flda# Beschaving De Urker niet meer op zijn gemak komt naar de Zuidpool Advertentiën NETTE JONGEN handig meisje GELD DE ALGEMEENE KUNSTZIJDE UNIE N.V. Gemeentelijke Brandpunten JUIST NU ADVERTEREN! TUBES FIJNE OLIEVERF J.A. Woerdman Geen eilandgeen zee en geen vis meer Kerknieuws THEATERFAUTEUSLS FLINKE JONGSTE BEDIENDE WILLEMSE M Uw brandpunt Duo Condensators SPLINTERTJE vertelt uit zijn jeugd' flinke jongelui bedrijfsschool keurige meisjes bankwerkers VAN f OM OS BEURT^ CAlVE'^PUDDING CALVE' CUSTARD J DAT MOESTEN WE VAKER KUNNEN \^eten!/ ALLEBEI i EVEN V FIJN.' uoo\NG CALVE's PUDDING VOEDZAAM HEERLIJK SMAAK VASTSTELLING DER KIEZERSLIJST Burgemeester en Wethouders van Amersfoort -maken bekend, dat de op h^den door hen vastgestelde kiezers lijst voor het jaar 1948—1949 van 23 Februari tot en met 16 Maart a s. op de secretarie der gemeente voor een ieder ter inzage wordt neergelegd en. tegen betaling dei- kosten. stemdistrictsgewijze. in uittreksel, verkrijgbaar gesteld. Tot en met 9 Maart a s. is een ieder bevoegd bij het ge meentebestuur verbetering van de door dat bestuur vast gestelde kiezerslijst te vragen, op grond dat hij zelf of een ander, in strijd met de. wet, daarop voorkomt, niet voorkomt, niet behoorlijk voorkomt, of al dan niet voor enige verkiezing aangewezen is als bevoegd bij volmacht te stemmen Het verzoekschrift kan op ongezegeld papier worden gesteld. Amersfoort, 23 Februari 1948 Burgemeester en Wethouders voornoemd. De Secretaris, De Burgemeester. J HAARS H. MOLENDIJK TE KOOP GEVRAAGD Te koop gevraagd tegen goe de prijs. huis. Gelegen Ve^- meerkwartier, Leusderkwar- tier Hogeweg of Centrum. Br. no. 5173 bur. v. d. blad. rE KOOP AANGEBODEN Blauwvos, donkerbl. winter mantel mt 46. blauwe gabar dine regenjas en zomerpak, leeft. 20 j. Laatste voor pun ten. Na zeven uur. Lange- straat 112. 5174 TE HUUR AANGEBODEN In grote villa enige kamers op het Zuiden beschikbaar met parketvloer en centrale verwarming voor echtpaar of klein gezin Brieven on der no. 5131 bur. van dit bl. PERSONEEL GEVRAAGD Gevraagd meisje voor de dag in klein gezin. M Nefkens. Plantsoen Oost 1. bij 't Mon nikendam. 5176 LESSEN 1 Maart a s. begint de nieuwe verstel-, knip- en naaicursus voor huishoudelijk gebruik. Aangifte nieuwe leerlingen dagelijks. Mevr. Voskuil. Spaarnestraat 122. 5175 Er verscheen een krant, In ons Nederland Voor Jong en oud. Voot dun en dik Met het verhaal In de Pacific 'an Bmkie" Plukkle Tex Koos en Luckv Moppen, puzzles, verhalen. Waarvoor Je maar Zestien cent moet Detalen. Dit rijmpje werd gemaakt door KOOS v. d. BOS, oud 12 jaar en trouw lezertje van de Verkrijgbaai bij de bezorgers DIVERSEN Brandhout. Het bekende appel- en perenhout, thans voor 35.- per 500 kg.; 65- per 1000 kg. en 120.- per 2000 kg. Franco thuis. J. v. d Bor. Zwartebroekerweg 42 I, Terschuur. 5115 Modevakschool I. van Gel der, Pieter Bothlaan 29. Voor onze jongstleden te Zwolle gehouden examens van de E.Z.M.V.V. slaagden al onze candidaten. Nieuwe leerl. voor examenopleiding en eigei\ gebruik (dag-, middag- en avdndcursüs). Aanmelden Ma.. Wo„ Do., Vrijd. van 24 en 7—9. Zonder punten ontvangen: buikbanden. bustehouders, jarretellegordels, jarretelles, elastieken kousen, dames- verband. 5 soorten. Step-ins 4 soorten. 6 punten. Pracht corsetten met en zonder bmnenb. f 15 25, f 23.50, 26.50, f 28.50, 6 punten Corsettén naar maat. naar onze bekende prettige pas vorm. binnen acht dagen gereed. Corsetten- en Tri cotagehuis. Plantsoen West 11. Tël. 6220. Amersfoort, nabij politiebureau. 5180 Het conflict om het bezit van de zuidelijke Shetlandseilanden, dat in feite een conflict is om het bezit van gedeelten van het Zuidpoolgebied is geen kwestie van de laatste weken. Reeds sedert lang hebben de grote mogendheden min of meer offi cieus zich souvereiniteit toege- eigend over deze gebieden en er bestaat eigenlijk al - even offi cieus - een soort verdeling van het Zuidelijk Vasteland. Wat zoekt men hier, tussen het pakijs, de gletschers en de ijsber gen? Er is, in kleine hoeveelheden, steenkool gevonden. Men zinspeelt erop dat er goud zou zijn. Men op pert de mogelijkheid dat er ura nium gevonden zou kunnen worden. Maar deze argumenten lijken enigs zins onvoldoende, want geen van de betrokken landen heeft tot dusver gepoogd deze' delfstoffeh er van daan te halen. Klemmender is een ander ge zichtspunt. De techniek maakt de wereld voortdurend kleiner. Wel licht komt eenmaal de tijd dat ook het pakijs toégankelijk zal worden, dat ook de 'beschaving haar intrede in het poolland zal kunnen doen. En dan is het goed, tevoren zijn rechten gereserveerd te hebben. Dit is een fantastisch gezichtspunt, maar staatslieden zijn fantastisch, in onze tijd, die van de atoombom en een Europees herstelprogramma weet. De eilanden waarop Chili en Ar gentinië hunnerzijds voor een deel ongetwijfeld uit nationale pres- tige-overwegingen hun zinnen hebben gezet, de Zuidelijke Shet- lands, werden in 1592, precies hon derd jaar na de reis van Columbus, ontdekt door de Britse ontdekkings reiziger John Davis. Zes jaar later bracht de Nederlander Sebald de Weert er een bezoek en noemde ze de Sebald-eilanden een naam, die op sommige Nederlandse land kaarten nog steeds voorkomt. Toen verschenen de Fransen ten tonele. Irt 1764 heeft de Bougain ville de eilanden in naam van Frankrijk overgenomen. En drie jaar later stond Frankrijk ze weer aan Spanje af. Inmiddels waren Engelse kolonis ten aangekomen. Zij woonden zon der onderbreking op verschillende Grote sortering Alles op Kuns't- schildersgebied Utrechtsestr. 33 r 1 Urk, eens een eenzaam eiland, thans deel van het vasteland van de N.O.- poldec, deringen zijn dan ook ten zeerste bewonderenswaard en zijn verza meling, die zich met de dag nog uitbreidt bevat menig kostbaar stuk. Esperanto bracht uitkomst! In het Friese dorpje Tjerkwerd woont een dorpeling, die lid is van het plaatselijk fanfarecorps. Hij luisterde dikwijls naar concerten, uitgezonden door Radio Praag. Vele malen beluis- terde hij prachtige fanfaremarsendie hem zeer bevielen en die hij wel gaar- ne voor zijn eigen corps zou willen hebben. Maar hoe zouden zij in zijn bezit komen. Gelukkig zijn er overal, zelfs in het kleine Friese dorpje. Espe rantisten. die correspondentie-adressen hebben in alle delen der wereld. Het fanfarecorpslid vond een Esperantist bereid om voor hem naar een Esperan tist in Tsjechoslowakije te schrijven en deze het verzoek van de Tjerk- werdsc musicus voor te leggen. Deze Tsjcchoslowaakse Esperantist zorgde op zijn beurt, dat het verzoek terecht kwam bij Radio Praag. Groot was de verbazing van de Tjerkwerder en van alle dorpelingen, die van het geval wisten, toen de postbode bij het fan farecorpslid een brief afgaf, verzonden door het Inlichtingen-bureau van het Tsjcchoslowaakse Ministerie, welke brief na enige dagen werd gevolgd door een pakket, waarin bleken te zit ten de complete corpspartituren van tien zeer mooie Tsjechische fanfare corps-nummers. Het fanfarecorps van Tjerkwerd is nu ijverig bezig deze nummers in tè studeren. Vrk, eens een eiland in de Zuiderzee, bewoond door vis sers, is geen eiland meer. Het eiland is als het ware ingelijfd bij de N.O.-polder. Urk staat voor problemen. Moge het aan de ene kant uit zijn isolement zijn verlost, aan de andere kant ziet het zich een bestaans middel ontnomen: de visserij. De Urker kan niet veel an ders. Hij is geboren op een eiland in de Zuiderzee. HM heeft er jaren op rondgezwalkt en zich zelfs niet ontzien om uit de woelige wateren van de Noordzee zijn „zilverlingen" op te vissen. Ze hebben zün zee tot meer gemaakt en zijn nu hard bezig om aan dat meer te knabbelen. De Urker voelt zich niet op zijn gemak. Er blijft een droevig plompje over, dat weldra op aal en snoek baars zal zijn doodgévist ver zuchtte een Urker. Wat is de toe komst? In de polder zit nog geen vis en het zal jaren duren, voordat visserij daar lonend wordt. Naar de Noordzee trekken? Enkelen doen dat, zoals er nu nog in het IJssel- meer zelf wordt gevangen. Maar als er weer vlees genoeg is en de levensstandaard straks met andere verlanglijstjes komt, dan alleen met eten, loont het dan nog door de sluizen naar het grote water te trekken? De meest aan het water verknochten zullen dat blijven doen, misschien. Enkele anderen zullen dienst nemen bij de boer. En de rest zal te kijk moeten staan voor toeristen, die in het nieuwe land even op adem willen komen bij een stukje folklore. Daarom blijven de grote broek-gespen in de glans, de broekspijpen op de kuit en het kleurige jak om de schou der. Met een droevige blik in de ogen, klautert de Urker op zijn dijk, van waar hij kan uitzien, over wat eens zijn domein was en nu zijn armoede wordt. Wat niet weg neemt, dat er op het moment druk wordt ge- en verbouwd, van de vele centen, die de oorlogsvocdsël- situatie naar Urk deed vloeien. Maar enkelen denken verder en frommelen wat in een oude kous. Want ook in het nieuwe land, blij ven „ouwe kousen" in de mode. Naast Urk, zou Schokland oor spronkelijk een natuurlijk dijk- steunpunt vormen, maar ten Zui den van het eiland lagen zovele vruchtbare zavel- en kleigronden onder het water, dat men het nut tiger oordeelde de dijk naar het Zuiden te verleggen. Nu is Schok land omgeven door polders, waar boven het iets uitsteekt. Hoewel onlangs de laatste Schokker is overleden wil men dit brokje oud land een eigen cachet geven. Dit gebeurt, door het kerkje in de hoogte in te richten als museum. Daar worden dan alle opgegraven voorwerpen, schepen etc. opgesteld, zodat de polderbezoeker nog even kan verwijlen in vervlogen tijden, toen het land, ook land, later Fle- vomeer, Zuiderzee en IJsselmeer was. Alle voorwerpen worden echter eerst grondig opgelapt en dat doet een befaamd oudheidkenner, die tevens een groot kunstenaar blijkt te zijn. Als hij een ruwe scherf vindt, zoekt hij er naar meer en lijmt ze aan elkaar. Vindt hij er niet meer, dan komt er gips bij ie pas, waarmee hij de voorwerpen (zoals Delftse borden, aarden krui ken, serviesgerei etc.) restaureert, bij-modelleert, kleurt en tekent in de oorspronkelijke vorm. Zijn vor- Beroepen te Denekamp (toez.) C. R. Plomp te Oosterhout (N.Br.): te Bleiswijk R. Bartlema te Zeist; te Rijnsatenvoude L. B. Bruijn te He- teren. Bedankt voor Aalsmeer (toez.) J. Kramer te Nieuw Buinen; voor Middclharnis G. Boer te Putter.: voor Lisse (toez.) (vac. J. Had- ders) A. Sonneveld te Terheiide 'Z. H.); voor Utrecht (toez.) (vac. M. H. W. Smit) Th. E. v. d. Brug te Apeldoorn. Geref. kerken Beroepen te Hemelum H. H. Na gel, cand. te Haren (Gr.). Aangenomen naar Gariip (be stemd als legerpred. voor Ned. In- dië) J. van Oostrum. cand. re Drachten; naar Waddinxveen J. Snoeij te Huizen (N.H.die be dankte voor De Lier; te Heinkens- zand T. Spilker. cand. te 's-Graven- hage; te Vreeswijk H. K. Poelman, cand. te Groningen: te Zwagerveen G. van Doornik te Minnertsga. Bedankt voor Appingedam G Brouwer te Harlingen; voor Ouds hoorn (Alphen a. cl. Rijn) R. D. Beukema te Eefde-Gorssel. Geref. kerken naar art. 31 K.O. Aangenomen naar Sch'iebroek- Hillegersberg G. Hagens te Leeuw warden. Chr. Geref. kerken Beroepen te 's-Gravenzande J. P. Geels te 's-Gravenhage-O., die be dankte voor Zierikzee. Bedankt voor Almelo J. M. Vis ser te Hoogeveen; voor Emmer- Compascuum-Valthermond en voor Rotterdam-Charlois N. Brandsma te Rijnsburg. Hongaars minister ver bood Katholiek boek De minister van godsdienst en volksonderricht heeft bepaald, dat ,-an het boek van Dr. Demkovits. ge titeld ..Korte geschiedenis van de Katholieke Kerk. ten dienste van de volksscholen in de hoofdstad" en uitgegeven door de apostolische uit geverij van de Heilige Stoel, be paalde exemplaren in beslag moeten worden genomen. In deze exemplaren wordt een uit eenzetting gegeven van socialisme, communisme cn anarchisme, die met de democratie, zo meent de minister, onverenigbaar zijn. N.V. MIJ. vcor Wasverwerking Erdalfabriek - Amersfoort eilanden tot 1770, toen bijna een oorlog uitbrak tussen Engeland en Spanje. Het jaar daarna heeft Span_ je de eilanden echter weer aan En geland afgestaan en sedertdien heeft Engeland ze altijd als zijn be zit opgeëist. De Argentijnen eisen ze echter ook op, op grond van hun twee voornaamste aanspraken: 1. Dat de Falklandeilanden een voortzetting vormen van het Zuid- Amerikaanse vasteland, deel uit makend van dezelfde geologische formatie. 2. De oorspronkelijke Spaanse kolonisten in Zuid-Amerika legden een claim op alle landen verder naar het Zuiden gelegen. Deze claim is volgens de Argentijnen op hen, als natuurlijke opvolgers van de Spanjaarden, overgegaan. De Chilenen hebben betrekkelijk kort geleden hun intocht in het strijdperk gemaakt. Vroegere pogingen om over het geschil bij arbitrage te doen beslis sen zijn op niets uitgelopen. Toen Argentinië in 1947 haar ge regelde jaarlijkse aanspraak op de eilanden deed gelden (die met de geregelde jaarlijkse Engelse afwij zing werd beantwoord) werd in het Argentijnse parlement voorgesteld de' kwestie aan de Veiligheidsraad voor te leggen. Hierna nodigde Engeland Argen- tini6 en Chili uit. de zaak voor te leggen aan het Internationale Hof van Justitie. Ook dit voorstel werd afgewezen. In het centrum van dit gebied wonen 2500 mensen, die zich van het hele geval minder schijnen aan te trekken dan de rest van de wereld. Zij zijn in hoofdzaak van Schotse afkomst, hoèwel Spaanse namen zoal%, Ricardo nog steeds voor komen. De bevolking bestaat voor het grootste deel uit herders. Vroeger werd er veel op walvissen en rob ben gejaagd, maar dit is afgelopen sedert drijvende traanfabriekèn uit Europa de poolzeeën afstropen. De Argentijnen en de Chilenen,, hebben twee jaar geleden gewei gerd een herdenkingspostzegel van deze eilanden të erkennen, omdat ereen kaart op afgeveeld stond, waarop met hun territorale eisen geen rekening werd gehouden. Eiland-bewoners, die post naar een van de beide landen verzonden, moesten hiervoor strafport be talen. Een nieuw costuum niet te bekomen? Actief in vertrouwen genomen. Uw oud pak heel vlug Haast als nieuw weer terug Kies ACTIEF dus voor verven en stomen. Tel. 6609. TE KOOP: 440 in goede staat zijnde rug en zitting met leerbekleding Br. no. 337 Adv. Bureau EKERING N.V., Appelstraat 200. Den Haag. Handelskantoor vraagt voor directe indiensttreding een (mnl.) voor kantoor- en magazijnwerk. Goed salaris en prettige werkkring. Br no 5182 bur. van dit blad. DÈ ..BRIDGE BERCH'' een stam boekkoe van Friese afkomst, die m het bezit is van de Engelsman Mr. R. A. Pier son. Moortown Farm. Ring- wood. heeft het wereldrecord „mclk- gevcn" behaald. Een prachtige recla me voor het Friese stambockvee Erdal „Haantje de voorste" in kwaliteit! Dat zullen Uw schoenen ondervinden, indien ze dagelijks met Erdal worden verzorgd. Erdal houdt het leder maandenlang jong en nieuw, daar hierin uitsluitend de edelste wassoorten worden verwerkt en zo zorgvuldig gecombineerd, dat deze het leder niet alleen prachtig doen glanzen, maar ook „voeden". Dit is de beste garantie voor het behoud van Uw schoenen. BIJ ONS.... worden de zolen voor Uw schoenen maar niet lukraak uit een plaat leder gesneden! Uw daagse schoenen, vragen zware sterke zo len. Uw Zondagse schoenen, lichte taaie buigzame zo len. Slijt U erg aan de buiten kant. dan zal het beste van het leder juist op die plaats vallen. Zo wordt paar voor paar bekeken, en al Uw schoen reparatie IN EEN DAG KLAAR! Honderden tevreden klan ten bü LEUSDERWEG 27/29 b. d. overweg. Maken schoenen sinds 1898. gevraagd voor Loop- en magazUnwerk. Aanmelden: ERVEN BONNIER Lavendelstraat 1 van 9-12 en 2-6 uur. door W. Meuldijk Op klein rustig kantoor is plaats voor een flink van pl.m. 18 jaar. Br. no. 5167 bur. v. d. blad. in deze krant wordt gelezen -k in stad en land y /S NIET ALLEEN VOOR EEN FUN HAPJE NA. JO'N PUDDINQ IS BOVENAL VOEDZAAM ^--U/ANT WANT JUIST OOK ON DE VOEDINGSWAARDE IS CALVÈ'5 PUDDING OP DE BON. VOL OA AN EN OPGEWEKT NAAR BED NA 'T VER ORBEREN VAN ZON HEERLIJKE CALVÊ*l PUDDING SCHALEN SPOELEN alles uit voorraad leverbaar. «xxx>o<x>oooooooco< verkrijgbaar zonder borg voor alle doeleinden, door ons spaarcredietsysteem. Vraagt inlichtingen. „SAMENWERKING" Verstolkstr. 31. Leeuwarden >0000000000<>0<><><>0<>< 578. Hijgend van verbazing duwde ik het deksel van de schatkist verder omhoog en bekeek door mijn oogharen de blinkende kostbaarheden, die hun best deden zo duur mogelijk te glimmen. „Tjonge", mompelde ik: Nog mooier dan een ver sierde kerstboomkijk een wapenrusting. Rid der Dagobert heeft deze kist voor zijn Zondags costuum bestemd Ik klemde mijn handen om een rond iets. tilde het op en zag dat het zware ding een gouden helm was. compleet met vizier en pluim, alles dicht bepTant met de mooiste diaman ten langs de randen. ..Ah", zei ik: ..Een hoedje uit de middeleeuwen. Stijve rand. glimmend en be stand tegen klappen op je hoofd Eens kijken of het mijn maat is.Terwijl ik zo druk bezig was met het uitpakken van de schatkist lukten het de broers Ali Ben Hoki en Poki zich uit Het levens gevaar boven de slangenkuil te bevrijden. ALLERBESTE OP UW BON. DUS.... te EDE biedt voor in de leeftijd van 1824 jaar de gelegenheid om op haar tot textielarbeider te worden opgeleid. Alleen doelbewuste pittige kerels komen hiervoor in aanmerking. Nog plaatsingsmogelijkheid voor uitsluitend in onze textielafdelingen en enkele andere vakarbeiders en ongeschoolde arbeiders tot =fc 35 jaar. Gelegenheid tot het verkrijgen van alle mogelijke inlichtingen betreffende de arbeidsvoorwaarden, loonregelingen, sociale verzorging, opleiding, etc. Donderdag 26 Febr. 1948 van 7-8 uur in café „De Oranjeboom'' (J. van Schaik), Leusderweg 43, te Amersfoort. Verder iedere werkdag (behalve op Zaterdag) van 9I 1 uur aan de Personeelafdeling der fabriek. Ook tijdens de periode van opleiding gelden aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden. Vervoer vindt plaats per A.K.U.-bus. Op hun tenen en een heel stuk voorzichtiger slopen ze verder, kwamen in de zaal waar het grote beeld met de jurk en de scheve voeten stond en gluurden over de rand van het gat in het voet stuk. „01alav, fluisterden zij: „Dat zijn geen slan genkuil. Dat zijn schatkamer.. en klein manne tje hebben goud gevondenkijk licht stralen omhoog".-Ze bedachten zich niet lang. die twee. Hun ogen glommen van hebzucht en hun tahden knarsten van strijdlust. Ze kropen door het gat. lieten zich glijden en kwamen met een plof en triomfantelijk geschreeuw op de vloer van de schatkamer „Aha", gilden ze: „Wij juist op tijd Jij óns nu niet meer ontkomen zullen, witman. Wij jou inblikken en schat meenemen!" ..Goedenmid- dag", mompelde ik verschrikt: „Zoeken jullie iets!" MEVROUW, KOPEN WE DEZE WEEK OP DE KEUZE BON 7 VRAAG NIET NAAR DE BEKENDE WEG NATUURLIJK PUDDING VANCALVE NEEM HET ZEKERE VÓÓR HET ONZEKERE EN KIES OOK HIER HET

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 4