DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Marshall bezorgd over „plan-M"-debat Een milliard voor direct Een stapje verder op de weg naar Europese eenheid? Uitwisseling van goederen tot 70 millioen pond Tweede Kamer vóór wijziging Hogeroriderwij s-wet Doortasten Arabieren gereed voor de aanval Congres vergeet fundamentele oogmerken, vreest hij In Berlijn spraken Rusland en USA Houd rekening met Bevins plan Jongens bieden dollarhulp Zaterdag 14 Februari 1948 Achtste jaargang, No. 945 Opgericht door de Stichting „Het Parool- Giro 510330. Bank: Rotterdamsche Bank. Postbus 9 Abonnements prijs 31 cent p. w. of 4.— p. kw. Losse nummers 10 cent Uitgave: N.V. De Nieuwe Pers Redactie en Administratie: Snouckaertlaan Amersfoort. Telefoon redactie 4291. Telefoon administratie 6235. Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDER. Slechts driehonderd schepen beschikbaar Als bet wetsontwerp van de se- naatscommlssle-Vandenberc: wordt aangenomen zal onmiddellijk na de aanvaarding van het Marshall-plan een milliard dollar beschikbaar worden gesteld, waarmee dus niet de .gecompliceerde procedure over de toewijzingen behoeft te worden gevolgd. De senaats-commissie heeft Tru- mans voorstel om vijfhonderd koop vaardijschepen aan de Europese landen af te staan. »chter gewij zigd Om tegemoet te komen aan de vele protesten die tegen het voor stel <rerezen zijn heeft de commissie slechts driehonderd schepen op de lijst gezet. De commissie heeft in prin- .cipe het Europees herstelpro gram. lopende over vier jaar en drie maanden, aanvaard. Zij heeft echter de eerste termijn (voorgesteld: 6.800 millioen dollar over 25 maanden) ge wijzigd in 5.300 millioen dollar voor 12 maanden. 'Beweegreden van deze wijziging Is het reeds eerder ter sprake gc- kojpen argument dat het huidige Congres niet het recht heeft het toekomstige Congres te belasten met de uitgave van zo grote som men. ook in verband met'de moge lijkheid van veranderingen in de wereldsituatie. Overigens zijn wijzi gingen als deze het resultaat van een compromis, dat bedoelt de te genstanders van het plan tot mede werking te krijgen. Het wetsont werp had de steun \an de volledige commissie voor buitenlandse aan gelegenheden. Waarschijnlijk zal het ontwerp op 1 Maart bil de Senaat in behan deling komen. Ondertussen moeten ook de overeenkomstige commissie van het Huis van Afgevaardigden, die nog steeds bezig is met haar parlementaire enquête, en het Huis zelf tot een beslissing zien te ko men. Offensief eernacht over vijf dagen Het hoofdkwartier van waaruit de Arabische aanval op Palestina gedaan zal woeden, Is in het Zui den van de Libanon gevestigd. Men verwacht, dat F&wzl FawkJl. opperbevelhebber van het aanvals- leger, in het begin van de. volgen de week het commando op zich zal nemen. Het grootste gedeelte van de of ficieren der generale staf is reeds aanwezig en on het hoofdkwartier waaien reeds de vlaggen, die de aankomst van de opperbevelheb ber en de inzet van de aanval zul len begroeten. Vijftienhonderd soldaten zijn deze week het heilige land binnen gedrongen, om zich te voegen bij de aanvalstroeoen die hier reeds gelegerd zijn. Een even groot aan tal heeft zich bij het kamp te Ka- tan a gevoegd. 1 Militaire waarnemers voorzien, dat de Arabische aanval binnen viif dagen zal plaats vinden. Fawkji, met wie een AP-cor- respondent 'n ochtend doorbracht, was vrolijk en optimistisch, maar liet niet veel los. ..Wij zijn gereed", zei hij. „Wij hebben de toestand in de palm van onze hand. Damascus is een mo dern Babyion geworden en strij ders uit alle Arabische landen zijn ruimschoots in staat om een Jood se invasie de kop in te drukken." Tekort aan benzine, dat eerst de militaire activiteit dreigde lam te leggen, is nu door de rantsoenering van de regering van Syrië verlegd op de burgerbevolking. Guerilla opgelaaid De guerillastrijd is in Palestina opnieuw ontbrand. Uit de streek van Jaffa en Tel Aviv worden hef tige gevechten gemeld. Een aantal Joden en Arabieren lieten het le- ven. De Hajganah heeft, gewapend met mortieren en automatische wapens, een aanval gedaan op het dorp Ja- zoer, een sterke Arabische ves ting aan de weg Jaffa-Jeruzalem. In het Noorden waren de Ara bieren in het offensief. Twee Brit se patrouilles werden hier aange vallen. Er vielen aan Britse kant enkele doden en gewonden. Van Vredenburch naar George Marshall, de Ameri kaanse minister van Buitenland se £aken. heeft in een rede voor het Nationaal Instituut voor de Landbouw voor het eerst in het openbaar zijn bezorgdheid geuit over de vorderingen van het debat over de hulpverlening in het congres en zijn vrees, dat de fundamentele oogmerken van het plan wellicht zullen worden vergeten. Het plan. zo zeide Marshall, vormt een geweldige poging tot constructief leiderschap. Hel zal. indien het wordt aangeno men, behoren tot de grote histo rische ondernemingen in de an nalen van de wereldbeschaving. De gevolgen van zijn succes, of mislukking, zullen het voortbe staan van de soort van wereld, waarin democratie, individuele vrijheid, economische stabiliteit en vrede gehandhaafd kunnen blijven, bepalen. Ook verklaarde hij, dat de Sow- jet-Unie en haar communistische geallieerden de na-oorlogse crisis trachten te exploiteren, teneinde een controlerende invloed in geheel Europa te verkrijgen. Indien men het hulpprogram niet uitvoert, moet men verwachten, dat West- Europa onder dezelfde controle komt zoals die thans in Oost-Euro pa wordt uitgeoefend. Marshall juichte het plan van eeit West-Europese Unie ten zeerste toe. Een mislukking van het herstel program voor Europa zou leiden tot de onderwerping van West-Europa, hetgeen een „betreurenswaardige terugslag" in alle gebieden rond het Europese vasteland teweeg zou brengen. „Uit zuiver geografisch oogpunt bezien zou dit betekenen, dat het Midden-Oosten en het gehele ge bied der Middellandse Zêe hier on middellijk bij betrokken zullen zijn. De positie van de Britse eilanden en de gehele structuur van het Britse gemenebest, dat een gewel dige invloed op de stabiliteit van de wereld en de wereldhandel heeft uitgeoefend, zou dan hiervan de critieke terugslag gevoelen", al dus Marshall. OVERAL IN ENGELAND wor den op het ogenblik de wegber men omgeploegd en tot koren akkers herschapen. Op deze wijze tracht men verlichting tc brengen in het voedseltekort, dat het land zo veel dollars kost. Engeland, Frankrijk, Italië en Benelux zullen spreken over douane-unie Rusland draagt schuld Den Haag De heer L. K. F. van Vreden- burch. hoofd van de politieke afde- ling van het Nederlandse ministe rie van buitenlandse zaken en lid van de Nederlandse delegatie op de Renvile, vertrekt vandaag uit Ba tavia naar Den Haag. Hij zal daar met de regering besprekingen voe ren over de persconferentie der C. v. G. D. te Lake Success, waarop de Ned.-Indische regering te Bata via in een ontstemd communiqué gereageerd heeft. Vermoedelijk zal hij daarna naar Lake Succes gaan. I „Vrouwen, leert schieten Ongeveer tweehonderd vrouwen van personeel van de Amerikaanse luchtmacht, dat gestationneerd is bij de luchtbasis te Neubiberg (Beieren), zullen zich gaan oefenen in het gebruik van karabijnen, zo dat zij zich tegen zwervers en rovers kunnen verdedigen. De vrouwen meldden zich vrijwillig; zij zullen getraind worden op een militaire schietbaan. Geheide onderhandelin gen tussen beide landen Van gezaghebbende zijde te Wash ington wordt vernomen, dat het State Department in het bezit is van een volledig verslag van een onlangs gehouden geheime bijeen komst te Berlijn, waarop belang rijke kwesties tussen de USA en de Sowjet-Unie door een woordvoerder van elk land werden besproken. (Reuter). De betrokken woordvoerders, zo wordt vernomen, waren Robert Murphy, politiek adviseur van ge neraal Lucius Clay, en een niet met name genoemde adviseur van maar schalk Sokolofski. Twee dagen geleden verklaarde een woordvoerder van het State Department, niets te weten van een bijeenkomst tussen Amerikaanse en Sowjetrussische vertegenwoordi gers. Op het departement weigert men "nog steeds officiële commen taar te leveren. Tót de problemen, die werden besproken, behoren o.m. het Plan- Marshall, de vredesverdragen met Duitsland en Oostenrijk, de handel tussen West- en Oost- Europa en aanverwante vraag stukken. De bijeenkomst werd bijeenge roepen op initiatief van de Sowjet- Unie. Gezaghebbende kringen te Washington onthouden zich voor zichtig van het trekken van alge mene conclusies of van het bouwen van verwachtingen op de bijeen komst. volgens Bidault Tijdens het debat over de buitenlandse politiek in de Franse nationale vergadering heeft de Franse minister van Buitenlandse Zaken, Bidault, medegedeeld dat in Rome een conferentie zal worden gehou den van vertegenwoordigers van Groot-Brittannië, Frankrijk. Italië en de Benelux-landen ter bespreking van de voorwaarden, waarop de douane-unie tussen deze landen tot stand zou kun nen komen. Bidault achtte de huidige ver deeldheid- van Europa onduld baar. „Europa strekt zich uit tot aan de Oeral en is bezield van een christelijke en humanistische geest. Heden ten dage is de traditionele beschaving van Europa slechts vertegenwoordigd in -de zestien „Marshall-landen". Bidault stelde de Sowjel-Unie verantwoordelijk voor een kloof in Europa" welke wij niet als definitief aanvaarden". Verder wees Bidault met nadruk op de nauwe banden tussen Groot- Brittannië en Frankrijk. „De Fran se regering heeft de rede van Bevin over Europese samenwer king toegejuicht. De Franse rege ring is bereid in onderhandeling te treden met alle Europese lan den, die van hetzelfde inzicht zijn wat betreft een douane-unie. Tot nog toe heeft de regering op een dergelijk voorstel alleen nog van Italië een expliciet antwoord ont vangen". Looneis der C.G.T. verworpen Een voorstel van de C.G.T.. het algemeen Vakverbond in Frankrijk, om van de Franse regering een on middellijke loonsverhoging van 20 procent te eisen is Vrijdag in de Franse economische raad. een ad vieslichaam, waarin werknemers, werkgevers en regering vertegen woordigd ziin, verworpen. Verbazing over weigering van Labourparty Het internationale comité van de bewegingen voor een Verenigd Europa heeft Shinwell, de voorzit ter. van de #xecuticvo van, de La bourparty. verzocht terug té komen op de weigering om Laboureden het Haagse congres van federalisten laten biiwonen. Het comité had met „verbazing" van het partiibesluit gehoord: men had alle democrati sche elementen willen uitnodigen Ook de conservatieve Daily Tele graph verwijt Labour achterdocht en spreekt de hoop uit. dat de par tij haar standpunt nog zal herzien. Tcc gelegenheid van het aanstaande regeringsjubileum zal de Fa. C. Begeer 'e Utrecht een gedenkpenning uitgeven. Deze jubileumpennirjg is vervaardigd door de beeldhouwer Maarten Pauw. De frontzijde vertoont het portret van de Koningin; de keerzijde een vrouwenfiguur als sytnbolische uitdrukking van de grote gaven van de jubilerende vorstin. Handelsverdrag NederlandEngeland Nederland importeert kolen en textiel; exporteert melk, groente en fruit Voor 1948 kan het handelsverkeer tussen Nederland cn Engeland een belangrijke verbetering ondergaan, in* verband met de gunstige bespre kingen. die de handelspolitieke delegaties in Londen hebben gevoerd. Een regeling, die gebaseerd is op een uitwisseling van goederen ter waar de van 70 millioen pond sterling, zal aan beide regeringen ter onderteke ning worden voorgelegd. Deze regeling voorziet voor ons land in een export van iets minder dan 35 millioen pond. tevens voor een invoer van iets meer dan dit be drag. Onze handelsbalans met Engeland zal dus met een klein passief saldo sluiten. Van Walsum: „Practische toepassing van de verdraagzaamheid" De Tweede Kamer houdt zich sinds Donderdagavond bezig met de be handeling van het wetsontwerp ..Wijziging en aanvulling van de hoger onderwijswet". Dit ontwerp beoogt wettelijk een regeling te treffen voor een redelijke tegemoetkoming uit 's Rijks kas in de kosten van de bij zondere universiteiten en economische hogescholen. Behalve de commu nistische afgevaardigde, mevr. Van den MuyzenbergWillemse verklaar den de fracties zich vóór het ontwerp. De voorzitter van de Tweede Ka mer verschoof de stemming naar de vergadering van a s. Dinsdagmiddag. Dinsdag stemming over het wetsontwerp Reeds bij het Donderdagavond ge houden debat bleken de meningen uiteen te lopen. De heer Terpstra (AR) juichte het ontwerp toe. al maakte hij er bezwaar tegen, dat de subsidie alleen wordt verstrekt voor bestaande gebouwen, welke met hy potheek zijn bezwaard. Daarentegen merkte mevr. Van den Muyzen- b e r g-W i 11 e m s e (Comm.) op, dat het een misvatting van de minis ter is. dat er geen prmcipiële be zwaren tegen het ontwerp zouden bestaan. De beschikbare gelden wa ren beter te gebruiken voor het kleuter- en het lager onderwijs, bracht deze afgevaardigde naar vo ren. Hierna verklaarde de heer Van Walsu'm (Arb) geen bezwaar tegen het ontwerp te hebben. Hij zag er practische toepassing van verdraagzaamheid in, doch waar schuwde tegen een voorbarige con clusie. Immers, wanneer zijn frac tie geen bezwaar maakt tegen het ontwerp, betekent dit allerminst, dat alle leden plotseling voorstan ders van het bijzonder hoger on derwas zouden zijn geworden. Als eerste voerde gistermiddag mevr. Fortanier-de Wit (VVD) het woord. Zij betoogde, dat voor keur van een bepaalde vorm van hoger onderwijs en particuliere of fervaardigheid niet voldoende zijn voor een belangrijke tegemoetko ming uit 's rijks kas. als dit tot ge volg zou hebben, dat de vorming der studenten zou worden geschaad. Het instituut van het bijzonder hoger onderwijs heeft echter met ere zijn bijdrage geleverd tot de bloei van het wetenschappelijk leven in ons land. Voorts pleitte zij voor een taakverdeling tussen het bijzonder en openbaar hoger onderwijs en voor een samenwerking, die de ge varen voor vervreemding voor een groot deel zou kunnen elimineren. Verheugd Nadat ook de heren Stokman (KVP) en T i 1 a n u s (CH) zich voor het ontwerp hadden uitgesproken constateerde de minister van O K, en W., dr. J. J. Gielen. met vreugde, dat de Kamer zich met de hoofd lijnen van het ontwerp kan vereni gen. met uitzondering van de com munistische afgevaardigde. Met het oog op de verlangde sa menwerking zal een grotere mate van vrijheid dan zij tot dusverre ge nieten voor de openbare universitei ten nodig zijn. De vraag van de heer Van Walsum of het onderwijs aan hogescholen en universiteiten niet neutraal moet zijn. beantwoordde de minister ontkennend. Bij de beantwoording van ver schillende opmerkingen bracht de minister naar voren, dat men naar zijn oordeel de universiteit niet juist ziet. Haar eerste taak is het doce ren. het wetenschappelijk onderzoek komt op de tweede plaats. Bij de replieken verklaarde de heer Van Walsum (Arbhet met dit laatste niet eens te zijn. Het wetenschappelijk onderzoek behoort tot de essentialia, evenals het do-- ceren, betoogde hij. De stemming over het ontwerp verschoof de voorzitter hierna naar Dinsdagmiddag, omdat hij het nodig achtte, gezien de vele wijzigingen, een tweede lezing te doen plaats vinden. Nederlands schip na aanvaring gezonken In de Grote Belt is gistermorgen het Nederlandse motorschip „Wo- ta" na een aanvaring gezonken. Het vaartuig had kolen geladen in Em- den en aanvaardde Dinsdagavond via Delfzijl de reis naar Horsens (Denemarken). Toen het schip zich in de Grote Belt bevond, tussen Seeland en Fünen, ging het voor anker, waarna het door het Deense schip „Saint Alban" werd aangeva ren. Aanvankelijk liet het zich niet aanzien dat de Wota zou zinken. Zij jWerd dan ook door de Deen op sleeptouw genomen. Bij het opste ken van de wind rezen er echter moeilijkheden. De kapitein met vrouw en kind en de bemanning van drie koppen, werden aan boord van de ..Saint Alban" genomen Spoedig daarna zonk de „Wota". Als een der belangrijkste punten van het verdrag wordt de Import van Engelse kolen genoemd. Voor 1948 is in deze regeling de levering van 300.000 ton kolen beraamd. De delegaties -werden het voorts eens over de Nederlandse uitvoer van vceteeltproductcn, 'die iets zal stijgen. Geëxporteerd zullen worden gecondenseerde gesuikerde en volle melk, kaas, eieren en bacon. Er is uiteraard voor de afzet in ons eigen land veel meer nodig, maar ander zijds moet er ook rekening mee worden gehouden, dat Engeland al tijd een afnemer van deze producten was cn dat men ook in de toekomst deze afzet zal willen behouden. Ook de uitvoer van akkerbouwpro ducten zal groter zijn dan in het vorig jaar. Deze uitvoer zal o.a. be treffen groenten en fruit, bloembol len en een flinke hoeveelheid con sumptie-aardappelen. Over een export van producten uit Indonesië houdt de thans getrof fen regeling nog niets in Deze blijft altijd mogelijk in het kader dezet overeenkomst, indien een Neder landse exporteur een partij heeft aan te bieden en Engeland de ge vraagde prijzen kan accepteren Behalve kolen kan ons land uit Engeland meer textielgarens (katoe nen garens) vefwachten dan in het vorig jaar. De uitvoer,uit Engeland van staal naar ons land zal gerin ger zijn. Het grootste deel van do Engelse import zal bestaan uit es sentiële industriële goederen. Daar naast is er een klejne hoeveelheid consumentengoederen en0 militaire goederen. Tenslotte mag er nog op gewezen worden, dat uit de zuivere handels beweging niet onmiddellijk de stand van de betalingsbalans valt op te mak^n. Men moet afwachten of de gestelde maxima bereikt worden. Breuk in Indonesische socialistische partij Nieuwe politieke groep wenst eenheid van actie In verband met individuële mê- ningsverschillcn in de partijraad van de Socialistische partij in de Republiek zijn enkele leden van deze partijraad sedert 11 Januari uit de partij getreden. Zij hebben, volgens Antara, een nieuwe partij ..Partai Sosialis Indonesia" ge vormd. Hoewel het nieuwe hoofd bestuur nog niet bekend is, werden 24 vooraanstaande leden van de Partai Sosialis genoemd als aanhan gers van de nieuwe partij. Onder hen waren Sjahrir, Asaat (voorzit ter van het werkcomité van het KNIP) Soepeno, minister voor We deropbouw en Jeugdaangelegenhe- den en Koesnan. minister voor Ar- beidsaangelegenheden. Het programma van de nieuwe partij bevat inzake de Buitenlandse politiek het volgende beginsel ..Eenheid van actie van alle Azia tische volkeren en een zich schrap zetten tegen Amerikaanse en Rus sische invloed. Op het gebied van binnenlands beleid spreekt het pro gramma zich uit voor „Consolida tie van het nationale front". Verliezen in Indonesië In de afgelopen week zijn de volgende verliezen in Indonesië ge rapporteerd: Koninklijke Landmacht: sold P. H. Kooien uit Breda; sold. J. C. P. W. Peters uit 's Gravenhage; serg. A. Bakelaar uit Rotterdam. Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger: serg infanterie S. P. Buik uit Rotterdam; Jav. sold. inf. Sam- sidi; Mad. sold. 2e kl. inf.i Djoni, beiden uit Indonesië. Extra radiouitzending voor dg jeugd Maandag 16 Februari zalrf>ver de zender Hilversum I van 19.4520 uur door de NIWIN, in samenwer king met de Nationale Monumen tencommissie. een extra-uitzending voor de jeugd worden gegeven. Zii. die heel goed luisteren kunnen een radiotoestel, een fiets of andere za ken in hun bezit krijgen. Button wereldkampioen Richard Button heeft Vrijdag in het tweede deel van de wereldkam pioenschappen kunstrijden de Zwit- ^ïrse titelhouder. Hans Gerschwiler, geslagen. Behalve de Europese en de Olympische titel gaat dus nu ook de wereldtitel naar de jonge Amerikaan De definitieve uitslag van de we reldkampioenschappen kunstrijden, heren luidt: 1 en wereldkampioen RicHard Button, plaatscijfer 11. 220,3 pnt.; 2 Hans Gerschwiler (Zwitserland», pl.c. 19. 216.5 pnt.; 3 Ede Kiraly (Hongarije), pl.c. 8. 213 pnt. Tijdens zijn bezoek aan Werk spoor vertelde Prins Bernhard, dat de beide oudste prinsesjes, Bea trix en Irene, de mazelen hebben. Zij zijn thans aan de beterende h.-.nd en de prins sprak de hoop uit, zij weer spoedig het bed zullen verlaten. Het stoffelijk overschot van de dichter Jan Prins is Vrijdag middag op één der Haagse begraaf plaatsen ter aarde besteld., Minister Van Boelzelaer begrijpt federalisten Baron van Boetzelaer van Oos terhout, minister van Buitenlandse Zaken, merkt in de memorie van Antwoord op het voorlopig verslag der Eerste Kamer op, dat hij dc idealen der federalistische stromin gen begrijpt en waardeert. De vraag is slechts of de moge lijkheid voor de practische verwe zenlijking dezer idealen onder de huidige omstandigheden aanwezig blijkt. Hierbij dient in aanmerking te worden genomen, dat de verwe zenlijking dezer idealen een aan eensluiting van heel Europa zou vereisen. De minister vraagt zich af. of dit streven meer kans op welslagen biedt dan een algemene organisa tie. als door dc UNO beoogd. Hij geeft zich echter ten volle ervan rekenschap, dat het ogenblik kan komen, waarop tot een nauwe aan eensluiting van geheel West-Euro pa dient te worden overgegaan. Voorstellen van deze strekking, gedaan door minister Bevin, moe ten dan ook zeer ernstig onder dc ogen worden gezien en aan een uitgebreide studie onderworpen. Met name de kwestie Duitsland verdient bU de beoordeling van een nauwere samenwerking de aan dacht, terwijl ook met de positié van de overzeese gebiedsdelen in de voorgestelde consolidatie zeer ernstig moet worden rekening ge houden. Past op, gij langzamen! Volgens het permanente anti-la- waai comité zal de derde phase van verscherpt politietoezicht op het wegverkeer op 5 Maart ingaan. Zij £al eveneens drie weken duren en vooral betrekking hebben op hot langzame rijverkeer. fietsers, bak fietsen, handkarren en paardentrac- tie en geen waarschuwend karakter dragen NOORWEGENS PREMIER. Einar Gcrhardscn. heeft in het parlement een brief voorgelezen van een negen jarige jongen, waarin stond- ..Ik heb door dc radio gehoord dat een Engelse jongen aan Attlec 47 dol larcents heeft gestuurd omdat hij wist dat Engeland dringend Amerikaans geld nodig had Ik weet dat ook Noor wegen om zulk geld verlegen zit en daarom zend ik u een dollar cn vier cents. Ik wil het niet minder doen dan die Engelse jongen". August Woi- lenhaupt. de Nieuwspalet voormalige kapper van Hitler, is lot dertig dagen gevan genisstraf veroordeeld omdat hij geweigerd had een vragenlijst van het Amerikaanse M.G. over zijn politiek verleden in te vullen. Over zijn vroegere meester zij hij: Hitler was een gierige klant, Sir Oliver Franks, de belangrijkste Britse afgevaardigde bij de Parijse conferentie der Zeventien is be noemd als Brits ambassadeur in Washington, als opvolger van Lord Itiverchapel, die zich uit de bui tenlandse dienst heeft teruggetrok ken. O Professor Albert Einstein krijgt de One-Worldprijs voor 1948, ingesteld ter nagedachtenis van Wendell Willkie voor het ideaal van internationale eenheid, en bestaande uit een wereldreis. De Franse ministers moeten binnen enkele dagen voorstellen indienen voor de inkrimping van hun departementen. Jhr. mr. F. van Rijckevorsel, burgemeester van Vught, heeft van de burge meester van de Tsjechische stad Budyovice een in kpstbaar hout uitgevoerd wapen van die stad ten geschenke gekregen uit erken telijkheid voor de gastvrijheid die de Tsjechische burgemeester het vorig jaar bij zjjn bezoek aan Vught genoot. Dc Koninklijke militaire academie (K.M.A.) zal in Breda gevestigd blijven. O Het eerste bataljon Stoottroepen, dat op 16 Februari uit Indonesië m Rotterdam terugkeert, zal in Den Eosch. waar het regiment thuis hoort. v/orden gehuldigd- Op 1 Februari kwamen 150 montage woningen gereed, terwijl er 2030 in uitvoering waren. Bruikbare funderingen van inmiddels afge broken, zwaar beschadigde huizen, moeten hij herbouw worden ge bruikt. mits zij geen grote bezwa ren uit een oogpunt van welstand of schoonheid met zich meebren- gen. WIJ hebben op dezo plaats een en ander maal gewezen op het gebrek aan dóortastendheld, dat bepaalde delen van het rege ringsbeleid kenmerkt, met name Wederopbouw en Economische Zaken. Ter adstruering van onze opvatting citeren wij enkele pas sages uit de rede, die drs. Neder- horst deze week in de Tweede Kamer heeft gehouden. 1. „Naar buiten is niet geble ken. dat met doortastendheid de grote taken, waarvoor dit depar tement (van Econ. Zaken) zich ge steld ziet, waardoor het tot een hoofddepartement zou kunnen uit groeien, zijn aangepakt. Het ge brek aan publiciteit, het zich ont- tre! ken aan het overleg met het parlement bij uiterst belangrijke zaken, op het economisch leven betrekking hebbende, acht ik een van de ernstigste fouten van het gevoerde beleid. Voor een demo cratisch staatsbestel is dit zeker niet zonder bedenking. Wanneer er ooit een tijd was het volk de spiegel voor te houden, waarin het zijn eigen economische positie kan aflezen, dan is net deze tijd. Daar ontbreekt alles aan." 2. „De behandeling van het deviezenvraagstuk lijdt eveneens aan gebrek aan publiciteit." 3. Over de Benelux-onderhan- delingen: „Waar blijft hier het vruchtbaar contact met het be drijfsleven? Onder bedrijfsleven dan wel te verstaan, niet alleen de werkgevers, maar ook de vak organisaties." 4. „Dit alles geeft maar al te zeer grond aan de foutieve op vatting van hen, die geheime economiè in één adem noemen met geleide economie. Als voor stander van een stelsel van ge leide economie moet ik dit ten stelligste bestrijden, maar ik kan niet ontkennen, dat het tegen woordig gevoerde economische beleid tot deze begripsverwar ring aanleiding geeft." 5. „Hoeveel klachten zijn er niet over onjuiste verdeling van grondstoffen en materialen. Ik kan mij dan ook niet aan de indruk onttrekken, dat er. bij het voortduren van de organlsatle- Woltersom hoe langer hoe meer de overheersing van groepsbelan. gen komt tot schade van het alge meen beldng. De goede niet te na qesproken, ontwikkelen de be- drijfs- en vakqroepen zich veelal als gelegaliseerde kartels." 6. Door hogere winsten toe te staan, tracht men de productie in de meest gewenste richting aan trekkelijk te maken: „Dit is b.v. het geval bij de nieuwe prijsrege- llrtg voor haarden en kachels. De kleinere goedkopere modellen zi|n in prijs verhoogd en de grotere duurdere in prijs verlaagd, ten einde de poductle te 'stuwen in de richtinq van het vervaardigen van goedkope modellen. Ik acht deze prijspolitiek in alle opzichten ver werpelijk. Zij is in wezen a-sociaal, omdat de minder draagkrachtigen, die kopers zijn van de qoedkope modellen meer winst in de prijzen moeten vergoeden dan de meer draagkrachtigen, die de dure mo*. dellen kopen." 7. „Van een wijdomvattend stre ven om nu eindelijk eens iets nieuws aan te vatten, valt nog niet veel te bespeuren Wij zijn nog te veel gevangen in de han delssfeer en zoeken liever het qe- makkelijk nabije dan objecten, die een waarlijke reconstructie van onze industriële structuur zouden betekenen." 8. „Het bedenkelijke is, dat men het gevoel krijgt, dat de reqering zelf niet weet waar ze naar toe wil. Zo zij het wel weet, dan is ook hier weer een beden kelijk gebrek aan goede voorlich ting te constateren." 9. „Is dit een geest van fanta sie en durf die waarachtig door drongen is van de gedachte aux grands maux des grands remèdes, of is het een typisch locale ge zindheid, die in.details opgaat en de grote lijnen uit het oog ver liest?" 10. „Het economisch beleid van dit kabinet heeft tot nog toe niet de motorische kracht ontwikkeld die in deze jaren, die beslissend zijn voor de toekomst van ons volksbestaan, noodzakelijk ls." Aan deze tien willekeurig geko zen citaten verbinden vrij enkele kórte conclusies: a. Drs. Nederhorst behoort niet tot de oppositie: dit geeft aan zijn woorden te meer betekenis. b. zijn bezwaren onderschrijven wij volkomen, ook die tegen het feit, dat de regering het parle ment te spaarzaam inlicht, om van de pers maar niet te spreken, want zij, en daardoor het volk, worden helemaal niet ingelicht; dat is een van de redenen van de lauwheid, die men onder ons volk kan waarnemen. c. de nieuwe bewindsman aan Econ. Zaken zal op de voet van minister Huysmans doorgaan; we zijn dus van de regen in de drop geraakt. De Koninein heeft gisteren weer haar intrek genomen in Huis ten Bosch in Den Haag. Omstreeks half één arriveerde haar auto, die geen knninlijke standaard voerde en waarin de Koningin geheel alleen had plaats genomen voor het bor des. Weerbericht ZACHTER Weersverwachting. gel'A tot Zaterdagavond: Meest zwaar bewolkt mei plaatselijk enige regen of motregen. In de vroe ge ochtend nevel of mlst- Zwakke tot matige Zuid- Westelijke wind. Zachter. Zon on 7 5". onder 17 52. Maan ei> 957 onder 2.153 16 Feb. Zon op 7 56; onder 17.54. Maan op: 10.10; onder Fobr

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 1