40.000 SPOORLOOS verdwenen Bond van werkende vrouwen hield internationaleavond Noteert U even Duitse methodes, zegt Tribunaalvoorzitter Lekenspel bij reünie der onderwijzers INTEKENBILJET Wie zal de beste biljarter zijn? W&ENER BLUT Nationale herdenking op 31 Augustus? kampioen Van dertien wedstrijden geen enkele verloren Nat. Politie-kampioen schappen schaatsen Brief van Raiffeisenbank kwam nooit in Ierseke Na lVz uur zoek! Senator Taylor gaat Wallace steunen iSu 'i5 way. 103*1 m DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Dinsdag 24 Februari 1948 STADSNIEUWS Vrouwen streven naar wereldvrede Der afdeling Amersfoort van de Bond van Vrouwen, Werkzaam In Bedrijf en Beroep hield gisteravond haar maandelijkse bijeenkomst in Hotel Frank, die dit keer een bij zonder karakter droeg. Het was de eerste keer in het bestaan der af deling, die vorig jaar 7 Maart wérd opgericht, dat zij de Internationale Avond vierde, die deze week in alle afdelingen der Internationale Federatie wordt gehouden. Als symbool van de twintig landen, aangesloten bij de Internationale Federatie, werd voor ieder land een kaars ontstoken ?n één grote kaars voor de Federatie zelf. De vlaggetjes Van al deze landen wa ren vóór de kaarsen geplaatst. De ceremonie werd verricht door de Secretaresse van de afdeling mej M. Coenen, Hierna las de Presidente, mevr. Beaufortde Looze drie korte redevoeringen voor van resp. Miss Sally Butler, presidente van de In tern. Federation of Business and Professional Women te New York, van Miss Margaret P. Hyndman, K.C. Pres van de Canadese Bond en van Dame Caroline Haslett. Presidente van de Engelse Bond, waarin vooral werd aangedrongen op het doelbewuste streven van de vrouw naar wereldvrede en op een daadwerkelijk meewerken tot het verkrijgen en handhaven hiervan. Aanbevolen werd zich vooral op de hoogte tê stellen van het werk der*U.N.O. en* de diverse Süb-commissies. Hierna sprak de vice-presidente mej. D. van Dorp over „dé vrouw Schaateenrijdster brak haar enkel De G. G. en G. D. moest gister middag plm. 5 uur uitrukken naar de IJsbaan aan de Rubensstraat waar een meisje haar enkel had ^gebroken. Na in één ziekenhuis te zijn behandeld, kon zij naar haar woning worden vervoerd. Politie onruimt deel van woning Dé politie Is ér hedenmorgen tóè óvergegaan de bovenverdieping van een pand aan de Leusderweg te ontruimen, nadat de bewoner verzuimd had tijdig aan het vorde ringsbevel van B. en W. té vol doen. Het is begrijpelijk dat deze ontruiming de belangstelling van vele omwonenden en voorbijgan gers trok. Als bijzonderheid ver mei en wij dat hét hier dezelfde persoon betrèft, die ons door zijn barricaden in vestibule en voor tuin ten nadele van medebewoners hoopte tot het schrijven van een uitvoerig artikel. GRAND: Fantasia (14 jaar), 14.30 18.45 en 21 Zo 14. 16.15, 18.45 en 21 uur. CITY: De Blauwe Sluier (alle lft.) 14 30. 18.45 en 21 u. Zo. 14, 16.15, 1845 en 21 u REMBRANDT: De ievende dode (14 jr.). 14.30 en 20 u. Zo. 14, 16.15, 14 30. 18 45 en 21 u. 24 FEBR. Sonaten-avond A. K. G. en sectie beéldende kunst A G. m.m.v. Geri'it v.d. Burg, piaho en Jan Blok, viool. St Piéter en Blokl. Gasthuis. 20 u. Ned, Ver v. Huisvr. lezing mevr. Hageman. 25 FEBR. propaganda-avond VPRÖ Spr. ds Spelberg Amicitia. 20 u. Filmavohd NVEV, 's Prinsenhof, 20 uur Openb. lezing De Stem dér Pro fetie. Spr. dhr. G. L. A. Faber (Leeuwarden) „Wereldchaos of Wereldvrede?" Geb Ev. Luth. Gem Langestr. 20 u. Vrouwenbond P v.d.A. Spr. mevr. Git nt. Volksgeböuw 20 u. 26 FEBR. Verg A B B. Spr. dhr E. Kupers, voorz. NVV, Markthal 20 Operette Wiener Blut. Grand 20 u Recruten-ayond Pro Rege. Mil, Centrum L Beekstraat 17 30 u. 27 FEBR. Genootschap Ned.Frank rijk René Huvghe: ..La civilisation moderne". Sierkunst 20 u. Toneelvoorst A. G, ..Buster". (Herman Bouber) Amicitia 20 u. 28 FEBR Toneelavond Alg. Bak- kersgezellenbond, bal na. Amicitia 20 u. Opening expositie 15e én 16e eeuwse Japanse Kunst d'Oude Lan- teern. Muurhuizen 227. T./M. 22 FEBR.l Van Gogh exposi tie, d'Oude Lanteern, geopend 10-12, 14-17 u., Zo. 14-17 U: OPENB LEESZAAL EN BIBL dage lijks rullen v boeken 14^17 u. Dt Vrljd- avond ook van 19—21 u Leesz. géopend dagelijks 10—12,30 u. en 14—17 a DL en Vrijd, ook 19—22 uur, in Italië", gevolgd door een cause rie van men. Beaufort over Ame rika. Aan deze avondbijeénkomst was een gezamenlijke maaltijd vooraf gegaan, bijgewoond door de meeste leden en meerdere introducé's, waaronder mevrouw Molendijk. Het is duidelijk gebleken dat de afdeling Amersfoort ondanks haar korte bestaan, zich reeds kan ver heugen in de belangstelling van vele werkende vrouwen. Vierhonderd kinderen zwommen voor diploma In het Sportföndsenbad zwom men Maandag Schoolkinderen voor hun diploma. Zij leerden het zwemmen allemaal in het genoem de bad. Vóór 't A diploma Van de KNZB slaagden 259. en vöör het B diploma 146 kinderen. Dir. Huygen en Wessel: geheel te goeder trouw BH de voortzetting van de zaak tegen dé directeuren van Huygen en Wes9el voor het Utrechtse Tri bunaal kwam vervolgens aan de orde hot gedwongen in dienst hou den van personeel, waartoe zelfs de bemiddeling van de RUstungs in- 8pcktion werd ingeroepen. Dit was gebeurd zo verklaarde de direc teur om dc arbeiders in Neder land te houden. „Maar U hebt Uw bedrijf toch uitgebreid" aldus mr. Kousema kers „daar had U meer arbeiders voor nodig, ik noem zoiets Duitse methodes", In de middagzit ting kwam de verdediger mr. Giltay Veth aan het woord, die in een uitvoerig betoog de ach tergrond schetste van de situatie waarvoor dc Nederlandse industrie zich in oorlogstijd plotseling zag gesteld. Hij noemde het buitenge woon grievend, dat tégen zijn cliën ten. die volgens pleiter geheel te goedé?' trouw gehandeld hebben, dergéliike beschuldigingen zijn in gebracht. en meende, dat zil alles gèdaan hebben om in het belang van de arbeiders hét bedrijf in stand te houden. De be doeling van dé firma is geweest door het aannemen van ongevaar lijke opdrachten andere verplichte orders van gevaarlijke aard te voorkomen. Voorts wees Pleiter op de maatregelen die c1e firma ten gunste van de arbeiders heeft ge nomen en op de geringe steun \V elke zii aan Winterhulp heeft ver leend. Hét Tribunaal zal 8 Maart a.s. advies wijzen. Nu wij hiervóór in de gelegen heid zijn het blad van gisteren liet ons hiervoor jammer geen plaats willên wij gaarne nog even terugkómen op hetgeen Zater dagavond door leerlingen en oud leerlingen van de Amersfoortse Rijkskweekschool ih „Arnieitia" op hét toneel is gepresteerd. „Leken spel is gemeenschapsspél", zó zèide de hèer Tangelder, die de régie op zjch had genomen van hét leken spel „Het Loflied", opgevoerd door kwekelingen, aan het begin van de avond. Het is alleen zó verdrietig, zouden wij daaraan willen toevoe gen, dat er, door gebrek aan vol doende kennis van de speciale eisen die bij een lekenspel èn aan dé re gie èn aan de instelling der spelers worden gesteld, van zulk één ge- meenschapsspel vaak zo bitter wéi nig terechtkomt. Daaróm Verheug de het ons zo ditmaal enige uren van 'n voortreffelijk geregisseerde, in al zijn geledingen zang, volks dans, muziek en spel zo harmo nieus verwerkt verhaal van de be kende auteur Aart van der Leeuw te kunnen genieten. „Het Loflied", zoals dit door de Amersfoortse kwekelingen werd opgevoerd, is een spel dat wij gaarne als voor beeld ééns door dezelfde, prettige groep opgevoerd zouden zien voor een willekeurig auditorium. De komische noot in het pro gramma wérd gevormd door de op voering van het dóór de séhèidehde directeur der kweekschool, de heer H. O. B. Blijdensteih. geschreven schimmenspel „Het kind door de eeuwen". Dê dirêctèur, voor wie deze bijeenkomst, zoals bekend, als afscheidsavond was georganiseerd, zal aangéhaam verrast Zijn dóór de keuzè van de óud-kwekelingen eh kwekelingen, dié ondér regie van de héér Ritsma dit spel „achter het witte doek" brachten. Het is een kóstelijke parodie op de paedagoog „door de eeuwen", eên stukje zelf spot ook, dat prettig aandoet èn blijk geeft van wijsgerigheid, een ruim inzicht waarover helaas niet al te veel mensen beschikken. Wie zag politiehond? De politie verzoekt ons de aan dacht te vestigen op hét Volgende: Op 4 Februari 1948 is weggelopen een als politiehond afgerichte hond van het navolgende signalement: Bouvier (rashond), geb. 9 Sept. 1945, reu, zwart-grijs van kleur, gecoupeerde staart en oren, schoft- hoógte pl.m. 64 cM, luisterende naar de naam Wodan. Degenen, die inlichtingen betref fende deze hond kunnen verschaf fen, gelieven zich te vervoegen bij de afdêling récherche, Bureau van Politie. 'Aan de Administratie van het Dagblad voor Amersfoort, Snouckaertlaan 7, Amersfoort. Ik verzoek o mij te willen noteren als abonn» OP BEI DAGBLAD voor amersfoort voor: 81 cent per week l- per kwartaal Naam Straatnaam Woonplaats Datum 2)oorhalen wat niet wordt verlangd. Wij vergissen ons niet gaarne, zou U daarom Uw naam en adres in blok- letters willen invullen? Nu de wedstrijden om de team kampioenschappen van het district „Eemland" tot het verleden beho ren kan een aanvang worden ge maakt met de competitie voor de persoonlijke kampioenschappen. Door de grote deelname is het nodig geworden ook dit jaar voor wedstrijden te laten spelen. Hier mede is gisteravond een aanvang gemaakt. In alle biljartzalen waar in déze winter een felle strijd Is gevoerd om de clubkampioen schappen trekken nu de ridders van het groene laken ten strijde om te trachten een zo goed moge lijk persoonlijk resultaat te berei ken. Vooral in de eindstrijd kunnen spannende en fraaie wedstrijden worden verwacht want de besten, onder de librespelers. schreven in Het zal dit seizoen Vóór de eer ste maal zijn dat ook de cadre- spélers onder de schijnwerpers komen om uit te maken wie de stérkste van dit district is. Niet minder dan negen spelers komen hiervoor in aanmerking en wel: Koppel. Steffen, Bregman en Van Vliét van „De Vergulde Wagen", Riès en Piet Stalenhoef alsmede Van der Heiden vah „De Gouden Ploêg". Ko Stalenhoef en Verkerk van „Centraal" uit Soestdijk. Vooral Voor dit cadre-kampioen- schap bestaat grote belangstelling en het is te verwachten dat de bil jartliefhebbers kunnen genieten van spannende en fraaie wedstrij den tussèn de sterkste biljarters uit Amersfoort en omgeving. OVB viert verjaardag van Prinses Juliana In een Dinsdagavond gehcuden bestuursvergadering Van de Oran jevereniging Bergkwartier is be sloten op 30 April, de verjaardag van prinses Juhana, éen kinder matinee in het Grand Theatre te houden, dat hiervoor door de di rectie belangeloos werd beschik baar gesteld. 's Avonds wordt een herden kingsbijeenkomst 'gehouden, waar aar. zullen medewerken 't Amci's- foorts Mannenkoor, de Amers foortse Orkestvereniging, mevrouw Brester èn de heer Adr. C. Schuur man Ons dagelijks te veel In de woning van de heer J. K. aan de Utrechtsestraat ontstond 'n binnenbrandje tengevolge van te fel stoken. Op de Langestraat kwamen een wielrijder en een wielrijdster met elkaar in botsing. De wielrijdster kwam te vallen én liep een bloed neus en een kleme verwonding aan de onderlip op. Ga je niet weg, dan-- Een rijwiel, dat naast een wo ning aan de St. A nfriöüsstraat stond gestald, werd ontvreemd. De eigenaar deed bij de politie aan gifte van deze diefstal. Tafeltennis Ingezonden mededeling DENKT U EROM? Morgenochtend 10 uur begint de PLAATSBESPREKING voor de operette met leden van de voormalige FRITZ 1IIRSCH OPERETTE GRAND THEATRE 1M. (Van onze Haagse redacteur) Hoewe door omstandigheden nog steeds niet definitief kan worden bepaald op welke datum de natio nale herdenking van het 50-iarig regeringsjubileum van de Koningin zal worden gevierd. wordt In de voorlopige richtlilnen van de rege ring de aanvankelijk aangenomen datum van 6 September, de kro- ningsdag losgelaten. De voorlopige datum voor de nationale herden king is in verband daarmede op 31 Augustus gesteld. Tevens meent de regering dat de herdenking van de 100e verjaardag van de grondwetswijziging van 1848 dient de geschieden op Dins dag 3 November terwijl de officiële herdenking van de vrede van Mun ster zal geschieden op Zaterdag. 5 Junj Tot hét verzetten van drt na tionale herdenking van het rege ringsjubileum naar Koninginnedag schilnt vooral de wens te hebben bijgedragen dat ook gedurende dit jaar zomin mogelijk arbeidsuren verloren zullen gaan. Een eis wel ke al eerder aanleiding had gege ven om te bepalen, dat op 5 Mei pas om 4 uur vrij zal worden ge geven. Meisjes stalen tabak Drie meisjes, die bij het verlaten van de sigarenfabriek waar zij werkzaam zijn een hoeveelheid ta bak in hun bezit bleken te hebben, werden naar het politiebureau overgebracht. Een van hen werd weer op vrije voeten gesteld, de twee andéren zullen naar Utrecht worden overgebracht. Dieven hadden vrij snel Vannacht werd ingebroken in één woning aan de Regentesselaan. De daders hadèn vrij spél, want de beworiers waren op dat ogen blik afwezig. Vermist worden dis tributiebescheiden en een bedrag aan geld. Kwarteeuw Genootschap „Stille Omgang'' Op Donderdag 26 Februari a.s. zal het genootschap „Stille Om gang" afdeling Amersfoort een al gemene vergadering houden in het kAB-gèbouw. Tevens zal de afde ling haar 25-jarig bestaan herden ken. De Zeereervy. Pater Kuypers SVD, zal als spieker optreden. T.T C. Van der Meiden Maandagavond trok v. d. Meiden naar Utrecht om daar Tuindorp 4 te ontmoeten. Hoewel onze stadge noten aan een gelijk spel voldoen de hadden om zich kampioen te kunnen noemen, namen zij géén halve maatregelen. Zij brachten de Domstedelingen ien 9-1 nederlaag toe, waarmede v. d. Meiden nv-* nog een wedstrijd te spélen onge slagen (tot dusverre) kampioen zijn géworden vah dê 3é klasse A. Wij schrèvéft bij de eerste wed strijd dat onze stadgenoten de vérdere competitie met een gerust hart konden tegemoet zién en dit is volkomen bewaarheid. Wel werd ernstige concurrentie ondervonden van GMU en Barna 8, dóch v. d. Meiden wist in de eerste helft der competitie eerst Barna met 8-2 van zich af té schudden, waarna GMU met 6-4 werd geklopt, zodat onze stadgenoten de eerste helft zonder nederlagen doorkwam. In de tweede helft viel de voor lopige beslissing toen de GMU in eigen huis met 7-3 werd geklopt, waarmede het kampioenschap of ficieus bij v. d. Meiden terecht kwam. Thans kan na een fraai seizoen de kampioensvlag gehesen worden, in het tweede jaar dat T.T.C. v. d. Meiden aan de compe titie deel neemt. Werd vorig jaar de competitie besloteh met de 6e plaats, thans heeft v. d. Meidén zich onbetwist de sterkste getoond. Dit succës is voor een groot deel te danken aan Huiberts en Van Dol- ron. Eerstgenoemde verloor slechts drie wedstrijden, terwijl v. Dolron ongeslagen bleef. Het dubbel van Dolron-Huiberts bleef eveneens ongeslagen. De derde man F. de Visser deed hét niet onverdienste lijk, doch mist nog de nodige tac tiek en vechtlust, Hij wist vaak op kritieke momenten een wedstrijd te winnen die beslissend was Vóór het gehele resultaat. De wedstrijd van Maandagavond was èèn zacht eitje vóór onze stadgenoten. VisSér won twee partijen, Hui- bèrtS, die er niét zó erg in was drie, waarvan één in drie gamés, terwijl Van Dolron zijn drie singlès met groot verschil wón. Het dub-, bel bracht hét 9e punt. Dé gèdetailléerdè uitslagèn zijn: Storm-Dè Visser 21-19, 14-21, 17- 21; Övéfhagen Van Döli'oh 6-21, 5-21; Storm-Huibèrts 21-17, 13-21, 8-21; Kastéel-De Vissêr 19-21, 13- 21; Storm-Van Dólrón 7-21, 8-21; Övérhagen-Huibérts 8-21, 8-21; Ovêrhagen-De VisSer 21-17, 21-15, Kasteel-Van Dolron 7-21, 10-21, Kasteel-Huiberts 18-21, 8-21 Storm -OverhagenVan Dolron-Huiberts 21-19, 6-21, 8-21. Totaal Tuindorp 4-v. d. Meiden 1-9. In aansluiting aan ons bericht van Zaterdag i.l. betreffende de schaatswedstrijden om rle Nationale kampioenschappen, welke dit iaar op de banen van de Amersfoortse IJsvereniging worden verreden, ver nemen wij nader dat deze wedstrij den thans bepaald zijn op Woens dag 25 Februari a,s. aanvang 10 u v.m. De Nationale Poütie-kam- pioenschóppen op de schaats wer den vorig jaar ingesteld De wed strijden werden toén in Groningen gehouden, waar De Ruvter uit Zeist, die Woensdag ook zal mede dingen. eerste wérd. Mede in ver band met het jubileum van E.A.P. S.V. word de organisatie dér wed strijden dit iaar door de Nederland se Politie Snórtbond aan de Amers foortse pölitieepoi'ters opgedragen. In totaal werden 36 inschrijvingen ontvangen. De prijzen zullen be staan uit medailles. Er wordt gere den op de 500 m.. 1500 m. en 5000 m. Waterpolo AZ I plaatste zich in volgende ronde De uitslagen vah de Maandag avond in het Sportfondsenbad ge houden pölowêdstrlldeh zijn: Zwemlust 2 (Utrecht)—UZSC o (Utrecht) heren 9—2; UZSC 2^ Flevo I (Nijkérk) damès 3=1; AZ I (A'dam)—UZSC I 2—2. Door déze uitslag komt AZ I in dé volgende ronde, aangezien zij de bezoekende vereniging was. Wij mistén Herman Smitshuyzen bij AZ (Amsterdam). Naar ons tér oré kwam is hij dóór de KNZB, op voordracht van zijn eigen vereni ging, voor zes maanden geschorst, waardoor hij ook niét kan deelne men aan de training voor de keuze van het Nederlandse zevental. UITSPRAKEN TRIBUNAAL De Meervoudige Kamer te Utrecht wees heden vonnis in dé zaak tegen de koekfabrikant J. M. te Soest, die door een aanrijding met zijn wagen de dood van H. M., had veroorzaakt tot f 25 boete subs. 10 dagen hechtenis. De automonteur W. B. alhier wlêh verduistering van f 2364.— ten laste was gelegd ten nadele van E. J. v. d. P. werd veroordeeld tot 10 maanden gevangenisstraf met aftrek van voorarrest, waarvan 5 maanden vdorwaaidêliik met een proeftlld van 3 jaar en onder toe- aichtstelling van dê reclassering. Spoorpersoneel niet in burgerlijk pensioenfonds Volgens de memorie van Toe lichting, ingediend bij het wets ontwerp „Dekking tekort van het Spoorwegpensioenfonds", kan de minister zich niet verenigen met het door de „commissie-Beumer" voorgestelde plan de nieuw aan te stellen spoorwegambtenaren te brengen onder het algemeen bur gerlijk pensioenfonds en om in verband hiermede het Spoorweg pensioenfonds te sluiten. Deze maatregel zou medebrengen, dat ten minste gedurende 50 jaar een tweeledige toestand zou bestaan, doordat een steeds kleiner wordend deel van de spoorwegambtenaren en hun nagelaten betrekkingen aanspraken kan doen gelden ten laste van het spoorwegpensioen fonds en een steeds groter deel ten laste van het algemeen burgerlijk pensioenfonds. Dit acht de minister niet wenselijk. Doch, afgescheiden van deze practische reden, staat de minister ook in beginsel afwijzend tegenover de bedoelde maatregel. Hij ziet geen aanwijsbare voordelen voor de beoogde sluiting, daar zij het bedrijf niet van elk risico ten aanzien van dc? pensionnering van het personeel wensen te ontheffen en evenmin wensen over te gaan tot het door het lid van de com missie professor Goudriaan verde digde stelsel, omdat zij voor het spoorwegpersoneel een stelsel ver kiezen, dat nauw aansluit bij dat, dat geldt voor het rijkspersoneel. Ook voor de pensioenen van dit laatstbedoelde personeel bestaat geen rijksgarantie. Tennisclub „Soest" koos nieuw bestuur De tennisclub „Soest" hield in het Javahotel te Soestdijk haar jaarlijkse ledenvergadering, waar in het verslag van de secretaris cn het financiële gedeelte over 1947 werden goedgekeurd. Er werd echter een nieuw be stuur gekozen, dat er als volgt uit ziet: E. P. Goedkoop, voorz iÜer; C. J. Moelis» secretaris. J. Hoppen brouwer, penningmeester; J. J. Baféndëëh on N. P. Wijnbergen# leden. Aan de a.s, ténniscómpetitié zal met drie teams Worden deelge nomen. Opbrengst collecte De collecte vóór dê militairen, gehouden door het Chr. Jongelings Verbond, heeft mét inbegrip van enige andere giften dè somma van 871.opgebracht. Oplicbtster aangehouden Door de politie te Amsterdam is aangehóuden én in verzekerde be waring gesteld een zekere mej. J B. die zich te Soest en ook op tal van andere plaatsen, heeft schuldig gemaakt aan oplichting. Ruim duizend aanvragen voor een woning In de gemeente Soest staan ruim duizend aanvragen voor een wo ning genoteerd. In aanmerking nemend het aantal woningen dat beschikbaar kómt voor nieuwbo j,v of verhuizing, kan sléchts een zeer gering aantal «van de aanvragers worden geholpen. Hét volgen van een bepaald systeem bij de toewij zingen is onmogelijk, daarom Wordt iedêr geval afzonderlijk be handeld en met bepaalde gevallen rekening gehouden. Gevonden voorwerpen Heren polshorloge met verchroomd b&ndje; vulpenhouder; zilveren armband, bestaande uit geldstuk ken; wit-blailwe mèisjeshand- schoen: daitiesrijwiel met massie ve banden; grijs wollen kinder- want; sjaal; boodschappentas; ge streepte kihderpyama; blauw kin- dérwantje autosllnger: paar kin- derwanfjes, kolenkaart; haarstrik; 2 sleutels: paar gebreide kinder wanten; stamkaart No. 0011845 ten name van G. Blaauw, Koloniewég; wit klnderwaiitje; levensmidde lenkaart. Spreekuur burgemeester STOUTENBURG De burge- meester der gemeenten Lèusden- Stoutenburg is Woensdag 25 Febr. 1948 verhinderd té Stöutenburg spreekuur té houden. Eerst nu is bekend geworden dat op 30 Januari een aangete kende brief van de Raiffeisen- bank in Utrecht, bevattende veerig bankbiljetten van f 1000 is zoekgeraakt. De brief is aan gegeven aan het postkantoor in Utrecht cn was bestemd voor de Boerenleenbank in Ierseke. Anderhalf uur na afgifte was het waardevolle stuk reeds ver dwenen gelijk de naspeuringen tot nu toe hebben opgeleverd. Het is een vaste gewoonte van de Raiffeisenbank per aangeteken de brief bankpapier te versturen naar boerenleenbanken, die om ac tiva verlegen zitten, nodig voor het uitbetalen van lonen of voorschot ten. Zo ook op de 30ste Januari. Eén der bedienden had zich met de later verdwenen brief en meer van dergelijke stukken naar het postkantoor begeven en gaf ze daar af. De stukken Werdén gecon troleerd, op een lijstje genoteerd en de porti betaald. De volgende morgen belde de Raiffeisenbank de Boeren leenbank in Ièrseke op om te informeren of de f 40-000 wa ren aangekomen. Groot was de schrik toen men vernam, dat de bank in Ierseke niets had ontvangen. Onmiddellijk onderzoek bracht aan het licht, dat de loketambte- naar. die anderhalf UUf na afgifte van de brief zijn zak?" controleer de, waarbij een ander ambte- Hoevelaken Raad komt bijeen De raad van Hoevelaken komt a.s. Vrijdag om half acht ten gê- meentehuize bijeen. Op de agenda konjen de voorstellen voor van dé raadsleden. Excelsior-turners aan het werk In het Verenigingsgebouw gaf de Turnvereniging „Excelsior" Zaterdagavond een uitvoering. Er was zeer grote belangstelling. De avond werd goopend door dè voor zitter, de heer A. M. de Wijn, waarna door de toneelafdeling van de Gymnastiekvereniging „Oranje" te Amersfoort eén toneelstuk werd opgevoerd, dat een hartelijk ap plaus cogstte. De spelers ontvingen, bloemen. Na dé pailze had de opmars plaats van de turiiers(stérs), waar bij alle aanwezigen Staande hét Bondslied aahhóorden. Van de fraai uitgevoerde oefeningen noe men wij die van meisjes en jon gens in de leeftijd van 8* 12 jaar. Speciale vermelding verdienen de brugoefeningen Van de dames en de slótstand Van dé heren. Met het geheel behaalde de leraar, de heer v. d. Linden, veel succes. De concierge van het gebouw, de heer P. van DuBschoten en diens echtgenote, mochten een verrassing in ontvangst nemen voor de spe ciale zorg, die zij hadden besteed aan het gebouw. Burgerlijke stand Géboren: Bétje. d. v. G. J. Dirk- se en W. van Soeren. Ondertrouwd: B. Buitink (N1J- kerk) en M. Duits. Arbeidsongeval De héér W. P„ werki,aam bi) houthandel B. te Amersfoort, had het ongeluk met zijn hand tussen een in werking zijnde machine te geraken, tengevolge waarvan hij een vinger verlöór. „Frans Tromp" vergaderde In een dezer degen in het 'Ver enigingsgebouw gehouden jaarver gadering van de Schietvereniging naar hem assisteerde het stuk toen reeds miste. Er zijn nu twee mogelijkheden: óf de brief is op het postkantoor weggeraakt of ontvreemd, óf het stuk is reeds on derschept voordat het de ambte naar ter hand werd gesteld. De korte tijd, die tussen afgifte en controle is verstreken geeft de in druk, dat de eventuele dief enige zekerheid is er nog niet want theorieën en vermoedens zijn er genoeg, maar elk werkelijk be trouwbaar spoor ontbreekt tot dus verre! zeer snél en handig te werk Is gegaan. De opsporingsdienst van de PTT bc..*aart over deze affaire een angstvallig stilzwijgen. De maat schappij. waarbij de brief verze kerd was, heeft eeu particulier de- tective-btireau de zaak in handen gegeven. Er is haar natuurlijk zeer veel aan gelegen de f 40.000 weer in handen te krijgen en daar om heeft zij eer hoge beloning in uitzicht gesteld. De democratische Amerikaanse senator Glen Taylor, vroeger ac teur, die beroemd werd als een „zingende cowboy" heeft heden verklaard, dat hij zich candidaat zal stellen voor vice-president on der Henry Wallace en dat hij samen met deze een verkiezings campagne zal voeren. Taylor verklaarde aan verslagge vers, dat Wallace hem dit had ver zocht. In een radiorede, die hij te voren had gehouden, zeide hij, dat hij „zijn gewicht in Wallace's schaal zou Werpen, bij diéns dap pere strijd om de vrede". „Frans Tromp", onder voorzitter schap van de heer Z. van Röem- burg. werden de aftredende be stuursleden, de heren J. Smit en W. van Leuveven, met algeméne stemmen herkozen. De \ereniging heeft een batig saldo van f 2ÖÓ.-. Ledenvergadering ANBB In hotel „Fontein" hield de Al gemene Ned. Bouwvakarbeiders bond, afdeling Hoevelaken, een ledenvergadering waarin de heer Brussen uit Amersfoort sprak over het „Risicofonds". Na dè tótstand- koming van dit fonds te hebben belicht zettè spr. dè bedoelingen van dit fonds uiteen, zo ook in Vérband met de thans ingetreden vorstperiode. Jaarvergadering „Lydia" In het Verenigingsgebouw hóüdt de Meisjesverêniging „Lydia" a.s. Donderdagavond om 7 uuf haar jaarvergadering Uitvoering Excelsior Zaterdagavond om half acht_geêft hét dubbelmönflèrtkwartét „Excel sior" uit Bunschoten in het Vereni gingsgebouw om half acht eén zang uitvoering. Chr. Kiesvereniging hield Jaarvergadering In een lokaal van de Chr. Schóól kwam de Chr. Kiesvereniging in jaarvergadering bijeen. De hèer Hummerson opende deze av'ohd mét het voorlezen van psalm 46. om ver volgens in gebed voor te gaan. Uit het jaarverslag van de pen ningmeester. de heer Z. van Roèm- burg, bleek, dat de kas mét een klein nadelig saldo sluit. De aftre dende bestuursleden, de heren H. Brons en J. Versteeg, werden bei den herkozen, In de kascommissie werden benoemd de heren J. Dave- laar en G. Fontein. Vervolgens gaf wethouder Brons eén Overzicht van het gèmèentebcleid in 194?. Zeer uitvoerig besprak de heer Bron6 de oprichting van het waterschap „de Barneveld6e Be Postduiven verdwenen Tèn nadele van de heer Van L. werdén in de nacht van Zondag óp Maandag ongeveer 14 postduiven ontvreemd Door de Rijkspolitie werd met behulp van een speurhond terstond een onderzoek ingesteld Amsterdamse Effectenbeurs Burgerlijke stand GéborénCornelia Alina d. v. J. J. Kleinveld en B. van Westerlaak; Hendrik Lambertus Hendrikus, 2. v J. L. Smink en G van de Kooii; Elize Maria, d. v. Ft Paulini én H. M. J. L. Hèggè; Lucella Hen- riëtte Annv. d. v. H. Wieringa en L. Huisman; Cornells Johannes, z. v. A. P. A. van Hamersveld en A. F. Hellevöoft; Josephine Catharine Maria. d. v. J. Q. F. Pouletfn en M. E. Woertman; Louwerens. z. v. E. de Ruiter en C van Eiikelenburg: Karei, z. v. J. G. van den Boom én W. Óuwerkerk: Geertruida. d. v. W. J. Ruitenbeek en G. van Leeuwen. Overleden: Jan Gerrit. oud 1 maand, zoon van L. Gerrits en B. M. Harms; Antonius Van Bekkum. oud 67 iaar. geh. m. A. W. Welling. Hendrik Bernardus Esvelt. oud 89 iaar. weduwnaar van S. H. van Veen. 23 Febr. De handel óp de fondsenmarkt had heden een min of meer fluctuerend verloop. Er deden zich geen nieuwe factoren voor, die de stemming sterk beïn vloedden. of een nieuw aspect gaven aan de voorgenomen vordering van Amei'ikaanse effec ten. een onderwerp, dat Uiteraard in betirskrin- gen nog steeds een druk onderwerp van gesprek vormt. De ministeriele aankondiging is niette min Vrijdag een impuls gebleken voor het aan bod in öêrtificaten van Amerikaanse shares. Het aantal verhandelde stuks steeg nl. tot 722. Het spreekt wél vanzelf, dat hoe meer vrijwillig wordt geliquideerd, hoe minder onder de vordering zal bèhoevén te vallen. In middels blh'ft men het het meest waarschijnltlk achten, dat in de éérste. Plaats dé nog resterende bonds voor vordering in aanmerking komen. Wèllicht ónder invloed van het iets hogere peil voor de Amerikaanse goederen- en effecten- markten (heden blijft Amerika wegens Wash ington Day gesloten) was de opening hier al gemeen enige procenten beter. De affaire behield echter een rustig ver- Iood en de koerswinsten waren niét groot. In de latere tapes zakte het Kgerapeik 205 225 212 Al\ï< 20/2 2312 23/2 Act. aandelen s,,h UP|< Koloniale BanK ,20'Vi J20'.i N. L H.-hanK 3338>; Ned, H Mil, 'G'ft 171V, A KU. aanci. ""H «1# 191 Bergh's Jurg. 317319'/, v. Berkels pat ^0 126 CalVé Delft Crt 205 Centrale Suiker «!23 Fokker 10 Van Gelder 172 170 K Nd H oVens 220 V, 225'/J' 224 Lever Br 521 324323'. Ned. Fol-d 287 393 Ned. Kabclfabr >.0 22 Philips gloeil. 407V, 408ji 4°9J., Wilton Feyen. .31!', 37)j D PetroL Mij 34 - >35 Kon Petr Mij i643; 366 ^65'/, A'döm Rubber '8l"i 184 !j '87Vj Bandar Rubber 154 *55}'i Deli-Bat R M 128 1*7% Oost Java R.M 92 Serbadjadl SR 3 1 Yt Holl Am. LIJP 25 220 fava-C.-J LUn l 4% *9 K N S M 195 195 Kon Paketv, 1751L- 177 Seh Unie 192% 155 V, 193% Rott Lloyfl 184 **- 184 Jt. MU Neaerl 192% 198% H V.A 260K 265 264% Java Cult MIJ 120% 122% Ned. in<*. S U 130% 123% 131% Ver. Vorst C M 63% 63% 63% Dell-Bat. 177% 179 V, 183% Dell Tabak 203', 209", 215 Senemb. 169 169% 176 Actieve oblie 1 20/2 23/2 Ned '38 (3%) 8 100«A 100 dito *47 (3%) 9 98", 98". Ned '37 3 98 98 Dollarl '47 3% 104% 10.^ NWS 2% 81% 81 Sp c.rt ion JU l$0V, I00'(i NI '37 A 3 '5!i 95Jj Niet-actio ve obligaties A'dam I '37 3% 'silage I '37 3% R'dam lè en 3e lng 1937 8% 99% 99% Rdam '30 (3%3 100% 100% Utr. pr. '39 2% Utr. g. II' 37 3% - - Pandbrieven Amst. Hyp 3% Arnh H (3%) 3 Fr. Gr H. 3% - Grav Hvpb 8% 100% Ved Hypb Veend K (3%» i 96 Rott Hvpb 3% - Utr Hypb. 3% 1Ó0 West Hvpb 3% - 100% 100 100)! tndustr obllq.: AK.U Obl 3% Berghs en J 3% Levere 3% Werkspoor 3% Bt. Pti* MIJ 3% ivzu Kn Ptr Mil loH« 103% Dell 8pnv 3% 97^, 98 Ned -Lnd ?p 7% 06 63 10, K,,,; 102. 102»; Nlet-aCL aanfl. 20/2 A'damse B. 172 Hll Bank Unie 228% Incasso Rott. Bank 166 rw. Bank Cert 188 Rott. Bel Cons 184% Lever 6% c.pr 153% 3 let en Sp fab. 43V Rott Dr. Mij. 383 Werksp Serie A 200 Aniem Ned lnd Gas (nternetlo Amst Ball Mp Deli Sp Mil Ned lnd Sow Vu'irloplg ge noteerde aandi: Lever c pr. i08?^ MU Fin N 1L Vrgdesteln Ned Walvlsv. ZWanenb Org. Prolongatie Amer. fondseD Anaconda 3eth Steel Chfvslsr Gen Motors (ntern Nickel Kennecott Republic Steel US Steel Phillips Shell Union ridewatéf Baltimore Pennsylvania bieden I 122 194 158 ?1 3lfc 177 130 109 2% 31% 45% 71% 32 19% 16% 23/1 173 230 167 167 439 198% 124 196 158% 71% 31% 108% 102% 178 129% 210 32% 97% 112% 43% 24% 11*4 M% 19 10% 16% Directie der N V. Am- sterdamsch Bankierskan toor v/h Mendes Gans én Co. deelt in verband mét een binnenkort te houden buitengewone algemene vergadering van aandeel houders het volgende mede: „Wij verwachten, dat de resultaten van het afgelo pen boekjaar ons in staat zullen stellen een dividend van 4 pet aan de algemene jaarlijkse vergadering te kunnen voórstelleh. Tege lijkertijd Wórdt een statu tenwijziging voorgesteld, waarbij hét uitgegeven ka pitaal verminderd wordt met 800.000.—. Indien déze voorstellen worden aangenomen, zal het uitge geven kapitaal 1.200.000.- bedragen en de statutaire en buitengewone reserve tèaamen 300.000.—." Opgericht is, met eeo maatschappelijk kapitaal van 1.500.000.verdeeld in 1500 aandelen op naam a 1.000.waarvan 541 aandelen geplaatst en vol gestort. de N.V. Tromp en Rueb te Rotterdam, ten doel hebbend het voortzet ten van het bestaande be drijf tot het vervaardigen van azijn onder de naam „De dubbele Griese A".

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 2