DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Benelux volwaardige partner op conferentie van Londen J Duizend oorlogsmisdadigers nog niet opgespoord Critiek in de Eerste Kamer op afwijzen van federalisme van een l Lage landen zijn niet tevreden met Bevins Duinkerken-voorstel Verzetslieden wèl belligerenten Zaak Amersfoort' bijna rond Voetbalwedstrijden afgelast MIRIN DAJO LEGT ZICH TOE OP PREDIKING VAN DE VREDE r VANDAAG Ook U laat gemiddeld per jaar tien gulden in vlammen opgaan Vrijdag 20 Februari 1948 Achtste jaargang, No. 950 Opgericht door de Stichting „Het Parool" - Giro 510330. Bank: Rotterdamsche Bank. Postbus 9 Abonnements prijs 31 cent p. w. of 4.— p. kw. Losse nummers 10 cent Uitgave: N'.V. De Nieuwe Pers Redactie en Administratie: Snouckaertlaan 7, Amersfoort Telefoon redactie 4291. Telefoon administratie 6235. Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDE R. Volgens berichten uit goed ingelichte diplomatieke bronnen te Londen zijn Groot-Brittannië en de Verenigde Staten overeen gekomen de Beneluxlanden als volledige deelgenoten te laten deelnemen aan de driemogendhedenconferentie over West-Duits- land, voor zover het kwesties van algemene politiek betreft. Deze overeenstemming werd bereikt in een onderhoud van Bevin en Douglas, de Amerikaanse gezant en hoofd van de Amerikaanse delegatie. Volgens personen die bij de bespreking aanwezig waren zullen de Beneluxlanden waarschijnlijk niet deelnemen aan discussies over zuiver administratieve aangelegenheden. Dit besluit is het belangrijke re sultaat van de herhaalde diploma tieke stappen van de Lage Landen om de gelegenheid te krijgen in vloed uit te oefenen op de gang van zaken in hun achterland. Tot dusver was deze invloed practisch nihil. Daardoor bestond er geen enkele garantie dat het be leid in de westelijke zones reke ning zou houden met de veiligheid der drie landen. Van directer be lang was echter dat het niet lukte handel te drijven met West-Duit land, dat onder normale omstan digheden een van de meest beteke nende afzetgebieden van Neder land en België was. Ook de voortdurende strubbelin gen over de uitschakeling van Rot terdam en Antwerpen als door voerhavens voor West-Duitsland was het gevolg van gebrek aan sa menwerking met de besturen der zones. Benelux' voorwaarde In he'.^antwoord op de Brits- Franse voorstellen voor een vijfmogendhedenpact (het plan Bevin) hebben de Benelux landen de volledige deelne ming aan de conferentie van Londen als voorwaarde ge steld. De gemeenschappelijke ant- woord-nota was juist gisteravond te Londen en Parijs overhandigd. In deze nota werd te verstaan ge geven dat de drie landen niets voelden voor een overeenkomst op basis van het verdrag van Duin kerken, omdat dit niet aan de toe komstige behoef te Voldoet. Benelux wenst dit politieke ver drag uitgebreid met een economi sche en een militaire overeenkomst. De feiten volgden elkaar in een overrompelend tempo op: gisteren overhandigden de Britse en Fran se ambassadeurs het ontwerp-ver- drag aan de Benelux-landen, op hetzelfde ogenblik overhandigden de Benelux-ambassadeurs de ant woordnota, en namen Bevin en Douglas hun gunstige beslissing. Tegenstand gerechtigd in totale oorlog Een Amerikaans militair ge rechtshof in Neurenberg heeft veldmaarschalk List en generaal Kuntze tot levenslange gevange nisstraf veroordeeld wegens het nlegen van oorlogsmisdaden op de Balkan. Andere generaals kregen straffen variërend van 7 tot 20 jaar. Twee generaals werden vrij gesproken. omdat het Hof van oordeel was. dat de partisanen, die de Duitse bezetters bestook ten. geen aanspraak konden ma ken op bescherming door het in ternationale recht. Heftige critiek levert lord Van- sïttard, voormalig eerste diploma tieke adviseur van de Engelse re gering en voorstander van een strenge behandeling der Duitsers, op de verklaring van de president van het tribunaal te Neurenberg, dat de verzetslieden in de Balkan tijdens de tweede wereldoorlog over het algemeen niet als bellige renten beschouwd kunnen worden, zodat zij geen aanspraak konden maken op behandeling als krijgs gevangene. Lord Vansittard noemt dit „een zeer gevaarlijke misvatting van de stand van zaken tijdens de oorlog". ^De geallieerde regeringen" aldus lord Vansittard, „hebben altijd de verschillende verzetsbewegingen ten volle erkend en van wapens voorzien. Om deze kwestie niet tot dq Balkan te beperken: hoe staat het met de verzetsbewegingen in Frankrijk, Nederland en elders? De Franse verzetsbeweging zou te recht zich zeer gekwetst voelen, indien enige geallieerde autoriteit nu zou zeggen, dat zij geen aan spraak kan maken op de status van belligerent en dat de Duitsers dientengevolge gerechtigd waren de verzetslieden dood te schieten. Veroordeelde generaals gaan in beroep Volgens het Duitse nieuwsbureau Dena heeft dr. Stefan Fritsch, ver dediger van generaal Lothar Ren- dulic. medegedeeld, dat alle acht Duitse generaals, die door het Ame rikaanse militaire tribunaal te Neu renberg: Donderdag tot gevangenis straf werden veroordeeld, van hun vonnis in beroep zullen gaan bij generaal Clay, de Amerikaanse be velhebber in Duitsland, het mili tate hooggerechtshof in Washing- ;«nu.ei? het Amerikaanse Hoogge rechtshof. Britse artsen zeggen „neen" tot Bevan De Britse medici hebben mi nister Bevans wet voor een na tionale gezondheidsdienst met grote meerderheid verworpen. Uit de enquête, onder 58.000 me dici, ingesteld door de bond van Britse artsen, is gebleken dat 25.340 artsen besloten hebben geen prac- tijk uit te oefenen binnen Bevans gezondheidsdienst. Slechts 4.080 artsen spraken zich voor het plan uit. Een woordvoerder van het minis terie heeft echter meegedeeld dat de regering zich door dit onofficiële plebisciet niet zal laten beïnvloe den. De wet zal op 15 Juli in wer-* king treden, zoals het parlement besloten heeft. Rotterdamse raad vóór „Schieveen" Alle fracties van de Rotterdamse gemeenteraad hebben zich uitge sproken voor de aanleg van het vliegveld Schieveen. Alle leden, 20 bracht mr. Donker (Arb.j naar voren, hopen, dat Rot terdam zal slagen in het verwer ven van een eigen luchthaven en dat geen vertraging zal worden on dervonden in de uitvoering van de plannen. De wethouder van Wederopbouw en Volkshuisvesting onderstreepte in zijn antwoord volkomen de me ning van de raad en deelde voorts mee, dat zodra ook in ds Eerste Kamer het bedrag van f 1.000.000.-, uitgetrokken op de begroting voor het plan Schieveen, zal zijn goed gekeurd, zo spoedig mogelijk met de uitvoering zal worden begon- Sjahrirs ontvoerders voor de rechter In Batavia is het proces begon nen tegen zeventien personen die betrokken zyn geweest bil de mis lukte staatsgreep in de Republiek in 1946, waarbij Sjahrir werd ont voerd. De voornaamste beklaagde is R. P. Soedarsono. voormalig divisie commandant in het Republikeinse leger. De samenzweerders hadden vol gens de acte van beschuldiging ook Hatta en Sjarifoeddin willen ont voeren. Zy wilden de regering ver vangen door een dictatoriale raad van vijf man. Maandag wordt requisitoir ge houden. Dossiers van Willy Lages en rotgenoten worden spoedig doorgezonden Na de bevrijding verrezen alle mogelijke instanties, die zich bezighielden met het ondprzoek van oorlogsmisdrijven. Het Militair Gezag, de Field Security, de P:O.D. en het B.N.V., alle hadden zich tot. taak gesteld de oorlogsmisdadigers aan de gex-echtigheid uit te leveren. Veelal werkten zij met ongeschoold personeel en de resultaten van hun wérk getuigden in de meeste gevallen meer van dilettantisme, dan van waar vakmanschap. De verschillende instanties werkten met enthousiasme, doch er was gebrek aan coördinatie, hetgeen het onderzoek niet ten goede kwam. Het gebeurde maar al te vaak, dat verschillende instanties met het onderzoek in één zaak bezig waren, langs elkaar heen werkten en elkaar zelfs onbewust hin derden. Tot September 1945 duurde deze toestand. Toen werd het „Bureau tot opsporing van oorlogsmisdrijven op gericht. Dit bureau kortweg ge noemd het B.O.O.M.spoorde de misdadigers op. in hoofdzaak zijn dit Duitsers, hoewel ook enkele Po len. Belgen en Nederlanders, die cjoor dienstneming in het vijandelijke leger hun Nederlanderschap zijn kwijtgeraakt, in de toekomst voor oorlogsmisdriiven terecht zullen staan. In Vught bevinden zich thans 374 oorlogsmisdadigers, onder welke drie vrouwen. In het geheel heeft het B O.O.M. 2100 dossiers van per sonen samengesteld. Hieronder bevinden zich dossiers van getui gen en daders van lichtere mis drijven. Ongeveer 1 000 perso nen waarvan de dossiers gereed liggen, moeten nog worden opge spoord. De daders zitten in Duits land en het is de grote vraag, of zij wel ooit gevonden zullen worden. Vrijwel volledig Van de Amsterdamse S.D.. Willv Lages c s., bestaande uit een 12-tal leden, zijn de dossiers thans vrij wel volledig Het wachten is nu nog op de resultaten van het onderzoek inzake enige fusilleringen in JJoord- Holland. Dit onderzoek is thans haast voltooid en binnenkort zullen de stukken alle naar de procureur fiscaal worden doorgezonden. Ook de dossiers der hoofdfiguren van de P.D.A. (Tolizeiliches Durch- gangslager Amersfoort) zijn nu bij kans volledig. Van de 6 fanatiekste Duitse leiders, onder wie Kotella en Berg, is een stapel dossiers van een halve meter hoogte gevormd. Het on derzoek naar hun misdrijven heeft hot nodig gemaakt, dat honderden lijken in het kamp moesten worden opgegraven en geïdentificeerd, het geen geschiedde met behulp van lij vige foto-albums, die het B.O.O.M ter beschikking heeft. Om alle ge gevens van het P.D.A volledig te hebben wacht men nog op enkele slotdossiers van één man, waarna de zaak rijp is voor berechting. Het onderzoek naar hen. die be trokken waren bij het bureau Jü- dische Auswanderung vordert in een minder snel tempo en het zal waar schijnlijk langer duren voor het uur van berechting voor zijn leden slaat. In Juni het einde Het ligt in de bedoeling het „Bu reau voor Opsporing van Oorlogs misdrijven 1 Juni of uiterlijk 1 Juli op te heffen. Wanneer het bureau opgeheven zal zijn, betekent dit niet. dat daarmede ook alle gevallen be recht zullen zijn. De procureurs fiscaal hebben het erg druk en het zal nog aanmerkelijk langer duren voor zij de hun toegezonden dossiers hebben bestudeerd, ingedeeld en toe gewezen naar de verschillende ka mers van het Bijzonder Gerechts hof. Niet alle goede krachten komen aanbod voor de buitenlandse dienst „Federatie Is: vorming van een vriendenkring; blokvorming: de vor ming van een knokploeg". Met deze uitspraak nam gisteren de heer Brongersma in de Eerste Kamer deze besprak de begroting van bui tenlandse zaken stelling vóór het federalisme en tégen blokvorming, hoewel hij dit laatste alternatief niet onvoorwaardelijk wilde afwijzen: het zou noodzakelijk kunnen zijn. Aan zijn geportcerdheld voor het fede ralisme verbond deze spreker zijn teleurstelling over het feit dat de minister er afwijzend tegenover staat. De Benelux was volgens hem een voorbeeld ln klem van wat de Europese federatie moet worden. DE EVACUATIE van Republi keinse troepen gaat nog steeds door. Tussen Soreang en Tjiwe- deh, op West-Java, waar geen spoorwegverbinding bestaat, ver trekken de T.R.l.-mannen met auto's naar Republikeins gebied. De wedstrijden welke voor Zater dag en Zondag voor de afdeling Utrecht van de K.N.V.B. waren vastgesteld, rijn alle ln verband met de aanhoudende vorst, afge last. Imam van Jemen stierf met drie zoons Het bericht over de dood van de Imam van Jemen is bevestigd door een telegram uit Jemen aan een met dit land veel handelsrelaties onderhoudende zakenman uit Cairo In dit telegram wordt gezegd dat de 80-jarige koning met drie van zijn zestien zoons overleden is, ook wordt de dood gemeld van Kadi Abdoellah el Omari, adviseur van de overleden Imam (dit betekent Mohammedaans leider) maar de oorzaak van de dood der vijf man nen wordt niet opgegeven. Tot nieuwe Iman is gekozen El Wazir. de voormalige eerste minis ter. die gescheiden is van een der dochters van de thans overleden Imam. Deze heeft hem daarom een tijdlang verbannen, maar schonk hem later vergiffenis. Stakingen in België na negen dagen geëindigd Na négen dagen te hebbèn ge staakt zijn de Belgische mijnwer kers gisteren weer aan het werk gegaan. Slechts in één mijn te Luik duurt de staking voort. Ook aan de grote electrische centrale te Langerbrugge is het werk hervat zodat eveneens aan de staking in de gas- en electrici- teitsbedrijven in België een einde is gekomen. Schippers e.d. kunnen in hun verblijfplaats stemmen De zgn. varende en rijdende be volking. voor zover nog in het cen trale bevolkingsregister opgenomen, zal haar kiesrecht kunnen uitoefe nen in de gemeenten waar zy toe vallig verblijft, zodat het bezwaar dat zii zich, zoals in 1946. om te stemmen naar Don Haag moet be geven. komt te vervallen. Zo lezen wij in de Memorie van Antwoord over het wetsontwerp tot -aanvul ling en wijziging van de kieswet. Prinses Marijke's ogen blijven slecht Van de zijde van het secretariaat van H.K.H. Prinses Juliana deelt men mede: De eerste verjaardag van Prinses Marijke biedt een goede gelegenheid iets mede te delen over haar ge zondheidstoestand. Algemeen licha melijk en geestelijk heeft zy zich flink ontwikkeld. Het gezichtsver mogen van haar rechteroog is goed vooruit gegaan en zy herkent nu niet alleen bonte voorwerpen, maar ook het gelaat van personen uit haar omgeving en dat, ofschoon zij nog te jong is om een brilletje te dragen. Er is weinig hoop, dat het ge zichtsvermogen van het linkeroog zich zal ontwikkelen. Minister Van Boetzelaer kreeg min of meer hetzelfde te horen van zijn partijgenoot de heer Kerstens (KVP); deze zei dat de minister in grote kringen om de kern heen draait, maar hij komt er niet voor uit, dat hij niet veel voor het fede ralisme voelt en dit is rfiet sterk in zijn afwerende houding, zo zei de heer Kerstens. Ook kwam de buitenlandse dienst ter sprake. De heer Kerstens merk te op dat deze over uitstekende krachten beschikt, maar ook buiten deze dienst zijn bekwame en ver antwoordelijke mensen die naar zijn mening echter niet voldoende aan bod komen. Ook van rechtse zijde ging een stem op voor demo cratisering van de buitenlandse dienst, toen de heer Stikker (WD) kwam verklaren, dat deze dienst meer een weerspiegeling van de Nederlandse maatschappij moet zijn en geen ambtenarenkaste op zich zelf. Een nog een graadje conserva tiever geluid liet de heer Reyers (CHU) horen: hij had er bezwaar „God heeft mij onkwetsbaar en on dood baar gemaakt. Hoe men ook zal trachten, mij als werktuig van de vrede te vernietigen, dit zal nooit luk ken, zolang God het wil. De ondood- baarheid is mij gegeven opdat ik de kracht kan behouden mijn boodschap te brengen. Ik ben ondoodbaar gebo ren, doch het heeft drie jaar geduurd voor ik mij hiervan bewust was." Aldus sprak Mirin.Dajo. De Ne derlander die bekendheid heeft gekre gen doordat hij zich verwondingen liet toebrengen zonder letsel op te lopen raen herlnnere zich dat zijn voor stellingen in Nederland verboden zijn, doch in Zwitserland heeft deze Hol landse fakir onlangs demonstraties voor. medici gegeven, waaraan Zwit serse wetenschappelijke tijdschriften grote aandacht bestéeddeD deed bovengeciteerde uitspraak dezer dagen in het gebouw van de Vrije Gemeente te Amsterdam, waar hij zich en zijn twee helpers een drie-eenheid noemde, wier taak het is, de mensen bewust tc maken van hun vredestaak. Gisteren hield Mirin Dajo een pers conferentie in Haarlem waar hij zijn onkwetsbaarheid (die volgens Neder landse en Zwitserse medici echter wel groter is dan bi) een normaal mens. maar niet onbegrensd) in verband bracht met zijn „goddelijke zending." De Utrechtse parapsycholoog dr. Ten Haeff was op de persconferentie aan wezig en betwistte enkele van Mirin Dajo's verklaringen van wetenschap pelijk standpunt uit. De fakir vertelde, nog. dat hij van plan was. op tournée door Amerika te gaan. Tenslotte deelde hij nog mee, dat in Zwitserland een vereniging „Freunde Mirin Dajos" opgericht was. JOHN COSTELLO De nieuwe minister-president van Ierland, IjE naam Bialystok herinnert U 1-/ zich nog wel van de legerbe- richten uit de tijd dat Hitiers troe pen pas hun aanval op de Sovjet unie .hadden gelanceerd. De plaats ligt even ten Oosten van de demar catielijn tussen Duits en Russisch gebied, welke destiids midden door Polen liep. Daar begon, toen de eerste Duitse bommenwerpers in de Junimaand van 1941 hun pro jectielen deden neersuizen, ^en kruistocht van honderdtachtig Poolse kinderen. Onder hen was een aantal Joodse kinderen en deze zijn nu eindeljjk, in het zevende jaar na het begin van hun odyssée. op weg naar hun einddoel, na een zwerftocht van meer dan 16.000 kilometer. Jacob Tobiasch, een 1onge Poolse onderwijzer, bracht in die zomerda gen van 1911 een korte va.cantie door m een dorpje in de buurt van Bialystok. In het zelfde dorpje was een zomerkamp van kinderen uit die stad. Toen, in de paniek veroor zaakt door het Duitse geweld, de leiders van het kamp hun hoofd waren kwijtgeraakt bood Tobiasch zijn diensten aan voor het evacue ren van de kinderen. Men viel hem letterlijk 0111 ziin hals. „De kampleiders en ik besloten de kinderen, tussen zes en twaalf jaar oud. met de laatste trein die naar alle waarschijnlijkheid voor de Duitse doorbraak zou rijden, naar Bialystok te brengen", vertelt de heer Tobiasch. Maar die trein heeft Bialystok nooit meer bereikt. Het punt waar hij stopte, vlak voor een bomtrechter. was het begin van een zwerftocht die er toe leid de dat het jeugdige gezelschap en de heer Tobiasch die ziin woon- Laten we maar eerlijk zijn: het doet ons weinig als we in de krant lezen dat er in Europa nog zo- en zoveel duizend verplaatste personen zijn. Roestier zegt in een van zijn boeken dat een hond die wij in onze straat hebben zien overrijden onze spijsvertering meer in de war maakt dan het bericht dat er in Polen driehonderdduizend Joden vergast zijn. Om nu een klein groepje van al die verplaatste personen en wat zij moesten door maken iets nader tot ons bewustzijn te brengen, resumeren wij hierbij een verhaal van Leo Lania, correspondent van hef internationale tijdschrift United Nations World. MIRIN DAJO: J.k, werktuig van de vrede, ben onkwetsbaar!" plaats ook niet meer had kunnen bereiken een maand later diep in Siberië zat. in een kolonie dicht bij het Baikalmeer. Daar hebben ze de oorlog ..uitgezeten". De kinde ren gingen naar een Russische school, en zouden hun Pools ver leerd hebben als niet Jacob To biasch hardnekkig in hun moeder taal was blijven spreken en hen tel. kens weer had herinnerd aan hun eigen' nationale cultuur. Van zijn honderdtachtig pleegkinderen wa ren er vijfenzeventig van Joodse ouders. Een verzoek aan de Russi sche autoriteiten, deze kinderen Hebreeuws en Jiddisch te leren, werd afgewezen. Toch onderrichtte Tobiasch hun deze talen het ge schiedde op onopvallende wijze, tij dens wandelingen in de bossen, en de autoriteiten liet'en hem ziin gang gaan. Zij benoemden hem zelfs officieel tot leider van de ko lonie en hii kreeg een onderschei ding. ..Toen kwam de bevrijding van Polen en het eind van de oorlog." vertelt de heer Tobiasch. ..We wa ren drie jaar van huis geweest toen de eerste brieven begonnen te komen, uit Bialystok. Elke Woens dag was het de dag van het verde len van de post. Maar er kwam nooit een kaart of een brief voor een van de Joodse kinderen. Dat was hard. Harder nog was het. te zien hoe deze eenzame kinderen ook deden alsof zij post hadden ge kregen. Zij haalden dan oude brie ven te voorsehiin. die zii in het zo merkamp in 1941 van hun ouders hadden gekregen en lazen die hard op voor. improviserend alsof het nieuwe berichten van „thuis" wa ren. thuis, dat voor hen niet meer bestond. Vijf Joodse kinderen waren daar gestorven. Veertien anderen beslo ten in Baikal te bliiven en er een Russische universiteit te bezoeken en zo reisde de heer Tobiasch met 56 van zijn volgelingetjes terug naar Polen. „Wat ik vreesde, bleek maar al te waar." zo luidt ziin droevig re laas dan verder. „Niemand van de familie van de Joodse kinderen was meer in leven. Myn vrouw en mijn twee kinderen waren ook in de gaskamers omgekomen. Nu ziin deze zesenvijftig kinderen mijn kin deren. Zij zijn alles wat ik over heb." Acht weken na dit gesprek was de heer Tobiasch met zijn schare alleen de Joodse kinderen uiter aard. de anderen waren terug bij hun familie in Parys en nog zes weken later in Rome. wachtend od toestemming om zich in te sche pen voor Palestina. Een van de jongens had twee ooms in Amerika die h^m daar een verblijf hadden aangeboden. „Maar ik wil nic* naar Amerika. Ik wil in Palestina Joodse geschiedenis onderwijzen. De Nazi's hebben mijn ouders ver moord. Daarom wil ik leven als een Jood". Toneelstuk „J. P. Coen" verboden Burgemeester d'Ailly van Am sterdam heeft de opvoering van „Jan Pletersz. Coen", het toneel stuk \an J. Slauerhoff, verboden. Het stuk zou op de gala-openings avond van de Boekenweek te Am sterdam onder regie van Carel Briels worden opgevoerd, en her haald worden in een aantal andere steden, o.a. in Rotterdam en in Utrecht. De commissie voor de Boeken week, die er naar streéfde de gala- avond van 25 Februari tot een lite ral: e manifestatie van de eerste rang te maken, had Slauerhoffs ,;Coen" gekozen, zynde het enige toneeistuk "'an een van onze groot ste dichters der laatste v(jftig jaar. „Coen" was tot dusver nooit opge voerd. Burgemeester d'Ailly heeft doen weten dat h\j nog geen mededeling kan doen over de beweegreden van dit verbod. Wat hem tot zijn besluit heeft bewogen is daarom nog een raadsel. Slauerhoff gaf van de figuur van Coen een scherpe karak tertekening, uiteraard zonder zyn menselijke zwakheden te verbloe men, maar enig verband met hui dige politieke vraagstukken bestaat er niet. Dat het verbod eerst zes dagen voor de opvoering afkwam is eveneens bevreemdend. Het toneelstuk wordt thans in alleryl vervangen door „Het kind van Staat" van de negen- tiende-eeuwse auteur Schim mel. Nel Stants, die eertijds met dit stuk roem oogstte, zal, zeventien jaar na de laatste opvoering, opnieuw de hoofdrol vervullen. Ook in de andere steden wordt Slauerhoffs „Coen" vervangen door „Het Kind van Staat". tegen de buitenlandse dienst afhan kelijk te maken van wat de volks vertegenwoordiging onder vooruit strevende politiek verstond. Plan-Marshall Het plan-Marshall' ontbrak na tuurlijk niet in deze buitenlandse onderwerpen. Het beste is deze opmerking kwam van de heer Kerstens mensen uit het gehele land zitting te doen hebben in het bureau-Hirschfeld, dat dan de Marshall hulp zo billijk mogelijk over het hele land moet uitstrijken. Over dit bureau zelf hoorde de spr. trouwens nog graag nadere mede delingen. Minister Van Boetzelaer verzocht de sprekers in een volgende verga dering te mogen antwoorden. Over het plan-Bevin, tot vorming van een West-Europese Unie hebben Engeland en Frankrijk gisteren de regering een memorandum aange boden en de tekst van een voorstel voor een verdrag. Verdere medede ling behalve dat met de twee andere Beneluxpartners overleg is gepleegd kan de minister even wel nog niet doen omdat een en an der nog niet bestudeerd is. Proces in Frankrijk tegen twee Nederlanders Het Gerechtshof te Riom (Frank rijk) heeft een aanvang gemaakt met de behandeling van de zaak tegen de Belg Augustin Fourtain en twee Nederlanders M. Jongerius en J. Ottevanger, die ervan be schuldigd worden gecollaboreerd te hebben met de Duitsers. Er zou met deze collaboratie een bedrag van 30 millioen francs gemoeid zijn. Jangerius werd op 10 Juni van het vorige jaar door het Bijzondere Gerechtshof te Amster dam wegens collaboratie met de vijand veroordeeld tot drie en een half jaar gevangenisstraf, alsmede ontzetting uit het recht een lei dende functie te bekleden voor de tijd van tien jaar. Ottevanger zou zich naar wij na der vernemen binnenkort voor een Bijzonder Gerechtshof in Neder land te verantwoorden hebben. Het Franse Gerechtshof stelde de behandeling uit tot 19 April we gens ziekte van de Belg. Belgische Kamer keurt vrouwenstemrecht goed De Belgische Kamer heeft giste ren met 184 stemmen tegen 3 het wetsontwerp strekkende tot het verlenen van kiesrecht aan vrou wen voor de algemene verkiezingen goedgekeurd. De wet zal op 21 Juli 1949 van kracht worden. Met uitzondering van Zwitserland was België het enige land in Europa waar de vrouwen nog niet aan de algemene verkiezingen mochten deelnemen. Zy waren wel verkies baar voor de volksafvaardiging en hadden kiesrecht voor de gemeente raadsverkiezingen. Het stoomschip Holdernore laadt in Swansea 1060 ton anthraciet Dit is de eerste lading Engelse steenkool die sedert de oorlog naar ons land wordt verscheept. Weerbericht AANHOUDENDE VORST Weersverwachting tot Zaterdagavond: Enkele overdrijvende wolken velden. Bijna overal droog weer. Iets afne mende, maar tijdelijk nog krachtige Oostelijke wind. Strenge tot mati ge vorst. 21 Febr.: Zon op 7.46: onder 18.03. Maan op 13.14; onder 6.16. Bij het KNMI in De Bilt zijn de volgende minimumtempera turen van hedennacht binnenge komen: Groningen 10; Den Helder —7; De Bilt —10; Vlissin- gen 8; Maastricht 10; Vlieg veld Twente 10; Vliegveld Ypenburg 9. Brandweer gaat exposeren In totaal leed Nederland in 1946, ruw geschat, twintig millioen gul den directe en veertig millioen gul den indirecte schade door branden, die voor 70 tot 80 procent aan on voorzichtigheid, nalatigheid of on bekendheid met gevaar te wijten zyn. In 1947, met zijn strenge win ter en droge zomer, waren deze cij fers resp. dertig en zestig êt zeven tig millioen gulden. In twee jaar tijds leed de Neder landse gemeenschap dus vijftig millioen aan materiële en ruim hon derd millioen aan indirecte schade, dat wil zeggen bedrijfsschade en arbeidsmogeiykheid. Neemt men daarbij de bezwaren in verband met vervangingswaarden en het enorme tekort aan materiaal voor weder opbouw. dan zou men de verliezen door brand verhoudingsgewijs nog hoger moeten schatten. Over het algemeen kan men zeg gen, dat ln de meeste landen per jaar per inwoner, hoofdelijk omge slagen. tien gulden schade door brand wordt geleden. „Dit is niet nodig", zegt men in brandweerkringen. Daarom organi seert de Nederlandse Vereniging van Brandweercommandanten van 15 tot 31 Mei in de Haagse Hout- rusthallen een nationale brandweer tentoonstelling. Men wil door mid del van deze expositie het Neder landse publiek doordringen van dé noodzakelijkheid brand te voorko men. De middelen daartoe zullen gedemonstreerd worden. Behalve D-treinen. zullen alle treinen op het baanvak Den Haag- Utrecht met ingang van het nieu we spoorboekje (9 Mei) te Voor burg stoppen,

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 1