DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Curacao: Inwilliging onzer wensen, anders vertrekken wij Als Prins Carnaval zijn scepter in het Zuiden zwaait Vandaag... Arabisch offensief zou op 15 Februari beginnen Assam: nieuw conflict van India en Pakistan Democratische partij telegrafeert de delegatie: Houd voet bij stuk „Geen devaluatie van het pond" De Valera heeft geen meerderheid meer Scherpe prijsdaling in de V.S. Deze week beslist de UNO-zetelcommissie ....dan wordt de ernst verbannen, dan viert zotternij hoogtij Komt er een wettelijke voetbalpool? Geen gesneuvelden in laatste vier dagen OSCAR SLATER, NU OVERLEDEN, ZAT RUIM 18 JAAR ONSCHULDIG IN DE GEVANGENIS Frans-Spaanse grens gaat weer open Weerbericht Maandag 9 Februari 1948 Achtste jaargang, No. 940 Opgericht door de Stichting ..Het Parool" - Giro 510330. Bank: Rotterdamsche Bank. Postbus 9 Abonnements prijs 31 cent p. w. of 4.— p. kw. Losse nummers 10 cent Uitgave: N.V. De Nieuwe Pers j Redactie en Administratie: Snouckaertiaan 7, Amersfoort. Telefoon redactie 4291. Telefoon administratie 6235. Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDE R. Morgen heeft de Cura^aose delegatie een bespreking jnet de minister-president over de hervormingen die zij in de Curagaose staatsregeling wenst te zien ingevoerd, nog voor de Rijksconfe rentie definitieve beslissingen néémt. Als deze bespreking niet bevredigend verloopt is de delegatie van plan om niet langer aan de conferentie deel te nemen en naar Curasao terug te keren. De delegatie krijgt hierbij de steun van de Curagaose Demo cratische partij, de grootste der twee partijen van het eiland, die in een massale vergadering per motie de tot dusver aangenomen houding goedkeurt. De vergadering dringt er in een aan de dele gatie gezonden telegram op aan, dat dr Da Costa Gomez c.s. geen duimbreed zal afwijken van de opdracht der Staten en terstond zal terugkeren wanneer blijkt dat de Nederlandse regering on willig blijft om onmiddellijke bestuurshervormingen in te voeren. De centrale sectie van de Rijks conferentie houdt zich vandaag be zig met de behandeling en het sa menstellen van het eindverslag der sectie-vergaderingen. Het rapport zal waarschijnlijk deze week in een of andere vorm worden gepubli ceerd. Het heeft twee onderwerpen: de grondslagen van de Koninklijke rede van 1942 en de indeling van het te hervormen staatsverband. Het rapport over het nieuwe staatsverband moet een antwoord geven op de volgende vragen: 1. Uit welke delen zal het nieu we Koninkrijk bestaan en hoe zal de onderlinge verhouding zijn? 2. Wat is te rekenen onder de gemeenschappelijke belangen? Wat tot de inwendige belangen? Welke instantie treedt op bij conflicten hierover? 3. Door welke organen worden de gemeenschappelijke belangen vertegenwoordigd? 4. In welke wettelijke vorm zul len deze zaken worden gegoten (grondwet, statuut, binnenstaats- verdrag)? 5. Welke organen zullen de re gelingen treffen voor de inwendige aangelegenheden (eigen grondwet)? 6. Hoe zal het gemeenschappe lijk staatsverband worden verte genwoordigd in de delen? Wat wordt de positie van de gouver neurs? 7. Worden de delen ook onder ling vertegenwoordigd? Zo ja hoe? Openbare vergadering: De volgende weck Maandag zal de conferentie haar eerste openba re vergadering houden. In de tussenliggende tijd houden de secties zich bezig met de behan deling van onderwerpen die be trekking hebben op de afzonderlij ke delen van de staatszorg, als daar zijn: buitenlandse, economische, fi nanciële, militaire, sociale en cul turele aangelegenheden. Cripps verklaart Sir Stafford Cripps, Brits minis ter van Financiën, h.eft verklaard dat de Britse regering op het ogenblik niet het voornemen koes tert tot devaluatie van het pond sterling ten opzichte van. andere geldeenheden over te gaan. Naar hij zeide, vormt sparen één van Engelands bolwerken tegen infla tie. Cripps bleek van mening, dat alleen nog de goudreserves van het sterlinggebied Engeland voor de catastrophe behoeden. Deze goud-reserves worden echter iedere week kleiner, daar Engeland hiervan iedere week een gedeelte moet opnemen om het tekort op de betalingbalans te vol doen. Bij het tempo, waarin deze reserves slinken, zullen zij nog slechts zeer beperkte tijd toerei kend zijn. Zelfs wanneer Engeland hulp ontvangt in het kader van het plan Marshall, zo merkte Cripps op, zullen de reserves hier door niet worden hersteld. Deze hulp zal echter wel de tijd ver schaffen om de maatregelen te ne men, die nodig zijn voor het volle dige economische herstel. Binnenkort weer nieuwe verkiezingen? Hoewel nog voor de vijf zetels van het district Carlow Kil- kennv moet worden gestemd, heeft De Valera's Fianna Fail de meerderheid in Eire's Dail reeds verloren. Men venvacht dat hii spoedig nieuwe verkie zingen zal uitschriiven om op nieuw de meerderheid te ver krijgen. een middel dat hii reeds enige malen met succes heeft toegepast. De Fianna FaiL heeft thans 66 zetels tegen 77 van de gezamenlijke oppositie. De grootste partii der oppositie, de Fine Gael van Richard Mulcahy. heeft echter reeds be kend gemaakt dat zii niet van zins is met De Valera in een coalitie regering zitting te nemen en ook van de nieuwe republikeinse partii. de Clann na Poblachta van Mac Bride, schiint daar geen plan op te hebben. Het is echter mogelijk dat De Valera met de steun van een aantal onafhankeliiken een rege ringsmeerderheid kan verkriigen. De definitieve uitslag van de ver kiezingen luidt: Fianna Fail 66 (77): Fine Gael 29 (28). Labour 14 (2): Clann na Poblachta 10 (2): Clann no Talm- han 7 (11); National Labour 4 (4): Onafhankeliiken 12 (8). Frans kabinet aanvaardt tolunie met Italië De Franse regering heeft het plan voor het sluiten van een tol-unie met Italië goedgekeurd. De voorwaarde werd gesteld dat het? tolverbond bij gedeelten tot stand zal komen en over een periode dip lang genoeg zal zijn om de eigen economie aan de gewijzigde situatie aan te passen. Nieuwe-Guinese vorsten willen aansluiting Twee vorsten van Nieuw-Guinea hebben schriftelijk aan de minister van binnenlandse zaken van Oost- Indonesië te kennen gegeven dat zij aansluiting bij Oost-Indonesié wensen. De Nederlandse regering heeft tot dusver de status van Nieuw- Guinea onbepaald gelaten. Er zijn plannen om het land niet in de Verenigde Staten van Indonesië te laten delen, maar het een bijzon dere positie ten opzichte van het Koninkrijk te geven. Illegale „bominstituien" geven onderricht voor strijd in Palestina A.s. Zondag. 15 Februari, zou volgens berichten uit Palestina door de Arabische militaire leiders zijn vastgesteld als D-dag voor hun geconcentreerde aanvallen op de Joden in Palestina. De afge lopen dagen is in Damascus vergaderd met de Moefti en officieren uit Irak en Syrië, om de plannen voor een bestrijding van hpt UNO- plan voor de verdeling te bespreken. Aan de Noordgrens van Palestina zouden duizend Arabische vrijwilligers uit Syrië gereed staan. Van „bominstituten" in Palestina wordt melding gemaakt in een Reu- terbericht uit Jeruzalem. In deze illegale scholen zouden allerlei soorten springstof vervaardigd worden en de leiders zouden Ara bieren uit Irak, Syrië of andere „buitenlandse vrijwilligers" zijn. „Wij slaan terug" David Ben Gurion heeft gezegd dat de Joden terug zullen slaan wanneer zij opnieuw Arabische aanvallen te doorstaan krijgen. Dit terugslaan zal niet beperkt blijven tot Palestina zelf, maar zich ook uitbreiden tot de nabuurlanden, waar Arabische vrijwilligers gemo biliseerd worden. De Palestijnse verdelingscommis sie heeft Zaterdag een beroep ge daan op Groot Brittannië om de wapens van de Palestijnse politie te beveiligen, totdat de commissie deze kan overnemen. Storm veegde twee eilanden van de kaart Het Engelse ministerie van kolo niën heeft gisteren ^medegedeeld, dat het eiland Fou in de Indische Oceaan door een storm, die kort ge leden woedde, volkomen wegge spoeld is. Vier mannen kwamen hierbij om het leven. Een ander eiland, Avocaire, kwam 2 meter onder water te staan Hierbb vonden twee mannen de dood. De eilanden liggen ongeveer 400 kilometer ten Noord-Oosten van Mauritius. Per speciale trein zal Woensdag de as van Mahatma Gandhi van New Delhi naar Allahabad worden overgebracht. De as zal in zee ge stort worden bij Triveni. waar de drie heilige rivieren in zee stromen. De trein bestaat slechts uit derde klas wagons, daar Gandhi altijd slechts van die klasse gebruik ge maakt heeft. In de Verenigde Staten is een scherpe prijsdaling ingetreden. Men i§ in economische kringen echter optimistisch over de gevol gen ervan. De val der prijzen zal geen economische depressie met eich mee brengen; er is integendeel een gunstig resultaat te verwach ten, omdat thans een einde schijnt te komen aan de opwaartse spiraal der levensmiddelen. Op het prijspeil in Nederland zal de Amerikaanse prijsdaling weinig invloed hebben. Zij heeft voorna melijk betrekking op graan, en dat wordt hier met zware regcrings- subsidies geïmporteerd. Eventuele baten zullen er dus alleen zijn voor het Lanc.bouw-egalisatiefonds* Trygve Lie, de secretaris-gene raal van de U.N.O. is in New Vork teruggekeerd na zijn bezoek aan verschillende Europese steden, die in aanmerking kunnen komen voor de volgende vergadering. Elke betrokken regering, aldus Lie, heeft haar uiterste best gedaan om aan de eisen van de zetdlcommissie te voldoen. Wat Den Haag betreft, moest voor de accommodatie reke ning worden gehouden met Amsterdam en Rotterdam, daar in Den Haag alleen niet voldoende hotelruimte beschik baar is. Alle voorgestelde ste den Parijs, Genève, Brus sel en Den Ttaag hebben voor- en nadelen. Tenslotte verklaarde Lie de ze telcommissie op of omstreeks 13 Februari bijeen te kunnen roepen. Van de weel „De Mecwedc" te Hacdinxvold is met goed gevolg te water gelaten het 4000 ton metende m.s„P rins Johan Willem Fciso", bestemd voor de Mij. „Zeetransport" (dir. Anth. Veder) te Rotterdam. Ook in Kasjmir weer hevige gevechten Pandit Nehroe heeft in het parlement van India mededeling ge daan van een nieuw conflict met Pakistan. Gewapende politie van Pakistan heeft 42 vierkante mijl Indisch gebied in Assam bezet. Dit gebied maakt deel uit van de woudstreek Pathari. die mineralen be vat en bevolkt wordt door half wilde stammen. Op protesttelegram men aan de regering van Pakistan werd nog geen antwoord ontvan gen. De regering van India heeft in allerijl oorlogsmateriaal naar Assam gezonden. Ook de strijd in Kasjmir is weer opgelaaid. Indische troepen, voor zien van machinegeweren en ge steund door artillerie en lucht macht, hebben rondom de stad -Naosjera in West-Kasjmir twee dagen lang slag geleverd tegen elf duizend aanvallers, die poogden de Indische" stellingen te bestormen. Alle aanvallen ztfn afgeslagen. De slag wordt beschreven als de meest verbitterde sinds de actie in de provincie Djammoe. Ongeveer tweeduizend der aanvallers moeten gedood zijn. Indische patrouilles hebben reeds ongeveer duizend lijken geborgen. Toen een aantal bestormers er in slaagden in de Indische stellin gen door te dringen, ontstonden gevechten van man tegen man. Na de slag hebben de Indische troepen een vervolging ingezet. De regering van India heeft het bestuur overgenomen van de staat Ahvar, in Noordwest-Rajpoetana, en heeft de mahardja Tej Singh, die tot de Sikhs behoort en de pre mier, dr. N. B. Khare, bevel gege ven tijdelijk buiten de staat te blijven. Verboden organisaties De regering van India heeft de Nationale Garde van de Moham medaanse Liga en een parallel lo pende Mohammedaanse organisatie die bekend staat als de khaksars buiten de wet gesteld. Verklaard werd dat de beide organisaties de (Van onze speciale verslaggever) Humor, geis en sjuimend beer. Sjariteit en gezoond plezcer, Levenslos in zuuvre klaank Zge Carnaval eus leve-laank. Toen Leonardus Kalbeskiantis I, prins Carnaval van Maastricht met deze wèlluidende woorden Zaterdagavond zijn toespraak in de hal van het stadhuis had be sloten. bleek een gnuivende, toe gewijde schare onderdanen bereid er voor te zorgen dat in de ko mende drie dagen slechts de sot- ternij hoogtij zou vieren in het rijk van deze fraaie, bont-uitgedos te prins der dwaasheid. Want allen, die bij de machtswisseling aanwezig waren Mestreech's burgemeester zeide het zo tref fend: en heimet installeer iech uuch veur drey daag on eurem troen!" golfden na af loop joelend en zingend over Markt en Vrijthof, langs versier de. helverlichte winkelkasten naar de café's voor een zoveelst potteke „beer". Zij gingen ook ter receptie- bij de- nieuwe vorst en diens hofhouding, de illustre, be faamde Raad van 11 en zii scho ven tenslotte geestdriftig naar de uitgestrekte zalen van Redoute en Momustempel om daar te dansen en te dazen tot diep in de nacht. Doch deze eerstelingen werden Zondag, toen om klokslag 11 oor 8x11 minute de elf schoten uit de Momusbatterij een klein handkanon over de Vrijthof daverden, versterkt met een schare „gekken en gekkinnen", van piepjong tot haast te oud. die de veste tot Vastelaovend onvei lig pleegt te maken. Het. feest raakte echter eerst op volle toe ren na het défilé van de groepen dwazen, die zich. aaneengereid tot een levendige stoet in de. mid daguren door de straten persten. Toen sloeg het hek van de dam: een ieder stak zich in potsierlijke kledij en maskeerde zich onher kenbaar. een ieder hoste en krijs te in een regen, die omlaagmie- zerde tussen de wolken confetti. Maar dit „geschenk" van Pluvius bracht Maastricht niet van streek, getuige het overal opklinkend, overal doordringend, overal geest driftig overgenomen, sprekende lied: Het Voorlopig Verslag over het door de Regering ingediende wets ontwerp tot het invoeren van een van overheidswege gecontroleerde totalisator bij harddraverijen doet verwachten, dat bij de behandeling hiervan in de Tweede Kamer de vraag zal worden gesteld of het niet wenselyk is, eveneens over- te gaan tot de instelling van een gecontro leerde voetbalpool. Een nieuwe prijsregeling voor herenhoeden verplicht de fabrikant de gebruikerspriis onder het leer van de hoed met onuitwisbare inkt te stempelen. Voor de fabrikant zijn thans in iedere klasse uniforme maximumprijzen voorgeschreven. „Hup Marjanneke, pep Mar jan neke Laang leve eus Carnaval!" Niet alleen in de hoofdstad, ook in tal van andere plaatsen vier den de prinsen hun glorieuze in- comste: Blerik, Venlo. Kerkrade, Sittard werden omgetoverd in haarden van zotheid door die ene figuur van prins Carnaval. Toch, Den Bosch, voor drie dagen her schapen in Oeteldonk. spande de kroon! Hier daverden de fanfares van welhaast alle mogelijk en on mogelijke orkesten, hier was een zo energieke bevolking op de been. dat zelfs de stoutste dromen van de grootste kwajongen wer den overtroffen. Hier kan alles In Oeteldonk kon alles gebeu ren: oude vrouwtjes strompelden in de merkwaardigste vermom mingen rond als slagwerkster in de optochtjes met twee pan deksels, Opaatjes slopen, gewa pend met druipende zure harin gen rond de kraampjes en dartel den op de Markt met ongekende vitaliteit langs 't standbeeld van Krelis, de metershoge boerenpop, die de Oeteldonkse wereld van zijn voetstuk onaandoenlijk gade slaat. Zelfs pogen mensen, wiebe lend op het stoeprandje, serieus te kijken alsof ze ér niet hij horen rnet een felbeschilderde neus en een onooglijk costuum plus het gekleurde feesthoedje. Zo leeft den Bosch in de roes van Oeteldonk, zo verwacht ook Peer van den Muggenheuvel burgemeester vooc drie dagen dat er geleefd zal worden, tijdens het bezoek van de vorstelijke gast. de graag geziene prins Amadeiro Ricosto di Carnavalle XVI En... Peer kan genist zijn. Oeteldonk stelt hem ia dwaasheid niet te leur! Prins Leonardus Kalbeskianus reed» in een cijkbewerkte Prinsenwagen door de straten van Maastricht. burgerkrijg in de hand werkten. Deze maatregel volgde op het buiten de wet stellen van de Rash- triya Swayam Sevak Sangh, een militante Hindoe-organisatie waar van 1200 leden gevangen genomen zijn. De Nationale Garde is een jeugd groep van Djinnah's Mohamme daanse Liga. De leden dragen een semi-militair uniform en worden afgericht. Khaksars zijn even militant, doch anti-Djinnah. Zij hebben zich te gen de verdeling van India verzet, doch volgens een communiqué van het Indische ministerie^van bin nenlandse zaken zijn de Khaksars evenzeer doordrongen van haat en geweld. In de laatste vier dagen zijn in Indonesië geen Nederlandse mili tairen gesneuveld, zo verneemt Reuter uit welingelichte Nederland se bron te Batavia. De uitvoering van het bestand vordert goed. Meer dan tienduizend bewapende Republikeinen zijn uit de gebieden binnen de Van-Mook- lijn geëvacueerd en naar Republi keins gebied overgebracht. Op Oost-Java, in de gebieden van Locmadjang, Probolinggo cn Bcsoc- ki was aan de bevelen tot dusver nog geen gevolg gegeven. De TNI- bevelhebbers in deze streek hebben echter een bespreking met de Ne derlandse commandanten gehad en zijn daarna naar hun onderdelen te ruggekeerd om alsnog aan de be standsovereenkomst uitvoering te geven. Zaterdag moest op heel Java de evacuatie der troepen geëindigd zijn. Voor sommige gebieden bleek de termijn echter te kort. Het zal nog wel enige tijd duren voor de evacuatie is voltooid. Vastenbrief Oud-Katli. bisschoppen De bisschoppen der Oud Katho lieke kerk van Neaerland hebben op Zondag in alle gemeenten dier kerk een vastenbrief doen voorle zen. Het thema dezer brief is gewijd aan de opvoeding van het komend geslacht. Te midden van duister nis en verwarring moet het gezin door goede christelijke opvoeding weer de bron van licht en orde worden. Tegenover het grote, dat Christus deed, moeten de ouders het grote plaatsen, dat zij in de opvoeding kunnen doen. Het lot der kinderen tot in eeuwigheid hebben de ouders in handen ge kregen. De sfeer van thuis is als lucht, waarin het kind ademt, van waaruit het leeft en straks het le ven zelfstandig ingaat. De zorg voor het lichamelijk welzijn der kinderen worde gedragen door die voor hun geestelijk heil. In de ko mende vastentijd moeten de ou ders eens in het bijzonder hun op voeding overdenken en toet6en en, waar nodig, corrigeren tot ware vreugd en vrucht hunner gezinnen. Weer drie bonnen voor consumentencrediet Met ingang van 9 Februari zijn de waardebonnen nr. 11, 14 en 15 van het consumentencrediet gel dig verklaard. P.v.d.A. bestaat twee jaar Ter gelegenheid van het tweeja rig bestaan van de Partij van de Arbeid zaï de voorzitter van deze partij, de heer Koos Vorrink, van avond om 20.45 uur over Hilver sum 2 een toespraak houden. Een man die werd ter dood ver oordeeld en na verkregen gratie ruim achttien jaar in de gevange nis doorbracht voor een moord, die hij niet had begaan, overleed dezer dagen op 76-jarige leeftijd in Ayr (Schotland). Het was Oscar Slater, wiens zaak historisch is geworden in de geschiedenis der Engelse rechtspraak. In 1909 werd Slater, die eigenlijk Oscar Joseph Leschziner heette en van Duits-Joodse afkomst was door de rechtbank schuldig bevonden aan de beestachtige moord op de 82-jarige Glasgowse vrouw Marion Gilchrist. Hij werd ter dood ver oordeeld. Als bewijs golden de ver klaringen van miss Gilchrists dienstmeisje, dat beweerde hem bij het huis te hebben gezien. Op het ogenblik van de rechtszitting was zij echter naar Amerika vertrokken; zij weigerde over te komen Er wa ren nog twee andere getuigenver klaringen met al even weinig over tuigingskracht. Aan de vooravond van zijn te rechtstelling kreeg Slater gratie. Zijn vonnis werd veranderd in le venslange gevangenisstraf. De wereld vergat spoedig het lot Schrijver van „Sherlock Holmes' tvas de man die hem vrijmaakte van Oscar Slater, maar een Schotse advocaat, William Roughead, die de rechtszitting had bijgewoond, was overtuigd van zijn onschuld. Toen ging ook Sir Arthur Conan Doyle, de schepper van Sherlock Holmes, zich met de zaak bemoeien. In de volgende jaren werd er een hevige campagne voor Slater ge voerd. De pers nam de zaak op, er werden in het Lagerhuis vragen gesteld, en er werd een onderzoek ingesteld dat geen resultaat ople verde. Toen kwam er in 1914 de oorlog tussen. Getuige sloeg door In 1925 begon Conan Doyle op nieuw de strijd. Het liep nogal hoog en Slater kreeg extra straf, omdat hij een briefje naar zijn beschermer had gesmokkeld Een toeval bracht het keer punt in deze geschiedenis. Wil liam Park, een Glasgows jour nalist, sprak met Mary Barrow- man, een der getuigen charge en wist haar de bekentenis te ontlokken dat men haar de voor Slater bezwarende getui- geverklaring had afgedwongen. Maar ook hierna ging het nog niet gemakkelijk. Er werd een speciale wet gemaakt waarbij Slaters zaak in revisie kon komen en eindelijk, nadat hij achttien en een half jaar had gevangen gezeten, werd Slater vrijheid gesteld. Het revisie-proces kostte Conan Doyle driehonderd pond sterling. Waarom moeten wij betalen voor een proces dat de regering heeft verloren? vroeg Slater. Het was het wrange slot van een succes volle strijd ter verdediging van het Britse recht, zei Conan Doyle. Later kreeg Slater zesduizend pond schadevergoeding van de regering In de oorlog werd Slater, inmid dels getrouwd met een Engelse, op nieuw gevangen gezet buiten zyn schuld. Hij had nog altijd de Duit se nationaliteit en werd geïnter neerd als vijandelijk vreemdeling. De laatste nazi 0 Russische officieren hadden er kort geleden groot plcizier in. Amerikaanse journalisten, die een reis maakten door dc Russische zone van Duitsland, opmerkzaam te maken op het onbeschadigde vergulde standbeeld van een of andere godin op het stadhuis te Dresden. Dc godin houdt n.ldc arm om' hoog geheven alsof zij dc Hitler- groet brengt. Op dc vraag, wat daar nu zo interessant aan was, antwoordden de Russen: Dat is dc laatste nazi in onze zone. Kunncp jullie hetzelfde zeg' gen Communisten protesteren tegen noodmaatregel Do Frans-Spaanse grens wordt Dinsdag weer opengesteld. Zy was Indertyd door do Franse regering gesloten als symbool voor haar anti-fascistische Instelling. Dc communistische organisaties hebben tegen de openstelling ge protesteerd. Dc federatie van bij de_ C.G.T. aangesloten spoorwcgarbel-^ ders heeft meegedeeld, dat haar leden geen treinen naar Spanje zul len rijden. „Le Populaire", het blad van de Franse socialistische partij, schryft echter dat er voor Frankrijk geen andere keus openstaat. De gesloten grens betekent een belangrijk© schadepost voor de Franse econo mie cn er resulteert geen effect uit omdat cie andere landen Frank rijk in zijn anti-Francopolitiek alleen laten staan. Dinsdagmorgen om zes uur zul len de eerste reizigers de grens passeren. In een gemeenschappelijk Frans- Spaans communiqué wordt meege deeld dat ook het lucht- en zee- verkeer zal worden hersteld. In het grensgebied heerst vreugd© om de heropening van .de grens. Men is reeds bezig de versperringen op de spoorwegrails op te ruimen cn douane en politie maken zich klaar voor de officiële opening. Mr. van Walsum blijft nog lid der Tweede Kamer Mr. G. E. van Walsum, die tot burgemeester van Delft benoemd is, zal niet onmiddellijk voor zijn Tweede Kamerlidmaatschap be danken. Het ligt wel in zijn voor nemen, by nieuwe verkiezingen zich niet meer beschikbaar te stel len. Wat de Nederlandse radio, als ge' heel genomen, te horen geeft, is niet altijd hartverheffend. We missen er de eenheid in, dc grote gedachte, de visie, de greep op ons volk. Het is de hokjesgeest in het groot, of op z'n kleinst, al naar men wil. Natuurlijk bedoelen we niet, dat er- geen goede elementen in zijn. Zo werden we onlangs getroffen door een heruitzending van een avond met gemeenschapszang AmsterdamLon den. Mensen in de hoofdstad zongen liederen, die in Londen werden ge hoord en de Londenaars zongen lie deren, die de Amsterdammers opvin gen. Ten slotte zongen ze samen een coupletjeWe kunnen ons mooiere liederen indenken dan het nogal af getrapte Cheerio, dat die avond door Amsterdam en Londen werd gezongen, maar toch: dat er zo, via de radio, een band werd gelegd, heeft ons getroffen. Een ander ding, dat ons trof. was dat op Zondagavond midden tussen cabaretuitzendingen in, gemeenschaps zang uit een kerk werd uitgezonden Niet in Nederland, natuurlijk, maar door de BBC. Light Program. En nu vragen we, waarom kan zo iets in Nederland niet. De radio kan banden leggen, de radio kan afstan den overbruggen, ook geestelijke af' standen. De radio kan mensen, die van een cabaretuitzending houden, ook eens naar een geestelijk lied laten luis teren, én zij, die geabonneerd zijn op ziekenuurtjes, laten merken, dat er ook gepaste vreugde mogelijk is. Zou het zo gek zijn. als de VARA na de Ramblers eens het woord gaf aan het sublieme kwartet van Mein- dert Boekcl, dat voor de NCRV zingt, en dat de AVRO na zijn Bonte Dinsdagavondtrein eens liet horen, dat er ook vreugde bestaat van edeler gehalte Het zal wel een rare vraag zijn, in onze hokjes-radio, want het radio huisje van de omroepverenigingen is heel. heel heilig, en daar magniemand binnenkomen, die niet tot de uitverko renen behoortToch stellen we de vraag: wie durft? HOOFDPRIJZEN STAATSLOTERIJ 2e klasse, eerste lust: f 2000.—: 13750 f.1500.—: 6468 f 1000.—: 3258. 8820. 9832 f 400.—: 13807, 19652 f 200.—: 1383, 16673 f 100.—: 4265. 9826, 15006, 16666, 18012, 19404, 20090, 20103, 21502. MINDER WIND Weersverwachting, geldig tot Dins dagavond: Aanvankelijk opklarend met sterk afnemende wind tussen West en Noord- West. Later weer toenemende bewol king met op de meeste plaatsen enige regen en naar Zuid-West draaiende wind. Voornamelijk gedurende do nacht en ochtenduren wat kouder. 10 Febr.: Zon op 8.07; onder 17.42. Maan op 2-53/ coder LJ.53.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 1