DAGBLAD VOOR AMERSFOORT En wie zijn de dupe? en Zweden naar Parijs Ts j echoslo waakse diplomaten uit protest afgetreden Zevental beschikkingen voor demobiliserenden Actieve democratie Churchill-plein wordt Vak ver en i gingsplei n Twee grote kansen plan-M, plan-B Nog geen onderhoud aan huizen Steun Griekenland en Turkije Uitkering-scholing en overbruggingsregeling Brussel-besprekingen uitgesteld? Ook Nijmeegs protest van studenten 't Laantje geeft zijn bomen prijs Soesterkwartier- tournooi Remedie tegen Communisme: Breuk tussen Londen en Guatemala? BONNENLIJST Weerbericht Donderdag 4 Maart 1948 Achtste jaargang, No. 961 Opgericht door de Stichting „Het Parool" - Giro 510330. Bank: Rotterdamsche Bank. Postbus 9 Abonnements prijs 31 cent p. w. of 4.— p. kw. Losse nummers 10 cent Uitgave: N.V. De Nieuwe Pers Redactie en Administratie: Snouckaertlaan 7, Amersfoort Telefoon redactie 4291. Telefoon administratie 6235. Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDE R. In Stockholm is officieel be kend gemaakt, dat Zweden de Brits-Franse uitnodiging de zes- tienlanden-conferentie in Parijs bij te wonen, heeft aanvaard. De Zweedse minister van Bui- j tenlandse Zaken, Oestqn Un- den, zal de eerste dagen leider i zijn van de Zweedse delegatie. I daarna zal de Zweedse ambas sadeur in Parijs hem vervangen. Ernest Bèvin, de Britse minister van Buitenlandse Zaken, zal de Britse delegatie leiden. Waarschijn lijk zal hii echter niet de gehele conferentie bijwonen Bij "zijn afwe- I zigheid zal sir Oliver Franks, die benoemd i3 tot ambassadeur in de I U.S.A., de leiding op zich nemen, j zo heeft een woordvoerder van het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken medegedeeld. De landen, die de uitnodigingen reeds hebben aan- j vaard. zün. naar verluidt, het alle eens met de datum en de voorge- stelde, agenda. Enige landen, waar onder Italië en Denemarken, zün van plan hun ministers van Buiten landse Zaken te zenden. Gladwyn Jebb, van het ministe rie van Buitenlandse Zaken, is aan gewezen om de 7 itse ambassadeur, sir George Rendell. in België bii te staan bii de besprekingen tussen Engeland. Frankrijk en de landen van de Benelux over een Westelijke Unie. In Washington en Ottawa: In de Volksrepubliek wordt gevraagd: „Wie is pro en wie is contra?" Juray Slavik, de Tsjechoslowaakse ambassadeur te Washington, is uit protest tegen de jongste gebeurtenissen in zijn land' afgetreden, evenals zijn collega te Ottawa, dr. Frantisek Nemec. Slavik zeide geen contact te hebben gehad met Ben.esj, doch overtuigd te zijn, dat hij in de geest van BeneSj handelde. Naar te Washington verluidt zullen vele leidende functionarissen van de Tsjechische ambassade aldaar het voorbeeld van hun ambassadeur volgen. Spaak: Waarom wij niet en liet Oosten wèl? Katholieken socialisten en li beralen juichten en applaudis seerden. toen de Belgische pre mier Spaak zijn gisteren gehou den rede in de Senaat over de internationale en in het bijzon der de Belgische buitenlandse politiek, had uitgesproken. Spaak schetste in ^ze rede uit voerig de kansen. Ijle het plan- Marshall en het plan-Bevin bieden. Zonder deze zag de premier geen constructieve lijn voor de Belgi sche politiek. Voorts verwonderde hij zich over de „hartstochtelijke strijd, die door alle communistische landen op internationaal plan is ge voerd." Het is zaak na te gaan, of de Sowjet-Unie een „gevaarlijke po litiek" voert. Hierna ging. Spaak over tot Be- vin's rede. die naar zijn mening uiterst belangrijk moet worden ge noemd Bevin heeft ons een politiek, mili tair. cultureel en economisch ver drag voorgesteld» België heeft, eens gezind met de Benelux, in gunstige, zin geantwQord. De onderhandelin gen beginnen morgen, betoogde de premier Hij besloot met: „De Sowjet-Unie heeft Oost- Europa volkomen georganiseerd. Waarom zou zjj ons niet toestaan hetzelfde zowel in economisch als in militair opzicht in het Westen te doen? Voor een democratie is het onmogelijk een agressieve politiek te voeren!" (langdurig applaus). Wij moeten het Westers verdrag sluiten en wel allereerst het poli tiek verdrag, aldus Spaak. Het is moeilijk de onderhandelingen te ont vouwen. die morgen gaan beginnen. Wij hopen ze binnen het raam van het handvest der UNO te plaatsen. In deze geest zal de Benelux de bespre kingen voeren. Rode-arbeiders militie beeft in de straten van Praag gemarcheerd, de comités van actie hebben carte-blanche gekresen; is het dan een wonder, dat uit het commu nistisch Tsjechoslowakije veront rustende" bericht en binnenstromen Verwacht wordt, dat een aantal parlementsleden afwezig zullen zijn, als de eerste zitting in de nieuwe Volksrepubliek wordt ge houden. Sommigen zijn reeds als afgevaardigden afgetreden; enke len'wachten nog het onderzoek af van de parlementaire commissies van hun partijen. Het, communistisch^ blad ..Rune Pravo" heeft bekend gemaakt, dat de communistische partij gemiddeld duizend nieuwe leden per dag wint... Het eerste besluit door de raad van Bratislava in nieuwe sa menstelling genomen, beoogt het veranderen van een naam'; ..Chur chill plein" in ..Vakverenigingsplein Volgens een verklaring van de of ficiële Tsjechoslowaakse pers kun nen slechts parlementsleden, die een verklaring.van loyaliteit tekenen en toegelaten worden door het parle mentaire actie-comité, hun zetels do volgende week in het parlement in nemen. Faltan (communist), de nieuwe minister van Landbouw, heeft ver klaard dat de acfie om kleine boe ren het land, afkomstig van door nazi's geconfisqueerde Joodse bezit- Marshall: (Van onze Haagse redacteur) Verwacht wordt, dat ook dit jaar gedurende de periode van April tot October het uitvoeren van onder houdswerken aan gebouwen en hul zen weer verboden zal worden. George Marshall, de Amerikaan se minister van Buitenlandse Zaken en James Forrestal, minister van Defensie, hebben voor het congres verklaard, dat er ..ernstig gevaar" bestaat, dat Griekenland en Turkije niet onafhankelijk kunnen blijven tenzij zij meer militaire hulp van de U.S.A. ontvangen. De ministers legden getuigenis af voor de com missie voor buitenlandse aangele genheden van het Huis van Afge vaardigden ter ondersteuning van het verzoek der regering om 275 millioen dollar te besteden aan ka nonnen. vliegtuigen en andere wa penen voor beide landen Marshall verklaarde, dat de be- wapeningvan Griekenland en Tur kije agressie tegen deze landen zou tegengaan. Zowel Marshall als For restal lieten er weinig twijfel over bestaan, dat zij aan de Sowjet-Unie dachten. Marshall zeide, dat de ge beurtenissen in Griekenland en Tsjechoslowakije duidelijke bewij zen zijn van communistische voor nemens tegen alle landen, die hun expansie in de weg staan. Er kan. aldus Marshall, geen verzekering zijn, dat de Amerikaanse hulp aan Griekenland en Turkije kan wor den stopgezet, zo lang deze landen nog worden bedreigd. Marshall deelde mede. dat van.de 275 millioen voor Griekenland en Turkije geVraagde dollars 200 mil lioen voor Griekenland is bestemd. Forrestal verklaarde, dat het dui delijk was, dat „de militaire toe stand in beide landen onze eerste aandacht moet ontvangen". Beide ministers verklaarden, dat de Griekse guerillastrijders hulp van de noordelijke naburen ontvan gen. Het economisch herstel van Griekeland hangt af van het uit schakelen der guerillastrijders. Behalve het reeds eerder geno men besluit „Demobilisatie-voorzie ningen 1948" zijn zeven beschikkin gen bekend gemaakt, waarin de be ginselen van het besluit nader wor den uitgewerkt. Demobilisatiebeschikking nr. 1 bepaalt het bedrag van de uitkering ineens voor alle rangen bü debar- katie op honderd gulden. Nr. 2 bevat bepalingen betreffen de de verstrekking van een burger- costuum, honderddertig extra-tex tielpunten en een schoenenbon. Over de uitkering ineens, de premie en het kledmggeld, verschaft in plaats van het costuum, behoeft de gede mobiliseerde geen loonbelasting te betalen. Nr. 3 wil de scholing van gede mobiliseerde arbeidskrachten op rijkswerkplaatsen, of in het parti culier bedrijf bevorderen door het toekennen van een tijdsvergoeding bij de rijkswerkplaatsen en een trai ningtoeslag bij het bedrijf, zodat de gedemobiliseerde het loon van ge oefend arbeider kan verdienen. Overbruggingsregeling Nr. 4 bevat de overbruggings regeling voor demobiliserende hiili- tairen. die bij hun overgang naar de burgermaatschappij nog steun blijven behoeven. Aan kostwinners kan de eerste zes maanden 80% en de volgende zes maanden 60van het laatstgenoten militaire inkomen in Nederland worden verleend. Nict- kostwinners wordt de eerste drie maanden 80%, de volgende drie maanden 60% verleend. Om vooi* deze overbruggingsuitkering in aanmerking te komen, Is de gede mobiliseerde verplicht zich als werkzoekende te doen inschrijven bij het gewestelijk arbeidsbureau. De werkzoekende is tevens ver plicht de hem aangeboden passende arbeid te aanvaarden. Nr. 5 beoogt gedemobiliseerden in staat te stellen te studeren of een eenvoudige vakcursus te vol gen. Voor het volgen van hoger of middelbaar onderwijs kan onder be paalde omstandigheden een rente loos voorschot worden verstrekt van ten hoogste veertienhonderd gulden*per jaar. Nr. 6 regelt de tegemoetkoming in de kosten van een vrijwillige ziekteverzekering. Deze tegemoet koming bedraagt een gulden oer week. Nr. 7 bevat een regeling omtrent de taak, samenstelling en werk wijze van de raad van advies in zake demobilisatievoorzieningen. Volgens de Brusselse radio zijn de besprekingen tussen Engeland, Frankrijk en de Benelux over een politiek, rpihtair en economsch ver drag van West-Europa, die mor gen zouden beginnen. wegens vertraging van een der delegaties door weersomstandigheden 24 uur uitgesteld. In bevoegde Brusselse kringen wist men echter niets omtrent een verdaging van de conferentie. tingen. te ontnemen, stopgezet .is. Het zal evenwel niet aan de vroe gere (Joodse) eigenaren terugge ven worden.' Aan de actie-comité's is de alge- mepe richtlijn verstrekt, dat perso nen, die tijdens de oorlog in Enge land vertoefden, moeten worden ver vangen door hen. die in Tsjeehoslo- Avakije bleven of in de Sowjet-Unie werkten. Verbod C.P.N. gevraagd In navolging van hun Utrechtse collega's hebben de Nijmeegse stu denten op initiatief van de redac tie van het studentenblad „Vox Carolina" Woensdagmiddag een protestvergadering gehouden tegen de gebeurtenissen in Ts.iechoslowa- klie. De rector magnificus, vele hoog leraren en honderden studenten woonden de vergadering bij. Er werd een petitie opgesteld, waarin de Nederlandse regering Avordt verzocht grondwettelijke maatregelen te nemen om het com munisme en zijn mantelorganisa ties in Nederland te verbieden. De petitie zal eerst langs de overige universiteiten circuleren, voor zij de regering wordt aangeboden. De Utrechtse studenten hebben zich ondertussen reeds gedistan- cieerd van de Nijmeegse voortva rendheid. Het centrale comité Ad- haesie Tsjechoslowaakse Studen ten wijst er op dat de Nijmeegse petitie geheel los staat van de lan delijke actie van dit comité, die uitsluitend tot doel heeft het be tuigen van meeleven met de Tsje choslowaakse collegae. De Amsterdamse katholieke stu dentenvereniging „Sanctus Thomas Aquinas" heeft zich Woensdag avond. in een vergadering in haar sociëteit, bij de Utrechtse actie aangesloten. 7 urkije heeft op het ogenblik (e lijden van grote overstromingen die millioe- nen schade berokkenenTwee plattelandsbewoners met hun schamele bezit tingen op dz rug vluchten uit het overstroomde gebied nabij Adana. TJET was twee bomen aan het *- -* Laantje wel aan te zien. dat zij aart het einde van hun bzstaan waren. In de vorige zomer stonden ze cr wat treurig bij met hun vergeeld blad. Er was voor deze misschien wel honderd jarige bomen maar één oplossing, een bezoek van de houthakkerZulke kar weitjes kunnen het best tegen het hoof jaar gedaan worden Daarom zijn ze nu gekomen, de mannen van de plantsoenendienst. Zij kijken de zaak even aan. want tenslotte moet de brandweer de gelegenheid hebben om de magyrusladdec in stelling te bren gen, Dan klimt een van de mannen behendig op klompen de ladder op. Om zijn middel heeft hij ter beveiliging een touw gesnoerd. Een geweldige zaag en een bijl bungelen aan zijn gor del Je hoort de klompen klepperen op de sporten van de zwiepende ladder. Van het topje van de magyrusladdcr. zeker vijftien meter boven de begane grond, slingert de man zich lenig over een dikke zijtak en trekt zich aan lijn sterke armen omhoogMet zijn klom pen klemt hij zich tegen de gladde, groene stam. T~\ E jeugd en mannen en vrouwen. T-I die wel even tijd hebben om te kijken, drommen, op veilige afstand, samen. De man is inmiddels aan het zagen toe. Dan - klinkt plotseling een hevig gekraak, eer zware tak scheurt zich van de boom en stort zich. met veel lawaai in de beek. Het water spat hoog op en dc kmdc en juichen. Het ministerie van Verkeer heeft het plan om in de in voorbereiding zijnde Avet op de verkeersvoorschrif- ten ook de bepaling te doen opne men. dat trams voortaan richting aanwijzers zullen moeten hebben. Zo gaat tak na tak. Aan de voet van de meterdikkc beukenstam zwaaien reeds twee mannen hun bijlenBoven is de houthakker met zijn karweitje klaar. De magyrusladdcr schuift na derbij en moe en b.ezwcet keert de man terug. Even verder ligt een iep geveld. Een ..mallejan" wordt bij het vervoer niet meer gebruikt. Die is uit de tijd. Een grote oplegger rijdt voor en met takels eit dommekrachten komt de zware stam op de plaats "waar de mannen hem willen hebben. Straks rilt dc cirkelzaag door het verse hout. lepcnhout: is er een beter soort voor de wagznmaker.ij te vinden7 De oude bomen begeven het aan 't Laantje. Over enige tijd herinnert alleen de naam nog aan een Amers- foorts laantje, waar eens de burgers onder de lommerrijke bomen wandel den. Schaken M, Een spelmoment uit de wedstrijd welke Woensdag gespeeld werd tussen een A- en een B-Nederlands elftal. Een uitvoerig verslag vindt u op pèg. 3. Collecte Sanatorium Zonnegloren Zaterdag 6 Maart wordt een grote collecte gehouden ten bate van het Sanatorium „Zonnegloren" te Soest. De behoeften zijn zeer vele, te meer daar door de vele aanvragen van opname de Inrichting uitge breid moet worden. De verpleeg- prijs mag door een regeringsbepa ling niet in overeenstemming ge bracht worden mét de kostprijs. Het gevolg is grote tekorten op de exploitatie. Door middel van inza melingen hopen wij deze te dek ken, maar dan is uw aller hulp no dig, zowèl met het collecteren, als met het offeren van een ruime gift. De collectanten kunnen Vrijdag avond 5 Maart dè «bussen afhalen aan het Militair Tehuis, Lange Beekstraat 28 en aan het Gebouw Immanuel, Tulpstraat van 1921 uur. Zaterdag kunt u alleen nog terecht aan het Militair Tehuis. Eigen orgaan voor jonge dierenvrienden De véreniging „Nederlandse Jon ge Dierenvrienden", waarvan het centraal bureau te Amersfoort is gevestigd, is overgegaan tot de uitgave van een jeugd-orgaan. „De Dierenvriend" verschijnt voorlo pig nog gestencild. De inhoud van het maandblad getuigt echter van het enthousiaste streven bij de jeugd om het dier met vriend schap terzijde te staan. Wandeltocht Ned. Chr. Wandelbond De Ned. Chr. Wandel Bond or ganiseert op 29 Maart a.s. (2e Paasdag) een Avandeltocht, waar van het parcours is gelegen in de gemeente Soest. De wandeltocht is bedoeld als opening van het wandelseizoen 1948. De Oranje Garde te Soest zal de verzorging der wandelaars op zich nemen. Interpellatie 10 Maart (Van onze parlementaire redacteur) De Tweede Kamer heeft de datum van de interpellatie Van der Goes van Naters ten aanzien van onze buitenlandse politiek vastgesteld op 10 Maart. Voorts heeft de Kamer speeld ook nog een hartig woordje het araendement van de vast? com- j kan meespreken. Wie hier 1 en 2 mis3ie voor privaat en strafrecht zullen worden valt nog niet te zeg- op het wetsontwerp liquidatie bij- Sen. De standen zijn: (gesp. géw. zondere rechtspleging dat duo? de j rem. yerl. pt. x =r afgebr. Er komt tekening in de strijd Nu de voorronden van dit tour- nooi vrijwel op hun eind lopen, laten wij hieronder een kort over zicht volgen van de stand. In groep A heeft Asperslag ongesla gen de leiding gevolgd door Luikel en Meijer. De laatste heeft 2 afge broken partijen waarvan één zeer waarschijnlijk voor hem gewon- nen is. Zijn partij tegen Asperslag staat echter minder gunstig. Mocht Meijer deze A'erliezen, wat niet denkbeeldig is, dan zou hij samen rnet Luikel de 2e plaats: bezetten. Het hangt dan \'an hun A'errich- tingen in de laatste ronde af wie als 2e zal eindigen en in de finale uitkomen. Meijer ontmoet dan Van Nimwegen en deze partij zal ver moedelijk wel een winstpunt voor dé le opleveren. Luikel komt ech ter voor de weinig benijdenswaar dige taak te staan om Asperslag een nederlaag te bezorgen. Met het oog hierop menen wij dat Meijer de beste kansen heeft, zodat uit eindelijk Asperslag en Meijer wel als le en 2e zullen eindigen. In groep B is de situatie verwar der. Schuurman die aanvankelijk de leiding had, verloor in de 4e ronde van SiesAverda. Voor Schuur man is dit een lelijke streep door de rekening, terwijl Sieswerda hierdoor aanmerkelijk in de rang lijst is gestegen. Van Klee zit ech ter mede aan de kop, terwijl Ober, die nog slechts 2 partijen heeft ge- miniate men. ontraden, aangeno- Voor 12.000 toeschpuAvers heeft het Schotse ijshackeijteanv het Ca nadese Olympische team met 2—1 geslagen. Groep a. Asperslag 4 3 0 0 3 x; Luikel 4 3 0 1 3; Meijer 4 2 0 0 2 x; van Nimwegen 4 0 1 2 x; Dielis. sen 4 0 1 2 i/2 x; Mertz~3 0 0 3 0. Groep b. Schuurman 4 12 12; Sieswerda 3 2 0 1 2; Klee 4 2 0 1 2 x; Zwart 3 111 1 /2; van de Berg 4 112 1V2Ober 2 0 0 1 0 x. (Van een bijzondere mede werker Het is eigenlijk een beetje een zielig geval, als men man nen en vrouwen waarneemt, die. nu Tsjechoslowakije tot slavernij is gebracht, geestelijk ziet bib beren van angst. Erger dan zie lig, het is dwaas, want het is precies wat de comnnlnisten graag wilden. Het is op deze plaats reeds eerder betoogd: met vrees spelen we het communisme in de kaart. Door bang te zijn doen we nu al. wat we voor later vrezen: dat we onze vrijheid en onszelf levend begraven. Het is met iedere dictatuur het zelfde: zij bereikt haar doel door de angst van de anderen. Men is bang. men gaat „redden", compromissen sluiten, men gaat een eindweegs mee om „erger" te A'oorkomen en dan is het al gebeurd. Zoals in de internationale politiek telkens weer blijkt, dat de Sovjets terugkrabbe len zodra zij op verbeten verzet stuiten, zo is het ook hier: als men zich laat intimideren is men al verloren. Tegenover een dictatuur past maar één houding, die van radicaal, ver beten, vastbesloten, principieel neen- Een krachtige, stoere houding, die van geen wijken weet. Doch dit is tenslotte alleen maar negatief. Dat verzet moet een posi tieve kant hebben. Over deze kant nu dienen harde dingen gezegd te worden. Men kan van de communis ten heel veel kwaads zeggen, maar men kan hun niet de lof onthou den. dat zij voor bun ideologie be reid zijn grote offers te brengen Dat vloeit voort uit de* missie, die zij menen te vervullen te hebben; zn geloven een taak te hebben en zij A'olvoeren die door dik en dun. met recht en onrecht, met geAveld en strategie, kortom met alle middelen Wat stellen wij. democraten, daar tegenover? Leeft bij ons een even sterke offerdrang als bij hen? Wij vrezen van niet. Is de angst, voor de communisten niet heel vaak angst voor bet eigen baantje, het eigen bezitje. het eigen kringetje'' De com munisten willen een samenle ving. die aan bepaalde eisen be antwoordt; zij trachten die met geweld en terreur tot stand te brengen en dan zeggen wij radi caal neen. Maar brengen Avij dan de samenleving tot stand, die wij graag Avillen, hebben wij daar offers, grote offers \roor over? We kunnen op die vraag ronduit antwoorden: neen. Men moet de mensen maar horen klagen, als minister Lieftinck de financiële positie van ons land in orde wil brengen. Als hij vooral maar van „mijn" centen afblijft. Men moet eens weten, hoe haast iedereen probeert de deviezenbepa- lingen te ontduiken, als hij de kans krijgt. Hoe reizigers proberen te smokkelen. Men moet zich eens af vragen hoevelen hun belastingbiljet eerlijk invullen. Men moet eens na gaan hoeveel mensen met een te veel aan Avoonruimte vrijwillig be reid zijn die aan daklozen af te staan. We zijn nog zo.weinig demo craten, Ave 'hebben nog zo weinig gemeenschapszin. Ave hebben nog zo weinig inzicht in wat het zeggen Avil; een eenheid in verscheidenheid te zijn. dat een regering, die orde in de door de Duitsers geschapen chaos wil brengen, Avel genoopt is dwangmaatregelen te nemen. En daarbij maakt het geen verschil of men met een linkse of rechtse rege ring te doen heeft; we lopen graag iedere regering zoveel mogelijk voor de voeten en steken haar, als zij ge- meenschapsvormende maatregelen neemt, graag een spaak in het wiel. Ons eigenbelang overheerst de ge- Reuter meldt, dat een breuk ln de betrekkingen tussen Groot-Brittannlë en Guatemala waarschijnlijk Is. Volgens het officiële regeringsblad van Guate mala hebben Honduras, dat aan Brits- Honduras grenst, Haiti, San Salvador en Mexico zich solidair verklaard met Guatemala tegen „de Britse provocatie te Belize". De Britse legatie te Guatemala heeft geprotesteerd tegen het openen van haar post en het afluisteren van haar telefoongesprekken. Daar ligt op onze schrijftafel een brief van een oude vrouwelijke abonné, die in zijn eenvoud,zo ont roerend is dat wij niet kunnen na laten enkele fragmenten over te schrijven. Deze lezeres, ex-Utrechtse, woon- dé voor en in de oorlog met, haar man.' die gepensionneérd is, in Velsen. Zij voerde haar kleine, ge zellige gezinnetje totdat: „wij in 1944 in eén dag tijd ons huis moes ten verlaten. Geheel Velsen moest Avorden ontruimd. Wij gingen ver der haar h#t Noorden. Op 5 Mei '45 kwam de bevrijeftng. Iedereen ver- langde naar zijn eigen huis teriig, maar, helaas, op bevel van de be zetters hadden Nederlanders onze huizen afgebroken. Het grootste deel tenminste; een klein deel bleef staan, omdat er zeker geen tijd meer Avas ook die te slopen Maar 't onze lag in puin. We kregen in Bevérwijk twee kamers, maar de zogenaamde vrede Avas er, tdps-zou den er gauAv maatregelen genomen Avorden om nieuAve huizen te bouwen. dan zou ik geduldig afwachten, maar 't is hier vreselijk om in te wonen. Omdat mijn man en ik anders denken en doen dan onze verhuurster zij is er een die de wereld Avil verbeteren (Com. par tij!) kan ze ons niet dulden. Elke gelegenheid Avordt benut om ons te beledigen. Ze kijkt ons met haar boze gezicht de deur uit en zegt telkens: „Ga er uit!", maar,we kun nen niets anders krijgen. Als het met bouAven zo lang zaam blijft gaan als thans zal het Avel tien jaar duren eer wij aan de beurt komen en dan zal het avcI niet meer nodig zijn. Dan hebben Ave Avel een ander huisje en heeft niemand .meer last Aran ons. De jonge mensen beleven wellicht nog een betere tijd, wij oudjes niet meer". Deze oude lieden wilden graag hun laatste jaren in Utrecht sly ten, .Was het even hier dragelijk, ocb maar het Huisvestingsbureau ziet geen kans hen aan een eigen wo ning te helpen Wij Aveten dat dit zo is: niet minder dan 7000 Utrech ters, hier en daar, of nergens! in gestopt hebben geen eigen dak boven het hoofd. Wij kunnen onze lezeres niet helpen en de zwoegende ambtena ren van het H.V.B. ook niet. Hier openbaart zich een stuk tragiek. Wij schreven vorige week een artikel over de toestanden in de Utrechtse krotten, waar de jeugd vergaat, vergaan moet. En nu komt tot ons deze droeve klacht van een oud echtpaar, uit hun hüis gejaagd door de Duitsers, opgeborgen bij een juffrouw, die de Avefeld wil verbeteren maar nog niet geleerd heeft bij zichzelf te beginnen. Er zit nog niet genoeg gang in de woningbouw én wij klagen daar al len over. En Avie worden uiteinde lijk altijd het ergst de slachtoffers, als het in onze maatschappij hapert? De kinderen en de ouden van dagen. Wij, jongeren, slaan ons meestal Avel door de moeilijkheden heen, maar zij En dat je werkloos al deze narig heid moet aanzienl meenschap, laten Ave creperen; Tot het brengen van vrijwillige, waarachtige offers zijn wij, demo craten. nauAvelijks bereid. In dat op zicht kunnen wij gerust aan de com munisten een A'oorbeeld nemen. Zij zijn er Avel toe bereid en Avie ze niet vrijwillig brengen Avil, dwingen zij er toe. Waarom brengen Avij ze niet, zonder dat we er toe gedAvongen worden? Het communisme heeft op sommi ge mensen vat omdat het econo misch en sociaal radicaal durft zijn. We weten wel. hun leuzen zijn bedr ie gelijk en in de practijk komt er van de heerlijkheden, die zij voorspie gelen. weinig terecht. Maar in de moeilijke omstandigheden, waarin vele mensen, ook in Nederland, thans verkeren, is het begrijpelijk, dat deze een noodsprong maken. Het leven heeft voor velen te Aveinig geur en kleur; men mag niet van arbeiders verwachten, dat zij hard werken, zolang zij een slechte be huizing hebben, te weinig kleren, te weinig vofSdsel en niet Aveten, wanneer dat alles zal verbeteren. Wanneer Avij onze vrijheden wil- len behouden, moeten wij de moed hebben radicaal-democratisch te zijn Niet maar slap-democrntisch: veel praten en weinig doen. niet de leuze huldigen: eerst maar bard Averken, later krijg je hel wel beter Als men de democratie Avil verdedigen, kan men dat niet beter doen dan door te tonen, dat deze democratie tot grote dingen in staat is, niet op lange, maar op korte termijn. Dan moet men wel de vraag stel len: waarom duurt de wedevop- boiiAV zo lang? Waarom heeft het zo lang geduurd eer er een opvolger van ir Neher kwam? Waarom is de armoede in ons land nog altijd niet gelijk verdeeld? Waarom dragen ve len zo veel zAvaarder lasten dan anderen? Waarom is ops corps di plomatique nog altijd niet gedemo cratiseerd en verjongd? Waarom weten \ve niet Avaar Ave financieel en economisch in Nederland aan toe zijn? Men kan zo duizend vragen stellen en men kan ze tot iedereen richten, tot de regering, de ambte naren, de burgers, de industriëlen enz. Het antwoord is altijd het zelfde: wij zijn lauAV en omdat wij lauw zijn is onze democratie lauw. En omdat de democratie lauw is. in plaats van actief, daórom zijn Ave bang voor de communisten, want die zijn ze ker niet lauw. Tegen de communistische dicta tuur past maar één antAvoord: neen. Maar dit neen heeft alleen zin als onze democratie actief, radicaal en moedig is. Als zij de dictatuur de wind uit de zeilen heeft genomen; als democraten bereid zijn offers te brengen terwille van het geheel, als er gemeenschapszin ontstaat. Een actieve democratie heeft van de dictatuur niets te vrezen; een lauwe democratie nodigt de dictatuur uit binnen te komen. Aan het neen te gen de dictatuur, moet een ja zijn voorafgegaan voor een radicale, moedige, krachtige, actieve demo cratie. Voor het tijdvak van 7 t.m. 20 Maart 1948 geeft elk der volgende bonnen recht op het kopen A^an: Bonkaarten KA, KB. KC 802 232 Algemeen: 750 gram suiker, boterhamstrooisel enz., of 1500 gram jam, stroop enz., of 750 gram versnaperingen. 233 Algemeen: 1600 gram brood (ge'dig t.m. 13 Maart) 231 Algemeen: 400 gram of i rantsoen gebak 229 Algemeen: 2 eieren 225 Reserve: 800 gram brood (geldig t.m. 13 Maart) 228 Reserve: 400 gram brood (geldig t.m. 13 Maart) Bonkaarten KD. KE 802 730 Algemeen: 250 gram suiker, boterhamstrooisel enz., of 500 gram jam, stroop enz., of 250 gram versnaperingen 732 Algemeen: 500 gram suiker, boterhamstrooisel enz., of 1000 gram jam, stroop enz., of 500 gram versnaperingen 733 Algemeen: 400 gram brood (geldig t.m. 13 Maart) 731 Algemeen: 400 gram brood of 1 rantsoen gebak 729 Algemeen: 2 eieren 725 Reserve: 400 gram brood (geldig t.m. 13 Maart) 728 Reserve: 500 gram bloem of zelfrijzend bakmeel of kinder meel of kinderbiscuits Bonkaarten MA. MB, MC. MD, MH 803 (bijz. arb., a.s. moeders en zieken) 1075 Suiker: 250 gram suiker, bo terhamstrooisel enz., of 500 gram jam, stroop enz., of 250 gram versnaperingen. Tabak- en versnapcringenkaarten enz. QA. QB, QC 802 19,23 Tabak: 2 rantsoenen siga retten of kerftabak 21 Versnaperingen: 200 gram ver snaperingen, of 200 gram suiker, boterhamstrooisel enz., of 400 gram jam, stroop enz. 24 Versnaperingen: 100 gram ver snaperingen, of 100 gram suiker, boterhamstrooisel enz., of 200 gram jam, stroop enz. Bovengenoemde bonnen kunnen reeds op Vrijdag 5 Maart worden gebruikt. Zaterdag zal nog een bon voor zachte zeep worden aangewe zen. Niet aangewezen zijn en ver nietigd kunnen worden de bonnen 182, 184, 185, 684, 685 melk, 190, 191, 197, 697, 698 reserve. brood WEINIG VERANDERING Weersverwachting, geldig tot Vrij dagavond: Aanhouden van het weertype met ln de nacht en ochtend lichte vorst en vrij onregelmatig over het land verspreide mistbanken, die hier en daar lets later op dc dag optrekken. Daarna, vooral ln het midden en Zuiden van het land, flink oplopend® temperatuur. Zwakke tot matige wind uit Oostelijke richtingen. 5 Maart: Zon op 7.18, onder 1829. Maan op 5.29. onder 12.16.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 1