DAGBLAD VOOR AMERSFOORT, f Spoedig nieuw kabinet, zegt Gottwald Geslepen oplichterspaar gearresteerd J Londen nodigt Benelux uit Arabieren verantwoordelijk voor bomaanslag Nogmaals? de keezeboe Koffie, thee, spijsolie en sinaasappelen Kaasrantsoen weldra weer op oude peil Naar overeenstemming tussen Benesj en communistische premier Foreign Office trekt een vergelijking Eén Benelux-delegatie naar Londen Boelganin verkondigt: „Wij deden het" „Ieder zijn deel", vraagt Beroepsvervoer Spanje levert'40 000 ton sinaasappels VANDAAG S.S.-er Maatman: ex-gedetineerde leugenaar, dief; uit Rhijnauwen Dam-verkoop bleef ver onder verwachtingen Evacuatie op Java Maandag geëindigd Argentijns eskader bij Decepcion voor anker Als de vorst aanhoudt... Weerbericht Dinsdag 24 Februari 1948 'Achtste jaargang, No. 953 Opgericht door de Stichting „Het Parool" - Giro 510330. Bank: Rotterdarasche Bank. Postbus 9 Abonnements prijs 31 cent p. w. of 4.— p. kw. Losse Dummers 10 cent Uitgave: N.V. De Nieuwe Pers Duitsland-conferentie gisteren geopend Groot-Brittanië heeft de Benelux- landen uitgenodigd deel te nemen aan de driemogendhedcnconferentie over Duitsland. De Lage Landen kunnen echter alleen de besprekin gen bijwonen over agendapunten, waarbij zy direct zyn geïnteresseerd. Tot deze uitnodiging werd Maan dag. de eerste dag van de confe rentie unaniem besloten Het is ech ter nog niet duidelijk geworden, op welke wijze zal worden bepaald bij welke agendapunten Benelux ge acht kan worden betrokken te zijn. Engeland is ter conferentie ver tegenwoordigd door Sir William Strang. Frankrijk en de Verenigde Staten door hun ambassadeurs te Londen. René Massigli en, Lewis Douglas Maandag hebben Joegoslavië. Po len en Tsjechoslowakije bij de Brit se regering geprotesteerd tegen de conferentie, die volgens de over handigde nota's een poging is om het Duitse vraagstuk te regelen op een wijze, die in strijd is met het meest vitale belang der Europese naties. Bevin-conferentie? Volgens een woordvoerder van het Britse departement van bui tenlandse zaken zijn Engeland en Frankrijk het er over eens. dat in de naaste toekomst de ministers van buitenlandse za ken besprekingen zullen voeren met hun ambtgenoten van de Benelux over Bevins plan voor een West-Europees verbond. Het voorstel tot een dergelijke conferentie was gedaan in een me morandum van de Belgische minis ter-president. Spaak. Volgens de Engelse woordvoerder is men te 'Londen van oordeel, dat deze con ferentie zorgvuldig voorbereid zou moeten worden. Er zijn nog geen bepaalde maatregelen getroffen voor het bijeenroepen, hoewel de ope ningsdatum niet noodzakelijkerwijze van het eind der Londense bespre kingen afhangt. In gewoonlijk welingelichte krin gen gelooft men. dat de voorgestelde besprekingen waarschijnlijk in Bel gië gehouden zullen worden. (Van onze Haagse Redacteur) De vrees, die hier cn daar is ont staan door de beperking van bet koffiegebrulk in café's, dat de hand having van 't koffierantsoen in ge drang zou komen is ongegrond ge bleken. In de bonnenlUst, die deze week zat worden bekend gemaakt, zullen nl. ook de gebruikelijke bon voor 125 gram koffie en 50 gram thee worden opgenomen. Voorts zal op deze lijst ook voorkomen een voorinleveringsbon voor 125 gr citroenen voor de leeftijdgroepen van 0 tot en met 21 jaar. Boven, dien zullen voorlnleverlngsbonnen voor 120 gram spijsolie en voor si naasappelen worden aangewezen. Op de sinaasappelbon zullen de volwassenen t.z.t. 500 gram en de kinderen 1000 gram sinaasappelen ontvangen. Voorlopig geen kans op meer boter j Het gunstige verloop van de melkproductie heeft minister Mansholt aanleiding gegeven te bepalen dat het kaasrantsoen met ingang van 15 Maart 1943 weer op het oude peil zal wor den gebracht. Van die datum af zullen de vol wassenen van 21 jaar en ouder (houders van a-kaarten) en kinde ren van 5 tot en met 14 jaar (hou ders van c-kaarten) 100 gram kaas per week ontvangen en de jeugd van 15 tot en met 20* jaar (houders van b-kaarten) 150 gram. De rant soenen voor de leeftijdsgroepen d en e dat zijn de allerjongsten worden gebracht op 50 gram per week. Het verloop van de melkproduc tie kan voorshands geen aanleiding geven tot opvoering van de voorzie ning met melk en melkproducten als boter, laat staan, dat thans ge dacht kan worden aan opheffing van de distributie van melk en melkproducten, zoals geruchten willen. Op deze zaken hebben meer factoren invloed dan alleen een tij delijke factor als de stand der melk productie in het vroege voorjaar. Weer slaolie Het voornemen bestaat in de ko mende voorzomer voor alle leef tijdsgroepen weer een rantsoen van 120 gram spijsolie beschikbaar te stellen. De fabrieken en de handelaren hebben echter eert zeer groot tekort aan flessen, daar zij bij de laatste distributie een ten enenmale onvol-, doende hoeveelheid flessen hebben terugontvangen. Om de voorgenomen distributie niet in gevaar te brengen en het de huisvrouw mogelijk te maken, dat zij na het bekendmaken van de koopbon haar spijsolie zonder uit stel kan kopen, is het dan ook van het allergrootste belang de spijsolie- flessen zo spoedig mogelijk bij de leverancier in te leveren. Klcment Gottwald, de communistische premier van Tsjecho slowakije, heeft meegedeeld, dat er zeer spoedig een nieuwe regering zal worden gevormd. De standpunten van Benesj en hem waren elkaar genaderd na besprekingen, die de president met leiders van vrijwel alle partijen gevoerd had. Benesj zou zeker de lijst van ministers accepteren die hij', Gottwald, hem zou presenteren. Het feit dat de heer V. A. Zorin, plaatsvervangend Russisch minister van buitenlandse zaken, in Praag vertoeft, is in Engeland „niet on opgemerkt" gebleven, heeft een woordvoerder van het Britse mi nisterie van buitenlandse zaken meegedeeld. Deze zegsman trekt in dit verband een vergelijking met het bezoek van Wisjinsky, in '45 in dezelfde functie aan Roemenië bracht, toen daar de communisti sche minister-president Groza aan de macht kwam. Gottwald zei, dat de oplossing van de crisis gezocht werd langs democratisch-constitutionele weg maar hij wenst niet meer samen te werken met de partijleiders die de crisis hebben veroorzaakt. De so ciaal-democraten hebben zich uit gesproken voor een coalitie van het nationale front. De zitting van de Tsjecho- Slowaakse Nationale Vergade ring, die vandaag zou worden gehouden, is voor onbepaalde tijd verdaagd. Radio Praag maakte gisteren be kend dat twee legerkapiteins, bei den behorend tot de nationale so cialistische par tij de partij van dr. Benesj. van wie Reuter seint, dat hij „voormalig lid" zou zijn zijn gearresteerd omdat zij plan nen hadden, de omroepzender Praag te bezet ten. In de wijk waar het om- staT^reTpa- pieren gevonden met plannen voor bezetting van de zender, aldus Radio Praag. Politie bezet partijbureau. Het«hoofdbureau van de partij der nationale socialisten is gister middag door politie bezet. Het werd gedurende drie uur door zocht. Tal van documenten werden meegevoerd naar het politiebureau. De inbeslagneming volgde na de arrestatie van dr. Maijanko, een beambte van het onder leiding van een nationale sc-jslist gestaan heb bende ministerie van justitie. Ook Ludwig Rajmann, een lid van het secretariaat van de nationale socia listische partij, is gearresteerd. „Ons schild". Gisteren werd de dertigste ver jaardag van het Rode Leger ook in Tsjecho-Slowakije gevierd. Ter ge legenheid hiervan hield de Tsjecho- Slo waakse stafchef, generaal Bocek een rede: Indiër onze republiek onaf hankelijk wil blijven, moet zij in het kamp van vooruitgang en democratie blijven. De Sovjet-Unie is ons schild en onze vesting. Met het Scvjetleger tot bondgenoot hebben wij alle kans ons land tegen de sterkste vijand te kunnen verdedigen. (Van onze Haagse redacteur) Nu op de Londense conferentie het besluit is genomen, dat de lan den van de Benelux kunnen deel nemen aan deze conferentie over Duitsland hebben de drie landen op hun beurt besloten, één gecom bineerde delegatie te zenden, wel ke'zal staan onder leidmg van de Nederlandse ambassadeur te Lon den Jhr. mr. Michiels van Verduynen. Als tweede Ne derlands lid van de delegatie zal dr. H. M. H i r s c h f e 1 d optre den. Welingelichte kringen in Den Haag hadden vanmorgen de in druk, dat de Benelux-delegatie als gelijkgerechtigde deelnemen aan de conferentie met dien verstande dat beperkingen zullen bestaan bij de behandeling van de admini stratieve ën militaire aangelegen heden betreffende Duitslands be stuur en bezetting. Dispensatie voor huwelijk MichaelAnna pe moeders van ex-koning Michael en prinses Anna zijn Maandag in audiëntie door de Paus ontvangen. Er is gevraagd om dis pensatie voor het huwelijk Michaël behoort tot de orthodoxe kerk, Anna is katholiek. Min. Neher naar Den Haag Minister Neher is voornemens om 8 Maart voor besprekingen naar Nederland te komen. Hij zou hier veertien dagen blijven. STAATSLOTERIJ Derde klasse, eerste lijst f 5000 9048; f 2000 9847; f 1500 6960; f 1000 8181 f 400 5016. 17172, 18541. 21433; f 200 12103, 12224, 14707, 18686; f 100 1513, 1682, 1793, 2158, 6577, 8870, 14122, 15000 en 20021. TWEE EN VEERTIG PERSONEN werden gedood en honderd gewond hij de bomaanslag in de Ben Jehuda- straat in Jeruzalem. Kort na de ont ploffing zochten reeds de eerste red dingsploegen naar de slachtoffers Maarschalk. Boelganin. de Russi sche minister voor de strijdkrachten, heeft in zijn rede ter gelegenheid van het dertig jarig bestaan van het Sowjet-leger beweerd: In de oorlog tegen Hitier heb ben reactionnaire kringen in Ame rika en Engeland mét het tweede front, gewacht, tot de successen van de Sowjet-legers de oorlog reeds hadden beslist. Na de val van Berlijn keerde de U.S S R. zich tegen Japan en ver nietigde hét voornaamste leger van de Japanse imperialisten. Met zogenaamde Duitse docu menten hebben geschiedvervalsers de US.S.R. als aanvallers willen voorstellen, maar de feiten hebben de Amerikaanse monopolisten en hun Engelse en Franse satellieten ontmaskerd. Rusland wil vrede en goede be trekkingen met alle landen, die hun verplichtingen nakomen, zei Boel ganin nog, maar wij rusten niet op onze lauweren. Redactie en Administratie: Snouckaertlaan 7, Amersfoort. Telefoon redactie 4291. Telefoon administratie 6235. Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDE R. REGERINGSCRISIS in Tsjccho Slowakije. De communistische premier Gottwald sprak in Praag op een opcnluchtmccting. Bij zijn aankomst werd hij luid toegejuicht. Onderdeel van campagne van Groot Moefti Een organisatie, die zichzelf noemt „het oppercommando van de Arabische strijdkrachten" heeft bekend gemaakt, do explosie In de Ben Jthoedastraat te Jeruzalem te hebben veroorzaakt. Genoemd „opper commando" quallficeert deze daad als een represaille-maatregel en spreekt de waarschuwing uit, dat, indien de Joden zich niet aan de regels van het oorlogsrecht zullen houden, zal worden voortgegaan met het nemen van scherpe represaillemaatregelen op desnoods nog veel groter schaal. Het valt nog niet met zekerheid te zeggen of in het communiqué de mening wordt verkondigd van Abd el Kader Hoesseini of van een der uit 1ongc fanatieke Arabieren be staande extremistische groeperin gen. Ook is de zekerheid niet na te gaan van de bewering dat de ex plosie het onderdeel is van een campagne die door de Groot Moefti Is ingezet. De Moefti zou aan Abd el Kader Hoesseini, de bevelhebber van de Arabische strijdkrachten, bevel hebben gegeven, terreurdaden te bedrijven om het bereiken van een compromis onmogelijk te ma ken. De Palestijnse regering heeft de eis van het Joodse Bureau dat alle Britten uit de stadskwartieren van Jeruzalem zouden worden terugge trokken en dat ,'r Britse leger auto's bij het binnenrijden der Joodse wijken door Joden zouden worden doorzocht, afgewezen. Het Palestijnse bestuur is niet bereid, de verantwoordelijkheid voor rust en orde af te staan. Hoessein Khalldi, de secretaris van het Arabische Hoge Comité voor Palestina, deelde mede. dat de Arabieren vast besloten zlin zleh heftig te verzetten tegen welke in ternationale strijdmacht dan ook die zal trachten, met geweld de verdeling van het Heilige Land ten uitvoer te leggen. De Palestijnse regering heeft be kend gemaakt, dat patrouilles van leger en luchtmacht er na oen speurtocht van 36 uren niet in zijn geslaagd, de twee legertrucks te ontdekken, die bij de bomaanval ziin gebruikt. Het heuvelland van Judea en de gehele kustvlakte wa ren aan een nauwgezet onderzoek onderworpen. Het onderzoek zal nu over en groter gebied worden uit gestrekt. DOODGESCHOTEN OF IN BED GEWORGD? Twee lezingen over dood van Jemen's Imam De Imam van Jemen is naar thans blijkt op 17 Februari gedood door schoten die op hem gelost wer den toen hij in zijn auto door Sama reed. Aldus melden Ass. Press en United Press. Van een andere le zing over de dood van de Imam wordt melding gemaakt door Reu ter: Imam Jahia zou door leden van het Jemenitische bevrijdingsfront in zijn bed geworgd zijn. De leider van degenen die de Imam ver moord hebben zou een van zijn zoons zijn geweest. Er zou hevig worden gevochten door twee groe pen die elk door een zoon van de overleden Imam worden aange voerd. Onder de slagzin „Ieder zijn deel Wij de weg De staat de rail!" voeren de 11.000 transport bedrijven die samen het Neder landse beroepsvervoer vormen, een uitgebreide actie tegen het Wets voorstel Autovervoer Goederen W.A.G dat kortgeleden bij de Tweede Kamer werd ingediend en binnenkort zal worden behandeld. Cm deze actie kracht bij te zetten en om bekéndheid te geven aan hun inzichten hoe een wettelijke regeling voor het wëgvérvoer moet worden opgebouwd, hebben de be roepsvervoerders in de afgelopen week hun vrachtauto's beplakt met slagzinnen en affiches, waarop hun wensen tot uitdrukking worden ge bracht. Het voornaamste bezwaar, dat de transportondernemers tegen de W.A.G. aanvoeren is, dat de ge hele regeling „van bovenaf" ge schiedt en dat aan het initiatief en de zelfwerkzaamheid van het be drijfsleven vrijwel niets wordt overgelaten. In het handelsverdrag (ruilover eenkomst tussen Nederland en Spanje), is een zeer belangrijk kwantum sinaasappels opgenomen, die Spanje aan ons land zal leve ren. Meer dan 15000 ten is reeds gecontracteerd, terwijl voor de le vering van nog 25000 ton een Ne derlandse coTimissie naar Spanje is vertrokken. Uit Palestina wordt over veertien dagen nog een boot (de laatste) met Jaffa sinaasappels in Rotterdam verwacht. Uit Suri name is een kleine partij ananas, pompelmoezen en mandarijnen aangekomen. „Doorman" gaat terug Het vliegdekschip „Karei Door man", dat de marine in bruikleen liepft, gaat 8 Maart naar Engeland terug. Zaterdag werd op Westerveld gecremeerd het stoffelijk overschot van de toondichter en operette-zan ger Herre F. Vos. In de aula wer den waarderende woorden gespro ken o.a. door de heren mr. C. A. Wiessing. A. Wunnink. directeur van het theater Carré en P. Kra mer. namens de Rotterdamse Kring. „Laat hem. maar genist blijven", zeggen de consumenten. De vraag: wel of geen keuzebon heeft talrijke pennen in beweging ge bracht. En het spijt ons erg voor de winkeliers, maar dc meeste schrijvers zijn voor het behoud ervan. „Ik ben van oordeel" zegt de heer V. ..dat de regering met deze bon Je bevolking een grote dienst heeft be wezen. Nu er voor iedereen, die daar voor in aanmerking wenst te komen, een paar ons koekjes (behoorlijke) zonder inlevering verkrijgbaar, zo ook ontbijtkoek, vermicelli enz. Voor dat deze bon in het leven werd geroepen was er van dat alles niets te koop. ten zij men door de een of andere winke lier zo nu en dan eens bevoorrecht werd. Ik ben het er mee eens. dat wij te weinig brood kunnen kopen en als het broodrantsoen verhoogd zou kunnen worden, graag, doch laat de keuzebon maar gerust blijven bestaan, dan heeft iedereen wat. Zij. die liever brood op hun bonnen nemen, kunnen dat toch doen" Een ander schrijft" „Ik krijg nu tweemaal zoveel beschuit als eertijds en.men kan ze nog ruilen ook. want er zijn altijd mensen, die dieet moeten houden en iets nodig hebben, wat een ander wel weer missen wil. Ik zeg dus: leve de keuzebon." Een abpnné uit H. zegt: ..Dat van de zijde der winkeliere protesten zou den loskomen, was te verwachten. Zij werden van winkelier-koning veranderd in winkelier-onderdaan. Immers voor heen was de distributie in hun handen en nu bepaalt de klant zelf zijn keuze. Ook van enkele groepen van het pu bliek was critiek te verwachten, aan gezien het onmogelijk is iedereen te bevredigen. Ikzelf en naar ik weet dui zenden anderen zijn echter over de keuzebon tevreden, want..." en dan volgen dezelfde argumenten, als die wij reeds noemden. Deze lezer heeft het blijkbaar slecht getroffen met zijn win kelier want hij besluit: Indien de be langhebbenden vóór de tot stand- koming van de keuzebon hadden ge zorgd voor een goede behandeling van het publiek en dus voor billijke ver deling. was het ingrijpen van de rege ring niet nodig geweest." Een mevrouw uit Bilthoven zegt: „Er moet blijkbaar ergens bezuinigd worden en dan is het toch niet anders dan een voordeel, dat we nog kunnen kiezen, waar we het liefst bezuinigen. Het is onzin hier de grote arbeidsge- zinnen bij te pas te brengen, alsof die er de dupe van zijn. Integendeel, hoe groter het gezin, hoe gemakkelijker het is de bonnen wat te verdelen en hoe beter het gaat degenen, die' thuis blijven, resp. tussen de mid dag thuiskomen, een warm hapje te laten eten zodat de anderen Wat meer brood kunnen meenemen. Neen. voor de consumenten vind ik de keuzebon de billijkste bplossing. Daar komen alle brieven van de lezers op neer: laat dc keuzebon blij ven bestaan, want nu.krijgen we, wat we voorheen niet kregen en wc kunnen nu zelf kiezen. En om te eindigen met een liefhebber van beschuit en koek: „vroeger moesten wc altijd ziekte vein zen om beschuit te kunnen krijgen en voor de koek moesten we een knieval doen. Nu kan ik net zoveel beschuit kopen als ik wil en ieder wil me koek verkopen. Ik heb het nog nooit zo goed gehad." De 30-jarige Arnhemmer Willem Fredenk Maatman en zijn 18-jarige echtgenote Annigje# Bruel zijn in Luik ingesloten, omdat zij zich als oplichters van formaat een twijfel achtige internationale reputatie hebben verworven. Dc Nederlandse .recherche heeft reeds lang geleden om hun aanhouding verzocht. Het edele echtpaar heeft reeds veertig gevallen van oplichting bekend. Maatman is een politieke delin quent, die in het interneringskamp Rhijnauwen bij Utrecht opgesloten zat, doch daaruit anderhalf jaar ge leden ontsnapte. De Utrechtse PRA zat ook reeds achter hem heen. om dat Maatman lid is geweest van de Germaanse SS Nader vernemen wij, dat Maat.' man weliswaar bij dc P.R.A. te Utrecht, waar zyn naam welbekend is. officieel geboekt staat als ,;ont- vlucht politiek delinquent", doch dat deze jeugdige SS-er in feite 1 \'z jaar geleden op vrije voeten zou zijn gesteld op voorwaarde, dat hij zyn mede we. ing zou verlenen aan de z.g. W-actie (Weerwolf-actie), pen actie tot het oprollen van de Weerwolf-organisatie. Bij deze ac tie pleegt men gebruik te maken van ex-NSB-ers en SS-crs. Aan Maatman zou destijds zijn opgedragen zich als ..ontvlucht SS-er" te melden bil een buiten landse instelling hier tc lande, te gen welke men meende bepaalde aanwijzingen te hebben. Uiteraard werd hem deze opdracht eerst ver leend. nadat hii zyn oord had ge geven zich na afloop veer te mel- den. Eenmaal op vrye voeten werd de verleiding Maatman blijkbaar te groot. Hy slaagde er kennelijk in zich „volgens dc plannen" valse pa nieren tc verschaffen, maar maakte daarvan een persoonlijk gebruik door zich naar het buitenland te begeven, in plaats van deze volgens de instructies der W-actie bij de betreffende instanties te deponeren. Om redenen, naar welke men hier te lande slechts kan gissen, heeft Maatman na zyn arrestatie tc Luik tegenover de Belgische politic verklaard in Nederland tot 20 jaar gevangenisstraf te zijn veroordeeld. Volgens inlichtingen uit kringen der bijzondere rechtspleging moet deze bewering naar het rijk der fa belen worden verwezen. Goede sier. Maatman heeft niet slechts in België, doch ook in Frankrijk geo pereerd. Het Nederlandse consu laat in Brussel had n l. geruime tijd geleden bericht gekregen van de Franse veiligheidsdienst, dat Maatman Frankrijk had verlaten, frij had met zijn reisgenote in Biarritz gewoond en had daar vol gens de Franse politie niet op een stuiver gezeken. Toen zij een baby verwachtte, liet hij haar opnemen in een der beste klinieken van Biarritz. Een dag voor de jonge vrouw deze kliniek zou verlaten, was zij evenwel plotseling verdwe nen met achterlating van haar jonggeborene. natuurlijk zonder de dokter te betalen. Het echtpaar werd, nadat zij Biarritz hadden verlaten, het eerst weer gesignaleerd, nadat een Bel gische pater bij de politie aangifte had gedaan dat zijn auto in Noord- Frankrijk was gestolen. Deze gees telijke kon een vrij nauwkeurig signalement opgeven van de dief en toen hem op het Nederlandse consulaat foto werd getoond. van Maatman, kon hij onmiddellijk bevestigen, dat dit dezelfde man was, die er met zijn vervoermiddel vandoor was gegaan. Enige dagen later lieten dc bei de avonturiers opnieuw van zich horen, toen zich op het Nederlands consulaat te Brussel een dokter van de gendamerie aanmeldde, die de jonge vrouw aan een genees kundig onderzoek had onderwor pen en nu zijn honorarium kwam opeisen, dat hij van Maatman niet had kunnen ontvangen, omdat het tweetal met de Noorderzon was vertrokken. Het meisje had zich bij die gelegenheid uitgegeven onder de naam Vening Meinesz. Vorige week kreeg het consulaat wederom bezoek van een pater de ex-SS-er scheen het speciaal op geestelijken gemunt te hebben die vertelde, dat Maatman hem een bedrag van 15000 frs had afgezet. Het consulaat kreeg toen een spoor in handen, omdat deze geestelijke kon opgeven onder welke naam Maatman op dat ogenblik werkte. Ook vernam men bij deze gelegen heid, dat hij meestal een grote her dershond bij zich had. Óp grond van deze nieuwe gegevens kon de Belgische politie Zaterdagmiddag de hand leggen op Maatman en zyn jeugdige metgezellin. Over gehele land: twaalf cent per inwoner De verkoop van het Dam-p)ant- soen te Amsterdam ten behoeve van het nationale oorlogsgedenk teken zal in het gunstigste geval drie millioen gulden opbrengen. Dit is de helft van het bedrag dat de nationale monumentencommis sie had verwacht te zullen ontvan gen Achthonderd comité's, die over het gehele land voor de inzameling zorgden, konden ongeveer zeven en een half millioen mensen bereiken. Het resultaat is dat gemiddeld per inwoner 12 cent werd opgebracht. Van de 35.000 brieven die naar grote bedrijven zijn gezonden om daar een inzamelingsactie te orga niseren, werd een per honderd be antwoord. Ook de kolenbon-actie heeft niet opgeleverd wat men er van verwachtte. Het schijnt dat velen het restitutie-bedrag niet hebben geïnd, en ook niet aan de monu mentencommissie hebben afge staan. „Zuivering" in Hongaarse socialistische partij Leiders der Hongaarse sociaal democratische partij verlaten met spoed het land wegens de zuive ring, die thans in de partij plaats heeft. Onder hen zou zich de oud- minister van industrie Antal Ban bevinden. De zuivering heeft ook plaats in de socialistische sport clubs en andere nevenorganisaties. Met spanning wacht men op de thuiskomst van de plaatsvervan gende eerste-minister en leider der partij, Arpad Szakosits, die een bezoek aan Moskou brengt. Imre Molnar, sociaal-democraat, is gekozen als vice-voorzitter van het parlement. Zijn voorgangster was mevr. Anna Ketly, die de vo rige week uit de sociaal-democra tische partij gestoten is. omdat zij zich niet aan de partij-discipline hield Met haar wérden nog 24 an dere vooraanstaande partijleden geroyeerd. Bijna dertigduizend man werden afgevoerd De Commissie van Goede Diensten heeft meegedeeld, dat de Nederland se en Republikeinse commandanten zyn overeengekomen, dat de evacu atie der Republikeinse troepen uit door Nederland bezette streken Maandagnacht werd beëindigd. Volgens dc laatste gegevens zijn 29.000 soldaten afgevoerd Men is liet er over eens. aldus de commissie, dat de Republikeinse re gering van nu af geen verantwoor delijkheid kan nemen voor onder delen. die zich nog aan Nederlandse zijde van de demarcatielijn bevinden enr zich niet voor evacuatie hebben gemeld De onlangs ingestelde Veiligheids- commissie. samengesteld uit verte genwoordigers van Nederland, de Republiek en de C.v G.D.. heeft vastgesteld dat de statusquo-lynen en de gedemilitariseerde zones be vredigend zyn. behalve in Kemit (Midden-Java) en Pronodjiwo (Oost- Java), waarheen speciale waarne mers worden gezonden. Op talrijke punten van Oost-Java waar de toestand nog steeds niet be vredigend is. zijn strooibiljetten uit geworpen met een dagorder van pre sident Soekarno, waarin op de on- rcgelde eenheden van de gewapende Islamietische organisaties. „Hizbocl- lah" en „Sabilillah". een beroep wordt gedaan, zich te onderwerpen aan de wapenstilstandsbepalingen. De strooibiljetten bevatten een na schrift van Mohammad Hatta. waar in nadrukkelijk wordt gezegd, dat de Republikeinse regering geen in dividuele acties kan dulden. De republiek heeft in nota's aan de C.v.G.D. verzocht, spoedig on derhandelingen over twee punten te openen, nl. betreffende het han delsverkeer tussen de Republiek en de door Nederlanders bezette ge bieden en over de status van Repu blikeinse ambtenaren binnen die gebieden. Het merendeel van hen heeft geweigerd met de Nederlan ders samen te werken en genoot daardoor geen financieel inkomen. Het Argentijnse vloot-eskader dat in het Zuidpoolgebied manoeuvres houdt, is voor het omstreden eiland Decepcion voor anker gegaan. President Videla van Chili zal aan het parlement voorstellen een ministerie voor het Zuidpoolgebied in te stellen Attlee, de Britse premier, heeft in het Lagerhuis, op een vraag over de Pool-kwestie. gezegd dat de re gering niet van plan is zich uit enig Brits gebied, waar ook ter wereld, te laten verdrijven. De vraag zowel als het antwoord werden met ge juich begroet. Onder auspiciën van de Kon. Nederlandse schaatsenrijdersbond zijn de volgende wedstrijden uitge schreven: Donderdag 26 Februari te Zutphen kampioenschap van Gelderland op de korte baan. Don derdag 26 Februari te Almelo kam pioenschap van Nederland in het schoonrijden voor dames en heren. Vrijdag 27 en Zaterdag 28 Februari kampioenschap van Nederland in het hardrijden over de afstanden 500, 5000, 1500 en 10.000 meter, te Groningen, georganiseerd door de ijsver. „Groningen". Zondag 29 Fe bruari te Zutphen kampioenschap van Gelderland op de lange baan. TAMELIJK RUSTIG WINTERWEER Weersverwachting, geldig tot Donder dagavond: Hier en daar nog enkele overdrijven de wolkenbanken. Droog weer. Aanvan kelijk zwakke, later voornamelijk in het Zuiden van het land weer Iets toe nemende Oostelijke wind. Des nachts lichte tot matige vorst, op het midden van de dag tijdens zonneschijn tempera tuur stijgend tot even boven het vries punt. 25 Febr.: Zon op 7.38: onder 18.10. Maan op 19.19; onder 8.25.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 1