DAGBLAD VOOR AMERSFOORT rTr Vandaag... Oppositie verlangt wettelijke regeling Geen K.B.'s ,N ooit'spoort Gerbrandy aan Minister Gielen herdenkt vrede van Munster Regering Schuman haalt het waarschijnlijk nog Kettmann in Brussel gearresteerd Eiland Réunion door cycloon geteisterd Meer dan honderd doden N.V.V. JUICHT PLAN MARSHALL TOE GEEN VERLAGING VAN PLAN-M, 1648: een jaar dat een rijkdom van gedachten opbracht Sanches kreeg aanhang door desillusie Eigen militie voor de, Palestijnse Joden Labour verliest zetel in parlement Bizonale structuur is tijdelijk, zegt Clay Een doel om voor te leven Weerbericht Vrijdag 30 Januari 1948 Achtste jaargang, No. 932 Opgericht door de Stichting „Het Parool" - Giro 510330. Bank: Rotterdamsche Bank. Postbus 9 Abonnements prijs 31 cent p. w. of 4.— p. kw. Losse nummer* 10 cent Uitgave: N.V. De Nieuwe Pers Redactie en Administratie: Snouckaertlnan 7, Amersfoort. Telefoon redactie 4291. Telefoon administratie 6235. Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDE R. Twee moties tijdens debatten over Indonesië Wordt de Unie nog beschouwd als souvereine staat? vraagt prof. Romme De debatten over de regeringsverklaring inzake Indonesië heb ben gisteren twee moties opgeleverd, een motie-Schouten en een motie-Romme, waarvan de -eerste zich vierkant keert tegen het feit, dat het Collegiaal Orgaan en de voorlopige federale regering van Indonesië bij K.B. worden ingesteld - dat moet bij de wet gebeuren, meent de A.R.-fractieleider - terwijl die van de katho lieke fractievoorzitter in zoverre welwillender is, dat zij in verband met de tijdnood een K.B. wil tolereren, mits de instelling van deze organen later wettelijk wordt vastgelegd. Rechterhand van Mussert George Willem Kettmann Jr., voormalig medewerker van Mussert, is gisteren in Brussel gearresteerd. Zijn aanhouding geschiedde door de Belgische staatspolitie» in samenwerking met de Amsterdamse politie en men verwacht een Nederlands verzoek tot uitlevering van Kett mann, die Nederlander van ge boorte is. De thans 49-jarige Kettmann stond Mussert sinds 1933 terzijde, ó.m. als redacteur van Volk en Vaderland en als redacteur van het antisemietische weekblad De Misthoorn. In '42 nam hij dienst bij de Germaanse SS als oorlogs correspondent aan het Oostelijk front. Later werkte hij mee aan de Berlijnse omroep dn onderhield betrekkingen met SD-agenten. Hij heeft onder valse naam in de Belgische hoofdstad gewoond, zich uitgevend voor repatriërend poli tiek gevangene. Hij is ter beschik king gesteld van de procureur des konings. Het Franse eiland Réunion in de Indische oceaan is door een cycloon van ongekende hevigheid geteis terd. Meer dan 100 personen zijn ge dood, duizenden huizen zijn ver woest en honderden andere zijn met hun bewoners door de vloed meegesleept. De cycloon, die in de nacht van 26 en 27 Januari heeft gewoed, had, naar schatting, een snelheid van 305 km per uur. Het eiland Réunion is van de buitenwereld afgesneden, de radio installaties zijn er verwoest. Communistische tegen actie veroordeeld De algemene raad van het N.V.V. heeft gisteren in een vergade ring te Amsterdam het plan-Mar shall begroet als „een grootse po ging tot herstel van Europa's eco nomische leven" e.n heeft de actie van de communistische partijen ip Europa en de aanverwante vakbe wegingen tegen dit plan veroor deeld. De raad ziet deze communis tische actie als een verstoring van het economische herstel, met het doel om in do daardoor ontstane noodtoestand een gunstige bodem voor het communisme te krijgen. De raad wil de vakbeweging vol ledig ingeschakeld zien bij de uit voering van het plan-Marshall en draagt daarom het bestuur op: van de regering de volledige publicatie te verlangen van de gegevens die aan de Amerikaanse regering zijn overgelegd, en samenwerking te zoeken met de vakbeweging in an dere Europese landen die zich be reid verklaard hebben tot deelne ming aan het plan. vraagt president Truman Recente berichten, die er op w üzen dat het Amerikaanse Congres van plan zou zijn de bedragen voor het plan-Marshall te verlagen gaven president Truman gisteren aanlei ding om zich tijdens zijn wekelijkse persconferentie op het Witte Huis te weer te stellen. Het is absoluut noodzakelijk dat het Congres het plan laat voor wat het is. zei hij. Een drastische verla ging zou het herstelprogramma tot niet meer dan een hulpprogramma maken en als wij geen herstelpro gramma kunnen uitvoeren kunnen wij beter in het geheel niet begin- nen. Truman was zeer bewogen toen hij zei: Het welzijn van dit land en van de wereld staat hierbij op het spel. Ik kan het niet sterker zeggen. Ook John J. McCloy. de pre sident van de Wereldbank, heeft aan het offensief ten gun ste van het Marshall-plan deel genomen. In een brief aan se nator «.Vandenberg. de voorzit ter van de senaats-commissie voor buitenlandse zaken heeft hij gezegd dat de Amerikaanse regering de behoeften van Europa voor de eerste vijftien maanden nog een milliard te laag heeft geschat. Men meent te weten dat voor standers van het plan-Marshall in het Congres zouden willen voorstel len een vermindering van een mil liard aan te brengen om de tegen standers tegemoet te komen. De heer Schouten wiens motie overigens mede ingediend werd door de hele rechtse oppositie, de heren Tilanus (C.H.). Bierema (V. V.D.) en Zandt (S.G.) baseerde zijn betoog op de levensbelangen van het koninkrijk, die volgens hem ten nauwste bij deze zaken betrokken waren. De Kamer wil best snel werken, maar de regering moet zich stellen op grondwettelijke ba sis. Spreker hoeft uit de verschil lende redevoeringen afgeleid, dat de Nederlands-Indonesische Unie niet over souvereiniteit zal beschik ken en wil hierop een duidelijk ant woord hebben, want dit zou bete kenen de liquidatie van het konink rijk. Dat antwoord werd de heer Schouten in de avondvergadering door professor Romme gegeven. Of hjj daarmee bevredigd was. is een tweede; in elk geval sprak de ka tholieke fractieleider van drie sou- vcreiniteiten, die van het koninkrijk nieuwe stül, die van de Verenigde Staten van Indonesië en het souve reine staatsverband der Nederlands Indonesische Unie, maar de heer Romme verbond er meteen een vraag aan, n.l.r houdt de regering nog vast aan de destijds gedane uitspraken dat zij de Unie als een souvereine staat beschouwt? Tilanus versus Djogja De motie-Schouten wordt verde digd door de Chr. Historische heer Tilanus. die wil weten hoeveel In dische Nederlanders die geweigerd hebben het Indonesische staatsbur gerschap te aanvaarden, nog in de concentratiekampen verblijven. Hij vindt het erg. dat er, in de fede rale regering vier plaAtsen worden opengehouden voor de ..mannen van Djogja". want die vertrouwt hij niet. Het meespreken in het diri geren der Nederlandse troepen had in handen moeten blijven van dr. Van Mook, aldus spreker. De fractieleider van de nieuwe V.V.D., de heer Vonk. fulmineerde op zijn beurt tegen het regerings beleid. Alle in de Indonesië-politick betrokkenen moesten het bii hem ontgelden: Van Mook had geen eer bied voor de grondwet en heeft met Logemann en Jonkman welbewust aangestuurd op Linggadjati. wat de heer Vonk deze ambtsdragers niet kan vergeven. In 21A jaar is men verder van de vrede afgeraakt betoogde hij. Geen grond voor twijfel Het antwoord op deze opmerking gaf" de heer Joekes (Arb.) Er is weinig reden aanwezig voor twijfel aan het resultaat van het bestand, dat met medewerking van de UNO- commissie is gesloten en waarvan de uitvoering al een goed eind op weg is. De „volksstemming" op Madoera gaf de heer Joekes aanleiding om opnieuw te waarschuwen tegen het eigenmachtig ingriipen van ambte lijke instanties in Indonesië. Ook aan de eenzijdige voorlichting van vle Regeringsvoorlichtingsdienst te Batavia is nog niets veranderd. Met de moti-Romme kon hij zich ver enigen. Met de motie-Schouten uiteraard niet. I f. j I De oudste van onze vier prinsesjes. Beatrix, viert morgen haar 10e verjaardagDe prinsesjes Irene en Margriet bewaren vandaag een groot geheim. Zij hebben cadeautjes gekocht voor hun zusje, maar wat is het moeilijk om zo'n prettig geheim voor jc te moeten houden. Ook de vriendinnetjes van school zullen haar komen feliciteren. Op de foto zien we Prinses Beatrix parmantig op haar paardje zitten. Ze is vrolijk ons blond prinsesjeMaar wie zou dat niet zijn als morgen Eerste radiorede na spreekverbod van voorzitterRijkseenheid" „Landgenoten, het gaat met de Indiè-politiek van het kabinet snel bergafwaarts" dat was het begin en: „Tegen deze aanslag (op onze democratie namelijk) past de ontplooiing van al Uw kracht, samengevat in het ene woord: Nooit", en gedragen door de gedachte, neergelegd in het laatste couplet van ons volkslied" dat was het eind van een radiorede, waarin professor Gerbrandy gisteravond zijn standpunt ten aanzien van het regeringsbeleid in Indonesië uiteenzette. Het was de eerste maal. dat de oud-rfiinistcrprcsident. na het hem opgelegde radiospreekverbod, als voorzitter van het comité Handha ving Rijkseenheid zijn stem weer eens via de aether kon laten horen. Na een serie critische opmerkin gen aan het adres van de regerings verklaring onderwierp prof Ger brandy de toekomstige structuur van de federatie aan een beschou wing. Tot nu toe liep er door het regeringsbeleid nog altijd een draad van schroomvalligheid, zei hij. maar wat in de laatste regeringsverkla ring treft, is de onbeschaamdheid waarmee U de groondwetsschennis wordt voorgehouden. Het is alsof de dokter verklaart: de operatie is uit stekend geslaagd, de patiënt is over leden. Hoe ter wereld deze ministers zoiets kunnen doen is een probleem op zichzelf, hier zit natuurlijk een beginsel achter, maar daarover spreek ik in een latere radiovoor dracht. Professor Gerbrandy vorgeleek de regering met een vader, die zijn ver. mogen verspeeld heeft en daarna tot zijn vrouw en kinderen zegt: nu wil ik nog eens overleg met jullie ple gen, hoe we ons vermogen zullen beheren. Achter deze ongrondwettige gevel van een federatie aldus een van de laatste tirades uit 's sprekers rede verbergt zich het verlies van mil- liardcn kapitaal, voor en in Indië besteed, door U en Uw voorvaderen in noeste, vlijt bijeengespaard. In Delft, het oude, maar nog specifiek Hollandse stadje, waar men al dwalend langs grachtjes en geveltjes steeds onder de bekoring komt van een sfeer, die nog maar enkele plaatsen in ons land bezitten, wordt van daag de Vrede van Munster herdacht. Drie honderd jaar geleden liepen de gezanten van de Republiek der Verenigde Nederlanden langs dezelfde graohten en geveltjes. Toen. om een vredesverdrag met Spanje te onder tekenen, waardoor de Verenigde Provinciën erkend werden als souve reine staat. Nu zijn het de vele autoriteiten en vooraanstaande figuren die dit feit onder pracht en praal in de Nieuwe Kerk te Delft plechtig zullen herdenken. „Wij herdenken ook Willem van Oranje, die tachtig jaar voor het gebeuren het zwaard opnam om de rechten van de verdrukte Neder landers te verdedigen. Zonder zijn idealisme, humaniteit en doorzet tingsvermogen zou deze langdurige strijd niet tot een goed einde zijn gebracht. Laat ons", zo besloot de loco-burgemeester van Delft, de heer J. A. Lausberg, zijn openings rede, „een eerbiedig saluut bren gen aan een der grootste van onze voorvaderen, aan wie wij tevens ons Vorstenhuis danken". Minister Gielen zei, dat weinig jaartallëft in de geschiedenis van ons Vaderland zulk een rijkdom van gedachten en reacties opwekken als het jaar 1648. Het heeft weinig zin te wijzen op de lang niet onver mengde vreugde bij de sluiting van de vrede, die aan dit vredeswerk zijn idyllisch karakter wel groten deels moest ontnemen. Wij herden ken het vooral, aldus spr. omdat het gebeuren aan glans kan winnen in verhouding met onze tijd. De wer kelijkheid geeft ons meer recht tot ENQUETE-COMMISSIE BERAADT ZICH Men verwacht in parlementaire kringen, dat dc enquête-commis sie uit dc Tweede Kamer, nu zij haar wetsvoorstel tot wijziging der Enquêtewet door de Eerste Kamer verworpen zag, dezer dagen haar standpunt ten aanzien van haar verdere werkzaamheden zal vast stellen en dat zij voornemens is dit standpunt aan de Kamer mede te delen tegelijk met een rapport aan gaande haar voorbereidende werk zaamheden, welk rapport zeer spoe dig te verwachten is. Ook wordt vernomen, dat de minister van Justitie het voornemen heeft, een wijziging der Enquêtewet te bevor deren. Blokkering van vijfdu izend-francsbiljetten door Nationale Vergadering aanvaard Hoewel de financiële commissie ook het wetsontwerp voor het in trekken van de vijfduizend-francs biljetten had verworpen (met 20 20 stemmen, een onthouding en een afwezige) heeft de Nationale Vergadering dit onderdeel van Mayers saneringsmaatregelen toch aanvaard. Het heeft weinig ge scheeld of het was niet gelukt, maar met vereende krachten de socialisten hadden een aantal wij zigingen in het ontwerp voorge steld om het er mee eens te kan nen zijn heeft men de Derde Macht bij elkaar weten te houden. Het aantal stemmen dat bij de ver schillende artikelen voor het ont werp werd uitgebracht draaide weer om de 310 het bekepde. ge tal. Tevoren had René Mayer aan vaardbaar gemaakt dat er geen Beloften gingen niet in vervulling De getuige André Gelenbrecht in de zaak tegen Sanches, die beschul digd wordt van een poging tot om verwerping van het bestuur van Suriname, keerde zich bii de voort zetting van hot geding Woensdag heftig tegen Sanches. omdat deze de namen der deelnemers aan de samenzwering aan dc politie heeft medegedeeld. Gelenbrecht bekende, dat hij zich in de aanvang onder de invloed van Sanches bii de samen zweerders had aangesloten, doch dat hü later het vertrouwen had verloren in het welslagen van het voornemen, om zich meester te ma ken van het bestuur van Suriname. De datum voor deze mislukte aanslag was vastgesteld op 7 No vember. Een andere getuige. Theo- dor Fares, ging grif op de voor spiegelingen van Sanches in. naar hü verklaarde: uit teleurstelling. Toen cr voor de oorlogvoering In de Pacific vrijwilligers werden opgeroepen, werd hun bij hun ver trek uit Suriname beloofd, dat zij na demobilisatie niet naar Surina me zouden behoeven terug te ke ren. Doch toen hun diensttijd in In donesië was beëindigd, kreeg Fares geen vergunning om zich naar Australië te begeven en werd h\j te ruggezonden naar Suriname, waar hii geen passende werkkring kon vinden. Dc getuige Erwin Roshcuvel gaf toe. dat hii Sanches vergezelde op een bezoek aan dc munitie-opslag plaats, teneinde daar dc situatie op te nemen. De oude man, die met de bewaking over deze opslagplaats belast was. getuigde, dat hii arg waan kreeg, toen Sanches een dolk te voorschijn haalde en daarmede begon te spelen. Sanches zeide nog dat hij. naar hij vernomen had. in hechtenis werd gehouden omdat Gelenbrecht een moordaanslag od hem zou kunnen plegen. Sanches verzocht de rechter. Gelenbrecht onder politiebewaking naar huis te laten gaan. welk verzoek door de rechter van de hand werd gewe zen. sprake is van onteigening der bank biljetten, maar van een tijdelijke blokkering. Er zal een onderzoek worden ingesteld naar dc herkomst van de biljetten van grote houders. De kleine houders zullen schadeloos worden gesteld. Schuman gaf de stemming verder het karakter van een officieuze ver trouwenskwestie door te zeggen dat de toekomst van de regering van de aanneming van het wetsontwerp afhing. Toch een compromis De levenskansen van het kabinet- Schuman zijn thans weer gestegen. De blokkering van de grote bank biljetten was een poging om aan dc socialistische bezwaren tegen de jnstelling van een vrije valuta markt tegemoet te komen. De vrije markt is een poging om de valuta die de Franse bezitters in het buitenland verborgen hou den weer ter beschikking van de Franse economie te brengen door ze eenvoudig met enige voordelen te verleiden. Zij draagt het kenmerk van alle maatregelen van Mayer, die tracht orde'op de zaken te stel len zonder de bezitters te benade len. Het is een politiek, lijnrecht in strijd met de socialistische, die Frankrijks armoede door de gehele bevolking willen laten dragen. Om de partijen te verzoenen heeft men nu een aarzelend soort van geld- zuivering op kleine schaal geprojec teerd, waarvan men nog moet af wachten in hoeverre zij zal worden uitgevoerd. Dit is geen overtuigend compromis, maar lie1 is misschien voldoende om nog een tijd voort te werken. Toch blijven de span ningen binnen het midden-blok te groot om van een vruchtbare sa menwerking te kunnen spreken. Geval van nekkramp houdt AAT-troepen in Nederland Woensdag is weer een aantal mi litairen uit Nederland met het hos pitaalschip „De Grote Beer" naar Indonesië vertrokken Onder de militairen, die de reis zouden mee maken, bevond zich ook de 36ste compagnie A.A T. uit Bergen op Zoom, bestaande uit 300 man. Op het laatste ogenblik is hun vertrek echter uitgesteld, omdat bij een van de manschappen nekkramp was ge constateerd. De compagnie wordt i^u in quarantaine gehouden. HET DEMOBILISATIEKAMP „De Boskamp" is officieel geopend. herdenken dan wat voorafging en zo willen wij hier in het oude Delft, de gedachte aan de „Vader des Vaderlands", die wij in dit verband met trots kunnen noemen, eren. Indien wij nu nagaan, welk ge bruik wij gemaakt hebben van de verkregen vrijheid, dan mogen wij met gerustheid verklaren, dat ons volk er in geslaagd is, de krachten die er in schuilden tot ontplooiing te brengén. De doorwerking van de democra tische beginselen, die aan de tachtig jarige worsteling haar élan gaven, en die de richtlijnen van ons staats bestel zouden blijven aangeven heb ben vooral in de laatste eeuw tot een welvaartspolitiek en een men selijke vrijheid gevoerd. Verleide lijk zou het zijn deze parallel ver der door te trekken. 1648 was geen idylle, 1948 is het evenmin, ook al zal het voor het nageslacht eenmaal zo schijnen, omdat zij dit kostbaar erfgoed on der zelfstandigheid in deze jaren herwonnen. De Commissie der UNO voor Pa lestina heeft eenstem ig besloten mede te werken aan het op de been brengen van een Joodse militie voor Palestina. Deze militie zou vóór de afloop van het mandaat gevormd moeten worden. Het aanbod van het Jewish Agency hierbij behulpzaam te zijn, werd aanvaard. De commissie ver klaarde zich eveneens bereid soort gelijke maatregelen te overwegen voor de vorming van en militie voor de Arabische staat. Sinds de algemene verkiezingen in 1945 heeft de Britse Labourpartij thans voor het eerst een parle mentszetel verloren bij een tussen tijdse verkiezing in Camlachie (Schotland), en wel aan een con servatieve candidaat^op wie 11035 stemmen werden uitgebracht, dat is 475 meer dan op zijn socialistische tegencandidaat. De bizonale structuur is tüdelük en de overdracht van het bestuur aan de burgerlijke autoriteiten zal het huidige beleid in Bizonië niet in het minst veranderen heeft gene raal Clay, Amerikaans opperbevel hebber in Duitsland gisteren op een persconferentie in Frankfort gezegd. De generaal ontkende dat er reeds overleg aan de gang zou zijn over de regeringsvorm die in de plaats zou komen van het uitge breide bizonale bestuur. Clay vertelde verder, dat hü de Congrescommissie voor de toewij zingen om een gift verzocht had, die mogelijk zou maken, het dag rantsoen in Bizonië in 1949 op 1800 calorien te brengen. De jongste stakingen in Bizonië beschouwde Clay als een „krachtig beroep op de Duitse leiders, dat tot dusver een zeer nuttige uitwerking heeft gehad". Wanneer de demon straties echter zouden leiden tot een ernstige onderbreking van de Duitse productie, dan zouden de gevolgen voor Duitsland zeer scha delijk kunnen zijn. Verzending van zeepost Zeepost kan worden verzonden met het s.s. Volendam, dat op 12 Februari van Rotterdam vertrekt. Naar Curagao en de overige ge biedsdelen in dc West kan zeepost worden verzonden met het m.s „Helena", dat op 10 Februari ver trekt. Het verdient aanbeveling de cor respondentie tenminste 2 dagen voor het vertrek der schepen te verzenden. BOEKETJE STATISTIEK' Minnaars van cijfers en cijfers-tn- plaatjcs ^kunnen hun hart ophalen aan dc jongste uitgave van de Stichting voor Statistiek ..Nederland en Indo nesië". Dit staaltje van boetende sta tistiek draagt tot ondertitel „Door samenwerking tot welvaart en ont wikkeling.',' Men kan cr in zien, hoe veel er veranderd is sinds Multatuli zijn Max Havclaar publiceerde om Nederland wakker te maken. Dc ver gelijkingen in dit boekje gaan overi gens veel verder terug dan tot Multa tuli. ze beginnen soms al in de zes tiende eeuw. Enkele citaten: omstreeks 1700 de den de scheepjes van de Compagnie 210 dagen over de reis. nu doet de KLM er maar enkele dagen over. De Nederlandse beleggingen in Indonesië bedroegen in 1938 in dc voornaamste bedrijfstakken 2S50 milliocn gulden, de Ncd. Ind. staatsschuld 1000 mil- lioen. Het aantal Mekka-gangcrs wordt gezien als symptoom van de toene mende welvaart; het steeg aanzien lijk. Het aantal inheemse alfabeten bedroeg in 1930 ruim 3\'i nullioen of ruim 6% van de bevolking. Zo kan men doorgaan en uit alles krijgt men de overtuiging: Nederland heeft in Indonesië iets groots verricht. De schrijver van deze „boeiende statis tiekwijst cr op. dat het niet het ge smade grootkapitaal was. dat de meeste baten uit Indonesië trok. maar dat het vooral werkend Nederland was. dat dc vruchten plukte van de band. die tussen deze twee delen van het rijk bestond. „Impulsen over en weer. ook en in belangrijke mate op ander dan econo misch gebied, verbreding van het ge zichtsveld hier en ginds waren gevolg van deze band." De schrijver spreekt dc hoop uit. dat spoedig het licht moge doorbreken in de zwaar druk kende duisternis. Dat zal ieder met hem eens zijn. ook hij. die meent, dat deze boeiende statistiek een wat op pervlakkig karakter draagt. Wij voor ons houden ons aan de conclusie van een ander koekje „Ne derland-I ndonesië" door dr. O. Dam- sté en B. fildcrda. die een overzicht van de ontwikkeling det staatkunde ge verhoudingen besluiten met dc op merking. dat u>e het indonesische huis mosten binnenwandelen als welkome huisgenoten en dat het van onze hou ding zal afhangen of we er ook als welkome huisvrienden zullen worden beschouwd. Het departement van Wederop bouw en Volkshuisvesting zou op binnenlands gebied een kracht- bron kunnen zijn voor ons volks leven, schreven we dezer dagen. In stede daarvan is het gesukkel met de bezetting van de chef er van een voorbeeld, hoe het niet moet, van hoe men sukkelen kan met een vitaal volksbelang. Veronderstel eens, dat alle Jonge mensen, die willen trouwen, snel aan een behoorlijke woning kon den komen; veronderstel eens, dat allen, die als gevolg van het thans noodzakelijke kwaad van Inwo ning, de zekerheid hadden, dat zij spoedig weer „vrij" werden; ver onderstel eens, dat allen, die nu ln slechte behuizingen bivakkeren de stellige verwachting mochten koesteren gauw naar een fatsoen lijk huis te kunnen vertrekken; veronderstel eens, dat allen, die nu smalend kijken naar nieuwe bankgebouv/en e.d. konden zeg gen: ja, dat is nodig voor ons be drijfsleven, maar het zal niet lang meer duren of ook wi) komen agn de beurt; veronderstel eens. dat dit allemaal ging gebeuren en dat aan de zenuw- en gezondheid- slopende toestanden van nu snel een eind kwam, hoezeer zouden de arbeidsproductivitei» en de ar beidsvreugde daardoor toenemen. We zouden nieuwe lust krijgen om harder te werken, we zouden weer een doel in het leven zien, we zou den het gevoel hebben aan onze zorgen en misères komt een eind. Dat gevoel kunnen we nu niet hebben. Thans kunnen we alleen maar constateren, dat we alle maal ons best doen, maar waar voor? Het doel, dat men ons nu voor ogen stelt: hard werken, dan kunnen we veel exporteren en dan komen we er wel weer bovenop, Is geen ideaal, dat tot de verbeel ding spreekt. Want het is een ideaal op te lange termijn; we zien er geen eind aan, we zien het doelwit niet. Ook al, omdat het ons niet op zodanige wijze wordt voorgesteld, dat we er warm voor worden. We zijn nu als grondwer kers, die de hele dag met gekrom de ruggen staan te zwoegen, maar geen gelegenheid hebben de stra lende zon te zien. De zon zengt ons alleen. Het ls. naar we menen, prof. Goudriaan geweest, die enige maanden geleden, met cijfers cn feiten aantoonde, dat productivi teit alleen te verwachten ls, als men van de andere kant begint, nl. door de werkenden te voorzien van alles wat zij behoeven- wo ning, kleding, voedsel etc. omdat dan de productie automatisch gaat stijgen, aangezien men dan met plezier werkt. Dat is ook een methode Wetenschappelijke onderzoekin gen, bij Nederlandse bedrijven verricht,*, naar de invloed van de omstandigheden thuis op de ar beidsprestaties, hebben geleerd, dat het werk door onprettige hui selijke omstandigheden, als ge brek aan kleding, slechte behui zing e.d. sterk wordt benadeeld. De conclusie ligt voor de hand en zij dekt die van prof. Gou driaan: zorgt dat de mensen on der zodanige omstandigheden le ven, dat het werken er gunstig door wordt beïnvloed. De regering past de methode van prof. Goudriaan niet toe; zij stelt ons tot doel: hard werken, veel exporteren en dan komen we er wel, wie weet wanneer. Het is een doel op lange afstand, dat al leen bereikbaar is, als men er de mensen geestdriftig voor v/eet te maken. Maar dat gebeurt nu net niet. De regering brengt ons niet het besef bij, dat we bezig zijn ons te bevrijden, of te vechten voor onze economische vrijheid, voor het herwinnen van een deel onzer vroegere welvaart. Ze laat ons zwoegen als grondwerkers, die geen zon kunnen zien. Wederopbouw en Volkshuisves- ting, nemen in het totale complex van arbeid voor een nieuwe toe komst een zeer belangrijke plaats in. Maar zij zijn geen brandpun ten van geestdrift, qeen kracht centra voor het lenigen van noden, zij worden niet aangepakt met het élan en de doelbewust heid. die vereist zijn. De woning nood, zoals wij die nu kennen, is een kanker voor ons volksbe staan; deze leidt tot zedenverwil dering, de geestelijke volksge zondheid wordt er in alle opzich ten door geschaad, de arbeids kracht van ons volk wordt er door ondermijnd. Het is van primair belang, dat er aan Wederopbouw en Volks huisvesting iemand komt, die be grip heeft voor de nijpende toe stand en met krachtige hand aan het werk gaat en ons volk weet te geven: een doel om voor te werken en te leven. VRIJ VEEL WIND Weersverwach ting, geldig van Vrijdagavond tot Zaterdagavond: V Aanvankelijk tU- delijk stormachtl- ge. later wat af- v\ nemende Zuid- Westelijke wind. zwaar be- met enkele Zacht voor de tijd van het jaar. Zon op 8 23 uur, onder 17.23 csieiij V7 SjS> Meest 7/^-* wolkt e buien. 2 de tild 31 Jan. uur. Maan op uur. onder" 10.50 u.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 1