DAGBLAD VOOR AMERSFOORT, Vandaag.. Van Acker: Terstond aan het werk of anders ontslag Haganah wacht op 't vertrek der Britse troepen Utrecht marktplaats voor minder góed slachtvee Eerst politiek accoord, pas daarna in interimregering TOENADERING USA-FRANCO Nazisme neemt toe in Bizonië Maandag 16 Februari 1948 Achtste jaargang, No. 946 Opgericht door de Stichting „Het Parool" - Giro 510330. Bank: Rotterdamsche Bank. Postbus 9 Abonnements prijs 31 cent p. w. of 4.~ p. kw. Losse nummers 10 cent Uitgave: N.V. De Nieuwe Pers Redactie en Administratie: Snouckaertlaan 7, Amersfoort Telefoon redactie 4291. Telefoon administratie 6235. Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDE R. Thans België het slachtoffer van agitatie der communisten Vanmorgen werd elk uur door de Belgische radio een mededeling van de regering omgeroepen, waarin werd aangekondigd dat het per soneel van de posterijen en van de postcheque- en girodienst dat van daag niet het werk hervat ontslagen zal zijn. Het nationale comité van de bond van overheidspersoneel heeft haar leden opdracht ge geven, de staking te beëindigen, maar een comité van postemployé's maakt propaganda voor voortzetting van de staking. Achille van Ack'er, de Belgische minister van arbeid, heeft onom wonden de communisten de schuld gegeven van de stakingsgolf die thans België overspoelt. Er wordt in ons land een actie georganiseerd die op een chaos aanstuurt, zei hij, en die in hetzelfde licht moet wor den gezien als de Novemberstakin- gen in Frankrijk. Men heeft het hierbij voornamelijk voorzien op belangrijke openbare diensten en sleutelindustrieën. De staking bij de posterijen wordt volgens Van Acker georgani seerd door personen die niets met het bedrijf te maken hebben. Over het conflict in het gas- en electriciteitsbedrijf zei de minister, dat de regering haar goedkeuring heeft gehecht aan de door de arbei ders gevraagde stiptheidspremie. De patroons willen deze premie echter niet betalen vóór de tarieven zijn verhoogd. Dit kan de regering niet toestaan omdat het een verhoging van de kosten van levensonderhoud betekent, de regering is hierbij dus niet in conflict met de arbeiders, doch met de patroons. „Gas" gemobiliseerd Inmiddels heeft de regering de mobilisatie van al het perso neel der gas- en electriciteits- fabrieken gelast. Degenen, die Maandag nog geen gevolg aan de oproep hebben gegeven, zul len worden vervolgd. De stakingen blijven zich echter uitbreiden. Ongeveer 140.000 arbei ders, of 5% van de werkende be volking staakt. Het trampersoneel is voornemens om Dinsdag het werk neer te leg gen. De stroomlevering vermindert dagelijks. In het gebied van Door nik liggen de industrieën stil ei\ zelfs voor ziekenhuizen is geen stroom meer beschikbaar. In de provincie Namen zullen de buurt- tramdiensten worden gestaakt. Als gevolg van de reeds vier we ken durende staking in de papier fabrieken van Langerbrugge wordt de papiervoorziening ernstig be dreigd. De Belgische kranten moe ten voor een deel reeds hun omvang beperken. Spanje op de duur bij Marshall-landen De Amerikaanse regering heeft volgens U.P. Spanje er van op de hoogte gesteld dat z\\ het aftreden van Franco niet langer als voor waarde zal stellen voor een vriend schappelijke houding tussen beide landen. De Amerikaanse zaakgelastigde in Madrid heeft in een onderhoud met de Spaanse minister van bui tenlandse zaken op 2 Februari de volgende voorwaarden gesteld voor de verbetering van de betrekkingen tussen Spanje en Amerika: grotere economische vrijheid in Spanje, gro tere mate van vrijheid in het poli tieke leven, grotere persvrijheid, meer vrijheid van spreken en me ningsuiting voor het Spaanse volk. De zegsman van U.P. achtte het waarschijnlijk dat Spanje, geleidelijk de door de Verenig de Staten naar voren gebrach te punten zal vervullen en op de duur eveneens van de Mar shall-hulp zal kunnen profite ren. Men was voorts van mening dat indien Spanie gehoor zou geven aan de door Amerika gestelde voor waarden. de mogelijkheid zeer groot was dat het van de Verenig de Staten een lening zou kunnen krijgen van ongeveer Vo milliard dollar, een hedrag dat nodig wordt geacht om de Spaanse industrie en het Spaanse economische leven weer op volle kracht te laten ko men. Bezettingsgedrag van CPN en SDAP JFagenaar doet voorstel tot gemeenschappelijk onderzoek Nederlandse vrouw en Amerikaanse man gestrand te Londen Een vrouw van Nederlandse afkomst en haar Amerikaanse man die tijdens de bezetting in Nederland verbleven, worden in Londen vastgehouden omdat zij geen papieren bezitten. Zij noemen zich Hans en Willy Alberts. Zij voeren met hun jacht „Scorpion" van Lissabon naar Casablanca toen zij met het Deense schip „Ragnhild" in aanvaring kwamen. Hun boot zonk. Aan boord van de „Ragnhild" voe ren zij naar Londen, maar zij mochten niet aan land omdat zij geen paspoor ten hadden. Hans Alberts verklaarde in September 1947 met zijn in Nederland geboren vrouw in de 30 ton metende ..Scorpion" van. Nederland uit naar de Kanaal-eilanden gereisd te zijn om verder langs de Franse. Spaanse en Portugese kust naar Casablanca te gaan. Hij had in 1939 Amerika verla ten om met zijn vrouw Nederland te bezoeken, waar hij zich tijdens dc be zetting voor de Duitsers verborgen wist te houden en in de verzetsbewe ging werkzaam was. Hij beweerde in het bezit te zijn geweest van een Ame rikaans paspoort. Als Britse en Ameri kaanse autoriteiten te Londen er niet in slagen het echtpaar te identificeren zullen zij op de „Ragnhild" naar Pales tina gebracht worden. Bezettingsbestuur maakt zich niet ongerust Pro-nazistische uitlatingen wor den in de Brits-Amerikaanse dub belzone langzamerhand heel ge woon. Er is een algemene herleving van nazisme in Bizonië, maar de functionarissen van de bezettende macht schijnen dit niet als een ge vaar op to vatten. De verandering in de houding van een deel van het Duitse volk heeft de volgende oorzaken: 1. De bevolking ontdekt langza merhand. dat het niet nodig is lar moyante verhalen op te hangen van broers en echtgenoten, die jn con centratiekampen omkwamen, of de bezetters van hun socialistische of christendemocratische instelling, voordat de nazi's aan de macht kwamen, te overtuigen, daar alleen oorlogsmisdadigers en leidende fi guren van de S.S. of de Gestapo ge straft blijken te worden. 2. De bevolking ontdekte, dat de democratie, zoals deze in Duitsland door ondoelmatige, corrupte en on ervaren plaatselijke functionarissen wordt toegepast, niét beter werkt Woensdag zal het kleine prinsesje Marijke haar eerste verjaardag vieren. Prinses Margriet verheugt zich er nu al op. Als haar zusje bij moeder op schoot ligt helpt zij al, als een klein moedertje, voorzichtig het hoofdje ondersteunend. Vertrouwen op militaire hulp der U.N.O. - maar het kan zonder De Haganah is er van overtuigd dat zij in staat zal zjjn met goed gevolg alle Arabische aanvallen af te slaan. „Het zal niet gaan zonder verliezen en zelfs nederlagen, want dat is oorlog maar wjj kunnen in Palestina standhouden en de aanvallers ernstige economische en militaire schade berokkenen." Dit verklaarde de commandant van de Haganah aan een corres pondent van Associated Press. Daar de Haganah nog altjjd als ille gaal wordt beschouwd, en er in Palestina straffen staan op onrecht matig wapendragen, gaf hij zjjn antwoorden op de gestelde vragen schriftelijk. Zelfs de meeste Joden kennen niet de commandant van hun stryd-organisaties* Voorlopig neemt de Haganah nog een defensieve houding aan. Deze taktiek zal waarschiinliik verlaten worden na 15 Mei, de datum waar op Groot-Brittannië het mandaat ter beschikking zal stollen. Wji zijn nog steeds van mening dat de U.N.O. zichzelf niet als ge zaghebbende macht in internationa le zaken zal laten doodmaken door een paar betrekkelijk zwakke Ara bische staten, zei de Haganah-com- mandant. Wij geloven dat de poli tieke inspanning vhn vertegenwoor digers van het Joods Bureau in de Verenigde Staten zal leiden tot de oprichting van een internationals troepenmacht, die ons zal helpen bii de oprichting «,'an de Joodse staat- Moskou's protest tegen „Londen" Conferentie een iveek uitgesteld De Sowjet-Unie heeft hij de rege ringen van de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Frankrijk ge protesteerd tegen de conferentie van Londen, zijnde in strijd met de over eenkomst van Potsdam. De te nemen besluiten beschouwt Moskou als on rechtmatig. In Potsdam is besloten dat de vier bezettende mogendheden gezamen lijk de verantwoordelijkheid dragen voor het bestuur van Duitsland en het bepalen van de politiek ten op zichte van Duitsland, aldus de nota's. Dit is onverenigbaar met een afzon derlijk optreden. De kwesties die op de conferen tie van Londen zullen worden be sproken zijn van die aard, zo be toogt Moskou, dat zy slechts door gemeenschappelijk overleg van de vier bezettende mogendheden kunnen worden geregeld. De drie landen schijnen niet van plan zich aan Ruslands protest te storen. Wel is de conferentie, die Donderdag zou worden geopend, een week uitgesteld, maar de reden daar van is, naar men in Londen meent te weten, dat de Amerikaanse ambas sadeur in Engeland, Lewis Douglas, in Washington wordt vastgehouden voor het afleggen van een getuige nis voor de senaatscommissie voor buitenlandse zaken over het Euro pese herstelprogram. Clay en Sokolofsky zijn het eens De berichten over geheime Rus- sisch-Amerikaanse onderhandelin gen, die in Berlijn zouden zijn ge voerd; zijn zowel door generaal Clay als door maarschalk Sokolofs ky ontkend. De Amerikaanse op perbevelhebber noemde ze „on juist", zijn Russische collega: „van begin tot eind een verzinsel". Rare,, kostgangers bij Hilversumse politie Dezer dagen moest een arrestant, die in het Hilversumse politiebu reau vertoefde, naar het ziekenhuis worden vervoerd teneinde een maagoperatie te ondergaan, omdat hij o.m. een vork in stukjes gebroken en verorberd had. Dit voorbeeld vond Zaterdag navolging bij een nieuwe Arrestant, een 47- jarige inwoner van Laren, die we gens oplichting in een Hilversumse cel zat. Daar de man geen vork ter beschikking had. maar wel een theekopje, brak hij hiervan enkele stukjes en het oortje af en slikte deze in, waarna hij als dessert nog een punaise tot zich nam Al spoedig leed hij aan heftige maagkrampen, zodat ook hij naar het ziekenhuis moest worden over gebracht om een maagoperatie te ondergaan. geriefelijkheid voor de mens be treft. ..Hitier hielp de vrijheid van spreken de wereld uit. doch niet zijn eigen volk. dat thans hongert" is een bekende slagzin. 1 dan het nazisme, vpor zover het dc Gerben Wdgbnaar, voorzitter der geriefelnkhcid voor de mens be- C.P.N. heeft aan het bestuur van de P. v. d. A. voorgesteld dat een uit een gelijk aantal leden van elk der beide partijen bestaande com missie onder presidium van een onpartijdige voorzitter een onder zoek zal instellen naar de w£rk. zaamheden van de C.P.N. en de S.D.A.P. gedurende de bezetting, vanaf 10 Mei 1940, en voorts naar de persoonlijke gedragingen van de leden van de huidige' besturen van de C.P.N. en de P. v. d. A. Het verslag zou door de commissie binnen twee maanden gepubliceerd worden. Het voorstel is gedaan naar aanleiding van de herhaalde lijk tegen de communisten geuite beschuldiging dat hun verzet eerst zou dateren sinds de Duitse aanval op de Sovjet-Unie in Juni 1941. Volgens sommige waarnemers be staat de mogelijkheid, dat de oppo sitie in de Dail (het parlement) van Eire een meerderheid van drie zetels bijeen zal krijgen tegen De Valera. De Labour-partij, die veer tien zetels veroverd heeft, heeft besloten oppositie te kiezen tegen De Valera, wanneer hij Woensdag aanstaande candidaat zal staan voor herverkiezing als minister president. Hitier was beter 3. De gespannen internationale verhouding en de jongste inciden ten zoals het ophouden van Britse tremen hebben bii de Engelsen in Duitsland de anti-Russische gevoe lens aangewakkerd en de nazi-aan hangers meer kans geg-ven zich uit te spreken. „Natuurlijk mocht ik Hitier niet. maar hij was ten minste beter dan de Russen" o£ Hij was tenminste een Europeaan, geen Aziatische wilde"" zoals dat volk" hoort men weer te Berlijn zeggen. Functionarissen van de Britse Veiligheidsdienst, en andere waar nemers zijn er van overtuigd, dat het nazidom geen ernstig gevaar vormt en dit ook niet in de 'oe- komst zal vormen. Men is algemeen van oordcel. dat het communisme een groter politieke macht in het Duitsland van heden is dan het nazisme. De grand prix dalmiro varela cas- tex werd gewonnen door Luigi Villo- resi (Italië) in een Maserati 1500 cc in 2 uur 15 min. 16.5 met een gemid delde snelheid van 107.891 km per uur. Werkkledingbonnen geldig verklaard Ook rantsoenbonnen in omloop gebracht Voor het kopen van werkkleding zijn tot nader order geldig de bon nen H—I en L1 Op de eerste bonnen kunnen gekocht worden die artikelen welke thans ook nog verkrijgbaar zijn op de oude nog m onjloop zijnde bonnen A; de bon L-l geeft reeht op het kopen van werkkleding, waarvoor ook nog de in omloop zijntfe bonnen B en C geldig zijn. Ook worden rantsoen bonnen in omloop gebracht, nl de rantsoenen FC (waarde gelijk aan H) en FD 'waarde gelijk aan L). Deze rant soenbonnen zijn onmiddellijk gel dig. LEVEN OP MARS? Onze buurplaneet wordt deze week geobserveerd Astronomen van de universiteit te Chicago hopen deze week te kunnen vaststellen, of er enig dierlijk of plantaardig leven op Mars is. Met de telescoop van het McDonald-observatorium te Fort Davis zullen zij Mars op een af stand van 100 millioen kilometer van de aarde brengen. Door een nieuwe uitvinding op electronisch gebied kunnen objecten, die zich millioenen kilometers ver \veg be vinden, geanalyseerd worden. Men zal in het bijzonder de groe ne vlekken en de poolkappen obser veren en hoopt te kunnen ontdek ken. dat op Mars een gelijksoortig plantenleven als op aarde en vocht aanwezig is. En plantenleven im pliceert de mogelijkheid van dier lijk leven. Verdient vetweiderij aanmoediging? Utrecht als veemarkt verkeert in de onplezierige positie aanvoer- plaats te zijn voor in het algemeen de mindere kwaliteiten slacht koeien. Wij schreven reeds, dat dit de hoofdoorzaak is dat de Utrechtse slagers minder vet vlees kunnen verkopen dan huil collega's in an dere grote steden. De Domstad deelt deze „eer" met plaatsen als Steenwijk, Zwolle, Den Bosch en. Gouda. Het stadje van de stroop wafels en de kaas geniet de twijfel achtige reputatie het slechtste vee te ontvangen. Maar er zyn ook streken, waar het veel beter is. Uit cijfers, die de heer Kielstra, directeur van het Bedrijfschap voor Vee en Vlees ons welwillend ter beschikking stelde, blijkt dat zonneklaar. Uit 't uitge breide statistische materiaal moes ten wij een keuze doen, om dat aan te tonen. Wij namen daarvoor een week uit het drukste seizoen van de vee-levering (310 Augus tus 1947) en één uit het seizoen van de minste levering (1824 Janu ari 1948). Bij nadere beschouwing van de beide staatjes kan men tot een glo bale indeling van de tien belang rijkste veemarkten komen in drie groepen: 1. Groningen, Leeuwar den en Purmerend, alle drie lig gend in een vetweidersgebied; 2. Leiden en Rotterdam, in een streek, waar de veeteelt profiteert van de afvalproducten der jenever-stoke rijen in Schiedam; 3. Den Bosch, Utrecht, Steenwijk, Zwolle en Gou da, liggend in gebieden, waar het houden van melkvee hoofddoel der boeren is. Het valt verder op, dat het vee, geleverd in Augustus, September en October van betere kwaliteit is dan dat, wat in de wintermaanden ter markt komt (zie het tweede rijtje cijfers, dat het percentage der beste kwaliteiten vee aangeeft, de z.g. AA en A-kwaliteiten). Dit ver schijnsel vindt zijn oorzaak hierin, dat de dieren zich maandenlang in de weiden konden dik-eten (als de weiden tenminste niet zwart-ge- schroeid waren), terwijl het voed sel in de winter altijd slechter is. En in deze tijd ook veel schaarser, wegens een groot tekort aan vee voer. Sterk springt dit in het oog, als men de cijfers van de twee we ken vooral de percentages! aandachtig bekijkt. In de week van 1824 Januari ging meer dan de helft der in Utrecht aangevoerde beesten (de D- en z.g. kruiskoeien kapstok koeien, zeggen de slagers, waarmee schier alles is uitgedrukt. De die ren zijn nl. zo mager, dat men hun botten als kapstok zou kunnen ge bruiken!) naar de worstfabrieken, omdat het BW dergelijke koeien ongeschikt acht voor menselijke consumptie tenminste als vers vlees. In die week kwam er slechts één (1) AA-koe op de Utrecht se markt en drie (3) A- koeien gingen hun laatste gang. Samen 3.7% van het totaal! In diezelfde week waren de per centages in Groningen, Pur merend, Rotterdam en Leeu- warden respectievelijk toch nog 17.9, 14.5, 19.5, en 24! Utrecht komt er dus inderdaad bekaaid af. Een oplossing voor de naaste toekomst aan te geven is niet mogelijk. De boeren in de om geving houden nu eenmaal melk vee en zenden hun uitgemolken dieren naar Utrecht ter slachtvee- markt. Zou het echter niet drin gend gewenst zijn, zo vragen wij ons af, dat onder de boeren in onze contreien een grootscheepse pro paganda wordt gemaakt voor het vetmesten van koeien? Wij zijn er ons van bewust, dat dit bedrijfs economisch grote moeilijkheden met zich zou meebrengen, andere soorten vee, andere arbeidsmetho- den enz. maar Utrecht kan toch niet altijd in een hoek blijven zit ten, waar de rrfagere-vlees-lappen vallen! Met internationale hulp zal onze taak cemakkeljikej zijn. maar wij nemen onze maatre gelen zelf voor de mogeliik- heid dat een dergelijke hulp in de vorm van troepen niet komt. Met onze huidige sterkte, .vaar nog de manschappen en het materiaal dat wtf na 15 Mei zullen binnenbrengen bijkomen, zijn wij in staat om de Joodse staat te vestigen en te handha ven. Hoofdprobleem: uitrusting Het gunstigst zou zijn. een inter nationale troepenmacht van een paar duizend man plus 35.000 man Joodse militie (welk aantal door de Palestijnse commissie van de U.N.O. werd aanbevolen). Dit is het gunstigst, maar het zou ver keerd zijn te zeggen dat wrj met minder niet toekunnen. Zelfs de volledig bewapende mi litie van 35.000 man met de nog overblijvende afdelingen van de Ha ganah zouden voor hun taak bere kend zijn. Ons voornaamste pro bleem is de uitrusting, niet de man schappen. Over de tactiek schreef de op perbevelhebber nog: Wij hebben geen expansionistische oogmerken en wij wensen ook geen gebieden te veroveren. Maar laten wij als voor beeld de volgende toestand nemen: Als er Arabische troepenconcentra ties buiten de grenzen van de Jood se staat zijn dan zullen wij natuur- ljjk deze zo lang aanvallen als Je oorlog tegen ons voortduurt. Als antwoord op de vraag over de plannen van de Haganah inge val er vliegtuigen of artillerie \n het confict gebruikt worden, schreef hij: „Wij hebben een zekere hoeveelheid materiaal, flink wat getrainde mannen en zeker een groot aantal plannen in deze rich tingen." Van Mook in brief aan Hatta: Batavia herroept communiqué waarin C.v.G.D. gelaakt werd Dr. Van Mook heeft In een antwoord-brief aan do republikeinse premier Mohammed Hatta, meegedeeld, dat ccn interim-regering voor geheel Indonesië eerst gevormd kan worden nadat een politieke overeen komst is bereikt. De Republiek heeft zelf de zes suggesties van do C.v.G.D. aanvaard met het voorbehoud dat zU pas na ondertekening van zo'n overeenkomst aan de interim-regering zou deelnemen, aldus schrijft dr. Van Mook. de inhoud van het bericht, hangen de zijn eigen onderzoek in deze zaak. Dubois tc Batavia Coert Dubois, de opvolger van Frank Graham in de C.v.G.D. als Amerikaans vertegenwoordiger, is Zondag per vliegtuig uit Nederland in Batavia aangekomen. Tevens zjjn een aantal militaire waarnemers op Java aangekomen. Binnenkort zal hun aantal 56 bedragen; zij verte genwoordigen zes landen. De evacuatie der TNI uit de „zakken" gaat door. Antara meldt, dat tot gisteren 18.000 man republi keinse troepen geëvacueerd zijn. Mohammed. Hatta heeft de be reidheid van de Republiek om toe te treden tot de interim-regering yerdedigd voor het KNIP (Komité Nasionai Indonsia Poesat voor lopig parlement der Republiek). Hij zei o.m. dat het zwaartepunt van de politieke strijd der Indonesiërs van zuiver verdediging der Repu bliek moet worden overgebracht naar de totstandkoming van de Verenigde Staten van Indonesië. Doordat tengevolge van de Holland se bezetting van zekere Republi keinse gebieden de voedseltoestand moeilijkheden heeft veroorzaakt, zal de Republiek een beroep moe ten doen op het buitenland voor de invoer van voedsel, zei Hatta. Toorn bedaard De Nederlands-Indische re gering te Batavia heeft haar communiqué van Vrijdag, waarin zij de Commissie van Goede Diensten laakt vanwege op een persconferentie te Lake Success gedane mededelingen, herroepen. In een Zaterdag uitgegeven twee de communiqué zegt de Ned.-Indi- sche regering, dat zij na onderzoek geconcludeerd heeft dat de berich ten over deze persconferentie op belangrijke punten onjuist zijn. Bo vendien had de persconferentie aldus Batavia een informatief karakter en de daar gedane mede delingen waren niet voor publicatie bestemd. Tot zover deze mededelin gen van de regering te Batavia. Aneta-New York heeft zijn leed wezen betuigd over het „misver stand", waardoor aan de Commis sie van Goede Diensten verklarin gen worden toegeschreven, welke blijkens mededelingen van de UNO- persdienst slechts bedoeld waren als „background-informations" („achtergrond-inlichtingen") en niet als rechtstreekse mededelingen. Het New Yorkse bureau van Ansta behoudt zich echter zijn oordeel voor, wat betreft de juistheid van Parijs nummer 1 voor U.N.O.-vergadering Trvgve Lie's rapport over zijn reis door Europa laat er geen twij fel over bestaan dat Parijs zal wor den uitverkoren als zetel van ie komende Aleemene Vergadering van de U.N.O. Alleen de Franse hoofdstad biedt de nodige accomo- datie de andere steden hebben alle enige bezwaren. De ex tra-kosten voor het houden van de vereadering in de genoemde steden worden geschat op 1.089.000 dollar voor Genève en Parijs. 1.173.000 dollar van Brussel en 4 500.000 dollar voor ,'s-Gravenhage. De schatting voor Parijs zou ten gevolge van de devaluatie van de franc misschien verminderd kunnen worden. Een commissie zal op grond van het rapnort advies uitbrengen, daarna zal Lie zijn besluit nemen. Olifanten gaan vierkante centimeters kopen Dc olifanten van het circus Strassburger in Carré tc Amster dam hebben op hun wijze het ver langen geuit een aantalQcm- Dam- terrein tc gaan kopen bij het kan toortje van de Nationale Monu mentencommissie op de Dam. Dinsdagmiddag zullen de dikhui den in optocht naar de Dam trek ken en zich ..eigenslgrfig" enige certificaten aanschaffen. Belangrijkste veemarkten Utrecht Groningen Purmerend Rotterdam Gouda Leiden Den Bosch el Leeuwarden 7f Zwolle Steenwijk I Utrecht I Groningen ~r\ Purmerend 1 Rotterdam Gouda Lelden Den Bosch Leeuwarden Zwolle 2\ Steenwijk O 2% c« c aal aai tigevoe koeler o Cuv< S3 <3 £3 387 19.9 374 27.5 325 34.4 483 20.9 160 13 7 189 466 30.7 12 1 238 39.1 92 21-7 106 3.7 95 17 9 62 14 5 241 19.5 32 3.1 112 9 147 4 1 75 24 201 2 59 c v o c O fc o03 o n O <3 81.3 88 2 90.— 77.8 77.5 82 84 3 87.— 71.2 77.1 49 65 2 61 3 75 1 56 3 63 4 61 9 706 54 8 57.6 Eieren 2 ct goedkoper De maximumprijs van eieren wordt ingaande 15 Februari met 2 cent verlaagd. In overeenstemming hiermee de voor de winter 1947 ingestelde prijs voor de producent vervallen en geldt weer de zomerprijs van 1.96 per kilogram. Aruba eist verklaring van niet-af hankelij kheid (Van onze Haagse redacteur) De vertegenwoordiger van Aruba bij de rondetafelconferentie Eman, blijft staan op het standpunt dat hy een verklaring van de niet afhan kelijkheid van Aruba eist voor de openbare plenaire vergadering van Maandag a.s. Hij overweegt na te lefonische ruggespraak met zijn landgenoten om niet aan de open bare vergadering deel te nemen. Hedenmorgen zouden Eman en dr Da Costa Gomez opnieuw een onderhoud met minister Jonkman over deze zaak hebben. Men neemt in Den Haag aan dat men de afge vaardigde voldoende van Neder landse bereidheid om rekening te houden met de Arubaanse wensen zal kunnen overtuigen om zijn deel neming aan de conferentie te ver zekeren en dat zijn vrees dat hij „risico" loopt zonder voorafgaande verklaring zal verdwijnen. Op 29 Februari zal te Brussel een drielandenwedstrijd worden gehou den op degen en sabel tussen België, Nederland en Tsjechoslowakije. VARA laat steeds meer mensen zingen In Maart gezamenlijke uitzending met Brussel De VARA die op 3 Januari een geslaagd programma van samen zang organiseerde tussen People's Palace in Londen en City-theater in Amsterdam, waar resp. de organis ten Sandy McPherson en Cor Steyn de massazang begeleidden, heeft het plan in de toekomst meer der gelijke uitzendingen te geven. Za terdag 13 Maart zal in samenwer king met radio Brussel een pro gramma van deze community sing ing worden uitgezonden en de VARA wil voor 1 Mei nog meer landen in deze „laat de mensen zin- gen"-actie betrekken. Zweefvlieger Kronfeld verongelukt De Oostenrijkse in 1939 tot Brits onderdaan genaturaliseerde zweef, vlieger Robert Kronfeld, is Don derdag met een „vliegende vleu- gel" neergestort en om het leven gekomen. Het ongeluk gebeurde bij Alton (Hampshire) De waarne mer die by hem in het toestel zat kon zich per parachute redden. Kronfeld was 44 jaar oud. In 1939 bood hij zijn diensten aan bij het Air Ministry, hij kreeg de rang van Squadron leader. Scheepsbotsing op de Noordzee Zaterdagavond omstreeks half acht zijn het 4790 ton bruto meten de Engolse vrachtschip Beckenham en het 471 ton bruto metende Duit se stoomschip Methan benoorden IJmuiden tijdens dikke mist met elkaar in aanvaring gekomen. Da schepen liepen met de voorste vens tegen elkaar in, waardoor zware schade ontstond. De Becken ham, die Zaterdagmiddag van Rot terdam naar Hamburg was vertrok ken, zette de reis naar dc bestem ming voort, naar verluidt met be schadigde voorsteven en de voor- piek vol water. De Methan, die met een lading potas op weg was van Hamburg naar IJmuiden en na dja aanvaring in de mist verdwenen was, ontmoette toevallig het Neder landse motorschip Deo Duce, die het beschadigde Duitse schip op sleeptouw nam en begeleid door de inmiddels uitgevaren reddingboot Keeltje Jacoba, naar IJmuiden koerste. Zondagmorgen arriveerde de Deo Duce met de Methan achter zich behoudèn in de sluizen van IJmuiden. De Methan heeft in het voorschip, midden tussen de ankers een gat van ongeveer vier bij twee meter. Het schip zal naar Amsterdam op- stomen om te worden gerepareerd. Duitse kustvaarder door Brits schip geramd In dikke mist hebben Zaterdag avond benoorden IJmuiden het Engelse s.s. Beckenham en de Duitse coaster Methan elkaar aan gevaren. Het Duitse schip werd later in de avond opgepikt door de Nederlandse coaster Deo Duce en met een gat van twee bij vier me- tei in de voorsteven de haven van IJmuiden binnengesleept. Van het Engelse schip, dat aanvankelijk nog op de plaats van de aanvaring heeft rondgekruist, doch in de mist de Methan niet meer heeft kunnen vinden, is niets meer vernomen, zodat men aanneemt dat dc be manning op zee de averij heeft kunnen herstellen. De Beckenham is op weg naar Hamburg. Kustvaarder Delta vaart tegen Londense brug De Nederlandse kustvaarder Del ta is Zondag bij het afvaren van de Theems in botsing gekomen met de Battersea-bridge en wel met zo'n kracht, dat stuurhuis en comman dobrug werden beschadigd, ventila toren van het dek werden wegge veegd en de stuurinrichting totaal onklaar geraakte. De 31-jarige ka pitein Hendrikus Oostlng werd ge wond en in het ziekenhuis van Ful- ham opgenomen. Zijn toestand baart geen zorg. Zijn vrouw liep lichte verwondingen op. Het ijzer werk van de Battersea-bridge werd beschadigd. „Acht jaar goede straf voor v. d. Meulen" Oud-keeper voor Bijz. Hof van Cassatie Volkomen juist achtte de procu reur-fiscaal van het bijzondere hof van cassatie het vonnis dat het Amsterdamse bijzondere gerechts hof tegen dr. A. Y. van der Meulen, de oud-keeper van het Nederland se Elftal had geveld. Hij was ver oordeeld tot acht jaar gevangenis straf wegens dienstneming bij het Vrijwilligers legioen Nederland. De procureur-fiscaal concludeerde dan ook tot verwerping van het beroep. Uitspraak volgt op 13 Maart. Weerbericht KOUDE NACHT. OVERDAG VEEL ZON Weersverwachting yy, Ot# tot Dinsdagavond. Weinig bewolking cn droog weer met morgen lange pe rloden van zonne schijn. Meest zwak- Re naar Zuld-Oos- telljke richtingen draaiende wind. In de nacht bijna overal lichte vorst. Overdag tempera tuur oplopend tot tenminste enkele graden hoven het vriespunt. 17 Febr.Zon op 7 54. onder 17.55. I Maan op 10.27; onder 1.10.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 1