DAGBLAD VOOR AMERSFOORT, Krachtig pleidooi voor plan-M in Amerikaanse senaat Communisme: ondergang der vrijheid ervarins van een invalide parachutist Speeches-stroom houdt aan in Tsjechoslowakije PvdA-aanval op CPN Naar vijfmogendhedenpact in West-Europa Vandaag valt beslissing Senator Vandenberg waarschuwt voor ..Russische beer" Hulpplan verdient snelle aanvaarding Franco krijgt dollars, zeggen Republieken Hulp uit Amerika alleen kan redden GRONINGER PROTEST Engeland verlaagt defensie-uitgaven Status-quolijnen thans op geheel Java VANDAAG...J Dinsdag 2 Maart 1948 'Achtste jaargang, No. 959 Opgericht door de Stichting „Het Parool" Giro 510330. Bank: Rotterdamsche Bank. Postbus 9 Abonnements prijs 31 cent p. w. of 4.— p. kw. Losse nummers 10 cent Uitgave: N.V. De Nieuwe Pers Redactie en Administratie: Snouckaertlaan 7, Amersfoort Telefoon redactie 4291. Telefoon administratie 6235. Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDE R. 9 ..Het ijzeren gordijn moet niet door agressie of in gebreke blijven tot ,,de randen van de Atlantische Oceaan komen", waarschuwde senator Arthur Vandenberg, voorzitter van de commissie voor buitenlandse betrekkingen, in zijn rede voor de Amerikaanse Senaat. Met deze woorden opende hij tevens het debat over het plan-Marshall, waarvan hij zeide: ..Dit hulppro gram verdient snelle aanvaarding, in naam van vrede, stabiliteit en vrijheid!" NOG DEZE MAAND? Volgens welingelichte Ameri kaanse kringen te Londen zal het plan-Marshall nog deze maand door beide huizen van het Amerikaanse Congres wor den goedgekeurd. Met betrekking tot de pogin gen tot Europese samenwer king zeide Vandenberg. dat de zestien samenwerkende landen moedig hebben gehandeld, daar zij hiermee de „Russische beer. die snel zijn tanden liet zien" practisch tartten. „Toch is er in dit plan niets, dat het Sow- jet-politie-imperium bedreigt met een of andere conseouen- tle, die het niet uit eigen vrije wil uitlokt. Het is geen plan teg£n Oost-Euronn. tenzij het onafhankelijk voortbestaan der vrije volken on de zwarte lijst staat". Het plan wordt niet ge dicteerd. Het is een herstel der Euronese 'anden door middel van zelfgekozen methoden, al dus Vandenberg Eerste doel: VREDE „Een eervolle oplossing van de spanning tussen Oost en West zou de grootste zegening van de mo derne tijd ziin". aldus vervolgde de senator. „Deze spanning kan wor den opgelost, wanneer het Oosten en Westen trouw zijn aan de oog merken van de geallieerden tijdens de tweede wereldoorlog en aan de principes en oogmerken van de UNO. Een verdeling der wereld tus sen Washington en Moskou zou geer vr^de zijn. maar een eerloze wapenstilstand, welke aan een uit eindelijke onzegbare ramp vooraf zou gaan. Ons hoogste belang is een rechtvaardige vrede." Met betrekking tot het Duitse probleem, in verband met het plan- Marshall. zeide Vandenberg: „Het succes van dit plan hsimt af van het snelle herstel van West-Duits- land. tot het een effectieve plaats Inneemt in de economie van Europa en de wereld Het moet worden Ge decentraliseerd. Het moet voor eoc-d worden e^émilitarïseerd. Oe- heel Duitsland moet zonder verwiil weer aan het werk kunnen gaan." In Spaanse emigrantenkrin gen te Londen wordt gezegd dat de omzwaai van de Ame rikaanse politiek ten opzichte van Franco een feit is. Zij hebben hun inlichtingen van ae* Spaanse ondergrondse be weging. Binnen r ertien dagen zal een commissie van het Spaa- se bank-' wezen naar de Verenigde Staten vertrekken om een lening van tweehonderd millioen dollar Dij Amerikaanse banken af te sluiten, aldus de Republikeinse woord voerders. De fondsen zouden wor den gebruikt om Franco uit zijn economische moeilijkheden te red den. Franco heeft reeds eerder pogin gen gedaan om in Amerika parti culiere leningen te sluiten, maar dit wat tot dusver officieel of on officieel door 't State Department verhinderd. De Britse regering zowel als de Britse Labour-party hebben in de afgelopen week hun bezwaren te gen Spanje's deelneming aan het Marshall-plan uitdrukkelijk uitge sproken. „Zonder hulp van Amerika het plan-Marshall zullen cte landen in West-Europa hun vrijheid, noch hun onafhankelijkheid kunnen hand haven." voorspélt het rapport, uit gebracht door de commissie van Buitenlandse Zaken van de Bel gische senaat. Hoewel dit rapport geen enkele toespeling maakt op dc gebeurte nissen in Tsjechoslowakije, ver klaart het: De vrije instellingen en de nationale onafhankelijkheid moe ten in Europa worden verzekerd. Slechts indien de landen van Euro pa er in slagen zich economisch te verheffen, zullen zij vrij blilven". Verder heet het in het rapport: De Sowjet-Unie en de communis tische partijen in Europa kunnen of in belangrijke mate bijdragen tot de uitvoering van het Amerikaanse plan tot hulo aan Europa, of saboteren. De jongste gebeurtenis sen hebben bewezen dat zij het laatste hebben verkozen". Het rapport preciseert, dat de deur moet worden opengelaten voor een eventuele deelneming aan het Amerikaanse plan van Finland, Po len. Hongarije. Roemenië, Bulga rije, dc Sowiet-Unie en Tsjecho slowakije. Wat Spanje betreft wordt opgemerkt, dat zijn deelne ming wenselijk is, doch dat deze slechts mogelijk is indien de andere landen hiermede accoord gaan. Ditmaal: uitstel verkiezingen, verdwijning comité's van actie en zuivering Spaarzaam druppelt het nieuws uit Tsjechoslowakije binnen. De berichten maken slechts melding van een gestaag vloeiende stroom, '•erklaringen en speeches, uitgesproken door ministers en andere of ficiële peisonen. Gisteren wijdden zij hun aandacht aan de verkiezin gen. de „spionnen" en de comité's van actie De verkiezingen zullen mogelijk worden uitgesteld, de comité's waarschijnlijk verdwijnen. Het parlement zal op 10 Maart bijeenkomen. SLECHTA, Tsjechosluwaaks minis ter van Openbare Werken, heeft ge openbaard. dat de verkiezingen mo gelijk zullen worden uitgesteld. Hu zeide. dat het program van de con stituerende vergadering door de cri sis' vertraging heeft ondervonden. Een uitstel van de verkiezingen zal slechts door de constituerende ver gadering met een drie-vijfde meer derheid kunnen worden toegestaan KOPECKY. minister van Voorlich ting. verklaarde, dat het land on langs door een zo grote vloed van buitenlandse spionnen uit het Wes ten was overstroomd, dat Nosek. de minister van Binnenlandse Zaken en generaal Svoboda. de minister van Defensie, „de minister-president uiteindelijk hadden overreed een conferentie met president Benesj te houden om op dit gevaar te wij zen." FJERLINGER. minister van Indu strie. bracht naar voren, dat de tij dens de crisis opgerichte comité's van-actie niet permanent deel zou den uitmaken yan het Tsjechoslo- waakse politieke leven. CEP1CKA. minister van Justitie, deelde mede, dat in de eerstvolgen de kabinetsvergadering wetteksten zullen worden opgesteld ter om schrijving van de taak en rechten van de actie-comité's. welke wets ontwerpen aan het parlement ter goedkeuring zullen worden voorge legd. De zuivering van het nationale le ven zal onder toezicht komen te staan van actie-comité's van het „Na tionale Front." De besluiten van het „Nationale Front" zullen bindend zijn voor de politieke partijen. Con trole op de uitvoering van de beve len van het „Nationale Front" zal bij de regering berusten. Begin: ZUIVERING De partij der Nationale Socialis ten van Tsjechoslowakije. de partij van Benesj. zal voortaan „Tsjechi sche sociale partij" heten. Haar ge lederen zullen aan een strenge zui vering worden onderworpen. De eevste-ministers van Zweden. Noorwegen en Denemarken komen 18 Maart te Stockholm bijeen. Men geloo/t. dat zjj dc problemen zullen bespreken die voortvloeien uit de jongste gebeurtenissen in Finland en Tsjechoslowakije. Weerbericht STIJGENDE TEMPERATUUR Weersverwachting, geldig Van Dins dagavond tot Woensdagavond. Vannacht en morgenorhtend op vele plaatsen nog lichte vorst en hier en daar nevel of mist. Morgen overdag vrij zonnig neer met hogere tempera turen dan vandaag. Naar Zuidelijke richtingen draaiende wind. 3 Maart: Zon op 7.22. onder 18.23. Maan op 3.32. onder 10.40. Van de zijde der centrale commissie der Groninger stu denten deelt men ons mede: „De centrale commissie in vergadering bijeen, kennisge nomen hebbende van de pro testactie tegen de maatregelen in Tsjechoslowakije. verricht te gen de geestelijke vrijheid en democratische principes der universiteiten, protesteert ten sterkste tegen deze inbreuk op elementaire vrijheden der stu denten: stelt zich volledig ach ter de protestactie en zal alles in het werk stellen, om aan dit protest op ^ende wijze be kendheid te geven." „De staatsgreep van de commu nistische partij in Tsjechoslowa kije". deelt het partijbestuur van de P. v. d. A. in een communiqué mede, „is geen op zichzelf staand feit, doch een phase in de imperia listische politiek der Sovjet-Unie, waardoor de democratische rechten en vrijheden van de Oosteuropese 1 olkoren opnieuw met voetx wor den getreden."^ Met vcrontWv ardiging heeft het oa'-tijhostunr voorts kennis geno men van de onwaarachtige voor stelling als zou dc democratie in Tsjechoslowakije door de niet-com- munistische mec-rlerheid in gevaar ziin gebracht. Integendeel, kenne lijke vrees voor een politieke neder laag bii te houden vrije verkiezin gen heeft de communisten tot hurt- optreden gebracht. Het partijbestuur wijst op het feit. dat de C.P.N. zich in tiaar- nublieke u'tingen volko men solidarlseert met het ge- heurdo in Tslechoalowakije. ïedero Nederlander kan zich op grond daarvan een oordeel vor men o\ er de waarde van de svmpathiebetuigingen van het Nederlandse communisme voor de democratie. Teneinde de gevaren, die uit de huidige toestand voortvloeien met succes te kunnen afwenden, is meer dan ooit een zo volledig mogelijke samenwerking tussen de Westeuro- pese staten noodzakelijk. Hot partij bestuur ziet in een krachtig voort zetten van de arbeid van do Bene lux. het ziet in de snelle uitvoering van het Marshallplan, het ziet in de verwezenlijking ener Westeuropese federatie helangrijke middelen, die geëigend ziin om een nieuw-Europa on federatieve grondslag op te bou wen. Zulk een federatief West- Eurona; In nauwe samenwerking met de Verenigde Staten van Ame rika. kan een geducht, bolwerk vor men tegen iedere bedreiging van de vriiheid. Het partijbestuur acht de tijd ge komen om er bil alle partijgenoten on aan te dringen zich ernstig te heraden over de xraag of zli zich niet van elk vorm van verdere sa- menworkin'» met communisten In vrlie organisaties en comité's uit het politieke, sociale en culturele leven hebben te onthouden. De K N.M.V, vestigt er nogmaals de aandacht op. dat het van 1 April 1948 af verboden is met auto's en motorrijwielen op Zondag te rijden. Zii. die menen op Zondag van hun auto of motorrijwiel gebruik te moeten maken, dienen zich te wen den tot de Rijksinspecteur van hot Vervoer, die de rijvergunning heeft afgegeven, om ontheffing te vra gen. De Czcchisch-Duitsc grens gesloten. Een dag na het bekend worden van het nieuwe Czechische kabinet werd dc grens tussen Duitschland en Tsjecho- Slovakije gesloten. tussen Engeland, Frankrijk en Benelux) DONDERDAG CONTACT IN BRUSSEL Besprekingen tussen Engeland, Frankrjjk, België, Ne'derland en Lu xemburg over een vijfmogendhedenverdrag zullen Donderdag in Brussel beginnen. ZjJ zullen economische, sociale, politieke en militaire proble men betreffen. Dit Is gisteravond door de Britse premier Attleo tijdens het defensiedebat in het Lagerhuis meegedeeld. Lulde toejuichingen wa ren Attlee's deel. Volgens berichten uit België nemen sommige kringen in dat land aan, dat het Vjjflandenverdrag nog vóór 15 Maart zal wor den ondertekend. dat het Engeland voor de militaire consequenties van ijn politiek liet opdraaien. Attlee's antwoord bevatte de reeds vermelde aankondiging van het overleg te Brussel en boven dien zei de premier dat de Britse portiek gericht is op hel voorko men van Duitse agressie, „maar zij wil in samenwerking met En- gelands vrienden en bondgenoten trachten Duitsl.id op basis van gelijkheid binnen een Verenigd Europa te brengen." Waarop weer toejuichingen volgden. Ook op het Lagerhuis weerspie gelden zich de recente gebeurte nissen in Tsjechoslowakije. Een voorstel van de communisten om in verband met de economische crisis het totaal der Britse strijd krachten tot 50^.000 man terug te brengen, kreeg een zware aanval te verduren vnvt A.bm t Alexander, de minister van defensie. Hij be schuldigde de communisten ervan dat zij Engeland en andere vrede lievende naties zwak willen maken terwijl de Sovjet-Unie op grote schaal troepen op de been houdt om haar wil aan de wereld op te leg'en Het Huis keurde een Witboek goed, waarir de regering voorstelt de totale strijdkrachten voor 31 Maart 1949 met 224.000 man te verminderen tot 716.0C0 man. Dc totale uitgaven zullen met 220 mil lioen rond sterling verlaagd wor de/» tot 692 millioen pond sterling. Crossman, een der „Labourre- bellen" noemde een „communist- proof" sociaal systeem er een ge wapende macht de twee beste ver dedigingsmiddelen tegen het com munisme. De verantwoordelijkheid voor de strijdkrachten berust voor namelijk bij Ame. 'ka. die voor de sociale verdediging bij ons. Cross man beschuldigde r Amerika van •Amerika wil de sterkste luchtmacht ter wereld Een Congres-commissie, in Juli 1947 ingesteld om een luchtvaartpo- Htiek te pntwikkelen, heeft voorge steld dat de Verenigde Staten hun luchtmacht, tot de sterkste ter we- aangedrongen dat de burgerlijke en reld zullen opvoeren. Er wordt od de militaire luchtvaart daartoe zul len samenwerken. „Wij kunnen met niet minder tevreden zijn", aldus de aanbeveling, „want de wereldpoli tiek kan, eik ogenblik leiden tot een nieuwe oorlog en wij moeten zorgen klaar te zijn." „GIJ MOET OPHOUDEN MET TERRORISME" Britse waarschuwing aan Palestijnse Joden Het Britse bestuur in Palestina heeft de 700.000 Palestijnse Joden gewaarschuwd, dat zij met de voortzetting van „moord en verkapt terrorisme- in de ogen der wereld alle rechten om gerangschikt te worden onder de beschaafde volke ren zouden verliezen." In een bittere aanval op het Joodse Agentschap werd dit ervaji beschuldigd de verantwoordelijk heid voor terroristische daden, zo als het treinbombardement van Zondag, van zich af te schuiven door berekende zinspelingen, leu gens en propaganda". Kort voordat de bekendmaking van het Britse bestuur werd uitge geven. had een woordvoerder van het Joodse Agentschap. Gershon T-Tirsch. on een persconferentie ver klaard. dat het Joodse agentschap incidenten als het treinbombarde ment van Zondag verafschuwt. Het enige commentaar van Jood se kringen, die de uitzending der verklaring over de radio hadden be luisterd, was: „Wij hebben zo juist de belachelijke bekendmaking ge hoord. Nu kunnen wij commentaar gaan leveren". Een Arabische woordvoerder verklaarde het hoog tijd te vinden, dat de Britten acht sloegen on de verantwoordelijkheid van het Joodse agentschap in deze aangelegenheid. fVan een bijzondere medewerker) IN een land, waar de communis tische heerschappij haar intrede doet is het gedaan met de demo cratie, d.i. met de 'vrijheid. In zo'n land beginnen, zoals nu in Cccho- slovakije, in snel tempo drastische „zuiveringsacties", daar worden de arbeiders, die niet meedoen, ontsla gen; daar gaan ambtenaren, die niet meedoen, de laan uit; daar ko men de bedrijven onder communis tisch beheer en hebben de eigenaars niets meer te vertellen; daar wordt de inhoud van alle dagbladen gelijk en hun inhoud gedicteerd door Moskou; daar mag dc kunstenaar geen ander geluid laten horen dan hetgeen aan de communistische machthebbers behaaglijk is; daar mag geen krant, geen tijdschrift, geen radio-geluid uit het buitenland doordringen. In zulk een land wordt, zoals ln een schouwbui'g aan het einde van het stuk, het ü'zeren scherm neer gelaten, het publiek, het volk gaat naar huis en wat zich achter dat ijzeren scherm afspeelt weten slechts enkele ingewijden. In zulk een land mag de kerk zich niet met „politiek" bemoeien, daar mag, kortom, alleen gezegd cn geschreven worden, wat enkele regeerders welgevallig is. Men noemt dat dan „volksdemo cratie." Maar het volk heeft er niets over te zeggen gehad en het is even ver van democratie verwij derd als wit van zwart; het is de geestelijke dood. Ieder, elk levens gebied, wordt gelijkgeschakeld en wie zich niet mocht willen laten ge lijkschakelen, wordt geliquideerd. Rechten hebben de arbeiders niet meer; staken is hun verboden. In dien cr. tijdelijk, een parlementaire oppositie wordt toegelaten, waagt z\j het niet zich tegen de „meerder heid" te verzetten, want dat kost haar het parlementaire en lijfelijke bestaan. Verkiezingen worden een farce zoals zij dat ln hot rijk van Hitier waren; de vrije meningsui ting, in geschrift of in vergadering en in gesprekken is verboden; de Gepeoe loert overal en heeft overal haar spionnen. Voor mensen, die de vrijheid liefhebben, wordt zulk een land een hel. Vrijheid veronderstelt, dat men keuze kan doen, overeenkomstig eigen opvattingen, eigen geweten eigen inzicht. Daar is in een land, dat onder communistische heer schappij staat, nimmer sprake van. Men kan er maar écn ding „kiezen" nl. datgene wat door de staat wordt voorgeschreven. Kenmerkend voor het communis me is, dat het alle begrippen cor rumpeert, d.w.z. een andere inhoud geeft dan die iedereen er aan toe kent. Demoerabjo /yj voorbeeld be tekent. regering door hot volk. het volk kan kiezen, in volle vrijheid, hoe en door wie het geregeerd wil worden. En wie niet actief regeert, regeert in feite toch mee door mid del van een oppositie. In een com munistisch land gebruikt' men. evenals Hitier het deed. graag het woord democratie, maar dan bete kent het iets geheel anders. Dan betekent het, dat men de door dc ene oegclaten party aangpwezen candidaten „kiest" en aangezien men geen andere kiezen kan of mag, is dan de regecring door het volk „gekozen". En alles wat zo'n regering en volksvertegenwoordi ging dan gaan doen. mag men niet critiseren met de bedoeling een an der» regering te verkrijgen. Zulk een „volksdemocratie" heeft Met de instelling van status-quo lijnen te Kemit en Pronidjiwo, in het Zuiden van Midden-Java, is de uitvoering van de bestandsover- eenkomst thans voltooid. Op ge heel Java en Sumatra zijn de de marcatielijnen vastgesteld. De gedemilitariseerde zóne in het gebied van Kemit zal in de naaste toekomst nog worden ver breed. Dit gebied is het teerste punt geweest in de uitvoering van het bestand, omdat de Republi keinse en Nederlandse linies hier door elkaar lopen. Er is reeds een overeenkomst gesloten voor de te rugtrekking van de troepen van beide partijen op een aantal pun ten. Over zuinigheid dte de wijsheid f bedriegt. Johnnie H werd dd Ciuacoa ge- ooi en uit Nederlandse ouders en grceice voorspoedig op tot een Krachtige knaap. Hij deed aan sport, jaagde, zeilde, voetbalde. De oorlog brak uit en Johnnie ging zijn land dienen. Hij kwam in Engeland aan. waar hij zich ergerde over de amb- tenaarlijke rompslomp op de bu reaux en besloot zich bij de para chutisten aan te melden. Direct achter de linies in het vaderland te worden afgeworpen, was zijn enige wens Hij werd goedgekeurd en in gedeeld bij de Irené-parachutisten. Er brak een tijd van harde training aan. De knapen moesten „springen leren, eerst van stellages, dan uit vliegtuigen. Wat was dat voor een gewaar wording? Niets bijzonders: het was een avontuur. De eerste sprong maakt je nerveus, want je weet niet wat er komt. De tweede sprong is veel erger dan voel je. dat je buiten het vliegtuig een windzwieper krijgt, versuft raakt en weer bijkomt. Dan ga je netjes tellen, voordat je de „pa- rapluie" opsteekt Na zeven spron gen ben je volleerd. Dan komt de zware infanterie- trainrng. Alle obstakels moet je kun nen nemen; met elk wapen moet je kunnen omgaan: met de tank, de mitrailleurs, brens en stens, ja zelfs met alle wapens van de vijand. Er zijn modellen en buitgemaakte exemplaren, waarmee wordt geëx perimenteerd. Jiu-jitsu en vuist- vechten instrueren de soldaat hoe hi] moet doen, als de magazijnen van zijn wapens leeg zijn „Of anders het mes", glundert Johnnie, wiens ouders van oorsprong Brabanders zijn. Zo werd Johnnie met nog een 250-tal andere Nederlanders in En geland ..slagklaar" gemaakt voor de verlossing van het vaderland. Als infanterist D-day kwam en in de „combined operation" ging Johnnie in Nor- mandië aan walvia het schip. Met de troepen trok hij door Frank rijk en België tot aan de grote ri vieren in Nederland. Arnhem v<|igde. parachutisten daalden neer, maar Johnnie kon toezien. De Nederlandse militaire leiding was een beetje traag en had de parachutisten-eenheid versnip perd Voor Arnhem kon men geen bataljon bij elkaar krijgen^ Zo doende bleven al de Nederlanders beneden, Johnnie werd ingezet bij Hedel, in gevechten, die elke beschrijving tarten Een makker raakte gewond, sage van onze gewonde lichaams- Johnnie hoorde hem roepen; verliet delen, speciale gymnastiek, herscho- men, maar een vriend van mij, die de trechter, waarin hij voor het moordend vuur zich verschool, sjor de zijn strijdmakker de kuil in doch voelde toen plotseling een scherpe pijn in de dij Johnnie kijkt een beetje triest voor zich uit, nu we zo nakaarten over de oorlog. ..Dit is het resultaat. Een kunstbeen. Ik had blijkbaar veel bloed verloren en moet versuft zijn geweest. Ik herinner me nog hoe twee Duitsers in onze trechter kwa men en dat zo'n jonge Hitler-knaap me de bajonet tussen de ribben wilde plaatsen. Die ouwe Duitser heeft hem ervan weerhouden. Eigen lijk wel gek. dat ik dus op deze manier aan mijn vijanden het leven heb te danken Hij pauzeert even. ,.Ik kwam in een Engels hospitaal terecht, vlak bij Londen, waar mijn Engelse vrouw en kinderen mij re gelmatig bezochten. Op zekere mor gen kwam een Nederlandse officier mij vertellen, dat ik naar Holland zou worden vervoerd, zonder mijn vrouwIk verzette mij ertegen» omdat ik wist. dat de Engelsen hun invaliden beter verzorgden. Boven dien was er al een kunstbeen aan gemeten, met een reserve-prothese die dat had ik ook gehoord beter van kwaliteit was, dan het Hollandse product. Daarnaast had den we een prima verzorging, mas- lingscürsussen en psychologische testen om ons te doen inzien, dat we voor de maatschappij lang niet verloren waren. Er werden zelfs speciale variété-voorstellingen geor ganiseerd. waaraan louter invaliden meewerkten, met een tweeledig doel: om het publiek en de werk gevers te overtuigen, dat we nog heel wat konden presteren en om ons te overtuigen, dat we door oefening nog heel geschikt konden worden gemaakt. Het was in het hospitaal dan ook een lustoord, in zekere zin. Hele vechtpartijtjes had den plaats. Jongens zonder benen, lieten zich uit het bed rollen, om met de handen of als die ook ontbraken met de schouders hun makkers uit de krib te gooien Ik werd er toch vandaan gehaald door de Nederlanders en met de mededeling, je gaat met 14 dagen verlof, naar Holland, gestuurd. En nou, een jaar later zit ik er nog. Mijn vrouw zit nu zonder pensioen, alleen dank zij Prins Bernhard heb ik wat. geld kunnen-overmaken." In een Nederlands hospitaal „En hoe is het hier?" „Ach. meneer. We zijn hier in hospitalen gekomen, waar oude be roepsmilitairen de scepter zwaaien. Ze menen het goed, doch peilen on ze mentaliteit niet Ze hebben nooit gevechtsacties gekend, nooit ge voeld. welk stempel de invaliditeit »op ons heeft gedrukt. Dit heeft ge maakt. dat ik die parachutist bent!), wie het rauwe leven a.h.w. is aangeleerd niet makkelijk ben en met elke commandant over hoop lig- Zo gingen we van de zomer zwemmen in Doorn. Ik kon zwem- verlamd is, kon alleen zonnebaden. Het genoegen voor helft was ook, dat hij mij zo prettig kon zien ploe teren Er kwam echter een order af: zij, die niet zwemmen.' mogen niet zonnebaden. Dat is weggooien van het entréegeld12 cent per per soon. Toen ben ik opgestoven," zegt Johnnie „en heb de commandant verteld, dat wij onze body, onze on betaalbare lichamen hadden opge offerd voor vadertje Staat, die ons nu beknibbelde op 12 cent....!! En nog veel van zulke dingen. Het gebeurt soms, dat des ochtends de littekens pijn doen. zodat het moeilijk is, onze kunstledematen aan te doen, voordat er appèl is. Daar hebben we straf voor gehad. We hebben wacht moeten lopen, alleen in de avond. Mijn vriend is dat te machtig geworden. Hij is in tranen uitgebarsten. Ik ben bij hem'geble ven, maar heb een week geen avond permissie gehad, omdat ik dienst verzaakte.Discipline is goed. maar soms moet men weten, dat wij weer kinderen zijn geworden, af hankelijk van anderen. Och. met mij gaat het wel. Ik ben weer keeper in ons voetbalteam en schop ze met mijn „houten poot" van de sokken, ik spring van rij dende auto's, omdat ik als parachu tist heb geleerd hoe te moeten vallen of goed terecht te komen Ik weet haast niet beter, of ik heb altijd zo geleefd. Als ik morgen weer kon kiezen, dan ging ik weer bij de pa rachutisten om desnoods weer te vechten.. maar niet meer voor Nederland." Voordat we het wisten, sprong hij van een 3 m. hoog bordes. Verleden week vertrok hij, dank zij de be moeiingen van de Urins, naar Enge land. Naar vrouw en kinderen en een nieuw leven. derhalve niets met regeren door het volk of namens het volk te ma ken. Een kleine groep vertrouwe lingen regeert, zolang zij niet bij de dictator of by de partij in onge nade vallen; het volk komt er niet aan to pas. In zulk een land is ook van so cialisme geen sprake, al heet de Sovjet-Unie officieel Unie van so cialistische sovjet-republieken. So cialisme is precies het omgekeerde van dictatuur; men kan zelfs niet eens spreken van communisme. De juiste benaming zou zijn: staatsso cialisme. dat wil zeggen, dat de staat alles bedisselt cn beslist. En die staat wordt geleld door één man met een groep gunstelingen, of betrouwbare aanhangers van de partij-leerstellingen, hoe die ook ln dc loop der jaren van inhoud mogen veranderen. En veranderen doen zjj, voortdurend. Als dc regering be slist. zoals zij in de Sovjet-Unie in het begin van de jongste oorlog deed, dat men goede «vrienden met de nazi's moet blijven, dan zegt iedereen ja. Dat deden ook do com munisten in Nederland. En dan is de communist geen anti-fascist meer. Dan veranderen de omstan digheden, zoals in de jongste oorlog en dc „stryd tegen het anti-fascis- mp" begint. Ook hier een bcgrips-bcderf. De communisten willen graag aange zien worden voor dc anti-fascisten bij uitnemendheid. Doch hun leer stellingen cn hun praktijken ver schillen op geen enkel principieel punt van die der fascisten. Ook zy nebben geen vrijheid van menings uiting, geen vryheid voor dc oppo sitie, geen ware democratie, geen vrije verkiezingen, geen vrijheid om te vernemen wat het buitenland zegt. Het z.g. anti-fascisme van de communisten is verlakkerij. Hun sociale programma is even eens bedrog. Het is zo opgesteld, dat argeloze» denken; er zit toch wel iets goeds in. Er zal ook wel iets goeds ln zitten; het program ma van de nazi's bevatte ook din gen, die men kon aanvaarden, in dien men zo althans losmaakte van achtergrond, middelen en doel. Evenwel, het doel is niet het schep pen van een samenleving van vrye, gelukkige, welvarende mensen, maar het scheppen van een absolu tistische staat, waarin de dictator en zijn partij almachtig ziin cn de mensen slaven. Dc middelen zijn: terreur, liquidering van andersden kenden. onderdrukking van de vrij heid. En de achtergrond is: het scheppen van een absolutistische staat, die ongehinderd zijn imperia listische oogmerken kan verwezen lijken. De omringende volken wor den door zo'n staat „bevrijd" op dezelfde wijze als Hitier Nederland „bevrijdde", en met dezelfde be drieglijke leuzen. Mensen, die de vrijheid liefheb ben kunnen nimmer niet commu-« nisten samenwerken, want dan wer ken zy samen met hun doodsvijan den. Spanning in Finland Ivans op inwilliging van Stal ins verzoek groot (Van onze Scandinavische correspondent) Evenals in dc spannende dagen in dc winter van 1939. toen Rus land zijn aanval op Finland voor bereidde, staat ook thans Helsinki weer in het middelpunt der inter nationale belangstelling, die haar uitdrukking vindt In de aanwezig heid van, talrijke buitenlandse journalisten, voornamelijk uit En geland en de Verenigde Staten. Vandaag is de beslissende dag. De spanning in Finland is groot, en staat op de gezichten van de bevolking der Finse hoofdstad te lezen, ofschoon vrijwel iedereen ervan over tuigd is dat het antwoord op de Russische uitnodiging tot het sluiten van een vriend- schaps- en bijstandspact niet anders dan bevestigend kan zijn. Vanmorgen komen de politieke partijen bijeen om hun definitieve standpunt te bepalen en zodra de president Paasiviki htm antwoord ontvangen heeft, zal de regering cp haar beurt het antwoord aan Stalin opstellen. Men vermoedt dat het antwoord van Paasiviki het zelfde karakter zal dragen als de uitnodiging van Stalin, n.l. dat dit de vorm zal hebben van een per soonlijke brief. Het wordt niet uit gesloten geacht; dat Paasiviki zich zelf aan het hoofd van'de delegatie zal stellen. Van de politieke partijen is al leen de rechts-conservatieve groep tegen inwilliging van Stalin's eisen. Als een symptoom van de geprik kelde stemming die momenteel overal in Scandinavië heerst, kan men de grote demonstraties be schouwen die gisteren in Oslo door dc studenten werden gehouden en waarbij doeken met scherpe anti communistische leuzen werden meegevoerd. Ook de studenten in Stockholm hadden een grote pro testbetoging georganiseerd tegen de vervolging der Sjechoslowaakse studenten. Op 18 Maart zullen de 'premiers van Zweden, Noorwegen en Dene marken in Stockholm bijeenkomen om de politieke situatie te bespre ken. Dit overleg is georganiseerd op initiatief van de Stockholmse fede ratie van sociaal-democratische ar beiders.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 1