Japanse kunst in d'Oude Lanteern „Amersfoort" sleepteen zege uit de modder 2 INTEKENBILJET Goed Halfvasten- concert van Don Bosco-zangers „Boy" verknoeide zijn kans niet „Atlas" kon zelfs de eer niet redden Amersfoort I moest opnieuw de vlag strijken Maandag 8 Maart 1948 STADSNIEUWS De thee-ceremonie Het woord .Japan" is voor mil- lioenen nog: altijd een soort „vloek" en het kost misschien velen moeite zich op te werken tot waarder ins: voor het schone en goede, dat dit merkwaardige volk in vroeger eeuwen zo overvloedig heeft voort gebracht. Wij weten maar al te goed. dat Japan een volk is van militairen en houwdegens, maar mogen toch niet vergeten, 'dat het ook een volk is van kunstenaars en filosofen. De eerste impulzen daar toe hebben zij uit China ontvangen, maar het is totaal misplaatst te zeggen, dat zij navolgers en na- /bootscrs zijn. Integendeel. Hun ..kunstnijverheid' is uitgegroeid, vooral in het lakwerk en de cera miek tot een geheel eigen methode van exquise verfijning en aparte schoonheid en hun prentkunst, de gekleurde houtsnede, die het eerst de wereld de ogen heeft geopend (Toulouse Lautrec. de Goncourt en Van Gogh voorop) voor het eigen karakter der Japanse kunst, is een typische volkskunst, die aan de Chineze invloeden geheel is ont groeid. De tentoonstelling, met zorg en distinctie ingericht in d'Oude Lan teern (het werk is afkomstig uit de Hollandse collectie van F. Tiko- tin) herinnert met nadruk aan de twee pijlers, waarop Japanse kunst zin, filosofie en smaak ziin opge bouwd, met name de theeceremonie (chanoyoe) en de kunst van het bloemenscHikken (ikenobo). Aan de thee, die oorspronkelijk in de Zen-kloosters diende om de mediterende kloosterlingen wakker te houden, werd een wonderdadige kracht toegekend, en het plukken, malen, bewaren, serveren en drin ken van thee werd in de loop der eeuwen opgevoerd, tot een gewijde ritus, waarvan de eigenlijke thee- ceremonie het hoogtepunt vormde; aanleiding tot edele gesprekken over wijsgerige en artistieke pro blemen. De gebruiksvoorwerpen, hiertoe gebezigd, zoals de chaïre, het urntje dat de stof thee bevat de chawan. de kom. waaruit de thee gedronken wordt, ziin de hoog ste uitingen geworden der Japanse pottenbakkerskunst, welke zich zo goed als geheel heeft los gemaakt van het Chinese voorbeeld. De tentoonstelling geeft gelegen heid zich in de mérites van deze ceramiek te verdiepen. In de ..thee hut" werd telkens een. bepaalde ka kemono (rolschildering) opgehan gen. die vaak de aanleiding werd tot gedachtenwisseling. De schil derkunst stond zo gezien ook min of meer in dienst van de chanovoe Van de kakemono's die in d'Oude Lanteern zijn uitgerold, ten dele In O.I. inkt uitgevoerd, ten dele in kleur, is de oudste, een Boeddhisti sche Monjoe in touw gewikkeld, uit de 15e eeuw afkomstig, tevens de meest monumentale Maar niet minder bewondering wekt de prachtige penseeltechniek in Jicho- rai's uitbeelding van de geluksgod Ebisoe (circa 1700). het suggestie ve landschap in de (Chinese) stijl van de grote Seshoe. de beminne lijke geestige schildering van Yos- hiwara bij avond (prachtig rtaal van vogelperspectief) en de even fijne dans voor het oogstfeest met de immer variërende standen en gebaren. Niet ten onrechte is gezegd, dat het „Varietas dclectat" een spreuk is die in het bijzonder voor Japan schijnt te zijn bedacht. Tot welke Imposante effecten de Japanse schilder in staat was. kan men o a. gewaar worden aan het zesdelige zetscherm beneden in de kelder, waarop ganzen en andere vogels in hun wijdse vlucht geschilderd ziin. Maar ook van de Japanse portret kunst krijgt rnen een idee door de op hout geschilderde figuren van dichters. Emilie van Walree, lerares aan de Ikenobo-school. heeft met be hulp van bloemen en bloesemtak ken. verzorgd en ververst door de Amersfoortse firma Kortbeek fijn zinnige bloemschikkingen aan deze tentoonstelling toegevoegd in Ja panse stijl en volgens de klassieke code in vaste regels en symbolen neergelegd. Ook deze kunst is naar het schijnt door de theeceremonie tot een aristocratische verfijning gebracht en tot dusver door geen enkel ander volk geëvenaard. Ik kan niet dan terloops wijzen op het selecte lakwerk toegepast op de inro's (medicijndoosies met weergaloos geduld uit bamboe ge sneden) en de fraaie sehrilfdozen zomede op het luisterrijke sier- zwaard. dat de schoonste kunstnii- TRIBUN A AL-UITSPRAKEN De 5e Kamer van het Utr. Tribu naalwees heden advies in de zaken tegen mej. W. A. Koppert en J. R. Tichelaar, beiden te Amersfoort. De adviezen luidden: tegen mej. W. A. K.: internering gelijk aan het voorarrest; tegen J. R. T inter nering voor dc tijd van vier jaar met aftrek van voorarrest, ontzet ting uit de beide kiesrechten, het recht om bij de gewapende macht te dienen en om enig openbaar ambt te bekleden. Tegen ir E. J. Langelaar te Amersfoort werd wegens collabo ratie geadviseerd: één jaar inter nering met aftrek van voorarrest en zes maanden voor-internering met een proeftijd van drie jaar; ontzetting uit de beide kiesrechten. Tegen ir L. v. d. Worp. eveneens te Amersfoort, eveneens wegens collaboratie: internering gelijk aan de voor-internering. verheid die de Weense tentoonstel ling verleden jaar in Amsterdam te zien heeft gegeven, in edele verfij ning achter zich laat. Een tentoonstelling van Japanse kunst zou niet volledig ziin zonder voorbeelden van de beroemde prent kunst, de Ukiyove (beelden van het vlietend leven) ..het meest vol maakte. dat ooit aan prentdruk- kunst werd voortgebracht." Een kunst, waar men het Chinese klas- sicisme volkomen losliet, hoewel een oude cultuur de achtergrond blijft: kunst, die niet meer uitslui tend zoals alle vorige uitingen, spe ciaal bestemd bleef voor de boven lagen van het volk. maar ook. en iuist bij uitstek bestemd was voor de massa. Het straatleven, het to neel. de worstelwedstrijd en de weelderige wereld der courtisanen worden de nieuwe en graag ge zochte onderwerpen. Ook hier Is de veelzijdigheid groot en wanneer men nagaat dat deze kunst de geesten bezig hield van 1670 tot het midden der 19e eeuw. dus bijna twee eeuwen, dan kan men begrij pen hoeveel verschillende stijlen en meesters hierin uiting gevonden hebben. In Harunobu vindt men wellicht nog iets v«»u de Kakemono- stiil terug, die in Utamaro. een der grootsten. en in Tovokuni. gere kend tot de ecleetici. door de tv- oische Ukiyove-stiil is vervangen. Van al flnze figuren vindt ivn hier voorhopirien. evcnai" van Shunvei (worstelaars) en Yeisui. tvpisch vorhe^rli-iker dor vrouw, on van Kunivoshi leorling van Tovokuni. mof- wien wij reeds in het verval staan. -Afzondering staak bet. Jv«r i^n- wezige werl< van Kunivoshi Suri- mo"o (mirieuze nieuwiaarqurons) en Kivohim evenals van WirosM°"e. rin meo«?t van allen, Ton- slotto ?s oo1^ HokusaI vertegen woordigd bot rnoost iinivorsofo CP";o van doze caric« OTOT». d?o midden in het. x'f»r*"<Hïi/'nf»rk cnri kljnst tot ongeloofli'V dvnsn-iisobo wervingen en coloristische effecten brooht. Evenwel do torng7'nkin~ en bet verval tegenhóuden kon hii nïot C.A S Helers maken stelers D* 18-jarige magazijnbediende J. H. v. R.. werkzaam bij de firma J. G. F. P. alhier, deed ook op eigen gelgenheid zaken, echter met de artikelen die zijn patroon in de winkel had en die door hem wer den gestolen. Hij had daar zijn afnemers voor, want het scheen in zekere kringen geen geheim te zijn, dat men bij de jongeman terecht kon. Zo verkocht hij aan de 22-jarige Ca. v. E.-v. R. zes tafelmessen voor f 16.75. Zij had hem er f 17. voor betaald, dus een kwartje fooi gegeven en voldeed haar schuld in twee termijnen. Op een dergelijke manier deed zij wel meer zaken met de bediende. „U had verstan diger gedaan als u rechtstreeks in de winkel van P. had gekocht" sprak de Officier- van Justitie, die tegen beklaagde i 50 boete subs. 25 dagen hechtenis eiste, waartoe zij ook werd veroordeeld. De 45-jarige huisvrouw M. E.-S. kocht enige portefeuilles voor f 2.25 en zes tafelmessen a f 4. terwijl zij ook nog een pet voor een sigarenaansteker ruilde. Voor dit grapje veroordeelde de Politie rechter haar tot f 60 boete of 30 dagen hechtenis. Ten slotte was nog de 28-jarige fabrieksarbeidster A. v. S. gedag vaard, die voor de prijs van f 1.— een sigarenaansteker van v. R. heeft, gekocht. Zij kreeg hiervoor f 10 boete subs 5 dagen hechtenis. Wijdingsdienst in Oud Kath. kerk In de kapel van het Oud Katholiek seminarie aan de Muurhuizen werd Zondagmorgen een plechtige wïj- dingsdienst gehouden. Velen waren gekomen om de wijding tot de gees telijke stand en sub-diaken mede te maken van de seminaristen IJ. R. H. J Roosjen uit Amersfoort en B. N. Leverland uit Culemborg. De dienst stond onder leiding van de HoogEerwaarde Heer Mons. dr. A. Rinkel. Deze werd geassisteerd door de president van het seminarie prof. P. J. Jans en prof. pastoor M. Kok. Na de voorgeschreven handelingen baseerde Mons- dr. Rinkel zijn preek op het woord van de apostel Paulus: „Want het is God die in ons werkt, naar Zjjn willen en welbehagen", steunende op de drie grondgedach ten: le. God werkt in U; 2e. God zet U aan het werk; 3e God laat U niet los. In de vesper is de sub-diaken Roosjen voorgegaan in de dienst. Na deze dienst maakten velen van de gelegenheid gebruik om de tot geestelijke ge wij den te feliciteren. Bacchusklant naar het bureau Twee agenten brachten een in woner van Zeist naar het politie bureau wegens openbare dronken schap. De man is supporter van de voetbalvereniging Zeist. Omdat zijn club de beslissingswedstrijd om het kampioenschap van de der de klasse tegen C.D.N. op Birkho- ven verloor, dacht hij zijn verdriet weg te drinken. Aan de Administratie van het Dagblad voor Amersfoort Snouckaertlaan 7, Amersfoort. IK VERZOEK O MIJ TE WILLEN NOTEREN ALS ABONN6 OP HET DAGBLAD VOOR AMERSFOORT voor 31 cent per week 4.— per kwartaal Naam Straatnaam Woonplaats Datum Doorhalen wat niet wordt verlangd. wy vergissen ons niet gaarne, zou U daarom Uw naam en adres ln blok* letters willen Invullen? De Heilige Don Bosco had voor zijn vrienden steeds weer verras singen in petto, verrassingen vol van diepe blijdschap. Die geest heerst ook onder zijn volgelingen, die allen sympathiek veel van mu ziek houden. En als die verrassin gen dan een averechtse uitwerking dreigen te hebben, is er steeds weer een Deus ex machina, of de Heilige zelf, die ze tot de juiste proporties terugbrengt. Het spijt mij ten zeerste, in mijn summier Beyaard-artikel niet de prestaties van Pater Vogels en zijn Don Bosco-mannenzangers te heb ben gereleveerd en ik ben blij, hier naar aanleiding van dit halfvas- tenconcert volmondig te kunnen erkennen, dat zij zeer veel schoons presteren. Ook de vordering in de zangkunst was verrassend. Als de tweede tenoren hun scherpte af schaven, zal het kleine exquise door een weldadige homogeniteit bereiken, waarin dan de tweede bassen de mooiste partij stellen. Het programma was zelfs voor een op de lijdenstoon afgestemd concert té zwaarwichtig, waardoor mede door zijn lengte inzinkingen niet te vermijden waren. Meer echter stoorde mij een zekere on evenwichtigheid in 's dirigenten opvatting, die gewild of ongewild, verrassingen schenkt, waarop men als musicoloog minder gesteld is. Om de toewijding, waarmede zijn zangers hem volgen, zou men hem kunnen benijden, ook erkennende de verantwoording, die daaruit voortvloeit. Er waren een rij medewerken den. Mevr. C. de Wilde, die de be geleidingen goed verzorgde en vooral in de soli een beter instru ment waardig geweest was; de bas- bariton J. Verschuur uit Delft, die in een vijftal negro-spirituals beter beviel dan in Schubert-liede- ren, waarvoor zijn techniek niet voldoende bleek; de tenor Bram Balfoort, een nobel, sympathiek geluid, dat met een grotere aan ademsteun bestede zorg zeker nog zal groeien; en tenslotte het Amersfoorts Strijkkwartet, dat in de zaal van „Prinsenhof" niet goed op dreef kom komen en vooral in de aanhef van Mozart's kwartet meer dissonanten speelde dan de partituur verlangt, maar later zijn bekende hoogte bereikte. Al met al: een overrijk programma, dat meer toehoorders verdiend had dan de Prinsenhof kon vatten. HANS M. SCHEIFES. Dr. L. Peeters SJ. sprak over de bijen De bovenzaal van 's Prinsenhof bleek Vrijdagavond te klein te zijn om alle leden van de Ver. tot bevor dering der bijenteelt en belangstel lenden te bevatten die kwamen luis teren naar de lezing van dr. L. Pee ters S.J. over het leven van de bijen. Velen moesten zich met een staan plaats getroosten. Er is jaren door de geleerde Von Hess verklaard en gepropageerd, dat de bijeen geen kleur konden onder scheiden en dat zij in hun zoeken naar nectar voornamelijk steunden op gevoel en smaak, aldus begon dr. Peeters. Vrij recente onderzoekin gen hebben echter aangetoond, dat deze stelling aanvechtbaar was. Over deze proeven, die voor een belangrijk deel zijn genomen door Von Frisch, heeft dr. Peeters S.J. uitvoerig ver teld. Blauw en geel zijn voor de bijen wel de aantrekkelijkste kleuren en in tegenstelling tot de mens kunnen zij ook ultra-violette stralen onderschei den, die voor de bijen blauw-groen zijn. Het heeft dus inderdaad beteke nis de vliegplanken in één van die kleuren te schilderen. Wit is voor de bijen niet altijd wit. Zij zijn alleen gevoelig voor zinkwit, dat voor deze insecten eveneens blauw-groen is. In teressant is ook, dat de bijen geen rood onderscheiden, doch evengoed op de klaproos vliegen. Zij gaan dan af op de ultra-violette stralen die deze bloem uitzendt. De bijen onderschei den ook goed geuren. Hetgeen is vastgesteld door het nemen van proe ven met reukloos suikerwater en anijs-olie. Ook vqor vormen blijken de bijen gevoelig te zijn. Het was goed, dat dr. Peeters' woorden nog werden ondersteund door begrijpelijke lichtbeelden en een boeiend filmpje waarin de proe ven, die zoveel stof in de wereld der "biologen deden opwaaien, zeer goed konden worden gevolgd. Het hoofdbestuurslid, de heer W. H. van den Broek, vertoonde nog een onderhoudende film waarin het leven van de bijen en de arbeid van de im ker goed tot uiting kwamen. VIT op de planken Voor leden, donateurs en afge vaardigden van zusterverenigingen gaf het Amersfoorts Toneelgezel schap „Vooruitgang in Toneel" Za terdag een gezellige avond in het St Joseph-gebouw. Na een zeer kort openingswoord door een lid van het bestuur werd ..Het spook van de Vrijburght" ten tonele gebracht. Deze liefdesgeschiedenis met in gewikkelde situaties viel bij de tal rijke aanwezigen goed in de smaak. Het spel was echter zeer slap en menige speler steunde op de souf fleur. Daar VIT goede krachten be zit zoals Peggi (Mej. v. Beek) en niet te vergeten Oma (Mevr. Bizot), zal deze toneelvereniging, door hard studeren en samenspel, wel een goe de hoogte bereiken. De avond werd besloten met een gezellig bal, waarvan de leiding aan de dansmeester Bert Kamperman wel toevertrouwd was. Inbrekers aan het werk In de nacht van Zaterdag op Zondag zijn inbraken gepleegd in de woningen van de familie R., een sigarenzaak aan de Kapelweg en in de woning van de familie S. aan het Borneoplein. De familie S. mist acht zilveren rijksdaalders, terwijl bij de familie R. 364 gulden en dis tributiebescheiden van twee perso nen werden gestolen. RKBW met 72 verslagen Toen de wedstrijd Amersfoort se Boys-RKBW, die Zondagmid dag aan de Rubensstraat is ge speeld, enkele minuten oud was heeft men stellig niet kunnen vermoeden, dat onze stadgenoten met zo grote cijfers zouden win nen. RKBW slaagde er zelfs in uit een verrassende aanval het eerste doelpunt te scoren. Men liep el kaar in de Boys-achterhoede eigenlijk in de weg, zodat de snel le voorhoedespelers der gasten een aardig spelletje konden ontplooien, RKBW heeft echter weinig ple zier beleefd van dat ene doelpunt, want het wakkerde de strijdlust van de Boys slechts aan. Na onge veer tien minuten spelen gaf De Braber, die goede dingen deed, hoewel zijn spel ons niet kan be koren. de bal met een verre pass aan Dammers, die op zijn beurt het leder goed voor plaatste. De kleine rechtsbinnen Jansen voltooide het werk van zijn clubgenoten met een rustige kopbal (11). RKBW bleef verwoed aanval len, doch vooral de uiterst snelle „Dans om dc bal" in dc wedstrijd Amccsl. Boys—R.K.B.V.V. Acchifoto) linksbuiten demonstreerde zijn on handigheid op de beslissende ogen blikken, daar het hem aan routine ontbrak. Uit een Boys-aanval, waarbij de bal hoog werd ingeschoten en via enkele spelers weer het veld in werd gewerkt, schoot Kraak de bal tussen een kluitje spelers door via de lat in het doel (21). Dam mers bracht nog voor de rust de stand op 31, gehinderd door een tegenstander, die hem aan zijn voetbalbroek terug wilde trekken. Onmiddellijk na de rust ver kleinde RKBW de achterstand tot 32. De spelers Kraak (2x), Dam mers en De Braber zorgden voor voldoende doelpunten, om de ze ge veilig te stellen. Deze 72 over winning van de Boys was zeker niet geflatteerd, doch wel hebben wij ons enkele malen afgevraagd, of de voorzetten van Dammers al- lijd achttien karaats waren. In het laatste kwartier -stond deze speler namelijk onophoudelijk in buiten- spelpositie en wij menen, dat het ook wel eens vóór die lusteloze vijftien minuten is gebeurd. Het doet echter weinig af van de wijze, waarop de doelpunten wer den gemaakt. De omhaal van Kraak bijvoorbeeld, was een ju weeltje en stellig de mooiste goal van de wedstrijd. Auto sloeg om Toen de bestuurder van een vrachtauto, die op de B.W.-laan reed in de richting van de Soester- weg, de bocht aan het einde van de B.W.laan te kort nam, raakte het achterwiel van zijn wagen de trot toirband met het gevolg dat de auto omsloeg. De bestuurder kreeg letsel aart z'n linkerschouder. De vrachtauto moest weggesleept wor den. Tweeërlei mishandeling Bakker B. gaf de hond van mijn heer A. een hevige trap. Mijnheer A. maakte zich hierover zo nijdig, dat hij de bakker een klap tegen zijn ogen gaf. De politie maaktq tegen A. proces-verbaal op wegens mishandeling. Pindaman op de bon Een pindamannetje was weer eens ondeugend geweest; zonder vergunning van B. en W. had hij z'n tenten opgeslagen aan de open bare weg. Gevonden voorwerpen Etui met passer en potlood, bruin wollen damesvest, vulpotlood (oranje met zwart), jute zak in houdende schapenvacht, ring met 8 sleutels, klein bruin hondje (teef), pakje kaarten (oranje t.n. Paviljoen Dennenrust, vulpotlood, muntbriefje f 1.00, wanten en handschoenen, groene ceintuur, eend, zwarte herdershond (teef), collier met pareltje, Duitse staan der met witte poten, 7 strookjes van bonkaarten K.B. 802, autokruk met gereedschapstas, motor hand schoen (L.), huissleutel, portemon- naie inhoudende f 3.00 en enige bonnen, etui inhoudende kam en f 0,35, polshorloge met nikkelen bandje, paar grijzen wanten, brief jes van een gulden, kinder porte- nionnaie, militaire tas, bruin ge marmerde vulpen, straatbezem, groene gummibal. Burgerlijke Stand Geboren: Clasina Cornelia, d. v. A. C. Kool en C. C. van der Meii; Elizabeth Catharina. d. v. J. Mi- chels en B. Beumer: Gerrit Alber- tus. z. v. W. B. Smit en J. H. M. van der Veer. Overleden: Margherita Felix, geh. m. Kater. Dirk, 23 j.; Paulus Johannes Bernardus Briët, ~ongeh. 67 j.; Dirk Nico Kwetsie, zoon van Kwetsie, Airon en van der Klein, Lamberta Margaretha Pieternella, 1 j. en 3 m. Examens Op het onlangs te Den Haag ge houden examen voor transporton dernemer slaagde onze stadgenoot, de heer L. Bijlsma. Een inwoner van Amersfoort zag zich bekeurd wegens niet vol doende zorg besteden aan het be heer van zijn distributiebescheiden. Hoevelaken Propaganda-avond rijvereniging „V'ijheid" Ir. het Verenigingsgebouw houdt de rijvereniging „Vrijheid" Dins dagavond a.s. een Propaganda- avond waaraan een accordeonor kest medewerking zal verlenen. Geslaagd Te Zwolle slaagde voor het di ploma coupeuse-lerares mej. W. Laseur. Voor het coupeuse-diploma mej. S. Ujmmerman. WATERrOLOPROGRAM Waterpolowedstrijden van heden avond in het Sportfondsenbad: 7.05 Neptunus 2Flevo Dames: 7.30 Flevo 2—D.K.R.; 7.55 Neptu nus 2—UZSC 3; 8.25 UZSC 1—SVH I. 3de ronde beker. Soest Duitser ging weg terug Te Soest werd een persoon zonder vaste woon- of verblijfplaats aange houden. Het bleek te ziin L.W..,van Duitse nationaliteit, die zonder in het bezit te zijn van geldige papie ren hier vertoefde. Hij werd op transport gesteld naar Heerlen, om van daaruit te worden uitgeleid. Chr. Fröbelschool 1 April open Naar wij vernemen, zal de Chr. Fröbelschool ,,'t Hart" te Soest. 1 April a.s. worden geopend. Het dure kerstboompje Dat het toch altijd onvoordeliger is een kerstboom wederrechtelijk te bemachtigen uit een bos dan er een op de markt te kopen, bleek weer eens op de zitting van de CJtr. Politierechter, waar zekere Chr. J. O. uit Hilversum was ge-' dagvaard wegens het zagen van 'n denneboom uit de domeinen van de Koningin. Verdachte wilde graag een ge zellig Kerstfeest vieren, maar was niet goed genoeg bij kas om zich tegen geld een kerstboom aan te schaffen. Dies toog hij naar Soest- dijk. zaagde daar een mooi exem plaar om, doch toen hij met zijn buit naar huis wilde gaan, hield de boswachter hem aan en moest hij de boom afgeven. De politierechter vond het niet erg passend om Kerstfeest te vie ren met een gestolen kerstboom en veroordeelde verdachte tot f 25 boete, subs. 10 dagen hechtenis, met verbeurdverklaring van de in beslaggenomen zaag. Geëist wac f 40 of 20 dagen hechtenis. Het dure Kerstfeest zai de man nog lang heugen. Doodstraf tegen Puls De bijzondere raad van cassatie heeft het doodvonnis tegen de Am sterdamse verhuizer A. Puls be vestigd. Zoals bekend maakte P. zich schuldig aan arrestatie van Joodse landgenoten en haalde in dienst van de „Einsatzstab Rosen berg" 'op grote schaal huizen van gearresteerde en gedeporteerde jo-> den leeg. Zijn medeplichtige, de Amsterdamse agent F. M W. Meyer die te Amsterdam tot 18 jaar werd veroordeeld, hoorde zijn beroep door de raad van cassatie verwer pen. Surinamers willen direct algemeen kiesrecht De progressieve Surinaamse volkspartij, de Moslimse partij en de Hindoestaans-Javaanse partij heb ben Zondag ,in een openbare ver gadering te Paramaribo gedemon streerd voor direct in te voeren ai- gemeen kiesrecht, in oppositie tegen de meerderheid der delegatieleden ter Ronde-Tafelconferentie, die deze aangelegenheid willen overlaten aan de Staten De demonstranten vrezen, dat een dergelijke gang van zaken onder invloed van de huidige machtheb benden uitstel van kiesrecht zou veroorzaken. De 15.000 demonstran ten namen een resolutie aan. waarin algemeen kiesrecht met evenredige vertegenwoordiging gevraagd wordt. Deze resolutie is aan de Neder landse regering, de Rondetafelcon ferentie en aan de gouverneur ge zonden. Handbal Dat de sportvelden in Amsterdam slechter zijn dan in Amersfoort Is algemeen bekend, maar het veld waar dc Amersfoorters een alleszins verdiende 30 zege hebben bevochten, was toch wel in een erg hopeloze conditie. Dc spelers liepen tot aan hun enkels in de modder en de doclverdcdigers zaten vaak in het slik vastgezogen. Atlas, dat toch zo langzamerhand wel gewend zal zijn aan de terreinen in Amsterdam, kon zeker niet beter mee komen dan onze stadgenoten. De aanvallen van „Amersfoort" waren veel gevaarlijker dan die van Atlas en dat er van de zijde der Amersfoorters niet meer doelpunten zijn gescoord is hoofdzakelijk te wijten aan het gladde en modderige terrein. foort" dan na 13 min. spelen de lei- Volgende week de beslissing? Precies tien minuten na twaal ven liet de scheidsrechter afgooien en het was ATLAS die de eerste aanval ondernam. De bal belandde bij de rechtsbinnen, die een harde schuiver op het doel loste, die ech ter door doelman v. d. Hoef werd gestopt. Nog geen minuut later ko gelde Brondijk keihard tegen de paal en aan dc andere kant tipte v. d. Hoef een moeilijk^ bal uit het uiterste hoekje. Weer was „Amers foort" in de aanval, doch ook Wun- derink had geen succes met zijn schot, want het ging rakelings naast. Eindelijk had „Amersfoort" succes. Wunderink kreeg de bal in z'n bezit, speelde deze naar Bron- dijk en deze ondernam een run op het doel. In zeer moeilijke positie ..legde" hij de bal als het ware in het doel. Het was zeker geen on houdbaar doelpunt, doch de doel- verdediger kon niets anders doen dan z'n handen omhoog steken, want z'n schoenen zaten vastge zogen in de modder. Zo had „Amers- Schaken Amersfoort I speelde Zondag haar viifde competitie-wedstrijd voor de hoofdklasse van dc K.N S. B. Zoals te verwachten was kon zij het niet bolwerken tegen het sterke D.D. I uit Den Haag en verloor met 2*A7V2, Teneinde een paar jonge opkomende soelers te toetsen had de wedstrijdleiding enkele spelers uit het 2e opgesteld, nl. P. Latour. W. Goossens en G. E. de Vries. Het resultaat was zeer bevredigend. La- tour verloor weliswaar, doch heeft uitstekend partij gegeven De beide laatsten wonnen, waaruit de con clusie kan worden getrokken dat Amersfoort in haar 2e tiental en kele veelbelovende spelers heeft, die mettertijd hun vaste plaats in het le wel zullen veroveren en daar dan ook thuis behoren. De wedstrijd, hoewel met grote cijfers verloren, is giet cadeau gegeven. Jammer dat de Amersfoorters. zoals ln alle vorige wedstriiden. ook nu weer te gen het einde der partii ziender ogen in kracht afnamen. Hebben zij te weinig routine om dergelijke lange en enerverende partiien te kunnen volhouden? Het lijkt er veel op. Dc persoonlijke uitslagen zijn Amersfoort ID.D. T (Den Haag). A. v. d. LevM Wiinans 01; P. LatourJ. HeufkeKantelaar 1;H. T. JongmanJ H. v. Donk 01; A HuismanJ. Donner 01; J. A. Uding Sr.Mr. A. W. Ham ming 01: Mevr F. Heemskerk— G. Goedhart 01W. Goossens Mr. A. Roode 10: G. A dc Vries Mr. C. J. Leembruege 10; A. GeudekeR. H. van Dijk 01: L. A. A. v. HamersveldG. \V. J. Zit- tersteijn Tafeltennis Over 't Net boekte vier overwinningen In de afgelopen week boekte Over 't Net vier klinkende over winningen. Over 't Net 1 had het niet moeilijk: het toch al vrij zwakke BTTC I kwam slechts met twee man op, waarvan één nog een invaller was, zodat het niet veel meer kon verwachten dan een 91 nederlaag. Van de Amersfoorters behaalden Schild en A. Lambrechts twee overwinningen; Van Leer- sum, die van Van der Horst ver loor, één. Ook de dubbel was voor Schild en Van Leersum. Moeilijker had het Over 't Net 2 in de wedstrijd tegen UD I met als inzet de derde plaats; de Amers foorters waren echter goed op dreef en wonnen eveneens met 9 1, een waardig besluit van de com petitie. J. Lambrechts en Jellinek wonnen drie partijen en samen de dubbel, Jongsma bracht het tot twee overwinningen. Het vijfde en zesde team van Over 't Net behaalden 82 over winningen resp. op Demka 4 en UPTTS 6. Voor 't vijfde team won Berendse drie maal, mej. Hellygers en Knoppers ieder twee maal, voor het zesde Van der Tak en Stutter- heim ieder drie maal en Scholten éénmaal. Voor Over 't Net 6 was dit de laatste competitiewedstrijd; uit 12 wedstrijden heeft het 17 punten behaald en een score van 79—41. Ook in de andere lagere klassen is de competitie thans zo goed als geëindigd en is men aan de pro motiecompetitie toe. Bij de kampi oenen der derde klassen is Amers foort met drie teams sterk verte genwoordigd; deze teams zijn Van der Meiden I en Over 't Net 4 en 5. De beide eerstgenoemde spelen in groep A, samen met Barna 9 en Jaffa 6 of VRA 3; Over 't Net 5 in groep B tegen PVH I en Rivendi 3 of Alcyon 1. De winnaars van deze beide groepen spelen dan een be slissingswedstrijd om het kampi oenschap van de derde klasse. De nu bijna afgelopen competitie heeft voor Over 't Net zeer gunsti ge resultaten gehad. Alle zes teams eindigden in de bovenste helft van de ranglijst, twee teams werdén zelfs ongeslagen kampioen van hun klasse, evenals trouwens, de Amersfoortse Badminton Club, een zustervereniging van Over 't Net, die op schitterende wijze het kam pioenschap wist te behalen. ding genomen. Er volgden enige aanvallen van „Atlas", doch de achterhoede, waar vooral Bobbink en Voskuilen een prima partij speel den, hield stancl. Precies 8 min. voor rust bracht Rijndets de bal naar voren, plaatste deze naar v.d. Berg die op zijn beurt weer door gaf naar Brondijk, die in gunstige positie een gloeiende kogel lost, die doel treft 2). Atlas kwam fa natiek opzetten en de Amersfoortse achterhoede moest alle zeilen bij zetten. De beide backs Schonewille en Steenbeel waren steeds op hun post. Met „Amersfoort' in de aan val brak de .rust aan. Er waren nauwelijks 6 min, ge speeld in de tweede helft of Bron- dijk schoot rakelings naar en ook v. d. Berg miste. Lr volgde nu een periode van wisselende aanvallen. Bij een der aanvallen van „Amers foort" raakte v. d. Berg gewond en moest het veld verlaten. H. Fijnen- berg ging linksbuiten spelen en Jtiusiage Dezette de nuadenvoor- piaats. Tien minuten voor het ein de had Huslage succes. Hu glipte door de Amsterdamse achternoede heen en gat de Atlas-doelman geen scnun van kans (u3). Dan speel den cie Amscerdammers een verlo ren wedstrijd, 'loch probeerden zij het nog met een laag schot van de ïinKsouiten dat doelman v. d. Hoef bijna noodlottig werd. Juist toen invaller B'enenberg een schot op net doei wnae lossen floot de scheidsrechter het einde. De weastryd op eigen terrein te gen Branawiicr uit Amsterdam, die hoogst waarschijnluK aanstaande Zonuag gespeeld zai woraen, zal nu de Desnssing voor oe Amersroorters moeten urengen. Aan een gelukspel heDben zn reeds voldoende. „Amersfoort" dames hadden succes De Amersfoortse dames trokken met twee elftallen naar Weesp. Het eerste dameselftal speelde tegen WVGV en won verdiend met 41. Het tweede dameselftal speelde haar laatste competitiewedstrijd en wel tegen Rapiditas III. De dames won nen deze laatste wedstrijd met 60 In Amsterdam speelde de grote concurrent van het eerste heren- elftal TURNO tegen UHV uit Utrecht Ook de Amsterdammers, die nog altijd op een nederlaag der Amersfoorters rekenen, maakten geen fout en stuurden UHV met een gevoelige 51 nederlaag terug naar de Domstad. Handbalspeler naar Zuid-Afrika Zondagavond hield de handbal- groep „Amersfoort" een afscheids avond in verband met het vertrek van één der oudste spelers van „Amersfoort", de heer H. van Zan ten. die naar Zuid-Afrika vertrekt. Een accordeonnist opende de avond met enige vlotte nummers. Voorzitter Van de Pol overhan digde na het ontreden van het duo- Dielissen enige fraaie cadeaux aan de heer Van Zanten. De heer Vos kuilen. aanvoerder van het eerst© heren-elftal, snrak hierna enige woorden tot de Vertrekkende sdc- ler. Hij wees vooral or> het vele werk dat de heer Van Zanten voor de vereniging had gedaan en wens te hem in Zuid-Afrika veel succes en voorspoed toe. Als aandenken overhandigde hii de heer Van Zan ten een boekie met caricaturen van de spelers uit het eerste elftal en hun verzorger. In oen paar woorden dankte de heer Van Zanten voor de gi-ote belangstelling en voor de prachtige cadeaux en vond het vooral iammor dat hii de laatste wedstrijd, vermoedelijk aanstaande Zondag, die de beslissing zal bren gen niet meer mee kon maken, doch hij zeide met de gedachte te vertrekken aan een behaald kam pioenschap. Hockey AMHC verliest van Pinoké De AMHC-heren speelden Zon dag hun uitwedstrijd tegen het Amsterdamse Pmoké. D> opstel ling was enigszins gewijizd, door dat Borren naar de voorhoede en Keulen naar de halflinie verplaatst was. In de eerste helft was AMHC overwegend sterker, maar door te kort spel kwam het niet tot doel punten. Twee doorbraken van de Amsterdamse voorhoede gaven keeper Van Dijk even zoveel ma len het nakijken, door een misver stand bij de achterspelds. AMHC trachtte herhaaldelijk het even wicht te herstellen, maar de kee per van Pinoké deed alle directe pogingen stranden. De tweede helft was nog slechts een paar minuten oud, toen Pinoké opnieuw doelpuntte (30). Nu golfde de strijd geregeld op en neer, totdat in dc laatste 2 minu ten eerst D. Meyer in een handige soloren en daarna Borren door een goede schijnbeweging en een hard schot de stand op 32 brachten. En met deze stand kwam ook het einde. Het eerste herenteam staat nu vrij laag op de ranglijst; voor degradatie is echter geen gevaar meer. AAA-ers bij de maple-leaf- loop Zondag werd te Hilversum de derde Maple Leaf-loop gehouden. Ongeveer 100 athleten verschenen aan de start. Slijkhuis won bij de senioren voor De Ruyter en de GAC-er Kist. De strijd bij de junioren werd gewonnen door Van Manen (WFC). De AAV-leden be haalden in deze klasse de volgende resultaten: 8. C. Berkenbosch, 10. J. Stroosma en 12. J. v, I^ar.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 2