DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Nationalisatie en confiscatie in nieuwe volksrepubliek Protest tegen gebeurtenissen in Tsjechoslowakije Stalin's brief gepubliceerd Bevolking van Tsjechoslowakije ruim getracteerd op speeches Blijft allen éên! Drie stemmen... EUROPA'S KOUDE FRONT Laat onschuldigen niet lijden! eisen VANDAAGhoen En Sjahrir verlangt daden Maandag 1 Maart 1948 Achtste jaargang, No. 958 Opgericht door de Stichting „Het Parool" - Giro 510330. Bank: Rotterdamsche Bank. Postbus 9 Abonnements prijs 31 cent p. w. of 4.— p. kw. Losse nummers 10 cent Uitgave: N.V. De Nieuwe Pers Redactie cn Administratie: Snouckaertlaan Amersfoort. Telefoon redactie 4291. Telefoon administratie 6235. Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDE R. Finland, gij stelt toch belong in een verdrag?" Het Sowjetrussische nieuv.'sbu- reau Tass heeft, aldus Reuter de tekst gepubliceerd van de op 22 Februari door Maarschalk Stalin aan de Finse president, Paasikivi, verzonden brief. Stalin wijst er in deze brief op, dat twee van de drie aan de S.U. grenzende landen, die aan de zijde van 'Duitsland tegen de S.U. oorlog hebben gevoerd Hongarije en Roe menië) met de S.U. verdragen van f wederzijdse bijstand tegen een mo gelijke Duitse agressie hebben ge tekend. ,,Ik neem aan, dat Finland niet minder dan Roemenie en Hon- garije belang stelt in zo'n verdrag" In een ander bericht van Reuter wordt in Stalin's brief niet over een mogelijke Duitse agressie gespro ken, doch van „de betrekkingen tussen beide landen met de bedoe lingen om vrede en veiligheid te consolideren". Paasikivi, president van de Fin se republiek, heeft Stalin een ant woordbrief doen toekomen, waarin hij te kennen zou hebben gegeven, dat Finland bereid is met de S.U. in onderhandeling te treden over een nieuw verdrag, dat de ontwik keling der betrekkingen tussen bei de landen zal regelen. Tegen de S.U. Een onbekende organisatie, waar van de politie het spoor tracht te vinden, heeft in de Finse hoofdstad pamfletten verspreid, die tegen de Sowjet-Unie en tegen maarschalk Stalin gericht zijn. Reuter meldt verder, dat het ge rucht de ronde deed, dat de rode vlag reeds van het parlement woei. Inderdaad bevond zich daar de Sowjet-vlag temidden van de vlag gen der andere naties, die deelne men aan de wereldkampioenschap pen schaatsenrijden. „Pro-Bizonalen" zijn landverraders! Max Reimann, een leider der communisten in West-Duitsland, heeft verklaard, dat de Duitse com. munisten elke Duitser, die mede werkt in het kader van het nieuwe bi zonale handvest, als een landver rader zullen beschouwen. Wanneer de economische raad voor de bizone Maandag bijeen komt om het nieuwe bizonale be stuursorgaan te kiezen, zullen de communisten de leden van de raad er op wijzen, dat zij zich mede plichtig maken aan dev verdeling van hun land als zij meedoen aan de vorming van deze „regering voor West-Duitsland". Reimann juichte de gebeurtenis sen in Tsjechoslowakye toe. Communistische toekomstmuziek Het week-einde bracht voor Tsjechoslowakije uitsluitend een groot aantal redevoeringen, waarin de sprekers leden van de regering of van het vakverbond hun hoorders de maatregelen bekend maakten, die in de naaste toekomst zullen worden ge nomen. Deze maatregelen betreffen nationalisatie der grote be drijven en confiscatie van landgoederen. Tenslotte werden het Tsjechische volk nieuwe verkiezingen tegen eind Mei in het vooruitzicht gesteld. Klement Gottwald, communis tisch premier van Tsjechoslowakije, heeft Zondag in Praag op een bijeenkomst van 100.000 boeren ver klaard, dat de verdeling van al het grondbezit van meer dan 50 ha onmiddellijk zou worden uitge voerd. Hij waarschuwde de menigte voor de geruchten, dat de regering collectieve boerderijen in het leven wilde roepen. Na Gottwald voerde generaal Ludvik Svoboda, partijloos minister van Defensie, het woord. Hij deelde mede, dat Tsjechoslowakije trouw zou blijven aan de Sovjet-Unie en zijn andere bondgenoten. De minister van Landbouw, Duris, z«ide, dat het land op het ogenblik slechts 6.000 tractors be zat. Het tweejarenplan voorzas achter in de productie van 12.000 en het 5-jarenplan in die van 35.000 tractors. Een nieuw belastingstelsel zou 70 90 van alle landbouwers van belasting vrijstellen. Tot slot her innerde h\j de boeren eraan, dat de Sovjet-Unie hen 20.000 wagons zaaitarwe gezonden had, zodat z\j met de uitzaai verdet konden gaan. Dinsdag zal de nieuwe minister raad van Tsjechoslowakije voor het eerst bijeenkomen. Op deze ver gadering zal een beslissing ge nomen worden t.a.v. een aantal wetsontwerpen, die tegemoet komen aan de eisen van de vak verenigingen en de boeren. Deze betreffen nationalisaties eil confis catie van landgoederen. Volgens de „Piavo Lidu" zal de regering even eens een wetsontwerp betreffende de verdediging van de republiek bespreken. De Tsjechoslowaakse ambassa deur in Frankrijk heeft Zaterdag een bezoek gebracht aan het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken om een protest in te dienen tegen de „leugenachtige en provo cerende wjjze, waarop een deel van de Franse pers de gebeurtenissen in Tsjechoslowakije heeft gecom mentarieerd." Voorlopig is een aantal Belgi- „Wij hebben niet de strijd aangebonden tégen de ene dictatuur om ons als willoze slaven uit te leveren aan de andere", waren enkele woorden uit een redevoering, die de voorzitter van de Partij van de Arbeid, Koos Vorrink, Zaterdagmiddag in de stampvolle grote zaal van het Amster dams Concertgeboyw uitsprak op een protestvergadering tegen de ge beurtenissen in Tsjechoslowakije. „In Tsjechoslowakije is de zon van de vrijheid tijdelijk ten onder gegaan. De regeringen van de USA, Enge land en Frankrijk hebben in duidelijke en klare taal gesproken. Wij moeten ons bij dit protest aansluiten". Mr. G. J. van Heuven Goedhart, hoofdredacteur vari „Het Parool" sprak vervolgens over wat hij de „afgrijselijke tragiek" der gebeur tenissen in Tsjechoslowakije noem de, waar slechts „de bloedige macht van de terreur heeft gezegevierd". Hij bracht het tractaat in herin nering, dat president Benesj in 1944 met Rusland had afgesloten. Daar bij verklaarde de Sowje Unie zich na de oorlog van alle inmenging in de binnenlandse aangelegenheden van Tsjechoslowakije te allen tijde te zullen onthouden. „Wat Benesj na 1945 nog heeft gedaan om het Russische gevaar te keren", vervolgde mr. Van Heuven Goedhart, „dat stempelt hem in mijn ot>g tot een Europeaan van zeer groot formaat en tot een va derlander, wiens naam tot in lengte van dagen door het Tsjechische volk in ere moet worden gehouden. Rusland heeft zich noch aan de regels van het spel, noch aan de woorden van de overeenkomst ge houden. Wanneer t.z.t. bekend zal zijn welke woorden Benesj met Stalin heeft gewisseld, dan pas zal de wereld weten hoe volslagen be drieglijk de politiek is geweest, waarmede de Sowjet Unie en haar satellieten in Tsjechoslowakije een einde aan de vrijheid van dat land hebben gemaakt". Mr. A. de Roos, wethouder van Amsterdam, sloot de vergadering met een kort woord, waarin hij de CPN er voor waarschuwde, dat „zo zij de regels van het spel niet meer in acht zou nemen dan tot dusver het geval is geweest", in de hoofd stad stemmen zouden opgaan, die de CPN uit de regering van Am sterdam zouden willen bannen on der het motief: „Wij passen er ver der voor". Tevoren had de heer Vorrink in vogelvlucht de Russische invloed op de Oost-Europese landen be handeld: Estland, Letland en Li- tauen, wier „vrije, zelfstandige volksbestaan reeds volslagen is uitgeroeid". Polen „met zijn ver valste verkiezingen", Roemenië, Hongarije, „op welker nachtelijke wegen op dit ogenblik goede socia listen sluipen, die trachten het vege lijf te redden", en Bulgarije, „waar de galg opdoemt, waaraan Petkof is gehangen". Vorrink besloot zijn rede met een oproep tot solidariteit, waarbij hij met dankbaarheid het plan van Eevin voor een West-Europese fe deratie, het Marshall-plan en de Benelux memoreerde. Ook de studenten weren zich Onder de Nederlandse studenten is een beweging gaande in verband met de gebeurtenissen aan de Praagse universiteit. Een actie comité heeft een bulletin gepubli ceerd waarin geprotesteerd wordt tegen de vrijheidsberoving waar onder de Tsjechische studenten te lijden hebben. Bij de gebeurtenissen in Praag zijn het voor de tweede maal in de jongste geschiedenis de Tsjechische studenten, die voor de vrijheid ook aan de universiteiten opkomen. De belangrijkste studentenleiders wer den gearresteerd, een demonstratie uiteengeslagen. De rector van de Praagse universiteit wordt „ver zocht" af te treden. Moeten wij terugkeren tot het isolationisme van voor de oorlog?, zo vragen de samenstellers^an het bulletin, die een krachtig protest van de Nederlandse studenten op zijn plaats achten. De Tsjechische studenten zullen horen dat hun Nederlandse collegae hun moed prijzen en dat zy niet alleen staan. De Nederlandse studenten doen een beroep op hun Tsjechoslowaakse coiiegae om, ios van alle politiek, de universitaire vrijheid hoog te houden, aldus besluit het bulletin. sche, Amerikaanse, Franse en Zwitserse bladen in Tsjechoslowa kije verboden, „daar zij artikelen hebben gepubliceerd, die bijzonder agressief zijn jegens <3e Volksrepu bliek". Volgens een verklaring, ultge-. geven door het Centraal Actie comité, zal het gehele nationale leven geconcentreerd worden in het gereorganiseerde en door de com munisten beheerst© „Nationale Front". Slechts door het Actie- Comité van de party goedgekeurde party-organen zullen politieke acti viteit kunnen gaan ontwikkelen. Acties tegen guerilla's in Griekenland Het hoofdkwartier van 't Griekse leger heeft Zondag bekend ge maakt, dat Griekse troepen met steun van vliegtuigen Zaterdag hun offensief tegen guerillastryd- krachten, die Thessalië waren bin nengekomen, hebben voortgezet. Vier en veertig guerillastry'ders werden gedood by een kortstondig gevecht. Fusie in Hongarije Arpad Szakasist, leider van de Hongaarse socialisten, die tot dus verre tegen de fusie van de Hon gaarse communistische en sociaal democratische partyen gekant was, heeft in een hoofdartikel in het blad Nepszava aangekondigd, dat de fusie van de twee partyen zal plaats hebben op het congres van de sociaal-democratische partij, dat op 6 Maart begint.^r „Het .wordt tijd voor Wësteuropese unie" Eerst een tolunie, later een politieke federatie Besprekingen over de mogel'jk- heid om een „internationale der democratie" op te richten, gericht tegen het communisme, worden thans tussen politieke leiders van alle partijen in en buiten Europa gehouden, aldus de internationale commissie voor de bestudering van Europese kwesties. Het voorstel voor een dergelijke organisatie is door de comrrp^ie overgebracht aan de eerste minis ters en ministers van. Buitenlandse Zaken van vei^cheidene landen De commissie wil, dat de orga nisatie. welke zij een „derde macht" noemt, personen van alle landen en alle partijen onder baar leden zal tellen. Er moeten tr.ans stappen worden genomen om lang zamerhand een fedei-atie van Wesr- Europese laden op te richten. Er worden twee stadia voorgesteld: 1. de vorming van een tolunie en later van een economische unie en 2. een politieke federatie der landen. E.V.C, niet naar Londen De landelijke raad der Eenheids Vakcentrale heeft de uitnodiging om op 9 en 10 Maart te Londen deel te nemen aan de conferentie van nationale vakverenigingscen trales uit de landen die voor steun verlening in het kader Tan het plan-Marshall in aanmerking ko men, van de hand gewezen. Bij grote gebeurtenissen weer de „Gouden Koets" Het plan bestaat bij bepaalde nationale gebeurtenissen weer de gouden koets te gebruiken. In verband met de grote kosten, die de verzorging en 't onderhoud van paarden met zich mee bren gen, is van de gedachte, de gou den koets door huzaren te paard te doen begeleiden, afgezien. Het escorte zal nu worden toever trouwd aan een detachement, ge vormd uit de *arde-regimenten Grenadiers en Jagers. Aan de hand van historische gegevens zijn voor dit detachement gala-unifor men ontworpen. De kosten voor het vervaardigen van deze unifor men zullen echter niet door de re gering worden gedragen, maar door belangstellenden. Woningwetwoningen voor oorlogsgetroffenen Onder bepaalde omstandigheden kunnen oorlogsgetroffenen woning wetwoningen. die zy thans als huurder bewonen, in eigendom ver krijgen. Deze overdracht moet echter worden goedgekeurd door de directeur-generaal van de Volks huisvesting, die het bovenstaande aan de gemeente-besturen heeft- medegedeeld. De gelegenheid tot overdracht van woningwetwoningen zal slechts worden opengesteld gedurende een jaar nadat de thans in behandeling zijnde wet op de materiële oorlogs schaden 1947 in het Staatsblad is geplaatst. De prys, waarvoor de woningen zullen worden overgedra gen, ia gelijk aan de aUcbtir.gskos- ten verminderd met de afschrij vingen. Ten aanzien van de gebeurte nissen in Tsjechoslowakije ver klaarde SPAAK: „Zij hebben ont deze les geleerd, dat niemand in Oost-Europa zich er bezorgd over maakt, welke reacties zij in de rest van de wereld misschien kunnen veroorzaken". EDEN: „Onmiddellijk nauwe samenwerking tussen de Weste lijke mogendheden en de USA is noodzakelijk om wat nog aan vrijheid is overgebleven te be waren. Een Westelijke Unie kan slechts aan haar doel beant woorden als zij economisch, po litiek en militair is. Hoe langer de beslissing wordt uitgesteld, des te groter zal de prijs zijn, die de mensheid te betalen krijgt". HENRY WALLACE: „Derge lijke gebeurtenissen zullen zich blijven herhalen zolang de Ver enigde Staten hun „kanonnen- en dollarpolitiek" voortzetten. Elke daad in het kader van de Truman-doctrine, is duidelijk gemerkt „anti-Sowjetrussisch". De mannen in Moskou zouden, van hun standpunt uit. dom zyn wanneer zij niet antwoordden met 'n daad van pro-Sowjetrus- sische consolidatie". Russische gebiedswimt „Stern" blaast Britse militaire trein op 26 doden35 gewonden Ten Zuid-Oosten van Tel- Aviv hebben leden van de Jood se verzetsgroep Stern Zaterdag een gedeelte van een trein in de lucht laten vliegen. Drie militai re wagens die aan de passa- gierstrein waren gehaakt, wer den vernield. De „Stern" heeft aan Joodse dagbladen medegedeeld, dat zy ver. 'antwoordelyk is voor het opblazen van de trein, als represaille voor de explosie, welke vorige week Zondag in de Ben-Jehoeda-«traat te Jeruzalem plaats vond en vele Joden het leven kostte. Zondagavond waren reddings ploegen nog bezig met het opgra ven van slachtoffer». Volgens de officiële lyst heb ben 26 Britse soldaten de dood gevonden. Men vreest, dat dit aantal doden nog zal stygen. 35 soldaten zyn ernstig gewond en sommigen hunner zullen, naar men vermoedt, niet her stellen. Joodse padvinders verleenden eerst© hulp en een Joodse ambu- lanse was behulpzaam by het ver voer der slachtoffers naar het ziekenhuis. UTRECHT-DEN HAAG AUTOMATISCH Met ingang van 1 Maart zal het voor aangeslotenen van het locale% net Utrecht-De Bilt de gehele dag mogelijk zyn de geautomatiseerde netten van het telefoondistrict 's-Gra-venhage zelf te kiezen. Voor deze abonné's beginnen alle net nummers van de telefoonnetten van het district 's-Gravenhage met 27, dus niet met 17. ..Churchill spreekt wellicht in Amsterdam Churchill en Spaak zullen waar schijnlijk spreken op een massa meeting in- het Amsterdamse sta dion, ter gelegenheid van het Fede- ratief-Euröpacongres in Den Haag A/f EN spreekt tegenwoordig over de ..koude oorlog" tussen Amerika cn Rusland. Beter dan de uitdrukking IJzeren Gordijn te bezigen, die uit Gocbbels' propaganda-arsenaal schijnt te stammen, lijkt het ons in dit ver' band te spreken van het koude front" in Europa, dat de invloedssferen van Oost en West scheidt. De gaping in dit koude front, tot de-vorige week veroorzaakt door Tsjechoslowakije. is nu rechtgetrokken. Bovenstaand kaartje geeft een duidelijk overzicht van de situatie in Europa. De Oostzeestaten Estland, Letland en Lithauen zijn complete Sovjetrepublieken geworden, in Albanië, Joegoslavië. Bulgarije. Roemenie. Hongarije en Polen heersen regimes waarin de communisten de boventoon voeren, de gelijkschakeling van Tsjccho' slowakije brengt een directe verbinding tot stand tusssen de Sovjctbczcttings~ zones in Duitsland en Oostenrijk; het door Moskou tot Finland gerichte ver zoek. een militair pact van wederzijdse bijstand is de jongste zet m dit ..koude offensief". Geen wonder dat landen als Zweden. Noorwegen. Denemarken. Oostenrijk en Italiëdie de naaste buren zijn van de steeds groeiende Sov jetsfeer, zich afvragen welke maatregelen hiertegenover gesteld zullen worden. Frans opperbevelhebber om het leven gekomen Generaal Sevez, opperbevelheb ber van de Franse bezettingstroe pen in Duitsland, is Zondagoch tend tijdens een jachtpartij door een óngeval om het leven geko men. In 1940 streed deze generaal in België en bij Duinkerken, waar hij in handen van de vijand viel. Hij werd uit de gevangenschap be vrijd en begaf zich naar Noord- Afrika, waar hij de adji.dant werd van generaal Juin tijdens de veld tocht in Tunesië. General De Gaulle benoemde hem tot chef van de generale staf van de natio nale verdediging. Hij tekende voor Frankrijk de capitulatie van Duits land. Op 8 October 1946 werd hij benoemd tot bevelhebber der Franse bezettin» stroepen. Pleegde Blaskowitz geen zelfmoord? Volgens een brief van ds. Ernst Froese aan het Duitse blad „Spie gel" is generaal Blaskowitz, die volgens vroegere berichtei. in de gevangenis te Neurenberg zelf moord, heeft gepleegd, door een on geval om het leven gekomen. Blas kowitz zou over de trapleuning buiten zijn cel-zijn gevalcn en aan de gevolgen hiervan zijn overle den. Verloofd paar met mes aangevallen Steekpartij in Amsterdams Kalversiraat In de Kalverstraat te Amsterdam viel gisteravond een jongeman een meisje dat daar met haar verloofde wandelde, met een mes aan. Hij bracht haar een steek in de hals toe en de verloofde van het meisje, die tussenbeide kwam. kreeg steken in de borst en aan het hoofd. De ver wondingen. bleken echter niet van ernstige aard te zijn. De dader, die in de verwarring ontkomen is al les speelde zich in enkele seconden af is een vroegere verloofde van het meisje, wiens naam en adres aan de politie bekend zijn Tegen mid dernacht was hij echter nog voort vluchtig. Collegiaal orgaan spoedig gevormd Het ANP verneemt dat zeer bin nenkort de Instelling te veru ach ten is van het reeds in de regerings verklaring van 23 Sept. j.l. aan gekondigde Collegiaal Orgaan in Indonesië. UN AC vraagt hulp voor de kinderen Professor mr. R. Kranen- burg heeft als voorzitter van het Nederlandse comité „Uni ted nations appeal toe children" Zondagavond voor beide Hil- versumse zenders een radio rede gehouden, waarin hij aandacht vroeg voor de nood van millioenen kinderen en een beroep deed op de offer vaardigheid van het Neder landse volk om 'deze nood te helpen lenigen. Prof. Kranenburg merkte op, dat bij zijn terugkomst van een rondreis door Europa, de algeme ne voorzitter van de Unac ver klaarde, dat in vijf van de zes lan den, die Jiij bezocht, de kinderen in een wanhopige toestand verke ren. Millioenen kindien zijn daad werkelijk in gevaar om jvan hon- jger om te komen. Er is niet veel verbeeldingskracht nodig om zich voor te stellen, v.clke blijvende schade aan de jonge generatie zal worden toegebracht, indien niet in deze ellende wordt voorzien. Namens het Comité, waarvan Prinses Juliana het ere-voorzitter- schap heeft aanvaard, deed prof. Kranenburg een beroep op de lief de van het Nederlandse volk voor het kind. op zijn gevoel van ver antwoordelijkheid voor de toe komst der jonge generatie, op zijn gevoel voor recht, om niet on schuldigen te laten lijden voor de daden van anderen. Argentinië vraagt de Falkl and-eilanden Brits vlagvertoon tegen Guatemala Argentlnië's president Prrnn wenst dat Groot-Brlttannië aan zijn land do Falkland-ellanden zal af staan als een goodwlll-gebaar. Dit is zyn antwoord op Bevina verzoek, de kwestie van het pool gebied aan het Internationale Hof voor te leggen. Als Brittannië de Falklands, die het destijds weder rechtelijk heeft bezet, afstaat zo luidt het Argentijnse commentaar daifézal de kwestie der bij de Falklands behorende Shetland» (Graham en Decepcion) gemakke lijk kunnen worden opgelost Dit kan dan gebeuren op een conferen tie van de betrokken landen. Ondertussen heeft zich in de afgelopen week nog een bedrei ging voor Brits gebied ontwik- keld: in Brits Honduras, in de Midden-Amerikaanse landeng te. dat door Guatemala wordt opgeëist. Britse matrozen van de kruiser „Sheffield" patrouilleren in jeeps langs de grens van Erits-Hondu- ras en Guatemala „bij wijze van vlagvertoon", terwijl andere maa trozen zich om het vliegveld en de havens van Belize, de hoofdstad van Honduras, ingraven. Volgens admiraal sir William Tcnnant, bevelhebber van de te hulp gesnelde troepen, dient dit alles alleen als demonstratie voor de 'Guatemalanen. „Wij gaan niet iets ondernemen, doch moent Guatemala beginnen, dan zullen wij de volle laag geven". Guatemala heeft bij de UNO een formeel protest ingediend tegen de aanwezigheid van Britse kruisers binnen ,,de territoriale grenzen van Guatemala". Petroleum duurder Met ingang van 1 Maart wordt de petroleumprijs in de drie zones verhoogd tot resp. 16, 16 hb en 17 cent per liter. 99 99 Hongerstaking-dreigement als in de tijd der suffragettes White: „Wij, die zijn blijven zitten, willen en moeten van ons 50ste jaar af op dezelfde voet behandeld wor- E den als de weduwen en hetzelfde EN paar dagen geleden had er" En toen deze Mohammeds niet bij pensioen ontvangen als zij! Wat in Londen een niet alledaag- de bergen bleken te komen wie voor kans hebben wij, als wij een- se demonstratie pl„ats. Waarom kan het de minister en de Lager- maal de 50 gepasseerd zijn, om ooit Prof. Renier ons daarvan niet ver- huis-leden helemaal kwalijk nemen, dezelfde voordelen te genieten, als teld heeft in zijn Londens Dagboek? dat zij op dat moment het spelle- wij nog niet getrouwd zijn. Maar Wij vrezen met grote vreze, dat hy tje, van blijf zitten, waar je zit, ver- wij zijn vastbesloten. Wij zullen, te ver van de City woont of te zeer kozen? probeerden de bergen, als het moet, dezelfde methodes door zijn eigen beslommeringen in sommige tenminste tot de Moham- gaan toepassen als de suffragettes beslag genomen is geweest om hier meds door te dringen, hetgeen de in het begin van deze eeuw. Wij iets van te merken. Bovendien van de werkelijk grote gebeurtenissen in zijn eigen stad dat weet U zelf ook wel ziet een mens niets, daar leest hij over in de krant en pas yia het relaas van de verslag- t>"' f &te is gee V. Maar wij zullen gaan hongerstaken. Dit laat- geen bedreiging voor een re- die verklaart, dat zij 47 mil. Engelsen zal uithongeren, denken toch, dat de her innering aan de suffragettes, die gever merkt hij, hoe belangrijk het bobbies noodzaakte om met krach- men kunstmatig moest voeden, de geweest is. Vandaar ook, dat wij tige hand op te treden. verontwaardiging van de beschaaf- over die demonstratie in Londen. Wat dit voor vrouwelijke demon- de wereld zal gaande maken", waarvan wij U zo aanstonds zullen stranten waren? Geen suffragettes, vertellen, niets gelezen hebben in zoals misschien de een of andere U hoor! het, lezers, een oorlogs een Engelse krant, maar in een vergrijsde politieman zal hebben verklaring in optima forma aan de Zwitsers blad, de Gazette de Lau- gedacht engevreesd, maar le- Engelse regering en geen „koude sanne. den van „de Liga van Oude-jonge- oorlog", maar het broertje ervan in r juffrouwen" (Spinsters is het En- onaangenaamheid een „hongeroor- Er is dus in Londen een demon- gelse woord), een grote en goed log". De Engelse spinstei, gaan stratie geweest en we! voor het ge- georganiseerde vereniging in Enge- Gandhi navolgen, maarop echt bouw van het Parlement tn West- land. Wat zij kwamen doen bij het Westerse manier, dat wil zeggen minster. Wij weten;met, of er op Parlement? met weglating van de geweldloos dat ogenblik in dc dienst vergrijsde Erkenning eisen van haar aan- heid. In haar ontmoeten, wat vol- bobbies wacht hadden bij Big Ben, spraken op gelijkberechtigdheid gens haar landsman Kipling onmo- maar anders moeten hun gedach- n,et hun zusters, die weduwen zijn gelijk was, Oost en West elkaar, ten een sprong hebben gemaakt en dus op eenzelfde pensioen als Maar als er inderdaad bobbies ziin naar 40 jaar geleden. Want voor dezen! die de jaren vóór 1914 hebben mee^ 5 2ich fef\ v«'- De correspondent van de Gazette gemaakt, die de dames Pankhurst honderdtal vrouwen opgesteld met de Lausanne heeft de presidente, hebben aanschouwd en haar para vaandels en spandoeken en zy brul- tevens oprichtster van de Liga, pluie's hebben gevoeld, dan moeten jien om hun afgevaardigden en om Miss (bij ons zou ze misschien aan- hun gezichten bezorgd staan bij de zijne Excellentie Griffith, de minis- spraak mogen maken op de hono- gedachte, wat er nu weer allemaal ter van de Nationale Verzekering, raire titel: mevrouw) Florence kan gaan gebeuren. Sjahrir, de vroegere premier van de Indonesische Republiek, heeft te Singapore verklaard, dat Neder land binnen veertien dagen zijn wil zal moeten tonen om oprecht sa-» men te werken met dc republiek, wil een V.S. van Indonesië niet on mogelijk worden. Op een persconferentie zei hy, dat de Nederlanders op het ogen blik de overeenkomst van de Ren ville in de geest schenden. Zij gaan hun eigen weg bij de oprichting van „staten" in gebieden, waar naar zy hadden toegestemd volksstemmin gen gehouden zouden worden. De vorming van Souvereine Ver enigde Staten van Indonesië in 1949 is nog steeds' mogelijk, maar indien de Nederlanders van plan zijn om de Republiek er binten te laten, dan zal een V.S. van Indone sië onmogelijk worden. Zy moeten in de onmiddellijke toestand tonen, of zy van plan zijn door dezen mede to werken of niet". Sjahrir kwam per vliegtuig in Singapore aan, nadat hy een be zoek van drie weken aan de repu blikeinse gebieden op Sumatra ge bracht heeft. Hij zei de volgende week naar Java te zullen vliegen om op te treden als adviseur van de Indonesiërs in nieuwe onderhande lingen, welke, naar hij voorspelde, definitief zullen aantonen, of do Nederlanders van plan zijn de over eenkomst van de Renville uit te voeren. Weerbericht WIND UIT OOSTELIJKE RICHTINGEN Weersverwarhting, geldig van Maan dagavond tot Dinsdagavond. Droog weer met overdrijvende wol kenbanken, vooral in liet Noorden van het .land, en in de orhtend hier en daar nevel of mist. Zwakke tot matige wind uit Oostelijke richtingen. In de nacht plaatselijk lichte vorst, morgen overdag ongeveer dezelfde temperatuur als vandaag. 2 Maart: Zon op 7 25. onder 18.21, Maan op 2.18, onder 10.08.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 1