r Vlees zonder bon! linthorst „MODEL 1948 v. d. Maas - nieuws NETTE MEISJES V]flcüü8mmjx KOPERPOETS Actie voor invalide en gewonde soldaten Rijwielhandel H.J.v.d.MAAS Iedereen moet kunnen deelnemen aan het arbeidsproces MiG.J.v.Harencarspel CASSETTES H.H. Slagers en Kruideniers W. v. d. KLASHORST Zn. Prima vooroorlogse J. A. WOERDMAN KENT U VEENENDAAL'S LETTERK. MAANDBLAD !ADj0VEE| Uw brandpunt Zuid-Afrika: Monument van Nederlandse wilskracht De Twentsche Bank n.v. 2 WINKELHUIZEN —GRAND AFSCHEIDSAVOND 1938 1948 BORDUUR- en LINGERIE INDUSTRIE zeer unieke collectie sierkunst Coeraeteereclaoie ïs niet te vervangen! Eet 's winters elke dag .soep;met vlees en vet! Vraag VERMICELLISOEP mei cl. OSSESTAARTSOEP mei vlees 35 ct. Zaterdag 31 Januari 1948 Dezer dagen zal een grootscheep se actie van de Niwin ten bate van de gewonde en invalide mili tairen in de hospitalen in Indone sië beginnen. Deze actie zal de naam dragen „Actie aandelen mevrouw Spoor". De bedoeling is aandelen van 1. te verkopen, waarvan de opbrengst ter beschikking zal worden gesteld, hetzij in geld, hetzij in voor dit geld gekochte goederen, van de commissie mevrouw Spoor in Bata via. De actie heeft een drieledig doel. Ten eerste: het verstrekken van radio-installaties aan de hospitalen. Deze installaties omvatten behalve ontvangtoestellen: versterkers, kop telefoons, microfoons etc, opdat de mogelijkheid geschapen wordt, dat alle gewonden door middel van ra dio contact met Nederland zullen hebben. Vervolgens zullen de gelden wor den gebruikt voor de z.g. geschen- kendienst, welke tot doel heeft de patiënten op dagen, welke voor henzelf belangrijk zijn, dus op ver jaardagen, trouwdata enz. enz. een kleine attentie te bewijzen en dan ten derde bedoelt de actie het inzamelen van gelden ten behoeve van de toepassing der „revalidisa- tie" der patiënten. De revalidisatie, heeft een drie ledig doel. Ten eerste: het zo spoedig moge lijk weer terugbrengen in het ar beidsproces van de gewonde, zieke of invalide militairen. Ten tweede: het wegnemen van hun sociale zorgen. Ten derde: het wegnemen van een eventueel ontstaan minder waardigheidscomplex. De arbeidstherapie speelt daarbij zeker een belangrijke rol. Het pro bleem der revalidisatie is evenwel niet een zuiver medisch, maar voor een belangrijk deel een psycholo gisch en sociaal probleem. Twee stelregels vormen de lei draad voor dit werk: „Ieder heeft het recht en de plicht voor zover zijn capaciteiten reiken om deel te nemen aan het arbeidsproces" en: „Maak van een, als gevolg van opgelopen verwondingen of ziekte onbruikbaar geworden mens, een bruikbaar mens" In Nederland bestaat op het ogenblik reeds een centrum voor revalidisatie, nl. het landgoed „Aar denburg" nabij Doorn, waar zeer gunstige resultaten zijn en worden bereikt. De ervaringen, welke men op dit gebied in landen als Enge land en Amerika, waar het pro bleem der rehabilitation reeds na de vorige oorlog is bestudeerd, heeft opgedaan, hebben echter aangetoond, dat met de revalidisa tie begonnen moet worden, feitelijk „dertig seconden nadat het onge luk is gebeurd of de verwonding is opgelopen". De kisten, welke de Niwin, dank zij het gelukkige initiatief van het Nederlandse Niwin-comité in Zwe den gaat samenstellen voor dit doel, bevatten dan ook allerhande arti kelen. Men vindt er kleurpotloden in, timmergereedschap, een volle dige uitrusting voor mëtaalbewer- king en duizend andere zaken, zo veel dat wanneer een „kist" com pleet is twee a drie honderd invali den materiaal hebben om weer te leren hun ledematen te gebruiken en hun oude handigheid terug te winnen. Het doel is thans een vijftigtal van dergelijke kisten samen te stel len en te verspreiden over de hospi talen in Indonesië, opdat met de revalidisatie van de invalide mili tairen en indien mogelijk ook civiele patiënten, die daarvoor in aanmerking komen zo spoedig mogelijk op ruime schaal begonnen kan worden. Hoogland Uitreiking nieuwe bonkaarten Op onderstaande data zal de uit reiking plaats vinden van de nieuwe levensmiddelenkaarten en textiel- kaarten; van schoenenbonnen en aanvraagformulieren voor brand stoffen voor het seizoen 1948-1949. In tegenstelling met voorgaande uitreikingen zal thans eerst aan niet-zelfverzorgers worden uitge reikt, terwjjl zelfverzorgers geen oproeping meer zullen ontvangen, doch eveneens volgens onderstaand schema hun bescheiden dienen af te halen. Het publiek wordt nadrukkelijk verzocht op de voor hen aangewe zen dag te verschijnen, terwijl de inwisselingsbonnen van de lopende bonkaarten dienen tc worden afge knipt en overgelegd met de stam kaarten van het gezin. De uitrei king geschiedt als volgt: Donderdag, 5 Febr. voor niet- zelfverzorgers te Hoogland: Vrij dag, 6 Febr. voor niet-zelfverzor gers te Hooglanderveen, Den Hoef en Vinkehoef; Zaterdag, 7 Febr. voor zelfverzorgers, wier achter naam aanvangt met de letters A t m D; Maandag, 9 Febr. voor zelfverzorgers, wier achternaam aanvangt met de letters E t/m L; Dinsdag, 10 Febr. voor zelfverzor gers, wier achternaam aanvangt met de letters M t/m Z. Voor de uitreiking van schoe nenbonnen naar keuze komen in aanmerking, diegenen, wier stam kaartnummer eindigt op een O, alsmede de stamkaartnummers, welke met de laatste twee cijfers eindigen op 54-64-74-84 en 94. Bon 612 moet echter nog van het inleg vel aanwezig zijn. De uitreiking geschiedt ten distributiekantore van 914.30 uur, uitgezonderd Za terdag. Uitreiking op Zaterdag van 911 uur. Medische Zondagsdienst Alleen voor spoedgevallen wordt de medische Zondagsdienst waar genomen door dr. W F Klaaren- beek (Tel. K 3495-210). Deze waar neming geldt voor Hoogland, Hoog landerveen en Hoevelaken. Predikbeurten Ned. Herv. Kerk: Zondag 1 Fe bruari. 10 uur, ds O. S. Jellema. Hoevelaken Vragen aan de Raad De leden van de Hoevelakense gemeenteraad, de h.h. W. Scheick en J. Jonkers (beiden PvdA) heb ben de volgende voorstellen en vragen aan B. en W. gesteld ter behandeling in de eerstvolgende raadsvergadering: 1. B. en \V. op te dragen op korte termijn aan de Raad voor stellen te doen tot het oprichten van een Gemeentelij': Grondbe drijf. 2 B. en W. uit te nodigen op korte termijn met voorstellen te komen teneinde een verordening te stellen houdend regelen voor het in exploitatie brengen van gron den als bouwterrein. 3. Zij stellen de raad voor te besluiten een straat- en riolerings plan te laten ontwerpen door een erkend bureau op dit gebied werk zaam. 4. B. en V. te verzoeken met spoed de bouwverordening te her zien en hiervoor een commissie te benoemen waarin deskundigen zit ting nemen. 5. B. en W. te verzoeken de politieverordening der gemeente te herzien en hiervoor op korte ter mijn een commissie in het leven te roepen. De 6e vraag handelt over een na de evacuatie in Mei 1940 gehouden collecte tot uiting van dankbaar heid aan Putten. De leden vragen hoe deze gelden zijn besteed. Medische Zondagsdienst Voor a.s. Zondag wordt de art- sondienst alleen voor spoedgeval len waargenomen door dr. F. W. Klaarenbeek, tel. 210. Burgerlijke stand Ondertrouwd: J. L. Scnden en H. van de Biezen. Predikbeurten Zondag 1 Februari: Ncd. Hen-. Kerk 9.30 en 2.30 u ds. J. v. Am- stel. Gerei. Gein., Geb. „Bouw- lust" 9.30 en 3 uur, Leesdienst. Distributienieuws Tot en met 13 Febr. kunnen aan vragen Voor werkkleding worden ingediend door personen die werk zaam ztfn in een zelfstandig be roep of in een bedrijf met minder dan vjjf werkkleding dragende ar beiders voorzover zij na 30 Sept. '47 geen werkkledingbor.nen hebben ontvangen. B(j afhalen en inleveren stamkaarten meebrengen. Amsterdamse Effectenbeurs 30 JAN. Het koers verloop was vandaag enigszins van grillige aard. Bij de opening wa ren de koersen van de toonaangevende fondsen ten opzichte van de vo rige slotkoerscn meren deels iets hoger, daarna kon een kleine inzinking worden waargenomen, en later op de middag brak zich weer een gedeci deerd vaste stemming baan, zodat de koersen nagenoeg allerwege naar boven liepen en op vrij wel het hoogste punt van de dag uit de notering traden Voor enige indu striëlen werd goede be langstelling aan de dag gelegd. Unilevers, op 321 ingezet, stegen tot 324. Hoogovens bewogen zich tussen 193'.. en 197 De Phihpsaandelcn werden beginbeurs tegen 385 ver handeld en gingen daar na een kleinigheid naar boven, doch tegen het slot kwamen kopers in do markt met het gevolg, dat de koers naar boven ging tot 395, zodat per saldo een aanzienlijke koerswinst werd ge maakt. De Kunstzijde aandelen, in het bijzonder A.K.U. waren vastge- stemd. De minder cou rante industriëlen waren goed prijshoudend. De mededeling dat door de Twentsche Bank over het jaar 1947 een divi dend wordt uitgekeerd _van .7J4_procent. 29/1 30/1 30/1 Act aandelen bltk opa fi»liK Koloniale BanK 104 V', 107% N. 1. 11-banK 117% 118 118% Ncd H Mij. 180 185 185'. AKU. oand >80% 182% 184% Berghs Jurg. 324 321 v. BcrkeJs pat 122% 122% 1*2% Calve Delft Crt 203 203 Centrale Suiker 220 Fokker Van Gelder *5 166 K Nd n ovens 196% 195% 196}; Lever Br 323 321!, 3241; Ncd. Ford Ned Kabclfabr 321 JZo Philips gloell 302% 386% 91% Wilton Feyen *-8?; -.5% D. Petrol Mij 323 322% Kon Petr Mij 35>'. 352% *5 A'dam Rubber 173% 174% 116% Bnndar Rubber 146% »50 DeJl-Bat RM 124 1*4% Oost Java R.M vl 51 Serbndjadi S U Q0 ^2% Holl Am. Lun 224 Java-C -J Lijn ,62 K NS M Kon Paketv. Sch Unie Rott Lloyd 5t. Mt) Nederl UVA Java Cult MU Ned. Ind S U Ver Vorst C M Dcll-Bot Dell Tabak Scnemb. - 163 - 193 - 169 1J3\ 184 184", - 175% 183% 241 - 116% 120% 61% 62% - 168 182% 182% - 160% 242»', .1-1' 12-i', 02", 165% 181% 1601, 240!, 29/1 100 Actieve oblie Ncd '38 (3%) 3 dito '47 (3%) 3 Ncd '37 3 Dollarl 47 3% NWS 2% Sp eert 100 2% N I '37 A 3 Mct-acueve obligaties A dam l "37 3% sHage I '37 8% R'dam lc en 3e Ing 1937 3% Rdam 38 (3%> 3 Utr pr. '39 2% Utr g II'37 3% Pandbrieven Amst Hyp 7% Arnh H (3%i 3 Fr Gr H. 3% 100 Grav Hypb. 3% - Vcd. Hypb. Veena K <3%i 3 99% Rott Hypb 3% Utr Hypb. 3% 100 West Hypb 3% lou Industr. oblie-: AKU. obl. 3% Berghs en J 3!'* 103% Levers 3% 103% Werkspoor 3% Bt. Ptr Mij 102% Kn Ptr Mil 3% 10J'<, Dell Sprw 3% 95% Ncd -Ind Sp V/j 54% 30/1 l u 98% >8% 98%; 10. 102 10 100 v, 97 9 99% 95% 100 96% 103 103% 203 102 103 95 54^i Nlct-act. aanil. 29/1 30/1 A'damse B 183 175 Hll Bank Unie 214% '•20% Incasso Rott Bank '73 175 Tw Bonk Ccrt, 182 90 Rott Bel Con» 184 lc4 Lever 6% c pr 148% 148% jist en Sp fab. 445 <49% Rott. Dr MM ;77 38o Werksp Serie A 197 195 Anlem Scd Ind Gas 112 (nternatlo 170 170 Amst Ball Mij 150% Dell Sp MIJ t.7% 67% »Jed Ind Spw 24% 25% Voorlopig ge noteerde aand.: Lever 4% c. pr 107 107 MM Fin N H. Vrcdesteln 163% 164 Ned Walvlsv. 111% "3% Zwancnb Org. 195 195 Prolongatie 2% 2% Amer, fondsen Anaconda 33^ 34% Beth. Steel 105 107 Chrysler 121 122% Gen Motors 55% 56% Intern Nickel 27)% 28% Kcnnccott 47?; 48 Republic Steel 24% 25% US Steel 76% 77!, Phillips 59% Shell Union 34 34% Tidewater 21% Baltimore 11% UH 12% Pennsylvania bieden t laten Gestegen groothandels- prijzen. In November 1947 bedroeg het Index cijfer van de groothan- delsprljzen 277.3 tegen 273.7 in October (1938- '39=100Het grootst was de stijging b(j de dierlijke voedingsmiddelen, nl. 223.j in November tegen 198.U in October. Het algemene indexcijfer voor voedings middelen steeg met veer tien punten tot 227. Emissie Lyempf geslaagd Nagenoeg alle aandeel houders hebben b(j de in schrijving op de uitgifte van 750.000 gewone aan delen Lyempf tot dc koer9 van 125 pet. van hun recht tot inschrijving op do uitgifte van 500.000 3% pet. obligaties tot de koers van 100 pet. was de belangstelling dermate groot dat het percentage van toewijzing uiterst ge ring zal zijn. Minder Amerikaans vet» De verschepingen van Amerikaanse vetten on oliën naar importerende landen z\jn tijdelijk tot veertig procent van do toewijzingen verminderd. Het kantoor van advocaat en procureur wordt met ingang van 1 Februari 1948 verplaatst van Wtjersstraat 10 naar PRINSES MARIELAAN 14. TEL. 4104. Wij ontvingen Christoffel-tafelzilver met messen vraagt vrijblijvend prijsop gaaf van: ROOKVLEES BOTERH AM\VOp ST GALANTINES en zonder bon LEVERWORST BLOEDWORST aanbevelend Vleeswarenfabriek KROMMESTRAAT 37 Tel. 3771. i 1 sN Langestr. 26 - Tel. 4055 ZONDER INLEVERING VERKRIJGBAAR Ziet de étalages Utrechtscstraat 33 Belastingconsulent Aanmelding schriftelijke cursus opl. examen 1948. Prosp. op aanvr.: Ned. Col. v. Bel. Belgischeplein 6. Scheveningen. Tel. 551763. In elk nummer diverse be schouwende artikelen en 'n 50-tal boekbesprekingen op elk gebied onder red. van DIRK DE JONG. Met het Febr. nummer begint een nieuwe jaarg. Teken in door f 1.50 te gireren op postrek. 66512 of vraag proefnummer BOEKH. G. G. VEENENDAAL Langestraat 33 - Tel. 3232 Alle merken SPOELEN voor eigen bouw TELJAfT"""—J HAVIK 30 AMERSFOORT in deze krant wordt gelezen -k in stad en land Een bloeiende handel met Zuid-Afrika kon zich ontwikkelen dank zij het onversaagde doorzetten van de Neder landse voortrekkersdie dit rijke gebied voor de wereld ontsloten. Daardoor is een hechte verbonden heid tussen beide landen blijven bestaan, die vooral op de handelsbetrekkingen een gunstige invloed heeft. Er is voor den hedendaagscn zakenman dus alle reden zijn activiteit in de Unie te verhogen. Iwaat ons met U samenwerken bij de ontwikkeling en uitbreiding van Uw zaken met de Unie. In onze brochure getiteld: E BA\'K IN HET INTERNATIONALE HANDELS- EN REISVERKEER leest U meer over dit onderwerp. Het geschriftje wordt U op aanvrage gratis toegezonden. Opgericht in 1861 Vu li gin It LtndtnB. W. Blijdenstein 8c Ca. 54-53-56. Thfeidneedle Street, E.G 2 tt Dit moderne corset met 2 panden elas tiek en zij-sluiting wordt uitsluitend NAAR MAAT gemaakt en heeft geen VETERS. Jarretelle- Gordels Model 12 Corsetière Mevr. S. Bermon. p/a Mevr. Kuiper. Langestraat 114. AMEBSFOOBT. Maandag. Dinsdag. Woensdag en Vrijdag van 1C-12 en van 2-4 uur thuis. TE KOOP AANGEBODEN 1 winkelhuis te Ermelo f direct te aanvaarden) 1 winkelhuis te Harderwijk Beide zijn gelegen in de kom der Gem. en op goede stand Inlichtingen verkrijgbaar bij J. van Beek, Makelaar, Eikenlaan 8. Ermelo. LAAT NU UW RIJWIEL IN- EN UITWENDIG SCHOONMAKEN. In één dag gereed. Reparaties klaar terwijl U wacht. Grote sortering onderdelen voorradig o.a.: Celluloid on chroom sturen. - Sloten - Pe dalen - Voetpompen - Kettingkastcn - Jasbeschermers - Spatlappen - Beenpijpen Zaklantaarns, plat en rond, enz. enz. Arnhemsewcg 43 Telefoon 4965 De zaak met de grootste sortering onderdelen N.V. „E.K-M'A. MONTAGE-ATELIER VOOR CONDENSATOREN Sluisstraat 8 Amersfoort VRAAGT voor spoedige indiensttieding Aanmelding persoonlijk of schriftelijk uitsluitend op het ARBEIDSBUREAU, Arnhemseweg 7. Amersfoort. Geopend dagelijks tussen 9 en 12 uur voormiddag. THEATRE Tel. 4632 DONDERDAG 5 FEBRUARI - 8 UUR VOOR HAAR VERTREK NAAR AMERIKA SPANJE'S GROOTSTE DANSERES met oude en nieuwe dansen Aan de vleugel: Enrique Luzurlaga Guitarist: Jesus Ruiz Prijzen 1.50 tot 4 50. Plaatsbespr.: 4 en 5 Febr. van 10—12 en 1.30-4 00 (ook tel. 4632) KANTOOR. MAGAZIJN en ATELIERS zijn MAANDAG- MIDDAG 2 FEBRUARI A.S. GESLOTEN wegens feestelijke herdenking met ons personeel, van het 10-jarig bestaan der M. K A L D E N B E R G, LANGESTRAAT 93. Wij exposeren in onze etalages een emaille broches hangers knopen J op de~ berg ^^/ONING-INRICHTING-K'JNSTHANDEt UTRECHTSCHEWEG 90A-AMERSFOORT.TELEFOON 5009 <>O<XX><X>OO<XX>O<><><><>O<><>OC><><><>O<>O<>O<X><XKX><> yoooooooooooooooooooooooooooooooooooo $<xxxxx><xxxxxxxxx>oooooo<xxxxx>oo<x><xxx» 00000000000000000000000000<XX>00000000

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 5