DAGBLAD VOOR AMERSFOORT WONINGNOOD maakt 'N HUIS WORDT GEZET IN Gottwald: Geen wijziging in buitenlandse politiek Fins Neen tot Moskou Benesj niet ziek Landenwedstrij den van de baan als ACCOORD IN LONDEN kinderbescherming denkbeeldig Bezinning Zaterdag 6 Maart 1948 Achtste jaargang, No. 963 Opgericht door de Stichting „Het Parool" - Giro 510330. Bank: Rotterdarasche Bank. Postbus 9 Abonnements prijs 31 cent p. w. of 4.~ p. kw. Losse nummers 10 cent Uitgave: N.V. De Nieuwe Pers Redactie en Administratie: Snouckaertlaan Amersfoort. Telefoon redactie 4291. Telefoon administratie 6235. Directeur-Hoofdredacteur: T J. DE BOORDE R. Nationalisatie-plannen bekend gemaakt: acht procent blijft particulier KLEMENT GOTTWALD, huidig Tsjechoslowaaks premier, heeft tegenover persvertegenwoordigers verklaard, dat er géén wijziging zal plaats hebben in de buitenlandse politiek van Tsjechoslowakije Ook in de handelspoli tiek zal geen verandering komen. Voorts deelde hij mede, dat het onlogisch was te zeggen, dat de Sowjet- Unie pressie had uitgeoefend op de Tsjechische communisten. Volgens hem ware" het ue „r°actionnaire politici," die de staatspolitiek wilden verande ren en niet de communisten. In de eerste zitting van het nieuwe kabinet zeide Gottwald: „De rege ring moet laten zien, hoe een waar lijk democratische regering behoort te arbeiden!" Slechts acht procent van de Tsje choslowaakse economie zal in han den van particulieren blijven, als het plan voor de nationalisatie, twee weken geleden opgestelddoor een congres van arbeidsraden en vakver enigingen, is uitgevoerd. Lettergie terijen en drukkerijen, welke eigen dom zijn van politieke bladen, zul len eveneens genationaliseerd wor den en onder een centraal beheer ko men te staan, onder toezicht van het ministerie van Voorlichting. Andere drukkerijen zullen slechts genationa liseerd worden als zij meer dan 00 employé's hebben. Deze maatstaf geldt voor alle ondernemingen. De ondernemingen die chemische en pharmaceutische producten en medi sche instrumenten fabriceren, aldus meldt het communistische blad „Rude Pravo" nader, zullen echter alle genationaliseerd worden. De grossiershandel en de buitenlandse handel zullen geheel door de staat in handen worden geporrfen. „Ongegrond" President Benesj heeft een be richt tegengesproken, dat, naar Reuter meldt, afkomstig was van het Tsjechoslowaakse departe ment van Voorlichting en dat in hield, dat hij ziek zou zijn. Het bureau van Benesj maakt be kend. dat desbetreffende berich ten in buitenlandse bladen „on gegrond zijn." Uit Praag wordt vernomen, dat het Tsjechoslowaakse leger gezui verd zal worden. Het centrale actie- Tekening verdrag in Den Haag? Maandag eerste ontwerp gereed? In diplomatieke kringen te Brussel wordt de mogelijkheid ge opperd. dat de delegaties die thans in de Belgische hoofdstad onder handelen over een vijfmogendhe- denverdrag, voor de ondertekening van het verdrag in Den Haag bij een zullen komen. Anderzijds wordt echter veron dersteld dat men van de conferen tie der zestien landen in Parijs ge bruik zou maken om het verdrag te tekenen. In kringen die in nauw contact staan met de delegaties, wordt ver klaard, dat de vijfmogendheden- conferentie gereed is om snel tot overeenkomst te komen, nu de twee afgevaardigden (een Franse en een Engelse) die onderweg vertraging ondervonden, in Brussel zijn aan gekomen. De twee afgevaardigden Glad- wyn Jebb, assistent van de onder staatssecretaris aan Jiet Engelse ministerie van buitenlandse zaken, en de heer Chauvel, secretaris-ge neraal van het Franse ministerie van buitenlandse zaken hebben, na in Londen geconfereerd te heb ben, 't antwoord van hun regerin gen op het ontwerpverdrag van de Benelux meegebracht. Bij hun aankomst in Brussel, die door mist op de Noordzee was vertraagd, zei de heer Jebb. dat er weinig belangrijke verschillen bestonden tussen het Benelux-ontwerp en de Frans-Engelse voorstellen. Hun vertrouwen dat bij de be sprekingen spoedige overeenstem ming bereikt zal worden, werd in conferentie-kringen opgevat als 'n aanduiding, dat er geen onover komelijke moeilijkheden zouden zijn, die de totstandkoming van een ontwerp-verdrag op Maandag in de weg zouden staan. Men neemt echter aan dat het algemene verdrag gevolgd zou moe ten worden door besprekingen over onderdelen, waarbij misschien gro tere moeilijkheden aan het licht zouden komen. comité heeft de plaatselijke co- mité's echter verzocht niet zelf de zuivering ter hand te nemen, doch zich te beperken tot het vermelden van gevallen, die een ingrijpen van wege het ministerie van Nationale Defensie noodzakelijk maken. Ontsnapt Professor Adolf Prochazka, ex-mi nister van Gezondheid in Tsjecho slowakije, is er in geslaagd met zijn vrouw, in de politieke wereld be kend onder de naam mevrouw Ko- zetuhova, naar Duitsland uit te wij ken, aldus meldt het Tsjechische jeugdblad. Zijn dochter Milada is echter bij een poging de grens over te komen gevangen genomen. Bioscoopprotest tegen nieuwe prijzen Staat beschuldigd van misbruik van machtiging (Van onze Haagse redacteur) Voor de Haagse rechtbank heeft dr. Dijkstra, de raadsman van het Tusehinskv-concern in kort geding de president, mr, Rucb, verzocht, de Staat opschorting van dc Prijs- beschikkfng bioscopen '48 te gelas ten op grond van de volstrekt on voldoende wijze waarop deze zou aanknopen bij de Prijsopdnivings- en Hamsterwet 1939. De kern van mr. Dijkstra's betoog was. dat nu de bioscooppriizen dezelfde bleven, maar dat de bioscopen de belasting moeten betalen, terwijl het volgens hem logisch was. dat het publiek deze vermakelijkheidsbelasting be taalt. Deze nieuwe prijsbeschikking was. ondanks haar naam. een stuk belastingwetgeving en zover ging volgens spreker de machtiging niet die de §taten-Generaal indertijd in de Priisopdrijvins- en Hamsterwet 1939 de overheid gaf. Bovendien konden volgens de Grondwet belas tingen alleen bij de wet worden ge heven. Mr. Scholten die tegenpleitte voor de gedagvaarden. Staat en minister van Economische Zaken, wees deze conclusie van de hand. Het ging hier om een prijswijziging die no dig was geworden nu de vorige er van was uitgegaan dat de weelde belasting zou worden opgeheven, hetgeen echter niet was doorge gaan. Een wijziging van de bios cooppriizen was dus alleszins rede- hik. Als deze nieuwe prijsverlaging doorgaat zullen de winsten nog hoog z\in in verhouding tot het ge- investeerde kapitaal. Een der Tu- schinskybioscopen zal met een be zetting. geschat op 50van die van 1946, nog altijd een winst ma ken van 190.000. Uitspraak op 20 Maart. Ploeg van 175 personen gaat naar Londen De Nederlandse ploeg, welke onder auspiciën van liet Nederlands Olym pisch Comité, deel zal nemen aan de Olympische Spelen te Londen zal 150 tot 175 personen omratten. de officials inbegrepen Onder officials worden be halve de vertegenwoordigers van het comité zelf, verètaan de chef de mis sion. de diverse chefs d'equipe, de trai ners, masseurs, een arts, hoefsmid, kok enz. Op het ogenblik heeft Het N O C dc gelden beschikbaar voor een ploeg van 80 personen, doch door het nemen van verschillende maatregelen wil men trachten de nog ontbrekende gelden bijeen te brengen Zo heeft de N V. het Nederlandse sportpark te Amsterdam het Olym pisch stadion voor de aanstaande Olym pische dag kosteloos ter beschikking gesteld, terwijl de wielerwedstrijden van het programma zijn gevoerd, aan gezien op de baan tribunes zullen wor den gebouwd, waardoor de recette aanzienlijk zal kunnen stijgen Een belangrijke toezegging is voorts verkregen van de zijde van bet be stuur van de K.N V.B waarbij is ver klaard. dat de toeslag, geheven op de entreeprijzen van de landenwedstrijd Nederland—Zweden, ten goede zal ko men aan de uitzending van Nederland naar Londen. Men neemt aan, dat hierdoor een extrabedrag zal worden verkregen van ongeveer f 30 000. Aan de andere kant heeft het bestuur van bet, NOC besloten de grootst mogelijke beperking te maken op de uitzending van officials, terwijl dege nen, die internationaal zullen worden aangewezen om als official bij de Olympische Spelen te fungeren, b.v. voetbalscheidsrechters, leden van een jury d'honneur enz. niet voor rekening van het NOC naar Londen zullen kunnen gaan. maar alleen op kosten van dc betrokken internationale sport federatie. Lotsy: belasting-verhoging wordt doorgevoerd In een persconferentie, door het Nederlands Olympisch Comité be legd, heeft de heer Karei Lotsy stelling genomeu tegen het voorstel van B. en W. van Amsterdam aan de gemeenteraad, de vermakelijk heidsbelasting ook voor sportwed strijden te verhogen van 20 tot 35 procent Mocht dit voorstel worden aangenomen, zo zeide de heer Lotsy, dan zullen de landenwed- strijden naar de provincie verhui zen ofin het geheel niet meer worden gespeeld. De heer Lotsy legde de nadruk op het feit, dat de gemeente Am sterdam verder wil gaan dan de normen, neergelegd van regerings zijde in een schrijven aan de ge meentebesturen. De regering sfaat namelijk op het standpunt, dat al leen sportwedstrijden met een overwegend sensationeel karakter hoger moeten worden belast. De heer Lotsy achtte het. onjuist, om voetbalwedstrijden hieronder te rangschikken. De recettes van sportwedstrijden in het algemeen komen ten goede aan de nationale sportbonden en worden geheel ten bate van de jeugd besteed, hetgeen noodzakelijk is, aangezien rege- rings- en gemeentelijke autoritei ten door verschillende omstandig heden onvoldoende steun verlenen aan de lichamelijke opvoeding en de sport. Niet alleen betekent dit, aldus de heer Lotsy, 'n aaiival op het ideële doel van de sport, maar de ge meente benadeelt ook zich zelf, aangezien de commerciële voorde len voor de middenstand door ge ringer bezoek aan sportwedstrij den zouden wegvallen. De voorzitter van de KNVB ver klaarde nog, dat de voetbalbond al les zal doen om dit plan van de ge meente Amsterdam te doen torpe deren. FRANCO ROYALIST... - De Spaanse Caudillo liep mee in een optocht ter herdenking van de dood van Alfonso XIII. Studenten vragen: Vrijheid van studie voor bannelingen Gistermiddag: zijn do studenten verenigingen in Amsterdam hU el kaar eekomen in het Concertge bouw, om te protesteren tegen wat er in Tsjechoslowakije gebeurd is. 11.700 Nederlandse studenten heb ben hun afkeuring te kennen gege ven over het „Tsjechische gebeu ren", zo werd ter vergadering mede gedeeld. Het waren professoren en stu denten van heel diverse pluimage, die het podium van de afgestampte volle zaal betraden. Daar spraken vertegenwoordigers van Katholieke, zo goed als van de neutrale of pro testants-christelijke groepen en zij zeiden met elkaar maar één ding: hebben wij onze les in het verleden niet geleerd „Wij willen elkaar beloven trouw, eendracht en bereidheid tot opoffe rende strijd", zei prof. G C. Herin ga. „Wij moeten geen defaitisten zijn, maar geloven in de uiteindelijke overwinning. Hier in ons land heb ben de communisten geen schijn van kans trouwens in heel West- Europa niet", zo voegde professor M. Okma van „De rije Universiteit" er aan toe. De student C. Lawsloot de rij. Hij riep allen op de jonge kerels te heinen, die in de Oosterse .democra tieën verdretry worden. Wij. Neder landers, die in de bezettingstijd ge leerd hebben wat het is. niet te kunnen uitkomen voor eigen over tuigingwant het is niet juist te zeggen, dat de student a-politiek moet zijn in tijden, zoals wij die nu beleven wij Nederlanders moeten de jonge mensen, die willen stude ren. bijstaan. Wij zullen er onze regering van moeten overtuigen, dat die vluchte lingen niet langer als textielarbei ders of iets dergelijks geduld mo gen worden. Zij moeten vrije stu denten kunnen ziin De verblijfsver gunning mag voor heil niet afhan kelijk blijven van het profijt, dat zij voor de economie van ons land uit maken. Het is het oude rpcht van onze goed-vaderlandse universitei ten. dat wij de getourmenteerde en vervolgde vreemdelingen gastvrij heid verlenen. Geen militaire samenwerking De politieke situatie in Finland is thans voor het begin der door Stalin voorgestelde onderhandelingen dui delijk. Slechts een kleine meerder heid, bestaande uit 48 sociaal-demo craten, 51 communisten en 15 leden van de Zweedse minderheidspartij, in totaal dus 114 ïan dc 200 leden die het Finse parlement telt, heeft de president voorgesteld, een dele gatie voor dc onderhandelingen met Rusland te" benoemen. Deze delega tie zal de weinig benijdenswaardige taak hebben de Russen te vertellen dat het Finse volk niet bereid is zich met een militaire samenwerking met Rusland in te laten. Franse zone op één lijn met Bizonië De conferentie tussen Engeland. Frankrijk en Amerika te Londyn. die ook door de Benelux werd bijge woond is ten einde. Men is tot over eenstemming gekomen over het fe derale karakter van Duitsland, over de toekomstige internationalisatie van het Ruhrgebiül en over het met elkaar in overeenstemming brengen van de economische politiek in de drie Westelijke zones. Het bereikte accoord schijnt in te houden, dat de Franse zone van Duitsland op één lijn wordt gebracht met de BritsAmerikaanse, zonder dat het tot een fusie tussen de drie zones komt. De verzoeken, die Joegoslavië, Po len en Tsjechoslowakije hebben inge diend om deel te nemen aan de Lon- dense besprekingen over Duitsland, zijn door de V.S. afgewezen in een nola die zegt. dat de resolutie die rle ministers van deze drie Oost- Europese landen hebben aangeno men. zoveel verklaringen bevat die niet in overeenstemming zijn met de feiten, dat besprekingen erover practisch geen nut hebben. IN de oorlogsjaren hadden zij tot twee maal toe moeten evacueren. Vader was ♦lange tijd van huls ge weest. Moeder had zo goed mogelijk de boel bij elkaar gehouden, maar zij had niet kun nen voorkomen dat het met sommige van haar kinderen niet .heel best ging. Zij was het gezag over hen goeddeels kwijt. Kort na de be vrijding kreeg vader een nieuwe betrekking, maar een huis was er niet in de plaats waar ziin werk lag. Dus kon hij alleen maar Zater dags en Zondags thuis zijn. Dit was niet ge noeg om het gezin weer op gang tc krijgen. Kort en goed. er moest hulp van buiten ko men Een gezinsvoogd werd benoemd. Mede door zijn bemoeienis sen mocht het geluk ken een paar kamers te krijgen in de stad. waar vader werk had Het gezin was weer ver enigd In de nieuwe plaats kwam een an dere gezinsvoogd De verhoudingen waren goed en langzaam maar zeker herstelde zich het gezinsleven cn scheen een nieuwe levensperio de aangebroken. Alleen door Mr. M. B. van de Werk Kinderrechter te Utrecht Oerrit maakte de in druk niet echt te kun nen wennen Op school ging het goed, zijn rap port was behoorlijk, bij dc welpcrt bracht lili het tot gids. Maar wie goed keek. die zag toch dat. het met hem niet helemaal in orde was En op een kwade dag was hij verdwenen Na drie dagen werd hil op gespoord. Een lelijke diefstal kwam aan het licht. De jongen was geheel' de kluts kwijt Er was alle aanleiding de jongen naar een observatiehuis te stu ren Op een middag met een der leiders rustig pratend kwam hij los. De diepste grond van zijn optreden, van zijn dwaze protesthandeling kwam boven Hij had het niet meer kunnen uithouden. Elke dag. elk uur had hij er onder geleden: peen eigen huis te hebben Al de jaren dat vader ondergedoken was had hij 7.ich verbeten vast geklampt aan de ge dachte: straks bij dc vrede krijgen we weer een eigen huis riet als vroeger. Dan wordt al les weer zoals het was voordat wij uit huis werden gezet Het duurde allemaal veel langer dan hij gedacht had en het ging ook an ders. Maar eindelijk waren zij dan allemaal toch weer altijd samen. En toen was de teleur stelling gekomen: zi1 wonen wel samen, maar nooit alleen. Zij woon den In het huis van een ander, wiens naam on de deur stondj. Altijd moest hij door de gang van een ander. Langs kamers van anderen. Als hij 's middags uit school kwam. wist hjj dat moeder met de thee hem gezellig opwachtte Maar hij kreeg nooit meer dan warme, prik kelende gevoel van vroeger: nu ga Ik naar huis. Hli had geen huis mcr! En hij wist. d^t vader en moeder het ook zo voelden, daarom had hij om hen geen verdriet te'doen er niet over gesproken Verliezen in Indonesië In de afgelopen week zijn in In donesië de volgende verliezen ge rapporteerd: Koninklijke Landmacht: Serg. W. Pellen uit Leeuwarden. Koninklijk -. Nederlands-Indisch Legèf^inifie-vsSna'rfg infie R. C. L. Aernout uit Indonesië Geen dispensatie voor Michael en Anna? De dispensatie voor het huwelijk tussen ex-koning Michaël en prin ses Anna, van wie de eerste Grieks- en de laatste Room-Katholiek is, is Kloor de Paus geweigerd. De nood zakelijke voorwaarden voor het ver lenen hiervan ontbreken, te weten, dat prinses Anna haar kerkelijke plichten moet kunnen nakomen en dat alle kinderen moeten worden opgevoed in het katholieke geloof. De moeder van ex-koning Mirhaël zou echter in een recent schrijven aan het Vaticaan verzekeringen hebben gegeven, die de toestem ming toch weer moge!iik maken. Ik heb geen eigen, huis! Een noodkreet van een jongen, die zijn moeilijkheden op een dwaze manier poogde af te reageren. Maar hoe is hier te helpen? De kern valt niet weg te nemen. Ge zinsvoogd en kinderrechter kunnen met lapmiddelen aankomen. Dooi de woningnood worden de mogelijk heden, die kinderrecht en kinderbe scherming bieden, tot lapmiddelen gedegradeerd. Kinderrecht en kinderbescher mingzij zijn onderdelen van en hangen ten nauwste samen met een gezonde algemene jeugdzorg. Deze is ondenkbaar zonder een behoor lijke sociale wetgeving en een zeker minimum niveau, waarop de samen leving staat. De woningnood ondergraaft dit alles Het verhaal van Gerrit is maar een bescheiden illustratie, gekozen om de kleuren niet te fel te maken en om te vermijden, het gevaar van de dodelijke opmerking „uitzonde ringen zijn er altijd". Is het niet dringend nodig, dat de jongen, die wegens het plegen van onzedelijke handelingen onder toe zicht staat, een behoprlijke slaap plaats beeft? En dat hij niet, in één bed met een oudere broer slaapt op 'n open zolder, waar ook 'n jong ge trouwd stel. twee kleine kinderen en nog een volwassen vrouw slapen? Voor het zestienjarige, sexueel zeer belangstellende, ateliermeisje is het bewonen van één huiskamer door twee families en het slapen in een vertrek, dat door wat lappen en doeken in drie stukken gedeeld is. op zijn zachtst gezegd een uiterst zware beproeving. Lezer, weet U wat het betekent, als een lid van een keurig gezin, dat in een volkrijke buurt woont, een misstap heeft begaan? Het gezin is gemerkt. In vele gevallen is de voorwaarde voor herstel en voor het voorkomen van nieuw onheil: ver huizen naar een andere buurt en daar opnieuw beginnen. Kan dat niet. dan is de weg terug wel héél zwaar. In het Engelse graaf schap Hertshire is een ploeg bouwvakarbeiders aan het werk, die in de tijd van veertig minuten een huis zetten. Het zijn alu minium-huizen, die het, naar men zegt, bij goed onderhoud een eeuw kun nen uithouden en die als kwamen zij uit mecano- dozen, op het bouwterrein worden geplaatst. De fabrieken maken de huizen kant en klaar, in vier secties. De eerste om vat de halve woonkamer en de halve keuken, de tweede bevat de onderde len met badkamer, keu- keninhoud, kachel, kook- apparaten e.d.; sectie drie gen en de bewoners be hoeven slechts de water kraan of het knopje van het electrisch licht om te draaien om zeker te zijn, dat zij comfortabel zijn ge huisvest. Op de eerste foto ziet men, hoe het eerste deel van het huis al op zijn grondvesten is geplaatst en hoe het tweede, dat het hart van het huis bevat, wordt gelost. Terwijl de delen van het il'j huis nog worden samenge voegd, zijn de arbeiders (foto 2) al bezig de keuken uit te pakken. Die keuken r is modern ingericht, van ixT-alle gemakken voorzien. omvat de hall, de voor deur en twee halve slaap kamers en de vierde sectie ook fwee halve badkamers. Deze secties worden op grote vrachtauto's geladen, naar het bouwterrein ge reden en daar staat een ploeg arbeiders klaar om het huis te monteren. Als zij klaar zijn kunnen de bewoners hun bungalow terstond betrekken, als zij het tenminste niet erg vinden, dat hun huisje nog niet is bijgeschilderd. De water-, gas- en electrici- teitsleidingen zijn tevoren aangelegd: de arbeiders zorgen, voor de aansluitin- De loodgieter zet (foto 3) de badkamer in elkaar en op foto 4 nemen de ar beiders vergenoegd af scheid van het huis, dat zij 40 minuten geleden be gonnen te monteren, om naar hun volgende huis te gaan. De voorman van de ploeg vindt, dat 40 minu ten voor het monteren van zo'n huis vrij lang is; de vorige zomer heeft hij het met zijn mannen in 20 mi nuten klaar gespeeld, maar 't winterweer werkt belemmerend. Denkt U eens in wat het betekent, als de echtscheiding uitgesproken is en beide partijen nog in hetzelfde huis moeten blijven wonen. In het huis, waar de vrouw en de kinderen zijn. heeft de man nog een slaapka mer. maar hij gebruikt de maal tijden elders. Wat moet er niet in de kinderen omgaan bij zulk een situatie. En dit komt dan nog bij alle ellende, die het mislukte huwe lijk toch al met zich brengt. Hoeveel jong huwelijksgeluk 'komt niet tot volle bloei door de vloek van de samenwoning! Kloos' groots sonnet „Ik ween om bloemen in den knop gebroken En vóór den uchtend van haar bloei vergaan. komt mij vaak in de gedachte, als ik zie. hoe gewoon dagelijks geluk (al is dat naar het woord van Bloem ook nog zo moeilijk) vernield en stuk gemaakt wordt, hoe het de kans tot ontplooiing mist door de ramp van het onopgeloste woonpro bleem Wij moeten voorzichtig ziin met to spreken over verwording, ontaarding. demoraliseving. zede loosheid. Want de omstandigheden en de levensvoorwaarden zijn er vaak naar. dm de alle goede bedoe lingen te vernietigen. Met oordelen .Y&J-3n. wij. voor zichtig ziin. Pascal heeft vermaand, de waarde van een mens niet af te meten aan zijn buitengewone maar aan zijn gewone daden. Oneindig veel moed en durf en kracht worden opgebracht om ondanks een vol strekt onvoldoende en beneden elke norm blijvende behuizing, tóch vol te. houden, tóch het rechte pad te blijven gaan. toch het gezinsleven te redden. Maar eenmaal zijn de krachten uitgeput. Wie onder ge wone omstandigheden met de hak ken over de sloot zou komen, die haalt het nu niet. De strijd is te zwaar, de verleiding te groot, de negatieve kracht te sterk. Geestelijke volksgezondheid een schoon woord, een waardige leus. Maar de mogelijkheid moet. er zijn om er iets van terecht te bren gen. Woonruimte en nog eens woon ruimte. Zonder voldoende en menswaar dige woonruimte wordt alle pogen tot bestrijden van onmaatschappe lijk en zedebedervend cn strafwaar dig gedrag, krachteloos gemaakt. De h a r t e k r e e tf van de school jongen „ik heb geen eigen huis'' is de noodkreet van een groot deel van ons volk. Een noodkreet, die in de letter lijke zin is een S.O.S.' een .roep tot behoud van mensenlevens, die on herroepelijk verloren dreigen te gaan. Wetsontwerp „Sociale verzekering Nederland- België" ingediend Het op 29 Augustus 1947 te 's-Gravenhage tussen Nederland en België gesloten verdrag betreffen de de toepassing der wederzijdse wetgeving op het punt der sociale verzekering, behoeft, alvorens te kunnen worden bekrachtigd, de goedkeuring der Staten-Generaal. Daarom is een daartoe strekkend wetsontwerp bij de Tweede Kamer ingediend. Treinbotsing bij Deventer Doordat vannacht bij Deventer twee goederentreinen met elkaar in botsing zijn gekomen waarbij een leerling-machinist licht gewond werd zal het treinverkeer van het Zuiden naar het Noorden en van het Westen naar het Oosten veel vertra ging ondervinden. Reizigers uit het Zuiden naar Deventer, Zwolle en verder mogen zonder bijbetaling over Utrecht reizen; ook is dit het geval met reizigers van Almelo naar het Westen of omgekeerd, mogen zonder bijbetaling over Zwolle rei zen. Rusland, Amerika en wij IN Tsjecho-Slowakije is „de wet verzet". Zo iets is al eens eerder gebeurd in de wereld cn ook toen heeft men in de Westerse landen hevig geprotesteerd. Maar daar is het in de regel dan ook bij geble ven. Of het nu anders zal gaan? Tsjecho-Slowakije zal voorlopig wel communistisch blijven, Finland maakt een goede (of: kwade!) kans het binnenkort ook te worden. En of wij nog eens aar. de beurt komen hangt van ons zelf af. Wij moeten echter wel bedenken, dat wij er op zich zelf weinig mee opschieten of wij nu al hard tegen de communisten en de Russen gaan schreeuwen. Wij lopen het risico, dat wij uit angst voor de grote „boe man" de andere gebreken in de we reld en de gevaren, die daaruit kun nen voortvloeien, uit het oog ver liezen. Wij moeten óns er terdege voor hoeden, dat wy alles in liet Oosten als zwart en alles in liet Westen als wit gaan zien. Wij zijn wel geneigd de internationale ver wikkelingen van deze tijd voorna melijk als politieke en ideologische problemen te beschouwen, maar wij moeten er toch niet. de ogen voor sluiten, dat voor hen die de grote be slissingen nemen, de economische factoren waarschijnlijk de belang rijkste rol spelen. Het Westen is wel bereid moord en brand te schreeuwen over Tsje cho-Slowakije. Accoord. Maar waar om schreeuwt het dan niet over Franco-Spanje, waar nu al meer-dan vijftien jaar een fascistische terreur heerst, een regiem, dat bovendien Hitler en Mussolini steunde? Wy zijn vóór democratie en tegen ter reur. Maar is het Westen zelf demo cratisch? Is daar geen terreur? Hoe. denkt men over de behandeling der millioenen negers in Amerika? Franco bedreigt het Westen niet. Daarom laat men hem rustig zitten en de democratie (dus: zyn volk) verkrachten. Men gaat blijkbaar van het standpunt uit, dat met Franco's val Spanje wel eens communistisch zou kunnen worden* en dus Rusland versterken. Door Rusland, met ziin steeds wijdere invloedssfeer en zyn onbekende reserves, voelt het Wes ten zich wèl bedreigd, in de eerste plaats economisch. Dezelfde zake lijke transacties, die Rusland doet kan Amerika niet meer doen. Dat speelt op bet ogenblik een belang rijke rol. Hoezeer wij het Marshall plan ook nodig hebben (en wy kun nen er niet buiten), wy moeten er niet de ogen voor sluiten, dat dit plan voor Amerika mede een middel is in de economische strijd tegen Rusland. Wat Rusland in Tsjechn- Slowakye doet is daarop in zekere zin bet antwoord. Het doel is het zelfde. Alleen de middelen verschil len. IN onze gecompliceerde wereld is zelden iets alleen maar wit of al leen maar zwart Zo min als wy vroeger de keuze „Mussert of Mos- cou" wilden aanvaarden, moeten wy thans met het alternatief1 „Moscou of Washington" genoegen nemen. Wy u en ik verafschuwen de dictatuur. Wij willen als vrije men sen leven. Maar als wij volledig voor Washington kiezen komen wij onder de economische dictatuur (en ook politieke invloed) van Amerika. Wat het betekent als wij onze eco nomische zelfstandigheid kwijt raken is niet in enkele woorden weer te ge ven. In de eerste plaats zal de wel vaart in de „bijwagen" het geringste zyn. Als wy economisch afhankelijk zijn zullen wy de sociale en econo mische spanningen, die zich in ons land ontwikkelen, veel minder goed kunnen beheersen. Bovendien ont wikkelen in het nu zo krachtig Ame rika zelf zich momenteel zulke enor me spanningen, dat crises in de na bije toekomst welhaast niet kunnen uitblijven en die zullen te heviger op ons terug .slaan naarmate wy sterker afhankelijk zyn. Economi sche afhankelijkheid van Amerika schept grote kansen op verarming van ons land en zo kunnen wij dan langs een omweg töeh het commu nisme binnen halen. Want onze tijd heeft nu wel aangetoond, dat waar armoe de overhand krijgt, het fas cisme opbloeit of het communisme; het hangt er dan alléén maar van af wat het dichtst in de buurt is! Nog ijs in het IJselmeer Twee Urker botters trachtten gis teren Urk te bereiken. Zij kwamen echter niet verder dan de hoek van het IJ, waar zij op een circa 12 cm., dikke ijsbarrière stuitten. Onver- richterzake keerden zij naar Am sterdam terug. Weerbericht WEINIG VERANDERING Weersverwachting tot Zaterdagavond: Aanvankelijk lichte vorst. Op vele plaatsen na het optrekken van de mist flink oplopende temperaturen. Weinig wind. 7 Maart: Zon op 7.13, onder 13.30 Maan op 6.38. onder 14.29. 8 I^aart: Zon op 7.11. onder 18.32. Maan op 7.—, onder 15.42. It laatste moet ons ook de enige ■L-' weg wyzen om op de duur aan het lot van Tsjecho-Slowakije te ontkomen. Wij moeten ons volk weer tot welvaart brengen. En wij moe ten zorgen, dat de welvaart meer gelijkelijk over de bevolking wordt verdeeld. De verschillen tussen rijk en arm moeten geringer gemaakt worden. Wij moeten zorgen, dat er voor ieder werk is en dat ieders werk behoorlijk wordt betaald, dat de prijzen in overeenstemming zijn met de lonen, dat elke huisvader zyn gezin behoorlijk kan onderhouden, het ordentelijk kan laten wonen en zyn kinderen naar hun begaafdhe den kan laten leren. De geleide eco nomie zullen wij daartoe niet kun nen missen, maar daarbij kunnen wy zoals de zaken althans nu staan niet te veel in het kielzog van Amerika zitten. Wordt er in dit opzicht niet ge noeg gedaan in Nederland? Neen, zeker niet. De regering is van goe den wille, maar zij volstaat te veel met halve maatregelen. Het gaat er niet om of men het prettig vindt of niet, maar laten wy ons niet aan struisvogelpolitiek bezondigen: onze tyd en onze situatie in die tijd vra gen drastische en grootse maatrege len. Als wy, democraten, die zelf niet tijdig riemen, dan riskeren wik dat op een kwade dag ook voor oni een dictator het zal doen. DE*

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 1