan, dat moet wel, hoe goed de ambtenaren het ook bedoelen en hoeveel ijver zij aan de dag leg gen, een torso worden, d.w.z. le venloos. Het ls een ernstige beleidsfout van de regering-Beel, dat zij met de belangrijke functie van minis ter van Wederopbouw zo heeft gesukkeld en blijft sukkelen. Voor Wederopbouw en Volkshuls- vesting is in Nederland de beste man nodig, die beschikbaar ls. Iemand die aan deze taak al zijn tijd en krachten geven wil. Nu minister Neher blijkbaar een taak ln Indonesië heeft, is het de hoog ste tijd, dat een ander man van formaat zijn schouders onder We deropbouw en Volkshuisvesting zet. De Constantijn Huygens-prijs, welke het bestuur van de Jan Campertstichting aan prof. mr. P. N. v. Eyck te Wassenaar heeft ver leend, zal officieel uitgereikt wor- dèn in een bijeenkomst op 6 Febr. te 4 uur in het Raadsgebouw, Java- straat 26 te 's-Gravenhage. EEN VRAAG Vandaag gaat 't over doodgewone kool! Onlangs heeft een tweede kamer lid vragen gesteld aan de minister van landbouw m verband met het vernie tigen en laten verrotten van grootc hoeveelheden kool. Gevolg van het feit. dat er geen afzetgebied ts. Het zou onredelijk zijn om te be weren. dat het onder dc huidige om standigheden anders had gekund. Het gehele proces van verbouwen, verko pen en produceren is zo gecompli ceerd, dat het nodig kan zijn b.v. om het prijspeil te handhaven i>oe- dmgsmiddclen tc vernietigen. Het is dus verre van ons om de minister, de tuinders of wie dan ook verantwoor delijk te stellen Maar een feit is het. dat een groot gedeelte van dc mensheid onvoldoende gevoed wordt. ja. dat er zelfs in grote gebieden honger geleden wordt. Zo in Duitsland, waar dc productie niet opgevoerd kan worden, ons aller belang omdat er te veel lege magen zijn. Hier wordt voedsel vernietigd, elders heeft men het hard nodig. Het is een ingewikkeld systecmf?). dat vernieti ging nodig maakt, terwijl er elders honger geleden wordt. Kan het niet wat eenvoudiger? Misschien gaat het dan beterHet is maar een vraag

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 1