DAGBLAD VOOR AMERSFOORT, L Mr. dr. J. in 9t Veld Moord op Beekbergse hereboer thans oplossing nabij De West niet overtuigd van Nederlands goede wil Kirby: C.v.G.D. moet formeler kunnen handelen .rustig» zeker em doelbewust Zwervers beraamden overval in Amsterdams Amstelstation Van der Helm en de gebr. Hoogenboom blijven schuld ontkennen Jumbo's kochten Damterrein Werkelijke nieuwbouw: geen nieuwe namen voor oude, eenziidige instellingen De man van ivie Nederland venvacht, dat hij wederop bouw zal stimulerën r VANDAAG... u oensdaj 18 Februari 1948 Achtste jaargang, No. 948 Opgericht door de Stichting „Het Parool" - Giro 510330. Bank: Rotlerdamsche Bank. Postbus 9 Abonnements prijs 31 cent p. w. of 4p. kw. Losse nummers 10 cent Uitgave: N.V. De Nieuwe Pers t Redactie en Administratie: Snouckaertlaan Amersfoort. Teleioon redactie 4291. Telefoon administratie 6235. Directeur-Hoofdredacteur: T J. DE BOORDE R. Sybe Appelman en „de bietser" geven elkaar de schuld In de moord, die omstreeks de Kerstdagen in het Velmvse plaats je Beekbergen gepleegd werd op een mensenschuwe, rentenierende herenboer, nadert thans de op lossing. In verband met de stand van het onderzoek verschenen in de ,pers slechts enkele korte berichten oVer dit drama. Dinsdagmorgen zün nu besprekingen geopend tussen de recherche van de Apeldoornse poli tie en de Officier van Justitie te Zutfen over deze affaire. Nu de laatste fase: gerechtelijke vervol ging Is Ingegaan, meldde „Het Pa rool" enige bijzonderheden, die tot nog toe verzwegen moesten worden. Het is een ruim en geriefelijk landhuis, aan de Loenense Weg. waar de 49 jaar oude S. de Boer zich had teruggetrokken. Éénmaal in de veertien dagen kwam een werkster om schoon te maken; dan verhuisde de boer naar het tuinhuisje. De melkboer, de bakker en de kruidenier konden 's morgens op zijn stoep een mandje vinden waar in eeld en een papiertje met de be stellingen. Was hvj er eens een hal ve dag niet. of had hij niets nodig, dan bleef het mandie weg en ver scheen vnor hot kijkvenster in de deur een I .aartje, waarop, met reeds verbleekte inkt. In schoon schrift het woord „Afwezig" stond. Toen de leveranciers op de och tend van Maandag 14 December langs het huis kwamen vonden zij het mandie noch het kaartje. Ook de volgende dagen verscheen het mandje niet. Do gewoonte, hem niet te storen in zijn eenzaamheid was echter zó sterk, dat het tot Tweede Kerstdag duurde, eer zij aan hun groeiende ongerustheid toegaven en de veldwachter waarschuwden Deze sloeg het kijkvenster In en vond in de, vestibule het lijk van de boer. Do schedel was ingeslagen. In het huis bleken alle \Iocrpn open gebroken en het behang was op verschillende plaatsen gescheurd. Boven in de slaapkamer vond men een jas met bloed bevlekt. Do politic to Apeldoorn werd ge waarschuwd én o\en later waren commissaris De Jonge, inspecteur Van der Werf en rechercheur Ade- ma ter plaatse. Politic-experts doorzochten het huis cn namen foto's. Een spoor Nog diezelfde avond was men op het spoor van de moordenaar Het bloed op de vloer bewees dat het drama zich geheel m de vestibule had afgespeeld. Ook de houding en de kleren van het slachtoffer gaven geen aanleiding, te veronderstellen dat cr met het Hik was gesleept. Het bloed op de jas van het slacht offer wees uit. dat hij deze aan had toen hij werd aangevallen. Dit alles leidde tot de vrijwel ze kere conclusie, dat de bebloede jas. die op de slaapkamer was gevon den, van- de moordenaar zijn moest. Deze ias lag in de buurt van een gat dat in de vloer was gebroken Hot lag voor de hand. dat de "moor denaar zijn ias'had uitgetrokken en haar later in zijrf gejaagdheid had vergeten. De mensen in Beekbergen her kenden de jas als die van een zwer ver. die enige maanden te voren een tiidje in de buurt had gewerkt. En enige tijd later verscheen in de pers het bericht dat. verdacht van moord," gezocht werd de 29-jarige Sybe Appelman uit Hollum op Ame land. lang, blond, mager, sjofel, met een bruine gelaatstint en een slof- ferige manier van lopen. Intussen kreeg men steeds meer aanwijzingen. De Apeldoornse poli tie zocht contact met de Amster damse. ep op kamer 128 van het hoofdbureau kwam men cr achter, dat Svbt Appelman te Amsterdam enige tijd bij 'n schillenboer had ge werkt en nat hij kort voor de moord was weggebleven. Op een dag in begin Januari zag een leerling-agent te Maas tricht op de weg naar Luik twee mannen staan praten, waarvan hij er een onmiddellijk - herkende van de foto en hiet signalement als Sybe Appel man. Appelman zag de agent aankomen en merkte dat de ander hem ha^d herkend. De agent kwam naderbij. Hij ■was ongewapend en de mannen waren sterl-ir dan hij. Hij groette en maakte een opmer king over het weer. Appelman GEVANGEN GENOMEN Griekse guerilla's worden Hoor Regeringstroe- py weggeleid. Onder de gevangenen bevonden zich negen vrouwen, die actief aan de strijd hadden declge~ nomen. knikte terug en slofte weg. De agent liep met hem op. Z\1 had den elkaar door en wisten dat over en weer. Geen van beiden wist echter hoe te handelen. Hoe kom iU aan de kost? vroeg de agent. Ik ben werkloos. Ik ea werk zoeken in Luik. mompelde Appel man. Wil 1e graag werken? vroeg de agent. De ander bromde bevestigend. In België vind je geen werk. zei de agent. Ga met my mee. Ik hpb een goede baas. Die helpt ieder een aan werk. Appelman liep door. Of wil je soms helefnaal niet werken, vioee de agent stilstaand. Jawel, mompelde Appelman. Nou Opgesloten Ze keerden en Ueppn zwijgend naar Maastricht, ieder in zijn rol volhardend, *"^ar sloot de agent hem op. Do zwerver staarde suf voor zich uit en liet zonder een woord en zonder tegenstand alles met zich doen. Hij bekende onmiddellijk dat hij betrokken was geweest bij de roof moord. Maar hij had het niet zelf gedaan, zei hij. Hij had in de streek gewerkt en het verhaal gehoord van de oude zonderling, die schat rijk moest zün. Hij was naar Am sterdam gpgaan. en in het Amstel station. waar - veel zwervers de nacht op de verwarmingen door brengen. had hij een oude bekende getroffen. Een kleine dief die ze ..de bietser" noemden Met hem had hij over do eenzelvige boor gespro ken en „de bietser" had het plan tot een kraak geo-tperd. Zaterdag waren ze samen naar Beekbergen waan. Appelman ken- de de gewoonten van de boer en wist dat deze een trouwe kerkgan ger was. 's Zondagsochtends for ceerden ze c-n raam van het huis aan de Loenense Weg en doorzoch ten de woning van de zolder tot de kelder. Midden in hun werk werden ze verrast door het geluid van de slaande voordeur. We vonden niets „De bietser" rende naar beneden en toen ik in de vestibule kwam was de boer al dood, vertelt de zwerver. We hebben toen alle vloe ren opengebroken en overal ge zocht naar geld. We" voncfen niets. In de zakken van de boer vonden we een portefeuille met een per- soonsbewiis. drie tientjes ep een zil veren sigarettenkoker. Die hebben we meegenomn. Hoe ziet „de bietser" er uit? vroeg hoofdinspecteur Mol. die hem samen met inspectëur Van der Kooy voor het Amsterdamse ge deelte onder handen had. Hi1 loopt rond in een leren vest en een broek van de kleur van dat schilderijtje daar. zei Appel man, wijzend op een prentje aan de muur van kamer 128. Hij had zich niet beter kunnen uitdrukken. Hoofdinspecteur Mol houdt daar zrjn stafvergaderingen en iedere re chercheur kent de harde blauw groene kleur van het prentje. „De bietser" is dan ook veertien dagen later door een rechercheur herkend en gepakt op de kleur van zijn broek Hij zat op de verwarming in hetzelfde Amstelstation waar het plan tot de kraak was besproken. HU bekende onmiddellijk te zijn betrokken geweest bij de roof moord. Maar HU had de boer niet vermoord, zei h(f. Het was Appel man geweest die naar beneden -ring toen de voordeur sloeg. toen lk beneden kwam was de ^ïoer al dood Intussen werkt de politie onver moeibaar door. De twee mannen zitten gescheiden en worden dage lijks verhoord. Hun wegen'van na de moord ziin zorgvuldig nagegaan en alles wordt precies opgeschre ven. Theorieën, verhoren, nieuwe theorieën, nieuwe verhoren, en dat alles leidt, met verpletterende ze kerheid. tot de juiste rangschikking der feiten. Zo zal komen vast te staan wie de moord pleegde: de zwijgzame Amelander, die uit een gezin met 26 kinderen komt. of de bleke gan nef uit de sloppen van Amsterdam. De moord in de Warmoesstraat Van wat In de criminele geschiedenis bekend is geworden als „de moord in de Warmoesstraat" stonden gisteren voor de Amsterdamse rechtbank de drie verdachten terecht. Het zijn de gebroeders Jacob cn Cornells Hoogenboom (23 en 21 jaar) uit Delft, en de 24-jaiigc Léon van der Helm. die woonde i?. het pand aan de Warmoesstraat tc Amsterdam, waar In de nacht van 1 op 2 November 1946 de bewoonster. Anna Maria Marsman („Moeke") door worging van het leven werd beroofd. Kees Hoogenboom wil in deze zaak van Van der Helm geen be- edigde verklaring afleggen: „Ik was „Van der Helm." vroeg de presi dent, „u zegt. dat u aan die moord geen deel hebt gehad." „Ik heb niets gedaan," zegt Van der Helm. „maar ik heb het wel ge zien. Ik heb alleen niet geweten, dat het een moord was. Zekerlik wist, dat er geld was, maar dat wist iedereen. Jaap Hoogenboom ontkent alles, maar zijn broer Kees bekent, dat hij het plan had gehad „Moeke", zoals de pensionhoudster werd genoemd, bewusteloos te slaan, om haar van haar kostbaarheden te beroven. Een maat van Van der Helm, een vriendje van de Nieuwendijk, met wijde jas, heeft hem horen zeggen, dat hij binnenkort „binnen" zou zijn. Dat was een paar dagen vóór de moord Tegen een -celgenoot had iiij de eerste dagen van zijn gevangen schap gezegd: „Wat zeg je d'r van: met m'n 22 jaar en nu al een moord op mijn geweten. Zie ik daar naar uit?" En tegen een vriend had hij op 2 November trots gezegd: ,,'k Heb nog wel een paar centen" en daarbij had hij een bundeltje bankbiljetten la ten zien. Eén dag loon voor de hongerende kinderen Afgevaardigden uit 14 Europese landen zyn Dinsdag in Genève bij eengekomen om onder auspiciën van de UNO een campagne voor te bereiden, die ten doel heeft 460 millioen kinderen in de wereld van de hongersnood te bevrijden. De afgevaardigden zijn de voorzitters van de nationale comité's, die ver% leden jaar October voor dit doel werden gevormd. 29 c Februari is gekozen als de dag, waarop aan de volken der wereld gevraagd zal worden een dag loon of inkomen voor de hon gerende kinderen af te staan. Men hoopt in 44 landen geld en goederen te kunnen Inzamelen. er niet bij," zegt hij nu. Maar dan leest de president zi.in verklaring, die hij voor de politie heeft afgelegd voor: Leo v. d. Helm had hem verteld, dat „Moeke" veel geld had en hij wist ook, waar ze het bewaarde. Toen hebben Leo en hij samen het plannetje gemaakt om „Moeke" te beroven. Samen hebben ze een laken aan repen ge scheurd en daarmee de vrouw aan handen en voeten gebonden. En toen de vrouw wilde roepen haar mond dichtgebonden. Daarna heb ben ze al het geld weggehaald, uit de keuken, uit de kelder, uit d- tas en samen de buit verdeeld. Ze zou den niet gemerkt hebben, dat de vrouw dood was. Maar op dit alles wil Kees geen eed doen En Van der Helm heeft weer een heel andere lezing, als hij als getui ge in Jaaps zaak wordt gehoord, „Toen ik binnenkwam, zag ik Jaap bovenop de vrouw zitten en haar mond dichthouden", verklaart hij met veel omhaal Intussen bleken verscheidene ge tuigen, die in deze drie strafzaken belangrijke verklaringen hebben af te leggen, niet te zijn verschenen. De berechting van de gebroeders Hoogenboom en Van der Helm is derhalve uitgesteld tot 13 April. „Zelfs dikhuiden begrijpen, dat dit voor een goed doel is," merkte de heer Karei Strassburger gister middag op de historische Dam te Amsterdam op, toen twee olifanten van zijn circus ieder een certificaat voor 100 cm2 Damplantsoen by het huisje van de nationale monumen tencommissie „kochten". Enige hon derden moeders met kinderen en natuurlijk de altijd nieuwsgierige Amsterdammers waren bijeenge stroomd om deze plechtigheid bij te wonen. De dames van het U.V.V., die aan een tafeltje voor het huisje zaten, kwamen danig in het nauw, toen „Savoy", de grootste der beide olifanten met haar slurf wat op dringerig werd. Tot handtastelijk heden kwam het echter niet, want de Zweed Gosta Kruse, die met de olifanten in het circus Strassburger optreedt, liet zijn pupillen als af leidingsmanoeuvre een hoogstandje maken. Intussen raakte het verkeer op de Dam in de war en de verkeers agenten slaakten een zucht van verlichting, toen de twee Afrika- bewoners na een kwartiertje de aftocht naar Carré bliezen. Nog enkele dagen vorst De Bilt verwacht, dat de lichte vorstperiode nog enkele dagen zal aanhouden.. Verdere daling van de temperatuur wordt evenwel niet waarschijnlijk geacht. Ernstige critiek heeft de Surinaamse gedelegeerde dr. Bulskool ter Ryksconferentie geuit over de Nederlandse bereidheid om de West een nieuwe plaats in het.Koninkryk te geven. By alle Nederlandse sprekers, zei hy, ligt het gevoelselement op de bodem. Het is steeds: Veranderingen van bestaande organen, gebaseerd dus op het oude. Wat wy willen, Is een wcrkeiyke nieuwbouw, waarin wy In waarheid geiykwaardig zyn. De zaak ligt niet zo, dat de regering kan zeggen: „Vertrouwt ons, wy zullen de wyzigingen regelen". De regering moet nu daden stellen om het verloren vertrouwen te herwinnen. overleg:, aldus de Surinaamse afge vaardigde. en wil zullen bereid z\1n offers te brengen, maar dan zal daar ook iets tegenover moeten OP DE THEEMS raakte het Neder' landse motorschip „Delta" klem onder een brug. De stuurhut werd geheel in' gedrukt, met het gevolg, dat de kapi tein ernstige verwondingen opliep. Bij eb kwam het schip weer los van de brug. De discussies die tot nu toe wor den gevoerd achtte dr. Buiskool niet bemoedigend. Men gebruikt nieuwe woorden Rijkskabinet. RUksparlement, Rijksraad maar het zijn in wezen nieuwe woorden voor oude begrippen: eenzijdige Nederlandse organen. Wij blijven tot de laatste minuut bereid een regeling te. zoeken door Belgische stakingen verlopen De eerste ronde van de stakings actie, die gedurende een week hel e'conomlsche leven van België heeft ontwricht, verloopt. De staking van het Brusselse trampersoneel, die door de commu nistische leden van de bond van bestuurders en conducteurs was ge organiseerd. is niet doorgegaan *De tramdiensten in de Belgische hoofd stad werden niet onderbroken. In de gas. en electriciteitsindu- strie gaat men langzamerhand weer aan het werk. In een paar kolen mijnen wordt nog niet gewerkt, maar ook in de mijnindustrie is de voornaamste weerstand bij de sta kers gebroken. Het personeel der posterijen, dat tijdens het weekend in staking ging werkt nu weer normaal. De communistische fractie in de Belgische Kamer kreeg gisteren scherpe beschuldigingen van Spaak en Van Acker te horen. Snaak zei: „Gii staat in contact met uw col lega's in Frankrijk en Italië In uw ogen zou .een gelijktijdig uitbreken van ongeregeldheden in Frankrlik. Italië en België de Amerikanen verhinderen met hun plan-Marshall te slagen. Uw opzet is te voorko men. dat het plan een succes wordt." Deze week waspoeder en twee eieren In de bonnenlijst van Donderdag zal een bon worden aangewezen voor twee eieren voor alle cate gorieën. Verder worden bonnen aange wezen voor 250 gram waspoeder (voor kinderen onder de vier jaar 500 gram). Indonesië in de Veiligheidsraad Blik op de toekomst, zegt Van Klef fens De Veiligheidsraad heeft zich gis teren weer bezig gehouden met Indonesië. Twee van de drie leiders der Commissie van Goede Diensten namelyk prof. Graham (USA) en rechter Kirby (Australië) en ver der mr. Van Kleffens als Neder lands vertegenwoordiger, voerden het woord. Prof. Graham gaf een uitgebreide beschouwing over de achtergrond van het in Indonesië overeengeko- niene. Rechter Kirby zei, dat thans voor de commissie de tijd gekomen is. suggesties aan beide partyen te doen en te publiceren om hen te helpen by het bereiken van een poli tieke overeenkomst. Hierdoor zou verandering komen in de methode, waarby voorstellen alleen op ver zoek van beide partijen worden be kendgemaakt. Rechter Kirby verzekerde, dat het vertrouwen van de Repu bliek in de Verenigde Natiën haar een ongunstige demarca-" tielijn had doen aanvaarden, welke, indien deze als biyvend erkend werd, onherstelbaar verlies aan de Repvibliek zou toebrengen. Hy drong er op aan, dat belde partijen zich op het plebisciet voor bereiden door zorgvuldig voorlich ting aan het volk te geven, en sprak de hoop uit, dat de commissie in de toekomst formeler zal kunnen handelen en meer initiatief zal kun nen nemen dan in het verleden. Mr. Van Kleffens zei: „Wij zijn bereid de dingen, die voorbij zijn, te laten rusten en politieke bespre kingen „in de geest van zeer veel goede wil en vertrouwenin de toe toekomst aan tc vangen." H\j hoopte, dat de commissie voor goede diensten „op haar eigen ter rein zal voortgaan op verzoek van de partüen al die hulp te verlenen, welke dienstig kan zijn". Wat be treft het voorstel van de heer Kirby omtrent .wjjziging der procedure maake de heer Van Kleffens voor behoud. Men moet niet haar status aTfc „commissie voor goede dien sten" veranderen. „Het ontbreekt de commissie aan bevoegdheid om verandering te brengen in haar eigen aard." Hij voegde eraan tbe, dat hij ver onderstelde, dat dit niet in stijd was met de verklaring van de heer Kir by, waarop deze laatste bevestigend knikte, dat er inderdaad geen Tegenstrijdigheid was. Canada zal naar verwacht wordt een resolutie indienen, strekkende tot aanvaarding van het rapport der commissie en tot voortzetting van haar diensten. Op uitbreiding: van de beyoegdhe- den der C. v. G. D. werd ook aan gedrongen door dr. Ali Sastroamid- ïojo, de republikeinse vertegen woordiger. Nadat dc heer Paul van Zeeland had gezegd dat men niet moet blij ven staan bij de kwestie, wie de meeste concessies heeft gedaan, maar de nadruk moet leggtn op dc positieve aspecten van de toekomst, was het woord aan de Australiër William Forsyth, die Korbv onder steunde en meer bevoegdheden vroeg voor de commissie. Hii waar schuwde tegen versnippering van de republikeinse invloed. DE benoeming van mr. dr. J. in 't Veld, burgemeester van Zaandam, tot minister van Weder opbouw, is deze week te verwach ten. Tenzij de ingewikkelde pro cedure, die schijnbaar onvermijde lijk is om de opvolging van minis ter Neher te regelen, nog linger gerekt moet worden Wie is mr. dr J. in 't Veld? Evenals zijn voorganger ir. Neher," een man die zichzelf heeft ge maakt. Neher begon zijn loopbaan als arbeider bij de telefoon werd zeeman, ging studeren, kwam te. rug bij de telefoon en werkte zich op tot directeur-generaal van PTT en tot minister. Joris in 't Veld, de Dordtenaar begon als schrijver op de secreta rie van Dordt. Zijn schoolopleiding was kort geweest, maar hij wilde vooruit en hij kwam vooruit. Het kostte hem veel uren van zijn nachtrust, eerst de studie voor de acte M.O. staatsinrichting, ver volgens die voor candidaat ge meentesecretaris. Het waren nog slechts aanloopjes voor de eigen lijke studie, die voor het staatsexa men, dat hem de weg naar de universiteit zou openen. Het was in de jaren, die aan zijn eigenlijke studie in de rechten voorafgingen, dat wij hem leerden kennen. Een lange jongeman, met een wat temende stem en wat traag-schijnend in zijn bewegin gen, maar met een ongelooflijke en ontembare energie. Allesbehalve een boekenwurm, zoals men zou denken van iemand, die elk uur van zijn vrije tijd hij was toen v/erkzaöm *op de afdeling plaatse lijke werken te Rotterdam be. steedde aan zijn boeken en aan Latijn en Grieks. Over die studie praatte hij nooit. Zij was voor hem iets dat vanzelf sprak. Het was alsof hij een dubbel leven leidde een driedubbel zou men zelfs kun nen zeggen: dat van gemeente ambtenaar, dat van, de studerende en dat van iemand, die zich geeft aan allerlei arff beid, welke het deel is van hem, die zich interesseert voor de sociale omstandigheden van zijn medemensen. Vurig socialist, toen al, vurig drankbestrijder, stond hij vooraan in de gelederen van S.D.A.P. en drankbestrijding. En al die veelomvattende werkzaamheden sche nen bij hem vanzelf te lopen. Het leek hem geen .«moeite te kosten voor alles tijd te vin den, slechts enkelen wisten van het verbor gen vuur, dat in hem brandde, dat van de wil om zich te verhef fen boven het ge middelde, van de wil om leiding te geven; verm<%en om leiding te geven is hem ingeschapen. Ook dat gaat bij hem, de rustige, bedwongen man van zelf. Wie hem niet kennen, zouden het hem sloom kunnen achten. Zij die hem wel kennen, weten beter. Zij kennen hem als een man met een wil, met een eigen inzicht. Hij was een der eersten, die een andere mening koesterde over de beteke nis van de dynastie dan toen in de SDAP gebruikelijk was. En hij gaf cr rustig, weloverwogen, uiting aan. Zoals in de ^ei-dagen van 1940, toen hij als burgemeester van Zaandam, het rode Zaandam, in een officiële rede zich kantte te gen de opvattingen, welke sommi gen over het vertrek van de Ko ningin hadden. In 't Veld, de man met het rustige, vooruitziende in zicht, begreep het beter dan velen, van onze landgenoten. En kalm, maar duidelijk gaf hij aan zijn in zicht uiting en hij had gelijk. Dit is een van de kenmerken van mr. in 't Veld: zijn zekerheid, .we zouden haast zeggen, zijn pla- ciede zekerheid en doelbewustheid. Die merkten we ook op, toen we hem kort na de bezetting op zijn stadhuis ontmoetten; heFwas hem toen al volkomen duidelijk, wat hij doen moest als de Duitsers dit mochten willen of dat; hij had zich zijn grenzen gesteld en daar kreeg geen mof hem overheen. Ook daaraan hield hij zich; er kwam een dag, waarop zij hem ontsloe gen. Van toen af was hij onderge doken; we zagen hem vaak door Amsterdam gaan, juister gezegd: glijden, alweer met de rust en de overtuiging, die we in deze figuur zo opmerkelijk vinden. In de bezettingstijd heeft hij hard gewerkt en op 5 Mei 1945 was hij in zijn gemeente terug. Wat we van mr. in 't Veld als minister te wachten hebben? Wij vermöeden: een rustige bewinds man, die doelbewust zijn gedegen plannen zal uitvoeren. Wij zullen zijn komst met vreugde begroeten. staan. Een andere Surinaamse af gevaardigde. de heer Wilngaar de. uitte zich nog scherper. HU achtte de discussie een einde loos en waardeloos academisch debat. De vooruitstrevendheid der zgn. Nederlandse vooruit- strevenden leek hem niets dan een laagje vernis. Het wekt weinig vertrouwen, zei hii. dat de Nederlandse delegatie niet als eenheid, maar individueel optreedt. Dit maakt de waard® der ganse Nederlandse delega tie dubieus. Spoed gevraagd Dr. Da Costa Gomez, woordvoer der van het deel der Curaqnose de legatie dat wel aan de conferentie deelneemt, drong opnieuw aan oo onmiddellijke invoering van een de mocratisch bestuur voor Curaqao. Een door hem Ingediende motie werd. uitgebreid met Suriname, zonder hoofdelijke stemming door de conferentie aanvaard. In de motie wordt de Nederland se regering cn de Staten Generaal' verzocht de thans bij de Tweed© Kamer in behandeling zijnde wets ontwerpen tot herziening van de staatsregeling van Suriname en Curaqao met dc meeste spoed te behandelen en verder met alle ten dienste staande middelen te bevor deren. dat zo spoedig mogelijk na de tot standkoming van deze wet ten in de Nederlandse Antillen vol gens de herziene bepalingen ver kiezingen zullen worden gehouden. Kees Broekman wint weer de 5000 meter Dinsdag werden te Gjoevik wed strijden oj de 500 en 5.000 meter hardrijden gehouden, waaraan dé beste internationale rijders deelna men, onder wie Kees Broekman en Jan Langedijk. De 5.000 meter werd wederom een overtuige/.de overwinning voor de jonge Nederlander. Op de korte afstand was zijn tijd echter niet zo best^-zodat hij in het eindklasse ment op de derde plaats kwam. De resultaten waren: 5.000 meter 1. Kees Broekman 8 min. 24.8 sec. 2. Henry Wahl (Noorwegen) 8.37.7. 3. Odd Lunberg 8.41. 6. Jan Langedijk C.50.6. Het totaal klassement luidde: 1. Odd Lundberg (Noorwegen) 97.000. 2. Johnny Werket (V.S.) 97.120, 3. Kees Broekman 97.380. Nationale spaarraad (Van onze Haagse redacteur) Naar wij vernemen is de voorbe reiding van de vorming van een nationale spaarraad, dié de Neder landse spaarcampagne zal leiden, thans zover gevorderd, dat de uit nodigingen zyn rondgestuurd aan hen, die voor een benoeming tot lid zijn uitgezocht. Voorts vernemen wil. dat burge meester d'Ailly van Amsterdam is uitgenodigd om het voorzitterschap van de nationale spaarraad op zich tc nemen. Enorme overstroming ir Centraal-Turkije Twee gezwollen rivieren hebben hun diiken- doorbroken, waardoor het zuidelijk deel van Centraal- Turkije geheel onder water staat. De schade valt bij benadering niet te schatten. Het gehele gebied van Adan, tot aan de Middellandse Zee is een reusachtig meer. Tientallen dorpen zijn overstroomd. Het uitvallen der verbindingen maakt een schatting van het doden cijfer onmogelijk. Alle pogingen om het geteisterde gebied per telefoon te bereiken waren vruchteloos. De gehele tarweoogst is vernield, wat naar schatting ccn verlies be tekent van 25.000.000 gulden De tijd voor het planten van ka toen staat voor de deur en tenzij het water niet snel terugloopt be staat de kans dat ook deze oogst verloren gaat. In Seyham, even buiten Adana, is een vrouwengevangenis ingestort. Men weet niet hoeveel slachtoffers hierbij gevallen zijn. Senaatscommissie aan vaardt plan-Marshall De Amerikaanse Senaatscommls- sie voQr buitenlandse betrekkingen heeft in een formele stemming unaniem het wetsontwerp tot hulp verlening aan Europa, waaraan zij in geheime zitting heeft gewerkt, goedgekeurd. H%t wetsontwerp tot beschikbaarstelling van 5.300 mil lioen dollar voor de hulpverlening aan Europa gedurende de eerste 12 maanden verkreeg hierby de titel: „wet tot economische samen werking 1948". Weerbericht AANHOUDENDE VORST Weersverwachting, geldig tot Donderdagavond: Meest matige wind tussen Oost en Noord. Wlsseleft- de bewolking met op enkele plaatsen een licht 1 sneeuwbultje. In de nacht lichte tot matige vorst. Overdag lichte vorst tot j temperatuur om het vriespunt. 19 Febr.: Zon op 7.50: onder 17.59, Maan op 11.21; onder 3.52.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 1