DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Vierentwintig ministers, van wie twaalf communisten Minister Witteman speelde simultaan en... Geboorte-uur van het verzet op Waterlooplein herdacht Honderd procent toeslag op invaliditeitsrenten President Benesj' radiorede tot hedenavond uitgesteld Bewindsman weet wat hij wil BONNENLIJST Gezinstoeslag van f 35 per maand, verder ook kinderbijslag Donderdag 26 Februari 1948 Achtste jaargai^, No. 955 Opgericht door de Stichting „Het Parool" - Giro 510330. Bank: Rotterdamsche Bank. Postbus 9 Abonnements prijs 31 cent p. w. of 4.— p. kw. Losse nummers 10 cent Uitgave: N.V. De Nieuwe Pers Redactie en Administratie: Snouckaertlaan Amersfoort. Telefoon redactie 4291. Telefoon administratie 6235. Directeur-Hoofdredacteur: T J. DE BOORDE R. GOTTWALD PRESENTEERT ZIJN REGERING: Tsjechoslowakije heeft een nieuwe regering, gevormd door de communist Gottwald en bestaande uit 24 leden. Twaalf van hen behoren tot de communistische partij, de andere ministers zijn sociaaldemocraten (4), nationale socialisten (2), leden van de Katholieke Volkspartij (2), een lid van de Slowaakse partij van de vrijheid, een Slowaakse democraat en twee partijlozen. Tot de laatsten behoort Jan Masaryk, die minister van buitenlandse zaken is gebleven. In communistische handen zijn de ministeries van buitenlandse handel, binnenlandse zaken, finan ciën, volksopvoeding, justitie, voor lichting, binnenlandse handel en landbouw, Gottwald en twee vice- premiers zijn communist en Masa- ryks ..tweede man", de onderminis ter van buitenlandse zaken even eens. De sociaal-democraten bezet ten industrie (Fierlinger), voedsel voorziening, sociaal welzijn en een vicepremier-post. Technische orde ning en Posterijen zijn in handen van nationale socialisten, katholiek zijn de ministers van gezondheid en transport, het ministerie van natio nale verdediging is evenals dat van buitenlandse zaken in handen van een partijloze. Het ministerie van nationale verdediging heeft een Slowaaks-democratische ondermi nister: de Slowaakse partij van de vrijheid beheert het ministerie voor de unificatie. President Benesj heeft de radiorede die hij gisteravond tot het Tsjechische volk zou houden, uitgesteld. Hij zal nu hedenavond spreken. Gottwald, die gisteren in de loop van de dag een onderhoud had met Benesj, tijdens hetwelk de presi dent gezwicht is voor de eisen van de communist, sprak gisteravond tot een menigte, die op het Wen- ceslasplein in Praag verzameld was. „De reactie die een beslissende slag tegen onze volksdemocratie beraamde, is vernietigd" zei hij. „Het duurde enige tijd, voordat president Benesj de noodzakelijk heid van deze maatregelen besefte", vervolgde de/premier, die zei dat hij er Benesj dankbaar voor was, dat deze de wil van het volk had gerespecteerd, zelfs in de zaken, die hij persoonlijk moeilijk vond te aanvaarden. Gottwald riep het volk op de arbeid te hervatten om het tweejarenplan te realiseren. Nieuwe orde De nieuw gevormde „actie-coml- té's" zijn gisteren meer op d:eef ge komen. De fabrieken werken thans onder de nieuwe orde, volgens wel ke arbeiders die tegenstanders van het regime zijn, zonder recht van beroep kunnen worden ontslagen. De Amerikaanse ministeries van buitenlandse zaken en oorlog over wegen de publicatie van geheime oorlogs-documenten, waaruit zou blijken dat een verzoek van de Sowjet-Unie oorzaak was van het feit dat de Amerikaanse legers geen direct aandeel hebben gehad in de bevrijding van Tsjechoslowakije. WEER EEN COMPLOT ONTDEKT Het Tsjechoslowaakse ministerie van binnenlandse zaken heeft de ontdekking bekendgemaakt van een nieuw complot, waarbij verte genwoordigers van Westelijke mo gendheden betrokken zouden zijn. De Tsjechoslowaakse grens is gesloten voor uit het land reizende onderdanen van het land. Buiten landers hebben een speciale ver gunning nodig. In de laatste 48 uur zijn slechts 18 buitenlanders op wettige wijze het land uit gekomen. Tien van hen waren, volgens een medede ling van het Amerikaanse hoofd kwartier in Duitsland, Neder landse diplomaten. Een ander bericht uit Washington maakt melding van het uitgestelde vertrek van een missie van de We reldbank. Deze missie zou gisteren naar Praag zijn vertrokken om de Tsjechoslowaajcse aanvraag voor een lening van 350 millioen dollar te onderzoeken. De lening was aan gevraagd om het tweejarenplan te financieren. Ferenc Nagy, de vroe gere Hongaarse minister-president die in Washington verblijft, heeft daar gezegd dat, na de bolsjewise- ring van Tsjechoslowakije, Oosten rijk, Italië en Frankrijk op het pro gramma staan. Hij verwachtte deze zomer een Russische poging om de regeringen van deze drie landen omver te werpen. Arabische troepen in Galilea aangekomen Twee Joodse convooien aangevallen Honderd vrachtauto's met Arabi sche strijders en uitrusting zijn Dinsdag uit Syrië en Transjordanic in Palestina binnengekomen, aldus woidt van Arabische zijde meege deeld. De troepen hadden machinege weren, mortieren en springstoffen bij zich. Zij verzamelden zich in de heuvels van Galilea. Daar worden op» het ogenblik duizenden Arabie ren militair geoefend. Een groot Joods convooi is tus sen Jeruzalem en Tel Aviv over vallen door enige honderden Ara bieren. Het werd begeleid door leden van de Joodse verzetsgroep Haganch. Britse troepen snelden het convooi te hulp en stelden het in staat veilig de plaats van be stemming te bereiken. Tussen Lydda en Gazza werd een ander Joods convooi door Arabie ren overvallen. Een aantal Arabie ren en Joden zijn gedood of ge wond. In de Veiligheidsraad heeft de Amerikaanse vertegenwoordiger Austin voorgesteld dat een com missie, bestaahde uit de vijf per manente leden van de Raad, zich over Palestina zou beraden. De Grote Vijf zouden aanbeve lingen moeten doen "oor door de Raad te ondernemen acties en be sprekingen moeten voeren met de commissie voor Palestina, met Groot-Brittannië en met de verte genwoordigers van Joden en Ara bieren over de ten-uitvoer-legging van het verdeelplan. Op het Centraalstation te Utrecht had gistermiddag een botsing plaats tussen een locomotief en een motorloc, waar uit ernstige stagnatie in het treinver keer ontstond. won over hele linie in Eerste Kamer (Van oiye parlementaire redacteur) Minister Witteman vergeleek zich gistermiddag in de Eerste Kamer met een simultaanspeler toen hjj de sprekers bij de begroting van Binnen landse Zaken beantwoordde en hij verklaarde bjj voorbaat, dat hij bereid was aan enkele borden met remise genoegen te nemen. Doch al mag de bewindsman bij de „vluggertjes" die h\j behandelde in een tempo, waarop iedere simultaanspeler van professie jaloers zou zijn geweest voor stukkenoffers niet teruggedeinsd z\jn, het eind was toch, dat hij, met zwart, spelend, alle witte koninginnen van de borden had weg gevaagd en met een prachtige score naar huis kon gaan. dig een wet tot regeling van deze materie in behandeling zal komen. Doch hij hield vast aan de tegen woordige opzet, waarbij achthon derd kleine gemeenten rijkspolitie hebben en niet als vroeger gemeen tepolitie. Geen slecht figuur Dat de verhoging van de ambte naarssalarissen zo'n slecht figuur zou maken naast de verhoging der industrieionen, ontkende de minis ter. Tegenover de 45 pet, stijging der ambtenaarssalarissen, door enke le sprekers genoemd, stelde hij, dat het gras der ambtenaren 67 pet. is vooruitgegaan, waarbij geen reke ning is gehouden met d^kindertoe- slag. Intussen is overeentsemming tus sen de regering en de salariscom missie over de technische herzie ning te verwachten en zal deze met terugwerkende kracht tot 1 Janu ari over enige maanden stellig tot stand zijn gekomen. Het herstel van het normale Ge organiseerd Overleg krijgt binnen kort haar beslag, doch de EVC zal daarbij niet van de partij zijn, want de minister is het in dit opzicht eens met zijn voorganger. Voor de burgemeesters, wier sa larissen veel te wensen overlaten, liet de minister een hoopvol licht gloren door zijn mededeling, dat de commissie De Quay binnenkort haar rapport over deze materie ge reed zal hebben. De begroting werd zonder hoof delijke stemming goedgekeurd. Het is wel duidelijk gebleken, dat hij in het kabinet een der minis ters is, die zijn zaken kent en vol komen weet wat hij wil. Daaren boven bezit hij de gave om een lasr tig gezelschap, als de Eerste Kamer van nature is, velerlei tegemoetko mingen te betonen, waarvan men pas later merkt, dat ze toch niet zoveel om het lijf hadden als op het eerste gezicht leek. En als het moet, weet hij ook voet bij stuk te hou den. In de Tweede Kamer heeft hij omtrent de Zondagsheiliging en het zedenbederf gezegd, dat grote ver draagzaamheid op dit punt raad zaam is bij een zo heterogene sa menstelling der bevolking. En of schoon de heer Hommes (A.R.) hem bestookte met citaten uit re devoeringen van het Katholieke Tweede Kamerlid Maenen, die het met de anti-revolutionnairen won derwel eens was, week de minister geen duimbreed en hief, evenals in de Tweede Kamer, waarschuwend zijn finger op ten opzichte van overheidsmaatregelen, waarop werd aangedrongen. Autonomie der gemeenten Bijna alle sprekers hadden het opgenomen voor de autonomie der Gemeenten en gewaarschuwd tegen te stringent ingrijpen van de cen trale Overheid. Doch de bewinds man meende, dat gemeentelijke autonomie geen sleutel is. waarme de men alle staatkundige vraag stukken kan oplossen, en dat het algemeen belang van de Staat zal moeten prevaleren boven een kost baar goed als de gemeentelijke autonomie, wanneer de financiële toestand van het land in het geding is. Bovendien was hij overtuigd, dat de nieuwe wet noodvoorziening ge meentelijke financiën aan vele bezwaren tegemoetkomt, al kan de Gemeenten geen grotere vrijheid worden gepermitteerd dan met het oog op de toestand van 's lands fi nanciën verantwoord is. Tegenover de klachten over de opvoering van de vermakelijk heidsbelasting op last van de cen trale Overheid voerde hij aan, dat als de gemeenten zelf tijdig hadden ingezien, dat uit deze belasting veel meer te halen is, de dwang achter wege had kunnen blijven. Met het politievraagstuk hield de minister zich slechts kort bezig, omdat spoe- Het Roemeense parlement heeft gisteravond een wet aanvaard, waarbij het zichzelf ontbindt en te gen 28 Maart verkiezingen voor ae nieuwe Nationale Vergadering uit schrijft. Het nieuwe parlement zal 6 April voor het eerst bijeenkomen OP HET WATERLOOPLEIN te Amsterdam is een toorts opgericht, in verband met de herdenking van dé Februaristaking in 1941. Alle politieke partijen zullen bij het herdenken van het geboorte-uur van het Nationale Verzet vertegenwoordigd zijn. Moeilijkheden in Bandoeng Gisteren werd verwacht, dat de pro-republikeinse deelnemers aan de West-Java conferentie (27 van de 100) vandaag de vergadering te Bandoeng zouden verlaten als re actie tegen het verhinderen van hun pogingen om te voorkomen dat West-Java een volledige nega ra wordt voordat het plebisciet is gehouden. Op de gisteren gehouden zitting van Hilman Djajadiningrat, de Recomba voor West-Java. Hierin wordt gezegd, dat de tweede West- Java-conferentie in December reeds beslist had. dat dit gebied een negara zou worden. Nadat de voorzitter de benoeming had aan gekondigd van een' commissie die zich tot de Recomba moet richten met het verzoek de conferentie tot voorlopig parlement van West- Java te verklaren, verdaagde hij de zitting op abrupte wijze. Een poging van een pro-republikeinse afgevaardigde om het woord te krijgen, werd genegeerd. De Nederlanders beweren, dat deze derde West-Java conferentie slechts de laatste hand legt aan een reeds voor de Renville-over- cenkomst getroffen regeling. Van de zijde der Republiek wordt even wel heftige actie gevoerd om te voorkomen dat West-Java een ne gara wordt. Dit is in strijd met de Renville-overeenkomst, zegt Djog- ja, die vooruitlopen op de politieke overeenkomst verbiedt. Djogju heeft zich in dit verband reeds ge wend tot de Commissie van Goede Diensten. In Maart conferentie der „Zestien" Groot-Brittannië en Frank rijk zullen binnenkort de zes tien aan het plan-Marshall deelnemende landen uitnodi gen voor een conferentie, die waarschijnlijk in de week na 15 Maart te Parijs zal worden gehouden. De conferentie zal kort zijn. De agenda omvat: de vooruitgang in de samenwerking der betrokken landen sedert de eerste conferen tie, de rapporten van dc technische commissies en de instelling van een permanente organisatie die de Amerikaanse hulp in de vereiste banen zai leiden over het plan- Marshall. De conferentie van vakvereni gingen, georganiseerd door de Brit se T.U.C. en de vakbonden van Benelux, zal op 9 en 10 Maart in Londen gehouden worden. De Franse C.G.T. en het Italiaanse vakverbond hebben nog niets van zich laten horen; de andere uitge nodigde vakcentrales hfebben hun medewerking toegezegd. De conferentie van socialistische partijen, georganiseerd door de Labour-par tij, wordt 21 en 22 Maart in Londen gehouden. Blijvend monument ter herinnering aan de staking van Februari 1941 op komst Twintigduizend Amsterdammers herdachten Woensdagmiddag het geboorteuur van het Nederlandse verzet, dc staking van Februari 1941. Voor het tijdelijke monument oen zuil die een gasvlam draagt, hiel den twee oud-B.S.ers de wacht. Een grijs schild vermeldde de namm van de zeven eerste slachtoffers der Duitsej-eprcssailles: Eyl, Schü- tlnga. Halfstok wapperden de vlaggen: de Nederlandse en de Amster damse. de laatste met het devies dat de Koningin de hoofdstad ver- venschuurdcr, Cocnradl, Hellendoorn. Van Waert, Van Weesel en Hot- leende „Heldhaftigheid. Vastberadenheid. Barmhartigheid". d'Ailly. De burgemeester, mr, noemde in zijn herdenkingsrede de Februaristaking de eerste algeme ne openbaring van het Nederlands verzet tegen de beestachtige wijze waarop de* Duitse onderdrukker tegen de bevolking optrad. Hij herinnerde er aan hoe Amsterdam aanvankelijk bij de komst der tal rijke SD-ers die hier de maatre gelen tegen de Joden ten uitvoer moesten leggen volkomen verbijs terd was. Maar spoedig werd in de stad het verzet levend en werd de massale staking ingezet die wel dra de blik van de gehele wereld naar de Nederlandse hoofdstad trok. De staking werd bloedig onder drukt, zo vervolgde de burgemees ter. en er volgden wrede straffen, maar de begonnen strijd schraagde het verzet van hen, die niet ver saagden. Alle partijen Vertegenwoordigers van alle po litieke partijen voerden bij deze herdenking het woord. R. Th. J. Ie Cnvelier sprak voor de V.V.D., H. Gortzak voor de C.P.N., Th. D. J. M. Koersen voor de K.V.P., J. G. Suurhoff voor de P.v.d. A. en A. in 't Veld voor de A.T. en C.H. In zijn slotwoord maakte de burgemeester bekend, dat het gemeentebestuur overweegt op het Waterlooplein een blijvend monument te doen plaatsen. De Amsterdamse diamantbe werkers hebben voor dit doel reeds een geldbedrag aange boden. Talrijke vooraanstaande perso nen uit het voormalige verzet, vele gen.eenteraadsleden en het gehele college van B. en W. (behalve wethouder Frarke, die door ziekte verhinderd was) woonden de plechtigheid bij. Verzetsman zat tien maanden in Vught Adriaan Theuns, 55-jarige w( genbóuwkundige te Bergen op Zdbm, verdacht van collaboratie, is door het Bredase Tribunaal van alle smetten vrij verklaard. Hij was een belangrijk illegaal werker, maar had desondanks na de bevrij ding tien maanden in Vught geze ten, en thans was er nog een zaak tegen hem aanhangig. Bij zijn gevangenneming had Theuns meegedeeld, illegaal ge werkt te hebben, samen met de groep Derks-Juten te Bergen op Zoom. Hij had echter de schijn tegen zich en de patriotten Derks en Juten hadden de dood gevonden voor een I'uits vuurpeleton. In-zijn vonnis sprak het Tribu naal zijn spijt over dtze gang van zaken uit. Theuns had spionnage- werk verricht op de vliegvelden Woensdrecht'en Gilze-Rijen. Menig rapport en heel wat tekeningen van zijn hand kwamen in Londen te recht, nadat ze op microfilm wa ren opgenomen. Doordat het door hem gevlo gen Auster-vliegtuig benzinege brek kreeg, moest de 56-jarige leerfabrikanl W. A. J. Jansen uit Tilburg een noodlanding maken op een omgeploegd veld te Broak- land. De Auster sloeg over de kop, waarbij de heer Jansen ernstige verwondingen aan het hoofd- op liep. Hij werd na?"- het hospitaal te Ashford vervoerd. Ambtcnarenverhoging van 1 Januari af De herziening van ae amb tenaren-salarissen zal met te rugwerkende kracht van. 1 Ja nuari ingaan, deelde minister Witteman bij de verdediging van zijn begroting in de Eer ste Kamer mee. Het is niet de bedoeling dat alle salarissen omhoog zullen gaan. Bij de herzie i.,g is de minister uitge gaan van het regeringsbeleid inza ke lonen en prijzen. Hij heeft slechts getracht door een techni sche herziening de schrijnendste tegenstellingen weg te nemen. Vergeleken met 1939 is het gros der ambtenarensalarissen met 45 omhoog gegaan. Voor de lagere sa larissen is dit percentage 65, voor de hogere 37. Een nieuwe regeling voor de burgemeester-salarissen zal binnenkort ger zijn. De begroting Binnenlandse Za- ker werd zonder hoofdelijke stem ming aanvaard. Drie benoemingen aan zevende faculteit niet bekrachtigd Drie van de vier benoemingen aan de politieke en sociale faculteit (de zevende faculteit) van dc Am sterdamse universiteit zijn niet door de minister van O.. K. en W. bekrachtigd. Dit zijn de benoemin gen van dr. J. Suys (gewoon hoog leraar in de politicologie); dr. J. Presser (bijzonder hoogleraar in de nieuwe geschiedenis); en dr. S. Kieerekoper (gewoon hoogleraar in de economie). Alleen do benoeming van dr. iv. Baschwitz (bijzonder hoogleraar in het perswezen) is be krachtigd. B. en W. van Amsterdam hebben de drie eerstgenoemden nu tijdelij ke leeropdrachten versteekt. De vólgende bonnen zijn voor het tijdvak 29 Februari t.m. 13 Maart geldig verklaard: Bonkaarten KA. KB. KC 80« 211 Melk: 4 liter melk s 213 Melk: 7 liter melk 216 Vlees: 100 gram vlees 217 Vlees: 300 gram vlees 218, 219 Boter: 250 gram boter of margarine of 200 grain vet 234 Algemeen: 1600 gram brood (geldig t.m. 6 Maart) 235 Algemeen: 200 gram brood (geldig t.m. 6 Maart) 236 Algemeen: 400 gram brood of 1 rantsoen puddingpoeder, ver micelli e.d. (t.m. 13 Maart) 230 Algemeen: 150 gram kaas of 187y2 gram korstloze kaas 237 Algemeen: 125 gram koffie 239 Algemeen: 50 gram thee 238 Algemeen: 500 gram sinaas appelen (voorinlevering) 223 Reserve: 800 gram brood (geldig t.m. 6 Maart) 224 Reserve (bonkaart KB): 125 gr. citroenen (voorinlevering) 227 Reserve (bonkaart KC): 125 gr. citroenen (voorinlegering) 226 Reserve: 400 gram brood (geldig t.m. 6 Maart) Bonkaarten KD, KE 802 713 Melk: 12 liter melk 716,717 Vlees: 100 gram vlees 718 Boter: 250 gram boter of margarine of 200 gram vet 719 Boter: 125 gram boter of margarine of 100 gram vet 734 Algemeen: 400 gram brood (geldig t.m. 6 Maart) 735 Algemeen: 200 gram brood (geldig t.m. 6 Maart) 736 Algemeen: 400 gram brood of 1 rantsoen puddingpoeder, ver micelli e.d. (t.m. 13 Maart) 737 Algemeen: 125 gr. citroenen (voorinlevering) 738 Algemeen: 1 kg sinaasappelen (voorinlevering) 723 Reserve: 400 gram brood (geldig t.m. 6 Maart) 724 Reserve: 100 gram kaas of 125 gram korstloze kaas Bonkaarten MA, MB, MC, MD, MF. MG, Mil 802 1073 Brood: 800 gram brood 1078 Boter: 250 gram boter of margarine of 200 gram vet 1072 Margariife: 250 gr. boter of margarine of 200 gram vet 1074 Kaas: 200 gram kaas of 250 gram korstloze kaas 1079 Eieren: 5 eieren 1077 Melk: 5 liter melk 1071 Vlees; 300 gram vlees 1076 Vlees: 200 gram vlees Deze bonnen kunnen reeds op Vrijdag 27 Februari worden ge bruikt, met uitzondering van de bonnen voor melk, waarop eerst op Maandag 1 Maart a.s. mag worden gekocht. De bonnen voor sinaasappelen en citroenen moeten uiterlijk op 6 Maart bij een detaillist worden in geleverd. Een nieuw onderdeel van het omvangrijke sociale programma dat de regering in een snel tempo verwerkelijkt, staat op stapel. In een nieuw wetsontwerp stellen de ministers Drees en Lieftinck een aan zienlijke verbetering van de positie der invaliden, weduwen en wezen die rente trekken krachtens de Invaliditeitswet. Twee verbeteringen zijn de laatste tijd reeds voor de Invaliden ver werkelijkt: de opneming van minder-valide arbeiders in het bedrijfs leven en de verlenging van de uitkeringsduur van het ziekengeld. Thans wordt echter een radicale verhoging van de renten voorge steld. Samen met de reeds gisteren aangekondigde bijzondere kinder bijslagregeling zal deze verhoging ongeveer 23 millioen gulden per jaar kosten. Het is algemeen bekend dat de renten krachtens de Invaliditeits wet laag zijn. De invaliditeitsren ten bedragen doorgaans f 3 tot f 3.25 per week, de weduwenren- ten f 2.30 tot f 3. per week en de wezenrenten f 2 tot f 2.50 per week. Deze renten waren reeds in de bezettingstijd verhoogd. Krachtens een besluit van de secretarissen- generaal van Sociale Zaken en Fi nanciën werden een algemene toe slag, een huwelijks- en een kinder toeslag toegekend. Deze verhogin- Eigenlijk ben ik een over tuigd, verklaard, princi pieel tegenstander van de boe kenweek. Altijd geweest. Het enige nut er van vind ik, dat zij mij de gelegenheid geeft die be zwaren eens te spuien. Ik koop alle 51 weken van het jaar een boek, wel meer dan één ook, maar beslist nooit in cie boeken week. Evenmin als men er mij toe krijgt op Moederdag een taart te kopen, ofschoon ik dol ben- op taarten. Ik voel er niets voor mijn leven te laten indelen in dagen, waarop je beslist dit of dat moet doen of kopen, of weken, waarin je ook zo nodig iets moet doen, wat een groep mensen je voorschrijft. Bovendien héb ik die boeken week altijd iets on-democratisch gevonden. Hebben wij, lezers en kopers die week georganiseerd? Hebben wij er iets in te zeggen? Mogen u en ik, kopers en lezers, soms op het galabal komen? Of de voorstelling van Coen of Schim mel bijwonen? Erger nog, hebben wu kopers en lezers iets te vertel len over de boeken, die uitkomen? Weineen, een uitgever beslist, dat hij een booek zal gaan uitgeven, waarvan een schrijver vond, dat het zo dringend wereldkundig ge maakt moest worden en dan gaan de boekverkopers het uitstallen en wij worden aangemaand, op grond van culturele overwegingen om het te kopen en te lezen. Geen koper of lezer heeft er een woord over te zeggen. Hij mag er zijn veto over uitspreken en het weigeren zich aan te schaffen of er een blik in tte slaan, maar het veto-recht doet ook al niet zo democratisch aan en trouwens, als wij, publiek, weigeren een boek te kopen, klim men alle boekverkopers in hun pen en vertellen ons, dat wij niet cultureel zijn, en dat het ontwik kelingspeil van ons, publiek, zo achteruit gaat. Ik zou er veel meer voor voelen een lezers-week in te stellen, waar in wij kopers en lezers van boe ken eens iets ta vertellen krijgen. $rij zouden ook wel eéns graag gefêteerd worden en op gala bals komen, of Coens en Schimmels zien. En wij zouden zo graag eens vertellen wat wij nu vinden van de boeken, die we worden aange spoord ons aan te schaffen. Men mag trouwens niet eens meer boeken hebben. Ik heb er een heleboel. Maar in de gemeente waar ik woon is gebrek aan woon ruimte en nu heeft de burgemees ter van die forensenplaats mij bij monde van een zijner ambtenaren laten mededelen, dat ik van de badkamer maar een keuken moet laten maken; hij vindt een bad niet nodig. En m'n boekenverzame ling? Hij vond het nuttiger, dat jongelieden hun wittebroodsweken in die kamer gingen doorbrengen en de boeken moest ik dan maar verkopen of weggooien, dat inte resseerde hem geen zier. Waarom zou ik dus, in die boekenweek, nog een boek gaan kopen? Overigens, ik maak zelf boeken. Koopt u die soms? Wil een uitge ver ze laten drukken, of een boek verkoper ze van de hand doen? Geen sprake van. Ik vind ze prach tig, maar de uitgever denkt, dat hij er met genoeg aan verdienen kan, omdat ze te goed zijn, te cul tureel, te zwaar-op-de-hands. En de boeken, die ik graag zou willen kopen, kan ik niet krijgen. Want de regering, die voor ons cultureel welzijn waagt, wil alleen geleerde boeken uit het. buitenland^ laten arriveren, maar nu net niet de boeken, waar ik dol op ben. Daar heeft ze geen deviezen voor, zegt ze. En voor de boeken van de regering heb ik geen plaats en geen deviezen. Wat mij betreft dus, weg met de boekenweek. Ik wacht tot ze voor bij is en dan tracteer ik mezelf op een boek. Na de boekenweek zit iedereen vol boeken en dan zijn de winkels zonder publiek en dan ga ik, du haut de ma grandeur, en me bewust van mijn hoge culturele ■peil, op m'n eentje een boek ko pen. En ik neem er niet een vdn al die geleerde letterkundigen, met hun galabals en schimmelige coens, en hun boeken, die ze mij willen opdringen in de boeken week, omdat ze blijkbaar anders hun oeuvres niet kwijt raken. Ik kies lekker een fijn-ouderwets boek, compleet met plaatjes. M'n oog is er al op een gevalien. Een boek zonder sexologische, of psy chologische of sociologische of an dere moderne problemen. Een ge zellige dikkerd. Ik zag het al in een etalage liggen en ik heb tegen hem gezegd: hou je goed, makker, houd het vol, daar te blijven lig gen, die hele lange boekenweek lang. Daarna ben je*van mij. Laat je niet verkopen aan een van die gelegenheidskopers. blijf mij trouw Als ge na de boekenweek iemand hooghartig over de Oudegracht ziet wandelen, het hoofd fier in de nek. met zijn nieuwe David Cop- perfiéld onder de arm, zo weet dat ik het ben, ik, die de boekenweek haat. gen zijn echter niet voldoende om tegemoet te komen aan de stijging van de kosten van het levenson derhoud. Thans wordt allereerst voor gesteld een toeslag van 100 procent te verlenen op de in- validiteits- en weduwenrenten krachtens de invaliditeitswet, ter vervanging van de oude toeslagregeling. Voor de gehuwde rentetrekkers is van het stelsel van huwelijks toeslagen afgestapt. In de plaats geven de ministers de voorkeur aan een vast bedrag als toeslag. Alle gehuwde mannelijke rentetrekkers en daarmee ge lijk te stellen categorieën (voor een deel ook aan gehuwde vrouwen) wordt volgens het wetsontwerp een afzonderlijke gezinstoeslag van f 35 per maand toegekend. Aftrek van eigen inkomsten, zo als bij de noodvoorziening voor de ouden van dagen plaats vindij zal niet worden toegepast. Met de thans voorgestelde ver hogingen zullen de gemiddelde in validiteitsrenten voor gehuwden f 14 tot f 15 per week bedragen, en de gemiddelde weduwenrenten f 13 tot f 14 per week. Vele ongevallenrente-tr, kkers ge nieten tevens een invaliditeitsren- te, zodat zij van deze verhogingen ook profiteren. Voor de overblij vende groep rentetrekkers krach tens de Ongevallenwet worden af zonderlijke maatregelen overwo gen. Weerbericht WEINIG VERANDERING Weersverwachting, geldig van» Don derdagavond tot Vrijdagavond: Vannacht weer matige vorst, mor gen overdag zon nig weer met In de middag tempe ratuur tijdelijk boven het vries punt. Vrij krachti ge wind tussen Oost en Zuid-Oost 27 Febr.: Zon op 7.33; ondef 18.14. Maan op 22.13; onder 8.5%

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 1