DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Centraal Russisch kerkhof wordt te Amersfoort aangelegd Vandaag... Linkervleugel steunt nieuwe kabinet, zegt Hatta Elegante figuren rutschen de Alpen af „OPTREDEN IN PALESTINA" Rusthof Nieuw gedeelte van met 850 graven Over twee maanden voltooid ONGEREGELDHEDEN NA DOOD GANDHI DUREN VOORT Dinsdag 3 Februari 1948 Achtste jaargang, No. 935 Opgericht door de Stichting „Het Parool - Giro 510330. TTïtcravp» V T3a Niaiiuja Ppre Redactie en Administratie: Snouckaertlaan 7, Amersfoort. Bank: Rotterdamscbe Bank. Postbus 9 Abonncments- UltDa\e. 13.3 Ue ihieUWe rers Telefoon redactie 3291. Telefoon administratie 6235. prijs 31 cent p. w. of I 3.— p. kw. Losse nummers 10 cent Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDE R. UNO-commissie noemt situatie critiek De UNO-commissie voor ^Pales tina heeft in een rapport 'aan de Veiligheidsraad geconcludeerd, dat de situatie in Palestina eerder slechter dan beter zal worden en dat onmiddellijk moet worden op getreden; zij voorziet een ineen storting van de veiligheids- en bestuursdiensten als het Britse mandaat afloopt (15 Mei of eerder, naar Engeland heeft doen weten). Zo'n ineenstorting zou slechts voorkomen kunnen worden als de commissie middelen krijgt „die nodig zijn voor de uitoefening van haar gezag". Er wordt echter niet gezegd, welke maatregelen geno men moeten worden, al heeft de commissie de Veiligheidsraad laten weten, dat het vraagstuk van een gewapende macht in een apart ver slag zal worden behandeld. Europese douane-unie wordt bestudeerd 22 Landen op conferentie te Brussel De studiegroep voor een Euro pese douane-unie heeft Maandag middag te Brussel een begin ge maakt met haar tweecle conferen tie, die naar verwachting vijf dagen zal duren. De op de conferentie vertegen woordigde landen ,zhn: België, Luxemburg. Nederland, Oostenrijk. Denemarken. Frankrijk, Groot-Brit- tannië, Griekenland. Ierland, IJs land. Italië. Portugal, Turkye en Zwitserland. Het laatste land was op de eerste zitting van de studie groep in November van het vorige jaar als waarnemer aanwezig. Canada, Pakistan. India, de Unie van Zuid-Afrika. Australië, Nieuw- Zeeland, Zweden en Noorwegen ne men als waarneme^r deel. Onder leiding van de Nederlandse delegatie-leider Spierenburg werden de besprekingen geopend over het rapport, dat door de douane-com missie verleden week is opgesteld, op grond van de antwoorden van twaalf landen op de uitgezonden vragenlijsten. Tsjechische socialisten willen geen fusie De Pravo Lidu, het centrale or gaan van de Tsiechoslowaakse so ciaal-democratische partij, heeft zich onomwonden tegen een fusie met* de communisten uitgesproken. Dit is een antwoord op de ver klaring van Dimitrof. die had ge zegd. dat een fusie als tussen socialisten en communisten van Roemenië ook tot stand behoort te komen in landen als Po len. Tsjechoslowakije en Hongarije, waar dit reeds in overweging is ge nomen. Deze kwestie, schrijft de Pravo Lidu, wordt hier niet over wogen en wij kunnen Dimitrof ver zekeren dat ztl niet overwogen zal worden. Autodieven strandden in Walcherens modder De dikke laag modder die nog altijd de velden van Wal cheren bedekt, deed twee Am sterdamse autodieven stranden, die een gestolen auto naar Bel gië zouden brengen. Zjj wisten een „adres" in Bellrë voor auto's met Nederlandse papie ren. Daarom stalen zij Zaterdag avond de nieuwe Studebaker van een ingenieur aan de Beethoven- iaan te Amsterdam. In de late avond reden zij met grote snelheid naar Vlissingen om vandaar naar Breskens over te varen. Zij misten echter de laatste boot en wilden toen de auto langs de weg, buiten de kom van Vlissingen. parkeren. De wagen zakte echter tot de assen in de modder. Hun pogingen om de auto weer los te krijgen trok de aandacht van een voorbijganger, die de politie waarschuwde. Overhaast sloegen de dieven op de vlucht. Een van hen werd Zondag in de vroegte door de Vlissingse politie aangehouden, dik onder de Walche- rense modder. De andere werd in Amsterdam door de recherche op gewacht. Men verwacht nu meer autodiefstallen te kunnen ophelde ren. Op de begraafplaats Rusthofbij Amersfoort zullen achthonderd vijftig in Nederland gesneuvelde Russen hun laatste rustplaats vinden. De werk zaamheden aan dit centrale kerkhof zijn reeds ver gevorderd en zullen over twee maanden voltooid zijn. SERGIE BARLOMOW, Ignatz SunjiovKleine zwarte letters- op withouten kruisen. Ruim achthonderd van die vreemde Russische namen zijn hier - op de in aanleg zijnde Russi sche begraafplaats bij „Rusthof te Amersfoort - te lezen. Sinds half October van het vorig jaar werden de stoffelijke resten van bijna alle Russen, die tijdens de bezetting in Nederland om kwamen, naar Amersfoort vervoerd. Achthonderd burgers van eej\ ver land vonden op een braakliggend stuk grond tussen Hol landse dennebossen een laatste rustplaats. Alleen de grote rode nationale vlag herinnert aan hun vaderland. \V ÏE. zoals wij, een bezoek brengt aan de twaalf mannen, die on der leiding van ploegbaas Van Soe- ren bezig zijn met de aanleg van deze niéuwe begraafplaats, zal niet veel meer vinden dan kruisen, zand. fundamenten en een klein stukje muur. „Toch hopen we over twee maanden klaar te zijn." zegt de heer Van Soeren. die ons rond leidt en ondertussen het een en ander er bij vertelt. Het voor naamste werk is dan ook ach ter de rug. Nog veertig maal zal er een grafkuil moeten worden gereed gemaakt,nog veertig maal zal de schilder met fijne letter tjes de naam van een Boris, een Iwan op een nieuw kruis pen selen. Maar dan zijn ook alle Russen, die zoals op het te bouwen monument te lezen zal staan vielen in de strijd tegen de Duitse overweldigers, op hun eigen kerkhof begraven. Het werk beperkt zich thans voor namelijk tot het bouwen van de muur en het plateau voor het mo nument, de aanleg de verharde pa den. die het kerkhof in vier recht hoeken verdelen en voorts de be planting. TOEN er over moest worden be slist, waar de geallieerde vrien den zouden worden begraven, die tijdens de oorlogsjaren in ons land tengevolge van Duitse maatregelen sneuvelden of overleden, werd in overleg met de betreffende autori teiten besloten alle Russen op een centraal kerkhof nabij Amersfoort te begraven. Slechts de Russische strijders van Terschelling zullen op dat eiland begraven blijven. Ommuurd De gemeente Amersfoort die de aanleg van de begraafplaats op zich had genomen, liet het oog vallen op het open terrein nabij de ingang van „Rusthof'". De stadsarchitect en de stads tuinarchitect ontwierpen tezamen een plan en op de 13e October 1947 staken de arbeiders de eerste spade in de grond. Naar Russische gewoonte werd een ommuurd kerkhof ontworpen, waarvan de ingang links van de aula komt te liggen. Het hek van de bestaande begraafplaats wordt aan de zijde van het nieuwe kerkhof weggenomen en om de muur heen getrokken, zodat de Russen welis waar in een afgesloten ruimte, doch op het terrein van „Rusthof" be graven zullen zijn. Alleen de ingang wordt vrijgehouden. Met hei beplant De vier rechthoekige gedeelten, waarbinnen de graven zijn aange legd, worden omgeven met een lage ligusterhaag. De graven zelf denkt men voorlopig met opgaande hei te beplanten, terwijl tegen de muur zowel aan de binnenkant als aan de buitenzijde een brede strook beplant wordt met jonge bomen en struiken. Van de zomer zal het er hier dan al wat fleuriger uitzien dan nu het geval is. Het monument, dat recht tegenover de ingang komt te lig gen. zal bestaan uit een plateau te gen de voor dit doel verhoogde achtermuur; op het plateau zal een obelisk worden opgericht. Tevens zullen vier banken worden gebouwd. „Als het weer ons dan wat meezit." zegt de ploegbaas optimistisch, „kun nen we met een, jaar of twee. drie een mooi begroeide begraafplaats hebben." Amerikaans-Italiaans verdrag gesloten Het eerste belangrijke handels verdrag van de Verenigde Staten sinds 1934 werd gisteren te Rome met Italië gesloten. Het Is een tienjarig vrlend- schaps-, handels- en scheepvaart verdrag. gebaseerd op het voorge stelde handvest van de Internatio nale Handelsorganisatie (I.T.O.). Maandag 9 Februari zal het von nis worden uitgesproken tegen Simon Sanches. Hij hoorde giste ren drie jaar gevangenisstraf met aftrek van voorarrest tegen zich eisen. Anti-lynchwet door Truman ingediend Truman heeft gisteren het Con gres gevraagd een wet tegen het lynchen en een wet tegen unfaire discriminatie by het aannemen van arbeiders goed te keuren. Volgens dit wetsvoorstel zouden lynch- gevallen, die op het ogenblik door de afzonderlijke staten behandeld worden, onder de jurisdictie van de federale regering komen. Gerhard Eisler wordt uit Amerika gezet Gerhard Elsler, de 52-jarlge Duit- i ser die ln de Verenigde Staten j woont, Is gearresteerd om uit het j land te worden gezet. Men herlnnere zich dat Eisler in Juni 1947 beschuldigd werd van „be lediging van het Congres": h\1 wei gerde aan de senaatscommissie voor on-Amerikaanse activiteit- mededeling tc doen omtrent bh hem vermoede communistische sympa thieën. Kleine Vier op 20 dezer bijeen Marshall heeft voorgesteld dat de plaatsvervangers van de ministers van buitenlandse zaken der Grote Vier omstreeks 20 Februari zullen bjjeenkomenvoor het bespreken van het Oostenrijkse vredesverdrag en de Russische voorwaarden voor terugtrekking der troepen. Vrije goudmarkt ook door Franse senaat aanvaard De Franse Raad van de Repu bliek (de „Senaat") heeft thans met 188 tegen 91 stemmen zijn goedkeuring gehecht aan het reeds door de Nationale Vergadering aangenomen wetsontwerp, dat de vrije markt van bepaalde valuta en van het goud beoogt. Alleen de communisten en enkele vertegen woordigers van overzeese gebieds delen stemden tegen. GANDHIS lige Jumna STOFFELIJK OVERSCHOT is aan de oever van de Hei- rivier gecremeerd. Vele volgelingen proherden as van het san delhout. waarmede het vuur steeds gevoed werd, als herinnering aan hun leider mee te nemen. „AMIR TERUG!" RIEP BEVOLKING VAN OOST-JA VA TOT SOEKARNO Mohammed Hatta, Indonesia's nieuwe minister-president, heeft Maandag een beleefdheidsbezoek gebracht aan dr. Van Mook. Ook minister Neher was hierbij tegenwoordig. Later hield Hatta en persconferentie in de vroegere ambtswoning van Sjahrir te Batavia. Hij zei het te betreuren dat hij geen leden van de Linkervleugel in zijn kabinet had kunnen krijgen. Ik vroeg Sjari- foeddin, Abdocimadjid en Tjokronegoro. zei Hatta. maar de Sajap Kiri stond niet toe dat haar leden zitting zouden hemen. Zoiets veroorzaakt verwijdering tussen Masjoemi en Linkervleugel. De Sajap Kiri heeft echter haar steun toegezegd op het regeringsprogramma. DJOGJA'S DELEGATIE SAMENGESTELD Naar radio-Djogja bekend maakt, is bij decreet van de president de nieuwe Republi keinse delegatie als volgt sa mengesteld: Voorzitter Moh. Roem, vlce- voorzitter: dr. Ali Sastroamid- jojo, leden: Latuharhari, Tjoa- sikin, prof. Soepomo, mr. Soe- nario Kolopaking, mr. Nas- roem.. Hiermede is de vorige dele gatie opgeheven. Pandit Nehroe dreigt met aftreden In een plechtigheid die meer dan een uur duurde, is gisteren Gand hi's as ln het water van de Ganges gedompeld en daarna in een kope ren urn geplaatst, te midden van melk, rozeblaadjes, boter-olie en andere door het. Hindoe-ritueel voorgeschreven Ingrediënten. De plechtigheid had Plaats enige uren nadat in New-Delhi en andere plaatsen ongeregeldheden waren uitgebroken in verband met Gand hi's dood. De politie zoekt in heel India naar een samenzwering die behalve Gandhi ook andere natio nale leiders naar het leven zou staan. Premier Pandit Nehroe heeft Maandag in de Indische Wet gevende Vergadering gezegd dat hy het herstel van de vre de in zijn land als zo belang rijk beschouwde, dat hy het aanblijven van zijn kabinet hier- van afhankelijk wilde maken. PANDIT NEHROE ..Een gevoel van diepe schaamte, diepe schaamte persoonlijk èn als hoofd van de re- gering, bevangt mij." aldus Nehroe, sterk onder de indruk van het ge- omdat wjj er niet in geslaagd zijn, beurde. Telkens moest hij zijn rede de grootste schat die \yjj bezaten, onderbreken, doordat de ontroering te beschermen." Nehroe was nog hem te machtig werd. Hedy Schlunegger en Henry Oreiller Olympische kampioenen bij de afdalings-wedstrijden (Van onze speciale verslaggev.er) Na de sneeuwdag van Zondag scheen Maandag een heerlijk zonnetje over het schitterende Engadiner landschap. Op het programma der ski wedstrijden stonden de beide afdalingen, voor heren en dames, speciaal en voor de Alpine combinatie, welke laatste uit afdaling en slalom wordt gevormd. De piste voor de heren, 3.5 k.m. lang, liep van de top van de Piz Nair, slingerend via verscheidene moeilijk te nemen punten, waar de deelnemers al hun technische kwaliteiten nodig hadden, om dan 850 meter lager in het Cresta dal te eindigen. Volmaakte lichaams- beheersing Niet minder dan 115 deelnemers werden er gestart. Twee minuten nadat de eerste vertrokken was, konden wij, die bij de finish waren gaan staan, hen boven aan de hel ling zien aankomen en een minuut later stoof hij gehurkt over de eind streep, Zo kwamen alle deelnemers met ongeveer een minuut tussen ruimte binnen, met uitzondering van twee of drie, die onderweg de strijd opgaven. Prins Constantin van Liechten stein was in de zg. „dipsey doodle", een kuilvormige hinderpis komen te vallen, waarna hij in een weinig prinselijke houding over de eind streep kwam tuimelen. Het merkwaardige geval deed zich voor, dat de beste tijden wer den gemaakt door de eerste 25 deel nemers, daarna gingen de tijden zo sterk omhoog en deden er zich zo vele valpartijen voor, dat elkeen zich afvroeg wat daarvan de oor zaak zou kunnen zijn. Had de loting toevallig de beste lopers bij de eer ste 25 tezamen gebracht of gaf het sneeuwdek minder glijing door de steeds, hoger klimmende zon? Nie mand wist het, maar en feit was het, dat nummer 9 Oreiller. de num mers 8 ei; 12 de Zwitsers Molitor en Olinger en nummer 24 de Oosten rijker Gabl daarna geen enkele maal werden bedreigd. Het resultaat van de skiwedstrijd in de afdeling heren luidt: 1 Henry Oreiller (Fr.) 2 min 55, 2 Franz Gabl (Oost.) 2 min. 59.2. 3 en 4 ex- aequo Karl Molitor (Zwits.) en Rolf Ohfiger (Zwits.) 3 min. 6 sec. De baan voor de dames, vier af daling in de middaguren werd ge houden was nog fraaier gelegen dan die van de heren. Dit 2.5 k.m. lan ge parcours, waarin het hoogte verschil 550 meter bedroeg liep van de Corvjglia over de alp Giop naar de skischool Salastrains. OLYMPISCHE SPELEN TE SINT MOR1TZAl zijn onze landgenoten er ryet in geslaagd een gouden me daille te veroveren, ze eindigden toch alle bij het grote aantal deelnemers op een behoorlijke plaats. Broekman in actie. Een voor een kwamen de 41 deel neemsters. de struise Zweedsen. de ranke Amerikaantje3, de elegante Frangaises en de goed getrainde Zwitserse meisjes met volmaakte lichaamsbeheersching de berg afrut schen, luide a angemoedigd door haar landgenoten, die zich langs de gehele route hadden opgesteld. Terwijl een ieder, ook de Zwit sers zelf. de meeste kans gaf aan de bekende Noorse loopster en WINNAAR van de 18 Km, skiloop. de Zweed Martin Lundstrom in volle actie, tijdens de Olympische Spelen te Sint Moritz. schaatsenrydster Laila Schou Nil- sen en de Italiaanse Celina Seghi. werd de gouden medaille gewonnen door de Zwitserse Hedy Schluneg ger met Trude Beiser. de Oosten rijkse. op de tweede plaats, terwiil ook de bronzen medaille door een Oostenrijks meisje werd gewonnen. Het eindklassement van de af- delingswedstriid (dames) is: 1. Hedv Schlunegger (Zwits.) 2 min. 28.6; 2. Trude Beiser (Oos- tenr.) 2 min. 29.2; 3. Rese Hamerer (Oostenr.) 2 min. 30.2 sec.; 4. CeJi- na Seghi (Italië); 5 Lina Mittner (Zwit. Nog drie landen ongeslagen Het jjshockeytournooi, verguisd door het internationaal olympisch comité en reeds op de eerste dag de beste in opspraak gebracht door de gedragingen van enige Zweedse en Canadese spelers, blinkt tot nu toe niet uit door een overmaat van spanning. Er wordt weliswaar gescoord dat de spaanders er af vliegen, maar van bijzondere pres taties of door schoonheid uitmun tende ontmoetingen is nog geen sprake. Men neme slechts kennis van de uitslagen der wedstrijden die op deze Maandag zijn gespeeld: ZwedenOostenrijk 71 (31, 10, 3—0). Tsjechoslowakije—Aroot Brit- tannie 11—4 (4—1, 6—1, 1—2). CanadaPolen 150 (50, 60 4—0). De winst is echter dat er Seen melding behoeft te worden ge maakt van nieuwe misdragingen der spelers, die een hoon waren voor de olympische gedachte. Nog drie landen nl. Tsjechoslo wakije, Canada en Zweden zijn nog ongeslagen. De stand luidt na vier speeldagen: Tsjechoslowakije 4 8, Canada 3 6, Zwitserland 3 6, Ver. Staten 3 4, Zweden 3 2. Gr. Brittannië 3 2, Polen 3 2, Italië 3 0, Oostenrijk 4 0. Het blijkt dat de Sajap Kiri, die nu in de oppositie is gegaan, van plan is een sterke druk op het re geringsbeleid uit te oefenen. In een telegram aan Soekarno cn Hatta wordt gezegd dat het centraal be stuur van de Linkervleugel zo nodig maatregelen zou kunnen treffen om inwilliging van de aan Hatta ge stelde eisen af te dwingen. „Wij herinneren er de kabinetsformateur uitdrukkelijk aan. dat hij met wijs beleid te werk dient tc gaan. om ongewenste gebeurtenissen te voor komen, aldus het telegram. Tijdens het bezoek van Soekarno aan Oost-Java bleek dat de bevol king daar niets moet hebben van een rechts georiënteerde regering. De president werd verwelkomd met uit roepen ais: „Amir (Sjarifoeddin) tehig, Amir terug!" Eerste besluiten Een van de eerste besluiten van de nieuwe regering betreft dc positie van de Republikeinse ambtenaren in de door de Nederlandse troepen bezette gebieden. Zij die hun eed aan de Republikeinse regering gebroken hebben, hun post verlaten hebben of in Nederlandse dienst zijn gegaan krijgen gratie. Verder is hun bij de creet toestemming verleend om deel Nieuwspalet Weerbericht IETS MINDER ZACHT rf. Weersverwachting tot /TV Woensdagavond. v^\ L' t t Vooral langs de Wad- jMx f f/ deneilanden tijdelijk 1* AA] harde geleidelijk naar West ruimende wind. ylVTM- 7 Zwaar bewolkt met ULyj enige buien en later en- kele opklaringen. Iets ^mf minder zacht 4 Febr.: Zon op 8.18; onder 17.31. Maan op 4.31; onder 12.08. Shirley Temple heeft een dochter SHIRLEY TEMPLE, dia thans 19 jaar oud is. heeft tc Santa Monica in Californlè het leven geschonken aan een dochter. Shirley, eens door de wereld aan beden als kindster, trouwde in 1945 met John Agar. Ruim tweehonderd pagina's van het „Gouden Boek" van Frankfort, een van de be- romdste verza melingen auto- 'grammen, zal worden gezuiverd, omdat men meent dat de handtekeningen van de corypheeën van het Derde Rijk die erin voorkomen, voorwerp van verering zouden kunnen worden. Moskou heeft bij de Perzische regering geprotesteerd tegen de ac tiviteit van de Amerikaanse mili taire missie in dat land. De geallieerde commissie te Wenen is in beginsel bereid, buitenlandse •touristen weer visa te verstrekken voor Oostenrijk. Van 17 Febr. tot 28 April wordt in het Eeuw feestpaleis te Brussel de 22ste In ternationale Jaarbeurs gehouden. De beroemde Hagenbeek-die rentuin te Hamburg bestaat 21 Maart honderd jaar. Het Lon- dens Philharmonisch Orkest, waar van sir Basil Cameron dirigent is, heeft voor zes concerten in Febr. en Maart dr. Wilhelm Furtwangler geëngageerd. In Kiel is onder de employé's van industrieële transportondernemingen en van de gemeente een staking uitgebroken uit protest tegen de verlaagde broodrantsoenen. Het bestuur van de AFL heeft zich uitgesproken als tegenstander van de candida- tuur van Henry Wallace, die het een „verdediger van het communis me" noemt. In Italië hebben alle tot de bond van zeelieden en havenpersoneel behorende scheeps bemanningen, havenarbeiders en loodsen het werk neergelegd. Door de devaluatie van de Franse franc is de export van Zeeuwse mosselen tot een kwart terugge bracht. Een snoekbaars van 19 pond en 3 ons werd door de ge broeders Poepjes uit Makkum uit het IJsselmeer gehaald. Jhr. B. de Jong van Beek en Donk, bekend journalist uit de dagen van de Vol kenbond, is in Genève, 66 jaar oud, overleden. Ambtenaren van de C.C.D. maakten m December 1947 7379 prócessen-vérbaal. Sylvain Poons (komiek) vertrekt Zondag voor een soldaten-tournee naar Indonesië. Hij, is de 250e artist, die in Niwin-verband wordt uitge zonden. te nemen aan conferenties en verkie zingen. De positie van deze ambtenaren zal een punt uitmaken van de ko mende politieke besprekingen met de Nederlanders. Een woordvoerder van de T.N.I. heeft de berichten tegengesproken, dat de generaals Oerip Soemohardjo en Didikartasasmita zich uit het le ger zouden hebben teruggetrokken. BROOD- EN KEUZEBON De brood- en keuzebonnen staan in het centrum van veler belangstelling Kort geleden berekende een lezeres in onze krant, dat de keuzebon een uit breiding betekende van het brood- enzrantsoen. Tegen deze berekening komt een andere lezeres in het geweer, zij heeft dc overtuiging, dat haar gezin er op achteruit gegaan is. Laten wij dc beide sommen eens met elkaar vergelijken. Mevrouw A. schreef: we ontvangen nu in vier weken 1800. 1600, 1600 en 1800 gram brood cri> vier maal 400 gram keuze-artikelen. Samen 8400 gram. Vóór de kcuzebonperiode 8000 gram brood, dus 400 gram meer in vier wekenPer persoon in vier weken een kcuzebon over. Nu heeft men recht op beschuit, biscuits, ontbijt koek. puddingpoeder. Vermicelli enz. Vroeger moest je cr je leveranciers vriendelijk op aankijken. Mevrouw B. berekent: we zijn met z'n drieën, man.^vrouw en zoon (blijk baar tussen 14 en 21 jaar. gelijk uit de berekening volgt). Wij krijgen 26.800 gram in vier weken, dus ruim acht broden per week. Man en zoontje moeten voor de hele dag brood mee, moeder eet 's morgens pap of kliekje, 's middags altijd kliekje, omdat zij geen melk genoeg heeft. Vroeger voorzag haar kruidenier haar prompt van pudding, vermicelli enz., de bak- kec leverde trouw beschuit, biscuits en óntbijtkoek. Nu moet zij daarvoor bon nen inleveren en dat kan zij natuurlijk niet. omdat zij voorheen toch al tekort kwam. Volgens de berekening van mevr. A. heeft mevrouw B. nu ook 1200 gr. brood enz. meer in vier weken. Wij hebben het nagerekend en het klopt. Vóór de keuzebon had zij 8000 gram brood per vier wdken per persoon; nu 8400 gram. Maar mevrouw- B. heeft ook al weer gelijk als zij vertelt, dat zij er niet beter, maar slechter op is geworden. Want nu moet zij voor alle bijproducten bonnen inleveren, die zij niet missen kan. Mevrouw A. heeft genoeg. Kleine kinderen? De conclusie moet luiden: de gezin nen met grote kinderen lijden verlies door de keuzebon als zij tenminste net zulke goede leveranciers hadden als mevrouw BI), de gezinnen met kleine kinderen kunnen nu hun recht op beschuit enz. laten gelden, zijn niet meer afhankelijk van de gulheid der winkeliers. Uiteindelijk komt alle ge twist over het nut van de keuzebon voort uit het onmiskenbare feit, dat voor vele- gezinnen het broodrantsoen te laag is. En daarvan de minister en zijn ambtenaren te overtuigen heeft geen zin. omdat zij dat zelf drommels goed weten. Nog altijd is het tekort aan graan in de wereld ontstellend groot. Eerlijk gezegd: wij weten geen weg om uit deze moeilijkheden te g& raken.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 1