DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Vier kogels maken eind aan leven van Gandhi Vandaag... Keizer speelde en verloor „Dat was ik niet," zei hij dertig maanden lang IJshockey van de Olympische Spelen uitgesloten Ziel en geweten van zijn volk Frankrijks crisis opgelost Zwitserland no. 1 bij de bobraces Serviesgoed kan van de bon 'Zaterdag 5i Januari 1948 Achtste jaargang, No. 933 Opgericht door de Stichting „Het Parool" - Giro 510330. Bank: Rotterdamsche Bank. Postbus 9 Abonnements prijs 31 cent p. w. of 4.— p. kw. Losse nummers 10 cent Uitgave: N.V. De Nieuwe Pers Redactie en Administratie: Snouckaertlaan Amersfoort. Telefoon redactie 4291. Telefoon administratie 6235. Directeur-Hoofdredacteur: T J. DE BOORDE R. Een van de grootste figuren van onze tijd. en onbetwistbaar de groot ste figuur van het moderne en ver anderende India was Mohar.da Ka- ramchand Gandhi, de mahatma. de „grote ziel" zoals de eretitel luidde, die zijn volk hem heeft gegeven. Van Gandhi kan gezegd worden, dat hij zijn land en zijn volk in zijn ziel heeft eedragen, dat hij er voor heeft geleefd en geleden, dat hij ervoor is gestorven. Het is tra gisch, dat hij gevallen is door ue handen van moordenaars, hij die zo vaak aan de rand van de dood heeft getoefd, als hij een zijner vastenperiodes begon, die ten doel hadden zijn volk te zeggen: er ge beurt iets verkeerds, dat kan uw „grote ziel" niet verdragen, zie eens hoe hij zich vrijwillig geeft „tot een rantsoen voor velen" zoals het in bijbeltaal heet. En dan was het zijn vrijwillig lilden, zijn zelf opgelegd vasten, dat vrienden en vijanden tot bezinning drong en voor hen een vermaning was: wij zijn blijkbaar bezig iets te doen of te zeggen of te beramen, dat onze „grote ziel' niet verdragen kan en zij gingen denken, praten en kwa men vaak tot een ander besluit. Ook in deze zin was Gandhi de ziel, het geweten van zijn volk en van de Britse heer sers bovendien. De laatsten mogen zijn vasten en lijden eer om politieke dan om religieuze redenen beschouwd hebben als een teken, dat er iets verande ren moest, maar ook zii moes ten met Gandhi rekening hou den. Voor de verdrukten Men kan van Gandhi niet zeggen, dat hij, naar westerse maatstaven beoordeeld, een vaste lïjn heeft ge volgd gedurende zijn veelbewogen leven. Óf het zou deze lijn moeten wezen, dat hij altijd op de bres heeft gestaan voor wie verdrukt werden. Door zijn strijd voor ver drukten is hij bekend geworden. Als jonge man ging hü naar Lon den, studeerde er in de rechten, was een korte poos advocaat te Bombay en ging toen naar Zuid-Afrika. Ge durende 21 jaar werkte hü daar voor de gekleurde mensen, wier le ven nauwelijks leven genoemd kon worden. Daar legde hij in woord en daad de grondslagen voor zijn late re ongehoorzaamheidscampagn^s. daar leerde hij zijn volgelingen, ciat geweld niet baat. maar dat ahimsa. geweldloosheid in de zin van louter geestelijk verzet, alle gewelddadige acties doelloos maakt en breekt. Daar vuurde hij al. zowel in de gevangenis als in de vrijheid, de mensen aan, ahisma te betrachten en liever het leven te offeren door gemeenschappelijke offerandes dan door naar de wapens te grijpen. Stille strijd in India In India heeft hij deze actie op grote schaal voortgezet en het heeft ettelijke jaren van gevange nisstraf gekost. Hii was de leider van de Congres-partij, hü was de man. die de actie tegen de zou'.- belasting opende, en zijn beroemd- opmars naar de zee begon, met geen ander doel dan om zout te vergaren en zo de op de arme be volking zwaar drukkende zoutbe- lasting zout is een der voor naamste levensmiddelen voor do arme bevolking te boycotten. Gandhl heeft zijn volk geleerd zich ook economisch onafhankelijk heid te verwerven door zich toe te leggen op het spinnen van de eigen kleding, door de huisindustrie weer ter hand te nemen. Van een vaste lijn bij zijn politiek kon men in zover niet spreken bij Gandhi, dat hü de misschien tvpisch Oosterse neiging had tot het compromis. Wellicht kan men ook zeggen, dat de koopmanszoon zijn koopjnansbloed niet verloochen de. ook toen hü principieel politi cus werd. Zo gedurende de eerste wereldoorlog, toen de strijder voor geweldloosheid zijn landgenoten aanspoorde dienst te nemen in het Britse leger, zij het bii voorkeur als Rode Kruis-soldaat en toen hij zelf aan het Rode-Kruiswerk deelnam. Hü hoopte zo de steun van het Britse rijk te krijgen voor de onaf hankelijkheid van India. Toen deze verwachting niet werd vervuld, gooide hii evenwel prompt het roer om i n ageerde feller dan tevoren. In 1930 begon hij zijn ongehoor zaamheidscampagne. die hü eerst staakte toen de ronde-tafelconfe rentie te Londen begon. Van die tijd af tot na de tweede wereldoorlog toe heeft hij onverdroten geijverd, geconfereerd, gevast, en aangedron gen op samenwerking tussen Hin does en Mohammedanen. Het ge brek aan samenwerking tussen dfze groepen is de grote teleurstelling van zijn leven geweest. Zelf ver brak hij zoveel doenlijk alle banden, die het ingewikkelde kaste-stelsel in India opleggen: hii nam een pa ria-kind in huis iets wat alle an dere Indiërs de banvloek bezorgd zou hebben hij poogde religieuze verschillen te overbruggen, soms door overreding, soms door gebed. Behalve politiek leider en be vrijder van India want men kan zeggen, dat zijn streven rsm vrijheid voor zijn land is bekroond is hij ook religieus leider geweest, hetgeen in In dia nu eenmaal samenging. Politiek, economisch en religieus heeft Gandhi zijn volk op nieuwe wegen geplaatst: hij heeft de jeugd, o.a. door zijn ook in Nederland be kende tijdschrift Young India een ideaal weten te geven, hij heeft de vrouwen in beginsel weten te be vrijden van het purda-stelsel. hij heeft het leven van de paria's dra gelijker gemaakt. De prijzen van linnen goede ren zijn in een nieuw calculatie schema geregeld, waarbij de tot op heden bestaande bewerkingskosten zodanig zijn verminderd, dat de in middels gestegen grondstoffenprij- zen voor het publiek geen prijsver hoging ten gevolge zullen hebben. Vader van India's onafhankelijkheid" op weg naar gebedsplaats neergeschoten Gandhi is dood. Toen hij zich gisteren naar de gebedsplaats begaf werden van dichtbij vier schoten op hem gelost, die alle doel troffen. Kort daarop is de „Vader van India's onafhankelijk heid" overleden. Dit is de tweede aanslag die er in korte tijd op de „vredestich ter" wordt gepleegd. Enige weken geleden ontplofte in zijn nabij heid een bom. die een jonge fanatieke Hindoe later bekende te hebben geworpen. Op deze daad staat levenslang, maar Gandhi richtte toen een verzoek tot de politie, de jonge dader met mild heid te behandelen. De man, die gisteren dc dodelijke schoten op Gandhi gelost heeft is een 36-jarige „Maratha-Hindoe". Nathoeram Vinajak Gode geheten, die bekend staat als een extreme Hindoese communalist (aanhanger van de theorie van de autonomie der gemeentelijke districten). HU werd door dc menigte overmeesterd en vastgehouden totdat de politie kwam. Gandhi heeft, nog voor hij stierf, de politie verzocht, zijn moordenaar niet te streng tc behandelen. Alles gebeurde zo plotseling, dat niemand begreep, wat er plaats had. Ongeveer vijfhonderd personen ston den op Gandhi te wachten, toen hij zich van Birla House naar de hou ten katheder begaf, vanwaar hij de mensen gewoonlijk toesprak. Gandhi nog zwak van zijn laatste vasten periode. steunde op zijn kleindoch ters. Men ging opzij om hem door te laten. Plots weerklonken schoten en waren er rode vlekken op Gan dhi's witte kleed. Vrouwen vie len flauw, anderen trachtten nog hem te beschermen, maar de Mahatma baadde reeds in zün bloed. Toen om vüf uur 's mid dags een lid van Gandhi's gevolg de menigte mededeelde: „Bapoe (vader) is heengegaan" barstten velen in tranen uit. Alle win kels in New Delhi sloten. Vasten- en biddag Met een door emotie verstikte stem heeft Pandit Nehroe. India's premier, voor de Indische omroep over het sterven van Gandhi gespro ken. „Ik weet niet. hoe ik het U moet vertellen," zei hij, „de Vader der natie is niet meer." Nehroe sprak eerst in het Hindostani en daarna in het Engels. Hij kondigde aan, dat vandaag in India gevast cn gebeden zal worden. Een ernstig verlies, zegt dr. Beet Minister-president dr. Beel heeft gisteravond verklaard: „Diep ben ik geschokt door het bericht, dat dc mahatma Gandhi op gewelddadige wyze de dood heeft gevonden. Zyn leven was steeds gewtfd aan het lot zjjner medemensen voor welk doel geen persoonlek offer hem to groot was. Het heengaan van figuren als Gandhi Is bijzonder in tijden als wy thans beleven een ernstig verlies". Ongeregeldheden In Bombay hebben gisteren al ongeregeldheden plaats gehad naar aanleiding van Gandhi's dood. Offi cieuze cijfers spraken gisteravond van elf doden en vijftig gewonden door steekpartijen, die werden toe geschreven aan onzekerheid over dc identiteit van Gandhi's moordenaar. In alle delen der wereld is men geschokt over het tragische nieuws. In Lake Success zijn de vlaggen der 57 Verenigde Naties halfstok ge hesen. Ajax-keeper veroordeeld tot zes maanden en hoge geldboete Tegen Keizer, de doelverdediger van Ajax, die gisteren ter zitting van de Economische Politierechter te Amsterdam terechtstond, is wegens het overtreden van de deviezcnbepalingen acht maanden gevangenisstraf geëist en een geldboete van 40.000. De bijzondere politierechter legde hem voor de gedane pondentransacties zes maanden gevangenisstraf en 30.000 gulden boete of zes maanden hechtenis op. Voor de transacties met groenten cn fruit, waarbij de rechter, mr. Hassoldt, de opzet niet bewezen achtte, legde hij boetes op tot een bedrag van 1500 gulden of acht maanden hechtenis schulden en Nederlandse inkopen Vrijdag zjn in Sint Mocitz dc Olympische Winterspelen begonnen. Be gunstigd door prachtig winterweer trokken dc deelnemers aan dc Spelen het Olympisch Stadton binnenNederland wordt alleen vertegenwoordigd door vier schaatsenrijders die wij hier in dc stoet zien met dc driekleur. „Hij heeft het spel gespeeld cn dit spel verloren", merkte de rechter op. Keizer, die in Londen woont en er zijn zaken doet, komt alleen maar de weekends naar Nederland overvliegen, om er tc voetballen cn zijn gezin te bezoeken, dat in ons land woont. In Londen doet hij zijn zaken; hij is er grossier en exporteur van groenten cn fruit Nederlandse groenten importeert hij in Enge land, maar ook heeft hij belangrijke transacties met Belgic en Zwitser land gehad. Ruim een week geleden werd hij gearresteerd, omdat hij verschei dene malen goederen zou hebben geëxporteerd en deze niet binnen het verband van de monetaire ver dragen met het buitenland zou heb ben betaald. Zo had hij van Engeland uit voor een bedrag van 3138 pond sterling peren in België gekocht Hij had echter voor deze transactie, daar hij Nederlands ingezetene is, dc toestemming van dc Nederlandse Bank moeten hebben. „Maar hoe kan ik dan zaken doen0" vroeg Keizer, „het was lou ter een kwestie lussen Engeland en België. Ik had heus niet de bedoe ling iets ten nadele van de Neder landse staat te doen". „Toch had u een goede kijk, hoe de bal rolde", merkte rechter Has soldt op. Ook met ponden had Keizer ver scheidene transacties gedaan. Uit zijn Engels bezit Nederlandse Met 324 stemmen voor cn 226 te gen heeft dc Franse Nationale Ver gadering het wetsontwerp tot het instellen van een vrye markt in goud en harde valuta's aanvaard. De regering-Schuman heeft daar mee deze week van crisis besloten met een succes dat haar weer wat vaster in het zadel brengt. Het Internationale Monetaire Fonds heeft besloten een perma nente vertegenwoordiger naar Pa rijs te zenden om de ontwikkeling van de vrije goudmarkt van nabij te volgen. Het wetsontwerp op de blokke ring van de vijfduizend-francsbil- jetten is thans ook door de Raad van de Republiek aangenomen. Het heeft echter reeds alle waarde ver loren door een amendement van Paul Reynaud in de Assemblée, waarbij de poging om hier een op pervlakkig soort van geldzuivering van te maken, volledig van de baan werd geveegd De biljetten moeten franc voor franc worden terugbe taald, en liefst binnen een maand. Gistermiddag gingen de banken weer open. Alleen een aantal van de bezitters van zwarte winsten heeft dit grapje wat duiten gekost. In de paniek stemming van de afgelopen dagen hebben velen hun biljetten voor een prikje van de hand gedaan. De koers was twee- tot driehonderd francs. Hans Hedtoft, Denemarkens eer- ste-minister, heeft in een radio rede gezegd dat Denemarken zich noch bij een West-, noch bij een Oost-Europees blok zal aansluiten. Twaalf jaar geëist tegen knuppelaar van kamp Amersfoort Twee en een half jaar lang hield de 43-jarige metselaar Peter Hen driks uit Oostzaan tegenover POD en PRA vol, dat hij het niet geweest was, die door vroegere politieke gevangenen van de Duitsers in kamp Amersfoort werd aangewezen als het beestmens, dat vooral Joodse ge vangenen met een knuppel dagelijks mishandelde. Dc bewijzen stapelden zich op, de ene getuige na de andere zeide tijdens het vooronderzoek in de verdachte de beruchte blok-oudste nr. 112 uit het kamp Amersfoort pertinent te herkennen en deelden de rechercheuiiMiun pijnlijke ervarin gen, die het contact met deze man voor hen opleverde, mede. Hendriks bleef ontkennen en zeide van Juni tot October 1943 werkzaam te zijn geweest in de Siemens-fabrieken in Duitsland. De getuigen verklaarden daarentegen met grote stelligheid, dat het deze man geweest was, die de meesten onder hen gedurende Juni en Juli van dat jaar als blok oudste had mishandeld. Gisteren diende de zaak voor het Amsterdamse Bijzondere Gerechts hof. Hendriks bleef hardnekkig vol houden, dat alle getuigen zich ver gisten en zinspeelde op een dubbel ganger. Tot aan het einde van het getuigenverhoor rechercheur M. C. de Bruin een wcrkverklaring van verdachte ter tafel bracht, d.e hem op zyn verzoek was toegestuurd door dc Siemens-fabrieken. Daaruit kwam vast te staan, dat de ver dachte eerst in Augustus in Duits land was gearriveerd. De verdachte gaf toen tenslotte toe. De president, mr F W. van Schaeck Mathon, verweet daarop de verdediger van verdachte, mr H. Prior, dat deze zijn cliënt er niet toe had kunnen bewegen dit feit wat eerder toe te geven. Mr Prior zei, dat dat misschien het werk was van een pastoor, een dominee of een rechercheur van de P.R.A., maar niet van een verdediger. De verdachte was een recidivist, die een eindeloze reeks van vee diefstallen, oplichtingen en inbra ken had gepleegd en bovendien zo vaak clandestien geslacht had, „dat DEZE HANDDRUK bezegelt de eerste ontmoeting van Nederlandse cn Republikeinse legercommandan ten in het Bantamse. Dit zijn de Republikeinse It.-kol. Sockanda en de Nederlandse kolonel Thompson, die aan de demarcatielijn samen komen om de uitvoering van de bestandsovereenkomst te bespreken. KolMayer ran de Commissie ran Goede Diensten kijkt belangstel lend toe. GESNEUVELD IN INDONESIË De regering maakt bekend, dat tot haar leedwezen in de afgelopen week de navolgende verliezen zijn gerappoiteerd: Koninklijke landmacht: sold. Ie kl. A. Hendriks uit Brunsum: Sold. R. A. Veil inga uit Leeuwarden; Sold. P. F Doon uit 's-Gravenhage; 2e luitenant G. T. H. Bom uit Batavia; Korp. J. A. dc Broos uit Bergen op Zoom; Sold. T. van Gelder uit Ren- kum; Sold. L. Ouwerkerk uit 's-Gravenhage: Sold. L. Wessel u:t Schiedam; Sold. A. van Rijswoud uit Rotterdam. Kon. Nederlands-Indische leger: Amb. sold. Ie kl. J. Kalarie; Man. sold. 2e kl. art R. H. B. Rasuh; Tor. sold. 2e kl. inf. Dandi; Eur. mil. sold. 2e kl. G. T. Ellict, allen uit Ned.-Indië Tien procent fooi voor taxi-chauffeurs In de jongste tariefregeling voor huurauto's en taxi's en in de loon regeling voor chauffeurs van deze auto's wordt er rekening mee ge houden, dat de passagier een fooi geeft van 10 procent van de ritprijs met een minimum van 25 cent.. Het is de chauffeurs uitdrukke lijk verboden de fooi uit eigen be weging aan de ritprijs toe te voe gen. In de huurauto's en taxi's zal een raambiljet worden aangebracht, dat op het bovenstaande de aan dacht vestigt. Grote overwinning van de Tsjechen in het ijshockey-tournooi op Italië (Van een speciale verslaggever) Het Internationaal Olympisch Comité heeft Vrijdagavond be sloten om het ijshockey af te voeren van het programma der vijfde Olympische winterspelen. Verder heeft het IOC beslist, dat het de internationale ijs- hockey-federatie niet langer meer erkent als het lichaam, dat internationaal de amateur-ijshockeysport zal regelen en contro leren. Tenslotte betreurt het IOG het ten zeerste, dat het Zwitsers orga nisatie-comité Vrijdagmorgen de wedstrijd tussen Zwitserland en de AHA-ploeg van de Verenigde Sta ten heeft laten spelen, alhoewel men wist. dat het IOC besloten had om beide Amerikaanse ploegen van het Olympisch IJshockeytournooi uit te sluiten. Hoewel Vrijlagmorgen nog niet beslist was over het ijshockeycon- flict ving de eerste olympische wedstrijd tussen de Verenigde Sta ten en Zwitserland aan. een wed strijd, welke door de twee landen die bij het conflict het meest be trokken zijn, wordt gespeeld. De AHA-ploeg offreerde zijn te genstanders voor elk persoonlijk een wollen trui. De eerste speeltijd van 20 minu ten kenmerkte zich door duidelijk overwicht van de Zwitsers. Het was Uli Poltera die voor Zwitser land het eerste Olympisch doel punt maakte. Met 10 stand voor de Zwitsers eindigde het eerste gedeelte. De Zwitsers wonnen ten slotte na spannende strijd met 5-4. De vierde ontmoeting van het Olympisch IJshockeytournooi, tus sen Tsjecho-Slowakije en Italië eindigde in een 223 overwinning van de Tsjechen. De tussenstanden waren 60, 101, 62. De verdere uitslagen van het tournooi zijn: CanadaZweden 3—1 (1—1, 1—0 en 1—0), Polen- Oostenrijk 7—5 (0—2 4—2 3—1). BOBRACES GESTART Op de eerste dag van de vijfde Olympische Winterspelen hadden de eerste twee ritten van het twee persoons bobrennen plaats. Precies om twee uur begon de eerste der 16 deelnemende teams onder een heerlijk schijnende zon zijn proef rit over het 1610 meter lange tra ject, en pas toen de zon slechts de allerhoogste bergtoppen in de om geving met een weergaloos mooie rose gloed overgoot, denderde de laatste door de finish. Er werden verschillende slede types gebruikt, zoals gestroomlijn de en open, maar het meest opval lend was wel het uiterlijk van de bobbers zelf. Zware sneeuwschoe- nen, dikke truien, grote lederen knie- en elleboogbeschermers en tenslotte een reusachtige valhelm vormden het voornaamste deel van de uitrusting van deze doorgaans grote, zwaargebouwde kerels. Dat deze bepantsering geen show bete kent, bleek wel toen de tweede van ploeg van Frankrijk uit de bocht van de uitloop vloog. Met een vaart, die gemiddeld ongeveer 75 km per uur bedraagt, werd de finish gepasseerd en toen de be stuurder in de daaropvolgende bocht even een verkeerde manoeu vre maakt, vloog de bob omhoog, kantelde in de lucht en viel toen boven op zijn twee mannen neer. Gelukkig had dit incident slechts blauwe plekken tengevolge. Verschillende goede tijden wer den er vanmiddag genoteerd. In het bijzonder dienen die van de beide Zwitserse ploegen te worden genoemd. In de eerste rit bedroeg de tijd van Zwitserland II 1 min. 22.4 sec., in de tweede rit 1 min. 22.7 sec. Dit waren tevens de beide snelste tijden van de dag. zodat Zwitserland II de eerste plaats in neemt met een totaaltijd van 2 min. 45.1 sec. De stand na de eerste en de tweede rit van de twee persoons- bobwedstrijden is: 1. Zwitserland II 2 min. 45.1 sec; 2 Zwitserland I 2 min. 47.7 sec; 3. België I 2 min. 48.8 sec.; 4 en 5 Engeland (1ste bob) en USA (He bob) 2 min. 49.6 sec; 6 USA (1ste bob) 2 min. 49.7 sec; 7. Italië (2e bob) 2 min. 50 sec; 8. Italië (1ste bob) 2 min. 50.2 sec; 9. Noorwegen (2e bob) 2 min. 50.6 sec; 10 Frankrijk (2e bob) 2 min. 50.8 sec. hij zich met recht een slager kon noemen", volgens de president Hij was op 10 Juni 1943 met andere ge vangenen in het kamp Amersfoort opgesloten en werd door de Duit sers tot blokoudste benoemd. In die functie hield hij zich, zoals alle ge tuigen unaniem verklaarden, on ledig met het sarren, treiteren en mishandelen van zijn medegevan genen, in het bijzonder de Joodse Een arts, die eveneens een gevan gene in het kamp is geweest, ver telde hoe sommige SS-ers, meestal op initiatief van verdachte, een aantal Joden in de z.g. Rozentuin van het kamp dreven, wanneer de anderen gingen eten. De Rozentuin was een door prikkeldraad-versper ringen langwerpig afgesloten ruim te van ongeveer W', meter breed met een opening aan een ziide. De bewakers met verdachte lieten hun slachtoffers dan geruime tijd diepe kniebuigingen maken en trapten hen daarbij tegen de rug, zodat zij voorover in het prikkeldraad scho ten tot grote hilariteit van de be wakers. Nog steeds ontkende na deze ge tuigenverklaring verdachte de blok oudste te zijn geweest. „U zegt het niet geweest te ziin", merkte de president op, „maar welke straf vindt u. dat voor zo'n blokoudste op ziin plaats is?" „Zo'n man verdient de kogel", antwoord de de verdachte. De procureur-fiscaal, mr M. H. Gelinck, ging m zijn requisitoir niet op de woorden van verdachte in. Hij eiste 12 jaar gevangenisstraf. In verband met de aankoop van een automatische bordenmachine, die 30.000 borden per dag kan pro duceren, verwacht men in de krin gen van de vakgroep Huishoudelijk Aardewerk- en Porseleinindustrie een gunstige ontwikkeling voor de productie van serviesgoed. Reeds is de productie van huis houdelijk aardewerk in 1947 be langrijk groter dan in 1946. Van de zijde van de vakgroep wordt er op gewezen dat deze gun stige ontwikkeling alleen dan aan het publiek ten goede zal komen wanneer de distributiebepalingen worden opgeheven. Het komt nu veelvuldig voor, dat, tengevolge van de huidige distributievoorschriften, in vele zaken dringend benodigde artike len onverkocht blijven liggen. De winkeliers klagen er over dat het publiek, wanneer er punten voor serviesgoed worden toegewe zen, niet de zgn. uility-goederen koopt, maar er de voorkeur aan geeft de punten aan mooie kopjes of ander serviesgoed te besteden. Zou de regering aan deze wens van de aardewerk-industrie tege moet komen, dan zal het publiek er toch rekening mee moeten hou den, dat in 1948 nog niet aan al zijn wensen op het gebied van huishoudelijk aardewerk en porce- i lein zal kunnen worden voldaan. I betaald, zodat op die manier Neder lands geld naar Engeland werd overgeheveld. Dit liep in bedragen van 22 000. 16.000 cn 12.500 pond sterling. Keizer is dan ook geen klein zakenman. Zijn vermogen in Nederland steeg van f 15.000 voor de oorlog tot f 90.000 na de bevrij ding. „Ik heb die ponden alleen ver handeld, om mijn zaken te kunnen behartigen cn niet, om er aan te verdienen", verdedigde Keizer zich „maar als ik zo'n zware straf krijg, als is geeist. dan is het uit met mij", „Van het groene veld naar de groene tafel is maar één stap", vond de officier van Justitie, mr Reigcrsma cn rechter Hassoldt noemde deze degi adatic van iemand met zulk een populariteit, bijzonder ernstig cn vond derhalve een strenge straf zeker gerechtvaardigd. Indonesië-debatten Jonkmans antwoord komt Dinsdag Na het voortgezette Kamerdebat over Indonesië, waarbij gisteren uiterst rechts en uiterst links aan het woord waren dominee Zandt (S.G.) noemde dc geheime notulen van Kalioerang nog erger dan die van Lin<"«radjati cn de heer De Groot (C.P.N.) hekelde de geheime besprekingen van Graham met de Masjoemi en sprak van oen vierde souvereiniteit in Indonesië, die van Wallstreet kreeg minister Jonk man het woord, die echter voor zijn antwoord enige tijd van voorberei ding nodig zei te hebben, waarna de vergadering tot Dinsdag werd ver daagd. Koningin spreekt tot onze bondgenoten De Koningin zal Dinsdag 3 Fe bruari om 18.30 uur over de zen der van de Nederlandse wereld om roep het woord richten tot de bond genoten van Nederland uit dc we reldoorlog. Het is de bedoeling van de Konin gin voor haar toehoorders over de gehele wereld in enkele woorden een duidelijk beeld te schetsen van de verhouding tussen Nederland cn Indonesië. Superfort, speurend naar Dakota-wrak, neergestort Een Amerikaans superfort, dat op zoek was naar de in Zuid- Ffankrijk vermsitc Dakota van het Amerikaanse leger, is Vrijdagmid dag bij Dighc tegen een berg ge- j vlogen cn in brand geraakt. Acht inzittenden werden gedood, twee zwaar gewond. De Dakota waarnaar gezocht werd is vijftien kilometer van Dig- ne gevonden. Het ligt onderstebo ven op een berghelling, bijna 2500 meter boven de zeespiegel. Het Britse Tudor-vliegtuig „Star Tiger" van de Brits-Zuidameri- kaanse luchtvaartmaatschappij wordt tussen cle Azoren en Bermu da vermist. Er zijn zestien passa giers aan boord, waaronder lucht- maarschalk Sir Arthur Cunning ham en eün bemanning van zes personen. Men vreest dat het vlieg tuig 640 kilometer ten Oosten van Bermuda in zee is gestort. UITVOER Al exporteren we nog lang niet ge noeg. uit dc cijfers over de maanden lanuari tot November 1947 blijkt, dat we toch reeds een flink aantal landen var. Nederlandse producten voorzien. In die elf maanden hebben 106 landen met het een of andere Nederlandse product kennis gemaakt. In totaal werd uitgevoerd roor een waarde van f 16.296.000. exclusief diamant, goud en zilver. De grootste portie ging naar Belgiè en Luxemburg, daarop volgt Groot Brittannië; nummer negen op de lijst is Duitsland. Uit gegevens over de omzet in 9800 industriële ondernemingen over het derde kwartaal van 1947 blijkt ver der. dat onze productie een stijgende lijn vertoont. De omzet in genoemd kwartaal bedroeg 2106.360.000 gul den. vergeleken met f 1.516.705 000 in het derde kwartaal van 1946 en f 575.147 000 in het derde kwartaal van 1945. Het is nuttig deze cijfers eens naast elkaar te zien. om tc beseffen, dat we toch in twee jaar tijds een flink stuk zijn vooruit gegaanal zijn we dan met z n allen niet helemaal tevreden. Weerbericht VRIJ VEEL WIND Weersverwachting, geldig tot Zater dagavond: Aanvankelijk tij delijk stormachtige later wat afne mende Z.-Weste lijke wind Meest zwaar bewolkt met enkele buien. Zacht voor dc tijd van het jaar. 1 Fcbr Zon op 8 22. onder 17 26. Maan op 0 40; onder 11 06 2 Febr Zon op 8.21; onder 17.23. Maan op 1.S8; onder 11.22. VUTs

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 1