DAGBLAD VOOR AMERSFOORT SCHIP ZONDER ROER Husak roept Slowaakse volksrepubliek uit IJs drijft in Waddenzee en op het IJselmeer Winkelstraat in Jeruzalem door explosie geteisterd Communisten trachten socialisten voor hun wagen te spannen Nederland wenst geen arbitrage VANDAAG... Maandag 23 Februari 1948 Achtste jaargang, No. 952 Opgericht door de Stichting „Het Parool" - Giro 510330. Bank: Rotterdamsche Bank. Postbus 9 Abonnements prijs 31 cent p. w. of./ 4.~ p. kw. Losse nqmmers 10 cent Uitgave: N.V. De Nieuwe Pers Redactie en-Administratie: Snouckaertlaan Amersfoort. Telefoon redactie 4291. Telefoon administratie 6235. Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDE R. Terwijl in Praag de regeringscrisis voortduurt heeft Husak. de communistische voorzitter van de Slowaakse Raad het onder het kabinet staande bestuurslichaam van het min of meer auto nome Slowakije de Slowaaks-democratische ministers uit de Raad ontslagen en op een massavergadering in Bratislava ver klaard: ..Wij zijn niet meer een bourgeois-republiek, maar een volksrepubliek. Ik doe een beroep op de verzetsbewegingen en de arbeiders om definitief de fundamenten te leggen." In een brief aan de ontslagen ministers schreef Husak: Het is wettelijk ondenkbaar dat de democratische partij, die in de oppo sitie gegaan is, in Slowakije de uitvoerende macht zou hebben. In Praag is de toestand nog wei nig overzichtelijk. De communisten houden massa-vergaderingen waar in de eis wordt gesteld dat Gott- wald premier zal blijven en de „re- actionnaire ministers" buiten de re_ gering zullen worden gehouden en de communistische partij heeft schriftelijk op Benesj aandrang uit geoefend het ontslag van de Slo waakse democraten te aanvaarden en met spoed onderhandelingen te openen over de bezetting van de opengevallen plaatsen, maar het is nog niet duidelijk in hoeverre men daartoe in staat zal zijn. De communisten staan voor het ogenblik waarop zij de greep naar de macht kunnen doen of falen; voorlopig althans. Zij schijnen er op te rekenen dat de socialisten met hun in de regering willen blij ven. Zij zouden dan met eventueel stilzwijgende steun van de socialis ten met de Slowaaks-democrati sche partij kunnen afrekenen en dan niets meer tegenover zich vin den, want de socialistische partij al leen staat te zwak om aan de com munistische stille revolutie weer stand te bieden. Socialistisch verzet Het sociaal-dcmocratische partijblad „Lidova Demokra- cia" heeft echter deze bereke ning nogal twijfelachtig ge maakt. Het doet een beroep op de arbeiders om „niet toe te geven aan de terreur en de po litieke chantage van de com-j munistische partij". De socialisten zullen Maandag be slissen over hun houding. In offi ciële Amerikaanse kringen geeft men uiting aan bezorgdheid over de jongste ontwikkelingen te Praag, o.a. de verklaringen van de com- munistische minister-president over i het ontdekken van een complot en de aankomst te Praag van de Sow- j jet-Russische onderminister van buitenlandse zaken, Valerian Zorin, gezien de „klaarblijkelijke gelijke nis tussen deze stappen de gebrui kelijk geworden procedure die de communisten gevolgd hebben bij het overnemen van de macht in alle Oost-Europese staten". Informele bespreking te Djogjakarta? Volgens betrouwbare, te Batavia ontvangen, berichten gelooft men dat te Djogja informele besprekin gen zijn begonnen om de Republi keinse deelneming aan een federale interim-regering voor Indonesië te regelen. Van Nederlandse zijde wordt ver nomen, dat de Nederlanders geen nieuwe voorstellen hebben gedaan, maar dat de mogelijkheid bestaat, dat het nieuwe Ameril&anse lid van de Commissie van Goede Dien sten, Coert Dubois, voorstellen aan de Republikeinen heeft gedaan. „Staat Madoera" erkend De luitenant—gouverneur-gene raal, dr. H. van Mook, heeft een decreet uitgevaardigd, waarbij de „staat Madoera" wordt erkend. In de verklaring van Van Mook wordt gezegd dat „de omstandig heden waaronder en de manier waarop de stemming werd gehou den de overtuiging wettigen dat uitdrukking werd gegeven aan de wens die leeft onder de overgrote meerderheid van het volk van Madoera". Deze stemming werd in Januari gehouden met als resultaat, dat de Madoeresé bevolking de wens te kennen gaf, dat een aparte staat zou worden gesticht, aldus de ver klaring. Bij de voortgezette debatten in de Veiligheidsraad over de Indonesische kwestie heeft Nederland arbitrage als middel om het Nederlands-Indo nesische geschil te regelen, verwor pen. Dit standpunt werd door dr E. van Kleffens naar voren gebracht. Hij verklaarde, dat bemiddeling, zo als de commissie die tot nog toe had verleend, voortgezet moet worden, zonder dat enige ingrijpende veran dering daarin moet plaats vinden. De Republikeinse afgevaardigde bleek voorstander van arbitrage in zake omstreden punten. China en India drongen er op aan de bevoegdheden van de Commissie van Goede Diensten uit te breiden. Zij vonden evenwel geen steun bij de Ver. Staten, die wensten, dat de commissie zou voortgaan op de ma niet, die tot dusver „zo succesvol" is gebleken. Namens India sprak Pillai, die van oordeel was, dat de zg. Van Mook-linie. indien zij permanent gfe- maakt werd. „de republiek voor al tijd zou kortwieken", dat „sommige van de achttièn punten van de Ren ville. bij ontbreken van een verdui delijking, onvoordelig zullen blijken te zijn voor de republiek". Niettemin vond hij dat er veel reden was tot optimisme, in het bijzonder „indien men de commissie grotere bevoegd heden zou verlenen". „Nieuwe zijde" De vertegenwoordiger van de Oekraïne uitte vervolgens de be schuldiging, dat de „koloniale" mo gendheden de UNO hebben gebruikt om de Indonesische republiek „op genade of ongenade over te leveren aan de Nederlandse agressor". Deze spreker vroeg de raad het Neder lands-Indonesische probleem van een nieuwe zijde te benaderen, de Ne derlanders in het ongelijk te stellen en de schade te vergoeden, die. naar hij zeide. de UNO aan de republiek heeft bezorgd. Hij zette de aanval voort, die zijn Russische collega Gromyko Woensdag begon en be schuldigde de Ver. Staten ervan een leidende rol te hebben gespeeld m het verdrukken van de Indonesische onafhankelijkheidsbeweging. Daar het Palestijns debat in het begin van de volgende week moet aanvangen, heeft de Veiligheidsraad voor Zaterdag een extra zitting be legd. in de hoop dat in die zitting een beslissing bereikt zal worden over het voortbestaan van de Com missie van Goede Diensten. Of schoon de Sovjet Unie de wapen stilstandsovereenkomst krachtig heeft veroordeeld, verwacht men niet, dat de Sovjets gebruik zullen maken van hun veto. Verhoogde winstmarges voor kruideniers Minister Mansholt heeft op grond van een sedert geruime tijd- ingesteld onderzoek naar de positie van het kruideniers- bedrijf een margeverhoging voor enkele artikelen toege staan. De nodige stappen om op zeer korte termijn tot wijziging van de bestaande prijsregeling te komen zijn door de betrokken instanties reeds genomen. Een margeverhoging van 2 cent per 100 gram zal gelden voor bis cuits, fabriekskoekjes, gevulde chocoladestukjes, gevulde chocola de-repen, bonbons en suikerwer ken. De margeverhoging mag niet worden toegepast op pure choco laderepen en op producten waar voor uitzonderingsprijzen zjjn vastgesteld. Op het ogenblik wordt overwo gen of nog op enige andere pro ducten de winstmarge kan worden verhoogd. Brandweer kon baby niet redden De drie maanden oude baby Johny Francé is bij een korte maar felle brand in de achter- bouw van café De Pianco aan de Regentessenlaan in Den Haag omgekomen. De brand brak uit, een k\Vartier nadat de moeder het kind verlaten had om in het café te helpen. De oorzaak was een kachel, die, hoe wel afgeschermd, te dicht bij een betingelde muur was geplaatst. Vijf bezoekers van het café trachtten 'tevergeefs door de zes meter lange en vrij smalle gang de achterbouw te bereiken. Een van hen sloeg een natgemaakte jas om het hoofd, maar kon toch niet tegen rook en vlammen op. Ook de brandweer slaagde er niet in het kind te redden. Men was het vuur spoedig meester, maar toen was het hele interieur van de kamer al verkoold. De vader van de baby behoort tot de bemanning van de „Veen- dam", op het ogenblik op de thuis vaart. Ons nieuwe feuilleton TIEN KLEINE U- x&rcrt- begint Dinsdag Er zijn een groot aantal schrijf sters in binnen- en buitenland die zich op de „thriller" wierpen in de hoop daarmede roem te oogsten. Doch slechts enkelen slaagden: een Agatha Christie, een Dorothy Say- ers en Leslie Ford bereikten wat zij wilden. Noem Agatha Christie tegen een liefhebber van een goede detéeti- veroman en hij (of zij) zal reage ren met de titels van een groot aantal van haar boeken. Deze Engelse schrijfster, die om een v eddenschap van 100 pond to winnen, als verpleegster in de jaren na de eerste wereldoorlog niet een „thriller" haar carrière begon het duurde overigens enige jaren alvorens „The Myste rious Affair at Styles" een uitge ver vond heeft thans meer dan 4C boeken geschreven, geheimzin nige geschiedenissen, in vele talen vertaald en millioenen lezers vin dend Zodra haar eerste „thriller" een uitgever vond schreef Agatha een tweede, een derde, passeerde zelfs vrij spoedig het halve dozijn. Toen realiseerde zij zich wat „succes" wilde zeggen op dit gebied. Ook na haar huwelijk met een man van de wetenschap, die opgravingen in Mesopotamie duizend keer belang rijker vond dan honderd spannen de avonturen van Hercule Poirot, is Agatha blijven schrijven. Een van haar meest geslaagde boeken is wel „Tien kleine neger- Een „THRILLER" spannend van het begin tot het einde tjes" het boek werd ook tot een spannenu toneelstuk verwerkt een geheimzinnige geschiedenis, waarin tien wetsovertreders sa mengebracht worden op een eiland en de een na de ander om het le ven komt. Wie is de dader? De lezer van ons nieuwe feuilleton zal het zich herhaaldelijk afvragen telkens als hij kennis neemt van de verbijs terende reeks moorden op Neger eiland. Maar hij zal het zich vergeefs blijven afvragen totdat hij aan de ontknoping toe is SCHAATSEN worden weer voor de dag gehaald en het Ijs geprobeerd. De Volcndammers zijn er vlug bij om te kijken o[ zij al een streekje kunnen maken. Veerdiensten gestremd en gestaakt; Ameland ligt naar gewoonte geisoleerd De onverwachte strenge vorst heeft nu reeds de scheepvaart op de Waddenzee en het IJselmeer gestremd. De veerdienst Den Helder Texel is sterk ingekrompen, EnkhuizenStavoren en Oostmahorn Schiermonnikoog ztfn gestaakt. Ameland ligt weer naar gewoonte ge ïsoleerd. De sterke wind maakt het echter op het ogenblik onmogelijk het eiland per vliegtuig van post en levensmiddelen te voorzien, zoals dat in vorstperioden gebruikelijk is. De voorraden op Ameland z\jn evenwel voldoende. Grote delen van de Waddenzee liggen vol ijs cn ook op het IJselmeer kunnen kleine schepen er al niet meer doorkomen. Een vissersvaartuig uit Bruinisse met drie man aan boord, is ter hoogte van Schiermonnikoog in het iis blijven steken. Er was geen pro viand en brandstof meer aan boord. Verkleumd zijn de mannen over het ijs naar het eiland gekomen. In de koude stormwind is een Noorse motorboot de „Macbeth" uit Stavanger (675 ton) bij Texel op de kust gelopen. Het schip was onderweg: naar Harlingen. Het sneeuwde Zaterdag op zee. Toen de kapitein het Scnulpegat tussen Texel en Den Helder wilde binnen varen om in Den Helder een loods aan boord te nemen, werd het schip, tengevolge van het slechte zicht, uit de koers geslagen. De ..Macbeth" was door de kust wacht gesignaleerd, maar gaf geen radioseinen. De sleepboot „Noord- Holland" voer uit. en ook de red dingsboot „Dorus Rijkers" brak zich met enige moeite uit do reeds toegevroren Helderse haven. Later heeft de ..Noord-Holland" het schip binnengesleept. De ..Mac beth" had averij aan roer- en stuur- gerei. Douane verovert een pantserwagen Een verbouwde pantserwagen, die met vier koeien geladen was, is Zondagochtend onder de gemeente Ossendrecht in Noord-Brabant op een door de douane ijllings opge worpen barrikade gereden en ge kanteld. De smokkelaars wisten echter te ontsnappen. De smokkelaars haalden drie van de koeien uit de wagen en tracht ten de 1500 meter verder gelegen Belgische grens te bereiken. Toen de douane dreigde hun de pas af te snijden zagen zij zich genoodzaakt de beesten achter te laten. Zelf wis ten zij evenwel het vege lijf te red den. De pantserwagen bleek dezelfde te zijn, die op 9 Februari onder de gemeente Rucphen werd gesigna leerd, en toen over de I^lgische grens wist te verdwijnen. De wagen is door ambtenaren van de ambulance-dienst der doua nen naar Roosendaal gesleept. Als trekker fungeerde de pantserwagen# die in December in Wouw in brand geraakte en#door de douane in be slag genomen werd. Deze wagen is verbouwd en wordt nu door de clouane gebruikt. Treinramp bij Zurich: negentien doden Een trein, overvol met mensen, die van de wintersport terugkeer de, is te Waedenswil, aan de linker oever van het Meer van Zürich, ontspoord en tegen een gebouw ge reden. De machinist moest te Waedens wil stoppen,, maar de remmen wei gerden en de trein reed met grote snelheid een zijspoor op. Volgens de laatste berichten zijn negentien reizigers, allen Zwitsers, gedood. Onder hen bevinden zich zes vrouwen en een twaalfjarige jon gen. Van de 48 zwaar-gewonden, die naar het ziekenhuis zijn over gebracht, verkeerden hedenmorgen nog enkelen in levensgevaar. In de Franse Alpen, tussen Val- loires en Lyon, is een autobus met wintersportliefhebbers geslipt en in een rivier gereden. Tot dusver zijn negen lijken geborgen. „De Engelsen zijn de schuldigen" Heftige demonstraties kosten Britse doden Een hevige ohtploffing heeft Zondagochtend de Ben-Jehoedastraat, de elegantste winkelyk van Jeruzaldm, in een ruine herschapen. De explosie deed de stad schudden. Verscheidene gebouwen stortten in en versperden de straten en in andere gebouwen braken branden uit. Vele Joden kwamen in nachtkleding hun huizen uit, dikwijls met bloed be spat en overal zag men lijken liggen en hoorde men gewonden kreunen in de puinhopen. Er brak een paniek uit. Hoeveel doden en gewonden nog onder de puinhopen begraven liggen weet men nog niet te schat ten, maar het aantal slachtoffers moet aanzienlijk zijn. De ziekenhuizen van Jeruzalem zijn overvol en men heeft hulzen en schepen als nood hospitalen ingericht Volgens een schatting van een Joodse instantie zijn bij de ontplof fing 51 personen om het leven ge komen. Het aantal gewonden zou tussen de honderd en de tweehon derd liggen. Men weet niet hoe de ontploffing Is veroorzaakt. Sommige voorbij gangers herinnerden zich dat er in de vroege ochtend drie vrachtauto's in de straat geparkeerd waren ge weest. Later, kort voor de explosie, reed een ervan in grote haast weg. Men heeft inderdaad overblijfselen van een auto gevonden in de kra ter. die in de straat was geslagen. Later deed het gerucht de ronde, dat mannen in uniform in de auto's gezien zouden ztjn. Dit werd aan leiding voor wilde anti-Britse de monstraties. Britse politie en eol- daten, die als reddingsploegen te hulp waren gekomen, moesten wor den teruggetrokken, toen de de monstraties in heftigheid toenamen en Joden met revolvers, geweren en handgranaten door de straat liepen te roepen dat de Engelsen de schuldigen waren. Zes Britse soldaten zün bij de ongeregeldheden gedood. Een van hen werd doodgeschoten toen hij in een Joods hospitaal werd verbonden. GAAT VERDELING NIET DOOR? Nu een geregelde oorlog tussen de PalestHnse Joden en de verenig de Arabische machten In het Mid den-Oosten voortdurend minder vermijdbaar schijnt to worden, ne men de krachten tegen de voorge stelde verdeling van Palestina toe." De Britse regering heeft de laat ste dagen nog herhaaldelijk te ken nen gegeven dat zij bereid is elke oplossing haar steun te geven, maar dat zij in geen geval dc uit voering van het verdelingsplan op zich wil nemen: thans meldt de Washingtonse correspondent an de „Sunday Times" dat de Ameri kaanse afgevaardigde bij dc Vei ligheidsraad zal voorstellen dc uit voering van het plan op te schor ten. hangende nieuwe pogingen om tussen Arabieren en Joden tot een overeenkomst te komen. De Arabische Liga zou volgens bepaalde inlichtingen hebben be sloten haar eisen kracht hij te zet ten door aan Amerikaanse petro- leummaatschappiien concessies te weigeren voor het aanleggen van nieuwe olieleidingen over het ge bied van haar leden. Fred. Lamond overleden De Schotse pianist Frederic La- mond is op tachtig-jarige leeftijd in Stirling (Schotland) overleden Hij was een leerling van Franz Liszt. Lamond was vooral bekend als Beethoven-vertolker. Een grijze massa ijssc hotsen onder een loodgrauwe lucht: het IJselmeer na enkele dagen vorst en snijdend koude storm. Heidebrand gesticht op de Veluwe? Vijf hectaren heide met vlieg dennen op de Hoog-Buurlose heide bij Apeldoorn zijn Zaterdagavond door brand verwoest. Vrijwel terzelfder tijd ontstond op de weg van Nieuw-Milligen naar Kootwijk eveneens brand. Ook hier werd vijf hectaren heide in as gelegd. Men vermoedt dat in beide geval len van nioedwPlire brandstichting sprake is. De A\/éldóornse politie heeft de zaak in onderzoek. Poolse gezant in 's-Hage neemt ontslag De heer B. Elmer, Pools gezant in Den Haag, heeft aan zijn regering ontslag gevraagd. Hij is tot de overtuiging gekomen dat het feit, lid te zijn van de Pool se socialistische partij, niet alleen een goede samenwerking met zijn regering in de weg staat, maar zelfs het normale contact met het Poolse ministerie van buitenlandse zaken bemoeilijkt, aldus zijn ontslagbrief. Uit Warschau komt tegelijkertijd het bericht dat de heer Elmer naar Polen is teruggeroepen. Joodse instanties: Kalmtel Het Joods Bureau, de Joodse Na tionale Raad en de Hajranah heb ben dc Joodse sremeenschap ver zocht de zaak niet •gecompliceer der te maken door het recht in ei?en handen te nemen. Zij maan den de bevolking: van Jeruzalem tot kalmte. Arabische instanties hebben de verantwoordelijkheid voor de explo sie aferewezen. Uit niet-officiële Arabische bron verluidt echter dat de aanslag: het werk was van een speciaal commando van Arabieren, die hun opleiding: in het buitenland hebben cehad. Hc.cl Palestina wacht thans op de represailles van de Irgoen Zwal Leoemi. Britse militaire krlneen heb ben meegedeeld dat Arabieren in Jaffa twee gevechtswagens hebben gestolen en in andere delen van het land vrachtauto's zijn ontvreemd. \7 ROEGER was de leiding van v onze buitenlandse politiek, onder de departementen onzer re. gering, zoiets als het hogepriester schap in oude godsdiensten. De drager ervan werd beschouwd als de bezitter van een esoterische kennis, hoeder der mysterie. Aan hem en zijn hiërarchie werd de taak van het voeren onzer diplo matie in eerbied overgelaten, en zij verrichtten deze taak veelal afge scheiden v3n de natie. Zelfs de meest critische Kamer placht hun heiligdom vrijwel met rust te la ten. Het parlement bepaalde zich ertoe het departement heel kort te houden. Het was misschien het kortst gehouden ministerie van buitenlandse zaken in Europa, zeker in verhouding tot de belan gen die wij hadden te behartigen en te verdedigen Het departement vond deze schrielheid feitelijk hele. maal niet erg. Zij hield de posten in de buitenlandse hoofdsteden klein, onthief de bekleders van an dere dan conventionele plichten. Bovendien kon zo de oude en dier bare exclusiviteit beter dan in enige andere diplomatie worden gehandhaafd. Want alleen rijke lie den waren in staat in dienst te treden. Er is een onrustige onderbreking geweest. Van Karnebeek was een minister van buitenlandse zaken met fantasie, met lust tot avontuur, in ieder geval met ambities voor ons land en ondernemingsgeest. Hij geloofde in het gebruik van jonge, veelbelovende krachten op posten die te voren aan mannen op jaren waren voorbehouden. Hij schrikte er niet voor terug, de diensten van buitenstaanders te mobiliseren voor delicate aangelegenheden, waar het officiële apparaat minder geschikt voor was of beter buiten bleef. Zijn vertrouwen in eigen intelli gentie, zijn afzondering zelfs 'van zijn naaste medewerkers, leidden tenslotte echter tot het échec van het Belgisch-Nederlands verdrag, dat'zijn politieke ondergang werd. Voor een keer kwam de Eerste Ka. rrier in verzet. Het was een uitzon dering die de regel bevestigde. Want de Minister had, door zijn persoonlijk overwicht, een eerbie- dige Tweede Kamer er nog toe ge kregen deze later door niemand meer verdedigde overeenkomst goed te keuren. verduisterd Buitenlandse Zaken heeft zich, wat onze hoge politiek betreft, teruggetrokken op een uit voerende functie. De besluiten ten •aanzien van Indonesië, die een ramp over ons land zouden gebracht hebben van haast onvoorstelbare omvang als de voortzetting van de politiële actie niet op het laatste ogënblik was afgewend, zijn in de Regering genomen, zonder dat onze diplomatie leiding bij de dis cussie van dit bij uitstek interna tionale onderwerp op enigszins ge. zaghebbende wijze heeft meege sproken Op die manier hebben een tijd lang puur binnenlandde overwegingen onze Indonesische politiek bepaald alsof buiten niet schrikkelijke gevaren loerden. Ge lukkig hebben bekwame en gezag hebbende diplomaten uit onze bui tendienst tenslotte waarschuwin gen kunnen doen horen, die men wel ter harte moest nemen. lijkertijd door gebrek aan inzicht in de eisen der politieke positie, bij velen gehaat en miskend, wat ten zeerste begrijpelijk was. Het is een geluk, dat hij gered is voor de dienst van ons land. Hij kan ook verder grote diensten bewijzen, mits men hem geen politiek laat bepalen. Maar er is op het ogenblik niet de daarvoor aangewezen macht, welke hem dit werk uit handen neemt Dit bewerkt soms in den vreemde een verwonderd dobr lVf U is alles veranderd. Het bud- tJ ET is een bedenkelijk ver. 1 get van buitenlandse zaken is A schijnsel dat het politieke niet schriel meer. De posten in den vreemde wemelen van ambtenaren, waarvan de goede elementen iedere bureaucratie heeft te lijden onder meelopers veel werk ver zetten voor ons land in den vreem de, nuttige dingen doen die onze oude diplomaten met afwijzende verbijstering zouden hebben ver vuld. Tegelijkertijd echter is voor het ogenblik het gezag van de ho gepriester niet enkel verzwakt, roer ook ontbreekt in onze politiek ten aanzien van Duitsland. Wij be schikken voor de beoordeling der Duitse aangelegenheden over een man van ongewone kennis van zaken en bekwaamheid. Niemand kan het hem euvel duiden dat hem het politieke zintuig ten enenmale ontbreekt. In dat opzicht is hij, tij dens de bezetting, een haast ver maard geval geworden: Knap, plichtgetrouw, moedig, verdienste- maar, naar h£t schijnt, volkomen Hik in ongewone mate. Maar tege- Dr. M. v. Blankenstein fronsen van wenkbrauwen zeer begrijpelijk voor het overige dat ik b.v. op zeer hoge plaats te Wash, ington ontmoette. fj NS hiërarchisch, diplomatiek wagentje rijdt verder alsof alles zandweg was. Wij zijn ongewoon goed vertegenwoordigd op een aan tal ambassadeursposten. Ik zeide reeds, inzake Indonesië is dit onze redding geweest uit dreigende, rampzalige moeilijkheden. Toch is zelfs hier een noodsignaal op zijn plaats Er zijn twee hoofdsteden van dominerend politiek gewicht: Washington en Moskou. Te Wash ington hebben wij van Kleffens. Het kon niet beter. Wordt er nu de zelfde zorg belteed aan het nog moeilijker en gevaarlijke Moskou? Wij willen niets over het verleden zeggen. Toen onze Regering nog te Londen zetelde, zijn uitermate on gelukkige, hiërarchische benoemin gen afgewend. Onze laatste ambas sadeur kon nóch bekwaamheid, noch studieuze belangstelling wor den ontzegd. Nu is een nieuwe am bassadeur aangewezen om geen an dere reden dan dat hij voor ambas sadeur aan de beurt was. Het zal, naar het heet, zijn laatste post zijn, zodat zijn ervaringen niet van toe komstig nut kunnen zijn. Want deelneming aan het niet-ambtelijke, openbare politieke leven is waar. schijnlijk niet van hem te verwach ten. Deze dignitaris is een verdienste lijk man. Vele uit de greep der be zetting gevluchte Nederlanders zou den groot leed en lijden, en mis schien erger gespaard zijn geble. ven, als al onze diplomaten ziin ijver en hart voor de vluchtelingen bezeten hadden. Hoe gaarne zouden wij hebben gezien dat hem het Roode Kruis was toevertrouwd. Maar tegelijkertijd zullen weinige onzer diplomaten minder aange wezen zijn voor de post te Moskou dan hij Zelf kan hij die niet be geerd hebben. Maar de ranglijst is heilig en onze hoogste nationale belangen zijn maar practische kwesties. Met gelijke luchthartigheid is de post van permanent vertegenwoor diger van Nederland te Lake Suc cess tot nog toe opgeofferd aan een diplomaat die er geen andere kwa lificatie voor bezit dan het feit, dat men hem ergens moest neerzetten. Dit spel kan niet doorgaan. Bouwvakstaking breidt zich uit in hoofdstad De staking onder de bouwvakar beiders te Amsterdam heeft zich uitgebreid met dertig arbeiders die voor de firma Thijssen werkten aan het Joodse zusterhuis aan de Kei zersgracht. De directie had de arbeiders mee gedeeld dat zij met ingang van deze week de lonen zou uitbetalen vol gens de door de Rijksbemiddelaars goedgekeurde regeling. Tot dusver ontvingen zij niet-toegestane hoge re lonen. Valera's partij in de Ierse regering? De Ierse minister van defensie, dr. T. F. Ohiggins, heeft de Fianna Fail, de partij van de Valera, uit genodigd tot de nieuwe regerings coalitie toe te treden. De Valera zou de Fianna Fail echter medegedeeld hebben, dat de coalitie die hij als de merkwaar digste beschouwde, welke een land ooit gekend had geen lang leven zou zijn beschoren. Mr. Sassen tegenstander van neutraliteits-politiek „Wij, katholieken, voorstanders van een internationale rechtsorde, kunnen geen genoegen nemen met een neutrale staat en evenmin met de neutraliteit in de staten-ge- meenschap. Zeker hebben wij ons te weren teg°n opvattingen, die rechtstreeks tegen de onze ingaan die recht gelijk stellen aan het belang van klasse of ras die een totalitaire, dictatoriale maatstaf maken van goéd en kwaad, ook al noemen zij zo'n dictatuur mislei dend een „volksdemocratie". Dit zei mr. E. M. J. A. Sassen, lid van de Tweede Kamer voor de K.V.P. voor de K.R.O.-microfoon, daarmee klaarblijkelijk brekend met onze voor-oorlogse neutrali teits-politiek. STAATSLOTERIJ Derde klasse, eerste lijst f 5000 9048; f 2000 9847; f 1500 6960; f 1000 8181 f 400 5016, 17172, 18541, 21433; f 200 12108, 12224, 14707, 18686; f 100 1513, 1682, 1793, 2158, 6577, 8870, 14122, 15000 en 20021. Weerbericht LICHTE VORST Weersverwachting, geldig van Maandagavond tot Dinsdagavond: Vooral aanvankelijk veel bewolking met plaatselijk wat lichte sneeuw. iets verder afnemende Noord-Oostelijke wind. In het uiterste Noord- Westen van het land tij- delijk temperatuur om het vriespunt, overigens meest lichte vorst. 24 Fcbr.: Zon op 7 40; onder Maan op 17.40; onder 806. 18.(*

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 1