DAGBLAD VOOR AMERSFOORT, „Actie-comité's'nemen macht over in Tsjecho Slowakije Over goed, kwaad en recht Benesj spreekt heden Ook voor rentetrekkers een kinderbijslagregeling Millioenen turven liggen op de Drentse veenplaatsen Goede gaven uit Indonesië Spijsolie in Mei Sneltrein ramt hotel in Waedensivil U.S.A. wil overleg der Grote Vijf C VANDAAG... J Woensdag 25 Februari 1948 Achtste jaargang, No. 954 Opgericht door de Stichting „Het Parool" - Giro 510330. Bank: Rotterdamsche Bank. Postbus 9 Abonnements prijs 31 cent p. w. of f 4.~ p. kw. Losse nurftmers 10 cent Uitgave: N.V. De Nieuwe Pers Redactie en Administratie: Snouckaertlaan 7, Amersfoort. Telefoon redactie 4291. Telefoon administratie 6235. Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDE R. Het beeld dat de crisis in Tsjechoslowakije in de afgelopen vierentwintig uur vertoonde, was dat van een toenadering tussen de linkse elementen in de sociaaldemocratische partij en de com munisten. De spanning is intussen echter nog verhoogd doordat ie communisten via „actie-comité's" waarin echter ook sociaal-*» democraten toetreden op tal van plaatsen in het land de macht lan zich getrokken hebben. Oppositieleiders zeiden gisteren dat Gottwald, de communistische premier bij zijn greep naar de macht ïlke schijn van wettigheid heeft afgelegd. President Benesj zal vanavond een radioboodschap tot het Tsjechoslowaakse volk richten. Voordien zal de president Gottwald ontvangen, bij welke gelegenheid de communistische premier hem waarschijnlijk zijn lijst met nieuwe ministers zal voorleggen. Gottwald zou zijn kabinet nage noeg gereed hebben en dit in ulti matieve vorm aan de president wil len voorleggen. Alle topfuncties in deze regering zouden worden be-6 kleed door communisten, terwijl ook linkse sociaal-democraten en verder dissidente leden van de na tionale socialistische partij en de volkspartijen er in zitting zouden hebben. Van de nationale socialistische partij waren gisteren ruim honderd leden gearresteerd en van de katho lieke volksparten dertig. Commu nistische actie-comité's hebben de ministeries van overzeese handel en posterijen overgenomen. Symbolische staking De vakverenigingen hebben gis teren van twaalf tot één uur sym bolisch gestaakt om steun te geven aan Gottwalds eisen tot een mar xistische regering en uitbreiding van de nationalisatie. Communisten en sociaal-democraten behoorden tot de ondertekenaars van een ver klaring die gisteren door radio Praag werd uitgezonden en waarin op samenwerking dezer beide par tijen werd aangedrongen. Een van de ondertekenaars was Fierlinger, de voormalige plaatsvervangende premier die sociaal-democraat is. „Zonder samenwerking van onze partijen kan de democratie in ons land niet blijven bestaan. De tegen standers trachten deze te verstoren en zij zouden daarbij zelfs tot anti- Sowjetneigingingen kunnen ver vallen", heette het in de verkla ring. Complot „ontdekt" Een kapitein van de staf der po litie, twee parlementsleden en een jeugdleider van de nationale socia listische partij zijn gearresteerd om dat zij aldus de bekendmaking van het communistische ministerie van binnenlandse zaken betrok ken zijn bij voorbereidingen voor een gewapende opstand in Praag. In een wijkgebouw van die partij zou een wapendepot zijn gevonden. De toestand in het land is ver ward. Ook in Bratislava, de hoofd stad van Slowakije hebb,en de com munisten onder Husak de macht aan zich getrokken door het minis terie van binnenlandse zaken over te nemen (Slowakije heeft 'ri min of meer autonoom kabinet binnen de Tsjechoslowaakse republiek), maar overigens komt er weinig duidelijk nieuws uit de Oostelijke helft van het land doordat de telefoonverbin dingen tussen Praag en Bratislava verbroken zijn. Telexverbindingen tussen de twee steden waren giste ren wel intact, maar alleen voor de Marxistische bladen. „Weest op Uw hoede" Generaal Ludvik Svoboda, de mi nister van nationale defensie, richt te per radio de waërschuwing tot het leger: „Weest op Uw hoede voor buitenlandse spionnen, hun bin nenlandse helpers en degenen, die zich in hun gesprekken tegen de Sowjet-Unie richten". In het gehele land is de politie controle verscherpt en dc grensbe waking versterkt. In Praag zijn tal van niet-communistische bladen niet verschenen doordat zetters weigerden, tegen Gottwald gerichte artikelen te zetten. De Amerikaanse autoriteiten in Duitsland hebben de reizen van Amerikaanse soldaten naar Tsje choslowakije stopgezet. ATO,-dienst op Praag gaat normaal door In verband met de geruchten, dat de Tsjecho-Slowaakse grenzen ook voor buitenlanders hermetisch gesloten zouden zijn, hebben wij ons tot de directie van de „ATO" gewend, wier wag?-«s iedere dag naar Praag vertrékken of daarvan terug keren. De „ATÖ"-directie deelde ons mede, dat het transport- verkeer met Tsjecho-Slowakije tot dusverre normaal doorgang vindt. Haar chauffeurs hebben nog geen enkele moeilijkheid ondervonden. „Ameland" vaart weer De barkas „Ameland" heeft de dienst op het eiland waarvan zij de naam draagt Maandag hervat. Er was veel drijfijs in het vaar water, daarom konden geen passa giers worden meegenomen. Er werd echter een flinke partij vrachtgoederen naar het eiland gebracht. Een vliegtuig bracht twee passagiers: de helicoptère bracht en haalde de post. Nieuw wetsontwerp ingediend: Zelfde prestaties als die der bestaande wet Voor de invaliditeits-rentetrek- kers, die tot nog toe buiten de wer king van de Kinderbijslagwet vie len, moet naar de mening van de Ministers van Sociale Zaken en Fi nanciën een afzonderliike regeling worden getroffen. Daarom hebben zii dezer dagen een desbetreffend wetsontwerp ingediend. Aan de me morie van Tóelichting ontlenen wij het volgende: In plaats van de Kinderbijslag wet uit te breiden tot de Invalidl- teitsrentetrekkers hebben de Minis ters gemeend voor deze categorié eeu afzonderliike kinderbiislagrege- ling te moeten treffen. Die regeling staat wel is waar los van die. ver vat in de Kinderbijslagwet, doch haar prestaties zbn analoog aan die der genoemde wet. De ministers hebben voorts deze regeling niet beperkt tot de invaliditeitsrente- trekkers, doch haar mede uitge strekt tot diegenen, die in het ee- npt zijn van een ouderdomsrente krachtens de Invaliditeitswet, als mede onder zekere beperking tot de kinderen, die een wezenrente genie ten. De kosten van de voorgestelde 503e STAATSLOTERIJ, 3e KLASSE, 2e LIJST Hoge prijzen: f 25.000 15412 f 1500 8058 f 1000 4203 7968 13027 21917 f 400 3397 f 20fT— 14543 f 100 -- 4114 6373 11543 12661 15917 17643 Weerbericht WEINIG VERANDERING Weersverwachting, geldig tot Donderdagavond: Heldere nacht met lichte tot matige vorst. Overdag zonnig droog weer en tem peratuur in de namiddag oplopend tot even boven het vriespunt. Tijdelijk vrtf krachtige Oostelijke wind. 26 Febr.: Zon op 7 35; onder 18.12. Maan op 20.47; onder 8.41, regeling, welke door deskundigen geraamd zijn op een bedrag van 11 millioen gulden, komen ten laste van de staat. Zii zullen, evenals de kosten, verbonden aan het ontwerp van wet tot aanvulling van de In- validiteits- en Weduwenrenten, be streden kunnen worden uit de op brengst van de vereveningsheffing. Naar de mening van de Ministers bestaat er over het algemeen niet voldoende aanleiding aan de ge huwde vrouw-rentetrekker recht op kinderbijslag toe te kennen. Meest al toch zal haar man werken en als arbeider in de zin der Kinderbii- slagwet kinderbiislag krachtens die wet ontvangen. Is de man eveneens in het genot van invaliditeitsrente. dan zal hü zelf kinderbiislag inge volge de onderhavige kinderbiislag- regeling ontvangen. Voor die geval len, waarin het gemis van kinder bijslag voor de gehuwde vrouw- rentetrekker onbillijk zal werken, zal ingevolge het bepaalde een voorziening kunnen worden getrof fen. Kinderen fot 16 jaar Het recht op wezenrente ingevol ge de Ongevallenwet 1921, de Land en Tuinbouwongevallenwet 1922 en de Zeeongevallenwet 1919 eindigt bij het bereiken van de 16-jarige leeftijd. Op dit tijdstip eindigt het recht op kinderbijslag eveneens, tenzij het betrokken kind nog het dagonderwijs volgt aan een inrich ting voor algemeen vormend of vakonderwijs. Recht op wezenrente krachtens de Invaliditeitswet be staat op grond van de bestaande bepalingen van genoemde wet tot de 14-jarige leeftijd is bereikt. Waar de kinderbiislag in eerste in stantie wordt verleend tot de be trokken kinderen de 16-jarige leef tijd hebben bereikt, hebben de mi nisters het wenselijk geacht in het kader van de thans voorgestelde regeling tevens over te gaan tot verhoging van de leeftijdsgrens voor 't recht op wezenrente krach tens dé Invaliditeitswet tot 16 iaar. Bii scheiding van tafel en bed en wanneer de echtgenoten duurzaam gescheiden leven, kan het wenseliik blijken de aan de man toekomende kinderbijslag geheel of gedeeltelijk aan de vrouw betaalbaar te doen stellen, n.l. wanneer deze laatsté met de feitelijke verzorging van de kinderen of van enige kinderen is belast Zweedse vrachtboot op zee verdwenen Een Zweedse vrachtboot, die 8 Februari uit de Poolse haven Stolp- munde is vertrokken met elf man aan, boord, is verdwenen. Vliegtui gen die nasporingen verrichtten hebben niets kunnen viDdén. Reeds eerder werd de verdwij ning gemeld van een ander Zweeds vrachtschip, de „Kine- kulle", dat op dezelfde datum uit Stolpmunde was vertrokken. Deze boot werd later geheel verlaten aan de Deense kust teruggevon den „De Kinekulle" had zeven man aan boord, waarvan nog geen spoor is ontdekt Er werden wel sporen van een begin van brand gevonden, maar de reddingssloep was nog aan boord. Vrouwenkle ren, aan boord gevonden, deden vermoeden dat een vrouw het schip had gecharterd voor een ontsnap ping uit Polen. Geen voorinlevering (Van onze Haagse redacteur) Een te elfder ure doorgevoerde* wijziging zal tot gevolg hebben dat dc aangekondigde aanwijzing van een voorinleveringsbon voor spijs olie niet zal doorgaan. Voor het publiek maakt dat echter niet veel verschil, want terwijl het aanvan kelijk in de bedoeling lag, de win keliers te bevoorraden overeen komstig het door hen overgelegde aantal voorinleveringsbonnen zal de bevoorrading geschieden evenals in December. In de eerste week van Mei zal dan een koopbon voor spijsolie worden aangewezen, het geen voor alle part j:r doch voor al voor de winkeliers een aanzien lijke vereenvoudiging zal beteke nen! Dr. Visser ambassadeur te Moskou Dr Ph. C. Visser, bekend als Karakoroemreiziger. thans gezant te Pretoria, zal worden benoemd als ambassadeur te Moskou. Niemand kan ze kopen, want de regering handhaaft een zinloos vervoersverbod Terwijl vele gezinnen reikhalzend uitzien naar een voorraadjes turf om het kolenrantsoen aan te vullen, liggen millioenen turven opgesta peld in de Drentse veenderijen en zij mogen niet verkocht worden, om dat de regering een vervoersverbod hééft afgekondigd. De verveners kunnen niet verder, want zij moeten hun voorraad verkopen om de nieuwe turfcampagne te kunnen financieren, en bovendien dreigt het werk belemmerd te worden omdat de türf-voorraad op de veenplaatsen in de weg staat. De verveners zijn zeer ontstemd over het beleid van de minister van economische zaken. Zij wijzen er echter op, dat de moeilijkheden wel formeel verband houden met de prijzenregeling huisbrandturf, maar feitelijk wordt bepaald door een conflict met de N.V. Purit te Klaziena- veen. Volgens de verveners heeft zich do zaak aldus toegedragen: Het vorige jaar gaf minister Huvsmans een prijsregeling voor turf, die in het algemeen zowel door afnemers, handelaren en producen ten bevredigend werd geacht. Met alle industrieën die turf gebruiken werd overeenstemming verkregen, behalve met de N.V. Purit. Aan déze fabriek werd dus geen turf meer geleverd. De Purit werkt echter voor de export, en in het belang van de deviezenpositie van ons land mocht het conflict met de ver veners niet tot stagnatie van de productie Ièiaen. Daarom kondigde de regering een ver voersverbod af en vorderde z\1 in October tien millioen turven voor deze fabriek. De zaak werd aanhangig ge maakt bjj de Haagse rechtbank, die het vorderingsbesluit ongedaan maakte, onder voorwaarde dat de verveners turf ter beschikking van de Purit zouden stellen. De verveners hebben toen in rui me mate turf aangeboden tegen de bepaalde prijs, maar de Purit wei gerde te kopen. Nieuwe complicatie Om een eind aan het conflict te maken hebben de verveners toen arbitrage voorgesteld, maar hun poging werd door kruist door een wijziging in de prijsregeling, waardoor de prijs met f 1.50 per duizend stuks zou moeten worden verminderd. Deze prijs achtten de verveners niet acceptabel. Na een protestver gadering in Klazieneveen hebben zij minister Van den Brink een te legram gezonden, waarin zii be zwaar maken tegen de nieuwe prijsregeling en de handhaving van het vervoersverbod. Zij wijzen erop dat de betrokkenen zware verlie zen lijden, de turf-productie wordt gestagneerd en de turf aan fabrie ken. handelaren en particulieren onthouden worden. Bij de minister is audiëntie aan gevraagd om met spoed een oplos sing te vinden. IN DE GROTE VRUCHTENKAS- SEN in de Betuwe staan de pruimen' bomen in volle bloei. Daar de bijen bij de heersende kou niet vliegen, moet de kweker de bloesems met een plu- meau bestuiven. De Bennekomse advocaat en pro cureur mr. Van der Deure. tegen wie een jaar gevangenisstraf was geëist wegens opzettelijke belas tingontduiking, is veroordeeld tot 6 maanden gevangenisstraf met af trek van preventieve hechtenis van 20 September 1947 af. Twintig reizigers werden ge dood en veertig gewond toen een overvolle trein met defecte rem- inrichting bij Wacdenswil aan het Meer van Zürich een helling af reed, en ontspoorde en tegen een hotel opbotste. Een ooggetuige van de ramp ver telde: „Alles ging zo snel dat men zich nauwelijks realiseerde welk een ramp zich voor onze ogen voltrok. Ik zag de trein met grote snel heid gierend naar beneden razen, recht op het huis aan. De passa giers keken uit de raampjes, maar niemand scheen zich bewust welk een ramp hen te wachten stond. De dikke cementen buffer aan het eind van de lijn werd als pa pier uiteengereten en naar alle richtingen verspreid, terwijl de trein nauwelijks vaart verloor. Toen sprong de locomotief ongeveer een meter de lucht in en ramde het drie verdie pingen hoge gebouw. Er ont stond een geweldige rookzuil en er sloegen hoge vlammen Voor vrede in Palestina Amerika heeft in de Veiligheids raad bU monde van Warren Austin voorgesteld, dat de vijf grote mo gendheden onmiddellijk besprekin gen zullen beginnen met de Ara bieren en Joden om het Palestijnse probleem tot oplossing te brengen. Dit overleg zal volgens Amerika gepleegd moeten worden over een eventuele UNO-politlemacht, die als opdracht moet hebben de vrede te bewaren, doch niet als doel moet hebben de verdeling van Pa lestina met geweld door te voeren. Columbia wilde een specfale zit ting van de UNO-Assemblée bij eenroepen om het verdelingsbe sluit van November 1947 te her zien en stelde voor dat de Veilig heidsraad de Grote Vijf zou vra gen de gezamenlijke actie te over wegen die nodig zou kunnen zijn om de bedreiging van het Midden Oosten weg te nemen en voorts zou de Raad Groot-Brittannië moe ten verzoeken de beëindiging van het mandaat en de terugtrekking van zijn troepen uit te stellen. Creech Jones de Britse minister van koloniën, heeft echter meege deeld dat Engeland bij zijn be sluit blijft: de troepen tegen 1 Aug. terug te trekken. (Het mandaat eindigt 15 Mei). Engeland versus Albanië voor Int. Gerechtshof Donderdag zal voor de eerste maal na de oorlog in het Haagse Vredespaleis een internationaal geschil worden behandeld: dat tus sen Groot-Brittannië en Albanië over de Korfoemijnen. Het geschil dateert van October 1946, toen twee Britse destroyers in het Kanaal van Corfoe in een mijnenveld kwamen. Vierenveer tig Britten werden bij de ontplof fingen gedood. 42 gewond De Veiligheidsraad verwees de zaak naar het Internationale Hof van Justitie, bij de behandeling in het begin van het vorige jaar. op, die terstond weer gedoofd werden door het neervallend puin. Ik rende naderbij en zag de passagiers naar buiten kruipen- Van alle kanten kreet noodge schrei op. Terstond waren politie en brandweer aanwezig om de eer ste hulp ter hand te nemen. Ver scheidene doden, die ik terstond langs de spoorbanen en de puin hopen zag liggen, waren deerlijk verminkt." Gebouw stortte in In het gebouw dat door de trein werd geramd bevonden zich op het ogenblik van de ramp slechts zes personen. Bij het horen van het schelfluitend geluid van de trein en het gedaver der wielen renden zij eerst naar de ramen om te zien wat er gebeurde, maar toen zij de trein in razende snelheid op het huis zagen afstormen trokken zij zich zo ver mogelijk in het huis terug. Een moeder was met haar drie kinderen Juist bij de achter muur op de tweede étage toen de trein het huis binnenliep en zij plotseling op de puinhopen van de trein en hun huis neerzagen. Zij moesten met brandladders naar beneden gehaald worden. Een be woner van het huis, die bij het na deren van de trein in paniek naar buiten wilde rennen kwam boven op de trein terecht en werd met enkele verwondingen opgenomen. De vernielde wagons zijn thans uit de puinhopen van het huis vrij gemaakt, doch de locomotief moet blijven staan, daar anders de ach termuur van het huis eveneens in elkaar zal zakken. Onder de loco motief ligt het lijk van een twintig jarig Italiaans meisje, dat op het ogenblik van de ramp het geramde huis passeerde en totaal verminkt werd. Vertrouwensvotum voor Schuman CGT kondigt nieuwe i looneisen aan De Franse nationale vergadering heeft gisteren met 291 tegen 268 stemmen haar vertrouwen uitgespro- ken in de regering Schuman (de ver trouwenskwestie was gesteld naar aanleiding van de verwerping van een wetsontwerp tot vergoeding van de ingeleverde vijfduizend franc bil jetten). maar nieuwe wolken pak ken zich samen nu de CGT heeft aangekondigd, dat zij nieuwe loon eisen zal stellen in de vorm van een eis tot verhoging van het minimum loon dat nu 10.500 frs. bedraagt tot 12.900 frs. per maand. NAAR WIJZIGING VAN FRANCO'S KABINET Koers: plan-Marshall Volgens United Press overweegt Franco een kabinetswijziging waar door de Spaanse regering zou wor den bezield door een „nieuwe geest" en in staat zou zijn in enigs zins nauwere harmonie te werken met de na-oorlogse politieke en economische ontwikkelingen in West-Europa. Franco zou Bias Perez Gonzalez, een van zijn fanatieke aanhangers, willen benoemen tot vice-president als hoofd van de regering, Gonza lez zou dan direct aan Franco ver antwoording schuldig zijn. Het streven van de nieuwe regering zal volgens U.P. gericht zijn op Span- je's eventuele toetreding tot het plan Marshall. Nederlanders waren bij de Wehrmacht Na"c»r wij van het informatie bureau van het Ned. Roode Kruis vernemen, is het vrijwel komen vast te staan, dat de 41 Nederlan ders, die volgens een Duits ex- krijgsgevangene in een Russisch kamp bij Odessa verblijf houden, geassocieerd zijn geweest met de Duitse Wehrmacht. Onder hen zou den zich voormalige leden van de O.T., N.S.K.K. en zelfs S.S.-ers be vinden. Volgens gegevens waar over het Roode Kruis beschikt, is P. de. Graaf, wiens naam genoemd werd in verband met de verblijf plaats van deze 41 Nederlanders, „Pantzergrenadier" geweest. Reeds in 1944 zou zijn familie hebben ge weten, dat hun zoon bij de S.S. diende. De Hollandse dr. Kremer, van wie tevens gesproken werd, is ge bleken een Duitser te zijn. Toen het vorig jaar velen in Indonesië een pakketje uit Nederland hadden ontvangen, rees bij hen de gedachte, als uiting van erkentelijk heid iets naar het moederland te zenden. Hierbij rezen zoals te ver wachten was diverse moeilijkheden. Van de zijde der in Indië geves tigde producenten en fabrikanten ondervond men echter zeer veel mede werking, met als resultaat, dat op 25 Januari het ss „Kedoe" in Rotter dam aankwam met een lading van 450 ton goederen bestemd voor de familie van in Indonesië verblijf houdende militairen. Begin uitreiking Niwin-paketten Een soldaat in Indonesië kon voor f 3.50 een adres kopen. Deze kwamen per luchtpost naar Neder land. De bijbehorende goederen ar riveerden met de „Kedoe". Er moest echter eerst nog heel wat werk verzet worden, voor met de distributie van de pakketten be gonnen kon worden. Het vet en de zeep werden ver voerd als olie, die hier werd ver werkt. De suiker werd geraffi neerd; de koffie gebrand; de thee gemêleerd. Verder moest alles wor den afgewogen, geregistreerd, inge pakt en nog enige noodzakelijke be werkingen ondergaan. Er werd evenwel in zeer snel tempo gewerkt, met als gevolg, dat heden met de ver deling van de pakketten begon nen kon worden. Binnen zeer korte tijd is alles gebeurd. Zeer veel is te danken aan de Cen trale der Nederlandse Ver bruikscoöperaties te Rotterdam Wij lazen in „Het Pai-ool": De twintigjarige Amsterdamse onderwijzer Henri Bierman staat te Leeuwarden voor de Krijgsraad te recht, omdat hij, gedreven door ge wetensbezwaren, dienst geweigerd heeft. Bij het verhoor, op 5 Decem ber 1947, ontspint zich het volgende gesprek. President: Je bent onderwijzer hoe lang? Bierman: Ik was drie maanden werkzaam, toen ik in militaire dienst moest opkomen. President: Welke klassen heb je gehad? Bierman: Eerst de kleintjes, later ook de hoogste klassen. President: Kon je orde houden? Bierman: Ja. Ik heb geen last ge had van wanorde. President: Heb je veel moeten straffen? Bierman: Ik straf helemaal niet. President: Maar als een jongen nu lastig is? Bierman: Dan ga ik met hem praten en geef hem extra werk. President: Maar als dat niet helpt? Bierman: Dan laat ik hem nablij ven. en bespreek de dingen met hem apart, en dan zoeken we samen naar de oorzaak President: Maar als dat nu niet helpt9 Bierman: Dan ga ik met de ouders praten. President: Maar als dat nu niet helpt? Bierman: Dan denk ik dat ik met het hoofd ga praten. President: En als het hoofd je nu opdraagt de jongen een draai om zijn oren te geven, doe je dat dan? Bierman: Neen, ik straf niet. President: Dan kon het wel eens zijn, dat jij voor onderwijzer niet deugt! Hoewel wij slechts ongaarne met een luitenant-kolonel, president van een Krijgsraad te velde- Noord, van mening verschillen, dient hier opge merkt te worden, dat volgens art. 9 van de instructie voor het onder wijzend personeel van de openbare lagere scholen lichamelijke straffen verboden zijn. Het „jij" en „jou", dat de president meent zich te kun nen veroorloven, veronderstelt een verhouding van meerdere en min dere. Het is voor ons duidelijk, wie hier de meerdere en wie de min dere was. Het verhoor gaat verder, en wij kunnen niet nalaten, er nog een fragment aan te ontlenen. President: Je bent nog maar een jeugdig knaapje, maar je weet al. wat goed en kwaad is. Is dat niet wat voorbarig? Bierman: Ik weet heel goed, dat ik pas aan het begin sta. maar ik kan hier nu eenmaal niet anders. Mijn geweten President: Dat hebben we nu al meer gehoord. Een lid van de Krijgsraad: Je kunt je toch niet buiten de maat schappij stellen? Je kunt toch niet betwisten, dat wij onze vrijheid danken ana militaire acties9 Bierman: Dat ontken ik niet. Maar ik acht dit middel ontoelaat baar. Er zijn ook andere middelen denkbaar en zij worden ook in practijk gebracht. Gandhi bijvoor beeld Krijgsraad: Gandhi! Dat is een mooi voorbeeld! Moet je zien hoe ze in India me$ elkander vechten. Vooral de eerste opmerking van de president is merkwaardig. Het zou „voorbarig" zijn, dat twin tigjarige knaapjes reeds weten wat goed en kwaad is. De president keert zich daarmee rechtstreeks tegen de wet. in dit geval de Dienst- weigeringswet, die het de dienst plichtigen mogelijk maakt, vrijstel ling van militaire ^dienst te verzoe ken wegens gewetensbezwaren. Hoe zou men gewetensbezwaren kunnen hebben, zonder goed en kv.-aad te kunnen onderscheiden? Vrijwel alle dienstplichtigen zijn knaapjes van twintig jaar. De gewetensbezwaren van Bier man zijn onderzocht, de^bevoegde commissie heeft ze onvoldoende be vonden en Bierman is veroordeeld tot drie iaar gevangenisstraf Wij laten in het midden, dat de notulen van het verhoor, dat de commissie aan Bierman afnam, een indruk na laten van onbegrip, ongenéigdheid tot begrijpen en misplaatste zake lijkheid. De straf zelf drie jaar voor een jongen, die uit de oorlog een weerzin tegen geweld heeft overgehouden laten wij eveneens onbesproken. Waar wij op wijzen willen, dat is op de b ij k o m e n- d e straf. Aan Bierman werd voor acht jaar de bevoegdheid ontno men om een onderwijsfunctie te be kleden. Door een president, die de methode van „sla er op" (ook?) tegenover leerlingen nog zo gek niet vindt. Door een Krijgsraad, die de moed heeft om Gandhi sarcas tisch een „mooi voorbeeld' te noe men Het is niet eenvoudig om tegenover een twintigjarig knaapje iets van zijn krijgshaftigheid af te leggen en een paar uur lang gewoon menselijk te zijn! Formeel-juridisch heeft een krijgsraad de bevoegdheid, een jon geman, die naai' de getuigen ver klaren, geknipt is voor het onder wijzerschap! daar voor acht jaar van uit te sluiten. Maar een vopnis als dit is in ons land nooit eerder geveld' Terecht want waar blij ven wij, als een president, die blijk geeft niets te begrijpen en te weten van wat het betekent, opvoeder der jeugd te zijn, zich zó te buiten kan gaan? Waaróm mag Bierman acht jaar lang geen onderwijzer zijn? Omdat hij ..de wetten des lands niet eer biedigt", zegt het vonnis. Maar ook de Dienstwei gerings wet behoort tot de wetten des lands en een verzoek om revisie van de uitspraak dei- adviescommissie (in zake de gewe tensbezwaren) is in behandeling. In afwachting daarvan spreekt de krijgsraad d i t vonnis uit men heeft er blijkbaar haast mee, want andere krijgsraden plegen de zaak óp te schotsen totdat het verzoek om revisie is afgehandeld. Dit vonnis moge dan ,,in overeen stemming zyn met de wetten aes lands" maar is het recht? die de goederen heeft verwerkt en ook meer dan de helft van de pakketten zal bezorgen. De rest doet de P.T.T. Als de verwachtingen juist zijn, zal men binnen twee weken met de distributie gereed zijn. Dan zullen 100.000 pakjes zijn verdeeld. Ieder pakket bevat een kilogram suiker, anderhalf pond koffie, twee ons thee, een kilo rijst, twee ons vet, een stuk toiletzeep en een ons mus kaatnoten. Wat het aantal betreft, gaat Am sterdam aan de kop met achtdui zend stuks pakketten, dan volgt Den Haag met zevenduizend. Hier na komt Rotterdam met zesdui zend stuks. Diegenen, die familie of vrienden hebben in Indonesië, kunnen dus zeer binnenkort hun pakje per post ontvangen of afhalen in een der winkels van de Haka. Hoewel oorspronkelijk bedoeld als Kerstzending en daarna Nieuw jaarspakket genoemd, zou men het nu wel haast een Paasgeschenk kunnen noemen. Zo nauw zal men het echter wel niet nemen. De vele gelukkigen zullen toch wel buiten gewoon verheugd zijn met het pak ketje, dat wel laat is, doch daarom misschien juist des te beter ver zorgd. Twee en een half jaar geëist tegen „hartenjager" Voor de Arnhemse rechtbank stond terecht de huwelijkszwende laar in het groot en „UNO-agent", de 32-jarige Nederlandse techni cus, die o.rh. een meisje uit Velp oplichtte voor f 20.000.—. Er was hem slechts de oplichting voor f *14.000.ten laste geiegd, daar dit het enige bedrag was, waar voor hij een schuldbekentenis had getekend en welk geld moest die nen om de overtocht naar Amerika te betalen. De officier van Justitie vroeg een gevangenisstraf van twee jaar en zes maanden; de ver dediger verzocht de rechtbank een psychiatrisch onderzoek in te stel len. Uitspraak over 14 dagep. Zes jaar gevangenisstraf voor vergiftiging Engelina L., aan wie ten laste is gelegd dat zij in Wierden haar echtgenoot met rattenkruit heeft vergiftigd, werd door de recht bank te Almelo veroordeeld tot zes jaar gevangenisstraf met af trek. Zij zal ter beschikking van de regering worden gesteld. De eis was 12 jaar met aftrek.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 1