DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Tsjechoslowaakse democraten uit regering getreden Austin contra Gromyko over het Renville-verdrag Wat is er in de kerk aan de hand? Breuk met communisten; twaalf ministers boden ontslag aan Verzet tegen elke bolsjewisering In Juli waarschijnlijk nieuwe verkiezingen Weerbericht Marken geisoleerd ERNSTIGSTE KOU VOORBIJ? SAMENZWERING IN PRAAG ONTDEKT Dr. Van Mook verklaart Madoera zelfstandig Geen goudwinning op de Veluwe De eerste wedstrijden zijn er! VANDAAG Kerk en wereld - Eieren per 1 Maart 2 cent goedkoper Zaterdag 21 Februari 1948 'Achtste jaargang, No. 951' Opgericht door de Stichting „Het Parool" - Giro 510330. Bank: Rotterdamsche Bank. Postbus 9 Abonnements» prijs 31 cent p. w. of 4.~ p. kw. Losse nummers 10 cent Uitgave: N.V. De Nieuwe Pers Redactie en Administratie: Snouckaertlaan 7, Amersfoort. Telefoon redactie 4291. Telefoon administratie 6235. Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDE R. Twaalf ministers van het Tsjechoslowaakse kabinet zijn giste ren afgetreden. Zij behoren tot de nationale socialisten (partij van dr Benesj), tot de Katholieke Volkspartij en tot de Slowaakse democraten. Vóór de crisis bestond het Tsjechoslowaakse kabinet uit 9 communisten, 2 sociaal-democraten, 4 nationale socialisten. 3 katholieken, 3 Slowaakse democraten en 2 partijlozen. Men verwacht thans te Praag een spoedige kamerontbinding en nieuwe "verkiezingen. Gottwald. de communistische premier, zal waarschijnlijk president Benesj het ontslag van zijn vijf par tijen-coalitie aanbieden. Tsjechoslowaakse republiek. Het rapport van de communistische mi nister Nosek had tot doel de veilig heid van de natie te beschermen tegen een stroom van spionnen uit het Westen, die werken voor de körtelings he.rstelde geheime dienst van de Duitse generale staf. Het communiqué waarschuwt de grote massa voor de uiterst ernstige poli tieke toestand. „De besturen van de Tsjechische en Slowaakse communistische par tyen hebben samen met de commu nistische kabinetsleden maatrege len getroffen om de krachten van het werkende volk te mobiliseren tot steun van de regering van Gott wald, welke onwrikbaar op haar p.ost blijft, en om orde en veilig heid in de republiek te handha ven." Agence France Presse meldt nog; dat volgens» niet bevestigde berich ten Gottwald Zaterdagochtend een nieuwe regering aan de president zou voorstellen. Deze regering zou behalve' communisten, sociaal-demo craten, vertegenwoordigers van de vakbeweging, van de boerenbond, van de verzetsbeweging en intellec tuele progressieve kringen bevat ten. In politieke kringen te Praag meent men daarentegen ook, dat de president, Benesj, de tegenwoordige regering zal verzoeken aan te blij ven tot de volgende verkiezingen. De reden van de ontslagaan vragen der zes ministers ligt in het feit. dat „sommige func tionarissen, vooral bij de poli tie. de wet en de regeringsbe sluiten niet in acht nemen." In de kabinetszitting, die gisteren zou worden gehouden, maar nu afgelast is, zou Nosek, de com munistische minister van bin nenlandse zaken, vragen heb ben moeten beantwoorden over de „bolsjewisering van open bare ambten". Alle partijen hadden n.l. geëist dat het communistisch bevel, waar- In wordt gezegd, dat alle niet-com- munisten van hoge posten bij dé veiligheidspolitie moesten verdwij nen, werd ingetrokken. In het Tsjechoslowaakse parle ment hebben communisten en so cialisten samen iets meer dan de helft der zetels in handen. Nieuwe verkiezingen zouden oorspronkelijk in het voorjaar worden gehouden. De grondwet, die gereed zou moe ten zijn, voordat het tweejarig mandaat van de Nationale Verga dering verstreken is (tegen Mei a.s.) is nog niet voltooid en de com munisten wordt verweten, dat zij die voltooiing zouden belemmeren teneinde -verkiezingen te voorko men vóór het aflopen van de man daatsperiode Ontbinding van de vergadering zou tot gevolg hebben, dat de binnen zes «weken te kiezen nieuwe vergadering eveneens twee jaar zou mogen aanblijven. Het dagelijks bestuur van de communistische party heeft een communiqué uitgegeven, waarin wordt aangedrongen op steun aan de regering van klement Gottwald. Daartoe wordt de gehele arbeiders klasse opgeroepen. ..De regering", zo zegt het communiqué, „is beslo ten om, met alle consequenties, de volksdemocratie te verdedigen en zfj pal daartoe alle maatregelen ne men, nodig voor het handhaven van rust en orde in de staat." Radio Praag haalde Vrijdagavond een communiqué aan van het be stuur der communistische partij over de kabinetscrisis. Hierin wordt gezegd, dat het ontslag van niet- communistische ministers tot doel had de regering van de volksdemo cratie te vernietigen ten gunste van een reactionnair regiem. Het niet verschijnen van de vertegenwoordi gers der nationale socialisten, der volkspartij en van de Slowaakse de mocraten had het onmogelijk ge maakt een rapport over de spion- nage-affaire te behandelen, waar door de regering niet in staat was reweest haar normale functies uit e oefenen. Dit toonde duidelijk aan, aldus het communiqué, dat verschil lende leden van de betrokken par tijen deelnemen aan een complot tegen de staat. Het wordt duidelijk, dat leidende publieke persoonlijkhe den door de aan het licht gekomen feiten in verband met het complot zouden kunnen worden gebracht. Het complot neemt de afmetingen aan van een uitgebreide binnen landse en buitenlandse samenzwe ring zonder precedent tegen de (Van onze Haagse redacteur) Naar wij vernemen zal de op 30 September ingestelde staatscommissie voor grondwetsherziening nog voor het einde van deze maand met haar werkzaamheden gereed komeif. Ver wacht wordt, dat de regering de aan beveling van de .commissie waarvan ook de ministers Beel, Jonkman en Van Maarseveen deel uitmaken, zon der wijzigingen zal aannemen. Men ho'udt dan ook ernstig reke ning met de mogelijkheid dat reeds in de eerste of tweede week van Maart het wetsontwerp tot wijziging van de grondwet bij de tweede kamer zal worden ingediend. De wijzigingen welke de commissie voorstelt schijnen minder omvangrijk te zijn dan aan vankelijk werd verwacht; men neemt echter wel aan. dat zij in hun beperkt heid van vergaande betekenis zullen zijn en dat, worden zij in de aanbe volen vorm aangenomen, wijziging van de grondwet op deze punten op lange termijn achterwege zal kunnen blijven. Verwacht wordt dat de verkiezingen voor de tweede kamer welke nodig zijn voor de grondswetherziening op Woensdag 7 Juli zullen worden ge houden. GEBN KORFBAL De Kon. Ned. Korfbal Bond deelt mede, dat alle wedstrijden voor Zondag a.s.' in verband met d«- gesteldheid der 'terreinen, zijn afgelast. AANHOUDENDE VORST Weersverwachting, geldig tot Zater dagavond. Enkele overdrijvende wolkenvelden. Bijna overal droog weer. Iets afnemen de. maar lijdelijk nog krachtige Ooste lijke wind. Strenge tot matige vorst. 22 Febr.. Zon op 7 44. onder 18.05 Maan op 14.38:# onder 7.0^ 23 Febr.: Zon op 7 42; onder 18 07. Maan op '16.11; onder 7.41. Hoe lang nog? Amerikaanse functionarissen heb ben als hun persoonlijke mening te kennen gegeven, dat liet niet-afhan- kelyk zijn van Moskou, waarvan de Tsjechoslowaken althans in hun binnenlandse en gedeeltelijk in hun buitenlandse aangelegenheden be wijs hebben geleverd, spoedig ver loren zal zijn. Het luttele aantal dagen lichte vorst speelt de bewoners van het eiland Marken reeds danig parten. De Gouwzee ligt reeds vol drijfijs, terwijl het Monnikendammergat dicht zit. De met verlof komende militairen zullen hun familie op Marken niet kunnen bereiken, daar alleen boten met zeer sterke motoren er in zouuen slagen door het drijfijs, dat hier en daar reeds vast begint te vriezen, heen te bre ken. Reuters correspondent meldt uit Berlijn, dat men daar verwacht, dat Zaterdag de ergste kou voorbij zal zijn. De koude lucht, die van de Oeral naar West-Europa stroomt, bracht te Berlijn 14 graden vorst, doch het weerbericht voorspelt, dat het er morgen iets warmer zal zijn. Elders in Duitsland, vooral in Hamburg, wordt sneeuw gemeld, in sommige streken zelfs 15 centime ter hoog. In Sleeswijk-Holstein vroor het Vrijdag 25 graden. Mos kou meldde gisteren 17 graden vorst en dc koudste stad in Frank rijk was Magon (Bourgondië), dat 10 graden vorst registreerde. EEN GESNEUVELDE IN INDONESIË De regering maakt bekend, dat tot haar leedwezen in de afgelopen week de navolgende verliezen zijn gerapporteerdKoninklijke land macht: opper-wachtmeester H. H. Grijn, uit Amsterdam. Noch het Koninklijk Nederlands- Indische leger, noch de Koninklijke Marine hebben in de afgelopen week verliezen gerapporteerd. Geïmporteerd vlees op de bon Deze week zal byna overal in het land in de slagerswinkels geïmpor teerd lamsvlees worden verkocht. Er is nl. zeer weinig slachtvee op de binnenlandse markt en daarom was men genoodzaakt het in de koelhuizen opgeslagen geïmporteer de vlees te distribueren. Naar Radio Praag bericht, heb ben Vaclav Nosek, de Tsjechoslo waakse communistische minister van Binnenlandse Zaken, en ge neraal Ludvik Svoboda, partijloos minister van Defensie, in een ge meenschappelijke verklaring be kend gemaakt, dat een gewapende samenzwering in Tsjechoslowakije ontdekt is. Volgens de verklaring werd de samenzwering ontdekt toen een onderzoek werd ingesteld naar de juistheid van de bewerin gen van het socialistische blad „Svobodne Slovo", dat „staatsvij- andige elementen" functies in de regering bekleedden. De samen zwering zou voorbereid zijn door aanhangers van generaal Lew Pa- chala, die in 1945 gedegradeerd werd omdat hij zich tijdens de oor log verzet had tegen de Tsjecho slowaakse regering in Engeland. Vermoedelijk leider zou een ze kere Raihl zijn. Radio Praag deelt mede, dat hij in verbinding ge staan heeft met de Poolse generaal Anders, vroegere bevelhebber van de Poolse troepen in Italië. Hij komplotteerde met aanhangers van generaal Pachala en verzamelde militaire gegevens voor „zekere vreemde mogendheid." Voorts had hij pamfletten, gericht tegen de regering, verbreid en een gewa pende coup voorbereid. Dr. Van Mook heeft een decreet uitgevaardigd, waarbU het eiland Madoera als aparte politieke een heid wordt erkend. Madoera zal als georganiseerde staat in de toekom stige Verenigde Staten van Indone sië worden opgenomen. Madoera. bij de overeenkomst van Linggadjati als deel van de Repu bliek erkend, werd na het eind van de politionele actie door de Neder landse troepen bezet. De status van het eiland werd- enkele weken gele nen actueel door een door recomba Van der Plas georganiseerd schyn- plebisciet, dat beoogde het volk zich te doen uitspreken voor een onafhankelijke staat. De onrecht matigheid en de onbetrouwbaarheid van deze volksstemming werden al gemeen erkend. Van Mook schijnt thans echter, ook zonder raadple ging van de volkswil, gronden aan wezig geacht te hebben de zelfstan digheid van het gebied af te kondi gen. Het goud, dat vorig jaar in de omgeving van Doornspijk op de Veluwe in de grond werd gevon den, zal niet worden ontgonnen. Uit het vrij-diepgaande onderzoek is namelijk vast komen tè staan, dat exploitatie niet rendabel zal zijn, hoewel het Geologisch Insti tuut in Haarlem in de monsters goud en zilver heeft aangetroffen. Pogingen van de vinder van het goud om een combinatie te vor men, die de delving zou aanpak ken slaagden niet. Ook het Rijk toonde geen interesse, zodat het Veluwse goud ongemoeid zal wor den gelaten. Als enig positief punt van deze zaak mag de ontdekking van nieu we grintreserves worden genoemd. Bij de schaatsenslijper stroomt het werk binnen. -4 Basis voor vrijheid, onafhankelijkheid en samenwerking" De vertegenwoordiger der Verenigde Staten in de Veiligheidsraad, Warren Austin, heeft zich op de tweede dag van het debat over Indo nesië scherp gekeerd tegen de uitval van Gromyko, die de overeen komst van dc „Renville" een verraad aan de zaak van de Indonesiërs had genoemd. „Ik heb bezwaar tegen het in het geding komen van niet ter zake doende uitbarstingen." zei hij. „Niemand in Indonesië behoeft zich vrees te laten inboczcmenen door zulke valse en afge zaagde beschuldigingen van kwade trouw." vormen van separatistische staten bïi plebisciet door het Nederlands-Indische gouverne ment. China steunt het Repu blikeinse verzoek tot verster king van de commissie. CADOGAN (Groot-Brittar.nië) Austin noemde de overeenkomst „de basis voor vrijheid, onafhanke lijkheid en de samenwerking tussen het Nederlandse en het Indonesi sche volk." Hij achtte het ondank baar dat. hetzij Nederland, hetzij de Republiek de overeenkomst zou belemmeren of uithollen of dat oen van beide partijen de wapenstil stand of de grote lijn onder enig voorwendsel zou verloochenen. Voor het overige toonde deze zit ting een staalkaart van opvattin gen over de overeenkomst van de „Renville". PILLAI (India): Austin heeft gelijk, maar vergeet niet dat de overeenkomst hoofdzakelijk te dan ken is aan concessies en offers van de Republiek; Nederland heeft druk uitgeoefend door ultimata en machtsvertoon; India ondersteunt het voorstel van Kirbv om de com missie meer bevoegdheden te ver lenen. TSJANG (China)Er be hoort geen toestemming meer gegeven te Vorden voor het Ten Oosten van de Zuidpunt van Zuid-Amerika ligt de indertijd 1600 door de Nederlander Sybolt dc Waert ontdekte groep der Zuidelijke Shet~ lands-eilanden waarop Engeland, sedert honderd jaar eigendomsrechten laat gelden, die thans door Chili en Argentinië fel betwist worden. IVeer een moeilijk werk voor de U.N.O. Hierboven een overzicht van de eenzame walvisbarakken op Deception Island, waar thans de Chileny geland zijn. Het is goed wanneer de commissie de bevoegdheid krijgt suggesties te doen. Ik zou haar echter geen ar bitraire functie willen geven. PARODI (FCankriik): De 'voor zichtige methode heeft tot dusver goede resultaten opgeleverd. Het zou onverstandig zijn van methode te veranderen. Het is ook onver standig om tC willen gaan vastel- len wie van beide partijen de mees te concessies heeft gedaan. TARASENKO (Oekraine): De commissie is niet neutraal. Zij steunt eenzijdig het Nederlandse standpunt. De Nederlanders maken gebruik van Amerikaanse hulp om de Indonesiërs te onderdrukken. Zondag worden te Aalsmeer de eerste nationale langebaanwed- strijden gehouden over de afstan den 500, 1500 en 3000 meter. door prof. G. van der Leeuw Het ontwerp-Kerkorde, dat aan de Generale Synode van de Nederlandse Hervormde Kerk is aangeboden, is een welkome aanleiding om ons in een reeks korte artikelen af te vragen wat de tegenwoordige plaats en be tekenis is van die kerk in het geheel van ons 'volksleven. Het komt niet zelden voor, dat buitenstaanders vragen: wat is er toch eigenlijk daar in die kerk van jullie aan de hand? Men weet, dat tijdens de oorlog de kerk een moe dig getuigenis heeft gegeven tegen de Duitsers en het nationaal-socia- lisme. Men is daar dankbaar voor. Maar dat is voorbij. Het Utrechtse doctoraat van ds. Gravemeijer een waardige afsluiting geweest van een mooie periode. Nu wordt de kerk weer wat zij vroeger was: een vergadering van mensen, die, niet gereformeerd, niet rooms, niet temin christen zijn en die elkander in hun christelijk geloof willen versterken Niemand kan daar iets tegen hebben. Men wil in de kerk immers over het algemeen „het goede", zij het in vormen, waarin de buitenkerkelijken zich niet kun nen vinden. Doch nu zijn er mensen, die be weren, dat het niet weer kan of mag voort gaan zoals voor de oor log, dat er iets is veranderd, voor goed. Wat is dat dan toch? Het is geen wonder, dat men buiten de kerk het antwoord niet zo dadelijk weet. Immers ook in de kerk lo pen er duizenden rond, die in het geheel niet weten waaróm bet gaat en er zich ook nauwelijks voor in teresseren, zolang zij een dominee hebben, bij wien zij de hun toe komende s'tichting kunnen betrek ken, of zolang in hun gemeente al les naar hürj zin gaat. Zowel bui ten als in de kerk kan men dan allerlei vooronderstellingen horen, die zo ver uiteenlopen als: het on derscheid tussen orthodox en mo dern wordt uitgewisi je mag te genwoordig alles geloven of niet geloven; of: we krijgen leertucht, binnenkort worden allen, die niet erg vast in de leer zijn, er uit ge gooid; of: men wil hereniging rhet de gereformeerden en offert daar de vrijzinnigen, aan op; of; het her vormde „kerkgenootschap" wil weer staatskerk worden en voert een imperialistische politiek; of: de dominees van de Partij van de Arbeid zitten er achter en willen de Christelijk-Historischen een hak zetten. En zó voort. Het be hoeft geen betoog, dat dezg voor onderstellingen niet alle tegelijk waar kunnen zijn. Ze zijn dat zelfs elk voor zich niet. Maar wat is er dan wel aan de hand. K zou kunnen zeggen: er is in J- het geheel niets aan de hand, dan wat in een normale christelij ke kerk altijd aan de hand moet zijn en in de onze altijd aan de hand had moeten z.jn: dat de kerk zich voelt als kerk met een op dracht voor de wereld. Laat mij trachten dit toe te lich ten. Een kerk is niet hetzelfde als een vereniging. Vandaar, dat de naam „kerkgenootschap" in het oor van ieder goed kerklid hatelijk klinkt. Het is de bestaansgrond van de kerk, niet, dat zij een vereni- Panamakanaalbases door V.S. verlaten Vrijdag hebben de V.S. formeel 14 bases bjj het Panamakanaal, welke zij op leenbasis in 1942 ter verdediging van het kanaalgebied hadden verworven, opgegeven. Een woordvoerder van het ministerie van buitenlandse zaken verklaarde, dat in geen nieuwe overeenkomst was voorzien. Traan-tanker naar Nederland Tot en met Zaterdag 14 Februari had de „Willem Barendsz" 50.480 barrels (8.413 tons) traan en 6.309 barrels (1.051 tons) spermolie ge produceerd. De transporttanker „Mijdrecht" heeft op 16 Februari dc „Willem Barendsz" verlaten en is thans op de thuisreis met een lading van ca. 9.500 tons traan en spermolie. et dertig jarig bestaan van stond het er niet, maar zo hoor je j m j i j d- uitleggen. Dat was een wijze de Nederlandse bioscoop- maatregel van de expositeur, die p s een dure catalogus enft wanden met geheimzinnig ge cartons vol wijs- en wetenswaardigheden J H. B. begreep, dat een tentoonstelling vol Meer cartonsV filmen schilder ket cartons met wijsgerige teksten niet kunst, film en techniek. bond heeft Jhr W. J. Sandberg, directeur van iedereen zal behagen - 6f. zo men Stedelijk Museum te Amster- wil iedereen niét kan behagen. A->m ,r, 1iur„ WÜ ziJ'n namelijk van oordeel dat dam doen besluiten in zijn Mu- men gede<,en theorieën over alles seum een expositie te organise ren, welke de film schetst in wat der film is beter in een boek kan lezen, dat in de buurt ligt van fauteuil en rooktafel, dan dat men haar historische ontwikkeling de pagina's afwandelt, wanden en het „probleem film" van ar- lang.. Een bioscoopklant is gewend tistieke, economische en sociale aan het „genieten' Maar góed. Al die cartons ver tellen de wandelende lezer, wat hij niet weet of begrijpt als hij zijde belicht. Het plan daartoe werd opge vat na een bezoek aan Bazel, waar het uitgebreide „Schwei- ger Filmarchiv" was tentoonge- J steld, terwijl de historische film- enkele duizenden meters celluloid tentoonstelling ter gelegenheid ziet afdraaien: de techniek, de pro- gebruik van het filmfestival in Brussel animeerde iets dergelijks in Ne derland ook op touw°te zetten. We hebben het resultaat aan schouwd, op een stil middaguur, terwijl de suppoosten de dop van de thermosfles schroefden. Langs miniatuur sfinxen, sym bolen der rustige oudheid schreden we naar de zalen met filmingre- dienten zinnebeeld van de be weeglijke moderne tijd. We koch ten een dure catalogus en begon nen te kijken of beter te'lezen. Eerst een bord waarop stond, dat de expositie zeer inspannend was en dus niet geschikt voor het gros der filmbezoekers, die veelal lui neerzitten en hun ijsje smikke len tijdens dp reclame-plaatjes. Zo ductiewijze, de kunst, de economi sche achtergrond en de maatschap pelijke structuur. Hem wordt ge leerd, voor zover hij dat nog niet wist, dat de film bewegende foto grafie is niet zo maar een foto album maar een strook prentjes die stuk voor stuk kunstwerkjes moeten zijn en ook „geluid" moe ten geven, ja zelfs gekleurd kun nen zijn zodat „zij" kan zien dat Frank Sinatra hemelsblauwe ogen en „hij" dat Deanna Durbin een guitige moedervlek heeft al of niet geschminkt natuurlijk. Een aparte wand zet het verschil tussen film en toneel uiteen: het toneel dat de bezoekers op een af- Dan een zaal, die alleen bios coopdirecties en Amerikanen zal trekken: de financiering van de film. Zo kan men zien dat van een 1.000.000 dollar-film, de spelers 25 pet. in hun zak steken, de re gisseurs 10 pet., de manuscript schrijver 5 pet. en de scenario schrijvers 7 pet. Een tabel zegt iets over de productiekosten en een toelichting daarop toont aan waar voor deze stijgen: langere films, verlengde tijd der opnamen, kleu- renprocédé (de Moccameisjes moe ten ook betaald worden) toene mende luxe in het gebruik van de cors (we denken bijvoorbeeld aan de machtige films San Francisco, Suez, The Rains came overigens nergens vermeld) het toenemende van figuranten (meneer Korda heeft daar een handje en filmpjes van) en de stijgende gages der filmsterren Zes en dertig cartons geven sta tistieken van de artistieke produc tie, het draaiboek, de beeldparti tuur, het dialoog, (vroeger stom, „vanzelfsprekend"), filmregie, de acteurs, het filmbeeld, de wijze van belichting, decors, het instellen van camera's, de "montage. ach wat niet.allemaal qj> cartons. Dan komt het leukste: een don kere zaal mét de oudste rarekiek- kasten tot het modernste Philips projectie-apparaat. Waar hebben ze vroeger genoegen in gevonden. Er werd een kaarsje gezet achter een beeldje, welks schaduw cle stand houdt en de film die als ge fotografeerde werkelijkheid de be- goegemeente moet hebben geboeid, zoekers tot zich trekt, mee neemt „Kom Koosje, projecteer d'r eens in de handeling. een poosjeMen kan het in deze zaal horen fluisteren. Er staan vitrines vol verlichte puntjes, net Italiaanse prentbriefkaarten; soms in serie zwartopwit waarbij men de joffer haar réverence kan zien maken, als je maar vlug ge noeg ja-knikt of nee-schudt. Dat zal vroeger best vermoeiend zijn geweest als zoonlief zijn dure kiek- spul uit de kast scharrelde en de familie dwong tot knikken of schudden om 's joffers-buiging te genieten. Er zijn toverlantaarns en laten- we-zeggen loer-trommels zoals Beets er een bezeten moet hebben om zijn boek vol te krijgen. En dan de speeldoos met de ingenieus beweeglijke silhouetjes. Eerlijk ge zegd is dèt nu een vinding, die respect afdwingt. Een stel foto- negatiefjes vlug achter elkaar af draaien vlug genoeg, dat het oog zich laat bedriegen en dan zeg gen: „da's film" is eigenlijk geen kunst; maar een Columbiaans ei. Maar zo'n minitieuze speelkast in elkaar prutsen, dat is een meester werk. Het publiek is er dan ook niet weg te slaan en laat steeds „prolongeren", (om in stijl te blij ven). Dan staat er ook nog de draaikast van Lumière, de grote pionier op dit gebied van wie niet wordt gerept overigens! De wandelgang wordt besloten met nog meer wanden cartons, die thans suggereren, hoe naïef wij bioscoopbezoekers zijn. Neen, die tentoonstelling is een teleurstelling, ondanks vele sluiers die zich laten oplichten. Maar dit een kroon te noemen op 30 jaar filmwerk.Geloof ons, de dure catalogus is dierbaarder dan de ontelbare serie cartons, die alleen zeggen, wat men kwijt wil zijn en oppervlakkig vermoeien, wat een standaardboek niet zo»j hebben ge daan. Wie echter gehecht is aan de donkere zaal, waar hij stiekem aan knopjes frunnikt en naar de speel doos wil staren passere het bord met zijn inspannings-vermaan: voor de 15de Maart. Het verheugt ons bijzonder, dat wij prof. dr G. van der Leeuw, oud-minister van Onderwijs, Kun$' ten en Wetenschappen, bereid heb' ben gevonden voor enige populaire artikelen te schrijven over dc taak, die de kerk in de huidige wereld te vervullen heeft. Dc kerk. zo zal prof. van der Leeuw uiteenzettenis niet maar een ..genootschap" van gelovigen, wier blik op het hiernamaals is ge- richt. Zij is een onstuimige bewc ging. die zich met alles, met de gehele wereld, wil bemoeien, die een taak heeft voor land en volk. En omgekeerd: zonder die kerk kunnen land en volk, ja kan de wereld niet weten wat hun taak is. Wij zijn er van overtuigd, dat al onze lezers, ook zij, die van de kerk weinig weten, of niets willen weten, met dc grootste belangstel- ling deze artikelen zullen lezen. ging is van gelijkgezinden ter we derzijdse opbouwing in het geloof, maar dat zij een stichting is van haar Heer, Jezus Christus. En dan moet het woord „stichting" hier nog in geheel andere zin verstaan worden dan wanneer het een ze delijk lichaam, een stichting, ver eniging, gemeenschap zou betref fen. Wat hier bedoeld wordt, kan niet beter worden weergegeven dan met het bijbelwoord, dat de kerk het „lichaam van Christus" is, d.w.z. dat cr een levensgemeen schap bestaat tussen Christus en zijn kerk, die tezamen verenigd zijn in een mystiek lichaam, een gemeenschap, die haar oorspropg niet heeft in menselij j willekeur, maar in de daad God die Chris tus mens deed worden. Daarom is de kerk voor de christen dan ook iets, dat geloofd moet worden. Ik kan niet geloven in een vereni ging, hoe verheven haar doel ook, ik geloof in de heilige kerk, omdat ik geloof in God, wiens werk zij is. Natuurlijk geldt 'dit niet slechts van mijn kerk, i.e. de Ned. Her vormde. Die is slechts een bepaal de vetschilhing van de kerk van Christus. Het ie duidelijk, dat dit levend kerkgeloof voor het leven der kerk verstrekkende gevolgen moet hebben. Immers wanneer de kerk niet is een. zaak van mense lijke willekeur, dan zal er in die kerk wel steeds willekeur en ook dwaling optreden, maar wij zullen ons daar nooit bij mogen neerleg- gèn. Zo is het nu met de zg. rich tingen. Er is de laatste tijd een sterke toenadering tussen de rich tingen, die elkander zo lang heb ben bestreden. Die toenadering is echter niet geboren uit een soort van gemakkelijke verdraagzaam heid: of je het nu zó zegt, dan wel zus, wat doet het er toe?, maar uit een besef, dat God ons allen in zijn kerk heeft geplaatst. Natuur lijk meen ik, dat mijn „richting" de waarheid beter benadert dan een andere, anders zou zij mijn richting niet. zijn. De liefde tot de waarheid noopt mij zelfs niets te verdoezelen of relatief te maken. Ik moet luisteren wat ik van de ander kan leren, maar ik moet hem soms ook „in het aangezicht wederstaan", zoals Paulus zegt ten opzichte van Petrus, dwz. hem vierkant tegenspreken. Ik mag hem echter alleen als broeder te genspreken, dwz. van de praemis- se uit, dat wij bij elkaar behoren. Er is een grens. Dan moet gebro ken worden. Maar de breuk kan slechts in de uiterste noodzakelijk heid, met de diepste ootmoed en grote smart worden gewaagd. "Wanneer iemand bijvoorbeeld zegt, dat een bekeerde Joo-* op grond van zijn bloed niet in de kerk hoort, kan hij in die kerk niet lan ger leven. Wanneer iemand de wezenskern van het christelijk ge loof, niet door een incidentele uiting, maar door zijn gehele hou ding weerspreekt, dan moet bij heengaan. Maar dit is geheel iets anders dan het royeren of tot bedanken nopen van een lid in een vereni ging of partij. En de zonde van de kerk was vooral, dat zij zo volko men verburgerlijkt was, dat zij of deze dingen eenvoudig liet lopen, öf ze behandelde als een conflict in een partij. Veeleer gelijkt de kerk op de gemeenschap van liet gezin. Ook daar kan allerlei heftig verschil zijn, maar een breuk geldt als iets zeer ergs, dat ten koste- van veel, hoewel niet all ;s, moet worden voorkomen, omdat men immers bij elkaar behoort en ik het feit, dat mijn broer mijn broer is, nooit ongedaan kan maken. De kerk is ook een gezin, het gezin waarvan Christus het hoofd ;s en wij de leden. Dit alles lijkt voor een buiten- staander rijkelijk mystiek. De zaak heeft echter ook een andere kant, die naar de wereld is toegekeerd. Daarover moeten wij dus een an der maal spreken. De datum waarop eieren 2 cent goedkoper zullen worden is niet 15 Februari, doch 1 Maart.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 1