DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Lof der tabak Distributiepersoneel is ernstig ontevreden Drie dagen confereren bracht resultaten Internationale controle op het Ruhrgebied Rechtspositie is niet geregeld; willekeurige afvloeiing W achtgeldr egeling onvoldoende Praagse studenten geschorst Raadselachtige moord op tienjarig meisje te Amsterdam Militaire kant van Pact van Vijf niet besproken VANDAAGJ Maandag 8 Maart 1948 Achtste jaargang, No. 964 Opgericht door de Stichting „Het Parool" - Giro 510330. Bank: Rotterdamsche Bank. Postbus 9 Abonnements prijs 31 cent p. w. of 4.—» p. kw. Losse nummers 10 cent Uitgave: N.V. De Nieuwe Pers Redactie en Administratie: Snouckacrtlaan 7, Amersfoort. Telefoon redactie 4291. Telefoon administratie 6235. Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDE R. Er heersen ontstemming en ongerustheid onder het personeel van de distributiediensten. Voortdurend komen er meer artikelen vrü en de ambtenaren vinden dat best. Zij hebben altijd wel geweten dat hun baan een tijdelijke was, maar dat dit „tijdelijke" voor velen van hen zou uit groeien tot negen jaar en misschien nog langer! hebben zfl nooit vermoed. De meesten zouden in 1939, met dit vooruitzicht voor ogen, er wel voor gepast hebben distributie-ambtenaar te worden, want, nu zy te oud zijn geworden voor het normale bedrijfsleven een kantoorbediende ouder dan dertig jaar, is schier nergens meer te plaatsen! komen zij op straat. Dit is onafwendbaar, zij weten het. Ons land kan niet ten eeuwigen dage met een distributie-apparaat blijven zitten. Maar de wijze, waar. op dat dikwijls geschiedt, heeft de verontwaardiging gewekt van de Vereniging van Distributie-perso neel in Nederland, waarin vrijwel alle distributie-ambtenaren georga niseerd zijn. Zij voeren actie, en fel. en hebben tot dusverre behoorlijke resultaten bereikt. De voornaamste is wel een wachtgeldregeling, die echter alleen geldt voor die ambte naren, die drie jaar of langer in dienst zijn. De anderen voelen zich achter gesteld bij de tijdelijke amb tenaren van de bureaux V.V.O., (Voedsel-voorzlening in Oorlogs tijd), waarvoor een minimum dienst, tijd geldt van twee jaar en die van de P.R.A., waar, voor de wachtgeld regeling in het geheel geen dienst jaren worden geëist. De wijze, waarop de afvloeiing van overtollig geworden personeel dikwijls geschiedt is wel heel vreemd. Eind 1946 kregen de distri butiediensten bericht van het C.D.K., dat een aantal ambtenaren moest worden ontslagen, men kon vast zelf naar een andere baan uit kijken. Dat was niet tegen dove- mans-oren gezegd: duizenden amb tenaren gingen weg. Medio 1947 kreeg de Verenigine van 't C.D.K. de mededeling, dat de afvloeiing te snel geschiedde, het apparaat kwam daardoor in gevaar. Geen ontslag, wel ontslag.... Op 11 October kwam er nog eens een circulaire, waarin stond, dat een stabiele toestand was bereikt, de nadruk zou in het vervolg niet meer vallen op ontslag, maar op herscholing. De ambtenaren staakten hun pogingen elders een betrekking te vinden, reeds gekweekte re laties werden afgebroken, toe zeggingen geannuleerd en zes weken later verscheen een nieuwe circulaire van het C D.K., waarin het meedeelde, dat één derde van het distribu tie-personeel moest verdwe nen. Het bleek, dat die eerste oekase (die van dat „te hard afvloeien") een half jaar te Iaat was verschenen. Begrupelykerwijze heeft een der gelijke geste felle verontwaardiging gewekt. De Vereniging heeft zich tot het departement van Economi sche Zaken gewend met het verzoek, haar in te schakelen by het ontslag van het distributie-personeel. "Eerst gepensionneerden er uit, vervolgens gehuwde vrouwen, niet-kostwinsters en meisjes niet-kostwinsters, dan pas mannen, die gezinnen te onder houden hebben! In Utrecht is een behoorlijke regeling getroffen. Er zijn meer vreemde dingen: het distributie-personeel heeft nog nooit geweten in wiens dienst het ls: bij de gemeenten? want de meeste ambtenaren worden aange steld dor. de burgemeesters, hun salarissen uitbetaald door de ge meenten, die daarvoor subsidie van het rijk ontvangen of het Ruk, want andere distributie-ambtenaren, overigens werkend onder dezelfde verhoudingen als hun gemeente-col lega's. zgn door het ryk aangesteld en worden door het rijk bezoldigd. Enige tijd geleden voerde de Vereni ging een proces tegen degemeen- t e Amsterdam over een salaris kwestie, de kantonrechter verklaar de haar niet ontvankelijk, omdat, volgens zijn opvatting, een distribu tie-ambtenaar in 's rijks dienst zou zgn. Nu weet men het helemaal niet meer. Daarom vraagt de vereniging een uniforme regeling van de rechts positie en de salarissen. WjJ menen te iveten dat een dergelijke regeling thans op de helling staat. Sovjetrussisch veto genegeerd Voor het eerst is een Russisch veto genegeerd toen Zaterdag te Berliin de plaatsvervangende mili taire gouverneurs van Frankrijk. Engeland en Amerika besloten oer 1 April de prijs voor harde steen kool met 8 mark per ton te ver hogen om deze tak van Industrie op een gezonde econoipische basis te kunnen plaatsen. De Sovjet-Rus sische afgevaardigde zei. dat hii uit dit „eenzijdig optreden" alle nood zakelijke conclusies zou moeten trekken. Een ander blijk van de neiging der Westelijke mogendhe den zich niet langer aan de Russen te storen waar het de Duitse poli tiek betreft, is gegeven in een aan kondiging van Lord Pakenham. de Britse minister voor de Britse be zettingszone. Pakenham kondigde geen geldsanering in West-Duits- land aan in de eerstkomende maan den. ..Waneeer de Sovjet-Unie be reid is zich aan te sluiten bii een gemeenschappelijke actie, zullen wij zeker bereid zijn. ons met haar te verstaan." zei hij. Bij de totale afwikkeling van het distributie-apparaat zal 'n beperkte kern tot het einde moeten blijven zitten. Zowel bij ruk als gemeente vloeit regelmatig vast personeel af door pensionnering en overiyden. De Vereniging heeft dringend verzocht de openkomende plaatsen te reserveren voor deze vaste kern van distributie ambtenaren. Er zgn thans aan wijzingen die de indruk vesti gen, dat er op het departement in die richting wordt gewerkt. By de distributiediensten zitten ambtenaren, afkomstig uit diverse beroepen. Na negen jaar kantoor- arbeid hebben velen de bekwaam heid voor hun vroegere beroepen verloren, zy moeten her- of omge schoold worden. De wachtgeldrege ling garandeert kostwinners maxi maal twee maanden vol salaris, daarna twee maanden 85 ver volgens acht maanden 70 en ten slotte 60 -alles byeen hoogstens twee jaar (alleen voor 9 dienst jaren). Een aangeboden betrekking moet men, indien redeiyk, aanvaar den. Wil de ambtenaar echter her schoold worden dat duurt min stens een half jaar dan moet hy gebrek lu'den. Daartegen is de Ver eniging ook in opstand gekomen. Zy vindt, dat het Klik wat meer dankbaarheid verschuldigd ls aan het distributie-personeel, want dat heeft, op last van de Londense re gering, temidden van N.S.B.-ers en andere onbetrouwbare elementen jarenlang belangryk illegaal wrerk gedaan. Was onderduiken op zo grote schaal mogciyk geweest als niet honderden ambtenaren steeds weer hun leven hadden gewaagd by het „organiseren" van levensmidde lenkaarten Resultaten van Londense conferentie Inschakeling van Benelux bij politiek ten aanzien van Duitsland Internationale contróle op het Ruhrgebied, waaraan Duitsland zal deelnemen, is een belangryk punt van bespreking geweest, op de con ferentie die Engeland, Frankryk, Amerika, België, Nederland en Luxem burg te Londen over West-Duitsland hebben gehouden en alle delegaties stonden welwillend tegenover de instelling van deze contróle. Zy heeft ten doel, te garanderen, dat do economische brohnen van dit gebied niet opnieuw voor agressie zullen worden gebruikt en dat de steenkool.1 cokes en staal van het Ruhrgebied In voldoende mate ten goede komen aan grote delen van de Europese gemeenschap, met inbegrip van Duits land zelf. Een ander belangrijk aspect van de Londense conferentie is geweest dat men overeenstemming heeft be reikt over de aanbevelingen voor de associatie der Benelux-landen inzake de politiek ten aanzien van Duitsland. Over de territoriale kwesties met betrekking is niet gesproken: in April zullen nieuwe besprekingen worden gehouden over de open staande kwesties Een geschilpunt was de kwestie der Duitse schade vergoedingen: Amerika is voor stoDzettcn der Duitse horstelbeïa- lingsleveranties terwijl Engeland en Frankrijk vrezen dat hierdoor in Duitsland een overwicht aan mo derne machine-outillage zou ont staan. Deze kwestie zal nader te Berlijn worden besproken. Dc stem van Amerika... Intussen heeft William Thorp, de Amerikaanse onder-minister van buitenlandse zaken, die speciaal met economische affaires is belast gezegd, dat de te Londen bekend gemaakte overeenkomst de V.S. niet verplicht tot het instellen van internationaal beheer over het Ruhrgebied. Amerika wil het Ruhr gebied niet losmaken van Duitsland om de vrede te garanderen, maar staat „positieve actie om Duits- lands oorlogspotentieel te breken" voor. zei Tho o. Hij zou verbaasd zijn, als de overeenkomst van Lon den van dit standpunt afweek, zei hii. en van Rusland Tass. het Sovjet-Russische pers bureau. heeft de Londense bespre kingen over West-Duitsland „een nieuwe beslissende stap naar de verdeling van Duitsland" genoemd en opnieuw gesproken van een schending van dc te Potsdam aan gegane verplichtingen. Gezuiverdenu orden te iverh gesteld Het comité van actie van de juri dische faculteit der universiteit van Praag heeft 33 studenten voor goed en 70 voor een semester geschorst. Als reden voor de schorsing werd genoemd dat zij het vorige jaar geweigerd hadden aan een staking voor nieuwe cxamenbepallngen deel te nemen. De vertegenwoordiger van het Vaticaan te Praag, mgr. Ritter, zal „om gezondheidsredenen" niet naar Tsjecho-Slowakije terugkeren. Meer dan zeshonderd Tsjecho- Slowaken zijn sedert het begin van de crisis naar de Amerikaanse zone van Duitsland uitgeweken. Volgens een bekendmaking van het Tsjecho-Slowaakse ministerie van binnenlandse zaken zal ieder die vluchtelingen helpt als verra der vervolgd worden. Maatregelen zijn in voorbe reiding om alle personen die tengevolge van de zuivering uit leidende functies zijn ont zet, bij de landbouw, de bos bouw en de mijnen te werk te stellen. Men zal rekening hou den met hun lichamelijke ge schiktheid. aldus ue minister van Arbeid. Van de driehonderd parlements leden hebben reeds 230 de vereiste loyaliteitsverklaring getekend. Hieruit blijkt zo wordt in een communistische commentaar ge zegd dat de meeste leden van het parlement tot dusver werden misleid door een kleine clique. Dimitrof, Bulgaars premier en leider van de Kominform, wordt in Praag verwacht De Gaulle pleit voor blokvorming Generaal De Gaulle heeft Zondag in een rede tc Compiègne de vor ming: van een economisch, politiek en strategisch blok van de vrije landen van Europa bepleit. Frank rijk was volgens de generaal voor bestemd om van dit blok van 250 millioen mensen, dat over enorme materiële en geestelijke hulpbron nen beschikt, het centrum te vor men. Duitsland i Oostenrijk, voor zover het lot van deze landen van de Westelijke mogendheden afhing, moesten zo worden hervormd dat zij konden toetreden tot dit Wes telijke blok evenals het Ruhrgebied dat onder speciaal beheer zou moe ten komen. In het bijzonder econo mische redenen maken thans een einde van de vete tussen onze lan den noodzakelijk, zei de leider van de R.P.F.. doelend op de Frans- Duitse verhouding. Sprekend over de binnenlandse toestand van Frankrijk, oefende De Gaulle cri- tiek op de ..chronische zwakte" die het parlementaire systeem zou heb ben getoond. „DE GESCHIEDENIS WACHT NIET" „De democratie gunt zich de tijd. maar de geschiedenis wacht niet." Met deze woorden heeft Clin ton Anderson, de Amerikaanse mi nister van landbouw, bii het Con gres aangedrongen op snelle actie wat het plan-Marshall betreft. An dere uitlatingen van Anderson wa ren: De tijdgrens is bijna bereikt; Tsjechoslowakiie is gevallen, zoals Bulgarije. Joegoslavië en Roemenië reeds gevallen zijn: Finland wordt bedreigd en in Italië dreigt een cri sis; ongeacht de verschillen over binnenlandse aangelegenheden, moeten wij nu. in dit verkiezings jaar. duidelijk maken wat wij in Europa doen en hoe lang wij daar zullen zijn. DUIZENDEN INDIËRS brachten de Britse troepen, die vrij geworden India gaan verlaten, een enthousiast vaarwel in Bombay. Een [oto van de afscheidsparade van het Somerset Light Infantry BataUion. Toeslagkaarten van nieuw model Met ingang van 12 Maart zal een nieuw model kaarten voor a.s. moe ders. zieken en personen, die bijzon, dere arbeid verrichten, in gebruik worden genomen. De bonnen van deze kaarten dragen geen nummer, doch zijn voorzien van een letter en wel zodanig, dat alle bonnen van een strook, bestemd voor 114 dagen, dezelfde letter dragen. Ver der zijn de bonnen voorzien van de aanduiding van het daarop ver krijgbare artikel en de hoeveelheid daarvan. De tekst op de bonnen is dus b.v. Vlees A 200 gram. brood A 400 gram. melk A 5 liter. enz. Elke veertien dagen zal in de bonnen- lijst vermeld worden, dat van deze kaarten de bonnen van strook A, strook B enz. ziln aangewezen. Hoewel de tekst dezer bonnen enige overeenkomst vertoont met die der rantsoenbonnen, zijn zil slechts 14 dagen geldig. De bonnen der toeslagkaarten z;jn overigens door de kleur gemak kelijk te onderscheiden van rant soenbonnen; zij zijn n.l. uitgevoerd in groen of paars en groen. Vier eieren en een half pond boter met Pasen Tegen Pasen zal een extra-bon voor alle leeftijdsgroepen worden aangewezen, waarop 250 gram bo ter of margarine beschikbaar zal worden gesteld. Bovendien is het aantal voor de Paasdagen beloofde eieren van drie op vier gebracht. Met 30 pond sterling Engeland in Engeland stelt met ingang van 1 Mei weer beperkt deviezen beschik baar voor buitenlandse toeristen. Deze zullen bedragen van maxi maal 30 pond sterling toegewezen krijgen, waarvan per dag ten hoog ste 3 pnd. st. zal mogen worden uitgegeven. Overschrijdt het totaal bedrag der aanvragen het beschik bare contingent, dan wordt eeti systeem van loting toegepast. Deze faciliteiten zijn het gevolg van de door Bevin bii het indienen van zijn plan voor een West-Europese Unie bepleite wenselijkheid, het verkeer met de daarbij betrokken landen te bevorderen. Voor hen. die onder auspiciën van 't Nederlands Olvm- pisch Comité de Olvmpische Spelen gaan bezoeken, alsmede voor dege nen die familie in Engeland gaan bezoeken, worden aparte contin genten gereserveerd. Post uit 1940 wordt thans bezorgd De post bezorgt op het ogenblik brieven die acht jaar oud zijn. In Frankriik strandden in 1940, toen Nederland en België al door de Duitsers bezet waren, brieven uit Spanje. Portugal. Italië en landen buiten Europa. De postzakken met deze brieven werden opgeborgen In de kelder van een Frans kasteel en vergeten. Dezer dagen werden z& toevallig ontdekt. Via Parijs zijn de stukken nu bii de Nederlandse P.T.T. terecht gekomen, die de be stellingen thans uit voert. Op de enveloppe zullen de geadresseerden een strookje vinden: ..Maart 1948. Door oorlogsomstandigheden met vertraging ontvangen." Vermoedelijke dader verkeert in toestand van trance en kan niet worden verhoord Anneke Hagel, een tienj'arlg meisje uit de Woestduynstraat te Am sterdam, is Zaterdagavond, terwyi zy alleen thuis was, aangerand cn met messteken gedood. Verdacht wordt een 21-jarige Jongeman, die nog dezelfde avond werd gearresteerd, maar wie de politie nog geen verhoor heeft kunnen afnemen doordat hy, by z\]n arrestatie in trance verkeerde; hg is naar het Wilhelmlnagasthuls vervoerd en Zondagavond om 9 uur duurde zyn toestand nog voort. Een oudere broer van het ver moorde meisje, die om 9 uur thuis kwam. ontdekte het misdrijf het eerst. Hij sloeg alarm bij de buren dezen waarschuwden inmiddels de politie en van een groepje kennissen van de familie H.. dat juist het huis passeerde, opperden enkelen verdenkingen tegen M. W„ de thans gearresteerde vermoede lijke dader. Men ging naar zijn huis waar later volgens politiemede- delingcn bloedsporen zijn gevonden en vroeg hem: „Ga ie mee naar de Woestduvnstraat?'De jongeman was erg nerveus maar maakte zich gereed om mee te gaan. Onderweg raakte hij echter plotseling, zonder dat hem een haar gekrenkt was. in een toestand van bewusteloosheid: intussen verschenen rechercheurs die hem naar het Wilhelminaeast- huis vervoerde, waar hij in de afde ling voor zenuwpatiënten is opge nomen. Een nieuwe materie, geschikt voor toepassing in de atoomtechniek is door Amerikaanse onderzoekers ont dekt. ,Geen moeilijkheid" in Brussel De conferentie die in Brussel tussen Engeland, Frankrijk, België, Nederland en Luxemburg is gehouden heeft in drie dagen tijds tot resultaat geleid: „Er bestaat geen enkele moeilijkheid; wat de toepassing betreft is iedereen accoord. Wat wij thans nog verrichten" - de besprekingen worden vandaag hervat - „betreft in hoofdzaak de redactie van de tekst van het verdrag met deze woorden karakteriseerde sir Georges Rendel. de Britse ambas sadeur te Brussel Zaterdagmiddag het werk van de vijfmogend- hedenconferentie. Aan een1 journalist, die vroeg of ook gesproken was over de valuta, antwoordde de ambassadeur: „Geen moment". Sir Georges Rendel ver klaarde verder nog, dat de Zondag de leden der delegaties, die in Brussel zullen blijven, in staat zou stellen onderling besprekingen te houden, die zeer nuttig zullen blij ken voor het voltooien der werk zaamheden. Graaf dc Hautecloque, de Franse ambassadeur te Brussel, vertelde dat de delegaties van dt Zondag zouden profiteren om contact te zoeken met sun respectieve rege ringen. Hij verklaarde verder dat de onderhandelingen uitsluitend betrekking hadden gehad op de economische problemen van het verdrag. „Mochten wij er nog toe komen ook de militaire zijde aan een onderzoek te onderwerpen, dan zal dit slechts in grote lijnen zijn", aldus zeide hij. De conferentie zou Maandagmorgen te 11.30 uur wor den hervat. De Nederlandse en de Luxem burgse delegatie hebben zich Zon dag naar huis begeven teneinde met hun regeringen overleg te ple gen over de besprekingen, die Zaterdag zjjn gehouden. Van gewoonlijk betrouwbare zijde werd vernomen, dat de even tuele opneming van Italië in de West-Europese Unie ter sprake is gekomen. Frankrijk zou deze kwestie hebben opgeworpen en Engeland zou er goedkeurend te genover staan. Italië zou echter pas in het verdrag worden opgenomen nadat dit door de vijf landen is ondertekend. In het voorjaar van 1949 zal een internationale conferentie worden gehouden tot herziening van het telegraafreglement 1938 BIJ HET STATION Gelder mal sen reden Zaterdagavond door dc dichte mist een trein uit dc richting Utrecht en de trein uit richting Dordrecht een personentrein - tegen elkaar. Wonder boven wonder bleven per soonlijke ongevallen uit. Dc materiele schade bleek evenwel groot. Het baanvak was urenlang gestremd. Roken inspireert, sticht vrede en overwint onrust Ih EN vriendelijk man heeft ons 'een mooi boekje in handen gespeeld. „Lof der tabak" geheten; het is samengesteld door A. van Domburg, met medewerking van mr W. J. van Balen. J. A. Brongers. Anton van Duinkerken en Ben van Eysselsteyn. U hoeft, vrezen we, geen pogingen te doen om het te kopen, want het is niet in de han del. Daarom willen wij er wat uit vertellen: bet zou zonde zijn als de rokerswijsheden beperkt bleven tot de kring, voor wie het boekje be stemd is. Roken, met verstand gedaan, is voor alles goed. kan men in dit boekje lezen. Het inspireert, het sticht vrede, het overwint onrust, een roker is een tevreden mens. „Waar rokers zijn. laat alle vrees maar varen. Want boze mensen hebben geen sigaren". Een sigaar roken is bij uitstek een mannelijke bezigheid, vertelt Anton van Duinkerken, maar het is meteen ook een bii uitstek vrede lievende bezigheid. Nooit wordt een meningsverschil eenvoudiger be slecht dan onder een behoorlijke sigaar In warme landen, waar gij 's mid dags loopt te puffen van de hitte, mag de schaduwbiedende olijftak het zinneteken van vrede en ver zoening zijn. bij een klimaat als het onze doet men nauwelijks iemand een genoegen met een levend stuk olijfboom, maar kom eens aandra gen met 'n bijzonder goede sigaar Krijgszucht zal niemand in ver band brengen met onderscheidings vermogen voor goede tabak en toch is het volkomen terecht, dat een der beste Nederlandse sigaren de zegevierende naam van Muridi Victor draagt, want de wereld wordt niet in werkelijkheid over wonnen door geweld en door la waai, maar door bezinning en door overleg, die steeds het best ge dijen. als men een rustige sigaar rookt. Op het slagveld roken de kanonnen, maar op de vredesconfe rentie roken de diplomaten. Daar wordt in waarheid de wereld be heerst. Hitier rookte niet. hij liet roken. Churchill daarentegen rookte zelf. Een rokende man betekent veel meer voor het welzijn der volkeren dan een rokende puinhoop". Maar, men moet roken met ver stand. zegt A. van Domburg. Wie voor rokers schrijft, denkt niet in de eerste plaats aan de sigaretten rokers. want deze categorie van rokers geniet eigenlijk niet van het roken op zichzelf, doch zoekt de prikkeling, het verzetje, zoekt de reactie op een nerveuze spanning. Een sigarettenroker maakt weinig werk van nuances. Hij rookt de zelfde sigaret voor en na het ont bijt. bij de wijn en bij de port. voor en na de lunch en zelfs voor en na het diner Maar een sigarenroker weet precies wélke sigaar men op bepaalde uren van de dag rookt. Sigarenrokers roken om het ge not. Het blazen van sigaren is du3 uit den boze. het kettingroken (heb belijkheid van de sigarettenrokers) dus eveneens, het roken op de fiets niet minder (ook wegens het in branden) en het blazen op de wan deling evenzeer, tenzij men de pijp ter hand neemt en ze rustig trekt. Langzaam roken, geen punten afbijten, maar afsnijden, de lucifer goed laten branden, om de zwavel lucht te vermijden, die een sigaar totaal kan bederven en: goed kiezen. In het kort bestek wordt de kunst van het roken aldus samengevat: 1. Rook niet uit tijdverdrijf, maar voor uw genot. 2. Een sigaar verslijten is nog geen roken. 3. Men ademt met de longen, men rookt met de reuk- en proef- organen. 4. Een uitgedroogde sigaar is als verslagen wijn. 5. Wie in de wind rookt is een barbaar 6. Een sigaar leeft maar eenmaal, als zij uitgaat is zij dood. 7. Kettingroken is wildemanswerk. 8. Een pup stoppen vraagt geduld en aandacht. 9. Een pijp leegroken is een hele kunst „Om een pijp te leren roken moet men bij de boeren in de leer gaan". Bestudeer eens een boer op het land, die zyn pijpje rookt. Hij is een eenvoudig man en misschien wil hij er niet eens voor uitkomen, dat hij zijn pijp rookt, omdat hij het lekker vindt maar dat doet hij niettemin doch zie hoe hij zijn pijp aansteekt, tot de tabak boven de rand uitkrult, hoe hij daarna met zijn wijsvinger de tabak even aandrukt en dan met zijn nog bran dende lucifer (en niet met een stinkend benzinepompje) nog een maal de vlam opzuigt. Daarna ver laat zijn pijpje zijn mond niet meer. Een enkele maal zal hij nog eens met de vinger in, het gat duwen, maar ten slotte keert hij achteloos de kop naar omlaag en een wolkje as verlaat zijn droge pijp, die totaal leeggerookt is... Hij geniet door lopend.... Hij paft niet, hij rookt. De boer kan roken. Hoe stopt hij zijn pijp? Langzaam, bedachtzaam, hij heeft de tijd. Vele dichters hebben de tabak bezongen. Wij geven hier de ver taling door Jan van Gijzen. van een bekend sonnet uit de zeventiende eeuw: O brandend pijpje, heete gloed. Een tijdverdrijf, voor elk ten besten. Dat alle zorg verdwijnen doet. En 't hoofd ontheft van muizenesten. Tabak, die mij na boven leidt. Als ik U door den wind gedreven. Zie in de dunne lucht verspreid. Dan zie ik 't voorbeeld van mijn leven. Dan is 't. dat gij mij denken doet Aan 'tgeen ik eerlang worden moet: Een vlugtig stof van geen vermogen. Ik zie. wanneer ik van nabij Uw rook wil volgen met mijn oogen. Dat ik moet eindigen als gij. Nog geen beslissing in Finland De commissie voor buiten landse aangelegenheden van het Finse kabinet heeft onder leiding van president Paasikivl ruim twee uur vergaderd zon der over Stalins voorstel tot een definitief besluit te komen. Vandaag wordt opnieuw ver gaderd. Russische functionarissen zou den enig ongeduld hebben laten blijken over de tijd die de Finse regering en het parlement laten verstrijken. In Helsinki wordt vernomen dat aan Stalins brief een eis is vooraf gegaan tot vervanging óan een deel van een zending kabels ter waarde van 800 millioen Finse marken. De kabels waren in 1944 en 1945 als herstelbetalingen geleverd, maar nu werd vervanging geëist omdat zij niet in goede staat zouden zijn geweest. De Russische culturele attaché heeft geweigerd het ontwerp voor een cultureel verdrag, door de Fins-Russische vereniging opge steld. in ontvangst te nemen. Eerst zou Stalins voorstel moeten wor den aangenomen, zei hij. Finse communisten hebben een massa-bijeenkomst van de Radicale Partij op het stationsplein van Helsinki verstoord. Zij omsingelden het podium cn maakten de partij leider, professor Ernëst Hcntuncn, het spreken onmogelijk. De vijfdui zend aanwezigen gingen in goede orde heen. Hentunens partij is een kleine groepering, die alleen in de gemeenteraad van Helsinki verte genwoordigd is. Joods verzet op een verenigd front De Joodse strijdorganisaties Haganah, Irgoen Zwai Leoemi en Stern-groep, hebben volle dige overeenstemming over de vorming van een verenigd front tegen de Arabieren. De Haganah is de „officiële" ille gale organisatie der zionisten, zij organiseert de illegale emigratie en het verzet der kolonisten in Pales tina tegen de Arabieren. De beide andere groepen waren tot dusver in de oppositie tegen de Haganah en voerden dc Strijd tegen de Brit ten. Tót dusver deden de onderlin ge tegenstellingen binnen het Joodse verzet aan de kracht daar van veel afbreuk. Van een vredige sabbath, waarom Britten, Joden en Arabieren had den gevraagd, is niets gekomen. Dit weekeinde werden overal bot singen gemeld. Britse militairen hebben vier Arabieren gedood toen een convooi bij Gaza werd aangevallen. Op verschillende plaatsen werden Joodse auto's opgeblazen. Meestal was een vuurgevecht er het gevolg van. Vijf Arabieren werden ge dood door een projectiel, dat met een mortier naar een Arabische wijk van Haifa werd geschoten. Te Cairo is vlak bij het huis van de moefti van Jeruzalem een kist munitie ontploft, vermoedelijk door een ongeluk. Twee personen wer den gedood. .Vijf ton munitie in een Parijse garage De Parijse politie heeft in een garage in Montmartre een vracht auto aangetroffen met vijf ton wa pens en munitie, waaronder tien zware machinegeweren, honderd stenguns, vijftig kleine machinege weren, vijftien kisten handgrana ten, geweren en een grote hoeveel heid kogels. Naar verluidt zijn de wapens per parachute boven Frank, rijk afgeworpen en bestemd voor de Joodse strijdkrachten in Pales tina. 503e STAATSLOTERIJ 4e klasse, le lijst Hoge prijzen: f 25.000: 3684. f 1.500: 1176 21483 f 1.000: 11301 f 400: 13363 16012 f 200: 8038 17633 f 100: 1439 5457 6719 7434 10846 12635 18327 21257. Weerbericht VRIJ ZACHT Weersverwachting, geldig tot Dins dagavond: Matige, aan de kust krachtige Weste lijke wind. Meest zwaar bewolkt mé» aanvankelijk nog hier en daar enig* lichte regen of motregen. Vrij zacht. 9 Maart: Zon op 7 09. onder 18.33. Maan op 7.17, onder 16.54.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 1