DAGBLAD VOOR AMERSFOORT abc J RESHEVSKY Nieuwe regime consolideert zijn posities Finland in dwangpositie door Stalins verzoek om pact D H Ziekenfondsen en artsen zijn het eens! A E Sjertok critiseert Amerika's voorstel Voor goede wereldburgers Voor 1948 accoord gesloten de schakende accountant De Amerikaanse kampioen analyseert de beste partij van de week exclusief voor ons blad Nieuwe groepering in Frankrijk Zaterdag 28 Februari 1948 'Achtste jaargang, No. 957] Opgericht door de Stichting „Het Parool" - Giro 510330. Bank: Rotlerdamsche Bank. Postbus 9 Abonnements prijs 31 cent p. 'w. of 4.~ p. kw. Losse nummers 10 cent Uitgave: N.V. De Nieuwe Pers Redactie en Administratie: Snouckacrtlaan 7, Amersfoort. Telefoon redactie 4291. Telefoon administratie 6235. Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDE R. Veiligheidsraad Palestina Mosje Sjertok, hoofd van de politieke afdeling van het Joodse bureau, heeft gisteren in de Veilig heidsraad by de voortzetting van het debat over Palestina het plan voor de verdeling \an Palestina het uiterste minimum genoemd dat de Joden kunnen aanvaarden. Sjertok trok zowel van leer tegen Engeland omdat dit land niet toestaat dat de Joodse strijdkrach ten wapens ontvangen als Ame rika wegens de kortelings ge dane voorstellen, die de Joden in grote verwarring hebben gebracht. Bittere woorden wjjdde hij aan het feit dat de Arabieren ongehinderd Palestina binnentrekken, terwijl men de f Joden verhindert dat zij zich niet wapens verdedigen. De Belgische vertegenwoordiger, die na Sjertok het woord kreeg, steunde het Amerikaanse voorstel cm een commissie van de Grote Vyf met het onderzoek te belasten maar België zou nog geen standpunt in nemen over de juistheid of verr keerdheid van het verdelingsplan. Het Columbiaanse voorstel, een speciale bijeenkomst van de Assem- blée te beleggen, werd afgewezen. Mr. IN 'T VELD AAN WEDJEROPBOUW "j^SJECHOSLOWAKIJE. Fabrieksarbeiders werden met auto's van hun werk gehaald om te luisteren naar Cottwalds rede. in Praag uitgesproken tijdens de staking. TSJECHOSLOWAK1JE. Tijdens de algemene vijf-minuten-staking in Praag luisterde de menigte naar de openluchtradio-uitzending van de rede van Cottwald Na Gotticalds overwinning Politiek en maatschappelijk leven wordt ontdaan van niet-commmunisten Het nieuwe Tsjechoslowaakse kabinet van Gottwald is gisteren.aan president Benesj voorgesteld en beëdigd. De toestand in het land wordt gekenmerkt door een regen van ontslagen aan nict-communistcn en verder door de maatregelen van het nieuwe bewind met betrekking tot de berichtgeving. Zo zullen dc Tsjechische en de Slowaakse omroep worden samengevoegd tot één enkele moderne omroep, die de denkbeel den van de volksdemocratie zal bevorderen. Hedenmorgen is dc benoeming bekend gemaakt van mr J. in 't Veld tot minister van Weder opbouw en Volkshuisvesting. i Op 29 Februari zal in alle UNO- landen aandacht worden gevraagd voor de verhongerende kinderen. Prof mr R Kranenburg spreekt over dit onderwerp Zondag over Hilversum I van 19.45 tot 19 50 en over Hilversum II van 20.05 tot 20 10 De buitenlandse journalisten in Praag hebben op een persconfe rentie een waarschuwing te horen gekregen dat tegen degenen die ..onware berichten verspreiden" maatregelen kunnen worden geno men. Dr. Kosta van het departe ment van voorlichting, die de pers conferentie hield, stelde voor dat de correspondenten hoofdzakelijk hun berichten zouden putten uit de officiële bronnen die hun ten dien ste staan: alleen de departementen van voorlichting en buitenlandse zaken hebben te beoordelen, welke berichten wel, en welke niet in overeenstemming met de waarheid zijn. Antwoord op protest Het officiële Tsjechoslowaakse nieuwsbureau heeft geantwoord op de Brits-Frans-Amerikaanse ver oordeling van GÖttwalcTs staats greep. Het bureau zct i.at de toe?- Russisch staatshoofd dringt in brief aan Fins president op spoed aan (Van onze Scandinavische correspondent)-. Met verontrustende snelheid beijvert zich deze dagen de Russische politiek het laatste restje zelfstandigheid van zijn Finse buurstaat te niet te doen. Na Tsjechoslowakije is nu de beurt aan Finland gekomen, dat van alle satellieten van Hitier bij de vredesonderhandelingen relatief de beste vredesvoorwaarden kreeg en dat in de Russische politiek dezelfde rol schijnt te spelen als Denemarken gedurende de Hitler-periode, welk land door Churchill zo treffend betiteld werd als de kanarievogel die bevrijd werd. passing van de derm ratie in in ternationale aangelegenheden niet toeslaat, dat men zelfs maar met critiek zich mengt in interne za ken van andere landen. De verkla ring ontkent dat de crisis invloed heeft gehad op de parlementaire instellingen. De zuivering van het politiek leven gaat d ior. Journalisten, do centen van universiteiten, politieke leiders, fabrieksfunctionarissen worden ontslagen „omdat hun denkbeelden niet overeenkomen met die van het nationale front." Een politieke vluchteling die uit Praag in Frankfort is aangekomen, heeft daar gezegd, dat aan Fierlin- ger, de pro-communistische soc.- aemocratische leider, door de com munisten het presidentschap was beloofd, indien Benesj zou aftre den. Een te Praag uitgegeven verkla ring dat -ie crisis daar zonder ^bloedvergiet i zou zijn verlopen, is in Londen tegengesproken door 'n woordvoerder vin het Foreign Of fice. Daar is bericht ontvangen, dat vijf Tsjechoslowaakse studenten tijdens betogingen ten gunste van Benesj zijn gedood. Deze periode is nu geëindigd. Op de schrijftafel van de Finse presi dent lirrt een Russisch voorstel tot het sluiten van een militaire over eenkomst naar Honeaars en Roe meens voorbeeld. Dit kan slechts betekenen dat Rusland Finland zo wel on militair, economisch als op politiek gebied aan zich bindt. Dit voorstel van Stalin wordt, op grondwettelijke overwegingen en in principe, door alle Finse oartiien afgewezen, uitgezonderd natuurlijk de communisten, die slechts 48 van de 200 zetels in het parlement heb ben. Het is echter zeer de vraag of men aan de grondwet en deze prin cipes kan blijven vasthouden. Fin land bevindt zich in een dwangpo sitie. Ziin strategische en politieke afhankelijkheid van Sowjet-Rus- land is te groot, dan dat het zich in werkelijkheid tegen de alliantie zal kunnen verzetten. De Russische no ta is een eigenhandig 'geschreven brief van Stalin aan de Finse presi dent Paasikivi. Dez.e kreeg de brief reeds Maandag, doch wegens ziekte kon hij eerst Donderdag de regering bijeenroepen. Gisteren beraadslaag de de regering opnieuw. Tot heden morgen is nog niet bekend welke houding de regering zal aannemen en de benoeming van de leden van een delegatie naar Moskou wordt eerst de volgende week verwacht. Een bepaald tijdstip voor de on derhandelingen wordt door Stalin in zijn brief die in vriendschappe lijke toon gesteld zou zijn, niet ver langd, doch de Finse president bliceerd. Er wordt op gewezen dat men in Moskou niet lang wenst te wachten. Tot nu toe is slechts een klein uittreksel uit de brief gepu bliceerd. Er wordt op gewegen dat Finland dot dusver het eerste buur land van Rusland is dat nog' niet een dergelijk pact gesloten heeft. Ofschoon de uitslag van de onder handelingen wel vaststaat, wil men in Finland toch democratisch te werk gaan, d.w.z. dat de commissie door het parlement gekozen wordt. Een eenheid brandstoffen voor a.s. moeders De bon „Brandstoffen a.s. moe ders" van de CA-kaarten is geldig verklaard voor een eenheid brand stoffen. De bon 77bv van de brand- stoffenkaart TA 707 wordt na 6 Maart ongeldig. Toertochten afgelast Wegens de slechte toestand van het ijs heeft het merendistrict van de Zuid-Hollandse Ijsbond besloten, de voor heden en Zondag vastgestelde Molen- en Merentocht af te gelassen. In het December-nummer van het maandblad der Ver enigde Naties „U.N. World" vónden wij een „International Primer for good little world citizens" oftewel: een interna tionaal A.B.C. voor goede wereldburgertjes. Van dit alfabet vindt men hier het eerste gedéelte; de overige delen zullen wij in de volgende nummers van ons blad afdrukken. Het is een goede gewoonte op vele scholen om de jeugd de krant te leren lezen: wij weten, dat talrijke leraren en onder wijzers dit bij voorkeur doen aan de hand van onze krant. Het internationale alfabet zal hun taak vergemakkelijken en veraangenamen. En vele anderen zullen evenzeer genieten en na-peinzen over de geestige plaatjes van Oscar Berger en de rijmpjes van Ron Schiller, in het Nederlands vertaald door Annie Schmitz. 1 dat is China waar ook ;ets gebeurt dat is Düitsland in drieën gescheurd is de Gaulle Jeanne d'Arc nummer 2. STALINS PORTRET IN SCHOLEN Dr. Nejedly dc c ommunistische minister van opvoeding, heeft ver klaard. dat in alle Tsjechoslowaak se scholen het portret van Stalin zal worden 'opgehangen. Tevens zullen nieuwe leerboeken voor po litieke opvoeding worden uitge reikt. Tegenover professoren en lera ren zeidc Nejedlydat opvoeding politiek moet zijn evenals het leger". President Benesj heeft met zijn echtgenote Praag verlaten om het weekeinde door te brengen in zijn buiten te Fezimove Usti in Zuid- Bohemen. Amsterdamse K van K. wil geen Burgerveen In een adres aah minister Vos heeft de Amsterdamse Kamer van Koophandel te kennen gegeven dat zij het plan-Plesman voor een nieuwe luchthaven te Burgerveen volkomen onaannemelijk acht. Het adre9 betoogt verder dat het vliegveld Burgerveen in vergelij king tot Schiphol veel verder van Amsterdam zou komen te liggen, en verhoudingsgewijs weinig dichter bij Rotterdam. Prof. Lieftinck sprak minister Eyskens Prof. Lieftinck heeft Vrijdag middag in Brussel besprekin gen gevoerd met zijn Belgische collega Eyskens en de gouver neur Frère. Van Nederlandse zijde namen tevens aan de onderhandelingen deel prof. Keesing, adviseur van het ministerie van financiën cn de heer Holtrop, directeur van de Nederlandse Bank. Naar minister Eyskens na afloop meedeelde, hebben de besprekingen zich op economisch en financieel plan bewogen en heeft men in het bijzonder dc problemen bestudeerd, die zich op lange termijn voordoen. Deze bijeenkomst is gehouden op grond van de beslissing, die tydens de Benelux-confcrentie te Luxem burg is genomen en volgens welke over deze problemen in de toekomst geregeld overleg zal worden ge pleegd. In het bijzonder zijn bjj de onder- handeling°n van Vrydag ter sprake gekomen het vraagstuk van de lonen en prijzen in de drie landen, de samenwerking in het kader van het plan-Marshall en het algemeen economisch evenwicht in het bestek van de Belgisch Nederlands Luxemburgse samenwerking. (Eigen berichtgeving) Het conflict tussen de huisartsen en de ziekenfondsen dat vorig jaar zulke ernstige vormen had aangenomen is een stap dichter tot zijn oplossing gekomen. Voor het jaar 1948 is een voorlopige overeenkomst gesloten, waarbij die van 1947 tot basis heeft gediend. De honoraria van de niet-apo- theekhoudende huisartsen blijven gehandhaafd op f 4.68 per inge schreven ziekenfondslid, die voor dc apotheek-houdende huisartsen zijn met f 0.50 verhoogd. Hierte genover staat, dat leze artsen nu verplicht zijn ook de recepten der specialisten klaar te maken. Deze voorlopige overeenstem ming is het resultaat van langdu rige besprekingen, die gevoerd zijn tussen de Landelijke Huisartsen- Vereniging, onderdeel van de Mij. ter bevordering van de geneeskunst en de ziekenfonds-organisaties. Er zijn nog enkele kleine onderdelen van dit „gentleman-argreement". waarop geen overeenstemming is bereikt. Binnenkort worden de onderhandelingen echter voortge zet en aan beide zijden hoopt men tot een vciledig accoord te komen. Dat deze overeenkomst voor slechts een jaa» is vastgesteld vindt zijn oorzaak hierin, dat zowel in artsen- als in ziekenfondskringen de verwachting leefde, dat de nieu we wet op het zieker.fondswezen dit jaar bij het parlement inge diend en afgehandeld zou kunnen worden. Goed ingewijden vrezen echter, dat dit niet het geval zal zijn. Twee gesneuvelden De regering maakt bekend, dat tot haar leedwezen in de afgelopen week de volgende verliezen zijn ge rapporteerd Koninklijke Landmacht: Sold. J. J. Hartman, uit Amsterdam. Sold. Ie kl. J. Westdijk, "uit Goedereede. Koninklijk Nederlands-Indisch Le ger: geen verliezen. Koninklijke Marine: geen verliezen. is de Atoombom nog heel ver van hier i dat is Bevin en dun Engels Bier is Egypte bij 't Sue^kanaal I is voor Franco Fascistisch kabaal Hollandse klompen hier en over zee is Italië geplaagd door inflatie dat is Jinnah hij hakt in een natie Het stemt ons tot grote voldoening te kiüinen mededelen dat do Amerikaanse schaakkampioen, Samuel Rcshevsky, zelf deelnemer aan het op 2 Maart in de Haagse Dierentuin beginnend schaaktour- nooi om dc wereldtitel, zich bereid verklaard heeft exclusief voor ons blad! een analyse te geven van de beste partijen, dio wekelijks in dit tournool gespeeld worden. Reeds in 1937 bewees Reshevsky tijdens de revanchematch om het wereldkampioen schap tussen Euwe en Aljecbin dat hij tot dc beste schaak journalisten behoorde. Zun analyse van de dertig partücn in Nederlandse en buitenlandse bladen muntten uit door de cri- tische gedegenheid, waarmede hU elke partij op de voet volg de. ,,'t Zal een zware strijd worden" „With much pleasure!" zegt hij spontaan, wanneer hem het ver zoek, zelf enige beschouwingen in ons blad aan dit tournooi te wijden, bereikt. Met die woorden ontdooit de op-en-top Amerikaanse „busi- ness-man" die, direct na zijn aan komst in het Kurhaushotel in Sche- veningen diverse bezoekers mpest „verwerken". Klein en gezetter dan ruim tien jaar geleden: inderdaad, aan de kleine slanke Reshevsky, die in 1937 zes^-en twintig jaar oud was, zijn de jaren, waarin hij als leider van een accountantsbureau in New York midden in het bruisende za kenleven staat, niet ongemerkt voorbij gegaan. Zij hebben echter niet kunnen knabbelen aan zijn vi taliteit en aan zijn slagvaardigheid. En evenmin heeft het zakenleven de schaakzin van deze „kleine schaakmatador" nadelig kunnen beïnvloeden: zijn jaarlijks abonne ment op de titel van schaakkam pioen van de USA bewijst dit wel'. En ook aan voorbereiding op de thans aanvangende strijd om de wereldtitel heeft het Reshevsky niet ontbroken. Tot aan de tanden gewapend zal hij al" zijn kennis en kunde, alle tactische slagvaardig heid, waarover hij beschikt, in het geding brengen. Hoe hij over zijn kansen denkt? Die vraag kan beter niet gesteld worden. De man, die zoëven nog uit óe huid van de zakenman m die van beroemd kroop, laat zich Over zijn kansen niets ontval len. ,,'t Zal een zware str.jd wor den!" verzekert hij. En daarmede neemt hij afscheid. Gelukkig: onze lezers zullen hem nog enige malen in deze kolommen ontmoeten, zul len van zijn gedegen beschouwin gen kunnen genieten omtrent een tournooi, waarin vier van de vijf deelnemers stellig met precies de zelfde kansen op verovering van de wereldtitel aantreden. Tussen communisten en Derde Macht (Van onze correspondent) PARIJS. 28 Februari. Een nieuwe politieke groepering ls in Frankrijk gevormd die zich plaatst tussen de communisten en de Derde Macht: de R.D.R. (Rassomblemeni Dérpocratlque Róvolutlonnalre) Deze „vierde macht" die voorlopig nog geen macht is wordt gelan ceerd door een groep politici, schrij vers en journalisten die de commu nistische methode verwerpen, maar die nochtans het Ideaal van een socialistisch revolutie niet willen loslaten. Tot de ondertekenaars van het uitgegeven manifest behoren een aantal socialistische afgevaardig den, enige leden van het hoofdbe stuur van de S F.I.O., de schrijver Jean-Paul Sartre en David Rous- set, alsmede een aantal journalis- i Ex-V-man zocht naar oorlogsmisdadigers Het voormalige hoofd van de S.D. te Almelo. Gerbig, zag 2'/« jaar geleden iemand in gealli eerd uniform in het kamp Ave goor optreden, die tijdens de oorlog voor hèm had gewerkt. Het was de toen 26-jarige G. J. Kamp, die deel uitmaakte van de „War Crimes Commission", de ge allieerde instantie, die belast was met het opsporen van oorlogsmis dadigers Gerbig zweeg echter, maar enkele maanden gelegen, toen hij hoorde, dat. Kamp een aantal van zijn kame raden in de gevangenis had gehol pen. werd het hem te bar. Hij ging over zijn ex-medewerker een boekje open doen. en het slot van het ver haal speelde zich gisteren voor het Bijzonder Gerechtshof te Arnhem af. Sergeant Kamp stond in zijn om geving terecht bekend als een ver dienstelijk illegaal werker, een kun dig P.R A.-rechercheur en een suc cesvol speurder naar oorlogsmisda digers. De tenlastelegging vermeld de echter: V-man te zijn geweest voor de S.D. en illegale werkers te hebben verraden, waarvan er een in Neuengamme was doodgemarteld Niemand in de rechtzaal begreep zijn houding: Kamp zelf ook met, volgens zyn verklaring. Eis: 8 jaar. Hervormingen voor de West kómen nu Voorlopige colleges in Suriname en op Antillen De voorbereidingen voor voorlo pige hervormingen in het bestuur van Suriname cn de Antillen zUtt thans vergevorderd. Minister Jonkman heeft gisteren in een onderhoud met dc heren Buiskool en Pos van de Surinaamse delegatie meegedeeld, dat hij met gouverneur Brons tot overeenstem ming is'gekomen over de vorming van een college, dat moet worden beschouwd als een. voorloper van het college van gecommitteerden (een soort van kabinet). Het voor lopige college zal door de gouver neur worden benoemd; het heeft tot taak de bestuurshervormingen in Suriname voor te bereiden en tevens de gouverneur bil tc staan bij de uitoefening van het algemeen be stuur. De instelling van een voorlopig college mag ook voor Curacao cn Aruba binnenkort worden verwacht. De behandeling hiervan werd ver traagd door de reis van gouverneur Kasteel naar Venezuela. Tegenover een A N.P.-vertegcn- woordiger zei minister Jonkman het te betreuren, dat drie leden van de Curagaose delegatie zijn vertrokken, juist nu er schot gaat komen in de zaken. CURACAOENAARS- VERTROKKEN Vrijdagmiddag om 5 uur zijn met een vliegtuig van de .O.A de leden mr S. V van der Meer, S. Jonck- heer en J E Yrausquin van de de legatie der Antillen van Schiphol naar de West teruggekeerd. Hun werd uitgeleide gedaan door die delegatieleden, die in Neder land voor de conferentie achter blijven, met uitzondering van de heer Gerharts, vertegenwoordiger van Aruba. Zaak-Korfoe: Pleidooi van Albanië vervolgd Het ziet er niet naar uit, dat de behandeling van de Korfoe- zaak voor het Internationale Hof van Justitie binnen dc ver wachte dri£ dagen ten einde zal zijn Het geschil zelf is na twee dagen nog niet aan de orde ge komen. Vrijdag zette prof Vochoc, de Al banese hoogleraar in het interna tionale recht, het Donderdag door Kahreman Ylli begonnen pleidooi voort Hij betoogde opnieuw dat een zaak slechts voor het Hof kan wor den gebracht op verzoek van beide partijen. Er moet eerst overeen stemming- tussen de betrokkenen zijn. Zonder dat blijft elk verzoek onontvankelijk. Albanië zou nu de situatie kunnen redden door alsnog de competentie van het Hof, onr van deze zaak ken nis te nemen te erkennen, maar het weigert dit. Na de ochtend- en middagzitting van gisteren, zal het Albaanse plei dooi vandaag nog een uur in beslag nemen. Daarna krijgt de Britse plei ter het 'woord. Zeeland krijgt er een badplaats bij Groede, een voor de oorlog bfl vacantiegangers volkomen onbe kend plaatsje in Zeeuws-Vlaande* ren. bij Breskens, kreeg in het afgelopen seizoen duizenden aan vragen om logies, tot zelfs uit Zwitserland. Men is echter slechts ingericht op het herbergen van, enige tientallen vreemdelingen. Weerbericht HETZELFDE WEERTYPE Weersverwachting, geldig tot Zater dagavond: Alleen in de ochtenduren nog licht* vorst. Iets minder zonnig dan gisteren. Zwakke tot matige wind uil Oostelijk* doch In het Zuiden tijdelijk uit ultecj*- lopende richtingen. 29 Febr Zon op 7 29. onder 1814 Maan oponder 9.25. 1 Maart: Zon op 7.27 onder 18.flk Maan op 0.59, onder 9.44.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 1