„JcmiaAia Een papieren partijman Amsvorde had het moeilijk met de Barnevelders Klimatologische afdeling steun voor de landbouw 2 DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Gemeenteambtenaar Jans kon bij de Landwacht meer verdienen Van rechtsvervolging ontslagen Noteert U even Geeft Uw bloed! 1NTEKENB1LJET „Saigon-Milly" een bizar stuk rr Minstens zo belangrijk als de weerdienst Deze winter slaat record Amersfoort Il-dames kampioen Voetbalschandaal in het Zuiden Maandag 16 Februari 1948 STADSNIEUWS Voor de 5e Kamer van het Utrechts Tribunaal diende heden de zaak tegen Eustatius Jans, gewez'en ambtenaar van de gemeente Amers foort, wie o.m. ten laste werd ge legd dat hij in bezettingstijd be langrijke administratieve functies had bekleed bij de Landwacht-Ne derland, medewerking had ver leend bij het vorderen van rijwie len en ook deel had uitgemaakt van de z.g. Vrijwillige Hulppolitie. Uit het verhöor bleek dot ver dachte was voortgekomen uit pro- Duits en nat. soc. georiënteerd ge zin. In 1933 was hij toegetreden tot de NSB, maar had de Partij in 1936 weer verlaten in verband met het Ambtenarenverbod. In 1941 werd hij echter opnieuw lid omdat hij van de Partij alle heit verwacht te voor de toekomst van ons land. "Maar mede hadden daar ook finan ciële overwegingen een rol bij ge speeld. Bij het uitbreken van de Oorlog was Jans werkzaam als ambtenaar op arbeidscontract bij de gemeen te op een salaris van f 170. Hij pols te eens óf hier of daar een beter gehonoreerd baantje to krijgen was én vond die weldra bij de admini stratie van de Landwacht, waar hij aanving met f 240 per maand. Bo vendien gaf dit hem ook 'n mooi uniform, waarvoor Jans nogal een zwak schijnt gehad te hebben. Ook bij de W.A. had hij een mooi pakje aan, n.l. de vaandrig-uniform, tot welke rang hij automatisch opklom, al zittend op het bureau, zonder ooit aan de practischc oefeningen en marsen deel te hebben genomen. Zijn werkzaamheid bij dè hulp politie heeft weinig om het lijf ge had en ook niet lang geduurd: twee maanden stond hij met een pistool gewapend op wacht voor de hui- zeil van de goed-gesituéerde NSË- ers te Utrecht. Toen .had hij ér ge noeg van en vroeg aan Amersfoort- se NSB-autoriteiten weer een baantje op de kantoorkruk. Dit ver zoek werd ingewilligd en hij kreeg weldra een vaste aanstelling als ambtenaar op de gemeente-secre tarie. Zijn vrije tijd benutte hij door het volgen van allerlei NSB spoed-cursussen voor diverse func ties. Een en ander kennelijk met de bedoeling zoveel mogelijk car rière te maken in administratieve functies van overheid of Partij. Thans verklaarde verdachte op een desbetreffende vraag van de voorzitter van het Tribunaal, dat hij het verkeerde van zijn gedra gingen had ingezien en ook princi pieel tot andere overtuiging was gekomen. De verdediger, mr. v. Haren- carspel, wees erop, dat Jans nooit practisch aan de órfsympathieke verrichtingen van de Landwacht GRAND: Ik weet wat ik wil. 1430, 18.45 en 21 u. Zo. 14, 16.15, 18 45 en 21 uur. CITY: Het verleden ontwaakt. 14 30 18.45 en 21 u. Zo. li, 16.15, 18.45 en 2i u. REMBRANDT: Het purperen mon ster. 14.30 en 20 u. Vrij. en Zat, 14.30. 18.45 en 21 u. Zo. 14. 16.15, 18 45 en 21 u. 16 FEBR. lezing dhr J. de Kadt (Inst v. Volksontw.) „G. B. Shaw en het socialisme in Engeland", Geb Ver. v. Vrijz. Herv. 19.30 u. Ledenvergadering Oranjever „Amersfoort'', Wapenroem 20 u. Jaarverg. Ned. Ver. v Chr. Kan- toor- en Handelsbedienden, geb. Herv. Jeugdraad (Zuidsingel) 20 uur. 17 FEBR. Ver. v. Paedagogiek, dhr. L. v. d. Zweep „Over- en onder waardering van de kennis", Mono- pole 20 u. Jaarverg. „Gemeenschappelijk Belang". Ü.A Volksgeb. 19.30 u. 18 FEBR. Concert Amersfoortse Orkest Ver. Amicitia, 20 u. Lezing Anti-vivisectie, 's Prin senhof, 20 u. 19 FEBR. Toneelavond S.M.L. Ami citia, 20 u. Buiteng. alg. verg. Ned. Roode Kruis. Monopole 20 u. Grand, Tropisch Nederland, 14 30, 18.45 en 21 u. 20 FEBR. Toneelavond „Emanuël" Amicitia, 20 uur. T./M. 22 FEBR.: Van Gogh exposi tie, d'Oude Lanteern, geopend 10-12, 14-17 u., Zo. 14-17 u. OFENB LEESZAAL EN BIBL. dage lijks ruilen v. boeken 1417 u. Di Vrijd avond ook van 19—21 u. Leesz. geopend dagelijks 1012.30 u. en 1417 a Di. en Vrijd. ook 19—22 uur „STICHTSE HEUVEL": Wo., Za. en Zondagavond en Zondagmid dag dansen (Black-White Band, „de Spotvogels"), dancing van 'T HUL: Zat., Zon. en Woensd. dansen, 20—23 uur. Zon.mid. 1518 u. (Orkest „The Rhythm Specials"). Dancing (i oranjkbuom: Zat., Zon. en Woensd. dansen. heeft meegedaan en dat zijn af komst van grote invloed is geweest op zijn toetreding tot de NSB. Me deburgers heeft hij nooit aange bracht en ondanks het behagen dat hij schepte in het praalvertoon van do NSB en zijn hoge titels was hij ten slotte maar een klein figuurtje in de Partij, die met veel kwaad ge daan heeft. Op deze grond pleitte verdediger voor een straf, gelijk aan de intornering. Tevens verzocht hij onmiddellijk ontslag uit de rechtsvervolging. Na gehouden Raadkamer stond het Tribunaal laatstbedoeld ver zoek toe en bepaalde de uitspraak op 1 Maart a.s. Plasma-inzameling op 17 Maart Een halve liter bloed redt een mensenleven! Het is ieder bekend dat iemand, die veel bloed heeft verloren, een bloedtransfusie moet hebben. In alle plaatsen, waar een ziekenhuis is, zijn op initiatief van het Neder landse Rode Kruis, bloedtransfu siediensten gesticht. Tallozen heb ben zich geheel vrijwillig als bloedgever aangemeld. Ook Amers foort bezit een dergelijke dienst met meer dan 500 bloedgevers. In 1947 werd in onze stad 228 maal bloed door en van deze vrijwilli gers afgestaan. Er is echter nog meer nodig. Nieuwe onderzoekin gen óp het gebied der medische we tenschap hébben aangetoond, dat het leven van de patiënt niet altijd bedreigd wordt door het bloedver lies, maar meer nog door de z.g. shock, welke ontstaat door ernstige verwonding, een uitgebreide ver branding of een grote operatie, waardóór de bloedvaten van het lichaam als het waré verlamd wór den. Wordt een patiënt die in de levensgevaarlijke shocktoestand verkeert niet onmiddellijk gehol pen, dón is redding niet méér mo gelijk. In deze gevallen kan een bloedtransfusie te tijdrovend zijn. Juist in deze gevallen kan door onmiddellijke toediening van bloedplasma het leven van de patiënt gered worden. En ook in vele andere gevallen kan bloed plasma onschatbare d ensten be wijzen. Bloed van een gever afgenomen, is aan bederf onderhevig. Na een korte tijd bewaren, is dit bloéd voor een transfusie nie'. meer te gebruiken. Maken wij echter het bloed onstolbaar en laten wij dit enige tijd staan, dan zakken de bloedlichaampjes naar beneden en er boven komt een helder gele vloeistof, het zogenaamde bloed plasma, dat na een speciale behan deling gedurende vrijwel onbe perkte tijd bewaard kan worden. Voor de bereiding van het plas ma ls echter zeer veel bloed nodig. Aanvankelijk werd dit bloed door Amsterdamse vrijwilligers geleverd Maar er moet nog meer komen. Ook in andere plaatsen hebben reeds massale bloedafnamen plaats gevonden. Nu is Amersfoort aan de beurt. De plaatselijke afde ling van het Nederlandse Rode Kruis stelt zich voor een plósma- inzameling te houden op 17 Maart a.s. Alle gezondj mensen tussen de 18 en >0 .'aar, mannen zowel als vrouwen, "kunnen zonder enig na delig gevolg een halve liter bloed missen. Bovendien geeft de distri- butledienst na dé afname bónnen voor 8 eieren en 500 gram vlees. Honderden gevers zijn nodig. Er wordt een beroep gedaan op alle Amersfoorters om zich nu op te geven als vrijwillig bloedgever bij het secretariaat van de afdeling Amersfoort van het Nederlandse Rode Kruis, Korte Beekstraat 2. Bloedgevers, ingeschreven bij de bloedtransfusiedienst, mogen zich niet melden. Zij moeten voor transfusies in de ziekenhuizen ter beschikking blijven. Distributiebescheiden ontvreemd In een woning in de Rijnstraat werd Zaterdagavond, toen de be woners afwezig waren, ingebroken. De daders schijnen eerst een oogje te hebben gehad op het belenden de perceel, doch zij vonden daar de deur op het nachtslot. Sléchts het ruitje van de voordeur werd vernield. Bij de buren troffen zij bet beter. Vermist worden een rijksdaalder, bonkaarten van vier personen, een tabakskaart, twee gecombineerde kaarten, snoepkaar- ten, tien textielpunten en een ko- lenkaart. 'Aan de Administratie van het Dagblad voor Amersfoort Snouckaertlaan 7, Amersfoort. IK VERZOEK O MIJ TE WILLEN NOTEREN ALS ABONNé OP HEI DAGBLAD VOOR AMERSFOORT voor 31 cent per week 4.— per kwartaal Naam Straatnaam Woonplaats Datum Doorhalen wat niet wordt verlangd. Wd vergissen ons niet gaarne, zou daarom Uw naam en adres m blok- letters willen Invullen? ATE gaf goede vertolking Wij hebben Zatefdagavond in „Amicitia" met veel genoegen de op voering van „Saigon-Milly" door het Amersfoorts Toneel Ensemble bijge woond. Het is wel ccn vreemde sprong, die het ensemble heeft ge maakt, nadat het in November van het vorig jaar een van verfijnde smaak getuigende voorstelling van het achttiende ecuwae „Notabelen" gaf. „Snlgon-Mllly" ls een stuk van een wel geheel ander slag. Ruig, grof en in enkele scenes bijna immoreel. Ten slotte wordt er dan een beetje in ge moraliseerd niet prekerig geluk kig. want dat zou het stuk juist tot een draak hebben bestempeld, aan welke betiteling het nu ternau wernood is ontkomen. Nee, de moraal wordt er gebracht op een van alle scrupules gespeende wijze en in dezelfde welhaast mensonte rende bewoordingen, die het stuk vooral in het eerste en derde bedrijf, de schijn van het banale gaven, Over de waarde van het stuk voor wat betreft de wcérgave van toestanden zoals die zijn in Indo-China, waar de historie zich afspeelt, wensen wij niet te oordelen. Ons voorstellings vermogen laat ons daarbij uiteraard enigszins in dé steek. De sfeer, die de actrices en acteurs tegen het vrij goede décor wisten te scheppen kwam ons zeer aannemelijk voor. „Saigon-Milly" is een wat bizar stuk, dat minder door de taal der schrlj-- vers dan door de feiten die Cr in zijn vastgesteld, de toeschouwer met een bedrukt gevoel naar huls laat gaan. Die feiten nu hééft A.T.E. op aan grijpende nimmer stotende wijze uit gebeeld. Voeg daarbij de van wéinig originaliteit getuigende, maar zeker aanvaardbare climax en het zal 'J duidelijk zijn waardoor het ensemble ó.i. niét déze opvoering zóveel sue- céS had. Mét nadruk zij hierbij vermeld, dat A.T.E. één van de weinige toneel groepen in onze stad is. die dit resul taat kan behalen. Het lijkt óns hierbij Onnodig spelers én speelsters Op hun kwalitéiten té beoordelen. Slechts willen wij vermelden, dat Eèf Meycr- Arlar als Milly, óns deze avond weer eens een geheel andere kant van haar veelzijdig „amateur - talent" heeft laten zien en voorts dat Noor Wel ling en Antoon Rijnders iewat schuch ter maar sympathiek bij A.T.E, debu teerden. Automobilist reed niet om rotonde Op het Stationsplein vond Zater dag een aanrijding plaats tussen een auto uit Deventer en een daar achter rijdende jeep. Beide wagens kwamen Uit de richting van de Vlasakkers en reden naar de Stationsstraat, toen de bestuurder van de voorste wagen zich bedacht èn voor de rotonde wilde omdraaien, teneinde de B.W.- laan weer op te rijden. Hoewel de bestuurder van de jeep door remmen een aanrijding trachtte te voorkomen, kon hij niet meer voor komen dat de linkerzijde van zijn wagen met de rechterkant van de personenwagen in aanraking kwam. De jeep liep geen schade op, van de luxe-auto werden koplamp en spat bord beschadigd. Oplichter aangehouden Op verzoek van de Bussumse po litie werd in ónze stad een zekere Van D. uit Bussum gearresteerd, die werd gezocht wegens oplich ting. Jantje viel te water De vierjarige Jan F. raakte Za terdag onder het spelen in de gracht langs de Zuidsingel. De groentehandelaar Van K. bracht hem, met behulp van enige om standers, weer op het droge. Voor de weggebruikers De aandacht van het publiek wordt gevestigd op het in de St. Andriesstraat geldende verkeers verbod.-Voorts verzoekt de politie ons er nog eens de aandacht op te vestigen, dat het verboden is voer tuigen op het trottoir te parkeren. Ingezonden mededeling WALT DISNEY'S Een symphonie van kleur en schoonheid, komt Vnjdag a.s. in het GRAND THEATRE Plaatsbespr. van Vrijdag 20 Febr. af van 1012 en 1.304 uur. Ook tel. 4632. Wiel vloog van de auto Öp het moment dat een auto uit Dordrecht van de Randcnbroeker- weg do Hogeweg wildqi oprijden, vloog het rechterwiel van de wa gon. Het vehikel kon tijdig tot stil stand worden gebracht. Hét bleek dat de wielbouten waren losge- trild. Nadat het reservewiel was gemonteerd, werd de wagon voor nadere contróle naar een garage gebracht. Bijzondere benoeming van oud-stadgenote Onze oud-stadgenote Mejuffrouw Mr. J. F. van Hasselt, thans ambte- naresse bij de Kinderwetten, is be noemd tot plaatsvervangend rech ter ln de Arr.-rechtbank te Am sterdam. Ons dagelijks te veel Een melkslijter, die de melk niet door ccn kraan, doch op andere wijze uit zijit bussen tapte, werd bekeurd. Een chauffeur, die zich niet stoorde aan het parkeerverbod in de Arnhem sestraat, ging op de bon. Een wielrijder bracht het verkeer in gevaar door friet beide handen los van hét stuur te fietsen. Dé politie hield hét aan cn schrééf een bon netje. Een andere wielrijder óverkwam' hetzelfde, doordat hij geen achter licht op zijn fiêts had. Een derde had hélemaal geen verlichting. Hij zal er meer van Moren. Twee garagehouders werden be keurd, omda' zij de passagiers van hun taxi's te hoge prijzen lieten be talen Twee andere personen gingen op de bon omdat zij woongelegenheid in gebruik hadden genomen, zonder daartoe vergunning te hebben. Dienstbode kwam niet ver De dienstbode, die er vorige week mét de fiets Van haar mevrouw was van door gegaan, werd door de politie' in Deventer aangehou den. Diefstallen Bij de politie werd Zondag aangifte gedaan van de diefstal van een rijwiel en van drie witte wollen luiers. Gevonden voorwerpeq Van 10 t/m 13 Januari Kralen ketting met sluiting. Br. portefeuile inh. f 20. Herder met riem, Bouvier met halsband, 2 bouviers, Belg. herder en een hond je br. met wit. Zil. speld. Dam. handsch. met kap. Enige wanten en handschoenen, Port. inh. 5 cent. Enige br. bankpapier. Port. inh. 4 cent. Kniesteun van motor. Paar nieuwe glacé handsch. in een zak je naam winkelier Wekkering Am sterdam. Port. met ritssl. inh. 11 cent. Br. kinderwagenzeiltje. He ren rijwiel. BI. alpinomuts. Foto toestel. Schrift (Duitse taal). Gou den langw. oorbel. Kindertasje inh. R.K. kerkboek en muts. Vier nieu we sleutels (Yale). Koperen bro che en paarse ceintuur. Twee Tex- tielkaarten. Armband (ring doublé of goud). Ketting riem en paar br. gebr. handschoenen. In de stadsbus gevonden: Enige wanten en handschoenen. Twee paar blauwe wanten, id, witte, id, rode. Sjaal, handschoen (wit). Zwart hoedje. Blauwe Alpinomuts, metalen bril, etui me^ kam en port. met ritssl. inh. 12 cent. Schrift t.n. M. Verman. Burgerlijke Stand Geboren: Willem Hendrifcus, z v J Schippers en J Hillebrané; Gëer- truida Everdina Theresia, d v J H Taris en T M van Kallcveen. Overleden: Maria W Bruins, oud 85 jnnr; Jannetje Vonhof, oud 62 j., echtgenote van J J Boers; Ernst Wal ter Schramm, oud 74 j., echtgenoot van P. B. Malang; Goertruida van de Haar, oud 4 jaarr dóchter van J van de Haar en B Schuuring UITSPRAKEN TRIBUNAAL Dc 5e K^tner van het Utrechts Tribunaal adviseerde heden in de zaken van Woiterus Heuvelink cn Hendrik J. Hofman alhier. Voor Heuvelink werd voorge steld- internering voor de tijd van één jaar, twee maanden cn zestien dagen onder aftrek van de voorlo pige detentie, ontzetting uit de kiesrechten en verbeurdverklaring van zijn vermogen tot een bedrag van f 10.000, Tegen Hofman werd geadviseerd: internering gedurende vier jaar, twee maanden en 22 dagen, inter nering met aftrek van vóór-inter nering. waarvan één jaar en zes maanden voorwaardelijk: voorts ontzetting uit de beide kiesrechten cn de bevoegdheid om bij de gewa pende macht te dienen. De 6e Kamer van het Ut-r Tri bunaal adviseerde tegen Fred. Rib- berink alhier: internering voor de tijd van zés maanden en twee we ken met inbegrip van de tijd in voorlopige internering doorge bracht. waarvan één jaar voorwaar delijk: ontzetting uit de beide kies rechten Cn .verbeurdverklaring van het vermogen tot een bedrag van 5000. KAS koos nieuw bestuur In een dezer dagen gehouden ver gadering der Katholieke Sport Cen trale voor Amersfoort werd een ge heel niéuw béstuur gekozen, dat als volgt werd samengesteld. P. C. Ro sier, voorzitter; H. J. A. Rouwhorst, secr. penningmeester: M. Gerritsen, vice-voorzitter; J. Stoelinga, 2e secretaris, Chr. v. d. Linden, G. P. Rtivssenaars cn C. v. Valkenhoef, commissarissen. Daar de K.S.A. voorneméns is een 14-daags sportblad te gaan uitgeven, werd uit iedere aangesloten vereni ging een redacteur gekozen, die voor de benodigde copie zou zorg dragen. De redactie-raad bestaat uit dc heren: H Kuiper H. Rouwhorst, I. Stofmeel, C. v. Valkenhoef en G. Vermeulen. Het bestuur meende aan de héren L. Waterloo, H. Steffen en I. Wil- Jemsen die de oprichters zijn der K.S.A. voor de door hen gedane werk zaamheden het lidmaatschap te moe ten aanbieden. Zij hebben dit aanbod inmiddels aahvaard. Verder werd be sloten om óp 3 April a.s. in gebouw St. Aechten een dansavond te organi seren voor de leden der aangesloten verenigingen. Dames Amersfoort I deelden de punten De Amersfoortse dames hebben hét öp eigen térréin tegen Volewey- Ckers uit Amsterdam niet vérder kun nen brengen dan een 22 gelijkspel, eên uitslag waar zij tevreden mee mogen zijn, want een kleine zege hadden de Amsterdammers zeker verdiend. Zij speelden werkelijk een prima wedstrijd en het combineren en afspelen van de bal klopte veel beter dan bij onze stadgenoten. Met de rust hadden de Amsterdammers een 1—O voorsprong. Na de rust g-ng deze echter teniet. Bij de gelijke stnna 22 werd ei door beide ploe gen hard doch tevergeefs gestreden cm het winnende doelpunt. Het tweede hcrenteam kon. zoals verwacht werd het niet bolwerken in Weesp tegen W V.G.V. De Weespers hadden met de -nst reeds een 5—2 voorsprong cn de einduitslag 3—3 is voor dè Amersfoorters, die met 3 invallers speelden locn laag niet slecht. Beide ploegen hielden het spel veel te kort Amsvorde heeft onder vrij grote slechts kort want de Bórneveld- belangstelling een 21 overwin ning behaald/op Barneveld. Deze uitslag geeft de verhouding niet juist weer. De Leusderwegbewo- ners kregen wel iets meer dan hun qua spel toekwam. Er klopte iets niet in de voorhoede, waar Vink en Hilhorst vergeefs naar hun vorm liepen te zoeken. De Barne velders deden heus niet veel voor Amsvorde onder en soms waren zij technisch beter. Alleen de afwer king was te peuterig. De Barnevel ders beschikken over een aardige ploeg met als uitblinkers de kee per Kuyler, de beide backs G. v. d. Beek en Van der Koekei en spil Schoonbeek, die wel de beste man van het veld was. Bij Amsvorde was W. Hannesen de man, terwijl de overigen niet opvielen. De eerste aanval van Barneveld levert gevaar op, als keeper Schuin de bal juist voor de voeten van de linksbinnen Reintiers stompt doch G. Pieters redt vallend op de doel lijn. Het spel golft op en neer met Amsvorde iets meer in de aanval. Eer. fraaie tanval over links inge zet wordt door A. Virk door treu zelen grandioos om zeep geholpen. Even later doet W. Vink het beter door uit een voorzet van Paasdag de bal ineens öp zijn „slof" te ne men en door een wirwar van spe lers keihard in te schieten. Een fraaie goal (1-0). Amsvorde wordt nu sterker doch het offensief duurt achterhoede en middenlinie met Schoonbeek aan het hoofd weten het spel te verplaatsen. Het spel van de blauwgelen is technisch beter en fraai wordt er gecombi neerd, doch de juiste afwerking ontbreekt. De middenvoor krijgt een prachtkans, doch schiet naast. Aan de andere kant 7»njlt A. Vink een kogel in, die x fraai gestopt wordt door Kuyler. Het gevaar komt van links bij Barneveld waar J. van Beek keer op keer langs Esveld glipt. Zijn voorzetten zijn echter niet juist en worden steeds weggewerkt dobr Hannesen c.s. die onverbiddelijk zijn. Met de spora dische aanvallen van Amsvorde, di* o.i. een tikje gevaarlijker zijn weten de beide backs van Barne veld wel raad, mede doordat het spel van Amsvorde te kort, door zichtig en onbesuisd is. Met Bar neveld in de aanval komt de rust. Na de rust 2ijn de eerste aanval len voor Amsvorde doch W. Vink sch«3t hoog over. Weer komt Ams vorde terug, doch nu brengt de stoere linksback redding. De spil der Barnevelders zvvoegt en is overal waar gevaar dreigt en zet steeds weer zijn voorhoede aan het werk. Toch heeft Amsvorde het eerst succes. Als H. v. d. Pol de bal goed aan gegeven krijgt loopt hij even door, waarbij de Barneveldse keeper 'n kapitale fout maakt, de enige die we hem zagen, maken, door zelf buiten het strafschopgebied te ko men. De Amsvordeman omspeelt hem en schiet hoog in het verlaten doel (20). Steeds weer komt Amsvorde terug doch steeds vol harden de Amersfoorters in het peuterige spel. Vink benadert zijn vorm van vorige week geenszins en hij heeft met schiften geen ge luk. Aan de andere zijde krijgt de rechtsbuiten J. v. d. Beek weer een pracht kans, doch ook nu faalt hij weer dpor huizenhoog over te knallen. Toch wordt Barneveld wakker geschud en weer wordt het spel verplaatst doch ook de blauw gele voorhoede speelt te peuterig. Zelfs corners worden verknoeid door achter te plaatsen. (Beide ploegen lijden hieraan, want van de negen corners aan beide zijden kwamen er zeven achter de goal terecht). De Barnevelders doen hun uiter ste best om de achterstand té ver kleinen, terwijl Amsvorde het wel schijnt te geloven. Af en toe een opleving bij de Leusderwegbewo- ners doch de voorhoede heeft met schieten geen resultaat. Zij vinden Kuikel in prima vorm. Bij een Barneveld-aanval zet de rechts buiten voor en uit de lucht valt de bal, zonder te zijn aangeraakt door een andere speler in het doel. Schuin trapt de bal weg, doch te recht constateerde de scheidsrech ter, dat de bal de doellijn was ge passeerd (21). Deze goal schudt Amsvorde even wakker, terwijl Barneveld wanhopig voor de ge lijkmaker vecht. H. v. d. Pol ver knoeit nog een prachtkans door treuzelen, hetgeen A. Vink even later herhaalt. Paasdag knalt een maal juist over. Barneveld zet nog even alles op alles doch zonder re sultaat Gesprek met dr. Dey „Het K.N.M.I. .te De Bilt waarschuwt dat de weersomstandigheden van hét afgelopen etmaal gunstig fe'tfn geweest voor het optreden van aardappelziekte." Hoeveel maal hebt U deze mededellner niét uit Uw luidspreker horen klinken en hoe dikwyls hebt U misschien b\j U zelf gedacht: Dat K.N.M.I. daar In De Bilt is tóch wel nuttig. Maar nimmer zal U zich hebben gerealiseerd wat voor werk er verzet moést worden, alvorens de omroeper deze boodschap voor z\jn microfoon heeft kunnen uitspreken. Daar in det geheimzinnige ge bouwencomplex aan de straatweg naar Zeist, overblijfselen van wat eens een oud klooster zou ziin ge weest de naam Kloosterpark herinnert daar nog aan is dage lijks een grote staf van kundige werkers aan de gang om gegevens te verzamelen om het publiek wat het weer betreft van voorlichting te dienen. De weerdienst en de luchtvaart meteorologie zijn het meest bekend. Zij toch verzorgen de weerberich ten. die vooral na de oorlog, zo sterk de publieke belangstelling trekken. De klimatologische en algemene meteorologische afdeling is minder beleend. Zij timmert minder aan de weg maar is, we zouden haast zeg gen, minstens zo belangrijk. Het gezegde onbekend maakt onbemind gaat hier zeker niet op. Want onder deze afdeling ressorteert de waar schuwingsdienst voor de aardappel ziekte. onderzoekingen worden hier verricht over dè invloed van hét weer op de verschillende stadia van ontwikkeling van gewassen en in secten (phaenologiè van de levende natuur), over het voorkomen van nachtvorst en over dc opbrengst van landbouwgewassen. Een zeer nuttige afdeling dus! Hier worden de weerkundige ge gevens verzameld die door een lc- gertlo van vrijwillig medewerkers, verspreid over een groot aantal re genstations een kleine 300 en ruim 30 hoofd- en termijnstations. gevestigd over het gehele land. driemaal daags worden waargeno men en eens oer maand 'naar het hoofdobservatoriuni tc De Bilt wor den ingezonden. Onder deskundige leiding van dr. L. J. L. Dey. die kort geleden dr. Braak heeft opge volgd, worden al deze gegevens be werkt. Dc temperatuur van de lucht en de vochtigheid wordt vast gesteld. dc windkracht en -richting de neerslag en bijzondere verschijn selen worden ongetekend, e-edeelte- lijk door zelf-registrerende instru menten gedeeltelijk door oogwaar nemingen en schattingen. Met deze gegevens en die van een 160-tal eveneens vrijwillige waarnemers van optische verschijnselen en on weer, worden rapporten samenge steld over het weer van het ver leden. Aan dc hand van deze rapporten en dóór vergelijkingenkunnen weersverwachtingen on lange ter mijn vrij nauwkeurig worden vast- Het tweede damesteam hééft na een schitterende 50 overwinning op.Nijkerk II beslag weten tc leggen op het kampioenschap. Eveneens een prachtig resultaat is dat zij dit kampioenschap ongeslagen hebben weten te behalen. Wij wensen de Amcrsfooi-tse dames dan ook van harte geluk met het behaalde succes. Pedaalridders boekten succes in een Cycle-cross Het winterprogramma van de Federatieve Wielerclub Midden Nederland is Zondag beëindigd met een Cycle-Cross te Hilversum. De renners uit klasse A hebben ender grote belangstelling tien maal een parcours gereden (deels gelopen), dat voor velen toch te zwaar bleek te zijn. Reeds in de 3e ronde maakten zich twee renners van de anderen los. Het waren v. d. Pot uit Laren én onze stadgenoot De Gans. Ir\ de 4e ronde lag het veld al in drie groepen. In groep 2 zat de Amersfoorter van der Panne, die zich ook kranig heeft verdedigd. Zelfs wist de jury, voor elke groep, nog een premie beschikbaar te stellen. De premies werdén gewon nen door De Gans, Amersfoort; Grift, Soest en Roelofs, Arnhem. Ook in klasse B weerden onze stadgenoten Dc Jong en Schotting zich kranig, doch zonder succes. De eindstand luidt: Klasse A 20 km. 1. J. de Gans, Amersfoort, 43,34 min. 2. G. v. d. Pol, Laren, 44,17 min. 3. E. Grift, Soest, 45,30 min. 4. W. v. d. Panir^, Amersfoort, 45,46 min. 5. A. Roelofs, Arnhem. Klasse B 12 km.: 1. B. de Graaf, Hilversum; 2. G. Heijers, Hilver sum; 3. P. Hanson. Hilversum: 4. v. d. Heuvel, Apeldoorn; 5. M. v. d. Wal, Ugchelen. Onze stadgeno ten De Jong en Schotting bezetten de 7e en 10e plaats. Zondag gaan de Amersfoorters naar de Cycle- Cross te Apeldoorn. Rondom het biljart Voor de competitie van de N.B.B. district Eemland. werden in de week van 8 t/m 14 Februari de volgende wedstrijden gespeeld: CADRE KLASSE De Vergulde Wagen IITolsteeg I 06; Noord-Brabant IIIDe Vergul de Wagen I 24; Noord-Brabant I— Tolsteeg II 60. 5e KLASSE LIBRE K.O.T. Ill—Leusderkwartier IV 44. De Verg Wagen I 42 32 0 10 64 De Gouden Ploeg I 39 28 0 11 56 Noord-Brabant III 39 25 0 14 50 Centraal I 39 16 2 21 34 Tolsteeg II 39 14 1 24 29 Tolsteeg I 42 13 2 27 28 De Verg Wagen II 39 13 1 25 27 Noord-Brabant 39 12 2 25 26 ZuilenSoest 52 De Soester Politie speelde Zater dag de laatste competitiewedstrijd tegen de politie uit Zuilen. Zuilen scoorde vijfmaal terwijl Soest slechts tweemaal doelpuntte. Soest blijft echter door deze nederlaag op de tweede plaats van de rang lijst staan. Dr. L. J. L. DEY, gesteld, en de lanclbouwberiehten worden samengesteld. Maandelijkse overzichten verschijnen van de ge steldheid van het „afgelopen weer" Dr. .Dev en zijn staf houden zich dan ook voornamelijk bezig met het weer van het verleden. „Ben vrij onbelangrijke bezigheid" horen wjj al zeggen. Doch ontelbaar ziin de keren dat dc klimatologische af deling to hulp wordt geroepen voor het verstrekken van gegevens. Ver zekeringsmaatschappijen (over ha gel- en stormschade) de justitie (ten behoeve van procedures), de Rijkswaterstaat en niet te vergeten vele particulieren hebben van de afdeling van dr. Dev reeds vele voordelen ondervonden. „Is de landbouw sterk geïnteres seerd bij uw werk." vroegen wij dr. Dey met wie wij dezer dagen ccn onderhoud hadden. ,,Pe landbouwwetensehappelijko afdeling houdt zich uitsluitend be zig met het verzamelen van gege vens van het klimaat die van in vloed zijn op de groei en ontwikke ling van planten. Er bestaat hierbij een nauwe samenwerking met de Plantenziektékundige Dienst In Wagenmgen en tussen Verschillen de instanties op landbouwkundig gebied. Dit contact hoeft er toe geleid dat regelmatig landbouwbe- richten kunnen worden uitgezon den. In de Lente, Zomer en herfst kunt U die regelmatig om kwart voor zes 's morgens beluisteren. Het gehele iaar worden deze mede delingen om kwart voor zeven en om half één via de radio uitgcr zonden, terwijl in het weerpraatle op gezette tijden mededelingen wor den gedaan aan de landbouwers over bepaalde werkzaamheden wel ke door hen kunnen worden -er- richt." „Is het U ook bekend dat deze weerpraatjes met ecq sneciaal land- bouwaccent door de landbouwers ook worden gewaardeerd?" Goed te spreken „Ja zeker. Men ls er bijzonder goed over te spreken. Dit heeft een enquête, ingesteld door de land- bouwconsulenten. on overtuigende wijze bewezen. Men stelde ons werk zeer op prijs en vooral uit Limburg kwamen enthousiasto be richten. Dit is dan ook reden ge weest dat wij van plan zijn deze dienst ook uit to breiden tot de tuinbouw." „Hoe staat het met het geven van weersverwachtingen op lange termijn „Hebben wij daar houvast aan?" „De samenwerking met de in stanties op landbouwkundig gebied hebben er onder meer toe geleid dat reeds hiermee voor de oorlog een begin is gemaakt. Het voortschrij den der wetenschap en ook de on dervindingen opgedaan tijdens de oorlog zijn Oorzaak geweest dat deze voorspellingen zich nseer en meer vervolmaakt hebben. Tocl? kunnen zich abnormale omstandig heden voordoen die alle nauwkeu rige berekening in één slag om ver kegelen". Aldus dr. Dóy. „Gaat U maar eens afgelopen zomer en deze winter na. Vooral de zachte winter welke wil thans meemaken is iets abnormaals. Grote opschudding is verwekt door een poging tot omkoping van een vQctballer, welke zaak Zondag haar voorlopige ontknopjng vond in hotel Schimmelpenninck te Eindho ven, maar die ongetwijfeld nog een lange na-geschiedenis zal krijgen. Vrijdag 6 Februari kreeg de doelman van Eindhoven, v. Veghel bezoek van iemand uit Sittard die hem zonder omwegen f 1000. bood indien hij zijn medewerking wilde verlenen aan het verliezen van de beide wedstrijden welke Eindhoven nog tegen de Sittardse Boys moest spelen. Gezorgd zou worden dat iemand op de Zondag van de eerste wed strijd 's middags om 12 uur in hotel Schimmelpenninck te Eindhoven aanwezig zou 2ijn öm Van Vegjiel vast een handgeld van f 150 te overhandigen. Zondagmiddag verscheen de man inderdaad en legde twee briefjes van f 50 en twee van f 25 op tafel. Verdekt opgesteld hadden enkele bestuursleden van Eindhoven en een paar rechercheurs deze trans actie gevolgd. De rechercheurs gre pen toen onmiddellijk in en het geld werd in beslag genomen, Aan het bestuur van de KNVB zal door Eindhoven een uitvoerig rapport van deze hele trieste af faire worden overgelegd. Van de zijde der Sittardse Boys verklaarde men uitdrukkelijk dat het gehele bestuur van de Sittardse Boys er totaal onkundig van was gebleven.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 2