DAGBLAD VOOR AMERSFOORT De Fransman lijdt armoede in weelde en luxe Vandaag... Oorlogsgetroffenen bepleiten hun rechten Wij zullen alles doen om Frankrijk mee te krijgen Delegatie Curacao loste geschil op BONNENLIJST Donderdag 5 Februari 1948 Achtste jaargang; No. 937 Opgericht door de Stichting „Het Parool" - Giro 510330. Bank: Rofterdamsche Bank. Postbus 9 Abonnements prijs 31 cent p. w. of 4.— p. kw. Losse nummers 10 cent Uitgave: N.V. De Nieuwe Pers Redactie cn Administratie: Snouckacrtlaan 7. Amersfoort. Telefoon redactie 4291. Telefoon administratie 6235. Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDE R. (Van een speciale verslaggever) Is Frankrijk een arm land? Een land in crisis? - Het heeft er „van de straatkant gezien", niet de schijn van. De winkels zijn ongeveer zo goed voorzien als men het zich had voorgesteld - een weelde van kleren, levensmiddelen, luxe-artike len, voor de Nederlandse huisvrouw een tafereel om jaloers op te worden, maar aanmerkelijk minder imposant als men kort tevoren door de winkelstraten van Brussel heeft geslenterd. De prijzen zijn hoog, natuurlijk, maar niet hoger dan in Nederland gemiddeld, en als men goed rekent (dat wil zeggen met koopkracht, niet met wissel koersen, want dat is misleidend) kan de Frans man de dingen ook wel kopen. Dat bljjkt trouwens, ook zon der ingewikkelde berekeningen. Wandel langs de winkels, er gens in een duidelijke arbei derswijk, in de omgeving van het Place de la République bij voorbeeld, in een van die win kelstraten die meer op een markt lijken door de open éta lages, de uitstallingen voor de gevel, en de uitbundige com mentaren van de man of vrouw achter de toonbank. Zie eens welke inkopen de vrou wen doen. Bekijk de groentewin kels, de slagerijen, die vol liggen met dure luxe-goederen en duur gevogelte, en op zo een Zaterdag avond schoon leegverkocht zyn. Kan men dergelijke indrukken als uitgangspunt gebruiken voor een beschouwing over de sociaal- economische toestanden in een vreemd land? Ja en neen. Niet als mgn de zaken met Nederlandse ogen bekijkt, als men vergeet dat Parijs (dat overigens ook bij lange na niet Frankrijk is) aan een hoge levensstandaard gewend is. en dat de verhoudingen er nu eenmaal anders liggen dan by ons. Wel als men direct ook enige tegengestelde tendenzen in rekening kan brengen. Armoede en luxe Dit is niet moeilijk. Want bezie nu eens zo een Parijse arbeiderswo ning van binnen: kale vloeren, ver sleten meubelen, verbruikt keuken gerei een boeltje waarvoor een Nederlandse vrouw zich generen zou. De verklaring van deze ver rassende combinatie luxe-armoede is dat er enig verschil bestaat in de volgorde op het huishoudelijk be grotingslijstje. Het Nederlandse ge zin. ingesteld op de huiselijke wo ning, besteedt van wat er buiten het normale'levensonderhoud aan inkomsten overblijft, in de eerste- plaats aan het huis; het Parijse gezin, wonend op een „appartement" dat weinig eigens heeft, en veel meer buitenshuis levend, maakt het bestaan met andere middelen aan genaam: met kleren, maaltijden, theater en concert. Het is een verschil dat men voor al niet te zwaar moet opvatten, het, heeft met name niets te maken met „serieuzer" of „minder serieuze" Spoedig plenaire zitting Rijksconferentie Het geschil dat binnen de Cura- Saose delegatie voor de RUksconfe- rentie was gerezen, is opgelost. De gedelegeerden zijn tot volledige overeenstemming gekomen. De dele gatie is thans intens bezig met detail studies. betreffende zowel de inwen dige structuur als de bovenbouw van het Koninkrijk. Binnen de Curagaose delegatie zijn drie commissies gevormd, respectie velijk ter bestudering van proble men betreffende de nationale en in ternationale politiek, de methoden om te komen tot feitelijke democra tisering van het bestuur op Curacao en de staatsrechterlijke reconstruc tie van het Koninkrijk. Van Neder landse zijde wordt hierbij grote medewerking ondervonden Conferentie duurt langer De conferentie, die aanvanke lijk op drie weken was beraamd, zal thans vermoedelijk, in ver band met de talrijke detailpun ten, welke behandeld moeten worden, wel langer dan een maand duren. Van de zijde van de Curaqaose delegatie is het verzoek gericht tot minister Jonkman om nog deze week in bespreking te treden over de on middellijke feitelijke en noodzake lijke veranderingen betreffende de democratisering van het bestuur en de zelfstandigheid van Aruba. De drie sectie van de Rijksconfe rentie, die de vorige week werden ingesteld, hebben hun voorbereiden de werk voor de algemene beschou wingen voltooid. Als de rapporten gereed zijn kan weer een plenaire zitting worden gehouden. Weerbericht WEER TOENEMENDE WIND Weersverwachting, gel dig van Donderdagavond tot Vrijdagavond. Krachtige, aan de kust tijdelijk harde mind tus sen Zuid en Zuid- \l West, Meest zwaar be- k*, woikt met tiJdelU^ re gen. Weinig verande ring van temperatuur. 6 Febr.: Zon op 8 14: onder 17.35. Maan op 6.41; onder 13.29. Het leven ïykt niet slecht In Frankryk: de etalages zyn vol met goede en begerenswaardige dingen cn de prijzen z(jn werke- Itfk niet zo bijzonder hoog. Be halve wanneer men voor de groenteleverancier, de bakker cn de slager staat. De kosten van het dageiykse levensonder houd staan In geen verhouding tot het algemene prijspeil en dus tot de lonen. Ziedaar een van de kernproblemen van het Frankr(jk van vandaag. instelling, maar dat neemt niet weg dat de Franse styi gemakke lijk verleidt tot een levenswijze die In tijden van crisis als de onze niet met de omstandigheden overeen te brengen is. En dit is ongetwüfeld een feit: de Fransman leeft op een te grote voet. Een verschijnsel (lat zich overal in Eufopa voordoet welis waar: nergens is men na de betrekkelijke overvloed van voor de oorlog ingesteld geraakt op de helemaal niet betrekkelijke armoe de van nu maar nergens Is deze algemene disharmonie tussen tering en nering zo ernstig als in frank rijk. Het is gemakkelijk op deze wijze een volk te critiseren. Als men be denkt dat wij Nederlanders aan het zelfde euvel lijden, dat wij er al evenmin in geslaagd zijn onze levqpswys in overeenstemming met de veranderde omstandigheden te brengen, en als men dan bedenkt dat deze omstandigheden in Frank rijk tienmaal slechter zijn, vergaat de lust tot een dergelijke entiek snel. Inderdaad: bar slecht zyn de om standigheden. Speciaal de meest elementaire levensbehoeften zijn schreeuwend duur of zoals boter, melk, steenkool) ze zijn er prac- tisch helemaal niet. Wat wil men? Als een kilo brood 24 franc kost (voor de devaluatie, toen de franc officieel 2.3 cent noteerde), een kilo inlandse aardappelen 16 iranc, een kilo hollandse aardappelen 40, een kilo appelen 70. een pond boter (voor kinderen) 140, wat betekent dan een bioscoopkaartje voor 60— 100 franc, een schouwburgvoorstel ling voor 100—300 franc, een meter japonstof voor 600 franc? Wat weerhoudt de mens dan om veel geld uit te geven (behalve enkele schaarse levensmiddelen is vrijwel alles in vrije verkoop) aan dingen die verhoudingsgewijs, goedkoop zijn Maar nu komen we zo langza merhand toch wel tot de kern van het probleem. De lonen zijn te laag, niet omdat de prijzen te hoog zijn, maar omdat de kosten van het meest directe levensonderhoud te hoog zyn, en daardoor de Frans man eigenlijk gedwongen om zyn levensstandaard hoger te stellen dan de economische omstandig heden gedoogden. Zo leeft men een leven in voor-oorlogse stijl, waarin de talloze hiaten zich overigens dag aan dag met pijnlijke nadruk op de voorgrond schuiven, met de nu een maal zeer beperkte middelen van het verarmde Frankryk van na de oorlog. Zo moeten de lonen te laag zyn, en ze moeten het blyven tot er een fundamentele verandering in het economische leven wordt aan gebracht. Fundamentele fouten Een fundamentele verandering ter correctie van enige fundamen tele fouten. De eerste Franse rege ring na de bevrijding het was het kabinet onder leiding van De Gaulle, die nu in het aldus vertroebelde water vissen tracht te vangen schafte de door de Duitsefs inge voerde prijsbeheersing af en hief de rantsoenering van de meeste arti kelen veel te vroeg op. Zij behield de loonstop. Volgens een liberalis tische theorie zou dat voldoende kunnen zijn: als de geldsomloop be perkt blijft heeft men een „auto matische" rantsoenering en een „automatisch" prijzenplafond. In theorie inderdaad, maar in de prac- tyk scheppen volle winkeletalages nu eenmaal een groter behoefte en verder ontging het de arbeiders ook niet dat de industriëlen en boeren, dank zy ook een ruime inschake ling van de zwarte markt, op een zacht kussen konden gaan zitten, terwyl zij met een keukenstoel ge noegen moesten nemen. Z\j stelden dus hun looneisen, die na veel ge- wrik en veel stakingen stap voor stap werden ingewilligd, en voort durend weer prijsstijgingen ten ge volge hadden die de loonsverhogin gen binnen enkele maanden weer ongedaan maakten. De beroemde- infïatie-spiraal trad in werking, en zal blijven werken tot Tot een regering doet wat alle vorige regeringen niet hebben kunnen doen, omdat zy na één forse maatregel in politiek drijfzand ver zonken. De heer en mevrouw Hitier posthuum voor 't hekje Te Berlijn is bekend gemaakt, dat binnenkort door een zuiverings- cechtbank te München een proces aanhangig zal worden gemaakt tegen, wijlen Hitler en zijn echtge note Eva Braun. Volgens een rechtskundige van het Amerikaan se militair bestuur kan het tribunaal bevelen, dat al hun eigendommen voor herstelbetalingen aan de Staat worden toegewezen, indien de tegen hen in te brengen beschuldi gingen van kracht blijken te zijn. y OOK ZWEDEN KIEST CLAY IN PARITS NEUTRALITEIT „Bevin niet begrepen" zegt Foreign Office Na Denemarken heeft ook Zweden te kennen gegeven dat het een neu traliteitspolitiek wil bl(Jven voeren en niet voornemens is zich bü een organisatie van West-Europese lan den aan te sluiten. Oesten Unden. de Zweedse minis ter van buitenlandse zaken, wees er gisteren in het parlement op dat de Scandinavische landen binnen het verband der Verenigde Naties een regionale groep vormen, die een heilzame invloed uitoefent op de wereld-situatie. De regering is er van overtuigd dat de overgrote meerderheid van het Zweedse volk zich niet wenst aan te sluiten bij welk blok dan ook, zei Unden Hij uitte overigens lof voor het plan- Marshall. Een woordvoerder van het Britse departement van buitenlandse zaken heeft reeds geantwoord dat Unden Bevins verklaring verkeerd begre pen schijnt te hebben. Bevins be doeling is, aldus het Foreign Office, dat de landen van West-Europa in dividueel en collectief hun aangele genheden zo organiseren dat de westelijke waarden niet zullen be zwijken onder de druk van ver arming en tweedracht. Wij en de Fransen hopen tot een verdrag met de Benelux-landen te komen omdat wij gemeenschappelijke problemen hebben in Duitsland. Later zouden wij verder moeten gaan buiten de kring van onze naburen, maar dat neemt niet weg dat er verschillen kunnen blijven bestaan in onze indi viduele betrekkingen tot andere landen. Gandhi's moordenaar legt bekentenis af Mahasablia-organisatie verantwoordelijk gesteld Natjioeram Vinajak Godse, de moordenaar van Gandhi, heeft een zes en dertig bladzijden beslaande bekentenis geschreven, waarin hij de leden van de Mahasabha be schuldigt, met name een ijzermag naat, multi-millionnair uit New Delhi. De Mahasabha is een Hin doe organisatie, opgericht in het begin van de~e eeuw. als tegen wicht tegen het in Mohammedaan se kringen opkomende communa- lisme. Zij heeft nu, na Gandhi's dood, zichzelf ontbonden. De Ma hasabha zou op de dag van Gandhi's dood haar leden aange zegd hebben, naai de radio te luis teren om „groot en ongeloofelijk nieuws". Een andere Hindoe-organisatie, de Rasjtriia Swajamseval Sangh, die naar Schatting de organisatie is geheim enkele honderdduizen den leden telt, is in geheel India verboden. De Indische regering heeft na Gandhi'^ dood gezegd, het bestaan van organisaties die ge weld en haat prediken, niet te zul len dulden. De RSS bestond sinds 1925 en ging tot 1938 samen met de Mahasabha, maar begon nadien een eigen politiek te volgen. Na de bankbiljetten valse boterbonnen Na een drukkerij van valse bankbiljetten heeft de rijks recherche te Amsterdam, het spoor volgende, nog een druk kerij van valse distributiebon- nen ontdekt aan de Bosboom Toussaintlaan. Een inval werd gedaan,omdat men vermoedde dat zich hier nog een derde hoofdschuldige in het complot bevond. Men vond er de verwachte, de kunstschilder-typo- graaf Knip, en een sedert lang ge zochte Pool, verdacht van handel in verdovende middelen, maar verder ook een complete druk-installatie. Het tweetal stond op het punt om boterbon 188 te gaan drukken. De installatie was ingericht voor het drukken van vellen van hon derd bonnen. De capaciteit was der tig vellen per uur. De bon, die een lange geldigheidsduur heeft, doet op de zwarte markt 3.50. Integraal herstel achten zij het enig juiste standpunt Geen begrenzing Wanneer het ideaal van de Federatie van Stichtingen van Oorlogsgetroffenen in vervul ling zou gaan dan werd het aan hangige wetsontwerp regelende de oorlogsschade ingetrokken en werd een nieuwe regeling ontworpen, waarbij zou worden uitgegaan van een integraal her stel, ook al zou daar een groter aantal jaren mee gemoeid zijn. Er bestaan in deze kring tegen het huidige ontwerp tal van be zwaren. In een persconferentie te Utrecht onder leiding van de heer J. A. Koops uit Venlo, heeft men deze toegelicht. De directeur van de Federatie, de heer J. C. A. Merx uit Nijmegen, behandelde de vraag of een volle dige vergoeding voor altijd onmo gelijk is. Hij kon zich voorstellen, dat daar op het ogenblik niet aan te denken i§, maar dan was er toch nog de mogelijkheid, welke men ook in België toepast. Men heeft daar het recht van een integrale vergoeding erkend, maar tevens bepaald dat deze onmogelijk thans kan worden gegeven. Daarom wordt een gedifferentieerde rege ling toegepast, met dien verstande, dat de mogelijkheid wordt open ge laten om later alsnog een totale uitkering te geven. Dit lijkt de Fe deratie het enig juiste standpunt. Moet een gedifferentieerde rege ling worden getroffen, dan zal men zeer gewetensvol moeten overwe gen welk percentage zal worden toegekend. En dan zal inderdaad van een differentiatie sprake moe ten zijn en niet van een begrenzing zoals in het huidige ontwerp. Daar in wordt geen rekening gehouden met de financiële draagkracht van de getroffenen en de grens tussen de economisch zwakken en ster ken is daarm volkomen zoek. Bij ae behandeling van de huis- raadschade komt men op een moei lijk en pijnlijk terrein. Psychisch gezien is deze schade van enorme beiekenis. Op dit gebied is de rege ling verbeterd, maar de grens van f 11.250,is gehandhaafd. Daar mee kan men in deze tijd voor een volledige inrichting van een woning betrekkelijk weinig doen, voor al als men daarbij de sociale om standigheden in aanmerking neemt, waarin verschillende groepen van de bevolking leven. Deze grens had zeker wel mogen worden verhoogd tot f 22.500,Ook t.a.v. de be drijfsuitkeringen bestaan er bij de Federatie grote bezwaren. Deze zul len plaats hebben op basis van Mei 1940. Maar die waarde schiet aanmer kelijk tekort om het bedrijf weer op gang te brengen. Ook hier gel- den bezwaren tegen de credietver- lening. Is dit alles van groot be" lang voor een getroffene, welke tot een der categorieën behoort, des te meer tellen de bezwaren voor hen die in verschillende groe pen zijn in te delen. Trouwens, wat deze, naar de me ning van de Federatie onvoldoen de, regeling van de schade, voor de getroffen gebieden betekent, kan men slechts gissen. Men vreest, dat de getroffen gebieden op deze wij ze nimmer meer zullen komen tot het welvaartspeil, dat zij hebben gehad en waardoor zij bijdroegen tot het algemene welvaartspeil. De Federatie verlangt en vertrouwt dan ook dat de Volksvertegenwoor diging deze aspecten in haar be schouwingen over deze materie zal betrekken. Nadat de voorzitter nog had op gemerkt, dat men dankbaar is dat althans een zekere categorie, al zijn dat dan de kleinsten onder hen die schade hebben, in de thans voorgestelde regeling redelijk wordt behandeld, maakte de heer Merx nog enkele opmerkingen over de onteigeningen, waartegen getroffenen zich niet kunnen ver zetten, tegen de hypotheekregeling en tegen het ontbréken van een beroepsinstantie. Trizonaal bestuur nodig om Duitsland te kunnen laten produceren Generaal Lucius D. Clay, de Amerikaanse militaire bewindvoer der in Dutsland, heeft gisteren in Parijs gezegd: „WU zullen welhaast iedere con cessie doen, om Frankrijk ertoe te krijgen aan het drie-zone bestuur deel te nemen". Dit is nodig om te maken, dat Duitsland genoeg produceert, ten einde het Europese herstelpro gramma te kunnen steunen, ver klaarde hij op een door de Anglo- Amerlkaanse persvereniging aan geboden lunch. Voorts zei hij begrip te hebben voor de Franse kritiek op zijn po litiek, maar verklaarde uitdrukke lijk, dat de Vt-\ Staten nog steeds de wens hebben duurzame verdra gen af te sluiten onf zeker te zijn, dat Duitsland niet opnieuw een be dreiging wordt. De generaal zei, dat Frankrijk en Amerika volgens hem het over de algemene principes inzake Duitsland eens zijn, maar wat de tails betreft van mening vèrschil- len. Hij weerlegde de vrees van Frankrijk, dat Amerika het herstel van Duitsland voor wil laten gaan door te zeggen, dat de Duitse pro ductie 42 procent van de vooroor logse omvang bedraagt, terwijl de productie van de rest van Europa weer op 85 procent van het voor oorlogse peil gekomen is. De geallieerden zullen op' hun hoede moeten *.ijn tegen een re vanche-idee, die waarschijnlijk in Duitsland zal ont staan als Duits land zich econo misch weer her steld heeft, zei generaal Clay. Hij zei echter ondanks dit, van mening te zijn, dat het Duitse nazisme „voor al tijd dood" is om dat het militair heeft gefaald. Op de vraag hoe lang de be zetting zou duren, zei gen. Clay: „Misschien vijf tien, misschien twintig jaar. De bezetting zal du ren tot Duitsland een regering heeft, die de andere landen in de familie der naties willen opnemen". Generaal Clay Behandeling plan-M in tijdnood In Amerikaanse regeringskringen is men ernstig bezorgd over het feit dat de behandeling van het plan Marshall door het Congres nu reeds aanzienlijk over tijd is en vreest dat het» Europese hulppro gramma zeer zou worden belem merd als het niet voor 1 April de kracht van wel zou hebben gekre gen. Men vreest eindeloze bespre- kignen over belangrijke, doch niet de belangrijkste aspecten van het plan en acht het mogelijk dat Marshall zelf binnenkort nog eens in de krachtigste bewoordingen de voornaamste doelstellingen van het plan zal toelichten. Voorts zei hij, dat de Ver. Sta ten evenals Frankrijk van gevoelen zijn, dat een Duitse centrale rege ring beperkte bevoegdheden dien de te hebben. Dit was duidelijk een poging om Frankrijk op dit- punt gerust te stellen. Over Trizonia zei hij verder alleen: „Wij hebben alle hoop, dat Frankrijk zich in Frankfort bij ons zal aansluiten. Dimitrof becritiseert Dimitrof Geen federatie van node De aanval van de „Prawda" op de opzienbarende rede van Dimitrof over een mogelijke federatie van Balkan- en Do- naustaten. met inbegrip van Polen en Tsjcchoslowaküe cn eventueel Griekenland, is thans overgenomen door... Dimitrdf. Voor het tweede congres yan het Vaderlandse Front verklaarde de Bulgaarse premier: De critische aantekeningen in de „Prawda" naar aanleiding van mijn verklaring, zyn op het juiste ogen blik geschreven en vormen een nut tige waarschuwing tegen een moge lijke onbegrensde en gevaarlyke geestdrift der volksdemocratieën. Deze staten hebben geen kunstma tige en problematische federatie of tol-unie van node. Wat zii behoe ven is consolidatie en verdediging hunner onafhankelijkheid en souve- reiniteit. voorts mobilisatie cn or ganisatie van de krachten hunner volken doelen, waarop de na druk is gelegd in de verklaring der negen communistische partyen Boycot bracht Tummers op verkeerde kunstpaden In een der barakken van het detineringskamp te Crailo hield het Gooise tribunaal zitting voor de behandeling van de zaak tegen de 54-jarige M. A. L. Tummer^,tij dens de bezetting berucht wegens zijn optreden voor het cabaret „De Wolfsangel" en voor het beruchte Zondagmiddagcabaret van Paulus de Ruiter. Tummers, die aan t.b.c. en trombose lijdt, moest op zijn bed worden verhoord. Hij gaf toe als leider van „De Wolfsangel" te zijn opgetreden, wanneer dit cabaret op tournee was. doch zeide nooit teksten voor de liederen te hebben geschreven. Verder ontkende hij ten stelligste antisemiet te zijn geweest. Zijn verdediger, mr. Boor, voerde aan, dat T. eigenlijk door een ongeluk kig huwelijk en later door de boy cot van zijn collega's op de ver keerde weg was geraakt. Het tribunaal zal op 18 Febr. vonnis wijzen. Delegatie van Djogja op weg naar Lake Success Mr. Ali Sastroamidjojo en dr. Tjoa Si Kien. die samen de delega tie der Republiek voor de Veilig heidsraad vormen, kwamen, op weg naar Lake Success, Woensdag per K.L.M.-vliegtuig op Schiphol aan. Na een strenge" zomer een zachte winter Meer dan alle weer- praatjes overtuigt ons deze foto van de biizon- dere aard van de win ter 1947'48, een win ter. die even zachtmoe dig is als de zomer „streng" was. Zochten we in Augustus en September tevergeefs naar gras en erger was dat de koeien ook tevergeefs zochten thans in Februari, als de velden wit moesten zien. staat het mals en groen „als een prei". In sommige streken van ons land wordt het vee al in de wei ge bracht om er van te profiteren. Wonderlij ke natuur, die. nu het' hooi in de nazomer aan de beesten moest wor den gevoerd, zorgt voor aanvulling en mals gras levert in de winter... gras... en bloemen. De madelief jes of meizoentjes ziin hier en daar reeds ont loken. en glinsteren wit in weiden en langs bermen. Zoals de foto laat zien. die onZe fo tograaf maakte in een weiland langs de Utrechtse weg nabil De Bilt. Ook in tal van an dere opzichten doet het (te) vroege voorjaar ziin invloed gelden. De kassen fëveren riike oogsten, nu de tempe ratuur met een mini mum aan brandstof op peil kan worden gehou den. Wat een verschil met Februari 1947 toen er tegen de felle kou geen stoken mo gelijk was. Kwam het dit iaar. dank zii het willige weer al niet tot overvloedige koolpro ductie. zodat op som mige veilingen de groente moest worden doorgedraaid? Tot hoe lang hebben we niet spinazie en andijvie ge geten en bloemkool ter wiil witlof nog steeds tot ons menu behoort. Deze winterse zacht aardigheid heeft na tuurlijk ook nadelen: de knoppen zwellen qp de vroege bloeiers on der de vruchtbomen zullen argeloos hun bloesems tonen terwijl grimmige nachtvors ten op de loer liggen... En de insecten krijgen hun kans ook de larven zullen .voorlijk' ziin. Maar daar weten onze kwekers en tuin ders wel raad mee als ze tenminste over vol doende spuitmatoriaal de beschikking hebben. Aan adviezen te dien opzichte is er in ieder geval geen gebrek: via pers en radio worden zij practisch dagelijks op de hoogte gehouden van de te nemen maat regelen. Het komt ons voor dat de voordelen in aard en aantal ten op zichte van de naidelen verre ln de meerder heid zijn. Hoe groot is niet de winst deze win ter aan energie en ar beid aan productivi teit? Dat alles komt onze wederopbouw wel ten goede. Voor het tijdvak 8 Februari—21 Februari zijn de volgende bonnen aangewezen: Bonkaarten KA, KB. KC 802 175 Algemeen: 500 gram suiker, boterhamstrooiscl enz., of 1000 gram jam, stroop enz., of 500 gram versnaperingen 176 Algemeen: 1600 gram brood (Geldig t.m. 14 Februari). 177 Algemeen: 400 gram brood of 1 rantsoen gebak (Geldig t.m. 21 Februari). 179 Algemeen: 250 gram zacht# zeep -f 125 gram soda. 165 Reserve: 800 gram brood (Geldig t.m. 14 Februari). 168 Reserve: 400 gram brood (Geldig t.m. 14 Februari). v Bonkaarten KD. KE 802 673 Algemeen: 500 gram bananen (voorinlevering). 674, 675 Algemeen: 250 gr. suiker, boterhamstrooisel enz., of 500 gram jam, stroop enz., of 250 gram versnaperingen 676 Algemeen: 400 gram brood (Geldig t.m. 14 Februari). 677 Algemeen: 400 gram brood of 1 rantsoen gebak (Geldig t.m. 21 Febrilari). 679 Algemeen: 500 gram zachte zeep 250 gram soda. 664 Reserve: 400 gram brood (Geldig t.m. 14 Februari). 668 Reserve: 500 gram bloem of zelfrijzend bakmeel of kinder meel of kinderbiscuits. Bonkaarten MA, MB, MC, MD, MH 802 bljz. arb., a.s. moeders en zieken) 1055 Suiker: 250 gram suiker, bo terhamstrooisel enz., of 500 gr. jam, stroop enz., of 250 gram versnaperingen. Tabak- en versnaperlngenkaarten enz. QA, QB, QC 802 07,11 Tabak: 2 rants, sigaretten of kerftabak 09 Versnaperingen: 200 gram ver snaperingen, of 200 gram suiker, boterhamstrooisel, enz., of 400 gram jam, stroop enz. 12 Versnaperingen: 100 gram ver snaperingen, of 100 gram suiker, hoterhamstrooisel enz., of 200 gram jam, stroop enz. Deze bonnen kunnen reeds op Vrijdag 6 Februari worden ge bruikt. De bon 673 Algemeen voor bananen moet uiterlijk op 14 Fe bruari a.s. bij een handelaar wor den ingeleverd. De bonnen voor gebak zijn voortaan slechts twee weken geldig. Jam voorlopig niet vrij De jam zal voorlopig niet vrü ko men, zo wordt van de zyde van het departement van Landbouw, Vis serij en Voedselvoorziening meege deeld als antwoord op suggesties in die richting. Sedert jam en suiker op een bon. verkrijgbaar zyn gesteld, is het jamverbruik aanzienlijk achteruit gegaan. Dat hierdoor voorraden jam liggen te bederven is maar zeer ten dele waar: dit wordt voor namelijk verooftaakt door tijdelijke opstoppingen in de aflevering. Het bederf bedroeg in het tweede half jaar van 1917 trouwens slechts minder dan een half promille. Opheffing van de jamrantsoene- rlng zou een sterke stijging van de vraag tengevolge hebben van de zijde van het koopkrachtige deel van het publiek. Dit zou meer sui ker kosten dan verantwoord geacht kan worden. Franse kleine bezitters krijgen hun francs weer De Franse communisten hebben in de Rationale Vergadering gepo seerd als de voorvechters voor de belangen van de kleine man, door voor te stellen dat personen die slechts enkele biljetten van vijfdute zend francs hebben ingeleverd, nog deze week deblokkering verkrijgen. Minister René Mayer toonde wei nig neiging dit voorstel te steunen, maar de socialisten durfden het in het belang van de gunst der kleine bezitters niet voor hem opnemen en verdwenen uit de zaal. Met alleen de M.R.P. tegen werd het voorstel aangenomen. De regering zegde overigens toe, met spoed studie te zullen maken van de mogelijkheid van spoedige deblokkering der gedeponeerde bankbiljetten. ESPERANTO Een lezer uit de Bilt vraagt ons eens te vertellen, dat de beweging tee bevordering van de hulptaal Espe- ranto na de bevrijding zulk een vlucht neemt. \Ve voldoen bij deze aan zijn verzoek, door een en ander uit zijn brief weer te geven. Hij schrijft, dat Esperanto de belangstelling heeft van vele mannen van naamo.a. van mr. Fockema Andreae. prof. J. Clay, prof Holleman. prof. Mannoury. prof. Min- naert. minister Drees. burgemeester de Monchy. Een standaardwerk van prof. Minnaert verscheen in het En gels en Esperanto. Hij schrijft verder, dat de Esperan- to-beweging een zuivere vredesbewe ging is. die over de gehele wereld haar vertakkingen heeft en daarbij natuurlijk van de hulptaal gebruik maakt, ..Ik schrijf met opzet ..hulp taal r>m te laten uitkomen, dat het met de bedoeling is de nationale of landstaal te doen verdwijnen." Ten slotte spreekt hij de wens uit. dal schrijver dezes nog eens in het ge zelschap van Esperanto-beoefcnaren mag worden aangetroffen. Dat is een wens. waaraan reeds is voldaan: wij kennen, zij het in bescheiden mate. deze hulptaal en achten het van groot nut. dat ieder mens actief deelneemt aar de verbreiding van de internatio nale gedachte en verbroedering, waar toe het Esperanto een goed middel vormt.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 1