DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Chili's president wijdt militaire basis aan Zuidpool in Marijke's eerste verjaardag Derde deviezennota is in voorbereiding In Venlo-incident, na ruim acht jaar, klaarheid Utrecht gaat „Heintje' l Argentijnse vloot is onderweg naar Graham-land DE VALERA NIET HERKOZEN John Costello (Fine Gael) Eire's premier Renville verraad, zegt Gromyko Minister wijst verzoek om voetbalpools af Bouw op Schiphol stil door staking r VANDAAG... J BEHANDEL EERST WOONPROBLEEM! Vorst blijft zeker nog enkele dagen Weerbericht BONNENLIJST Nog geen brood per veertien dagen Keuzebonnen veertien dagen geldig Donderdag 19 Februari 1948 Achtste jaargang, No. 949 Opgericht door de Stichting „Het Parool" - Giro 51033.. Bank: Rotterdamsche Bank. Postbus 9 Abonnements prijs 31 cent p. w. of 4.—- p. kw. Losse nummers 10 cent Uitgave: N.V. De Nieuwe Perr Redactie en Administratie: Snouckaertlaau 7. Amersfoort Telefoon redactie 4291. Telefoon administratie 6235. Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDE R. President Gabriel Gonzalez Videla van Chili heeft formeel een militaire basis op het als Brits gebied beschouwde Graham-land ingewijd, als symbool van de aanspraken van Chili op een deel van het Zuidpoolgebied. Wij verdedigen ons nationale erfdeel, maar tegelijkertijd de lotsbestemming van Amerika, zei hij in zijn toespraak. Ondertussen wordt te Ushuaia in Vuurland, de zuidelijkste punt van Zuid-Amerika een Argentijnse vloot van twee kruisers en zes torpedojagers verwacht, die op weg zou zijn naar het Poolgebied. Zowel Argentinië als Chili beroe pen zich op het verdrag ter ver dediging van het westelijk halfrond, dat het vorige jaar op de Pan- Amerikaanse conferentie te Rio de Janeiro werd gesloten. De Falk- lands.-eilanden en de daarvan af hankelijke gebieden maken deel uit van de inter-Amerikaanse veilig heidszone, zo wordt in Buenos Aires betoogd. Marshall heeft echter tegen over verslaggevers in Wash ington gezegd dat het pact niet van toepassing is op geschillen betreffende het Poolgebied. De Verenigde Staten houden zich buiten het geschil tussen Groot- Brittannië en Chili en Argentinië, maar Washington houdt vast aan de eigen rechten op een deel der landen aan de Pool. De spectaculaire expeditie van president Videla verloopt nogal haastig. Het. ziet er niet naar uit dat h\j de Britse kruiser Nigeria, die van Zuid-Afrika naar Graham- land onderweg is, zal ontmoeten. Argentinië en Chili zijn bereid het geschil op een speciale Pool- conferentie aan arbitrage te onder werpen. Londen is er voor, de kwestie aan het Hof voor Inter nationale Justitie voor te leggen. Ook Rusland Zonder gewag te maken van het Brits-Argentijns-Chileense geschil, heeft het Russische blad „Tadjiki stan Communist" gemeld, dat Rus sische matrozen een groot en be langrijk deel van het poolgebied „ontdekt" hebben. In een overzicht van de werkzaamheid van de Rus sische walvisvloot, die op het ogen blik aan de Pool vertoeft, schrijft het blad: Sovjet-schepen bevinden zich thans op dezelfde plaats, waar meer dan 100 jaar geleden (in 1821) Russische schepen onder bevel van Bellinghausen en Lazaref voor de eerste maal in de geschie denis een belangrijk deel van het Poolgebied ontdekt hebben. Zelfs nu bewaren landkaarten de nagedachtenis van hun ontdekking en vermelden de namen van de eilanden „Peter de Grote", „Alexan der de Eerste" en „Zee van Belling hausen". De Zee van Bellinghausen be- spoelt de westelijke oevers van Grahamland. Na twee stemmingen in de Dail, het parlement van de Ierse Vrij staat. heeft Eamon de Valera, die zestien jaar onafgebroken minister president van Eire is geweest, als zodanig plaats moeten maken voor John Costello, lid van de Fine Gael, welke partij bij de op 4 Februari fehouden verkiezingen 36 zetels reeg. Costello, een 57-jarige advo caat, kreeg bji z\jn verkiezing be halve van zijn eigen partij de steun van de republikeinen, de Labour- party en de nationale arbeiders- en boerenpartij.Hij versloeg De Va lera in de tweede stemming met 75 tegen 68 stemmen. Stan McBride, de leider van de kortgeleden opgerichte republikein se partij, wordt genoemd als minis ter van buitenlandse zaken in het kabinet dat Costello zal vormen. Nadat Costello gekozen was, zei McBride, dat alle partijen, die de nieuwe premier hebben gesteund, verenigd zijn in het verlangen, een eind te maken aan de verdeling van Ierland in Eire en het bij Groot- Brittannië behorende Ulster. Costello ondervond veel waarde ring door zijn werk aan de tot standkoming van het Statuut van Westminster in 1931, waardoor de dominions onafhankelijkheid kre gen, hetgeen Eii^ in Wereldoorlog II in staat stelde neutraal te blij ven. Tachtig nieuwe bussen door NS besteld De Nederlandse Spoorwegen heb ben bij de DAF-fabrieken in Eind hoven 80 bussen van een geheel nieuw type besteld Canadese resolutie na debat over Indonesië „De Veiligheidsraad neemt met voldoening kennis van de ondertekening van de Renvil- le-overeenkomst en beveelt aan, dat de Commissie haar Goede Diensten zal voortzet ten «;n verzoekt beide partijen en de Commissie van Goede Diensten de Veiligheidsraad direct op de hoogte te stellen van de vorderingen inzake de politieke oplossing van het conflict*'. Met de indiening door Canada van bovenstaande resolutie ein- j digde gisteren het Veiligheidsraad- debat over Indonesië. Voordat zij echter Vrijdag in stemming wordt gebracht zal Australië waarschijn- lijk trachten haar uit te breiden in j die zin, dat de C.v.G.D. tevens de j bevoegdheid krijgt, zelf voorstellen j te formuleren en te publiceren. Maar voordat het tot indiening van deze vrij vreedzame resolutie kwam, had de Veiligheidsraad eerst een peroratie van Gromyko te horen gekregen. De Sovjet-ver tegenwoordiger beschuldigde zoweL de consulaire commissie als de' Comm. v. Goede Diensten van par tijdigheid („de leden ervan zijn allen vertegenwoordigers van kolo niale machten", zei hij). Gromyko hekelde zowel de Nederlandse be zetting van Madoera als het feit, dat in het rapport der commissie het verslag der waarnemers be treffende Madoera niet voor kwam, zag in de vorming der Verenigde Staten van "ndonesië een Neder lands plan tot vestiging van de toe komstige heerschappij en noemde de Renville-overeenkomst een ver raad aan de belangen van het In donesische volk. Dollar-invoerprogramma wordt beknot Vordering Amerikaanse hU tot het "«rotingsprobieem. effecten Er is een derde deviezennota in voorbereiding, namelijk over de tweede helft van 1947 en over de aspecten van het eerste halfjaar van 1948. Dit nieuws werd gisteren in de Eerste Kamer medegedeeld door minister Lieftinck, die daarbij nog een tweede belangrijke aan kondiging deed, namelijk dat de regering, om ccn dollarliquiditcits- crisis te voorkomen, zal overgaan tot verdere beknotting van het dollar-invoerprogramma en tot het vorderen van Amerikaanse effec ten. Mocht dat niet helpen, dan is de regering ook bereid, een deel van de goudvoorraad in te zetten om een ernstige stagnatie in de be drijvigheid en werkloosheid te voorkomen. De Senaat kreeg dit alles te horen toen hij gereed was gekomen met zijn algemene financiële be schouwingen. Eerst had de be windsman enige algemene opmer kingen beantwoord, daarna kwam engere zin, waarbij hij o.m. her haalde dat een herziening van de begroting noodzakelijk zal zijn als de Marshall-hulp niet komt. Wat betreft de aangekondigde maatregelen met betrekking tot het dollar-in voer-programma, lichtte de minister toe, dat de be knotting van dit programma op drie manieren zal worden nage streefd. Zoveel mogelijk zullen noodza kelijke invoeren betrokken worden niet uit dollar- maar uit andere gebieden. Voorts zal de beknotting nagestreefd worden door noodzake lijke aankopen naar een later tijd stip uit te stellen en tenslotte door een aantal noodzakelijke aankopen geheel achterwege te laten. Een Russisch-Hongaars verdrag van vriendschap en wederzijdse bijstand, ongeveer gelijkluidend aa.n de verdragen die de Sovjet-Unie onlangs met Roemenië en Joego slavië heeft gesloten, is in Moskou tot stand gekomen. Bijna een jaar geleden toonde een gelukkige, trotse vader een klein men- senkind aan de minister-president, de vice-voorzitter van de Raad van State en de burgemeester van Baarn. Een jaar geleden werd het Nederlandse volk hekend gemaakt, dat een vierde prinses was geboren: Marijke. Dat jaar is snel voorbij gegaan en het kleine meisje groeide op tot een ste vige baby, die op haar verjaardag in de bibliotheek van het paleis Soestdijk samen met haar zusjes stromen geluk wensen en geschenken in ontvangst moest nemen. Zij luisterde vol bewon dering naar de muziek uit de speel doos. aangeboden door het personeel van het Utrechtse Ooglijdersgasthuis en haar stoere knuistjes grepen naar de leuke speelgoedbeestjes, haar ge stuurd door gewonden militairen in Indonesië. De minister van Justitie heeft een aantal aanvragen voor het ex ploiteren van voetbalpools afgewe zen op grond van het feit, dat zo danige exploitatie onder de huidige loterjjwet niet mogelijk is. Het A.N.P. tekent hief-bvl aan, dat op wijziging van de loterjjwet weinig kans is. gezien de over liet algemeen afwijzende houding van hór Parlement tegen dergelijke lo terijen. Suiker uit Indonesië in Nederland aangekomen Op 8 dezer is met het s.s. „Roe- pat" van de Maatschappij Neder land een kwantum van 2000 ton suiker uit Indonesië naar Nederland verzonden. Het betreft hier de eer ste zending van een groter kwan tum van 15000 ton, dat met Neder land voor directe levering (d.w.z. vóór 1 Juli a.s.) is gecontracteerd. Nederland zal 80.000 ton super fosfaat aan de Russische zone in Duitsland leveren en er een even grote hoeveelheid kalizout van 40% voor terugkrijgen, zo is overeen ge komen na te Berlijn met Sovjet- autoriteiten gehouden besprekingen. Door deze Russische levering wordt in het nieuwe bemestingsjaar de Nederlandse kalibehoefte reeds voor 25% gedekt. Artsen vragen: Nederlander, getuige in Neurenbergproces, herkent Duits generaal als dader De Nederlander Jean Lemmens, die op 9 September 1939 te Venlo met twee kapiteins van de Engelse geheime dienst, S. P. Best en R. Stevens, die hij reed, door een groep S.S.-mannen met geweld de grens over, Duitsland werd ingehaald, heeft als getuige in het proces te Neurenberg tegen 21 voormalige hoge functionarissen van het Duitse ministerie van buitenlandse zaken, generaal Walter Schellenberg, die de „vredesbespre kingen" van Himmler met graaf Bernadotte van Zweden regelde, herkend als degeen, die de aanval op de Engelse officieren leidde. Volgens Lemmens had Schellen berg onder de naam Schemmel de twee officieren meermalen aan de grens ontmoet. Op de dag van de schaking, toen zij weer op enige meters van de grens op Nederlands grondgebied bijeen waren, zag hij Schellenberg een teken geven. On middellijk reed een auto met S.S.- lieden de grens over en opende het vuur, waarbij de Nederlandse eer ste luitenant Klopf gewond werd. De beide Engelse officieren en Lemmens zelf werden gevangen genomen, vastgebonden en Duits land binnen gebracht, aldus het verhaal van Lemmens. Zij werden eerst naar Düsseldorf gebracht en ondervraagd. Op 10 December werd Lemmens van de beruchte Gestapokelder in de Prins Albrechtstrasse naar het concentratiekamp Sachsenhausen overgebracht. Reuter voegt hier aan toe, dat men van de beide Engelse kapiteins na hun verdwijning niets meer ge hoord had, doch dat zij in 1945 be houden in Duitsland werden aange troffen. Zij bevinden zich thans in Engeland. Dinsdag is in het Lagerhuis juist een vraag gesteld over de veroor deling tot levenslange gevangenis straf, die een Sowjet-Russisch tri bunaal over twee bewakers van- het kamp Sachsenhausen heeft uitge sproken op grond van de beschul diging, dat zij de twee hier boven genoemde Engelse officieren zou den hebben opgehangen. In Utrecht wonen lieve mensen en dankbare toehoorders, die vooral in oorlogstijd schatten zijn geweest. De arbeiders, aangesloten bij de bedrijfsgroep bouwnijverheid der E.V.C. en werkzaam op Schiphol, hadden hun patroons een ultima tum gesteld, waarin zij de eis stel den van 25% vaste toeslag boven het contractloon van 90 cent per uur zonder tarifiënng. Dit ultima tum liep gistermiddag om 2 uur af. In een 's morgens gehouden ver- gadermg hadden de werkgevers be sloten zich aan de voorschriften der rijksbemiddelaars te houden en de eis niet in te willigen. Het gevolg* is nu, dat van de 700 arbeiders op Schiphol er 400 staken. De bouw van startbanen, uitbreiding van het platform en andere werkzaamheden zijn voorlopig stilgelegd. De E.V.C., waarvan de bedrijfs groep Bouwvakken de leiding der staking heeft overgenomen, heeft verklaard dat de staking zal wor den voortgezet tot de eis tot 25% vaste toeslag boven- het contract loon wordt ingewilligd. Zij vertelt van haar onderduiktijd en Ame- rikaanse filmplannen De Utrechtse pers was giste ren te gast bij de zich nog steeds jarig voelende Heintje Davids, om voorgelicht te worden over haar optreden a.s. Zaterdag avond. Ze zal dan in een bont variétéprogramma waaraan o.m. Frans van Schaick, Bert van Doggen, Allister en Francy en Co. meewerken, enkele flitsen uit haar 49-jarige toneelcarrière voor het voetlicht brengen, de lach en de traan van een veel bewogen toneelloopbaan. Een beetje schuchter staken we de hand uit en mompelden zoiets van mevr. Davids, wel wetend dat haar echtgenoot een andere naam draagt, maar om zo maar „dag Heintje" te zeggen. Enfin, toen we weggingen, zeiden we dat wel, heel onbevangen, want anderhalf uur lang zijn we toe hoorders geweest van een der meest gevierde artisten in haar gen re, die zich voor deed, zoals ze was en zoals.we haar van de planken kenden: doodgewoon, charmant en helemaal niet „ben je zestig!" Heintje heeft ons verteld van haar verknochtheid aan Utrecht en we geloven haar oprechtheid niet in twijfel te mogen trekken. „In Utrecht wonen lieve mensen en dankbare toehoorders, die vooral in oorlogstijd schatten zijn geweest. Frits Troost is mijn ,.duik"-verzor- ger geweest en ik kan dat niet ge noeg waarderen. Daarom zeg ik te gen mijn man: „Ook in Utrecht wil ik jarig zün om al die oude vrien den nog eens te zien". We praten over de oorlog en de bevrijding. „Ja, dat was een tijd. Ik weet nog goed, dat we in de Dietsche zaten, toen nog cantine van de B.S., waar de commandant Baron van Boetzelaer me vroeg, of ik wilde optreden. Maar ik kon niet. Ik woog nog 106 pond hé, kan je 't je voorstellen en zag eruit: veel te grote schoenen, een geruit jasje, meer dan potsierlijk. Een paar da gen later trad ik toch op, na te hebben gerepeteerd met de pianist van het USÓ. Johan de Molenaar. Ook in Zuilen heb ik toen nog ge zongen, in de open lucht. In een doodlopende straat hadden ze een platformpje getimmerd, waar ik op werd gesjord en mijn liedjes bracht, terwijl de mensen op zelf meege brachte zetels de gekste dingen zag je toen, van tonnen tot sofa's luisterden en mijn rentrée vierden". De verjaardag Vol lof was Heintje over haar verjaardag. „Meneer U zult het niet willen geloven, maar het leek bij mij wel een distributiekantoor. Bloemen, toespraken, handjes drukken. Enfin, U hebt er wel van gehoord. En U.kunt het nog zien a.s. Vrijdag in het nieuws journaal in de bioscopen. Als je 'n grote vlek ziet, die nauwelijks op het doek kan, dan ben ik het! In Gooiland en Amsterdam heb ik het feest achter de rug. Nu Zaterdag in Tivoli. De heer J. C. Wilbrennink, directeur van de VW zal namens een huldi gingscomité het woord voeren, ter wijl de studenten het plan hebben opgevat mij van het station af te halen. In het programma zal ik dan gre pen doen uit mijn levensrepertoire, zoals ik dit beschreef in mijn boek „Mijn levenslied". Negen en veertig jaren zullen in vogelvlucht voorbij glijden. „Negen en veertig, zegt U? Dat wil dus zeggen, dat we het volgend jaar een jubileum beleven?" vraagt een der onzen. „Nee meneer, de Davidsfamilie, houdt niet van tam-tam en één to- neelfeest is meer dan genoeg". En Hollywood Hoe zün uw Hollywoodplannen ontstaan, vragen we. „Kijkt U eens. In mijn boek be schrijf ik ook mijn onderduiktijd. Toen ik het manuscript klaar had hebben enkele invloedrijke mensen het gelezen en aan film-magnaten verteld. Het plan is toen gerijpt een scenario te schrijven omdat men eigenlijk een dergelük onderwerp nog niet had verfilmd. Op de film zal men dan kunnen zien, hoe ik als directrice van de Hollandse Schouwburg in Amsterdam „leid ster" werd, toen daar door de Duit sers het verzamelcentrum werd ge vormd voor de te deporteren Joden. Ook mijn „duik" te Utrecht zal worden opgenomen. Op 22 April hoop ik naar New York te vliegen, waar zal moeten blijken of mijn spel voldoet en of het mogelijk is in zes weken een film klaar te maken. Waarom ze nu juist mij genomen hebben om met de Amerikanen te spelen, ik weet het niet. Waar- schünlijk ligt de oorzaak daarin, dat geen der Amerikaanse vrouwen zich lelük wil maken. Ik ben er niet bang voor!" We pakken onze paperassen op en willen onze gastvrouw verlaten. Een ober slipt nog even naar bin nen om een handtekening te vra gen Ze zet haar naam. in het nette: Henriëtte Davids, een naam, die een begrip is geworden, ondanks de zes levens-kruisjes. Het zal daarom Zaterdagavond waarachtig wel gaan"! De Nederlandse artsen, in verga dering byeen op de algemene ver gadering van de Maatschappij tot bevordering der geneeskunst, heb ben een mo'tie gezondpn aan de leden v?,n Eerste -Tweede Ka mer en aan de minister van bin nenlandse zaken. Zü betogen daarin, dat de heer sende woningnood zeer ernstig ge vaar voor zich meebrengt voor de volksgezondheid. De gevolgen hier van blüken hun dagelijks (demo ralisatie, stoornissen van geestelük evenwicht, toeneming van ge slachtsziekten en tuberculose.) Zy vragen daarom onmiddellijke en radicale behandeling van het volkshuisvestingsprobleem, des noods met voorbijgaan van andere belangrijke problemen. De Bilt verwacht dat de vorst nog wel tenminste een dag of vier, vijf zal aanhouden. Er mag op verdere daling van temperatuur worden ge rekend. Eind vorige week voltrok zich in de luchtdrukverdeling over West en Noord-Europa en het aangren zende gebied van de Atlantische Oceaan een belangrijke wijziging Was gedurende vrywel de gehele winter tot dusverre de luchtdruk hoog geweest over Zuid-Europa en het aangrenzende zeegebied tot in de buurt van de Azoren. afgelopen weekend ontwikkelde zich tussen IJsland en Scandinavië een gebied met hoge barometersstanden, dat in de volgende dagen, in betekenis toe nemend, naar Midden-Zweden en Noorwegen trok, terwijl tegeliiker- tiid de barometerstanden over Zuid- Europa en nabij de azoren geleide lijk lager werden. Hierdoor ontstonden over uitge strekte gebieden van West- en Mid- telijke tot noordoostelijke winden, den-Europa tamelijk krachtige oos- die steeds koudere lucht uit Rusland naar West-Europa transporteerden. Afgelopen nacht daalde de temperatuur in Zuid-Frankriik reeds tot het vriespunt. In Noord-Frankrijk. België en het zuiden van ons land tot vijf gra den onder nul. in Tsjechoslowa- kije en Zuid-Polen ongeveer tot 10 graden. Slechts in een smalle strook rond het nog openliggende deel der Oostzee komt wat minder vorst voor daar do koude lucht boven het be trekkelijk warme water flink ver warmd wordt. In het noorden van ons land komt daardoor wat minder vorst voor dan in het zuiden De luchtdrukverdeling vertoont een zo grote stabiliteit, dat verwacht kan worden, dat de vorst voorlopig nog wel tenminste vier a vijf dagen zal kunnen aanhouden. Aanvankelijk worden de temperatu ren daarbij nog lager en waarschijn lijk zullen er enkele z g. ijsdagen voorkomen, waarbij do temperatuur ook midden overdag niet meer boven het vriespunt komt. AANHOUDENDE VORST Tot Vrijdagavond: Wisselend be wolkt met op sommige plaatsen af en toe enige lichte sneeuwval. Nu en dan vrij krachtige Noord-Ooste lijke wind. Langs de Waddenkust overdag temperaturen om het vries punt. overigens lichte tot matige vorst. 20 Febr.: Zon op 7 48; onder 18.01 Maan op 12.08; onder 5.10. Voor het tydvak van 22 Februari t.m. 6 Maart 1948 zijn de volgend® bonnen geldig verklaard: Bonkaarten KA, KB. KC 802 150 Algemeen: 2 eieren (geldig tm. 28 Febr.) 207 Algemeen: 750 gram suiker, boterhamstrooisel enz., of 1500 gram jam, stroop enz., of 750 gram versnaperingen 205 Algemeen: 250 gr. waspoeder 203 Algemeen: 100 gram bloem of zelfryzend bakmeel, of kinder- meel 202 Algemeen: 400 gram brood of 1 rantsoen gebak (Geldig t.m. 6 Maart) 201 Algemeen: 1600 gram brood (Geldig t.m. 28 Febr.) 200 Algemeen: 200 giam brood (Geldig t.m. 28 Febr.) 194 Reserve: 800 gvam brood (Geldig t.m. 28 Febr.) 196 Reserve: 400 gram brood (Geldig t.m. 28 Febr.) Bonkaarten KD, KE 802 650 Algemeen: 2 eieren (Geldig t.m. 28 Febr.) 709,707 Algemeen: 250 gr. suiker, boterhamstrooisel enz., of 500 gram jam, stroop enz., of 250 gram versnaperingen 705 Algemeen: 500 gr. waspoeder 703 Algemeen: 100 gram bloem of zelfrijzend bakmeel of kinder meel of kinderbiscuits 702 Algemeen: 400 gram brood of 1 rantsoen gebak (Geldig t.m. 6 Maart a.s.) 701 Algemeen: 400 gram brood (Geldig t.m. 28 Febr.) 700 Algemeen: 200 gram brood (Geldig t.m. 28 Febr.) 694 Reserve: 400 gram brood (Geldig t.m. 28 Febr.) 696 Reserve: 500 gram bloem of zelfryzend bakmeel of kinder meel of kinderbiscuits. Bonkaarten MA. MB, MC, MD, MH 803 (bljz. arb„ a.s. moeders en zieken) 1065 Suiker: 250 gram suiker, bo terhamstrooisel enz., of 500 gram jam, stroop enz., of 250 gram versnaperingen Tabak- en versnaperlngenkaarten enz. QA. QB, QC 802 13,14.17 Tabak: 2 rants, sigaretten of kerftabak 15 Versnaperingen: 200 gram ver snaperingen, of 200 gram suiker, boterhamstrooisel enz., of 400 gram jam, stroop enz. 18 Versnaperingen: 100 gram ver snaperingen of 100 gram suiker, boterhamstrooisel, enz., of 200 gram jam, stroop enz. Bovengenoemde bonnen kunnen reeds op Vrijdag 20 Februari wor den gebruikt. Niet aangewezen zyn en vernie tigd kunnen worden: de bonnen 152, 154, 155, 654 en 655 Melk. 160, 161, 162, 164. 167, 666 en 667 Reser ve, 169 en 669 Algemeen. (Eigen bericht). Schreven wij gisteren nog op ge zag van 'n officiële zegsman, dat er een goede kans was dat de aanwij zing der broodbonnen van volgen de week af, eenmaal in de veertien dagen zou geschieden, thans deelt men ons mede. dat de besprekingen met de bakkersvertegenwoordigers, over hun bezwaren, waarvan wij ook melding maakten, op het laat ste ogenblik geleid hebben tot uit stel van deze maatregel. Wel zullen de keuzebonnen brood-gebak en brood'-vermicelli in het vervolg per veertien dagen worden aangewezen. Voor de broodbonnen heeft men voorlopig de regeling getroffen dat zij zullen worden aangewezen in coupures van 400 gram met dien verstande, dat indien per week geen veelvoud van 400 gram aan brood wordt aangewezen 'n bon voor het overschot zal worden beschikbaar gesteld. Deze regeling gaat volgen de week in. Tenzi jopnieuw een kink in de kabel komt. Reeds enige UJd ztfn besprekin gen gaande over de aanwijzing der broodbonnen en over de keuze bonnen voor gebak en vermicelli. Laatstgenoemde bonnen zullen blij ven bestaan. Over de aanwijzing der broodbonnen is nog geen defi nitieve beslissing gevallen. Het lag in het voornemen met ingang van 29 Februari de broodbormen een maal per veertien dagen aan te wij zen. De keuzebon voor vermicelli, evenals die voor gebak, zal twee weken geldig blFven. Bekendma king der broodbonnen voor twee weken tegelijk blijkt evenwel nog zodanige bezwaren te hebben, dat van de zijde van het bakkerijbedrijf verzocht is deze maatregel voorals nog niet in te voeren. Wel zullen de keuzebonnen veertien dagen geldig blijven. Voorts zal er naar gestreefd wor den de broodbonnen op zodanige wijze aan te wijzen, dat daarop steeds veelvouden van 400 gram verkrijgbaar zullen zijn. Export van groenten naar Engeland weer mogelijk Groenten, soep in blik en toma tensap kunnen in beperkte hoeveel heden weer in Engeland wórden ingevoerd, heeft het Britse depar tement van voedselvoorziening meegedeeld. De import zal worden gerégeld met afzonderlijke vergunningen. Aanvragen van de volgende landen zullen in overweging genomen wor den: Nederland, Belgie, Luxem burg, Britse koloniën en mandaat gebieden, Ierland, Frankrijk, Frans NoofdrAfrika en Hongarije.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 1