DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Tsjechoslowakije zal niet Ruslands laatste slag zijn! Engeland en Frankrijk bestuderen Benelux-voorstellen Finland: nog niet beslist „Ik acht mij niet gebonden! Protesten tegen staatsgreep in Tsjechoslowakije Masaryk roept Tsjechen op tot loyaliteit Generaal Ingr brandmerkt de communisten Zijn zoon gered Verrassing in Bandoeng Tekenen, of..." „Zuivere nonsens' C VANDAAG...J SCHOENEN NIET VAN DE BON Vrijdag 5 Maart 1948 Achtste jaargang, No. 962 Opgericht door de Stichting „Het Parool" - Giro 510330. Bank: Rorterdarasche Bank. Postbus 9 Abonnements prijs 31 cent p. w. of p. kw. Losse nummers 10 cent Uitgave: N.V. De Nieuwe Pers Redactie en Administratie: Snouckaertlaan Amersfoort. Telefoon redactie 4291. Telefoon administratie 6235. Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDE R. I N zijn ruime ambtswoning aan Laan Copes van Catten- burgh heeft de zo juist afgetre den gezant van Tsjechoslowakiie Serge Ingr, ons gisteravond ontvangen, om zijn besluit, de Tsjechoslowaakse regering be richt te zenden dat hij liaar na de gebeurtenissen van Febr. niet langer kan erkennen, nader toe te lichten. Generaal Ingr. tijdens de oorlog minister van Oorlog in de Tsjechoslowaakse regering te Londen, en voormalig opperbe velhebber van het Tsjechoslo waakse leger, is pas sedert en kele maanden in Den Haag ge accrediteerd. als vertegenwoor diger van de vrije Tsjechoslo waakse staat bil het Nederland se Hof. In Finland was vanmorgen vroeg nog geen beslissing gevallen over het al of niet aanvaarden van Stalins verzoek om een verdrag van weder zijdse bijstand, maar president Paa- sikivi verlangt vandaag de antwoor den van de partijen te ontvangen. De Zweedse Volkspartij een par tij die de Zweeds sprekende bevol king van Finland vertegenwoordigt, ongeveer 15 parlementszetels heeft, maar grote invloed uitoefent op de buitenlandse politiek van het land. heeft onderhandelingen met de Sow- Jet Unie aanbevolen. Deze kunnen echter pas beginnen, als de president daartoe de toestemming van alle par tijen heeft gekregen en de agrarisch- conservatieve partij verzet zich nog. Men verwacht van deze zijde te genvoorstellen waarin wordt aange drongen op een vriendschapsverdrag zonder militaire consequenties. Kabinet Schuinan weer aan zijden draad Kwaad liep Bidault. rle Franse minister van buitenlandse zaken, gisteren de Nationale Vergadering uit. toen een communistische afge vaardigde hardnekkig de kwestie- Algiers aan de orde wilde stellen bii de behandeling van de buiten landse politiek van Frankrijk. De communist bleef doorpraten', de Kamer stemde hem weg. maar het resultaat was dat iedereen, behalve de communisten, de zaal verliet, zodat de spreker alleen tegen ziin partijgenoten stond te oreren. Dit incident tekent de sfeer in het Franse parlement: vandaag schiint premier Schuman weer de kwestie van vertrouwen te willen stellen om zijn economisch* programma er door te krijgen. Het kunnen critlu- ke dagen worden voor de Franse regering, want over de vertrou wenskwestie kan grondwettelijk eerst Maandag gestemd worden... en dan heeft inmiddels De Gaulle gesproken. De generaal houdt Zon dag in Compiêgne een rede en in sommige kringen wordt deze rede aangekondigd als een „politieke bom." ^CJ de vrjje Tsjechoslowaakse staat hteft opgehouden te be- 1 staan, aldus zei ons generaal Ingr, de afgetreden gezant van Tsjecho-SIowakije In Nederland, kan ik niet langer als vertegen woordiger van mijn land optreden. Reeds enkele dagen was mij dui delijk, dat Ik de stap zou moeten doen welke ik thans heb genomen. Dat ik aanvankélijk aarzelde, Praag reeds van mjjn besluit op de hoogte to brengen, vond vooral zyn oorzaak hierin, dat m\jn zoon In Praag de Universiteit bezocht, en represailles aren dus geens zins onwaarschijnlijk. Niettemin achtte Ik eergisteravond het ogen blik gekomen om aan Praag te laten weten, dat Ik mijn ambt zou neerleggen. vormen. Toen Masaryk dat nog eens in het openbaar zei. *.verd hij daarvoor echtei krachtig door een spreekbuis van Moskou op de vin gers getikt. Intussen kon deze hou ding ten opzichte van Rusland niets afdoen é._n onze afkeer van de communisten. Dezen mochten in ons land dan 37van de stemmen hebben, de grote meerderheid van dc bevolking is sterk anti-commu nistisch. Overleg in Amerika Gevraagd naar ziin plannen, zeide de generaal, dat hij van plan is binnenkort naar Ame rika te gaan om contact od te nemen met Juraj Slavik, de Tsjechoslowaakse ambassadeur in Washington, die eveneens gisteren zijn ontslag heeft ee nomen. Met Slavik en Nemec. de gezant in Canada, beiden evenals Ingr oud-ministers uit het Tsjechoslowaakse kabinet te Londen, hoopt de gezant de mogeliike tegenmaatregelen te bespreken. Van de vorming van een nieuwe exil-regering meent hü. zal niet veel kunnen komen. Doch andere maatregelen zijn wel mogeliik. Ook voor de gevluchte Tsjechen. Want het kan ditmaal lang duren, zeide generaal Ingr. Rusland heeft in Ts jechoslowakije de meest directe slag in het gezicht van de Weste lijke lenden gegeven. Het zal niet de laatste slag zijn. Communisti sche Tsiechen hebben de gezant *e- zegd dat de volgende slag na het Finse avontuur in Onst-Duitsland zal worden gpleverd. Of die opvat ting juist is. kan nog niet worden voorsneld. doch zeker is. dat het laatste hoofdstuk nog niet is ge schreven in dit nieuwe boek d*r verdrukking, dat angstwekkend veel op het Duitse lijkt. Met deze woorden besloot de ge zant het onderhoud, waarin hij nog veel meer had verteld doch waarin hij ook telkens de vinger op de mond legde. Opdat wij niet te veel zouden schrijven, wat anderen die onder het béreik van de dictatuur ziin. kwaad zou kunnen berokke nen. Het was alsof wij weer in be zettingstijd leefden Gistermorgen heeft generaal Ingr van deze stap kennis gegeven aan de minister van buitenlandse zaken Ongeacht dus verder het lot van zijn zoon. De onbeschrijfelijke vreugde van mevrouw Ingr en de gezant laat zich begrijpen, toen zij gistermorgen bv richt kregen dat deze zich door vlucht naar het bui tenland in veiligheid had weten te brengeji. In rustige bewoordingen be schreef generaal Ingr ons de gebeurtenissen in ziin vader land. die. zo gaf hij toe. naar hot uiterF'k een volkomen legale wisseling van bewind le ken. doch die in werkelijkheid een putsch van grote allure zijn. Nadat de communisten, die- vorig iaar 37der stem men op zich hadden verenigd, hun hoop om met de sociaal- democrateif een meerderheid in Tsjechoslowakiie te verkrijgen in November in rook hadden zien vervliegen, hebben zij deze putsch snel en accuraat voor bereid. De politie werd onder leiding van de communistisch* minister aan de communisten in handen gespeeld en de bedrijfsmïlitie, die van niet communisten werd vrijgemaakt werd bewapend. Het leger werd op vreedzame wijze buiten gevecht ge steld en toen het ogenblik van de beslissing w s aangebroken, hadden de democraten niets anders dan de zekerheid van hun stemmenmeer- derheid. welke echter slechts bete kenis had kunnen hebben bij een werkelijk democratische beslissing. Niets uitgehaald Tegenover de communistische machtsmiddelen haalde zij echtei niets uit. en toen Fierlinger. de pro- communistische socialist, die in No vember door z*n partijgenoten was weggestuurd, samen met de omge zwaaide Lansman bereid bleek, om met de communisten een regering t* vormen. pen z g. coalitie zou zijn. viel Benes' het argument uit handen om zijn goedkeuring te wei geren. Deze coalitie Immers, zou theo retisch een meerderheid van stem men hebben, aldus de gezant: in tussen is h t dan zeker, dat slechts eerr uiterst klein deel van de socia listen haar werkelijk steun zou verleYien. Deze schijn van legaliteit maakt het de andere landen bijzonder moeilijk, aldus de gezant: indien deze schijnbare legaliteit er niet was geweest, zou de verklaring van de drie westelijke landen er wel an ders hebben uitgezien. Brug tussen Oost en West In zijn verdere uiteenzettingen wees de gezant er ons op. dat de houding van vriendschap van Tsjechoslowakije tegenover Rus land niet irreëel was geweest. Die vriendschap bestond werkelijk bij de grote meerderheid van de bevol king en een buitenlands politiek verdrag met Rusland als bescher ming tegen nieuwe Duitse agressie lag in de lijn. waar de gebeurtenis sen wel geleerd hebben dat Tsjecho slowakije te ver van het Westen ligt om vandaar tegen Duitsland krachtige militaire hulp te ver wachten. Mijn vaderland had met Rusland als een zeer reële factor rekening te houden, zonder ons echter van het Westen los te ma ken: vandaar rlat wij. zoals Ripka en Masarvk reeds duidelijk hebben gezegd en geschreven, een brug tussen Oost en West probeerden te Op de West-Java-conferentie heeft tot veler verrassing het voor lopig parlement van West-Java met een kleine meerderheid een republikein tot staatshoofd van West-JaVa verkozen. Met 54 tegen 46 stemmen werd de 60-jarige WI-. ranata Koesoema tot deze hoge post uitverkoren. De verrassing werd nog groter toen bekend werd, dat Wiranata Koesoema in Djokja karta lid is geweest van Soekarno's hoogste adviesraad. Maandag zal in Batavia de nieuwe interimregering voor de Verenigde Staten van Indonesië geïnstalleerd worden. Dr. Van Mook, die deze plechtigheid verricht, zal ook een bezoek brengen aan Bandoeng, waar het pas gekozen staatshoofd voor West-Java geïnaugureerd zal worden. Men verwacht, dat dr. Van Mook bij dezetieide gebeurtenissen belangrijke aankondigingen zal doen in verband met de toekomsti ge Nederlandse politiek tegenover de Republiek. Dc politieke onder handelingen met de Republiek zul len Waarschijnlijk hervat worden nadat jhr. Van Vredenburch, die gistermorgen van Schiphol vertrok, in Indonesië is teruggekeerd. De Groot antwoordt de PvdA-sprekers Na dc grote protestvergadering der Partij tan de Arbeid in het Amsterdamse Concertgebouw lieeft dc- C.P.N. Donderdagavond in dc Diamantbeurs ech meeting over Tsjechoslowakije gehouden onder het motto: ..Paul de Groot ant woordt Vorrink en Van Heuxen Goedhart." Het antwoord luidde aldus: Wij zeggen tegen hen: Als er iets te vegen valt. veeg dan voor je eigen deur in Indonesië. Eerst wanneer de Nederlandse troepen uit Indonesië teruggetrokken ziin mogen Vorrink en Van Heuven Goedhart hun monden open doen. De regeringswisseling in Tsjechoslowakiie was voor De Groot een triomf van de vrij heid. In Nederland, zo zei hii. grijpt rmen deze gebeurtenissen aan om de verkiezingen voor te bereiden in een toestand van dwang en terreur. In deze campagne doet men eigen lijk niets anders dan herkauwen, wat voor de oorlog is herkauwd: de oude leugen, dat de communisten hetzelfde doen als de fascisten. Dat is een leugen, want wij voeren de strijd voor de democratie in daden en in het voetspoor en volgens de tradities van de N-Jerlandse arbei ders. Vorrink..die od het ogenblik schreeuwt dat de democratie ver moord wordt, omdat de Tsjechische arbeiders met de stalen vuist op tafel hebben geslagen vermoordt daarmee d* beste tradities van de oude S.D.A.P. Ex-koning Michael licht zijn aftreden, dat onder pressie geschiedde, toe 99 Studenten: „Hier past geen zwijgen!" Vrijwel alle Nederlandse studenten hebben zich beraden over de gebeurtenissen in Tsjechoslowakije en hun scherpe afkeuring uitgesproken. Uit alle delen van het land stromen de protesten binnen. Na Utrecht, Groningen en Nijmegen volgden gisteren: Leiden, Delft en Amsterdam. Reacties uit Leiden, Delft en Amsterdam Het hoofdbestuur van de te L e i- den gevestigde democratisch-socia- listisch* studentenvereniging „Poli- teia" heeft, ie volgende verklaring gepubliceeid: „Direct na de machtsovername door de nieuwe Tsjechische rege ring in de afgelopen week is de communistische minister van Onder wijs begonnen, op grote schaal hoog leraren te ontslaan. Deze ontslagen vinden hun onmid dellijke grondslag in de verklaring van de nieuwe' minister van Onder wijs tegenover professoren en lera ren afgelegd: „opvoeding moet po litiek zijn. Waartoe een dergelijk streven leidt is duidelijk. De wetenschap kan slechts bloeien, wanneer de weten schapsmens de gelegenheid heeft in volkomen vrijheid van de meest uit eenlopende opvattingen kennis te nemen, en daarom is onverdraag zaamheid de grootste vijand van de universiteit. Ontbreekt de verdraagzaamheid, dan verwordt de universiteit tot een propaganda-instjtuut voor bepaalde politieke beginselen. Deze aanslag op de Tsjechische universiteiten is een oorlogsverkla ring aan all# academie-burgers over de gehele wereld. Hier mag niet gezwegen worden, maar past slechts een fel protest." Amsterdam Studenten van de juridische facul teit der Amsterdamse gemeente universiteit hebben met algemene stemmen de volgende motie aangeno men: „De juridische faculteit der Amsterdamse studenten verklaart zich solidair met de Tsjechoslowaak se studenten in hun strijd tegen de hernieuwde beknotting van de universitaire vrijheid en schending van de fundamentele rechten van de mens. en spreekt haar bewondering uit voor hun houding tijdens de jong ste crisis." Delft Uit Delft bereikte ons yan de „Unie van de Societas Studiosorum Reformatorum" een motie, waarin wordt gezegd, dat de Unie zich één weet met de Tsjechoslowaakse hoog leraren en studenten in hun recht vaardige strijd, oproept tot meer en diepere bezinning op het karakter van deze bedreiging van vrijheid en recht, telegrafisch kennis zal ge ven van haar diepe verontwaardi ging aan de Nederlandse studenten raad. 99 J Ex-koning Michael van Roe menië heeft te Londen een ver klaring afgelegd, waarin hij zegt, dat men hem toentertijd gedwongen heeft af te treden en dat hij zich daarom niet gebonden acht door de onder tekening van de acte van abdi catie. Agence France Presse geeft de volgende tekst: „Op dit ogenblik is het niet meer nodig in te gaan op de oorzaken, die de loop der laatst* politieke gebeurtenissen bepaald hebhen. De redenen tot de ingrij pende veranderingen, aangebracht in de staten van Oost-Europa, zijn algemeen bekend. Wat Roemenië betreft, grijp ik de eerste gelegenheid aan. die mij wordt geboden om zelf de feiten te bevestigen. Op de morgen van de 30ste December 1947 hebben de i srste minister, Petru Groza. en de minister van Nationale Economie. Geor- ghiu Dej. mij de tekst aange boden van de acte van abdica tie en zij vorderden, dat ik die onmiddellijk zou tekenen. Zij verklaarden tegenover mij, dat zij mij verantwoordelijk zouden stellen voor het bloedvergieten, dat het gevolg zou ziin van door hen uitgevaardigde maat regelen wanneer ik hun tekst niet onverwijld zou onderteke nen. ARGENTINIË GAAT PROVOCEREN Een Argentijnse mijnenveger heeft In de haven van Decepclon het Noorse schip Brategg aangehouden en de kapitein om zijn papleren fevraagd. De dienstdoende officier eelde de Noorse schipper mee, dat h(j niet In deze wateren mocht varen zonder Argentijns verlof. De schipper rapporteerde het in cident bij de Britse havenmeester van Decepcion, die protesten heeft gezonden aan de kapitein van de mijnenveger en de leider van de Argentijnse basis op het eiland. Argentinië en Chili hebben een verdrag getekend, waarin zij af spreken elkaar bij te staan ter be scherming van „hun souvereine rechten in het Zuidpoolgebied." De regering van Guatemala be gint een vijandige 'toon aan te slaan. Op een Brits protest over demonstraties voor de Britse lega tie werd geantwoord dat de rege ring niet van plan was het recht van het vrije woord aan te tasten, „en zeker niet wanneer het volk demonstreerde voor een zo recht vaardige zaak." Overigens vloeiden de demonstraties voort uit Britse provocaties, aldus de Guatema- Iaanse woordvoerder. De regering van Guatemala heeft politieke amnestie afgekondigd voor allen die gedwongen in ballingschap leven, wanneer zy naar hun land terug willen komen om voor hun land te vechten. Deze acte i9 mij onder pressie voorgelegd door een regering, die de wil van het Roemeense volk niet vertegenwoordigt en welker macht is verkregen en wordt in stand ge houden door een vreemde mogend heid. waarbij door middel van ter- reur de democratische politieke lei ders. die het vertrouwen van het volk genieten, verwijderd zijn. Deze regering heeft internationale ver bintenissen geschonden, die haar verplichtten de politieke vrijheden van de Roemeense natie te eerbie digen. Daarom stel ik het op prijs te verklaren, dat lk mjj in geen enkel opzicht gebonden acht door de mij opgedrongen acte." Vijfmogendheden-conferentie in Brussel Concrete plannen voor Westeuropese Unie gaan verder dan Duinkerken- of Inter-Amerikaans verdrag In het gebouw van het Belgische ministerie van Buitenlandse Zaken is gistermorgen de conferentie tussen Engeland, Frankrijk, België, Nederland en Luxemburg geopend. Om de Engelse en Franse delegatie de gelegenheid te geven de door de Benelux voorgestelde tekst nauwkeurig te bestuderen is de volgende bij eenkomst op Vrijdagmiddag gesteld. Uit Brussel wordt gemeld, dat de concrete voorstellen van de Benelux voor een West-Europese'Unie veel verder gaan dan de beginselen van het Verdrag van Duinkerken en het Inter-Ameri kaanse Verdrag van Wederzijdse Bijstand. In het voorstel van dc Benelux wordt om wederzijdse hulp ge vraagd en een vreedzame bijlegging van alle mogelijke geschillen tussen de ondertekenaars. Geschillen zou den vermoedelijk aan het Interna tionaal Gerechtshof te 's-Gravenhage worden voorgelegd. Volgens waarnémers te Brussel hebben deze voorstellen te Washing ton een gunstige indruk gemaakt. Gunstig voorteken Volgens het eerste communiqué Over de conferentie, dat na een uur besprekingen is uitgegeven, wijst de ontwerpovereenkomst. voorgelegd aan de Engelse en Franse delegaties, op een grote overeenkomst van zienswijze der vijf delegaties over de principiële kwesties, die door het voorgestelde verdrag worden op geworpen. Het ANP meldt nog nader uit Brussel, dat de landen der Benelux- groepering voorstander zijn van het sluiten van een regionale overeen komst, 'gebaseerd op de artikelen 52 en 53 van het handvest .der UNO. Naar verluidt zou het verdrag tus sen de Beneluxlanden en Engeland en Frankrijk gelden voor een tijds duur van 50 jaar. Multilaterale ver dragen zullen noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking van de economi sche doeleinden, welke men zich heeft gesteld en waarvan sprake is in hoofdstuk 9 van het handvest. Voor de samenwerking op cultureel gebied zullen bilaterale verdragen voldoende zijn. •"■Spoedig: ondertekening Verwacht wordt, dat de uitwerking der détails van het nieuwe verdras vrij snel haar beslag zal krijgen en dat men hiermede Zaterdag of Zon dag gereed zal zijn. Onmiddellijk na of voor de conferentie van 16 op 15 Maart te Parijs zullen de minis ters van Buitenlandse Zaken der vijf landen op korte termijn bij elkaar komen om de laatste hand te leg gen aan de tekst van de overeen komst en zullen de documenten wor den getekend. Engeland en Frankrijk zullen van daag een nieuw ontwerp voor een West-Europese Unie indienen. Een woordvoerder van het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft te Parijs verklaard, dat zijn regering optimistisch gestemd was over de resultaten van de Brussel se conferentie Van zeer bevoegde zijde wordt te Brussel vernomen, dat men het mili taire aspect van het voorgestelde vijf-landenverdrag niet op de hui dige conferentie zal behandelen. Dit aspect van de Westelijke-Unie zou worden besproken, wanneer veld maarschalk Montgomery, chef van de Britse imperiale staf. aan het eind van deze maand een tocht maakt langs de Belgische militaire versterkingen. Een zegsman van de Britse ambassade'te Brussel heeft ca tegorisch het bericht tegenge sproken. als zou de Britse dele gatie hij de vyflandenconferen- tie te Brussel hebben voorge steld in het kader van een Westerse unie het pond ster ling, de Nederlandse gulden cn de Belgische franc gelijktijdig te devalueren. Dit bericht wordt als „zuivere non- s e n s betiteld. Skandinavië in Parijs vertegenwoordigd Noorwegen en Denemarken zullen eveneens deelnemen aan de zesticnlanden-conferentie in Parijs. De ministers van Bui tenlandse Zaken van deze belde landen zullen op de openings zitting aanwezig zijn. Ook Turkije heeft de Brits-Fran se uitrtodiging aanvaard.' Een woordvoerder van het Fran se ministerie van Buitenlandse Za ken heeft bevestigd, dat de tweede zestienlandenconferentic ter bespre king van 't plan-Marshall definitief op 15 Maart te Parijs zal beginnen. De conferentie zal een tweeledig doel hebben, zo zeide hi1: in de eer ste plaats zal het streven naar sa menwerking tnsen de Marshall- landen worden beschouwd en ver der zal worden besproken welke vorm een permanente organisatie voor economische hulp in Europa zal aannemen. KRUITMAGAZIJNEN IN ITALIË ONTPLOFT Drie munitie-opslagplaatsen tussen de Italiaanse plaatsen Induno en Va- rese. bij de Zwitserse grens, zijn door een ontploffing in dc lucht ge vlogen. Men vermoedt dat er sabo tage in het spel is. Volgens de Zwitserse radio be- dnagt het aantal persoonlijke onge lukken ongeveer tweehonderd. Benesj voorlopig niet naar Praag terug Duizenden Tsjechoslowaken die het niet met het nieuwe regime eens zijn, zoeken een goed heenkomen in de Amerikaanse zone van Duitsland; de zuivering in het land gaat voort; meer dan honderd studenten van de Karelsuniversiteit in Praag zitten gevangen en Jan Masaryk, de partij- loze minister van buitenlandse zaken heeft bij de bevolking aangedron gen op loyaliteit tegenover de nieuwe regering. Masaryk zei: Mijn hart krimpt in een wanneer ik hoor van verzet te gen het' nieuwe bewind. Verzet te gen Hitier ja. maar verzet tegen ons eigen bloed, onze eigen repu bliek dat nooit. Het verbond met de USSR is voor ons een gunst cn wij moeten dankbaar zijn dat de Sow.jet-Unie ons looft, aan haar zijde te staan President Benes.i zal voorlopig niet naar Praag terugkeren, heeft een woordvoerder op Be nesj' paleis bekendgemaakt. Ernstig z'ek was de president met, zei deze. zonder echter ver dere bijzonderheden over diens toestand mede te delen Benesj' artsen zouden hem volstrekte rust hebben bevolen. Het centrale actiecomité in Praag heeft er by de andere actie-comité s in het land op aangedrongen, bij de zuivering niet by voorkeur met ont slag te straffen, omdat ervaren technische deskundigen zo schaars zyn. De plaatsvervangende rector van de Praagse universiteit de rec tor, dr. Englis, is ontslagen heeft de studenten aangemaand,, niet be vreesd te zyn „De vrijheid van wetenschappelyk onderzoek is ge waarborgd". zei hy. Ondanks zyn woorden zitten er over de honderd studenten, die aan de demonstra ties van 24 en 25 Februari hebben deelgenomen, in de gevangenis, ver oordeeld tot één of twee weken hechtenis. Vele andere studenten en andere jongeren trokken „ter beoefening van de wintersport" naar de bergen in het Westen, ln de hoop, over de grens te kunnen VAN schaken heb ik. weinig ver stand. van sport in het alge meen wat meer en van mensen ook wel iets. En in de sport interesse ren mij niet zo zeer de prestaties als wel de mensen, die de presta ties verrichten. Nu heb ik zo juist mijn radio toestel afgezet nadat ik dr. Max Euwe iets over zijn een uur tevo ren verloren partij tegen Botwin- nik heb horen vertellen. En de gro te bewondering, die ik altijd voor Euwe als schaker, als intellectueel en als mens heb gehad, is er nog groter door geworden. Ik herinner me andere sportma- tadoren, die hun falen trachten goed te praten. Ze hadden een „off-day" gehad, de omstandig heden waren tegen en de tegen stander had het geluk aan zijn zijde. Ik heb me ook groen en geel geërgerd als ik onze wielren-kam- pioenen voor de radio hoorde, die zwijmelden in hun eigen voortref felijkheid en verkondigden, dat zij het „natuurlijk" weer gewonnen hadden. Men denke maar aan Pijnenburg en consorten. En nu staat daar Max Euwe. De enige aan het tournooi deelnemen de schaker, die wereldkampioen is geweest, die het ook het laatst is geweest van alle nog levende schaakmeesters en op wie dus de titel, na het overlijden van zijn rivaal Aljechin, in feite is terug gevallen. Euwe staat voor een zeer on dankbare en psychologisch boven menselijk zware taak. De ogen van de wereld, vooral die van zijn landgenoten, zijn op hem gericht. Het doorsnee-publiek verwacht van hem, de vermaarde Euwe, de oud wereldkampioen, dat hij een uit stekend figuur zal maken, dat hij wint of althans op de 2e plaats komt. Aan geen der vier andere deelnemers stelt dit tournooi, men selijk gesproken, zulke zware eisen als juist aan dr. Max Euwe. En dan komt Euwe voor de mi crofoon, nadat hij zijn twee eerste partl'en verloren heeft. Staat daar een ontmoedigde, een verbitterde, een angstige, een jaloerse? Geen sprake van. Daar staat een nuchte re, sportieve, evenwichtige, gede gen Hollander. Een kerel! „Nee. ik ben tyelemaal niet uit vorip. Ik v>el me uitstekend. Hoe het nu precies komt dat ik deze partij verloren heb. zie ik nog niet. Het zag er aanvankelijk goed uit. Maar Botwinnik speelde in deze partij beter schaak dan ik. Hij speelde ook beter dan Aljechin het destijds in zijn partijen tegen mij deed. Keres en Botwinnik spelen momenteel beiden in een super- vorm er. als ze deze vorm hand- het best bent als je de eerste par- haven, dan ziet het er niet alleen tijen verliest. Dat schünt je strijd- naar uit, dat ik nog meer nullen lust aan te wakkeren. Ik zou z*> zal halen, maar ook dat er een graag willen, dat je weer wereld nieuwe generatie van schakers is kampioen werd. Niet alleen omdat opgestaan, waar tegz.i de oude, dat een landgenoot bent, maar ook, is mijn generatie, zich niet kan omdat ik je de titel zo graag gun, handhaven". na °e moeilijkheden eb chicanes, die je van Aljechin hebt ondervon- Dat is rustige taal. Dat is man- denJen de jnJde schaakwereld on_ nentaai. gekende sportiviteit, waarmee je En met een kalmte, die na een ajs wereldkampioen Aljechin des- dergelijke inspannende en waar- tijds onmiddellijk gelegenheid tot schijnlijk toch ook wel enerveren- revanche hebt gegeven, de partij onbegrijpelijk is, ver- !k heb me a]s leek altijd afge. klaart Euwe de luisteraars dan nog vraagd, dr. Max Euwe, of je ka- enige schaaktechnische bijzonder- raktervastheid, je sportiviteit en heden. Hij blijkt en ^passant ook je evenwichtigheid niet je voor precies de partij Keres-Smyslov naamste beletselen zijn op de weg gevolgd te hebben en geeft daar naar overwinningen. Als#je iets zijn commentaar op. En tussen de minder had van de Hollandse be- bedrijven door interviewt hij de ZOnnenheid. als je iets meer had Canadese schaakkampioen en ver- van bet karakter van een Aljechin, taalt diens antwoorden voor de dan zou je misschien de onaan- luisteraars, alles op een wijze, tastbare schaak-grootmeester van waarop de beste radio-reporter ja- een generatie kunnen zijn. Nu ben loers kan zijn. je voorlopig alleen maar een ver- Een knappe vent. Een zeldzaam liezer. Maar je bent een verliezer, intelligente vent. Eneen fijne waar we trotser op zijn dan op vent! iedere overwinnaar, die ons land Euwe, ik vind het ontzettend ooit heeft gehad. Dr. Euwe, in ge jammer, dat je verloren hebt. Ze dachten neem ik heel diep mijn zeggen, dat je in ieder tournooi hoed voor je af. komen. De grens wordt echter extra streng bewaakt. In Praag zijn drie leden van de sociaaldemocratische party, van wie er,twee lid van het parlement wa ren. uit de partij gezet. Fierlinger. voormalig voorzitter van deze party en thans minister van industrie, heeft tegen de correspondent van de Daijy Herald in Traag gezegd, dat de verkiezingen mogelijk eerst in de herfst zouden worden gehou den. He£ ministerie van justitie heeft de bevolking verzocht, elk geval van collaboratie met de Duitsers, dat naar haar mening te licht ge straft is. aan te brengen. Bijzon dere gerechtshoven, bestaande uit één ücroepsrecht i en twee arbei ders, zul'ei. alle processen he»zien. Materiaal-aanvoer-nog onzeker (Van onze Haagse redacteurl Zoals wil reeds meldden, is de Kamer van Koophandel te Waal wijk van mening, dat de schoenen distributie kan worden opgeheven, omdat de fabrieken een voldoende hoge productie bereiken om aan de binnenlandse behoefte te kunnen voldoen. Op het Ministerie van Economi sche Zaken deelde men het oordeel van de K. v. K. te Waalwijk wel./ voor zo ver het de productiecapaci teit van de fabrieken betreft. Daar van zou het voortbestaan van de schoenen-distributie niet behoeven af te hangen. Anders is het echter met de aanvoer van materiaal. Tot nu top liep deze inderdaad niet on bevredigend. doch zo voegde men van officiële zijde hieraan toe. men mag niet uit het oor verliezen, dat de invoer van het leer zeer nauw samenhangt met de dollarvraag stukken. Deze laten zich nog niet zeer optimistisch bezien, zoals wel uit de mededelingen van minister Lieftinck in de Eerste Kamer is ge bleken. Zolang er over de aanvoer van materiaal nog zoveel onzekerheid bestaat, kan er van opheffing van de schoenen-dlstrihutlp geen sprake zlln, aldus onze officiële zegsman. Do srhoenen-loterii zal dus nog moeten worden voortgezet. Ver wacht mag worden, dat, half Maart een nieuw nummer van de stam kaart zal worden aangewezen. Tot nu toe werden de numjners 3, 9, 6, 1, 8, 4 en O aangewezen. Consumentenbonnen als in België? De interdepartementale commissie vobr loon- en prijspolitiek bestu deert de mogelijkheid om in ons land een systeem van levensmidde lensubsidies in te voeren zoals dat in België wordt gevolgd. Hierdoor zouden de regeringstoe slagen op de levensmiddelen verval len In de plaats daarvan zouden cre- dietbonnen worden verstrekt aan de ..economisch zwakkeren." waarop te gen verminderde prijs levensmidde len kunnen worden gekocht. Het s s ..Eemland." dat in de mist buiten IJmuiden voor anker lag, is in de nacht aangevaren door het s s. ..Ossendrecht." De Eemland" heeft zware schade aan het achterschip boven de waterlijn, de ..Ossendrecht" aan stuurboord van het voorschip. Een Britse tankboot. „British Vir tue" is in de nacht bij Breskens aan. de grond gelopen. Weerbericht NOG WEINIG VERANDERING Weersverwachting, geldig tot Zater dagavond: Weer lichte vorst ln de nacht en na het optrekken van de mist flink op lopende temperaturen. Weinig wind.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 1