DAGBLAD VOOR AMERSFOORT, Regering „Hatta" zal overeenkomst ten volle uitvoeren MONNIKENDAM binnenkort weer open voor het publiek Vandaag... Benelux moet 'n stem hebben in Londen-conf erentie Kamer aanvaardt begroting Economische Zaken In de ,,Renville"-besprekingen deed Republiek de meeste concessies BATAVIA FEL VERTOORND Italië keurt tolunie met Frankrijk goed Laat het Westen zich organiseren Vrijdag 13 Februari 1948 Achtste jaargang, No. 944 Opgericht door de Stichting „Het Parool" - Giro 510330. Bank: Rotterdamsche Bank. Postbus 9 Abonnements prijs 31 cent p. w. of L- p. kw. Losse nummers 10 cent Uitgave: N.V. De Nieuwe Pers Redactie en Administratie: Snouckaertiaan Amersfoort. Telefoon redactie 4291. Telefoon administratie 6235. Directeur-Hoofdreclacteur: TJ. DE BOORDE R. Commissie van Goede-Diensten rapporteert: Op 17 Februari neemt de Veiligheidsraad het rapport van de Commissie van Goede Diensten in behandeling. Het bevat alle documenten, nota s en uitwisselingen van gezichtspunten tussen de commissie en beide betrokken partijen en werpt dientengevol ge geen nieuw licht op de op de „Renville" gesloten overeenkomst, in het bijzonder ook, omdat het geen aanbevelingen inhoudt ifiet betrekking tot de verdere ontwikkeling van zaken. De meningen van de commissie voor goede diensten, die wer den uiteengezet op een persconferentie kunnen als volgt worden samengevat: Minderheden-belangen worden verzekerd J. Het stemt de commissie tot vol doening. dat haar bijstand ertoe heeft bijgedragen, dat tussen de par tijen een wapenstilstandsoverecn- komst is tot stand gekomen. Niet temin is het praematuur om te spre ken van een „werkelijk succes", zo lang de politieke overeenkomst nog geen feit is. De bestandsovcreen- komst is slechts een eerste schrede op de weg naar een overeenkomst. 2. De commissie hecht grote waar de aan het feit, dat de achttien lei dinggevende beginselen, door par tijen aanvaard als basis voor de politieke besprekingen, erin voor zien. dat hetzij op verzoek van de Nederlanders of van de Republikei nen. de voortgezette bijstand kan worden ingeroepen van de Veilig heidsraad of van de commissie voor Goede Diensten tot aan het tijdstip, waarop de souvereiniteit zal over gaan van Nederland op de Verenigde Staten van Indonesië Met deze bij stand „zijn langdurige onderhande lingen overbodig en is het mogelijk, In twee of drie maanden te komen tot een politieke overeenkomst". Volksstemming 3. Met betrekking tot de volks stemming verklaarde de woordvoer der der commissie: ..De volksstem ming zal worden gehouden onder de waarneming van de commissie voor, Goede Diensten." Hii voegde hier aan toe. dat bijzonderheden over de te houden volksstemming nog niet zijn uitgewerkt. Met de medewer king van beide partijen kan aan de commissie worden verzocht, de su pervisie van de volksstemming op zich te nemen. 4. In dit verband wees de woordvoerder op de ongewone po sitie der commissie met betrek king tot de oplossing van het poli- tièke conflict. Overeenkomstig haar instructies verleent zij bij stand aan beide partijen bij de politieke bespreking, doch het is duidelijk, dat een aantal autonome staten, die deelgenoot zullen zijn in de toekomstige Verenigde Sta ten van Indonesië, bij de politieke besprekingen eveneens een stem zullen hebben. Het mandaat van de commissie is door de Veiligheidsraad beperkt tot de gebieden Java, Sumatra en Ma- doera. doch de commissie is ge dwongen eveneens contact op te ne men met andere autonome gebieden, welke bn het conflict zijn betrokken „Ook voor die gebieden zal zij een commissie voor Goede Diensten moeten zijn." Geen marionetten Op de vraag, of al deze autonome gebieden zijn te beschouwen als „marionnetten-regeringen" werd ge antwoord. dat de volksstemming op dit piint het beslissende antwoord zal geven. Met betrekking tot de autonome gebieden buiten Java, Su matra en Madoera is de commissie van mening, dat men de bevolking dezer gebieden, zo zij zulks ver langt. eenzelfde volksstemming niet zal kunnen onthouden. 5. De commissie verklaarde met nadruk zonder echter met even veel woorden melding te maken van Madoera dat geen volksstem ming. gehouden voor de in de over eenkomst vastgestelde periode (zes tot twaalf maanden na onderteke ning van de politieke overeenkomst) geldig zal zijn. 6. De commissie sprak als haar mening uit. dat de regering-Hatta de door Sjarifoeddin ondertekende overeenkomst tenvolle zal uitvoeren gelijk zij dit tot nu toe reeds ge daan heeft. Zij verklaarde verder, dat ver wacht mag worden, dat ..90 van de bevolking, levend in het tegen woordige Republikeinse gebied, de Republikeinse regering bij de volks stemming zal ondersteunen". Wie wordt leider? 7. In antwoord op een desbetref fende vraag erkende de commissie, dat in de thans gesloten overeen komst meer concessies zjjn gedaan dopr de Republiek dan door Neder land. „De Republiek stemde erin toe, een van de vele deelstaten van de souvereine federatie te worden en legde zich tevens neer by de Ne derlandse demarcatielijn. welke echter spoedig zal verdwijnen. De Republiek heeft haar lot ge heel in handen van de Verenigde Naties gelegd. Het belangrUke punt in de nieuwe federatie is niet hel totale aantal der deelnemende sta ten. maar; wie het leiderschap over Indonesië zal overnemen". 8 Op de vraag, of de aanwezig heid van Nederlandse strijdkrachten de aanvaarding van de wapen stilstand door de Republiek kon motiveren, luidde het nadrukkelijke antwoord, dat, aangezien de com missie niet aansprakelijk is voor de Republikeinse motiveringen bij de ondertekening van de wapenstil stand en de politieke beginselen, de commissie van mening is. dat de Republiek de voorkeur heeft gege ven aan een politiek op lange ter mijn. welke haar een billijke ver tegenwoordiging garandeerde in de interim-regering, en tevens in de conventie, die de nieuwe constitutie voor de Verenigde Staten van Indo nesië zal'ontwerpen. De commissie gaf als haar mening te kennen, dat de meerderheid der Nederlanders in het moederland achter de huidige overeenkomst staat, evenals de Nederlandse rege ring. die volkomen te goeder trouw is en dat zowel de Indische regering als do Republikeinse regering en de niet-Republikeinse Indonesiërs de op de ..Renville" gesloten overeen komst ondersteunen. De zegsman der commissie legde er de nadruk op. dat zowel de Nederlanders als de Republikeinen er angstvallig voor waken, dat de belangen der minderheden verzekerd zullen wor- „C.v.G.D. overschrijdt haar bevoegdheid" Van verbazing tot verontwaardi ging varleerden reeds de verschil lende reacties van officieuze Ne derlandse kringen te Batavia. De zelfde stemming spreekt uit de of ficiële reactie: een communiqué van de Ned.-Indische regering over het rapport van de C.v.G.D. te Lake Success. .-.Bij jle C.v.G.D. heersen ernstige misverstanden over haar taak. competentie en over de feitelijke situatie in Ne- derlands-Indic". -Het optimisme van de commis sie, dat mogelijk binnen twee of drie maanden een overeenkomst zal kunnen worden bereikt wordt „absoluut ongemotiveerd" ge noemd. want geen van beide dele gaties heeft nog instructies ont vangen. „Het opnemen van contact met andere gebiedsdelen dan Java, Su matra en Madoera gaat eveneens buiten de bevoegdheden van de commissie en deze suggereert dat de Veiligheidsraad reeds thans er mee accoord zou gaan dat de com missie haar taak voortzet tot dat de V.S. van Indonesië zijn ge vormd", aldus het communiqué van Batavia. „Onbehoorlijk" Als „onbehoorlijk" wordt ge brandmerkt de suggestie dat slechts een volksstemming buiten Java en Sumatra zou kunnen uitmaken of de regeringen van deze gebieden als „marionettenregeringen" zou den zijn te beschouwen. Dat (zoals de commissie con stateert) „negentig percent van de bevolking in de tegenwoordige re publikeinse gebieden de republiek bij een volksstemming zou stu- nen" is volgens Batavia door de commissie zonder onderzoek aan genomen. den en niet over het hoofd zullen worden gezien. Tenslotte sprak de zegsman der commissie de verwachting uit. dat de Veiligheidsraad de commissie /.al verzoeken, aan te blijven tot het tijdstip waarop de Verenigde Staten van Indonesië zullén zijn tot stand gekomen. nr CRIPPS KONDIGT PRIJSSTOP AAN Industrie belooft haar medewerking Rlaarbiykelijk als antwoord op het verzet van de vakverenigingen, heeft sir Stafford Crlpps gisteren in het Lagerhuis, na de vorige week door premier Attlee aange kondigde loonstop, nu ook een prüsstop aangekondigd, waardoor 80 van alle goederen, waaron der voedsel, kleren, meubels en diensten onder het prUsbeheer- singssysteem zullen vallen. De maximum productieprijzen van alle goederen die onder dit systeem vallen, zullen worden vastgesteld op het niveau van het gemiddelde r.ver DecemberJanuari en zo spoedig mogelijk van kracht wor den. „En", zei Cripps, „ik zou graag een vrijwillig aanvaarde prijsstop zien voor alle goederen die hier niet onder vallen". Van de Federation of British Industries heeft de minister reeds te horen gekregen dat daar alle krachten zullen worden ingespannen om mee te werken. Meer veevoeder Dank zij het gunstige verloop van de import van veekoeken en voe- dergranen is het mogelijk de vee voeder-rantsoenen, die telkens voor de periode van ongeveer een maand worden vastgesteld, voor de periode van 15 Februari tot 13 Maart 1948 iets te verhogen. B' INNEN enkele weken wordt de wandeling door het plantsoen Zuid en over de Monnikendam weer opengesteld. De weg over de Waterpoort, langs de to rens is bijna gereed. Alleen de Oostelijke helling van de weg moet nog verhard worden, maar men is daar druk mee bezig. Zodra de weg weer vrij is raden wij ieder aan eens een wandeling naar de Monnikendam te maken, vlak bij het centrum der stad, dus spoedig te bereiken. In het plantsoen ontluikt het nieuwe leven al en krijgt het gras de prille, vroege voorjaarskleur. Imposant is het uitzicht van een der torens op de Beek en de^Lunterse beek, welke laatste door de Monnikendam wordt over welfd. Een der mooiste plekjes van Amersfoort is het hier, met prachtige uitzichten naar vier zijden op de beken, het plantsoen en het oude Amersfoort. De Monnikendam is een restant van de middeleeuw se verdedigingswerken. Deze werden in 1450 voltooid, maar in de \olgende eeuw bouwde men op deze plaats in de stadsmuur de waterpoort „Monnikendam" oyer de Luntersebeek. Men kon uit de poort een houten schot in de beek neerlaten, niet alleen bij wijze van sluis, om de waterstand te regelen, maar ook om vijan delijke schepen het binnen varen van de stad te belet ten. Twintig jaar geleden heeft men de stadswallen grotendeels geslecht en er de door Zocher ontworpen plant soenen aangelegd. Monnikendam bleef bestaan, maar slechts als een verwaarloosd, vervuild, langzaam verder afbrokkelend bouwwerk. Het huidige gemeentebestuur heeft gelukkig de restauratie ter hand genomen en wel zodanig, dat ABDOEL KADIR EL HOES SEIN I (x) is de man die de Ara bische legers van wapens cn mu nitie voorziet. Hier is hij. temid den van een groep vrijwilligers voor de strijd in Palestina, die in Damascus gevormd is. DE KLOKKEN VAN Arnhems Grote Kerk kwamen tijdens de Scptember-strijd naar beneden en lagen sindsdien onder het puin. De zware gevaarten zijn thans opge graven cn zullen naar een klokken gieterij worden vervoerd om gere pareerd te worden. de Monnikendam niet slechts als historisch monument herrijst maar ook dienstbaar gemaakt wordt aan het stedelijk gemeenschapsleven. De aarden wal, die het bouwwerk voor een groot deel aan hpt oog onttrok, is weggegraven. zodat de muren weer geheel zichtbaar zijn. De beneden het wegdek gelegen ka mers in de Westelijke toren, die volgestort waren met puin, zijn weer toegankelijk gemaakt, alle torenkamers zijn hersteld en zo no dig van nieuwe vloeren voorzien en ook overal elders zijn de muren in oude tiant gerestaureerd. De ka mers zijn binnenkort voor het pu bliek toegankelijk: men kan er door de schietgaten over de beken cn plantsoenen zien en in de open schouw omhoog kijken jn de ouder wetse, ruime schoorsteen. Een der torenkamers wordt als keuken ingericht. Daar zal men de wafels en poffertjes bakken, die het publiek er van de zomer al op het terras'kan gebruiken Het terras is 'n stenen verhoging aan de stads- zijde van de Luntersebeek. op de aarden wal aangelegd. Een stenen trap leidt omlaag naar een stenen aanlegstijger in de Luntersebeek. waar straks vele canovaarders naar de Monnikendam zullen stevenen om daar lafenis op te doen Op het terras zullen eenvoudige tafels en stoelen komen te staan. Nabij het kleine restaurant in de oude water poort zijn reeds toiletten aangelegd- Er zou nog veel meer over de Monnikendam te vertellen zijn B.v. over de grote ouderwetse lantaarns, die aan de muren bevestigd zijn Van de week op_ een avond zagen wij er één proefbranaèri: een mys terieus schijnsel over het water van de beek. Maar gaat u binnenkort zelf eens kijken. U zult zien dat het de moeite van een wandeling dubbel en dwars waard ia. Felle protesten tegen „Plesman-plan" Fel protesteren de hoofdingelan den van de Haarlemmermeer tegen het z.g. „Plesman-plan". dat het aanleggen van een centrale lucht haven bii Burgerveen beoogt. Zij wijzen op de grote nadelen, die een eventuele aanleg van zulk een uit gebreide luchthaven in het Zuiden van de Haarlemmermeerpólder zou meebrengen voor de landbouw en het delicate r fwateringssvsteem. Nieuw stakingsgerucht in Frankrijk In Parijs gaan geruchten over een nieuwe stakingsgolf die over een dag of tien zou losbreken De geor ganiseerde arbeiders schijnen een actie te willen voeren voor verdere loonsverhoging Hierdoor zou echter het gehele systeem van stabilisering van lonen en prijzen ontwricht worden. Vandaag vergadert de nationale economische raad. waarin werkge vers, werknemers en regering ver tegenwoordigd zijn. Volgens commu nistische statistieken zijn sinds 1 De cember de kosten van levensonder houd met 21 >/i gestegen. Donderdag heeft de Franse rege ring bij de Assemblée een wetsont werp ingediend om ongerechtvaar digde prijsverhoging tegen te gaan De regering blijft bij haar mening dat de stijging van de prijzen slechts 10 bedraagt, terwijl de werkge vers 12 aanhouden. De Italiaanse regering heeft giste ren goedgekeurd, dat met Frankrijk een douane-unie wordt aangegaan. Minister Sforza (buitenlandse za ken) is opdracht gegeven, met Frankrijk te gaan onderhandelen. Graaf Carlo Sforza heeft na dit besluit gezegd, dat de tolunie niet alleen een overeenkomst tussen de beide landen mag zijn. maar de basis moet vormen van een uitgebreide entente van alle Europese landen. Voor zulk een tolunie zal de eco nomische commissie, die door de on langs te Brussel over dit onderwerp gehouden conferentie is ingesteld, op 25 Februari te Rome de grote lijnen vaststellen. Smokkelaar in auto's tot drie jaar veroordeeld Een 23-jarige Haarlemmer is door de Haarlemse rechtbank veroor deeld tot drie jaar gevangenisstraf .met aftrek van voorarrest wegens diefstal en clandestiene uitvoer van auto's. Hij stal dertien wagens in Utrecht, Heemstede cn Baarn en vervoerde deze naar de Limburgs- Belgische grens, waar ze werden overgenomen door aldaar wonende medeplichtigen, die de buit voor hoge prijzen in België verkochten. De beschuldigde had bekend zeven van dergelijke autodiefstallen te hebben gepleegd, doch uit het on derzoek kwam vrijwel vast te staan dat hij veel meer op zijn kerfstok had. De officier van Justitie had vier jaar tegen hem geëist. Spaak betoogt: Wij wensen besprekingen op voet van gelijkheid over kwestie Duitsland Paul Henri Spaak, de Belgische 'premier, heeft voor de Belgische senaatscommissie voor Buitenland se Zaken de huidige positie van België op internationaal gebied breedvoerig besproken. Volgens een officieel communique zette Spaak allereerst uiteen, waar om België de door Bevln geponeer de beginselen steunde. Vervolgens schetste hij de beginselen, die de ef fectieve steun van de Benelux-lan- den zouden beheersen. Hiertoe behoort de voorwaarde, dat de kwestie Wcst-Duitsland geregeld dient te worden in samenwerking met. de Benelux. Spaak hoopte vurig, dat de Benc- lux-groep op voet van gelijkheid zou worden toegë'att.i tot de aan staande conferentie te Londen ter behadelin- van het Duitse vraag- stuk „Overeenkomsten tussen de Sov jet-Unie en haar naburen en va zallen" aldus Spaak ..kunnen al leen maar de vorming van een soortgelijke constellatie in het Wes ten ten gevolge hebben. Het Wes ten kan niet ongeorganiseerd blij- ven, terwijl Oost-Europa zich orga niseert. Men kan in oen overeen komst tussen Engeland. Frankrrik en de Benelux onmogelijk het begin van een politiek van agressie zien. omdat deze overeenkomst een poli tiek van wederzijdse bijstand bete kent. Deze wederzijdse bijstand zal uiteraard alomvattend moeten zijn. en zich over economisch, nolitiek en ook militair gebied moeten uit strekken. gezien het feit dat het een niet kan bestaan zonder het ander." Spaak zeide, dat er een tijd ge weest was. dat Stalin zich voorstan der van dergelijke overeenkomsten h"'< verklaard Met betrekking tot de aanstaan de conferentie in Londen over het Soldaten in België's gasfabrieken Geniesoldaten v déren sinds gisteren het werk uit in de Belgische gas- en electriciteits- bedrijven, waar ongeveer 17.000 arbeiders het werk heb ben neergelegd, omdat de werkgevers weigerden hun eis van een toelage van 5 voor geen-verzuim in te willigen. 0 De staking is niet algemeen, maar men verwacht toch een ern stige stagnatie als de staking lan ger voortduurt. De regering heeft besloten alle publieke en particuliere gas- en electriciteitsbedrijven te requireren en de arbeiders te mobiliseren. De staking der mijnarbeiders heeft zich gisteren met twintig mijnen in het zuiden uitgebreid. Ook de staking der grensarbei ders heeft zich uitgebreid. Dertig duizend van de 47.000 hebben het werk neergelegd. Een aantal fabrieken die met de staking niets uitstaande hebben, z:jn bovendien gesloten omdat op vele plaatsen de electriciteitsvoor- ziening stagneert. Russen houden weer Britse trein aan Van twee Britse treinen i Duitsland hebben Russische autori teiten vannacht weer' de wagons waarin Duitse passagiers zaten, af gehaakt. De Russen eisen behalve het tonen van de passen ook het recht op, de bagage te controleren en de wagons met Duitsers moes ten vanmorgen op het station achter blijven. Dit is reeds de vier de trein-aauhouding in drie weken. Socialisatie alleen uiterste middel, betoogt prof. v. d. Brink •Bij de voortgezette Kamerdebatten over de begroting van Economische Zaken verweet de afgevaardigde drs. Nederhorst (Arb.) de minister, dat diens rede te weinig concrete gegevens bevatte; over de deviezenpositie werd de Kamer niet ingelicht, ook niet over het productieplan. Ook over het investeringsproject tast de Kamer in het duister. Naar aanleiding hiervan diende de heer Nederhorst een motie in, waar in de grootst mogelijke openbaarheid wordt gevraagd inzake het econo misch beleid en een spoedige indiening van een deviezennota en een nota over het plan 1948. „Verzamel gegevens" Bovendien zag een tweede motie van de heer Nederhorst het levens licht, die in ernstige overweging gaf, teneinde een inzicht te verkrij gen in de financiële en bedrijfseco nomische resultaten in de verschil lende sectoren van 't bedrijfsleven, cijfermateriaal over de industrie te verzamelen, evenals dit voor de landbouw is geschied. Hierop deelde de heer Smeenk (A R.) mede, dat hij bezwaar maak te tegen de eerste motie, hoewel hij het oordeel van de minister wilde afwachten. Hij verklaarde echter zijn stem aan de tweede motie niet te kunnen geven. Volgens de mening van de com- munistische afgevaardigde Haken, mist Nederland in zijn economisch beleid vaste lijnen. We varen in de mist. merkte hij op Met hetgeen in de moties Nederhorst wordt ge vraagd kon hij zich verenigen; te vens informeerde hij waar de devie zen aan worden besteed. Ook de heer Korthals (V.V D.) kon met de eerste motie-Nederhorst meegaan, al betreurde hij het. dat zij niet drie maanden geleden Werd ingediend, toen ook de minister van Financiën achter de regeringstafel zat. Voorts verklaarde hij zijn stem aan de twee de motie te moeten onthouden. Probleem „Deviezen" Na deze sprekers kreeg de mi nister. prof. dr. J. R. N. van den Brink, het woord. .Hij betoogde, dat het beleid ten aanzien van de deviezenkwestie niet alleen hem competeert. Wel bracht hij naar voren. dat de deviezenpositie slecht is en dat het niet mogelijk zal zijn het aankoopprogramma, ook in deze pverbruggingstijd. te blijven volgen. Voorts merkte hij op. dat de minister van financien in een memorie aan de Eerste Ka- j mer thans nader op het deviezen- probleem is ingegaan. Prof. v. d. Brink zegde toe met zijn ambtgenoot van Financiën te overwegen een nota over de de viezen-situatie samen te stellen. De eerste motie-Nedcrhorst achtte hij overbodig, ook zonder de mo tie zou hij doen wat erin gevraagd wordt. De tweede motie-Nederhorst ont raadde hij. omdat ze z i. volkomen overbodig is. Het beoogde werk ge- schiedt dagelijks on 't directoraat- generaal voor de Prijzen. Voorts bleek de minister van me ning, dat socialisatie in een bepaald geval noodzakelijk kan zijn. Maar als men haar toepast moet het dui del ijk zijn. dat dit alleen het enige middel is om het doel het alge meen welzijn te bereiken, betoog de hij. Als er andere middelen zijn. dan moet getracht worden met het minst diepe ingrijpende middel te volstaan Eerst diént te worden nagegaan of de publiekrechtelijke bedrijfsorga nisatie in staat is in deze het al gemeen welzijn te dienen en wel licht beter dan socialisatie. Motie verworpen Hierop trok de heer Nederhorst zijn eerste motie in. De tweede ech ter handhaafde hij. waarna de mi nister nog opmerkte, dat uitbreiding van het accountantswerk het gevolg van het aanvaarden der tweede mo tie zou zijn en de resultaten zullen eerst bekend worden, als ze niet meer nodig zijn. De moeiten en kosten van het werk zullen ngar 's ministers oordeel niet opwegen tegen de voordelen. Daarom ont raadde hij de motie ernstig. De motie werd door de Kamer verworpen met 44 tegen 23 stem men. Nadat de begroting voor de staats mijnen was goedgekeurd, werd de I gehele begroting van Economische Zaken *.h.s. aangenomen, doch met j l,Jke de aantekening, dat de fractie der C.P.N. geacht wil worden te heb ben tegengestemd. Duitse vraagstuk deelde do premier mede. dat het nog; niet bekend was of de Benelux als gelijkwaardige partner eraan zou kunnen deelne men of alleen maar mocht moespre- Ice ovci enkele bijzondere kwesties als grenzen cn kwesties waarbij ae Benelux in het bijzonder was be trokken. Hii liet duicielillt uitkomen, dat hoewel de drie Benelux-landen een tremeenbchappelijke politiek hadden, ieder land zijn eigen be langen in het kader van de gemeen- schappph'ke nolitiek moest verde digen. Aan het slot van zijn rede. waarmede dè commissie haar In stemming betuigde mot uitzonde ring van het communistisch lid, zeide Spaak, dat een veel ruimere overeenkomst noodzakelijk was dan het verdrag van Duinkerken tussen ^Engeland en Frankrijk. Adriaensens-Bruyland winnen Zesdaagse Het Belgische koppel Adrlaens- sens-Bruyland heeft Donderdag avond de Antwerpse Zesdaagse ge wonnen. In 145 uur legden zij 3391 kilometer 2. werden Thyssens-Depauw (België); 3. Van Steenberghe- Öckers (België); 4. Lapebie-Seres (Frankrijk). Op drie ronden 5. Bruneel (België). 6. Schulte- Boeyen (Nederland). In de laatste klassementsprint kwamen het Belgische koppel Bruyneel-Naeye en de Nederlander Boeyen ernstig te vallen. Nacye werd met pen gebroken schouder weggedragen. Bruneel en Boeyen konden verder rijden. Labour doet niet mee aan Haags Congres De Britse regering en de La- bourparty hebben een uitnodiging om deel te ilemcn aan het in Mei in Den Haag te houden Congres voor een Veren.gd Europa afgesla gen. Dit is Donderdag meegedeeld door Winston Churchill, die voor zitter is van een der talrijke fede ralistische organisaties welke in Mei zullen congresser *n. Attlee's antwoord op in het be gin van /leze maand door Chur chill aan hem gerichte uitnodigin gen luidde, dat het .^ongewenst" zou zijn indien de regering offici ële stappen zou nemen en Shinwell, de huidige leider van de executie ve der Labourparty, was v—t óór deel, dat de bijeenkomst geen wer kelijk representatieve betekenis had en schreef dat de Executieve mogelijk het denkbeeld zou ver werpen. LIFTERS De A N.W.B. heeft gewaarschuwd: neem geen li[tcrs mee. Jammer voor de categorie serieuze lifters cn vooral hft-sters. die nu gebruik moeten gaan maken van verkeersmiddelen als bus tram en trein; jammer wellicht ook voor de automobilisten, die het niet zo ongezellig vonden eens een poosje charmant gezelschap te hebben op een lange ril, maar de ervaring heeft ons de laatste tijd geleerd, dat men met lifters lang niet altijd weet wat voor vlees men in de kuip heeft. Van charmant gezelschap gespro ken: ook dat is soms bedrieglijk. De zer dagen gebeurde het in de omge ving van deze stad. dat een automo bilist een verpleegster langs de weg zag staan. Ze scheen er wanhopig aan tóe. wenkte vurig en wekte de in druk. dat zij in allerijl naar een „spoedgeval" moest. De bestuurder stopte, deed de deur open. cn zag schielijk een nogal zwaar geschoeide voet in de deur-opening verschijnen gevolgd door een 'koffertje. Die te grote voet maakte dc automobilist argwanend: hij vroeg dc verpleegster of zij even wilde kijken of het achter lichtje wel brandde. Zij deed het en van die gelegenheid maakte de man gebruik om weg te rijden, met het koffertje. Nauwelijks was hij weg of hij zag cen paar honderè meter ver der weer een verpleegster staan. Hij gunde haar geen aandacht, maar reed naar het politiebureau. Daar werd het koffertje geopend; het bevatte een revolver. Hij heeft zijn bekomst van aspirant-lifters, ook al dragen zij het verpleegsterscostuum. Wij vinden het een schande voor ons land. dat zoiets gebeuren kan. dat bandieten zich niet ontzien het ver- pleegstefsgewaad te misbruiken en daardoor het gehele corps verpleeg- ters te duperen, zoals ook de fatsoen lijke lifters worden gedupeerd, door de misdadigheid van enkelen Het is hard. dat de vele goeden hier moeten lijden met de enkele kwaden. Weerbericht ZACHTER Weersverwachting, geldig tot Zater dagavond: Meest zwaar be wolkt met op vele plaatsen enige re- gen of motregen In de nacht \J\f hier en daar vor ming \an nevel of mis». Zwakke tot maUge Zuldweste- wlnd. Zach ter. vooral des nachts. 14 Febr.: Zon op 8.—: onder 17.50. Maan op 9.45; onder 22.38.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 1