DAGBLADVOOR AMERSFOORT VRIJSTAAT TRIEST biedt trieste aspecten Vandaag... Hitier werd machtig door steun yan dollars" Militair optreden in Judea vereist, zegt commissie Auto bij de Roode Brug in de Vecht gereden Er komt overvloed van groenten Deens kustvaarder in storm vergaan Drie personen verdronken NaBenelux:Sedano /ij wenden ons tot Qod en Jan 1 )oIdaaf9 Ms hoccje nood en bitfre si rïjd ons wacht» De nood voorbij, bet fand invredes-staat^ "Vergeten wordt de Heer en Jan Soldaat Plaat of daad Dinsdag 10 Februari 1948 Achtste jaargang, No. 941 Opgericht door de Stichting „Het Parool" - Giro 510330. Bank: Rotterdarasche Bank. Postbus 9 Abonnements prijs 31 cent p. w. of 4.— p. kw. Losse nummers 10 cent Uitgave: N.V. De Nieuwe Pers Redactie en Administratie: Snouckacrtlaan AmcrsfoctfL Telefoon redactie 4291. Telefoon administratie 6235. Directeur-Hoofdredacteur: T J. DE BOORDE R. Ook Moskou publiceert documenten Verwijten aan Amerika over houding in jaren 1933-1939 In antwoord op de onlangs door het Amerikaanse departement van buitenlandse zaken gedane publicaties, waaruit moest blijken, dat de Sovjet-Unie Hitiers aanval op de Lage Landen goedkeurde, heeft gister avond de Sovjet-Unie drie \an haar oorlogsbondgenoten ervan beschul digd dat zij Hitier de oorlog hebben laten ontketenen. „Het State Depart ment" publiceert documenten uit 19391941, maar het zwjjgt over de jaren van 1933 tot en met München" dat Is ongeveer de toon die uit de Russische beschuldigingen spreekt. De officiële Russische publicatie zegt. dat de drie Westelijke gealli eerden reeds in 1946 besloten heb ben. materiaal uit Duitse archieven over de jaren "18 tot '45 te publi ceren De Russische documenten kanten zich tegen de pogingen van heer sende Amerikaanse kringen, om door middel van lastercampagnes de invloed van progressieve elemen ten, die voor betere betrekkingen met Rusland pleiten, te ondermij nen. „Dollars als mest" Een lange passage wordt gewijd aan de Amerikaanse financiële steun aan Duitsland in de trjd tus sen de beide wereldoorlogen. Deze dollarregen was nis mest voor de Duitse oorlogsindustrie. De mllliarden dollars die In de oorlogs economie van Hitier werden geïn vesteerd, brachten het oude Duitse oorlogspotentieel weer op de been en gaven het Hltlerreglme de wa pens die het voor zlln agressie no dig had. Duitsland had ln korte tiid weer de beschikking over duizen den en duizenden tanks, vliegtui gen, kanonnen en oorlogsschepen van het nieuwe type. Het Moskouse document haalt het in 1933 gesloten Brits-Duits- Frans-Italiaanse verdrag aan als bewijs dat Frankrijk en Engeland achter de rug van de ontwapenings conferentie om de vrede en veilig heid der landen een slag hebben toegebracht. Voorts hebben deze beide landen in 1934 de anti-Russische houding van hun bondgenoot Polen uitge buit en het zodoende tot een non- agressiepact tussen Hitier en het door patriciërs geregeerde Polen laten komen. Ook houdt de verkla ring zich bezig met de door Von Ribbentrop te Londen gesloten vlcotovereenkomst. waarbij Duits land toestemming kreeg zijn vloot ©p te bouwen. Belgische grensarbeiders legden het werk neer Meer dan 20 000 van de 47.000 in Frankrijk werkende Belgische grens arbeiders, zijn in staking gegaan. Aan beide zijden van de Frans-Bel, gische grens heeft de gendarmerie posten betrokken doch tot nu toe deden zich geen incidenten voor. Zoals bekend zagen de Belgische grensarbeiders, die groot contingent arbeidskrachten voor de fabrieken ln Noord-Frankrijk opleveren, als gevolg van de herwaardering van de Franse franc, hun weeklonen met 49 procent verminderen. Aangezien de onderhandelingen tussen de Belgische en Franse dele gaties tot nu toe geen resultaat heb ben gehad, werd gistermorgen beslo ten het werk neer te leggen. Ver wacht wordt dat het aantal stakers vandaag nog groter zal zijn. In tegenstelling met de winter 46/47 is deze winter voor de groen tekwekers buitengewoon gunstig geweest. Al het plantmateriaal is uitstekend tot zijn recht gekomen. Bijna twee maanden vroeger dan vorig jaar kunnen de groenteplant jes in de „koude" grond worden uitgezet. Aan de veiling in Leiden is zelfs al spinazie van de koude grond aangevoerd De verwachte grote aanvoer van voorjaarsgroente maakt het zeer gewenst dat Nederland een deel van zijn overvloed exporteert naar de Engels-Amerikaanse bezettings zones van Duitsland en naar Enge land. Onderhandelingen hierover zijn reeds enige tijd gaande. Engeland heeft echter reeds te kennen gegeven dat het dit jaar geen meloenen en perziken zal af nemen. Het gevolg hiervan zal zijn, dat deze vruchten in eigen land tegen billijke prijzen verkrijgbaar zullen zijn. Japans kabinet treedt af Het Japanse kabinet onder leiding van een socialistische minister-presi dent heeft besloten af te treden. Pre mier Katayama verkoos deze oplos sing boven een splitsing in zijn par tij. waarvan de linkervleugel wei gert samen te werken met de con servatieven onder leiding van Ka tayama. Dinsdag zal de premier officieel het ontslag van zijn kabinet in dienen. Weerbericht WIND UIT UITEENLOPENDE RICHTINGEN Weersverwachting, gel dig tot Woensdagavond: Krachtige tot matige wind. draaiend naar richtingen tussen Noord- West cn Noord-Oost, maar later weer naar Zuid-West krimpend. Vanavond en vannacht plaatselijk enige regen, dan opklarend, doch morgen In de loop van de dag weer toenemen de bewolking. Weinig verandering van tempe ratuur. 11 Febr.: Zon op 8 05: onder 17.44, Maan op 0.09; onder 19.05. Utrecht-Baarn wordt electrisch De electrische bovenleiding van het Spoorwegbaanvak Utrecht Baarn zal op 1 Mei gereed komen. Het zal echter op die datum, nog niet mogelijk zijn de stoomlocomo tieven „op stal" te zetten, omdat de Spoorwegen over te weinig electrisch materieel beschikt. Maar het idyllische treintje is dan toch wel weer een stap dichter tot zijn einde genaderd. Bemanning gered Vier uren hebben de Noordzee- golven gistermiddag gebeukt op de Deense coaster „Lotte Skou" die vijf mijl ten Noorden van IJmuidcn voor anker was gegaan om afdrijven naar de kust te voorkomen. Toen gaf het schip de strijd op, even voor half zes verdween het in de golven, nadat de bemanning in dé uitgeva ren reddingsboten was overgestapt. Om twee uur ontving Schevcnin- gen-radio een noodsein van de kust vaarder. Het vaartuig bleek toen reeds voor de tweede maal van ziin anker te zijn losgeslagen, het dreef op dat ogenblik snel af in de rich ting van de kust. Onmiddellijk na het SOS kozen de motorreddings boten „Neeltje Jacoba" en „Presi dent Steijn" zee om hulp te verle nen. Tien leden van de bemanning van het in nood verkerende schip werden overgenomen. Inmiddels sloegen de golven over het dek van de „Lotte Skou". dat al spoedig lek raakte. Ook de lui ken van het voorlogies werden in gedrukt. Toen stroomde hét water naar binnen en stond vqgt, dat het schip als verloren moest worden beschouwd. De overgebleven negen opvarenden, onder welke de kapi tein, gingen eveneens over op de „Neeltje Jacoba". Deze reddingsboot botste bij het manoeuvreren enkele malen tegen de voorsteven van de coaster. Licht beschadigd keerde het vaartuig om ongeveer kwart over zes in de haven van IJmuiden terug Dag aan dag rijden Arabische troepen 'over de Palestijnse grens De UNO-commissie voor Palestina is met algemene stemmen tot de slotsom gekomen dat militair optreden noodzakelijk is om de ver deling van Palestina, ondanks de gewapende tegenstand der Arabische landen door te zetten. Bij de Veiligheidsraad is een ontwerp-statuut voor een internatio nale politiemacht ingediend. De strijdmacht zou onder de bevelen van de door de UNO te benoemen gouverneur moeten staan. Bewoners van Jeruzalem of van de Joodse en Arabische deelstaten zouden er geen deel van mogen uitmaken. Jeruzalem moet gedemilitariseerd worden. VOOR DE KUST bij Wijk aart Zee verdween de Deense kustvaarder Lot- ee Skou" in de golven na urenlange strijd. Velen sloegen de reddingspo gingen van het strand af gade. Gisteravond heeft zich in een van de buitenwijken van Utrecht een ernstig ongeval voorgedaan, dat aan drie personen het leven heeft gekost. Omstreeks half acht, toen de storm het hevigst was reed op de Hogelanden een 4-persoons auto- tje bestuurd door de 27-jarige ver tegenwoordiger B. F. Smit uit de Harpstraat 5 te Utrecht. In het wa gentje waren verder nog gezeten zijn echtgenote de 25-jarige C. E. SmitKrijnsen en haar 61-jarige moeder M Krijnsen uit de Harp straat 5 bis. Hulpgeroep baatte niet Door onbekende oorzaak reed de auto, nabij de Rode Brug plotse ling in de Vecht en geraakte geheel onder water. Op dat moment was er niemand ter plaatse, zodat het dra ma zich ongezien voltrok. De be stuurder schijnt toen nog kans te hebben gezien om de linnen kap te openen en uit de auto te klim men. Boven op het dak staand heeft hij om hulp geroepen, waardoor enige omwonenden werden gewaar schuwd. Toen der.en echter op de plaats des onheils verschenen, za gen ze juist de man van de wagen wegdrijven, doordat er een sterke zuiging in het water was ten ge- gevolge van het feit, dat de sluizen daar waren geopend. De man werd naar de diepte ge'trokken en kon niet worden weergevonden. De di rect gewaarschuwde politie heeft toen met een haak de twee dames uit de auto getrokken, die reeds bleken te zijn overleden. Van half- acht tot ver in middernacht heeft men met sleepdreggen nog getracht het stoffelijk overschot van de be stuurder op het droge te brengen, echter zonder resultaat. Plannen voor tollinie der Scandinavische landen (Van onze Scandinavische correspondent) De conferentie van de drie Scan dinavische premiers en verscheidene andere ministers in Stockholm, die door de besprekingen de laatste da gen over de eventuele aansluiting van Scandinavië bij de Westerse Unie in de algemene politieke be langstelling heeft gestaan, is giste ren geëindigd, zonder dat de deel; nemers een officieel communiqué hebben uitgegeven. De conferentie heeft zich zonder twijfel nimmer met het probleem Scandinavië en de Westerse Unie bezig gehouden, im mers hieromtrent ziüi door alle drie landen reeds duidfiijke negatieve verklaringen gegeven, maar wel met het plan van een Scandinavische tol linie naar het voorbeeld van Bene lux. Het initiatief hiertoe ging. van Denemarken uit. De onderhandelin gen van het hiertoe opgerichte co mité zijn. naar verluidt, zo goed als afgesloten en men houdt er rekening mede. dat de voorstellen van de nieuwe organisatie Sedano in de naaste toekomst bekend zullen worden. Direct na het ongeval waren een ziekenauto en een geestelijke aan wezig, doch hun bijstand kwam te laat. Met een kraanwagen van de fa. Jongerius is de auto op het droge getrokken en ter beschikking ge steld van de politie. Omtrent de oorzaken tast men tot dusver vol komen in het duister. Vermoedelijk is de stuurinrichting defect gewor den of heeft de auto in de zware storm aan bestuurbaarheid verlo ren. Vanochtend had men nog geen spoor ontdekt van de bestuurder, hoewel er nog is gedregd. Zegering Hadders van rechtsvervolging ontslagen Het Eerste Kamerlid R. Zegering Hadders, dat door het Bijzonder Gerechtshof te Leeuwarden wegens verraad van een Engelse piloot ver oordeeld was tot een boete van 10.000 subs, drie maanden hech tenis, is door de Bijzondere Raad van Cassatie ontslagen van alle rechtsvervolging. Vijftienduizend geuniformde en bewapende, in Syrië getrainde sol daten uit de Arabische landen zijn tot op heden de Palestijnse 'grens overschreden, meldt een A.P.-cor- respondent na een bezoek aan de gebieden waar zich Arabische troe penconcentraties bevinden. Regel matig blijven zij de grens overko men met een of twee vrachtauto's per dag 300 tot 500 gevechts- klare mannen per week. Zij schijnen geconcentreerd te worden op plaat sen van waar uit zii Judea in tweeën kunnen hakken, in de hoop de Joodse verdediging zo in twee driehoekige enclaves te kunnen drijven: een rond Tel Aviv, de an dere rond Haifa. De militaire organisatie der Ara bieren bestaat uit een aanvalslecer van speciaal opgeleide en goed be wapende soldaten en een verdedi- gingsleger van volksmilitie. Deze twee groepen staan niet met elkaar in verbinding. Wapens in bazars Het aanyalsleger. dat reeds op verscheidene plaatsen ln de Arabi sche streken van Palestina is ge legerd, is in geen enkel onzicht on derworpen aan het gezag^an bur gerlijke autoriteiten. Bevoorrading geschiedt geheel uit de depots aan de andere kant van de grens. De troepen zijn goed bewapend. Zii dragen battle-dress in Amerikaan se snit. De verdediging is in handen van een meestal ongeoefend volksleger, zonder uniform en met een fantas tische. bewapening: geweren, uit de zakken stekende revolvers, dolken en handgranaten aan de gordel. Als de Britten zijn vertrokken... De Arabieren hebben hun poli tieke geschillen laten rusten of tot later datum bewaard „om de weg te bereiden voor militaire actie in Palestina met het oog op de nabij heid van de datum van het terug trekken der Brit-':'" troepen." aldus verklaarde een Arabier, die in nauw contact staat met de besprekingen van de raad der Arabische liga te Cairo. De pas benoemde bevelhebber van het „Arabische leger dat de bevrij ding van Palestina voorbereid", de Iraakse generaal Ismail Safwat Pasja is uit Damascus te Cairo aangeko men voor het bijwonen van de bij eenkomst van de politieke commissie van de Arabische liga. Hij bracht met zich mee een rapport over de vorderingen van de militaire opera ties in Palestina sedert het aanne men van het verdeelplan door de UNO. Men meent te weten, dat in dit rapport wordt voorgesteld een „tweede front" in het Zuiden de Sinai-woestijn te openen, ten einde de Haganah. het Joodse ver- dedigingsleger te dwingen haar strijdkrachten in Palestina in tweeën te verdelen. Mevr. Roosevelt komt 15 April Mevrouw Eleanor Roosevelt zal op 15 April met een K.L.M.-vlieg- tuig uit Londen in Nederland aan komen. Zij zal zich die dag naar de Utrechtse universiteit begeven, waar zij zal promoveren tot ere doctor in de rechtswetenschappen; Munitie is in de Arabische steden in de tabakswinkel te koop en ge weren, pistolen en handgranaten worden in de bazaars verkocht. De burgemeester van Nablus, die het bevel heeft gegeven de scholen te ontruimen en in te richten als hospitalen zei: Het Is geen tijd voor opvoeden, maar voor vechten en het verplegen der gewonden. De dichter Jan Prins overleden In het Diaconessenhuis te Naar- den, waar hii verpleegd werd. is Maandagavond om kwart voor ze ven in de ouderdom van twee en zeventig jaar overleden Chrlstiaan Louis Schepp (psneudoniem Jan Prins). De heer Schepp werd 5 Februari 1876 te Rotterdam geboren. Van 1888 tot 1892 bezocht hii het gym nasium te Rotterdam en het insti tuut Wegerif te Nijmegen. In 1892 ging hij naar het Koninklijk Insti tuut van de Marine, waar hii ver bleef tot 1896, in welk jaar hii als zeeofficier in dienst trad. In 1924 werd hii afgekeurd en gepension- neerd als kapitein-luitenant ter zee. in 1929 volgde ziin bevordering tot kapitein ter zee titulair. In 1911 kwam onder het pseudo niem Jan Prins zijn eerste bundel gedichten „Tochten" uit. Ziin twee de bundel „Getijden" verscheen in 1917, zeven laar later gevolgd door „Verschijningen". Een bundel ge dichten over Indië verscheen in 32 onder de titel: „Indische gedichten" daarna verscheen „Ter gedachte nis." De begrafenis van de dichter Jan Prins zal plaats vinden op de begraafplaats Oud-Eik en Duinen Vakbonden in verzet tegen Labour Sedert Attlee's verklaring In het Lagerhuis over de regeringspolitiek Inzake lonen en prijzen dreigt een ernstig conflict tussen Labour en de vakbeweging. De regering, beducht voor infla tie, heeft voornamelijk op aandrin gen van Sir Stafford Cripps beslo ten geen loonsverhogingen toe te staan, wanneer die niet gerecht vaardigd wordt door productiever hoging. Het bestuur var. de Trade Unions Congress heeft zich hierovei nog niet uitgesproken, maar zij heeft bovendien weinig zeggenschap over do politiek van de aangesloten bonden. Twee vakbonden, die een kwart millioen regerings-employé's vertegenwoordigen, hebben wel reeds hun standpunt bepaald. Zij hebben zich tegen de loonstop uit gesproken. Men verwacht dat de komende weken critiek zullen zijn voor de regering. De Antwerpse zesdaagse Schulte-Boeyen leiden in Antwerpse Zesdaagse De stand na de sprints van Maan dagavond 24 uur was voor de kop groep van de Antwerpse Zesdaagse: 1. SchulteBoeyen, 22 pnt. Op een ronde: 2. BruneelNaeye. 113 pnt. 3 KintDepredomme. 42 pnt 4. LapébieSeres. 39 pnt.; 5. Adri- aenssensBruyland. 28 pnt. In 75 uur legden de renners 1807.375 km af. veracht» ALS men ons hier aanvalt, betekent dat binnen tien uur een atoombom paar uur aan de Joegoslavische kant Btlg'tdo". De An.riks.nse officie, die He, ,e9en de reesU9- gever van de Weltwoche zei, bedoelde hiermee, dat de telefoonverbindingen zich hier met verloochening van hun waarover de vrijstaat Triest beschikt, prima in orde zijn, Maar zijn uitlating economische doctrines zo hartstoch- t ti t, j ft- r t telijk uitspreken voor een vrije ruil is symptomatisch voor de politiek van het voldongen feit die hoogtij viert van goederen en de Sovjetstadhou- in de twee zones, waarin deze creatie van de UNO verdeeld is. Een politiek, der zich zo luid beklaagt over het die. verhindert dat Triest, eertijds een welvarende haven en thans zowel 5an to* samenwerking bij de Angelsaksen aan de andere politiek als economisch een fiasco, voorlopig ook maar één vrachtschip zijn kant van de streep. Maar dezen heb- lading zal zien lossen, hoewel deze haven'een van de grootste en meest ^en genoeg van deze toepassing van ^uHlfeerée Europa i, ee"dkaans^ Op het ogenblik ligt er alleen een de Portretten van Tito en Stalin een levensmiddelen exporteert, maar er Amerikaans oorlogsschip, dat de Plaats vinden. communistische agitatoren voor te- verst vooruitgeschoven Westerse Men probeert objectief te blijven, rugkrijgt voorpost is in Europa: enige kilomé- maar dat valt moeilijk, wanneer Wie gouverneur? ters landinwaarts loopt de demarca- men ln de Joegoslavische zone. in r),» man Hi» nncr cteeHe -ai tielijn, het verlengstuk van het be- de eertijds zo rijke zomerresidentie worden aangewezen als gouverneur faamde Ijzeren gord.jn, waarachter Capo d'Istria. de schamele winkel- "oor cde St ÏÏiüst wachCeen Tito's aanhangers, in weerwil van etalages ziet. terwijl vijftien kilo- bemidenswaardice taak Na ziin het vredesverdrag met Italië meter verder, in de zaken in de aanstelling door de Veiliehefdsraad want daarin was de staatsregeling stad Triest zelf. alles te krijgen is. moet déz" e™^olitiechef benoemen van Triest vervat maken, dat hun bontmantels, wittebrood en nylon- Politietroepen' moeten negentig da beleid een getrouwe copie is van dat kousen - en dat alles binnen de gen daarna de p°Ia1s innemen van der Russen in de Sovjetzone van grenzen van dezelfde vrijstaat. Hier. de huidige (Engelse Amerikaanse Duitsland Op agrarisch gebied wor- in de zone B. waar de muren van en Joegoslavische) 'bezettingstro»- den bijvoorbeeld drastische hervor- de huizen eruit zien alsof zij aan Den <j;e dan OD „przopk- van Ho mingen in collectivistische zin door- een huidziekte lijden, waar de stra- verneur h°t gebied moeten ontruimen" gevoerd, compleet met onteigening ten verwaarloosd zijn. zodat zij vol hun echtTr ook veSoSceri van grootgrondbezit, en deportatie gaten zitten, waar de kinderen in te bliivenSi» hii Ha?««TSÏÏiSmE van de bezitters, die nog van geluk lompen lopen, en de vrouwen met £ht. Volgens het vredesveïdrao kunnen spreken als zij erin slagen blote benen in de bijtende wind. JS£en. de*Tevelhebbwsvan deze zonder kleeisgjieuien de Anglo- Tfaliaa«c «akn» ^roePen aan het verzoek van de gou- Amerikaanse zone te bereiken. Ker- Italiaans taboe vornour volHoon tor,™ kelijke bezittingen worden in beslag Alle opschriften wijzen erop. dat naderhand ingelaste clausule!) genomen en onder de boeren ver- het Italiaans consequent geweerd de betrokken regeringen een andere deeld (maar de Sloweense bevol- wordt. „Wij zijn Joegoslaven", „Wij maatregel treffen. /j king, die zeer religieus van aard is. willen Tito", etc., alsof men zichzelf Geen wonder, dat de inwoners van gaat in het geheim dóór. haar by- nog moet overtuigen.... De land- Triëst opmerken, dat deze gouver- dragen te leveren aan de kerkelijke man. die toch nog anders denkt, kan neur wel een bijzonder verstandig gemeentenT De godsdienst onder- dit met een fijn gevoel voor nu- man zal moeten zijn. Aan welke ver drukken bleek onmogelijk, daarom ances nog slechts uiten door te- zuchting dan meestal de enigszins bleef ook in de ..zone B het kerk- gen zijn paard Italiaans en tegen wrang klinkende correctie wordt bezoek toegestaan en zelfs de ver- zun hond Sloweens te spreken. toegevoegd, dat. als hij een bijzon ering der ikonen in eigen huis. De armoede is er weerzinwek- der verstandig man is. hij helemaal mits.... naast de heiligenbeelden kend. groot en wie dan ook maar een niet naar Triëst zal komen,..A ER is de vorige week ln de Ka mer en daarbuiten nogal wat te doen geweest over de z.g. rijm prent van generaal Spoor Het betreft de plaat, die wij hierbij al- drukken; zij zou in opdracht van het kabinet van generaal Spoor zijn vervaardigd en in omloop gebracht. De bestemming van de plaat was de burgerij, maar zij is, in grote vorm en in briefkaart formaat, ook in handen gekomen van de soldaten ln Indonesië. Het vers, dat er op voorkomt, ls een vertaling van het gedicht van Rudyard Kipling: God and soldier we adore In time of danger, not before The danger is passed and all thing righted, God is torgollen and the soldier slighted. Wat vindt U nu van deze plaat? heeft men ons gevraagd. Dat ls gauw gezegd: wat het versje be toogt is hard, maar waar. Ieder een kan dat weten. In de bezet tingstijd, toen de nood hoog was, waren de kerken overvol; na de bevrijding zijn ze weer leeggelo pen. In de bezettingstijd waren de illegale strijders helden; nu wor den hun idealen vertrapt en al zouden we niet willen zeggen, dat ze veracht worden, „slighted' d.w.z. ln een hoekje gedrukt wor den ze wel. Dat hoekje moge een mooie eregrafhof zijn, het is en het blijft een hoekje Bij hun gra ven worden mooie redevoeringen gehouden, ze worden bijgezet in gedenkboeken e.d maar het maakt toch de indruk van „sligh ted" En menige strijder uit die tijd slaakt de verzuchting: was ik maar zwarte handelaar gewor den, dan was ik er beter aan toe; of: als ik zeg, dat ik illegaal ge weest ben krijg ik de betrekking, waarnaar ik solliciteer juist niet, het is geen aanbeveling meer „soldaat" geweest te zijn En als men het begrip „soldaat" ruimer wil nemen en niet alleen op illegale strijders betrekt, dan zit er in het versje helaas ook veel waars. In bittere strijd zijn v/ij. mensen gauw geneigd ons tot God te wenden en op Jan Soldaat te rekenen, en als het leed gele den is, vergeten we beiden snel. Een dankstond, een gedenkboek, een grafzerk en we gaan over tot de orde van de dag. Al kunnen we de samenvoeging van de gekruisigde Christus en de gehelmde soldaat niet bepaald fraai vinden, wie eerlijk durft zijn zal moeten bekennen, dat men ln bittere strijd hen óók naast el kaar geplaatst heeft en dat bid den voor de overwinning van een bevriend leger in v/ezen hetzelf de is, als het afbeelden van God en de soldaat op één plaat. Men kan theologische discussies op zetten over de vraag, of dit aan roepen van God aanvaardbaar is, betogen dat God ln de gedach- tenwereld van deze plaat onge veer dezelfde rol speelt als de noodrem in de trein zoals in een dagblad werd opgemerkt en zich afvragen of we ons niet Rilke's woorden te binnen moeten brengen: Ge moet niet bang zijn, God, De menschen zeggen: mijn, Tot alle dingen, die geduldig zijn. Maar zo gebeurt het nu een maal in dagen van strijd en bit- ttre nood en deze toestand geeft de plaat hard en bitter weer. nPOCH hebben wij tegen de ver- vaardiging en de publicatie van deze plaat grote bezwaren. Want: met welk doel wordt ze verspreid? Om het publiek er van te doordringen, dat men in vre destijd God niet moet vergeten? We kunnen moeilijk aannemen, dat het kabinet van generaal Spoor is veranderd in een cen trum voor evangelisatie onder buiten-kerkelijken of in een insti tuut tot verbreiding van de waar heid aangaande het Opperv/ezen. Dat is het dus niet. Wil generaal Spoor opkomen voor zijn gede mobiliseerde manschappen? Dat zou een vaderlijke houding zijn, die men alleen maar kan waar deren. Maar dan ls dit niet de methode. Verspreiding yan deze i plaat wekt onder de soldaten al leen maar wantrouwen, tegenzin, angst voor de toekomst, en de burgerij, die hen straks weer ui haar midden gaat opnemen, zij worden door déze plaat niet tot de gewenste houding aangespoord. Het aanschouwen van deze plaat zal de mensen niet tot andere go- dachten brengen. Als generaal Spoor iets voor zijn mannen wil doen en wie zal dat niet toejuichen en welk verstandig mens zal hem niet wil len helpen moet hij geen bitter heid kweken en geen wantrou wen zaaien, maar dan moet hij in samenwerking met de bevoeg de instanties, met de talrijke verenigingen van allerlei aard, met de politieke partijen, met de arbeidsbureaux maatregelen op stellen en uitwerken, waardoor wordt voorkomen dat Jan Soldaat wordt „veracht". Het zou van grove nalatigheid getuigen, indien ons volk de uit Indonesië terugkerende soldaten ging verachten en hen niet snel hielp de hun toekomendo plaat sen in de maatschappij ln te ne men. Wil men dat bereiken, wil men ons volk daartoe aansporen, uitstekend, maar dan door posi tieve maatregelen, niet door het kweken van defaitisme en wan trouwen. Ons volk veracht de uit Indonesië terugkerende soldaten geenszins, integendeel, het heeft bewondering voor hen. Het wil r.iets liever dan hen als gewone burgers in zijn midden opnemen, hen ontberingen en teleurstellin gen doen vergeten. Misschien moet het daartoe hier en daar worden aangespoord. Ons bezwaar tegen do rijm prent van Spoor is derhalve dit: de inhoud moge bitter en waar zijn, maar niemand heeft iets aan praatjes en plaatjes. Het enige waar Jan Soldaat wat aan heeft zijn: daden. Deze week 2 eieren Onze Haagse redacteur ver neemt cfat deze weck on de bonnen- lijst een bon zal worden aangewe zen waarop ieder twee eieren zal kunnen kopen. HET VARKEN Een van onze lezeressen is gaan watertanden, toen zij in ons blad een foto zag. vertonend een groot hok vol. varkens en daarbij de aansporing, dat men niet onverschillig met aardappel schillen moet omgaan. Zij schrijft: „Wij in Nederland zien maar spo radisch varkensvlees. Er wordt her haaldelijk aangedrongen op verhoging van de productie, maar als een arbei der geen behoorlijk vet en vlees te eten krijgt, is het voor hem onmoge lijk die productie op te voeren. Laat de regering dergelijke aansporingen dus voor zich houden, het hindert ons arbeidersvrouwen alleen maar." We zijn dankbaar voor deze uiting, want zij staaft, wat wij onlangs be toogdenhet heeft geen doel de men sen aan te sporen tot groter producti viteit, als men hun niet eerst goed te eten geeft en een doel geeft om voor te werken en te leven. We kunnen, niet vaak genoeg zeggen: dat doel heb ben vele mensen nu niet en ze heb ben ook niet voldoende voedsel om dat doel te krijgen. Dat lijkt materialis tisch. maar Is het niet. Want wie de bijbel kent. weet dat daar Iemand tot zijn discipelen zeide: „geef gij hun te eten" en dat Hij erst daarna tot de menigte sprak. Niet andersom. Als we nu zien. dat /- 1947 voor 510 millioen gulden aan producten van landbouw, veeteelt, visserij, bos exploitatie en jacht werd uitgevoerd, ofwel 28.6% van de totale uitvoer en voor 243 millioen gulden aan textiel en kleding, dan vragen we ons af. of er niet een andere verdeling van de ex port mogelijk zou zijn. We zijn er diep van doordrongendat export hard nodig is. Doch op lange termijn gezien stimuleert men de export niet door aan de arbeiders het nodige te onthouden. En als het niet anders mocht kunnen, als u>e alleen kunnen blijven bestaan door export, óók van het hoognodigs, dan is eis. dat: 1. ons dat heel duidelijk wordt ge zegd. 2. dat men ons volk een doel geeft om voor te leven en te werken*

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 1