DAGBLAD VOOR AMERSFOORT, WEERZIEN der MEESTERS Samenwerking met Communisten? nooit; Pact van Vijf nog vóór 15 Maart gereed? Vluchtende Tsjechoslowaken in Duitsland Niet veel spijt over einde Bijzondere rechtspleging Negentien doden bij Dakota-ramp Kunnen schoenen vrijkomen? C VANDAAG... Studenten betogen voor vrijheid „Europa moet afstand doen van zijn koloniaal bezit in Amerika" Anti-Britse stemming Woensdag 3 Maart 1948 Achtste jaargang, No. 960 Opgericht door de Stichting „Het Parool" - Giro 510330. Bank: Rotterdamsche Bank. Postbus 9 Abonnements prijs 31 cent p. w. of 4.~ p. kw. Losse nummers 10 cent Uitgave: N.V. De Nieuwe Pers Redactie en Administratie: Snouckaertlaan Amersfoort. Telefoon redactie 4291. Telefoon administratie 6235. Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDE R. Comité's van actie krijgen volmacht van minister van Justitie Tsjechoslowaakse vluchtelingen hebben de Duitse grens op enkele plaatsen overschreden. Zij zijn in de Amerikaanse zóne geïnterneerd. In de nieuwe volksrepubliek is de nationalisatie begonnen; in tal van bedrijven zijn beheerders aan het hoofd gesteld. De comité's van actie hebben vol macht van de minister van Justitie gekregen. De Engelse Labour-party heeft een waarschuwing de wereld ingezonden naar aanleiding van de communistische ..staatsgreep" in Tsjechoslowakije Dit is. kort samen gevat het nieuws dat ons vannacht over de „Tsjechoslowaakse revolutie" bereikte. gri het verstreken etmaal over de Duits- Tsjechoslowaakse grens de Ameri kaanse zóne binnengetrokken. Zij behoren allen tot de ..intelligentsia De Duitse politie, die de vluchtelin gen heeft geïnterneerd, heeft jour nalisten verboden de Tsjechen te interviewen. In Tsjechoslowakije zelf is de na tionalisatie begonnen. In Bohemen zijn 11 477 na tionale bedrijfsleiders benoemd voor 244 likeurstokerijen. 92 pharmaceutische fabrieken. 13 fabrieken van vetten en oliën. 450 constructiebedrijven. 650 za gerijen. 15 drukkerijen en 13 leer- en rubberfabrieken. Deze bedrijven zijn genationaliseerd Volgens het orgaan van de jeugd zijn nationale beheerders benoemd in talrijke grote hotels, terwijl 12 nachtclubs gesloten zijn op last van de jeugdbond. Deze bond heeft tevens de zwarte voorraden van de nachtclubs in be slag laten nemen. Verzocht zal wor den genoemde hotels in te richten voor studerende jonge arbeiders Ook de grossierderiien worden ge nationaliseerd. 500 hiervan hebben sinds Maandag een nationale be heerder aan het hoofd De Tsjechoslowaakse handels- attaché- in Brussel heeft, in verband met de gebeurtenissen in Praag, ontslag genomen. Benesj ziek? Radio Hamburg wist gisteravond te melden, dat president Benesj ziek is geworden Praag heeft deze geruchten echter nog niet bevestigd. Benesj. die op zijn landgoed buiten Praag vertoeft, zou over enige da gen in de hoofdstad terugkeren Cepicka. Tsjechoslowaaks mi- nieter van Justitie, heeft in rpn ra dioboodschap verklaard, dat de ..comités van actie geen vrees be hoeven te koesteren hun wettelijke bevoegdheden te overschrijden, daar al hun beslissingen in he! belang van de staat door de wet zullen worden bekrachtigd." Slaaf of vijand Het nationale bestuur van de Bnt.se Labourpar.tij heeft Dinsdag bekend gemaakt, dat ..de val van Tsjechoslowakije een waarschuwing en een les is voor de democratische socialisten, die thans nog hun toe komst kunnen kiezen." De commu nistische minderheid in Tsjechoslo wakije, zo vervolgt de verklaring, heeft, bevreesd voor een nederlaag bij de verkiezingen, er de voorkeur aan gegeven een dictatuur in te stel len. Er is geen duidelijker bewijs mogelijk, dat de communisten allen, die zich niet onvoorwaardelijk aan hun kleinste grillen onderwerpen, als vijanden beschouwen. Slaaf of vijand, een tussenweg is er niet. ..Tsjechoslowakije is een toets steen der waarachtigheid en zij die deze misdaad door de vingers zien. bewijzen, dat zij oneerlijk staan te genover de beginselen van het de mocratisch» socialisme." Zeven vragen... Paasikivi, Fins president, heeft Stalin naar aanleiding vap diens- voorstel over een FinsS.U.-verdrag een zevental vragen doen toeko men. Enige van deze vragen zijn: Welke verplichtingen zal het voorgestelde verdrag de Finse strijdkrachten, aie reeds sterk zijn verminderd volgens het vredesverdrag, opleggen? Welk effect zal het op de openbare me ning hebben? Zal het verdrag de be trekkingen tussen beide landen ver beteren of verslechteren? Welke te rugslag zal het verdrag op het vre desverdrag hebben? En wat is de be tekenis van bepaalde clausules in de verdragen met Roemenië en Hon garije die door Stalin als voorbeeld voor het verdrag met Finland wer den genomen? Alle Finse politieke partijen, be halve de volksdemocraten die voor standers van het verdrag zijn. voeren nog besprekingen over Stalins voor stel. De leiders van deze partiien verklaarden Dinsdagavond, dat het verdrag niet welkom is. doch dat het onmogelijk is te weigeren het te be spreken Ofschoon de stad Helsinki een kal me aanblik biedt, doen de meest sensationele geruchten er de ronde. Ook over de inhoud van Stalins briëf. ofschoon deze gepubliceerd is, wo**den de wildste speculaties ge maakt. Rasmus Hansen. Deens minister van- Defensie, hpeft voor het parle ment opnieuw de beweringen van Sowjet-zijde. dat Denemarken. Noor wegen en Zweden een geheim mili tair pact met Engeland en de V.S. zouden hebben gesloten, tegenge sproken Jeugdwedstrijden gaan niet door Daar van de Koninklijke Belgi sche voetbalbond de mededeling ontvangen is. dat het niet mogelijk is dit seizoen een voldoende "sterk jeugd-elftal samen te stellen, zul len de wedstrijden van het Neder landse tegen het Belgische jeugd- elftal dit seizoen niet gespeeld worden. Praag meldt: BENESJ NIET AFGETREDEN De Tsjechoslowaakse ambassade te Londen heeft officieel een ..be richt uit Praag" in een Londens avondblad tegengesproken, waarin gemeld werd. dat president Benesj afgetreden was. In het krantenbe richt werd gezegd, dat de commu nisten nog niet toegestaan hadden het aftreden bekend te maken, daar zij zouden vrezen voor een geweld dadige reactie bij het volk. THANS FRANKRIJK? „Verdedigingscomite s" in in de fabrieken Dp „France Soir" meldt dat vol gen.': een te Belgrado uitgegeven bulletin van de Knminform in Frankrijk „communistische verde- digingscomité's" zullen worden op gericht naar het voorbeeld van die in Tsjechoslowakije. In het bulletin wordt «verklaard, dat de communistische activiteit in Frankrijk omvat een verdedigings linie in de verschillende takken van de nationale economie en verdedi- gingscomité's onder de verschillen de groepen van de bevolking, arbei ders. boeren, kunstenaars en han delslieden. Het bericht zegt verder: Deze organisaties hebben ten doei de Frans® economie en politieke on afhankelijkheid te verdedigen te- genover de zich ontwikkelende ten denties van Brits-Amerikaans im perialisme". Volgens het bericht zijn commu nistische verdedigingccomité s op gericht in zeventig vliegtuigfabrie ken m Frankrijk Andere comité's zijn opgericht of worden opgericht in de auto-, bouw- en»electrische energie-industrie. Belgisch toestel te Londen neergestort Negentien personen zijn gedood bU een vliegtuigongeluk in Londen, dat gisteravond gebeurde. Een Da kota van de Belgische Sabena heeft, vermoedelijk tengevolge van de mist, op de London Airport de lan dingsbaan gemist, is daarop neer gestort en in brand gevlogen. Drie passagiers ontsnapten aan de dood, maar zij liepen ernstige brandwon den op. De Sabena-maatschappij te Brus sel kon nog geen namen van de in zittenden verstrekken omdat alle nabestaanden nog niet zijn gewaar schuwd. maar aan boord bevonden zich behalve de drie Belgische le den van de bemanning 14 Engelsen (van wie er elf gedood zijn), een Rus. twee Italianen, een Pool en een Cubaan. KERBS :m Dr. M. EUWEÏ Te Den Haag is Je eerste ronde van het i&crcldkampioenschap schaken I94S begonnen met een wedstrijd van Dr. Euwe tegen Keres cn Smyslov tegen Reshevsky. De partij van Dr. Euwe werd na ,42 zetten afgebrokenterwijl de tweede partij ui remise eindigde. De burgemeester van Den Haag. de heer Visser, doet de eerste zet van de partij Keres—Euwe. Russische minister van Handel afgezet Alexander Wassilvvvitsi Lyoebi- mof, Russisch minister "an han-lel sedert Maart 1946. is van ziin func tie ontheven wegens onbevredigen de prestaties, meldt Tass. Zijn op volger is Wassuly Zjavojekof. Productie hoog, weinig exportmogelijkheden „Er is alle reden om aan te drin gen op opheffing der schoenendis tributie en afschaffing der fabri- eage-voorschriftcn. Hoewel de schoenenindustrie in de Langstraat nog grote moeilijkheden te overwin nen heeft, wat betreft machines en onderdelen en het tekort aan ge- sehoold personeel de goede gang van zaken nog belemmert, bedroeg de productie bij d> geënquêteerde be drijven In he^listrict Waalwijk in 1947 ongeveer 6.000.000 paren. Kleinere bedrijven zijn hierbij buiten beschouwing gelaten, zodat mag worden aangenomen, dat het district het vooroorlogse peil heeft overschreden. Vooral omdat de ex port van schoenen nog op grote hindernissen stuit, is afschaffing der distributie in Nederland ge wenst." aldus de Raad van Bijstand van de Kamer van Koophandel te Waalwijk in zijn overzicht van de schoen- en lederindustrie over 19-47. Vreedzaam treffen tussen minister en Kamer (Van onze parlementaire redacteur) Hel verstrijken van de maanden heeft er waarschiinlijk veel toe bij- gedragen. dat de ontmoeting tussen minister Van Maarseveen en de Tweede Kamer op het stuk van de liquidatie van de bijzondere rechts pleging een zeer vredelievend karakter heeft gedragen. De belangrijkste voorwaarde daarvoor wérd geschapen toen de minister besloot ziin voorstel om de tribunalen op 1 Januari j.l. op te heffen liet vallen om er een nieuw voor in de plaats te stellen, dat de datum op 1 Juli 1948 stelde. De scherpe kanten waren er toen van af, omdat verwacht mag worden, dat als straks de kantonrechters de taak van de tribunalen zullen over nemen nog slechts zeer weinige en dan nog onbelangrijke zaken moeten worden afgedaan. Tribunalen worden 1 Juli opgeheven De berechting van de politieke delinquenten geschiedt thar in hoog tempo, zoals de minister gis teren aan de hand van cijfers aan toonde. Op 1 Januari waren nog 8500 politieke gevangenen niet \oor hun rechter verschenen, ter wijl het er op 1 Februari nog slechts 6849 waren. Dit tempo ver wacht men te kunnen volhouden. De minister sprak de verwachting uit. dat per 1 Januari 1949 ook de Bijzondere Gerechtshoven zuilen zijn opgeheven en hij meende, dat schillende sprekers, o.w. freule Arnhem en Den Bosch, die in deze volgorde het eerst voor opheffing in aanmerking komen, reeds in het midden van dit jaar of hoogstens tegen het begin van het najaar de tribunalen gevolgd zullen zijn. Veel spijt toonde de Kamer niet over deze liquidatie van dé" Bijzon dere rechtsspraak. Bijzonder populair is zij' in het parlement nimmer geweest en ver schillende sprekers, o.w. freule Wltewaal (CHU) en de heren Terpstra A.R. en Roolvink (KVP) vonden de gelegenheid om nog eens lucht te geven aan hun opvatting dat de .liquidatie van de bijzondere rechtsspraak een stap nader tot de grondwet betekent, al meende de heer Terpstra, dat in de voorgestel de vorm van behandeling van tri bunaalzaken door de kantonrech ters die zonder officier moeten werken en die geen uitspraak mo gen doen toch altijd nog bijzon dere rechtspleging blijft. Slechts de heer Stokvis (CPN) vond, bij al de ze lakende woorden aan het adres van de bijzondere rechtspleging, aanleiding er eens op te wij2en, dat zij in een heel bijzondere tijd in het leven is geroepen om onze de mocratie tegen zeer gevaarlijke aanslagen te verdedigen. De heer Donker (PvdA) kreeg van de mi nister de verzekering dat het Di rectoraat-Generaal voor de Bijzon dere Rechtspleging in volle liqui datie is, en dat de zorg voor dc in terneringskampen straks aan het Gevangeniswezen zal worden over gedragen. Voorts zegde de minister toe te zullen onderzoeken, of de mogelijkheid kan worden gescha- nen voor revisie van tribunaalza ken. Verraad Bijzondere aandacht had dc mi nister nog voor een opmerking van de heer Terpstra om het Wetboek van Strafrecht en van Strafvorde ring tijdig aan te passen aan de er varing met het verraad in hel ver leden opgedaan. Over het alge meen bestond er tussen Kamer en minister dus grote overeenstem ming; dat tenslotte de stemming ovoi dit ""Wetsontwerp moest wor den uitgesteld tot vanmiddag vond zijn oorzaak in een amendement van de Vaste Commissie voor pri vaat- en strafrecht, dat tot doel had de hoge autoriteiten die de mi_ n;ster in tribunaalzaken adviseren, gezamenlijk te laten adviseren over wijziging van verbeurdverklarin gen. De minister meende dat dat tot technische moeilijkheden aan leiding zou geven. Aanvankelijk vond hij daarbij slechts*mr. Kortenhorst aan zijn zijde, doch toen na een nieuwe dis cussie tussen de minister en mr. Donker (PvdA), die namens de Vaste Commissie sprak, de' voorzit ter het amendement zonder hoof delijke stemming onder de hamer wilde laten doorgaan, verklaarde niet slechts mr. Kortenhorst, dat hij dan geacht wilde worder te hebben tegenstemd, doch viel mr. Burger (PvdA) hem bij, waarna ook aarzelend prof. Romme zich bij hen aansloot. Toen diende er wel stemming te komen, doch aange zien voor hoofdelijke stemming niet voldoende leden aanwezig wa ren probeerde de voorzitter het nog eens met zitten en opstaan. Verras send groot was tijdens deze ver warring de aanhang van de minis ter geworden, zo groot, dat de voorzitter besloot dan maar te stemmen tijdens een volgende ver gadering. Tevoren had minister Witteman na een niet bepaald glansrijk be toog, waarin hij de Kamer vroeg geen wijziging in zijn voorstel tot wijziging van de Kieswet aan te brengen, omdat hij de materie niet voldoende beheerste om de conse quenties van de wijzigingen tc kun nen overzien, deze medewerking verkregen. Hoofdzakelijk, omdat hij met de indiening van een wet. welke de hele materie opnieuw re gelt. kon schermen Van de discus sies over het wetsontwerp maakte rr.r Burger (PvdA) nog gebruik om op. te merken, dat naast andere (Van een bijzondere medewerker) Het kenmerk van het communis me is, dat het beslag wil leggen cp de totale mens, op zijn arbeid, zijn gedachten, zijn liefhebberijen, zijn gevoelens, zijn toekomstver wachtingen, Het is niet een politie ke partij, het is een levens, en we reldbeschouwing, met een totali- teitskarakter. Het moet daarom per se anti godsdienstig en anti-humanistisch zijn.'Anti-godsdienstig, omdat de kerk zoals in de bezettingstijd is gebleken vrijheid van verkon diging moet eisen en zich het recht moet voorbehouden, de staat en de regeerders te critiseren, als hun daden in strijd komen met de leer stellingen van de godsdienst. Anti godsdienstig ook, omdat de gods dienst een eigen toekomstverwach ting heeft en zeker niet die van een paradijs op aarde, dat door men senhanden tot stand komt. Anti godsdienstig, omdat de kerk vrij heid van meningsuiting als onver vreemdbaar goed beschouwt. Het communisme is een heidense „godsdienst", want het schept zich. zelf een god terstond na de Machtsuebernahme moesten in Tsjechoslowakije overal portretten van Stalin worden opgehangen het spiegelt de mensen een para dijs voor, het heeft zijn eigen „bij bel", zijn eigen moraal; de com munistische wereld-beschouwing is argumenten, welke pleiten voor de voortzetting vat! de coalitie tussen KVP en PvdA, er ook nog de over weging kan zijn, dat" bij een kleine coalitie duidelijk de verantwoor delijkheid voor het gevoerde beleid kan worden vastgesteld. Bij een grotere coalitie wordt dat al heel moeilijk; bij een nationaal kabinet vrijwel onmogelijk, zei mr. Burger. Het is ook anti-humanistisch, voor een deel om dezelfde redenen als wgrfrom het anti-godsdienstig rqoet zijn. Humanisme veronder stelt vrijheid van meningsuiting, van overtuiging, vrijheid van cri- tiek, en zeker geen vrijheid om an dersdenkenden te liquideren. Hu- EEN JAAR NA „DUINKERKEN'' manisme veronderstelt verdraag zaamheid. Die bestaat bij het com munisme niet. Dat communisrhe niets met so- cialisme te maken heeft, hebben wij in een vorig artikel reeds uit eengezet. Het communisme eist de totale mens op, evenals het nationaal- socialisme dat deed en daarom is ieder mens. die godsdienstig, hu manist of socialist is, op grond van ziin overtuiging verplicht zich te gen het communisme te weer te stellen. Een compromis is met een tota litaire ideologie onmogelijk. Van daar, dat het zovelen in het bui tenland verbaasd heeft, dat socia listen in Tsjechoslowakije toch tot een compromis, tot samenwerking met Gottwald overgingen. Men kan nog zoveel deernis hebben met de sociaaldemocraten, die met de beste bedoelingen bezield tot dit compromis besloten; men kan be grijpen, dat zij een burgeroorlog, een bloedbad willen vermijden, ■hetwelk wellicht het gevolg ge weest zou zijn van een andere hou ding. Dit alles neemt niet weg, dat een compromis, dat samenwerking met de communisten altijd, onder alle omstandigheden verkeerd is. Het communistische procédé zal hetzelfde zijn als dat van Hitier, toen hij aan de macht kwam met een minderheid: eerst samenwer ken met een groep anderen, die ge. leidelyk wegwerken, machteloos maken of tot aansluiting bij de partij dwingen en zo ten slotte de totale macht in handen krijgen. Wie een compromis aangaat, werkt daaraan mee, tegen zijn bedoeling in, maar hij doet het. Met een to talitaire ideologie is nu eenmaal geen compromis mogelijk. Het is dan ook onverklaarbaar, dat het Vrije Volk de houding Van de democraten in Tsjechoslowakije wel niet goedpraat, maar toch be grip vraagt voor de „uiterst moei lijke positie, waarin alle democra ten in Tsjechoslowakije verkeren, voor de tweede maal in de steek gelaten door het omringende de mocratische buitenland." Dat de democraten in Tsjechoslo wakije voor de tweede maal door hel democratische buitenland in de steek zijn gelaten betreuren wij evenzeer. Maar begrip? In de be zettingstijd hebben vele goede Ne- „Pe7. is dat nieuw Op het Haagse perron dromt een groepje op elkaar, hoofden buigen zich over een schaakzakboekje, dat in het bleke licht van een paar hoge boog- lampen wordt bekeken, bestudeerd, bediscussieerd. Wij hgren bezorgde uit latingen over de stand van dr. Euwe en wij realiseren ons: het is er weer! Morgenochtend wordt er aan de ontbijttafel, in de tram, in de trein, in fabrieken en op kantoren over niets anders gesprokenIn Rotterdam en Moskou, in New York of Canberra, overal ter wereld zullen honderden, dui zenden, milliocnen zich over kranten en schaakboekjes buigen en op het podium van de Haagse dierentuin zitten vier stille gestalten Weerbericht KOUDE OCHTEND Weersvenvachtlng geldig tot Woens- dasa\ond In de ochtend nog lichte vorst met mist, welke op vele plaatsen eerst laat zat oj trekken Daarna zonnig weer met snel stijgende temperatuur en weinig wind 4 Maart; Zon op 7.20. onder 18.25. Maan op 4.36, onder 11.22. De meneer, die losjes met z'n jas over de arm om half tien binnen wandelt en tegen z'n dame zegt: „Kijk, daar zitten ze nou" waar op hij van de dame te horen krijgt: „Wie is nou die Rus?" is iemand voor wie een dierentuin een... nou ja, een dierentuin is en zijn aanwezigheid is alleen maar van belang voor de penningmeester van de Nederlandse Schaakbond. Dat wil niet zeggen, dat iedereen, die hier aanwezig is en dat zijn er vtlen. zeer velen in de taal v.'in Caissa spreekt. Ik heb een heer horen zeggen: „de gebakjes zijn hier niet gek" en een ander: ..zeg, weet je. dat je in 't restaurant Rus sische eu-rên kunt krijgen?", maar dit m minder profaan, dan het op Het is op zo'n eerste avond wat roezemoeziger dan het in dit milieu behoort te zijn. Men ontmoet men. Meesters en journalisten uit alle landen Tartakower, Flohr, Opo- censkv. Ianofskv. Golombek, Wood, zij hebben elkaar ^lemaal wat te vertellen. Fotografen en filmopera teurs maken opnamen van de groot meesters in alle standen en ieder een. die nas binnenkomt, dringt zich naar voren, tot vlak bij het podium, om te kijken naar Euwe. Keres. Reshevsky en Smyslov en discussies maar ik kan u met de hand op het hart bezweren, dat er niets onge- f - woods aan tc zien is, dat zti heus ^0ntlratiehorden Later on diiraof niaie iv. Vi«f «monsyaueuorcien. Tracer op elkaar niets in het oor fluisteren of op andere wijze professor Vidmar. die als een dikke, goedmoedige opa de avond; als het blijkt dat er toch op het podium niets bijzonders gebeurt Euwe hoogstens het hoofd wat dieper' in de handen boort en Reshevskv als et., kwaad vogeltje z'n donsveertjes opzet wordt de zaal meer egaal gevuld, vormen zich kleine en grote groepjes bij de andere demonstratieborden, waar door ijverige jongelieden de on een oogje in het zeil houdt, het le- zichtbare strijd van de schaakreu- ven zuur maken. Als u van plan zen van deze tiid met krijt op een mocht zijn om daarnaar te gaan schoolbord en in spijkerschrift voor kijken, blijft u dan rustig thuis. En hen. die geen paard van een pion ook aan de Russische tafel, waar kunnen onderscheiden, aanschouwe- Flohr zit en de Russische gezant en liik wordt gemaakt. Zij zijn ver bat eerste <*rhnor liikfr>P man' rtïe de voorzitter van de Russische scheiden in hun samenstelling, deze van ïmlf zes tot half eif de strijd op schaakbond, la niets ongewoons te erocoles. Een professor in de wis- zien. Botwmnik is er met. Die zit kunde naast een matroos, een kan met z'n vrouw in de bioscoop of toorbediende naast een tramcontro- ligt lui in het Kurhaüs, met een leur. een HBS'er naast een geëman- sehaakbord op z'n knieën. De Rus- cipeerde juffrouw met een sigaret sen onderscheiden zich slechts van tugsen de linnen. Zij allen tezamen de anderen doordat zij een andere nrorlncpren het gemurmel, dat een taal spreken en als iedereen het toneelregisseur aangeeft met ..ge hoofd omdraait om naar de best ge- mnmnel van een volksmenigte" en klede heer van de avond te kijken, wanneer het eens al te nadrukke lijk wordt, roent er iemand „ssst!" half zes tot half elf de strijd op le 64 velden volgt, heeft wel een zoet of een hartig hapje verdiend en de obers, die er rondlopen, kun nen ook niet van de wind leven. Zo'n eerste avond is altijd anders dan anders. Dat was zo bij Euwe Aljechin. dat was zo bii Euwe Botwinnik. zo Is het nu weer. De stille gesloten Keres en de roodha- dan is het de Amerikaanse gezant rige Smyslov. die als onderwij- dr. Baruch. met z'n dochter of z'n vanaf het podium zers op een binnenplaats drente- kleindochter, die zich even door lend periodiek elkaar op het po- enige hoofs buigende heren de hand dium ontmoeten, intrigeren de zaal, laat drukken en dan weer statig als doet ze denken aan de Veiligheids- Uncle Sam zelve, met z'n voornaam grapje, raad, met een grimmige Gromyko, grijs puntbaardje, wegwandelt. Apronos. in de couloirs werd ver teld. dat Stalin incognito aanwezig was. maar dat was natuurlijk een De kans dat een Europees Vijfmogendhedenpact, waartoe mor gen in Brussel het overleg tussen Engeland, Frankrijk, België, Nederland en Luxemburg begint, nog vóór 15 Maart gesloten zal worden, wordt in tal van diplomatieke kringen in Europese hoofd- ■steden waarschijnlijk geacht en indien deze veronderstelling juist j derlanders gemeend begrip te moe- is. zullen van de zestien landen die op die datum te Parijs bijeen- fcn ,ton.en v00,rT ,de, '•X?rjLn.derde f i i, I toestanden in Nederland Zn wil- komen voor een nieuwe conferentie over het plan-Marshall, deze den iets redden het bedrijf van vijf reeds de kern vormen van een West-Europese Unie. de Arbeiderspers bij voorbeeld; 4ieeJ(t het Vrije Volk daarvoor be- grip getoond? zij wilden een bloedbad voorkomen, of deportatie van arbeiders. De ervaring heeft geleerd, dat begrip tonen voor een totale ideologie gelijk staat met van de qregen in de drop geraken. De ervaring heeft ook geleerd dat radicaal neen zeggen het best, het eerlijkst, het zuiverst is. De erva ring heeft ook bewezen, dat wie de duivel een vinger geeft, weldra zfjn gehele hand kwijt is. Voor de bedoelde Nederlanders kan het excuus gelden, dat wij geen ervaring hadden in een strijd tegen een totalitair bewind, dat bovendien in Nederland aanvan kelijk geleidelijker te werk ging dan de communisten nu. Nu heb ben wij die ervaring wel. En ieder land, dat door communisten voor de keuze gesteld wordt: meedoen, of weet, wat dat betekent. Men behoeft slechts te kijken naar Roe menië, Bulgarije, Hongarije, Joe goslavië om te zien wat er te wach ten staat. Hoe hard en bitter ook de ge volgen kunnen zijn, naar onze me ning kan er op een communistisch bevel tot samenwerking maar één antwoord zijn: nooit. Morgen, 4 Maart, zal het precies een jaar geleden zijn dat Bevin en Bidault tc Duinkerken het Engels- Franse pact ondertekenden en in Engelse diplomatieke kringen hoopt men dat dit verdrag binnen een jaar zal kunnen worden uitgebreid tot een West-Europese Unie. waar aan de meeste der zestien Marshall- landen deelnemen. Moeilijk is de angstvallige neutraliteit der Scan dinavische landen. Hun houding te genover een West-Europese Unie zal naar men meent, afhangen van wat de Sovjet-Unie in Finland doet. In Noorwegen en Denemarken schijnt men geleidelijk meer begrip te krijgen voor een West-Europese Unie. maar Zweden vreest, zich de vijandschap van de Sovjet-Unie op de hals te halen. Garanties tegen aggressie Waarschijnlijk zal het te bespre ken Vijfmogendhedenpact ook ga ranties van wederzijdse bijstand be vatten tegen iedere aanvaller, in tegenstelling met het Frans-Britse verdrag, dat in de eerste plaats ge richt is tegen Duitsland. Het schijnt dat op de uitbreiding van deze vei ligheidsclausule is aangedrongen door de drie Beneluxlanden op de conferentie die Engeland. Frankrijk 'en Amerika op het ogenblik in Lon den over West-Duitsland houden. Over deze conferentie in Londen heeft generaal Lucius D. Clay ge zegd. dat er goede vorderingen wer den gemaakt, maar dat het hem zeer zou verbazen als men in Lon den gereed zou komen met (1e vor ming van Trizonië. Aan de conferentie in Brussel, die morgen begint, nemen van Ne-» derlandse zijde deel baron Van Ha- rinxma thoe Slooten. de Nederland se ambassadeur in België en baron Van Rijckevorsel van het Neder landse ministerie van buitenlandse zaken. Dr. Vidmar, de wedstrijdleider van het wereldkampioenschap schaken 1948 zag het somber in toen hij de situatie bij Reshevsky, de Amerikaan, bekeek. Grote protest-meeting in Utrechtse Jaarbeurs De Utrechtse collegezalen stroom den Dinsdagmiddag op een onge woon uur leeg en de studenten be gaven zich ln massa naar liet Jaar beursgebouw, waar het comité Ad- hacsie Tsjechische Studenten een protest-meeting had belegd tegen de gebeurtenissen in Tsjechoslowa- i<iic. De meetinggangers kwamen in zo grote getale opzetten, dat de grote standzaal niet voldoende was om hen allen te bevatten. Zij moes ten over de aangrenzende ruimten worden verdeeld, waar zij de rede voeringen door luidsprekers konden volgen. Tenslotte was dc politie ge noodzaakt de deuren te sluiten, zo dat nog honderden studenten bui ten bleven. Tweeduizend studenten hoorden de redevoeringen aan. Sprfekers wa ren prof. dr. C. D. J. Brandt en de studenten R. J. J. M. Zinnicq Berg- mann en C. A. Pompe, in Guatemala Franse, Nederlandse en Engelse bezittingen in Midden- en Zuid- Amerika zijn ter sprake gekomen in een rede van dr. Juan José Arevalo, de president van Guatemala. Tien duizend Inwoners van deze Midden- Amerikaanse staat luisterden naar hem, toen h(j van zijn balcon af aankondigde dat hij op de pan- Amerlkaanse conferentie die te Bo gota (Col.) zal worden gebonden, zal verzoeken dat Europa afstand doet van al zijn koloniën in Ame rika. De president eiste „Amerika voor de Amerikanen" op en de menigte vond hierin blijkbaar morele steun voor haar optocht, die na de rede begon en waarin spandoeken met het opschrift „Weg met Engeland Belize is van ons" werden mee gedragen. In werkelilkheid ls Be lize een havenstad in het aan Gua temala grenzende Brits Honduras. De Gentse Zesdaagse Na de sprints van hedenmorgen 2 uur luidde de stand in de Gentse zesdaagse: 1. BruneelDe Kuysscher 182 pnt, op een ronde; 2. Adriaenssen Bruyland 93 pnt.; 3. LapebieSe res 72 pnt.; 4. ThijsseDepauw 69 pnt.; 5. KintVan Steenbergen 48 pnt. op twee ronden: 6. Spelte Sercu 16 pnt.; 7. Van VlietMid delkamp 84 pnt. De andere koppels lagen op 5 of meer ro/iden. Dezer dagen zijn er drie Britse krui sers aangekomen met troepen van het Gloucester regiment, die aan land gegaan zijn. Dit Britse machts vertoon heeft een verklaring van het Mexicaanse ministerie van bui tenlandse zaken uitgelokt, waarin wordt gezegd dat ook ..Mexico met natuurlijk^ ongerustheid de aanwe zigheid van drie Britse oorlogs schepen in Belize beziet." In Guatemala ls een algemene censuur opgelegd aan Engelse be richten. De dagbladen eisen met grote koppen een inval in het aan grenzende Brits Honduras. Radiopiraten verloren strijd tegen PTT De laatste maanden speurde de PTT in Twentte tezamen met de po litie naar enige ..radiopiraten." die iedere Zondagmorgen in de 400 m.- band clandestiene radiouitzendingen verzorgden onder de namen van „Waterdemon," „Nachtegaal," „Pam- puspiraat" en „Tarzan." Deze uitzendingen, waarbij in hoofd zaak gramofoonplatcn werden ge draaid. v<yoorzaakten in Twente veel storing. De PTT heeft in samenwerking met de politie eeniactie tegen deze „radiopiraten" ingezet en in 14 da gen tijds er twee in Almelo kunnen arresteren. Een volledige zendinstallatie, een pick-up, een radiotoestel en enige gramofoonplaten werden in beslag genomen.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 1