MOOIE WITTE TANDEN SOLIDOX,.™ G. B00DE BICHTJYSIRINGK? Schoen-en Sporthandel Vaanty) DAMESSCHOENEN UW NIEUW TEHUIS ej IENIIRC -,®ö h'°dige Dertig vrouwen...met één kledingstuk! DE KOFFIE- EN THEEZAAK Gemeentelijke Publicatie Krornmestr. 17 Tel. 5386 U vindt bij ons een sortering waar iedereen het over hesft Zeer gemakkelijke pasvorm Prima van kivaliteit Jongens en Meisjes! Plaatst een BRANDPUNT EVEN GEDULD... SPLINTERTJE vertelt uit zijn jeugd Langestraat101 Telef. 5723. Bureau voor Complete Kantoorinstallatie 1 MEUBELSTOFFEERDER(vakman) 2 Aankomende STOFFEERDERS en enkele LEERJONGENS. Tandarts M. E. VAN RIJ Er is dringend, dringend hulp nodig voor de Indische bevolking! DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Zaterdag 31 Januari 1948 ZELFS van heel dichtbij Familieberichten GETROUWD: A. H. VAN DER MERSCH en W. A. Baronesse VAN HEEMSTRA. Amersfoort, 31 Jan. 1948. Advertentiën Becht en Dyserinck-werk zuinig, onverwoestbaar sterk.' HAARDENFABRIEK EN IJZERGIETERIJ WEESPERKARSPEL - 80 JAAR ERVARING! SINDS 1880 Redelijk in prijs Weet je wat hier staat? Nee? Wacht, je kunt het ook te weten komen. Het is het geheimschrift van de Ketelbinkie-club. In het nieuwe nummer van de Ketelbinkie-krant kun Je er meer over lezen. Het nieuwe nummer verschijnt MAANDAG A.S. TE KOOP GEVRAAGD Naaimachine in goede staat, bij voorkeur „Pfaff" of Singer". Brieven onder no. 4685, bur. v d. blad. TE KOOP AANGEBODEN Te koop aangeboden: witte trouwjapon met lange sleep, zw. zijde, m 4042 50.-; avondjapon (bleu) m. 40 prijs 30.-. Alles z.g.a.n. Randeu- broekerweg 55 bis, tussen 7 en 9 uur. 4679 Twee mooie wit-zwarte cocker-sDaniels, 41/» mnd oud. rasecht, kamerzinde- Iflk. Kapel weg 94. Twee jonge hondjes zoe ken een vriendelijk tehuis. Afhalen op Scheltemalaan 11. 4703 TE HUUR GEVRAAGD Juff. zoekt 2 ongemeubi leerde kamers, liefst met gebruik van keuken, omge ving Amersfoort. Br. onder no. 4684, bur. van dit blad. PERSONEEL GEVRAAGD Net meisje gevraagd voor dag of dag en nacht. Vondel- laan 23. 4G77 Jongedames gevraagd om ongeleid te worden in ons atelier. Aanvangssalaris 12 gulden per week. „Perfect" Utrechtseweg 91. 4697 Kóusen-reparatrice ge vraagd. Hoog loon. „Per fect". Utrechtseweg 91. 4701 DIVERSEN Electrisch ontharen, spec. behandeling tegen rimpels, puistjes en verdere huid- fouten. manicure, hoogtezon- bestraiingen. Mevr. v. Hase- len. Gedipl Schoonheidsspe cialiste. Borgesiuslaan 41, Tel. 4520. 4630 Ter bruiloft? Alleen maar drinken? Kom met een vlot gedicht. Zend gegevens van Bruidspaar No. 155 Boekhan del Borneo Amersfoort, 't Komt Oké. Uitknippen. 4676 Zaaitijd. Thans liggen klaar de prijscouranten voor het a s. seizoen. Gratis ver krijgbaar. Verhoogt Uw in komen. Koopt toch bij een ander niet. Wat Uw eigen tuin U biedt. 4678 Het is een publick geheim dat U stijlvol en gracieus loert dansen in Academie de Danse. Ann en Bert Kamperman, Langestr. 113. 4593 31 Jan. Bal-Masqué in Academie de Danse. intro ductie mogelijk via de leer lingen tot en met Vrijdag. 4594 Wilt U iets verkopen, ko pen of ruilen, plaats dan een Brandpunt U hebt zeker succes. Een speciaal goedkoop ta- riet is voor Brandpunten vastgesteld, n.l. van 1 tot 20 woorden f 1 50. ieder woord meer J0 cent PERSONEEL AANGEB. Geschikte betrekkingen komen niet uit de lucht val len. Plaats een Brandpunt en uit de binnenkomende brieven, kunt U de beste betrekking uitzoeken. Met een Brandpunt hebt U suc ces. Administratief onderlegd persoon vraagt administra tief werk, thuiswerk of in de avonduren. Brieven ond. no. 4704 bur. van dit blad. LESSEN Dansstudio Dan Bearda, Utrechtseweg 89. Inschrij ving nieuwe cursussen, da gelijks van 210 uur. Gratie - stijl - Distinctie. 4681 Voor autorijles A. v. Nie. Inlichtingen Lissone-Lir.de man. Varkensmarkt. Amers foort. Tel. 5637. Gedipl. In structeur. Ook afzonderlijk theorie. 4682 Wilt U een Brandpunt meer dan éénmaal plaatsen, doet U het dan driemaal, want U krijgt dan een gul den reductie m.a.w. in plaats /an 4.50 betaalt U slechts f 3.50. Hebt U geen tjjd om de brieven af te halen Wij la ten ze gaarne bezorgen U betaalt dan voor elke plaat sing van een Brandpunt 10 cent meer voor portokosten. Plaatst dus Uw Brandpunt in Uw eigen krant, want Brandpunten staan in het brardr.unt van de belang stelling. Zonder punten. Ontvangen elastieken kousen, onder en boven de knie. jarratelles, bustehouders, elastieke jar- ratellegordels. buikbanden, corsetten naar maat naar onze prettige pasvorm. Bin nen acht dagen gereed. Plantsoen West 11. Spe ciaalzaak nabij politiebur. Amersfoort. WONINGRUIL Gedeeltelijke woning in Rotterdam (2 kamers en keuken» te ruilen voor het zelfde in Amersfoort. Br. no. 4683. bur. v. d. blad. „Fteurette", atelier voor het borduren van dames- en kinderkleding. Billijke prii- sen. Spoedige aflevering. Geopend van IVo3. Zuid singel 35. Telefoon 3521. 4700 Als U een huis wilt ruilen plaats dan gerust een Brand punt U ontvangt vele brie ven en U kunt rustig de bes te woning uitzoeken Aan komen lopen: Bast. Pekingeesje en andere zeer mooie hondjes. T. v. d. Pol. Seherbierstraat 17. 4702 558. De woestijnrovers begonnen met ruw geweld en hebzuchtige ogen onze zakken en bagage leeg te halen op zoek naar kostbaarheden en geld. „Kalm aan. koffieboonzei Daantje tegen zijn be lager: „En die zak zuurtjes is van mij. als jij er een in je eigen mond durft te steken ga ik mijn vader halen, die kan met één hand tien van jouw soort platdrukken. Lelijke rover, waarom ga je niet in een circus met zo'n gezicht!'' Ondertussen be gon ik me bezorgd te maken, want ik bedacht op eens dat we toch iets van waarde bij ons hadden, iets dat we met vfeel moeite bemachtigd hadden en niet door die rovers afgenomen mocht worden. Angstig keek ik naar baron Adriaan wat zou hij doen? Baron Adriaan droeg de kostbare gouden Sleu tel van ridder Dagobert, die we in de rimboe op gegraven hadden, achter onder zijn jasje. Toen de rover, die hem onderzocht, even niet goed oplette, draaide de baron snel zijn hand naar achteren en gooide de sleutel van zich af. Helaas zag de rover het goud in het zonlicht schitteren en dook met leeuwengebrul en een tijgersprong vooruit! Die sleutel rolde een eindje door alle rovers zagen het nu vergaten hun gevangenen en duwden en drongen met grijpgrage vingers naar het kost bare goud. .Maar. er was nog iemand, die van blinkende voorwerpen hield, vlak vóór de rover handen schoot de lange hals van een der struis vogels toe en werkte met een snelle slokbewegmg de gouden sleutel naar binnen! tot 2U woorden t I.5U 'S x acniereenvoigens I 3.50 eiK woord meer f 0.10 pei plaatsing extra Wij weten: wachten is geen pretje. Daarom doen wij ons uiterste best, om iedereen zo spoedig mogelijk aan een stijlvolle Becht Dyserinck- haard te helpen. Maar de enorme vraag is onze grote productie nog steeds een stapje voor. Ai wordt dit stapje gelukkig met de dag kleiner. Het blijft daarom de moeite waard te wachten op onze B D haarden, die ontwikkeld zijn vol gens geheel nieuwe principes. K VOOR WITTE EN GEZONDE TANDEN J| zal straks een EIGEN HUIS zijn. Wanneer U dit wilt bereiken, behoeft U alleen maar deelnemer te worden bij BOUWKAS HYPOTHEEK FONDS Eindhoven. Vraagt U eens zonder verplichting inlichtingen aan: H. G. HERMANS. Enkweg 20. Renkum. In onze toonkamer diverse kantoor- TIJSSELING Amersfoort vraagt voor direct: Aanmelden: Vermeerstraat 103 ('s avonds na 6 uur). Geen ogenblik zeuren om scheuren. Geen reden om daarom te treuren. Actief die zal zijn Een afdoend „medicijn" Wanneer scheuren ook U mocht gebeuren. Tel. 6609. meubelen voorradig. BIEDEN ZICH AAN: die ieder voor zich, U het 1 /X werk uit handen willen ne- m! a' I II men of veraangenamen. Alle zullen zij U jarenlang trouw blijven en voor hun indiensttreding zijn geen punten of vergunningen nodig. ZO'N MOOIE ZWARE „KAT" ÈMAILLE GASPAN 26 c.M. van f 5.51 NU VOOR f 4.68 Ook de oersterke „VOORRANG" EMAILLE BOMBé PAN 28 c.M. van f 5.50 NU VOOR f 4.67 30 c.M. van f 6.30 NU VOOR f 5.35 „kat" emaille braadpannen 22 c.M. f 4.90 graniet emaille koekepannen f 2.55 en f 3.10 Mooie zware emaille en aluminium PANNEN in alle maten. Wit emaille kinderbord 70 ct. melklepel 95 ct. Emaille drinkkroezen 75 ct. Aluminium steelpan zeer zwaar 2.25 Rauwkost molentje 4.19 Appelboor 50 ct. Medicijnkastjes 5.75 Droogrekjes. 3 slags 3.60 Wasborden 2.85-1.90 Strijkplanken m. stevige schraag 11. Stofbhkken zware plaat 1.13 Sleutelringen 30 en 20 ct. Tafelmessen, roestvrij 1.20 Haardtreefjes 1.35 Boodschappenmandjes - schilmandjes - broodmandjes - enz. LADENKASTEN met 6 grote en 6 kleine laden en eierenkastje crème geëmailleerd f 47.50 Dit STRAAT 26 'k Heb een mooi, mooi spiegeltje gevonden, Dat heb ik om mijn halsje gebonden. Keer omme. Mooi meisje keer je omme Wat heb je mooie schoenen aan Die heb je zeker bij Kroes vandaan. Burgemeester en wethouders der gemeente Amersfoort brengen, gelet op artikel 75, le lid der Jager-onderwijswet 1920 en het koninklijk besluit van 31 December 1920, S. 953 ter openbare kennis, dat door de raad der ge meente in zijn openbare vergadering van 27 Januari 1948 is besloten de door het bestuur der vereniging tot be vordering van chr. nat. schoolonderwijs alhier, ingevolge artikel 72 der wet gevraagde medewerking voor de aan schaffing van 10 twee-persoons schoolbanken voor de van deze vereniging uitgaande school voor gewoon lager On derwijs aan de Miereveldstraat no. 72. te verlenen. Tegen dit besluit kan ieder ingezetene in beroep ko men bij de gedeputeerde staten der provincie Utrecht binnen 30 vrije dagen, te rekenen vanaf de dag dei- openbaarmaking. Gedurende deze termijn liggen alle op de genoemde aanvrage betrekking hebbende bescheiden kosteloos voor een ieder ter inzage ter gemeente-secretarie (kamer no. 8) AMERSFOORT. 30 Januari 1948. Burgemeester en wethouders voornoemd, de secretaris, de burgemeester. J. HAARS. H. MOLENDIJK. Langestraat 78 - Tel. 6252 De aanbieding in Buiten landse schoenen van f 7.95 ia zonder bon. verplaatst zjjn praktijk van de Vermeerstraat 126 naar Joh. v. Oldenbarneveldlaan 34 De praktijk is gedurende de week van 27 Februari GESLOTEN Telefoon 5990 PrIJicourant voor Uw algen tuin wordt M leegezon den. Hebt U familie of vrien den In het buitenland 7 ZENDT DAN EEN PAKKET HOLLANDSCHE BLOEMBOLLEN Verzending naar ALLE LANDEN. Speciale Pakketten voor het Zuidelijk Halfrond. STICHTING NEDERLAND HELPT INDIÊ GIRO 500500 Alexanderplein 22, Den Haag, telefoon 183935*. De toestanden, zoals die in Indië worden aangetroffen, zijn hart brekend. De inheemse bevolking is aan de ellende ten prooi. Wij moeten ingrijpen, - als broeders moeten wij helpen. Nu en direct. Voor het te Iaat is. Kinderen hongeren, mannen zwerven, vrouwen kunnen zich bij gebrek aan kleding niet in de kampong meer vertonen. Ons allereerste doel zijeen sarong voor iedere Indische vrouw, iedere inheemse moeder. Wij kunnen de moeders van dit goede en vreedzame volk niet laten onder gaan. En wij hebben daarvoor direct twee millioen gulden nodig Dat is nice meer dan étin enkele gulden per Neder lands gezin. Dar kan en dat moet De Stichting Nederland helpt Indie heeft reeds gedaan, wat zij kon. Zij heeft reeds enorme hoeveelheden katoen ge zonden. Zij heeft genoeg vis gezonden, om cr de haven van Rotterdam mee te versperren Zij heeft honderdduizenden liters melk, tonnen meel verstuurd. Zij heeft voor acht millioen gulden geholpen Nu is opnieuw twee millioen nodig. Die twee millioen gaan volledig naar de Indische archipel. De Stichting heeft geen dure kantoren, geen kostbare organisatie. Help een radeloze vrouw, een bevolking die Uw hulp verdient. Zend nog vandaag aan de Stichting (giro 500500) al wat U missen kunt. Wij moeten helpen, nu.' En tóch is Jat nog teel en veel te weinig. ReeJs werd een katoen baan verzonden, reikend van Amsterdam tot Bazel.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 6