DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Albions perikelen in het Midden-Oosten Economische regering van Bizonië start Maandag Stap voor stap op weg naar een Europese douane-unie Frankrijk keurt invitatie aan Benelux goed Toch een Olympisch ijshockey tournooi De brandstichter van Putten De Valera weer aan de macht in Ierland De West nog niet" voldaan Erepromotie van mevr. Roosevelt Naar een federatie in West-Indië? Bevin als jongleur met Arabische problemen. Prestige-verlies onvermijdelijk Bevin De Groot-Moefti Na St. Moritz volgt Davos Zaterdag 7 Februari 1948 'Achtste jaargang, No. 939 Opgericht door de Stichting „Het Parool" - Giro 510330. Bank: Rotterdamsche Bank. Postbus 9 Abonnements prijs 31 cent p. w. of 4.— p. kw. Losse nummers 10 cent Uitgave: N.V. De Nieuwe Pers Redactie en Administratie: Snouckacrtlaan Amersfoort. Telefoon redactie 4291. Telefoon administratie 6235. Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDE R. Voorlopige regeling die geen politieke bevoegdheden impliceert De Verenigde Staten en Engeland hebben gisteren met voorbijzien van de Russische eis tot ontbinding van Bizonië de instelling geprocla meerd van een sterker, breder economisch bestuur voor dc Britse en Amerikaanse zones met een hooggerechtshof om de beslissingen daarvan te doen eerbiedigen. De aankondiging wordt Maandag van kracht en binnen 15 dagen nadien zal de economische raad, die zijn zetel te Frankfurt heeft, van 52 tot 104 leden worden uitgebreid door verkie zingen, welke zullen worden gehouden in de parlementen van de staten der beide zones. Een staatsraad of Hogerhuis, bestaande uit twee ver tegenwoordigers van elke staat, aan te wijzen door de staatsregeringen, zal binnen dezelfde periode in functie treden. Een woordvoerder voor de Brit se en Amerikaanse militaire rege- Coalitie echter niet te vermijden Naar te Dublin wordt vernomen, heeft het Ierse volk bij cle algeme ne verkiezingen minister-president Eamon de Valera opnieuw aan de macht gebracht, ofschoon diens partij, de Fianna Fail geen absolute meerderheid kon behalen. Slechts de uitslag van de Speciale verkie zing in Oarlow-Kilkenny is nog niet bekend, doch deze kan geen ingrijpende verandering brengen in het thans bekende beeld: Fianna Fail (regeringspartij) 66, Fine Gael 29, Labour-partij 14, Onafhankelijken 12, Republikeinen 10, boerenpartij 7, nationale La- bourpartij 4. Hoewel De Valera heeft ver klaard, dat hij geen coalitie wil aangaan, is het duidelijk dat hij zich de steun van een andere partij moet verzekeren. Vele Ieren geloven, dat De Vale ra voor de midzomer opnieuw al gemene verkiezingen zal uitschrij ven. Zoals bekend, had de partij van De Valera onlangs bij drie tussen tijdse verkiezingen 2 zetels aan de republikeinse partij verloren. Besprekingen aanstaande buiten Rijksconferentie De Rtjksconferentie, waarvan gis- tegen de drie secties hun eindver slag hebben opgesteld, is voor de Surinaamse en Curagaose delegaties niet voldoende. Beide delegaties verwachten de volgende weck di recte besprekingen met de regering te voeren om aan en aantal verlan gens direct tegemoetkoming te ver krijgen. Gelijk bekend, hebben de Staten van Suriname destijds het eerste ontwerp-wijziging voor de staats regeling van Suriname onbevredi gend geacht en daarvan de Neder landse regering in kennis gesteld. Echter, ook het gewijzigde ont werp. dat de Nederlandse regering vervolgens indiende, en dat thans in de Tweede Kamer in behandeling is, schijnt nog tal van punten te bevatten, waarmee de Surinaamse delegatie het niet eens is. Zij is voornemens, om haar detailbezwa- ren tegen dit gewijzigde ontwerp nog in een afzonderlijke bespreking met de regering naar voren te brengen. Op ditzelfde niveau verwacht ook de Curacaose delegatie een speciale bespreking. De delegatie blijft zich op het standpunt stellen, dat be paalde voorzieningen niet behoeven te wachten op het eind en op de resultaten van de Ronde-tafelconfe rentie, doch dat reeds thans, ter stond kan worden overgegaan tot bepaalde wijzigingen. „Volkscomité" protesteert Het „Volkscomité" op Curacao heeft zich telegrafisch tot zijn ver tegenwoordiging in de Curagaose delegatie-gewend om ter kennis van de regering en de conferentie te brengen dat het protesteert tegen de voorstelling van zaken in bet „Manifest-De Gaay Fortman", dat op het ogenblik op Curagao ter adhesie circuleert. Het manifest is afkomstig van een comité, dat genoemd wordt naar mr. B. de Gaayj Fortman te Am sterdam, die er zitting in heeft. Het comité spreekt zich uit tegen „een afgedwongen staatsregeling, die de mogelijkheid openlaat dat enkelen met demagogische middelen hun wil opleggen aan een politiek on ervaren bevolking". Verliezen in Indonesië Koninklijke Landmacht: Sold. B. W. Vonk, uit Haalderen; Sold. J van Haaren, uit Breda; Sold. F. M. Kuypers, uit Haaren: Sold. H. W. Leenders, uit Eind hoven; .Sold. A. J Nederlof, uit Amster dam; Sold. J. Verhoef, uit Ruwiel (post Nieuwersluis). Kon. Nederl.-Ind. leger: Jav. Sold 2e kl. Soekardi, van, Java. De Kon. Marine heeft in deze periode geen verliezen gerappor teerd. Weerbericht NOG VEEL WIND Tot Zaterdagavond: Aanvankelijk droog, later toenemende bewolking met enige regen. Wind uit Westelijke richtingen. tijdelijk toenemend tot stormachtig aan dc kust" en tot harde wind ln het binnenland 's Ochtends Iets kouder, later enige stijging van temperatuur. 8 Febr.Zon op 8 11; onder 17.39. Maan op 8 06: onder 15 31 9 Febr.: Zon op 8.09; onder 17.41. Maan op 8.33; onder 15.42. ringen legde er de nadruk op, dat het nieuwe bestuur, dat door de communistische pers een nieuwe West-Duitse regering is genoemd, een „voorlopige regeling" is, welke ten doel heeft het hoofd te bieden aan een noodtoestand en geen poli tieke bevoegdheden bezit. De proclamaties der militaire re geringen voorzien in de instelling van een uitvoerende commissie, bestaande uit een voorzitter en vijf directeuren, die aan het hoofd zul len staan van de bizonale departe menten van economische zaken, fi nanciën, transportwezen, verkeers wezen en voedsel en landbouw. De leden van dit kabinet zullen worden gekozen door de economi sche raad en hun benoeming zal worden bekrachtigd door de Lan- derrat, zeven dagen na de aan vaarding van hun ambt. Het hooggerechtshof zal bestaan uit 10 leden, die zullen worden benoemd door'de Amerikaanse en Britse militaire gouverneurs, zal zijn zetel hebben te Keulen in de Britse zone. De economische raad en de Landerrat hebben opdracht gekregen een lijst van 25 candida- ten voor dit hof in te dienen. Een procureur-generaal en plaats vervangers zullen eveneens wor den benoemd door de militaire gouverneurs. Het hof zal bij de uitoefening van zijn functies onafhankelijk zijn van de uitvoerende macht en al leen onderworpen zijn aan de wet. De Landerrat kan zijn veto uit spreken over wettelijke maatrege len van de economische raad, maar de economische raad kan zulk een veto terzijde stellen me* een vol strekte meerderheid, alle wettelijke maatregelen van de bizonale in- starities behoeven de goedkeuring van de Anglo-Amerikaanse twee- landcnraad. De staatsregeringen zijn ver plicht. verordeningen van de raad onmiddellijk te doen uitvoeren en het is de bedoeling, dat het econo misch bestuur zo veel mogelijk ge bruik maakt van de bestuursauto- riteiten der staten. Om 5 Mei om vier uur vrij Overheidspersoneel krijgt op de Nationale Feestdag (5 Mei), die op een Woensdag valt, eerst om vier uur 's middags vrij. Aldus is be sloten, om de arbeidsproductiviteit zo weinig mogelijk te benadelen. De herdenking onzer doden op 4 Mei begint 's middags om zes uur. Ralifer. de man die Ne- derland gedurende de be- zettingstijd heeft getyran- nisccrd zal, naar verwacht wordt. zeer binnenkort voor zijn rechters verschij nen. Bovenstaande foto. toont de brandstichter van Putten, zoals hij er in de Scheveningse gevange nis uitzag. En hij ziet er wonderlijk genoeg uit op deze foto. Men zou ge neigd zijn te veronderstel len. dat Rauters hoofd met een hard voorwerp in aanraking is gekomen en deswege verbonden moest worden. Moeilijk werk, maar het vordert gestaag Wfj volgen de meest practische weg: wij vatten stap voor stap de inge' wikkelde problemen aan die de vorming van een Europese douane-unie met zich mee brengt, zo sprak de heer D P. Spierenburg, voorzitter van de studie-conferentie, die de afgelopen vijf dagen in Brussel bijeen was, in zijn slotrede. Het werk is niet eenvoudig. Wij moeten de nationale economieën der verschillende landen, die geheel afhankelijk van elkaar tot ontwikkeling zijn gebracht, met totaal verschillende tarieven et^ be- schermende rechten, tot elkaar zien te brengen Maar er is een solide basis gevonden voor verdere studie, zo concludeerde hij. Overleg tussen vijf regeringen reeds binnen komende dagen? Bevoegde Franse kringen hebben te verstaan gegeven, dat Frank rijk reeds sedert lang niet alleen heeft goedgekeurd, dat België, Luxemburg en Nederland deelnemen aan alle besprekingen over dc Duitse problemen, doch daar ook op aangedrongen heeft. Deze op merking werd gemaakt in verband met dc Frans-Brits-Amcrikaansc besprekingen die 19 Februari te Londen zullen beginnen en waartoe de regeringen van de Benelux-staten verzocht hebben toegelaten te worden. In de komende maanden, in cIk geval voor het einde van ds zo mer, zal een gemeenschappelijke no menclatuur zijn opgesteld, waarmee voor alle aan de studiegroep deelne mende landen voor 1 September de invoerrechten tot een uniform stel sel kunnen zijn omgerekend. Dan is De ambassadeur van de Verenig de Staten heeft aan de Rijksuniver siteit te Utrecht laten weten, dat mevrouw Roosevelt, die in begin April in Londen zal z!jn voor de onthulling van het standbeeld van wijlen president Roosevelt op 15 of 16 April naar Utrecht zal komen ten einde het haar door de Senaat van de Utrechtse Universiteit ver leende eredoctoraat in de rechten in ontvangst te nemen. Wie als promotor op zal treden is nog niet bekend, aangezien de Se naat daarover nog geen beslissing heeft genomen. Amsterdamse toneel- en literatuurprijzen De gemeente Amsterdam stelt drie prijzen beschikbaar, resp. van 400,—. 300.— en 200.— v jr een uitvoerige schets van een toneelstuk, waarin op zet thema, ontwikkeling van de stof en compositie worden uiteengezet en waaraan moet worden toegevoegd een i uitgewerkt tekstfragment (bijv. de eer ste twee scènes of taferelen) van onge veer 3500 woorden. een gemeenschappelijke grondslag gegeven, die het mogelijk maakt de verschillende tarieven met elkaar te vergelijken. Door middel van de nodige berekeningen zal men dan een gemeenschappelijk douane-tarief in ontwerp kunnen opstellen. Dit tarief zou moeten worden be schouwd als een werk-hypothese. om de regeringen een denkbeeld te ge ven van de gevolgen die aan een douane-unie zijn verbonden Hierop zal men echter niet wach ten. In de tussentijd zal men reeds kunnen overgaan tot het opstellen van een proef-tarief voor enkele goederen Een douane-unie brengt echter niet alleen tarief-problemen met zich; de economische gevolgen zijn even be langrijk. Een afzt.-- >rlijke economi sche commissie zal deze problemen .in studie nemen. Regionale groepen Op de conferentie werd medede ling gedaan van de volgende vor deringen der regionale groepen: BENELUX: Met ingang van 1 Januari is bet gemeenschappelijk ta rief in werking getreden en de in ning van douanerechten geëindigd. FRANKRIJK ITALIè: De Frans- Italiaanse commissie heeft aan bei der regeringen een rapport voor gelegd. Zij vond geen ernstige moei lijkheden voor de totstandkoming van een Frans-Italiaanse douane unie. SCANDINAVlë: Denemarken. Noor wegen en Zweden i IJsland nog niet) bereiden een studie-commissie voor GR4EKENLAND-TURK1JE: Een stu die-commissie is reeds aan het werk gegaan. Uit officiële Engelse bron wordt vernomen, meldt het Franse pers bureau AFP uit Londen, dat de Franse regering in grote lijnen de Britse tekst, die als basis zal die nen voor het bondgenootschapsver drag; waarover Londen en Parijs zich voorstellen met de Benelux te onderhandelen, heeft aangenomen. In het document waarin de Fran se regering het standpunt van Frankrijk uiteenzet, worden slechts enkele wijzigingen op detail-pun ten voorgesteld, waarmede men re kening zal houden in de gezamen lijke Frans-Britse tekst, die bin nenkort aan de vertegenwoordigers van de landen der Benelux zal worden overhandigd. De definitieve tekst zal reke ning moeten houden met de standpunten der regeringen van Nederland, België en Luxemburg. In de komende dagen zal dan ook gedachten- wisseling via diplomatieke ka nalen tussen de vijf regerin gen plaats moeten hebben. Het is echtl. evenzeer mogelijk, dat gezien de onvermijdelijke traagheid van deze procedure, de vertegenwoordigers der vijf belanghebbende landen zullen besluiten binnenkort bijeen te komen voor het opstellen van de tekst van het beoogde ver drag. Tot nu toe is echter geen beslis sing tot bijeenroeping van een der gelijke conferentie genomen. Wel hebben echter Londen en Parijs thans ontwerpen volgens model van het Brits-Frans verdrag van Duinkerken ter wederzijdse bestudering uitgewisseld, die zullen moeten dienen als basis voor het ontwerp, dat aan de drie Benelux- landen zal worden voorgelegd. In beide ontwerpen, die slechts op detailpunten van elkander ver schillen, wordt voorzien in weder zijdse bijstand, wordt gewag ge maakt van eventuele Duitse agres sie en wordt gerefereerd aan het handvest van de UNO en de reeds door Frankrijk en Groot-Brittan- nië met de Sowjet-Unie geslotên verdragen. Of-öf-bon blijft Het ligt niet in de bedoeling om do keuzebon voor brood en meel- producten af te schaffen, deelt het ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening in antwoord cp lopende geruchten mee. Er zijn wel besprekingen sa.'->de over ver eenvoudiging van het bonnen systeem. India: meer dan 1000 arrestaties In India zijn reeds meer dan duizend personen gearresteerd in verband met de moord op Gandhi. Lucknow werd door burgerlijke en nnltaire politie afgezet en personen die de stad binnenkwamen werden door ambtenaren van de geheime dienst ondervraagd. Tc Bombay werden ongeveer 300 personen ge arresteerd en te Delhi ongeveer 100 Volgens ccn woordvoerder van de regering werden de meosten der gearresteerden na ondervraagd te zijn weer vrijgelaten. Honderden personen blijven Birla House, waar Gandhi vermoord werd, en de plaats waar zijn verbranding plaats had. bezoeken. De laatste berichten, welke be wijzen hoe Gandhi's dood dc bevol king heeft aangegrepen waren, dat een sadhoe (een Hindoese heilige) zelfmoord heeft gepleegd en een koopman krankzinnig werd. Een man, wiens achternaam Godse was de naam van de moordenaar liet die naam veranderen in Gandhi". Invloed op leven der gekleurde rassen In dc herfst van 1947 zijn te Montcgo Bay op Jamaica de afge vaardigden van zeven West-Indi sche gebieden bijeen geweest om te beraadslagen ov?r een door de Britse minister van koloniën, Ar thur Creech-Jones ter tafel ge bracht witboek met voorstellen tot een nauwe aaneensluiting van-de ze gebieden (Jamaica, Barbados, Trinidad, Brits Guyana, Brits Hon duras cn de Britse Boven en Bene denwindse eilanden). Men ver wacht. dat het ontstaan van zulk een West-Indische federatie een zelfde grote invloed zal hebben op het leven der gekleurde volken, met name op dat der Amerikaanse negers, als de vorming van de Joodse staat in Palestina had op dat van het Joodse leven cn den ker. in vele landen. D^ ncgerpers in Amerika heeft van deze plannen dan ook met veel ophef melding gemaakt en Paul Robeson, de be kende zanger, heeft de West-Indi sche federatieve beweging als een gebeurtenis \n de eerste rang ge kenschetst. VOETGANGERS, WIST U, dat het verboden is op hoeken van straten stil te staan, als daardoor het verkeer ^vordt belemmerd of in ge vaar gebracht? Door Uw stilstaan daar worden anderen vaak gedwon gen naar dc rüwcg uit te wijken! i die.tevergeefs poogt de Palestijnse kool en de Arabische geit te sparen door prof. di-. C. D. J. Brandt Groot ook in intriges, met wie Albion terdege rekening moet houden et ziet er niet naar uit, dat Engelse hoofdstad het verdrag al- wijzigingen van het bestaande ver- komt de Engelse opvatting neer op se Invloed daar zou kunnen blidra- Bevin veel reden heeft om sen fifty-fifty-kans om het drag te doen was. maar dat hii ook *een begunstiging van de Arabieren. S«n. Maar... behalve de Moefti. te halen. het wezen van de inhoud ervan on die buiten de erensen van Pai^Mna voor wie Entreland torpf-ht- wnn die buiten de grenzen van Palestina voor wie Engeland terecht geen net zo veel wapens kunnen od- goed woord of goede gedachte over anderd wenste te zien. Bij al deze onderhandelingen het wezen van de inhoud ervan on tevreden te zijn over de eerste De bedenkelijkste kant van de in bet bijzonder ook de aanvullen- uitwerkingen van zijn „nieuwe afwijzing van het verdrag is niet. de clausules van militaire aard ver- slaan als zij willen, terwijl dit voor heeft, willen ook Egvpte en vooral s:. anriprH wenste te *ien de Joden onmogelijk is. ook de door een oude familievete Maar hoe voorzichtig Bevin en van Abdoellah afkerige Ibn Saoed de zijnen ook manoeuvreren, één van Arabië deze machtsvermeer- ding kunnen zij niet doen: de Ara- dering van Transiordamë niet aan. bieren in hoofdzaak hun zin geven. Dus ook hierin moet dc Uit Artikel 4 van het nu verworpen E n,g else regering met de verdrag met Irak was dan ook heel grootst mogelijke voor- duidelijk te lezen, dat partijen het zichtigheid mano euvre- over Palestina niet eens hadden ren. kunnen worden en daarom maar ooliliek Nnrh met do federatie rat, En^lands feitelijke situatie poiiiieN. iNocn met ae reaeratie Irak nu zoveel minder zou worden. van het Midden-Oosten, noch Want nu het nieuwe verdrag is ver- mét die van W -EuroDa looDt er w°nJen. wordt de verhouding tus- heef' ®nfel?.nd natuurhik één zwak w. europa loopt er S|m Irak m EnecIand wcer he. punt: Palestina. Wanneer het hier- ook maar iets vlot. JNu-weten wij paald door het bestaande verdrag ,n maar voor de helft iets meer te- wel, dat Keulen en Aken niet in van f930. dat na ziin laatste ver- sremoet zou kunnen komen aan de Jlenging nog loopt tot 1950. als wil Arabische verlangens, dan zou het een dag gebouwd zijn, maar dat j,et Eoed hebben. Wij hebben hier als contraprestatie heel wat kun- is weer wat anders dan dat de dus te doen met een parallel van n?n vragen Nu manoeuvreert Be- eerste steen die oeleod is nnk "'at er in Egvpte is gebeurd. En yin zoals de lezer weet. .n de Pa- hun toevlucht hadden genomen tot a/. 5® 'v hét oude verdrag was voor Enge- £«9™. Sïïïf1! 'I-ïïi-V^chtig vage en op zichzelf nietszeggende 1,.., irei unuc verarag was voor £,nse- .wimvyus un 4.11.11«u inetöaeKgeuue j -m onmiddellijk weer-wordt wegge- land hl zover gunstiger dat het en zo neutraal mogelijk. Niet voor formules. En diezelfde moeilijkheid 1,1 - - t niets heeft Bevin tndens het laat- krijgen zii natuurliik bii hun ho. faiesuna net plaats heeft gehad op Barbara Ann Scott geeft een ongeevenaarde demonstratie en wordt Olympisch kampioene Naar \v(j Vrijdagavond uit de kringen van het internationaal Olym pisch Comité vernamen Is er een voorstel gedaan door het executief comité van dit lichaam aan het Zwitsers Olympisch Comité om de wed strijden serie by ijshockey alsnog als een Olympisch tournooi tc erkennen mits de resultaten van .de ontmoetingen, door de A.H.A.-ploegen tegen de andere landen gespeeld, niet zullen meetellen. Hoewel het Zwitsers Olvmpl-.-h Comité geen officieel communique heeft uitgegeven, neemt men aan dal het het voorstel van het executief comité \an het I.O.C. inzake het O y; rh ijshockey tournooi heeft aan vaard. De International»* IJshockey FoderMi" 70U zich eveneens met 'Ut compromis accoord verklaren, aangezien de leider van de A.H.A.-pioeg, de heer BrowA hol gaarne zou zien, dat dom deze oplossing het conflict en de daaruit voortgesproten moeilijkheden uit <le wereld zouden zijn. Wij mogen dus gerust zeggen dat de vrede ann de vooravond van de sluiting der Olympische winterspelen, is getekend. evenaarde demonstratie, welke was begonnen met zeer moeilijke spron gen en pirouettes en daarna over ging in een harmonisch opgebouw de oefening, vol zekerheid maar ook met elegance uitgevoerd. Bij het vrije rijden van enige ha- rer voorgangsters werd er nog al vaak geapplaudisseerd bij het ma ken van gedurfde en geslaagde sprongen, doch men was zo gecon centreerd op dc evenwichtige uit voering, welke het slanke jeugdige figuurtje op het ijs ten beste gaf, dat zelfs de meest geestdriftigen vergaten in de handen te klappen. Eerst toen haar rijden was afgelo pen kende het enthousiasme geen grenzen. Onbetwist was zij de beste van alle kunstrijdsters geweest en aangezien de Canadese bij de ver plichte figuren reeds een belangrij ke voorsprong had genomen op de Britse kampioene Jeanette Altwegg en de Oostenrijkse kunstrijdster Eve Pavlik, kon zij zich Olympisch titelhoudster noemen. En na St. Moritz zal Davos volgen, het we reldkampioenschap en dan heeft de lieveling van Canada in een jaar tijd het hoogste bereikt op kunstrij- gebied, wat mogelijk voor een men senkind moet worden geacht. Hier volgt het klassement van de zes best geplaatsten: 1. Barbara Ann Scott (Canada) 163.077 0.5; 2. Eva Pavlik (Oost.) 157.538 0,5; 3. Jeannette Altwegg (G.B.) 156.166 0,5; 4. Jirina Neko- lova (T.S); 5. Alena Vrzanova (T. S.); 6. Yvonne Sherman (V.S.) Karlsson wint dc „Marathon" De Zweed Nils Karlsson heeft de 50 km. ski-wedstrijd de „Marathon loop" der winterspelen gewonnen in 3 uur 47 min. 48 sec. 1. Nils Karls son (Zweden) 3 uur 47 min. 48 sec 2 Harald Eriksson (Zweden) 3 uur 52 min. 20 sec.; 3. Benjamin Vonni- non (Finl.) 3 uur 57 min. 28 sec 4. Pekka Vanninen (Finl.); 5 Anders Toernkvist (Zweden); 6 Edy Schild (Zwits Nu het ijshockey-tournooi toch nog het praedicaat ..Olympisch' krijgt toegewezen en de wedstrijden van de Amerikaanse ploeg niet zul len meetellen, ziet de stand er als volgt uit: 6 5 1 0 11 6914 5 5 0 0 10 61— 7 ♦.Barbara, Barbara" riepen een tweehonderd fotografen die onge duldig stonden te wachten bij de uitgang van de kleedkamer waarin de nieuwe Olympische kampioene onmiddellijk naar haar demonstra tie was verdwenen. Barbara, Bar bare, riepen de duizenden toeschou wers in h,et Olympisch Ijsstadion, toen het frele figuurtje de baan op kwam voor haar vrije rijden dat baar de titel zou bezorgen. Adem loos zag het publiek toe hoe zij haar tijd volmaakte met een onge in^ dit verband heeft het ons ge- inval van de haald. rechten gaf aan Londen, waar t het nieuwe alleen maar gunsten s^e Lagerhuisdebat over Palestina En dit laatste is nu net wat de verleende. Desalniettemin betekent zekere nadruk verklaard, dat Engelse politiek in het Midden Oos- het wegvallen van het nieuwe ver- iedar.e eventuele oplossing van di krijgen zij natuurliik bij hun be- "f* Tafa,? h!eJl sprekingen met de andere Arabi- TranTwlfJlia t delegatie van sche staten. Transiordamë in Londen onderhan- r.bwOCMumitMniieuuiauenuos- h«l wcxvanen van net nieuwe ver- -r-,r\rMet Transjordanië komt daar JïS5Sij}c'fe-t®It,deZe,Jal» ten ondervindt, nu het nieuwe ver- drag voor Engeland; een massa probleem, waarop hn zeide nog al- nog een extra moeilijkheid bij. Ko- fI11" i" Zz.omln. drag met Irak. dat door het Fo- moeilijkheden, veel tiidverknoeien te hopen (zoals de lezers we- ning Abdoellah droomt van een reign Office bedoeld was als het en. wat misschien het ergste van te"- wordt in brede kringen in En- Groot Syrië onder zijn leiding. Hij is de E?' eventueel niet ongenegen de verde- «ft«fclkc er,hKc« fe^lsf ling van Palestina te accepteren. va? z"n' lejdt tot wrevel bil dc En- mits het Arabische deel ervan met felsAen w iot vfFhev,ie,de haat van Syrië en de Libanon in de een of de Arabische nationalisten tegen de en andere vorm onder zijn heerschap- Bntten- En doze gevoelens van Pij worden gebracht. In dit streven weerskanten maken het dan voor v. naar een Groot Syrië stuit hij be- ^yrei£T en de delegatie i\a wat ei aan voorafgegaan is: Engeland, welke gaande of aan- se regering weer blijk gegeven van halve bü Syrië en de Libanon voor- van Trai?aiordanie weer idem zo de demonstraties tegen het verdrag staande zijn. hun eisen zullen gaan die terughoudendheid, toen zii'zich al op verzet bij de eer- en heers- yee! moe'H1ker om tot een accoord de opstooties in Bagdad, het aftre- verhogen. Het eerste proefje hier- tegen het besluit van de Commissie zuchtige Moefti van Jeruzalem die te komen. Hetgeen de Moefti al- prototype van een reeks verdragen alles is, verlies aan prestige, met de Arabische staten en waarop de Britse regering juist daarom zo'n hoge prijs stelde, door het nieuwe Iraaksche kabinet van Sadi Mohammed Alsadr is verworpen. ,;eland de door de Alg Vergade ring deVer. Naties gevonden op- Veel eisende Arabieren lossing niet aanvaardbaar geacht) rekening zou moeten houden met Dit laatste houdt ook in. dat de bepaalde Arabische gevoelens andere staten van het Midden-Oos- gevoeligheden, ten bij de onderhandelingen met Nog kort geleden heeft de Engel- verhogen. Het eerste proefje hier- tegen het besluit van de Commissie den en de uitwijking van Saled van heeft het Foreign Office al g?- van Vijf uit de Ver. Naties ver- Jabr, de premier, die het gesloten had. dus nog voordat het verdrag klaarde, waarbij aan de Joden de heeft, kan de algehele verwerping 'met Irak definitief van de baan oprichting van een gewapende na- ervan in Londen nauwelijks meer was. In Londen bevindt zich n.l tionale militie werd toegestaan. Zo- verbazing hebben gewekt. Toch ziin reeds een delegatie uit Transiorda- lang Engeland het mandaat uit- wij ervan overtuigd, dat deze defi- nië onder leiding van de premier oefent zal het zelf voor de hand nitieve weigering der aanvaarding Tewfik paspa Abdv el Hoeda en having van de orde zorgen, zo mo ervan het Foreign Office nog heeft deze heeft onmiddellijk aan Bevin tiveerde het Foreign Office zuchtige Moefti van Jeruzalem, die de heerschappil over Arabisch (eventueel heel) Palestina aan zich zelf had toegedacht. In beginsel zou de Britse regering koning Abdoel lah. met wie zij van alle Arabische vorsten het nauwst gelieerd is. zijn Groot Svrië wel gunnen, aangezien Moefti leen maar naar de zin kan wezen Men heeft' Biömarck bij zijn poli tiek wel eens vergeleken met een jongleur, die met vijf ballen werkt waarvan er altijd drie in de lucht zijn. Wij hebben zo wel eens gevoel, dat Bevin in het Midden Tsjeehoslowakye Zwitserland Canada Zweden Polen Gr. Brittannië Oostenrijk Italië 5 4 10 5 2 0 3 5 2 0 3 6 2 0 4 6 10 5 5 0 0 5 42— 4 16—22 23-eCl 23—35 31—52 16—88 ervan net foreign Ut lice nog heeft deze heeft onmiddellijk aan Bevin tiveerde het Foreign Office ziin deze oplossing tot de stabilisering Oosten veroordeeld is om te ion~- tof,«£\e.frd' u°i\eeJ7ek al{ha2s te kennen gegeven dat het hem standpunt. Dat klinkt heel mooi en van de toestand in het Nabije Oos- leren met minstens vier van de vijf gaven weüngelichte kringen ln de niet voor betrekkelijk onbelangruke zelfs heel neutraal, maar in feite ten en tot vergroting van de Engel- ballen tegelijk in de lucht Wereldvliegrjecord nu 973.7 km. per uur Tweemaal op één dag heeft de Engelse militaire vlieger Bill Wa terton *het record op de honderd kilometer (gesloten circuit) verbe terd. 's Morgens maakte Waterton een snelheid van 515.89 Engelse mijl per uur. Hij verbeterde daarmee het record van It. R. Baird (USA), die 493.88 mijl had gehaald. In de middag deed Waterton het nog eens over. Hij vloog nu met een snelheid van 542.9 mijl per uur (873.69 km.).

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 1