DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Gottwald's staatsgreep veroordeeld Brits verwijt gericht tot generaal Ter Poorten V.S. hebben voor Palestina maar 30.000 man gereed EEN EENZIJDIG VERSLAG Arabisch Palestina aan Transjordanië? Pudding-overvloed in fabrieken... Zondag wordt ei gevoetbald Weldra ieder hele horden en koppen VANDAAG... j Gemeenschappelijke verklaring der drie Westelijke mogendheden Levenslang geëist tegen Verschoor Vrijdag 27 Februari 1948 'Achtste jaargang, No. 956 Opgericht door de Stichting „Het Parool" - Giro 510330. Bank: Rotterdamsche Bank. Postbus 9 Abonnements prijs 31 cent p. w. of 4.-— p. kw. Losse nummers 10 cent Uitgave: N.V. De Nieuwe Pers Redactie en Administratie: Snouckaertlaan Amersfoort. Telefoon redactie 4291. Telefoon administratie 6235. Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDE R. DE STRIJD OP JAVA IN '42 Nederlands opperbevel beschuldigd van gebrek aait behulpzaamheid Vice-luchtmaarschalk Sir Paul Maltby, commandant van de Britse luchtstrijdkrachten op Java in de strijd tegen de Japanners, heeft in een Donderdag gepubliceerd rapport de Nederlandse opperbevelhebber It.-gen. H. Ter Poorten beschuldigd, in Maart 1942 de overgave van alle onder zijn bevel staande troepen - in clusief de Britse - te hebben bevolen zonder voorafgaand overleg met de Britse commandanten. De Britse troepen kwamen daar door voor een verrassing te staan, die alle verdere tegenstand onmogelijk maakte, juist op het ogenblik dat zij bezig waren het verzet in de bergen te organiseren. Het capitulatiebevel was in strijd met voorafgaande afspraken, zegt Sir Paul. Drie dagen te voren was, in overeenstemming met een order van Koningin Wilhelmina verzekerd, dat er niet ge capituleerd zou worden. Het rapport van vice-luchtmaar schalk Maltby beschrijft de veld tocht op Malakka, de val van Sin gapore en de daarop volgende te rugtocht naar Sumatra en Java. Op 5 Maart 1942, schrijft tvi, hirld gene?al Ter Poorten op 7.ijn hoofdkwartier te Bandoeng een be spreking, waarop ook de Britse commandanten waren uitgenodigd. De generaal deelde mee dat de si tuatie critiek was en het moreel der troepen slecht. Verzet in de vorm van guerilla was niet mogelijk, om dat de inheemse bevolking de Ne derlanders vijandig gezind was. Bandoeng beschouwde de gene raal als onverdedigbaar, maar el- dars zou indien mogelijk tegenstand vc-Htc geboden onder leiding van pJa-f.wiijke commandanten. Dit was in overeenstemming met de or der van de Koningin. Hij voegde er de onverwachte clausule aan toe, dat hij zijn troepen instructie had gegeven elke laterkomende order tot staken van de strijd niet op te volgen. Weinig medewerking Toen Bandoeng dreigde te vallen zochten de Britse com mandanten een terrein in de bergen om de tegenstand voort te zetten. Zij kregen echter van de Nederlanders weinig mede werking, schrijft Sir Paul. De Nederlanders waren meer ge ïnteresseerd in een terugtocht naar de Zuidkust. Tenslotte werd de streek van Tjikadjang als basis voor de verde diging bepaald. Op 8 Maart begon de samentrekking van de achtdui zend man troepen in deze berg streek. Later op de dag kwam echter als een kwade verrassing de radio-rede van generaal Ter Poorten, waarbij hü alle voorgaande instructies in trok, en bevel gaf dat alle troepen de strijd zouden staken. Toen waren de capitulatie-onder handelingen met de Japanners al Splitsing in de Curacaose delegatie definitief Het komt thans definitief tot een splitsing in de delegatie der Neder landse Antillen. De afgevaardigden der Curacaose Democratische Partü bobben gisteren medegedeeld dat 7.11 besloten zün morgen. Vrijdag, naar de West terug te keren. Nadat op de openbare vergadering van 16 Februari mr. S. W. van der Meer een verklaring heeft afgelegd van het standpunt der democraten t.a.v. de hervormingen in Curagao welke verklaring werd gevolgd door een non-coöperatieve houding tegen over de conferentie hebben, zo wordt medegedeeld, de betreffende afgevaardigden nog tien dagen ge wacht op eventuele daden van de Nederlandse regering. Nu deze da den. aldus de Democratische gedele geerden, nog steeds niet zijn gesteld, wordt het niet meer in overeenstem ming met de opdracht der Staten geacht nog langer in Nederland op eventuele verdere besprekingen te wachten. Dergelijke verdere bespre kingen acht men nutteloos en men heeft geen vertrouwen meer, dat de regering voornemens is spoedig tot de verlangde wijzigingen over te gaan. gaande. Een dringende boodschap ging van het hoofdkwartier naar de Britten om op te houden met het opblazen van bruggen, omdat dit de besprekingen bemoeilijkte. Hieruit bleek, aldus de vice-luchtmaar schalk, dat de Japanners reeds van onze bewegingen op de hoogte wa- i-en. Kon niet meer Wy hebben het uiterste ge daan om de strijd voort te zet ten, zo betoogt Sir Paul, maar het kon niet meer.- Het was kort dag. De troepén waren zeer vermoeid van de terug tocht uit Singapore, zij zouden moe ten worden overgeschakeld van luchtstrijdkrachten op infanteris ten, er waren weinig materiaal en weinig medicamenten. Ten overvloede had een zin uit generaal Ter Poortens radio-rede („Alle georganiseerde tegenstand heeft opgehouden") belangrijke ge volgen. Hierdoor kwamen zij die de strijd wilden voortzetten buiten be scherming van de bellingerenten- wet en konden zij bij gevangen neming onmiddellijk gefusilleerd worden. Op grond van deze over wegingen besloten daarom de Brit se bevelvoerders zich noodgedwon gen bij generaal Ter Poortens ca pitulatie-bevel neer te leggen. Generaal Ter Poorten antwoordt: Het verslag van Sir Paul Maltby geeft de loop der gebeurtenissen eenzijdig weer, waardoor verschei dene gebeurtenissen in een onjuist daglicht zijn komen te staan, zo heeft It.-gen. H. ter Poorten mee gedeeld. Het is niet juist, dat algehele ca pitulatie was afgekondigd. Er was uitdrukkelijk voorbehoud gemaakt voor de gallieerde strijdkrachten. Op 5 Maart trad gouverneur-ge neraal Tjarda van Starkenborgh af. Hij deelde de generaal mee dat volgens instructies uit Londen de strijd zou moeten worden voortge zet, zo nodig als guerilla. Dit was de reden van de instructie van de generaal, dat onder geen voorwaar de gecapituleerd mocht warden Op 7 Maart was besloten, de centraal geleide tegenstand op te geven. Hierdoor waren de troepencommandanten dus zelf standig geworden. Gedwongen capitulatie Op 8 Maart werden, in een hope loze militaire situatie, de bespre kingen met de Japanners geopend, omdat anders Bandoeng en andere steden gebombardeerd zouden wor den. De G.G. en de generaal stel den capitulatie voor van de troepen op de hoogvlakte van Bandoeng. Dit werd echter door de Japanners afgewezen. Daarom werd besloten tot capitulatie van alle Nederland se troepen. Er zat niets anders óp. De opmerking: ,,De Nederlanders boden weinig medewerking" mist alle grond, aldus de generaal. Sir Paul Maltby heeft gisteravond na kennisneming van deze com mentaar gezegd: De gebeurtenissen zijn in mijn rapport nauwkeurig vermeld zoals ze gebeurd zijn Ik heb er niets aan toe te voegen. Lt.-gen. A. E. Percival, wiens rap port over de strijd op Malakka te gelijk met dat van Maltby is gepu bliceerd, was over de samenwer king met de Nederlanders veel beter te spreken. Zij stuurden kleine, maar zeer geapprecieerde verster kingen. schrijft hij. Hun aandeel in de critieke dagen van de strijd om Singapore kan niet hoog genoeg ge prezen worden. Staatsprijs voor wijlen A. van Schendel De Staatsprijs voor letterkunde (P. C. Hooftprir) Is voor de eerste maal toegekend voor ..Het Oude Huls" van wijlen Arthur van Schendel en „Sophia in de Koe straat" van Amoene van Hacrsolte. Onenigheid tussen Marshall en Forrestal? Reuter meldt bijzonderheden over een geheim rapport dat Marshall in de senaatscommissie voor buiten landse zaken heeft uitgebracht over de Amerikaanse houding in Palesti na. Hoewel de senatoren onder ede geheimhouding moesten verzeke ren, weet het Engelse persbureau te melden, dat de Amerikaanse mi nister van buitenlandse zaken by die gelegenheid gezegd heeft, dat Amerika voor een onmiddellijk optreden in Palestina slechts 30.000 man troepen ter beschikking -zou hebben. In verband daarmee doen in Washington geruchten de ronde over menings\ersclilllen tussen de Amerikaanse departementen van buitenlandse zaken en oorlog, waar James Forrestal minister is, over de mogelijkheid tot het beschlk- baarsteJlen van troepen. Marshall heeft verder, althans volgens Reuter, het door Austin iji de Veiligheidsraad uiteengezette standpunt verdedigd. De Amerikaanse houding in Palestina is aan critiek onder worpen door een woordvoerder van het Arabische bureau in Washington, die gezegd heeft, dat indien de VS bljjven aan dringen op verdeling van het Heilige Land, zy niet hoeven te rekenen op olieconcessies van de zijde der Arabische landen in het Midden Oosten. Slag voor UNO Ook Kenry Wallace heeft de Amerikaanse politiek hevig ver oordeeld. Het voorstel van Austin in de UNO noemde hij een „vol ledig in de steek laten van de Palestijnse volken" en „een slag voor de UNO". Het Amerikaanse WARKEN GEÏSOLEERD. Een prachtige KLM-luchtopname eiland in wintergreep In Lake Success bestaat grote be langstelling voor een „practische intrigue" ten aanzien van Palesti na: het idee is, om koning Abdul lah van Transjordanië dat deel van Palestina te doen overnemen, dat aan de Arabieren toebedacht is. De koning van Transjordanië zou daartegenover „hoge officiële goed keuring" van het plan eisen en voorts toelating als lid van de UNO tot dusver tweemaal door een Sov jet-veto verhinderd. standpunt wordt volgens Wallace ingegeven door petroleum-imperia- lisme en zal een „nieuw München" veroorzaken. Ook Trygve Lie, UNO's secreta ris-generaal, heeft het prestige van de UNO besproken in verband met Palestina. Indien dit vraagstuk niec wordt opgelost, zei.hij, zal het aan zien van de Verenigde Naties ach teruitgaan en het vertrouwen van minder ontwikkelde volken even eens. Overheid verplicht in te grijpen in het bedrijfsleven Het centrale convent van de An ti-Revolutionaire partij heeft in zün vergadering te Utrecht, onder lei ding van de hèer J. Schouten, be sprekingen gevoerd over het rap port. uitgebracht door de sociaal- economische commissie, betreffen de de bedrijfsorganisatie. Naar voren werd gebracht, dat de feitelijke situatie waarin vrij le ven de erkenning meebrengt dat de overheid tot ingrijpen in het oe- driifsjeven is verplicht. Maar even nadrukkelijk werd geconstateerd, dat de geleide economie als prin cipieel gedacht stelsel, waarbij het onderscheid tussen Staat en maat schappij geheel wordt opgeheven, leidt tot staatsabsolutisme en staatsalmacht. Wat de bedrijfsor ganisatie betreft, deze moet worden opgebouwd op de grondslag van vrije organisatie, waarbij afgewe zen wordt het verplicht lidmaat schap. Dit brengt met zich dat de Christelijke levensovertuiging dienstbaar moet zijn aan de op bouw van de bedrijfsorganisa tie De bedrijfsorganisatie is gericht op het regelen van alle belangen in de bedriifskring. Aan de bedrijfsorganisatie moet worden toegekend de verordenende bevoegdheid, over de fundering waarvan geen volledige overeen stemming werd verkregen. Met na druk werd betoogd, dat afgezien van de wettelijke regel, nu reeds alle krachten behoren te worden ingespannen om op eleen Initiatief tot bedrijfsorganisatie te komen. Aan de top van de bedrijfsorga nisatie behoort te komen een so- ciaal-econemische raad. samenge steld uit Mtf- .vrtegenweordigers van het bedrijfsleven, de arbeiders en een aantal deskundigen, welke dooi de overheid worden benoemd, waar onder evenwel niet-ambten aren moeten worden verstaan. De sociaal economische raad dient voorshands .een adviserende en consultatieve 'taak te worden toegekend. OPTIMISME OVER PLAN MARSHALL Kans op ongewijzigde aanvaarding goed Te Washington is in de afgelo pen twee weken ten aanzien van het plan-Marshall een groeiend optimisme waar te nemen geweest. Men weet dat er thans goede kan sen bestaan, dat het European Re covery Plan (zooals het plan-M of ficieel heet) per 1 April aanstaande door het Congres zal zlin aangeno men zonder op fundamentele pun ten gewijzigd te zijn. Maandag zal het plan in de Se naat in openbaar debat genomen worden. De commissie voor buiten landse aar gelegenheden van het Huis van Afgevaardigden, heeft er in toegestemd haar versie van liet wetsontwerp te baseren op die van de Senaatscommissie. Hierdoor is de kans weggenomen, dat de com missie van het Huis te voorschijn zou komen met een afwijkend ont werp. hetgeen door de alsdan nood zakelijke procedure tot het vinden van een vergelijk tussen beide ont werpen grote vertraging zou heb ben kunnen veroorzaken. RIETSCHEERDERS kunnen, nu het water dichtgevroren ligt. mak- keiijker werken, on\dat zij met met hun voeten in het water behoeven tc staan. ...huisvrouw heeft grote voorraad ingeslagen Puddingpoeder was voor de in voering van de keuze-bon vrij in de handel te verkrijgen. Thans klagen de fabrikanten van dit pro duct steen en been omdat de vraag gering is. Vooral de fabrieken, die uitsluitend dit artikel vervaardi gen, zouden ais gevolg van de nieuwe regeling, stagnatie bij de afzet ondervinden. Toen bekend werd, dat het pud dingpoeder op de bon kwam, heb ben de fabrikanten via de detail handel er bij het publiek op aan gedrongen' meer dan normaal van het nog vrije artikel in te slaan. De huisvrouw schijnt aan deze aanwijzing gevolg te hebben gege ven en nu met een behoorlijke voorraad achter zich, aan andere producten, de voorkeur te geven, vooral aan brood. Hoe het ook zij, de fabrieksmagazijnen liggen vol puddingpoeder. De puddingpoeder- fabriek te Baarle-Nassau ligt om deze reden zelfs al vijf weken stil. Puddingpoederfabrikanten heb. ben reeds verschillende keren de wens naar vorengebracht het pud dingpoeder weer zonder bon ver krijgbaar te stellen. Van de zijde der overheid deelt men ons even wel mede, dat de maatregel, waar bij de keuzebon werd ingevoerd, genomen is op grond van een be zuiniging op meelproducten. Het ligt voorshands niet in het voor- nerrjeri een wijziging van de rege ling te overwegen. Van de zlide van de K.N.V.B. deelt men ons mede dat alle voor Zaterdag en Zondag vastgestelde wedstrijden normaal doorgang vin den. Douaniers achtervolgden pantserauto Opnieuw heeft de douane, thans in de buurt van Vessem, een ge pantserde auto van smokkelaars in het struikgewas weten te sturen. Zij achtervolgden de wagen, d'e met honderd biggen geladen was, per jeep. De auto raakte op de ver keerde weg en bleef steken in een greppel. De veesmokkelaars spron gen uit de auto voor die geheel stilstond.en ontkwamen. Sterke stijging van de Geen overbodige invoer TVocht een huismoeder nog te kampen hebben met ge brek aan serviesgoed, dan heb ben we een blijde tijding voor haaf: men is bezig met de me chanisering van de bedrijven, die serviesgoed vervaardigen en het gevolg daarvan zal 2ijn, dat de productie, vooral van borden, aanzienlijk kan worden uitge breid. Nog even geduld dus, als uw winkelier uitverkocht is, er wordt aan uw bord gewerkt. Na de opheffing van de rantsoe nering van serviesgoed, zijn de meeste winkeliers snel door hun voorraden heen geraakt. De nood was groot en de lange rijen koop lustige huisvrouwen hebben snel een eind aan die voorraden ge maakt. Toen de regering tot opheffing van de rantsoenering besloot ver wachtte zij natuurlijk niet, dat de voorziening onmiddellijk voldoen de zou zijn om aan de grote vraag te beantwoorden. Maar de distri butie was nu eenmaal onbevredi gend geworden; de hoeveelheid serviesgoed, die overbleef nadat al lerlei voorrangsgroepen geholpen waren trouwlustigen, repatrie- renden e.d. was groot en er was serviesgoed-productie van luxe artikelen geen billijk verdelingssysteem te 'bedenken, waarbij het serviesgoed inderdaad daar kwam, waar het het hardst nodig was. Bovendien kostte dit onbevredigende distribu tiesysteem nog veel geld. Vandaar: opheffing der rantsoenering. De productie en de voorraden komen nu terstond onder het publiek en dat is een voordeel. Hoe groot is de productie thans? Zij begint het peil van voor de oorlog te naderen. Toen was er evenwel een belangrijke invoer en die is nu aanzienlijk lager. Uitgevoerd wordt er niet, al thans niet van serviesgoed voor huishoudelijk gebruik. De binnen landse behoefte moet dus voor het overgrote deel worden opgevangen door eigen productie en die is men thans bezig uit te breiden. Het is wel interessant eens na te gaan, wat er thans aan serviesgoed wordt vervaardigd. De drie fabrie ken, die gezamenlijk 96 van de productie van huishoudelijk ser viesgoed voor hun rekening ne men, hebben in November 1947 de volgende hoeveelheden gefabri ceerd; Borden: 328.000 stuks Koppen en schotels: 682.000 stuks Melkbekers: 65.000 stuks. Koffie- en theepotten: 23.000. xDeze aantallen zijn betrekkelijk gering voor een volk, dat een grote achterstand heeft in te halen, maar gebrek aan deviezen dwingt nu eenmaal tot het kleinhouden van de invoer, dus we moeten onze borden, kopjes en schotels, en kof fie- en theepotten maar met flu welen handen aanpakken, 't Wordt wel beter, als de mechanisering goed op gang is. Bij de productie wordt bovendien sterk rekening gehouden met het artikel, dat voor de grote massa geschikt is en met de utility-productie. Worden er niet te veel luxe-ar tikelen vervaardigd en wordt er niet te veel luxe-goed ingevoerd van onze schrale deviezen? Neen, heeft men ons van bevoegde zijde verzekerd, daar is geen sprake van. We hebben de zaak prima in de hand en doen ons uiterste best de huismoeders van Nederland zo goed mogelijk te voorzien van het geen zij behoeven. En men besloot met de volgende verheugende mededeling: „Als zich geen onverwachte moeilijkheden voordoen mag een geleidelijke ver hoging der productie worden ver wacht. Hoewel thans nog niet van een bevredigende voorziening ge sproken kan worden; groeien we er toch in vrij snel ternjbo naar toe." Amerika, Engeland en Frankrijk hebben in een gemeenschappelijke verklaring de gebeurtenissen in Tsjechoslowaküe bestempeld als „een In gevaar brengen van de vrijheidsbeginselen, waaraan alle democratische landen gehecht zün". De verklaring zegt dat liet aanwenden van be paalde, reeds elders getoetste methoden, aanleiding geeft tot het opheffen van de vrije toepassing van parlementaire instellingen en tot dc vestiging van de dictatuur van één partij, onder ho' mom van een nationale een- hcldsrcgering. Dit is de eerste keer, dat de Wes telijke mogendheden een gezamen lijk protest tegen het optreden der Sowje't-Unie laten horen. Tot dus ver geschiedde zulks apart, terwijl nu de verklaring, die spreekt van een voor het Tsjechoslowaakse volk rampzalige ontwikkeling, ook wordt ondersteund door Frankrijk, dat zich- over het algemeen niet aansloot bij de Anglo-Amerikaanse veroordelingen van de diverse staatsgrepen in Zuid-Oost-Europa. Het Tsjechoslowaakse minis terie van voorlichting heeft, naar Reuter uit Praag meldt, de publicatie van de drielan- denverklaring verboden. Een journalist die een woord voerder van het Foreign Office de vraag stelde of Engeland nu zijn standpunt ten aanzien van de er kenning van de Tsjechoslowaakse regering zou moeten herzien, kreeg „ja" te horen. De zegsman vertel de, dat de Britse regering met de regeringen van Frankrijk en Ame rika contact heeft opgenomen over de Tsjechoslowaakse gebeurtenis sen. Zuivering gaat voort In het betrokken land zelf gaat de „zuivering" voort. De commu nistische actie-comité's voeren een campagne om het centrale en het plaatselijke bewind in handen te krijgen en elementen die als „ver raderlijk" woeden beschouwd, wor den uit het openbare leven verwij derd. Tal van niet-communistische functionarissen krijgen te horen dat zij ontslagen zijn, dat zij hun ontslag maar moeten aanvragen, of dat hun aanwezigheid verder onge wenst is. Praag vertoonde gisteren een vrij rustig beeld. De regering van Gottwald zou Vrijdagmorgen beëdigd worden. Na Tsjechoslowakije Finland? (Van onze Scandinavische correspondent). Nu de politieke ontwikkeling In Tsjecho-Slowakije haar hoogtepunt heeft bereikt, wordt de aandacht meer en meer gericht op Rusland's noordelijke buur Finland, uit welk land gisteren verontrustende be richten kwamen. Er heerst ongewone activiteit in het huis van president Paasiviki, die een conferentie van twee uur met zijn ministers had, welke heden wordt voortgezet. Op deze bijeenkomst is uitsluitend de bui tenlandse politiek aan de orde ge weest. Opvallend is ook dat de Finse communistische pers naar het bekende voorbeeld een krachti ge campagne opent tegen de groot ste van de buitenlandse bladen in Finland en deze ervan beschuldigd een voor het land schadelijke acti viteit aan de dag te leggen. Men herinnert zich wellicht dat binnen kort in Finland algemene verkie zingen zullen gehouden worden, zodat men hier een parallel kan trekken met de situatie in Tsjecho- Slowakije. Hij arresteerde in Delft Feu lener van Vlissingen Haarlem, Grote Markt, midden in oorlogstijd Een oploopje. Agenten manen aan tot door lopen en gewillig verspreidt het publiek zich. Tot opeens de ma joor van de Staatspolitie de hoek om komt, zijn fiets neer gooit, zijn sabel trekt en links en rechts rake klappen uitdeelt. Een jong jurist die de opgewonden politie man kent, rent naar hem toe en zegt: „Maar dat kan toch zo maar niet!" „Neen?", vraagt de majoor grimmig. „Nou, maar zo moet het juist". Vijf jaar later spreken beide partijen elkaar wederom. De jon ge jurist, mr. Besier, is advo caat-fiscaal bij het bijzonder ge rechtshof te Amsterdam. De. op- vliegerige majoor de gewezen chef van de politiecorps te Delft, de vroegere Haarlemse politie- inspecteur G. J. P. Verschoor, staat voor hem als verdachte en hij hoort hoe dezelfde man die hem destijds tot kalmte wilde manen nu levenslange gevange nisstraf tegen hem eist. Hoe beschuldigde als politieman optrad moge blijken uit de volgen de episode uit zijn Delftse tijd. In November 1944 kwam het tot een vuurgevecht tussen de illegali teit en de landwacht op het Noord einde te Delft. S.D., landwachters en natuurlijk ook majoor Ver schoor stormden een huis binnen en trokken daar de zwaar gewonde Fentener van Vlissingen uit. Nog twee onderduikers kwamen te voorschijn uit hun schuilplaats. Verschoor sloeg een hunner met zijn pistool en schoot om zich te overtuigen dat er niemand meer in zat een paar kogels in het schuil hok en de volgende morgen vertel de hij op het bureau: „Nou, die Fentener van Vlissingen is geluk kig ook kapot". Inderdaad was deze jonge man direct gefusilleerd. In zijn reqüisitoir zei mr. Besier dat Verschool zeker vier doden op zijn geweten had en deze man mag de doodstraf dan al niet verdiend hebben, hij zal toch voor het leven uit de maatschappij verwijderd moeten worden. Landwacfiters pleegden koelbloedig moord Zelfs de Duitsers te erg Een afschuwelijk staal van d© morele verwording waaraan zü. die in Duitse dienst traden waren over geleverd is dc moord op de Arn hemse evacué Leonard J. Roscam Abbink. in de laatste fase van de oorlog bü Apeldoorn gepleegd De moord werd Donderdag door het Bijzondere Gerechtshof te Arn hem berecht, De hoofdschuldige was Jan van den Bos, een thans 28-jarige behan ger uit HëatTem, oud-frontsoldaat, die In December 1944 sectiecom mandant was van een detachement landwachters, met de opdracht de spoorlijn ApeldoornArnhem te bewaken. De jongen Abbink, een dominees zoon, hadden zij in overspannen toestand in de buurt van hun on derkomen gevonden. Zij hielden hem een tijd gevangen als tijdver drijf. De jongen was namelijk fel anti-Duits, deed overigens nogal vreemd, en nam bij de discussies geen blad voor de mond. Tot het de landwachters giyg vervelen en zij het nodig oordeelden hem te liqui deren. In opdracht van Van den Bos belastten de Zaandamse melkslijter Herman Moraal en de Haarlemse fabrieksarbeider Hermanus Gassé zich met dit werk. Zij lieten hem een graf graven en schoten hem in het avonduur dood. Dit was zelfs de Duitsers te bar. De drie betrokkenen kwamen voor het Kriegsgericht en werden tot drie jaar veroordeeld. Zij kregen echter gratie toen zij zich voor een zelfmoord-commando van de S.S, meldden. Tegen Van den Bos werd thans le venslang geëist, tegen Moraal twin tig, tegen Cassé tien jaar. Benelux aan de tafel in Londen De delegatie van Benelux, be staande uit zes leden onder leiding van de Nederlandse ambassadeur in Londen, jhr. Michiels van Ver- duynen, heeft voor het eerst de zit- ting bijgewoond van de driemo- gendheden-conferentie te Londen. Er waren Donderdagavond geen officiële inlichtingen over de re sultaten der meningswisseling be schikbaar, maar aangenomen wordt, dat allereerst gesproken werd over een samengaan van langdurige aard der drie Benelux-landen met be trekking tot hun politiek ten aan zien van Duitsland Tevoren had de delegatie afzon derlijk vergaderd. Stichting voor culturele samenwerking ingesteld De Stichting voor Culturele Sa menwerking tussen Nederland, In donesië, Suriname en de Neder landse Antillen, waarvan prof Lo- gemann voorzitter is. werd Donder dag in het Amsterdamse Trippen huis ten overstaan van de minister president, minister Jonkman en burgemeester d'Ailly geïnstitueerd. De stichting zal, volgens de woor den van prof. Logemann met 'n be roep op het gehele culturele vermo gen van Nederland, trachten te ge raken tot harmonische ontwikke ling in democratische zin van de onderlinge samenwerking op -cultu reel gebied van de onderscheiden delen van de Nederlands-Indonesi sche Unie. Directeuren van de stichting zijn de beide initiatief nemers C. Meuleman en. dr F R, J. Verhoeven^ ZATERDAG BETOGING IN PARAMARIBO Paramaribo, de hoofdstad van Suriname, zal Zaterdag het toneel zyn van een grote betoging, die de onrust van Suriname over de gang van zaken op de Rondetafelconfe rentie tot uiting wil brengen. De betoging wordt georganiseerd door twee leden van de Staten, twee bestuursleden van de Suri naamse Hindoepartii. twee be stuursleden van de Surinaamse werknemersorganisatie en de voor zitter van de Nationale Partij Su riname. Een dergelijke demonstra tie werd eerder op Curacao verbo den. Weerbericht MINDER VORST Weersverwachting, geldig tot Zaterdagavond: Matige wind uit Ooste MJke richtingen en hier en daar Wat bewolking. AJleen ln de nacht en vroege ochtend lichte vorst. 28 Febr.: Zon op 7.31; onder 18.16. Maan op 23.37; onder 9.09.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 1