DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Vandaag... Economisch beleid zal geen wijziging ondergaan Rauter nam maatregelen... Münchenpolitiek niet voor rekening van Labour Meer dan honderd Belgische mijnen liggen stil Vier Niwin-artisten lieten bij vliegkamp het leven BENELUX NAAR LONDEN, maar hoe? Den Haag wellicht geen UNO-zetel Vakbondoppositie tegen Labour Voor terugkerende militairen Tenlasteleggihg omvat 7 punten Regering zal gasfabrieken vorderen „Ik ben heus geen Marlène Dietrich" BONNENLIJST Donderdag 12 Februari 1948 Achtste jaargang, No. 943 Opgericht door de Stichting „Het Parool" - Giro 510330. Bank: Rotterdamsche Bank. Postbus 9 Abonnements prijs 31 cent p. w. of 4.— p. kw. Losse nummers 10 cent Uitgave: N.V. De Nieuwe Pers Redactie en Administratie: Snouckaertlaan Amersfoort. Telefoon redactie 4291. Telefoon administratie 6235. Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDE R. Den Haag gereserveerd Van betrouwbare zijde ver luidt te Londen, dat is voorge steld een bespreking over de wijze waaróp de Benelux-landen bij het werk van de driemogend- hedenconfereyitie over West- Duitsland betrokken moeten worden het eerste punt te doen uitmaken van de agenda der conferentie. Er bestaat dientengevolge weinig kans op formele uitnodiging aan Ne derland, België en Luxemburg voor dat de conferentie 19 Februari te Londen is geopend. Het bericht werd in Den Haag met grote reserve ontvangen. Men wijst erop dat de drie mogendheden blijkbaar nog niet van gedachten hebben gewisseld over de wijze waarop de stem van Benelux zal worden gehoord: schriftelijk of door afvaardiging van een delegatie. De opvattingen over de Duitse kwestie zijn aldus officiële krin gen in Den Haag, al herhaalde ma len onder de aandacht van de be zettende mogendheden gebracht, maar tot dusver zonder resultaat. Wanneer de Benelux-landen geeii ruimer mogelijkheden worden ge boden dan met een nieuwe nota hun standpunten ter kennis van de con ferentie te brengen, kan daarvan niet veel goeds verwacht worden De Lage Landen wensen zelf aan de beraadslagingen deel te nemen. Twee hindernissen Twee grote problemen houden de noodzakelijke economische eenheid tussen Frankrijk en Be nelux tegen: het onvermogen van de grote mogendheden om tot overeenstemming te komen over de Duitse kwestie en de onzekerheid over de toekomst van de Franse koloniale gebie den. Alof de Louvencourt, secretaris, generaal van de Franse delegatie voor de economische samenwerking van Frankrijk met de Benelux- landen, van wie deze verklaring af komstig is, voegde aan het tweede, punt toe: Frankrijk kan niets doen zo lang de toestand in de overzeese gebiedsdelen niet is gestabiliseerd. En aan het eerste: Ongelukkiger wijze zijn de Duitse vraagstukken niet in handen van Europese mo gendheden. Prof. v. d. Brink Situatie deels gunstig geen inflatie; deels ongunstig nijpend dollartekort Prof. dr J. R. N. van den Brink, minister van Economische Zaken, heeft de begroting van zijn voorganger in de Tweede Kamer verdedigd na op gemerkt te hebben, dat hij diens beleid in grote lijnen zal blijven voe ren. Voorts gaf hij een beeld van de huidige economische situatie gunstig door het uitblijven van inflatie en de grote sociale rust, die sinds de bevrijding heerst; ongunstig omdat ons nationaal vermogen aanmer kelijk is ingeteerd en ons dollavtekórt nijpend wordt geacht en ten slotte beantwoordde hjj de vragen en opmerkingen der Kame: „Benelux-economie dient verwezenlijkt In dit verband zegde hij toe alle pogingen aan te wénden voor een spoedige verwezenlijking van een economische Unie van de Benelux- landen. Wat de loon- en prijspolitiek be treft behoort er nauwlettend op te worden toegezien, dat gezonde be- drijfeconomische overwegingen niet in het gedrang komen. Veel wordt vaak aangezien voor winst, dat be drijfseconomisch gezien geen winst is. Verdere stijging van de export moet de hoeksteen zijn van het economisch program der komende jaren. Ook aan de industrialisatie wijdde prof. v. cl. Brink zijn aandacht. Hij merkte op. dat de regering elk stre ven in dit opzicht dient te steunen, doch dat de industrialisatie zelve Trygve Lie, secretaris-gene raal der U. N. O., die onlangs een bezoek aan Europa bracht, heeft te Lake Success tegenover de pers te kennen gegeven, dat DenHaagin verband met het huisvestingsvraagstuk wellicht de winsten, uitgeschakeld zal worden als zetel voor de aanstaande alge mene vergadering der U.N.O. Arbeiders eisen loons verhoging De Britse Labourregering onder vindt sterke tegenstand van de vak verenigingen tegen haar besluit, een loonstop in te voeren, 'want ze venendertig vakverenigingen, teza men drie millioen arbeiders verte genwoordigend, hebben gisteren gere lonen voor him leden geëist. Een commissie uit de Trade Union Congress, die gisteravond Attlee, Cripps. Bevin en Morrison bezocht, heeft de ministers gevraagd om een toelichting op de vorige week aan gekondigde loonstop De onrust in de vakbeweging is sinds de vorige week afgelegde ver klaring toegenomen en onder de reeds aanhangig gemaakte looneisen bevinden zich die van de spoorweg arbeiders, de transportarbeiders van het vervoer over de weg, mijnwer kers en kantoorbedienden in het mijnbedrijf, ambtenaren en leden van de bond van technisch en op- zichthoudcnd personeel. Sir Stafford Cripps zal heden in het Lagerhuis een regeringsverkla ring afleggen over de politiek die de regering tegenover de winsten denkt te voeren, want de vakverenigings leiders, die acht millioen georgani seerde arbeiders vertegenwoordi gen. vinden dat een loonstop verge zeld moet gaan van een controle op De speciale commissie van negen man. die zich bezig houdt met de kwestie der volgende algemene ver gadering, komt Maandag bijeen om Lie's rapport over zijn bevindingen met betrekking tot de eventuele ze tel (Parijs, Den Haag, Brussel of Geneve) te vernemen. Het algemene gevoelen te Lake Succes is. dat Parijs zal worden ge kozen. Lie wilde zich niet uitlaten over zijn eigen voorkeur. Twee Turkse Spitfires in Bulgarije neergeschoten Volgens een officiële Bulgaarse verklaring zijn Maandag boven het Bulgaarse plaatsje Sozopol, twee Turkse spitfires door Bulgaarse grenswachten neergeschoten. Twee maal werd ter waarschuwing een vuurpijl afgeschoten, doch cle vlieg tuigen landden niet. Het er\e werd daarop neergeschoten en kwam in zee terecht. De piloot verdronk. De piloot van het andere vliegtuig, dat tot dalen gedwongen werd, kreeg lichte verwondingen. Volgens de .Bulgaarse verklaring kunnen de vliegtuigen zich niet in de weg vergist hebben, -daar het weer voortreffelijk was en de toestellen laag vlogen. Curacaose delegatie wacht töt Vrijdag Vrijdag zal het afzonderlijke overleg tussen de minister van Overzeese gebiedsdelen en de delegatie, van Suriname en van Curagao worden voortge zet. De leden van de Curagaose dele gatie, clie het voornemen te kennen hadden gegeven, onverwijld naai de West terug te zullen keren, in dien het overleg. Dinsdag met de minister gepleegd, niet tot een be vredig :nd resultaat zou leiden, hebben besloten, in ieder geval te •blijven tot na het overleg van Vrijdag. De soldaten, die uit Indonesië ttarugkeren krijgen drie weken lang gratis reizen op alle openbare mid- j delen van vervoer. De desbetref fende ministeriële beschikking is vandaag van kracht geworden. Naar wij vernemen 4s het om prac- tische redenen nog niet mogelijk, dat de soldaten van de Johan van Oldenbarnevelt al van deze regeling profiteren. Zij zullen zooveel moge lijk hun reiskosten vergoed krijgen. i opmerkingen der Kamerleden. door de ondernemers zelf tot stand moet worden gebracht In dit ver band zei hij, dat vooral de utility- productie van onschatbare waarde zal blijken. Een productiewet achtte de minis ter niet nodig, omdat de bestaande distributiev/et z i.voldoende be voegdheden geeft; een prijzenwet is echter in voorbereiding. Het onderwerp Benelux be sprekende. merkte hij op, dat deze unie van alle partners offers zal verlangen, stellig zullen er naaelen optreden, maar zonder offers is geen grote zaak te ver krijgen Wil er van de economi sche unie iets komen, dan zal men tal van vraagstukken onder het oog moeten zien. Van de commissie „Lonen en Prijzen" is thans nog niets te zeggen dan dat documentatie verzameld wordt. Het idee van de economische unie moet in de Benelux-landen leven, dan kan er veel bereikt worden. Middenstand-sanering Tenslotte stipte de minister nog en kele algemeen in de belangstelling staande punten aan. In het kort ko men deze op het volgende neer: Publiekrechtelijke bedrijfsorgani-, vorderd; medewerking zal worden satie zal met alle kracht worden be- verleend aan de sanering van be paalde bedrijfstakken in de midden stand. hoewel het initiatief volgens prof. v d. Brink niet van de over heid moet uitgaan; binnenkort is een herziening te wachten van een aan tal winstmarges in het kruideniers- bedrijf; het vaststellen van winst marges zag de minister in de toe komst gaarne in overeenstemming met het bedrijfsleven. De Valera heeft thans 67 zetels in de Dail De uitgestelde verkiezing in het district Carlow-Kilkenny heeft tot resultaat gehad dat Thomas Derrig, de minister var Onderwijs, in het parlement van Eire is herkozen. De Valera's zetel-totaal is hiermee dus cp 67 gekomen. President Bencsj van Tsjecbo- Slowakijc heeft Prins Bern hard voor zijn verdienstelijk werk tijdens de tweede wereldoorlog onderschei den met het Tsjechische oorlogskruis. DE ACTRICE HETTY BECK wordt 17 Februari a.s. 60 jaar. Het Amsterdams Toneelgezelschap geeft Zondagavond 22 Februari een jubi leumvoorstelling in de Stadsschouw burg te Amsterdam van ..Ik herin ner me moeder," waarin de jarige de hoofdrol vervult De winter heeft het dit jaar goed voor met Europa. Al waarschuwden de immer voorzichtige weervoorspcllers dat er nog kans op vorst is. in ieder geval zijn wij er tot nu toe niet slecht afgekomen, in Rusland registreerde men reeds de hoogste wintectempcratuur sinds 50 jaar. het sterftecijfer in Berlijn is niet half zo hoog als vorig jaar. Öostenrijk heeft zich al gebaad in warme zonneschijn en Frankrijk verwacht een record-oogst. In Denemarken keren alweer trekvogels terug en in Noord-Itahê zijn al crocusscn en nar cissen te zien. En bovenstaand plaatje werd gemaakt in Nederland, waar een boer zijn vee vast jn de wei het om het te laten profiteren van het malse jonge gras. dat nu niet zoals verleden jaar maandenlang door een harde witte korst bedekt is. Polizeiführer verantwoordelijk gesteld voor systematisch terrorisme Rauter's tenlastelegging, die gis termiddag voor publicatie werd vrij gegeven. omvat zeven punten, die alle betrekking hebben op het door de voormalige HÖhere SS- und Po- lizeiführer gevoerde beleid. 1. Jodenvervolging. Rauter nam in kader van de Duitse vervolgingspoli- tiek opzettelijk maatregelen, met als algemene strekking het afzonderen, samendrijven en gevangen nemen der Joden als onderdeel van hun de portatie over de Duitse grens, het geen voor velen de dood betekende. 2. „Arbeitseinsatz." Rauter nam maatregelen razzia's, controles. 2e distributiestamkaart. Arbeits Kon- troll Dienst die deportatie van ge vangen werkkrachten uit de burger bevolking met het oog op slavenar beid in Duitsland als gevolg hadden. 3. Roof. Rauter nam maatregelen, die een drastische roof van goederen^ toebehorende aan Nederlandse bur gers, verzekerden. Alles onder het mom. zij verzetten zich tegen de be zettende macht fit zij namen een vijandige houding aan. 4. Vorderen van radio's. Rauter nam maatregelen, die de Nederlandse be volking dwongen hun radio's in te leveren. 5. Razzia's onder studenten. Rauter nam omstreeks 5 Mei 1943 maatrege len. die het overbrengen van Neder landse studenten naar Duitsland be oogden. 6. Représailles. Rauter nam maat regelen. om te voorkomen dat Neder landse politie-ambtenaren zouden onderduiken. Hun familieleden wer den n.l. met overbrengen naar con centratiekampen bedreigd. 7. Moord. Rauter nam maatregelen ter vergelding van tegen de bezetten de macht gerichte of als zodanig ge achte handelingen. A. représaille moorden op bur gers. terwijl deze voor andere feiten reeds gevangen zaten. B. „Silbertanne-actie." waarbij burgers werden neergeschoten. voor welke misdrijven dan zoge naamd geen daders konden wor den gevonden. Dit beleid, gevoerd in de jaren 1940—1945. zo besluit de tenlasteleg ging. voerde opzettelijk tot een sys tematisch terrorisme, waarvoor Rauter verantwoordelijk moet wor den gesteld. Hamster geen banden, we produceren genoeg! De opheffing van de distributie van rijwielbanden heeft tot gevolg gehad, dat verscheidene rijwielhan delaren hun winkelvoorraad Dins dagavond reeds hadden uitverkocht. De A.N.W.B. dringt er bii het pu bliek met klem op aan, geen rijwiel banden te gaan hamsteren. De productie bedraagt ongeveer 400.000 buitenbanden en 360.000 binnenbanden nor maand en er is geen enkele reden, om aan te ne men. dat dit productiepeil niet kan worden gehandhaafd. Er komen dus banden gonoeg om aan een re delijke behoefte te voldoen, mits het publiek de voorziening met zelf in de war stuurt. Bovendien bedenke men. dat de banden welke men lange tijd bewaart, er niet be ter op worden! Londen over Russische verklaringen: „Maar in Moskou zitten nog wèl dezelfde machthebbers als voor de oorlog" „Nooit hebben \v|J van Russische z(Jde een verzoek gekregen om t« mogen deelnemen aan het onderzoek naar buitgemaakt© Duitse docu menten" heeft het Engelse ministerie van buitenlandse zaken gezegd naar aanleiding van Russslsche beweringen in deze geest, die door radio- Moskou waren verspreid. Wel gaf de zegsman echter toe, dat de Sovjet-1 Unie nooit is uitgenodigd, deel te nemen aan het bestuderen van Dult»6 documenten In het bezit der Westerse mogendheden. Amerikaanse. Franse en Britse experts hebben in Berliln meer dan twee millioen Duitse documenten onderzocht en er zijn vage plannen geopperd om in April een bijeen komst te houden om te beslissen welke daarvan later eventueel voor publicatie in aanmerking zouden komen. Geen protest Het Russische plan. stukken te publiceren die betrekking hebben op de Fraris-Rrits-Duitse relaties voor 1939 zal in Engeland geen pro test ontmoeten. „Zü zullen hier vrijelijk kunnen worden geïmpor teerd", zegt het Foreign Office. ..want in (lit land bestaat geen cen suur". Het bestaan van enige .sa menwerk mg" tussen de drie Wes telijke mogendheden voor wat bc- treft de documenten die het State Department onlangs het licht heeft doen zien over dc Russi sche steun aan Hitiers inval in dc Lage Landen o.a. wordt door het Britse ministerie ontkend. „Het is in Londen nimmer ont kend" zo luidt de verklaring van het Foreign Office, „dat de Wester se mogendheden verantwoordelijk zijn geweest voor een politiek-van- tevreden-stellen In de jaren vóór München. maar ten gunste van de huidige Britse regering kan worden aangevoerd, dat de betrokken poli tiek voor rekening komt van een vroegere regering, terwijl In Mos kou geen soortgelijke verandering van verantwoordelijkheid heeft plaats gehad. ZESDAAGSE TE ANTWERPEN Na de sprints van Woensdag avond negen uur luidde de stand in de Antwerpse Zesdaagse: 1. AdriaenssensBruy landt 33 pnt. Op 1 ronde: 2 Bruneel—Naeye 193 pnt; 3 Thyssen—Depauw 87 pnt; 4 OckersVan Steenbergen 73 pnt; 5 LapèbieSeres en Kinrt Deprehomme 64 pnt; 7 Schulte Boeyen 23 pnt. D verige koppels lagen op 4 of meer ronden. Ongeveer 55.000 Belgische mijnwerkers zijn in staking gegaan om - kracht bij te betten aan hun eis van 732 loonsverhoging. Zij baseren hun eis op de stijging van de kosten voor het levensonderhoud. Bjj de staking dreigen zich 22.000 arbeiders van gas- en electrici- teitsbedrjjven aan te sluiten. De regering heeft de gouverneurs van de negen provincies instructie gegeven requisitie van de gas- en electii- citeitsbedrjjven voor te bejeiden, voor het geval de staking doorgaat. Zij zouden vandaag repatriëren Onder de slachtoffers van de vliegtuigramp bij Padalarang. 24 km ten N. van Bandoen, bevinden rich vier Niwin-artisten: de 38-jarige Johan Gütlich te Rotterdam, cellist, de 26-jarige Elisabeth Everts, pianiste, de 42-jarige Francien Gerritsen, voor drachtskunstenares en de 21-jarige Rudy Broer van Dijk. violist, alle drie uit 's-Gravenhage. Dit gezelschap zou over twee dagen naar Nederland zijn vertrokken. Sergjej Eisenstein overleden De Russische filmer Sergjej Mi- chajlowitsj Eisenstein is overleden. Eisenstein was nog kort geleden bezig met de omwerking van het tweede deel van zijn film „Iwan de Verschrikkelijke". Dit deel had in de Sowjet-Unie aan scherpe cri- tiek bloot.gestaan. Het eerste deel van „Iwan" is enige tijd geleden in ons land vertoond. Eisenstein is in 1898 geboren. Hij is aanvankelijk bij het toneel werkzaam geweest en sinds 1924 filmproducent. Sedert 1929 was hij professor aan het Sowjet-staatsin- stituut voor cinematografie. Eisenstein wordt gerekend tot degenen, die met behulp van het technische middel van de film een karakteristieke kunstvorm hebben geschapen. Met Poedofkin behoort hij tot de bekendst geworden Sowjet-filmers. Zijn werk was ge heel geïnspireerd op de proletari sche' revolutie en het voortschrij den der Sowjet-Ünie. gelijk hij in woord en geschrift verklaard heett. „Pantserkruiser Potemkin", „Tien dagen, die de wereld deden wan kelen", „De generale lijn" enz. leg gen hiervan getuigenis af. In de vormgeving legde hij de nadruk op beeldenwisseling (mon tage), evenals Poedofkin, met wie hij echter, wat de toepassing be treft. van mening verschilde. Eisen stein heeft in de tijd van de film liga-beweging ook ons land be zocht. Zondag was de regering bespre kingen begonnen met de vakver eniging der -mijnwerkers. Dinsdag werd overeenstemming bereikt met de vertegenwoordigers der arbei ders om hun toeslag van vijf pro cent toe te kennen. Een®commissie werd ingesteld om de hoofdeis der arbeiders, een loonsverhoging van 7/2 procent, te bestuderen. Maar de arbeiders namen hiermee geen genoegen en een deel hunner ging in staking. Gisteren lagen 100 van de 200 mijnen in het Zuiden van België stil. In het gebied van Luik was dit met een paar mijnen het geval; in andere delen van het land was de situatie normaal. Intussen lieten ook de arbei ders der gas- en electriciteits- bedrijven hun eis horen om een soortgelijke bijslag van 5 voor hen die geregeld op het werk verschijnen. Zij dreigden met staking, die t^i- gevolge zou hebben dat alle Belgische gas- en electriciteits- fabrieken binnen 24 uur ko men stil te liggen. Besprekingen gaan door De werkgevers waren bereid de toeslag toe te staan, mits de rege ring hun de hierdoor gemaakte k«isten vergoedde. De regering wei gerde echter hiertoe ovre te gaan en de werkgevers wezen de eisen der arbeiders af. De besprekingen tussen arbei ders, werkgevers en regering zijn voortgezet en er wordt spoedig een beslissing verwacht. Volgens de socialistische partij zijn de communisten voor de sta king aansprakelijk. Hoewel het on getwijfeld waar is, dat de commu nistische partij enkele weken gele den alle arbeiders opriep om ho gere lonen te eisen, wijzen politie ke waarnemers op de algemene stijging der kleinhandel-prijzen en menen, dat dit de beslissende fac tor voor de arbeiders is geweest. Bussen-pech in 't Gooi Vier autobussen van de Neder landse Buurtspoorwegen zijn in de laatste 20 uur betrokken geweest bij ongelukken Gistermiddag omstreeks 1230 uur passeerden twee bussen van de li.in HilversumVreeland elkaar op de smalle dorpsweg te Kortenhoef. Een derbussen kwam daarbij te ver op de zachte berm, waardoor de wagen in de Kortenhoefsevaart kantelde. De 15 inzittenden wisten zich door een noodraam te redden en kwamen met een nat pak. enkele builen en de schrik vrij. Omstreeks 9 uur gistermorgen brak op de Rijksweg van een bus van de lijn HilversumAmsterdam de stuurstang, waardoor de in volle snelheid rijdende bus over de weg slingerde in de richting van de langs de weg gelegen vaart. De chauffeur remde uit alle macht. Hij kon de bus. geen 10 cm. vjn de vaart verwij derd. tot stilstand brengen Bovendien kwamen Dinsdagavond in Laren en Blaricum nog twee bus sen in aanrijding met andere auto's, waarbij enige materiële schade ont stond. 1 Verbetering salarissen N.S.-personeel De formele goedkeuring door de minister van Verkeer van de voorstellen ten behoeve van ver betering der arbeidsvoorwaarden van het N.S -personeel kan dezer dagen worden verwacht. De Niwin in Nederland heeft zich vandaag van de droeve taak ge kweten de familieleden van de ver ongelukten op de hoogte te stellen. Zii hadden zich verheugd op het aanstaande weerzien hunner ver wanten. die sedert midden October van het vorige laar zowel voor mi litairen als voor burgers in geheel Indonesië met succes waren opge treden. Deze Niwin-artisten waren langer in cle tropen gebleven dan het plan was, omdat hun contract op aandrang van militairen en bur gers was verlengd. Het lag dan ook In de bedoeling van de Niwin in Nederland het ge zelschap bVi zijn terugkomst van haar buitengewone waardering te doen blüken. Het was noodweer Over de vliegramp zelf worden van officiële zijde de volgende na dere bijzonderheden gemeld. Het ingestelde onderzoek heeft uitgewe- wezen dat het toestel te 16 05 uur bij een spoorweg is neergestort en daarna in brand is gevlogen. De stoffeliike overschotten zijn Woens dagochtend naar het hospitaal te Tjimahi overgebracht. Volgens een baanwachter woedde er tijdens de ramp een noodweer. „Laat men toch niet rondbazui nen, dat ik als een soort Marlène Dietrich naar Hollywood ga", klaagt Henriëtte Davids. „Ik ga inderdaad naar Amerika en wel in ieder geval voor 1 Mei, hoogst waarschijnlijk op 12 of 14 April. De K.L.M. zal mij dan naar New Ycrk brengen, waar ik 5 dagen zal blijven. Vandaar reis ik door naar Hollywood. Mijn gehele verblijf in Amerika zal qngeveer 6 weken du ren". Op een persconferentie heeft 2ij medegedeeld, dat in Hollywood een documentaire film over haar on derduiktijd zal worden vervaar digd. Het scenario hiervoor wordt gedeeltelijk ontleend aan haar ei gen levensbeschrijving, die kort geleden onder de titel „Mijn Le venslied" is verschenen en waarin o m. de gebeurtenissen in de Hol lar.dse schouwburg worden weer gegeven. „Heintje" zal in deze film een der hoofdrollen vertolken. Haar tegenspelers zullen echter uitsluitend Amerikanen zijn. DE VLIEGTUIGRAMP BIJ BANDOENG plaats waap ~i WRAK WGRO OCVCMPCN MUKIUTV- TJIAMCVJ<TER «TjILAMC OPACALARANS 1 Raélarr.a/vlAla N SOEKA^oètlT"*- EgjgEPt-'1 Handelsaccoord met Engeland gesloten Britse industrieproducten voor Nederlands voedsel De gecombineerde handelspolitie ke en financiële besprekingen tussen Groot-Brittannië in Nederland zii 11 gisteren beëindigd. Er werd over eenstemming bereikt op alle hoofd punten. welke besproken werden, met inbegrip van het punt „finan ciële regeling der oorlogsschuldcn". In 1948 zullen er op basis van het nieuwe handelsverdrag voor een waarde van zeventig millioen pond sterling aan goederen tussen Groot- Brittannië en Nederland uitgewis seld worden. Nederland zal in 1943 grotere hoeveelheden voedsel naar Engeland zenden, met inbegrip van eieren, spek en zuivelproducten. Het zal van Groot-Brittanië indu striële producten ontvangen. De verscheping van steenkolen van het Ver. Koninkrijk naar Nederland zullen worden hervat. Het handelsverdrag met Tsjechoslowakije, dat op 23 December, na vijf weken onder handelen, werd geparafeerd, is in Praag ondertekend. Het be paalt de totale omvang van het handelsverkeer tussen Neder land en Tsjechoslowakije op 275 rrullioen gulden, vervoersdiens ten inbegrepen. Nederland zal aart Tsjechoslowa kije leveren: Philipsproducten. tin, rayon, vlas. rubber, chemicaliën, copra, vis. vlees- en visproducten en groenten Tsjechoslowakije zal naar Nederland exporteren: machines, walserijprodncten, half afgewerkte ijzerproducten, voertuigen, banden, textiel, porcelein. papierproducten, lederwaren, chemicaliën, glas en glasbijouterieën, hout en hop. Voor het tijdvak van 15 t.m. 28 Februari 1948 geeft elk der volgen de bonnen recht op het kopen van: Bonkaarten JvA, KB. KC 802 181 Melk: 4 liter melk 183 Melk: 7 liter melk 186 Vlees: 100 gram vlees 187 Vlees: 300 gram vlees 188, 189 Boter: 250 gram bote^ of margarine of 200 gram vet 209 Algemeen: 150 gram kaas of 1871/2 gr. korstloze kaas 208 Algemeen: 2 eieren 206 Algemeen: 400 gram brood of 1 rantsoen vermicelli e.d. (Geldig t.m. 21 Februari). 204 Algemeen: 1600 gram brood (Geldig t.m. 21 Februari). 199 Algemeen: 500 gram sinaas appelen (voorinlevering) 192 Reserve: 125 gram citroenen (voorinlevering) 193 Reserve: 200 gram kaas of 250 gram korstloze kaas 195 Reserve: 800 gram brood (Geldig t.m. 21 Februari). 198 Reserve: 400 gram brood (Geldig t.m. 21 Februari). Bonkaarten KD, KE 802 683 Melk: 12 liter melk 686, 687 Vlees: 100 gragi vlees 683 Boter: 250 gram boter of mar garine of 200 gram vet 689 Boter: 125 gram boter of mar garine of 100 gram vet 708 Algemeen: 2 eieren 706 Algemeen: 400 gram brood of 1 rantsoen vermicelli e.d. (Geldig t.m. 21 Februari). 704 Algemeen: 400 gram brood (Geldig t.m. 21 Februari). 699 Algemeen: 1 kg. sinaasappe len (voorinlevering) 693 Reserve: 100 gr. kaas of 125 gram korstloze kaas 695 Reserve: 400 gram brood (Geldig tJm. 21 Febr.) Bonkaarten MA? MB. MC. MD. MF. MG. MH 803 (bijz. arb., a.s. moeders en zieken) 1063 Brood: 800 gram brood 1068 Boter: 250 gram boter of margarine of 200 gram vet 1062 Margarine: 250 gr. boter of margarine of 200 gram vet 1064 Kaas: 200 gram kaas of 250 gram korstloze kaas 1069 Eieren: 5 eieren 1067 Melk: 5 liter melk 1061 Vlees: 300 gram vlees 1066 Vlees: 200 gram vlees Bovengenoemde bonnen kunnen reeds op Vrijdag 13 Februari wor den gebruikt, met uitzondering van de bonnen voor melk, waarop eerst op Maandag 19 Februari a.s. mag worden gekocht. De bonnen 199 en 699 algemeen (sinaasappelen) en 192 reserve (ci troenen) moeten uiterlijk op 21 Februari bij een handelaar in groente en/of fruit worden ingele verd. Spanje De Protestanten in het Roomse en fascistische Spanje hebben het zeer on gemakkelijk. Wij hebben daar in Ne derland zo geen idee van. omdat de clerus daar zich totaal anders gedraagt dan hier. Daarom is het opmerkelijk, dat ook in Roomse kringen verzet op rijst tegen de gewetensonvrijhetd. waar in de Protestanten in Spanje moeten leren. In een Frans Rooms blad stond dezer dagen het volgende te lezen. ..Het wordt tijd. dat we gaan besef fen, dat als men een behoorlijke ge-' meenschap van mensen wil. elke aan tasting van de vrijheid van geweten een aanval is op de vrijheid van de mens en ons dus persoonlijk raakt. ..Voor de Protestanten in Spanje eisen wij: niet alleen de mogelijkheid om hun kinderen verre te houden van Rooms godsdienstig onderwijs, maar ook de gelegenheid om hun kinderen Pro testants onderwijs te laten geven. Wij willen, dat. hun overtuigingen geëerbie digd worden, in militaire dienst, in zie kenhuizen en in gevangenissen. Wij ufillen. dat zij hun doden kunnen be graven overeenkomstig hun geloofsop vattingen en dat zij behoorlijke eigen begraafplaatsen krijgen." ..Dat zijn naar onze mening de m i- nimum-rechten welke aan de Protestanten in Spanje daadwerkelijk gegarandeerd moeten worden; op het ogenblik zijn die rechten ofwel dubieus of bestaan zij helemaal niet." Dit is een Rooms geluid, dat we met voldoening registreren. Weerbericht OPNIEUW TIJDELIJK REGEN Weersverwachting, gel dig van Donderdag avond tot Vrijdagavond: Na enkele aanvankelijke opklaringen spoedig veer toenemende be volking met opnieuw tijdelijk regen en later Iets zachter. Toenemen de en weer naar Zuid west draaiende wind. 13 Febr.: Zon op 8.02: onder 17.4 Maan op 9.34; onder 21.27.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 1