SLECHTHORENDEN Geen tweede klasse spel bij WFC-HVC WbUot -VERBAND Boodschappen- Tassen AANKOMEND TEKENAAR Als de vogeltjes fluiten Sierkunst N.V. ALMARA N.V. Verenigde Nederlandse Vliegtuigfabrieken Fokker i.o. Uop-% j Owv. \jl vwwvkiiJfljnA piodbihcVuL vACHTEPBERGH Een klasse op zichzelf! 3E NATUUR GEEN ZORGEN WILLEMSE U WILLEMSE W. J. RUITENBEEK A. v. RAVENSTEIN Jr. Portemonnaies Portefeuilles VaoLrVmlïlaoimbij! J op de-berg enkele jonge krachten STENOGRAFIE en MACHINESCHRIJVEN BRUINKOLEN fyfanditüffenï Brandpunten SPLINTERTJE vertelt uit zijn jeugd NIEUWS! MELKKANNEN en MELKBEKERS Doelpuntloze strijd De wedstrijd WFCHVC, die in Wormerveer gespeeld werd, stond allerminst op tweede klasse ni veau al werd er nu en dan indivi dueel verdienstelijk gevoetbald. Het einde van deze strijd kwam met een blanke stand (0—0). In verhouding tot de keren dat de beide doelverdedigers handelend optraden, en dat kwam niet veel voor, was deze stand volkomen ge rechtvaardigd. De aanvalslinie van HVC en de voorhoede van WFC kregen in de tweemaal drie kwar tier veel kansen, welke echter niet benut werden. De weinige schoten die op het doel gelost werden, vormden het bewijs, dat beide ploegen niet wisten hoe zij correct opgezette aanvallen dienen af te werken. Het wedstrijd verloop is wel zeer teleurstellend geweest. Er werd heel slecht en met weinig animo gespeeld. Beid- elftallen waren evenveel in de aanval en even veel in de verdediging. De strijdlust ontbrak geheel. Alleen in de laatste tien minuten van de wedstrijd kwam er wat spanning. Toen pas kwamen HVC en WFC in actie. De verdedigingen hielden het hoofd koel en bleven de on stuimige maar onsamenhangende aanvallen de baas. Het optreden van de HVC-voorhoeae, die weer eens gewijzigd was, is zeer matig geweest. Jansen op de mid voor plaats werkte hard en was soms handig, doch een ideale aanvalslei der is hij geenszins. Gerritsen en De Gans als binnenspelers deden hun best, maar misten het juiste maatgevoel. W. Kraak was de zwakste van het vijftal. Bovendien miste hij twee unieke kansen. Bar- reveld als rechtsbuiten bracht er niet veel van terecht. Hij passeer- APWC won verdiend A.P.W.C. heeft een uitstekende wedstrijd tegen H.M.S. in Utrecht gespeeld. Door overrompelend spel en door meer en beter aanvallen behaalden de naars-gelen een 42 overwinning. Reeds in de eerste 10 minuten had de APWC-voorhoede tweemaal gescoord. Toen nas werd H.M.S. wakker. Zii wist zich aan de druk van de Amersfoorters te onttrekken en gaf de verdediging van A.P.W.C. veel werk. Het voor- hoedespel was evenwel te peuterig en onsamenhangend. Ook de Amersfoorters maakten geen doel punten meer. zodat de rust met een 20 voorsprong voor A.P.W.C. in ging. Na de rust was het wederom AP W.C dat het meest in de aanval ging. Er was ongeveer een kwar tier gespeeld toen de voorhoede van de paars-gelen een fout in de verdediging afstrafte en de voor sprong tot 30 vergrootte. APWC deed het na dit doelpunt wat kal mer aan. H.M.S. pakte daarentegen beter aan en maakte gebruik van te ver opdringen der Amersfoor ters. Met een snelle rush werd een aanval ondernomen, waaruit Van Vliet fraai scoorde (13). Joh. van Empelen probeerde het hierna al leen. Na uitstekend-solo-spel bracht hii de stand op 14. Kor* voor het einde zagen we nog een doelpunt van Van Vliet, die uitstekend werk voor ziin club deed (24). de moeilijk en plaatste slecht. De middenlinie voldeed goed, evenals de achterhoede, waarin invaller doelman Braak, hoewel niet groots, na een aarzelend begin een betrouwbare indruk maakte. In Birkhoven hees CDN kampioensvlag Achtduizend mensen volgden het spel Nauwelijks waren de ruim acht duizend toeschouwers, en ook de elftallen van Zeist en CD.N. zich bewust dat de wedstrijd om de kampioenstitel van de derde klasse begonnen was of Heere kon de bal reeds uit het doel halen. C.D.N. had vrijwel direct na de Zeister aftrap de leiding genomen uit een vrij eenvoudige aanval die door van Rooyen met een kopbal werd besloten. Keeper Heere was totaal verbluft en stak geen hand uit. waardoor de bal in het Zeister doel verdween. Het enthousiasme en ook de ver slagenheid in het sportpark Birk hoven was zeer groot. De Drie- bergse supporters gaven op duide lijk hoorbare wijze te kennen dat in grote getale zij aanwezig waren. Toch is dit overrompelende doel punt niet de grootste oorzaak van de Zeister nederlaag geweest Het was de grote felheid waarmede de Driebergers hebben gestreden en het tempo dat. zij de Zeister ploeg vrijwel de gehele wedstrijd hebben opgedrongen. Daarbij kwam nog dat Zeist het spel te kort hield waardoor de C.D.N. defensie, die uitstekend voor haar taak berekend was. steeds tjjdig ieder gevaar onschadelijk kon maken. Het achtertrio van Zeist had veel meer moeite met de open aanvallen van C.D.N. Toch is de wedstrijd lang niet eenzijdig geweest en tot vijf minu ten voor het einde, was nog veel mogelijk geweest. G. van Apeldoorn voltrok echter het vonnis toen hij, gehinderd door twee Zeister backs, een goed schot loste waarbij de bal voor de tweede maal achter Heere belandde. Dit betekende het einde van een aantrekkelijke wed strijd waarin de ploeg die het onge twijfeld verdiende met de kam pioenstitel ging strijken. Benauwde overwinning voor Schuman Slechts 301 stemmen werden Zaterdag in de Nationale Vergade ring voor de Franse regering uit gebracht bij een stemming over een communistisch voorstel tot intrek king van de wet op de verplichte lening. De stemming kwam in feite neer op de vertrouwenskwestie. Schu man wees er nadrukkelijk op dat de regering niet zou kannen aan blijven, als het communistische voorstel werd aangenomen. De vertrouwenskwestie werd echter niet formeel gesteld, want dan had men grondwettelijk met de stem ming tot Maandag moeten wach ten, dat was du:: na de rede van De Gaulle. Leusden CJVV kampioen Met een klinkende 08 overwin ning op Leusden heeft CJW het kampioenschap van afd. IID be haald. De wedstrijd, die onder veel be langstelling uit Amersfoort op het terrein van Leusden werd gespeeld, was niet zo eenzijdig, als de uitslag zou doen vermoeden. Integendeel: in de eerste helft gaf Leusden flink partij, zo zelfs, dat de rust met ge lijke stand, 00. in ging. Na de pauze pakte CJVV ener giek aan. De druk op het Leusden- doel werd steeds sterker en nadat de doelman voor de eerste maal had moeten vissen, volgden de doelpun ten regelmatig elkaar op. In de laat ste 20 minuten was het alleen nog CJVV dat voetbalde. Hoewel Leus den tot het laatst volhield, kwamen ze er weinig meer aan te pas Toen de scheidsrechter het eind floot, had CJVV verdiend gewonnen, al was een tegenpuntje van Leusden zeker niet misplaatst geweest. Zoals te begrijpen, is de vreugde over het behaalde kampioenschap in het CJVV-kamp groot. In het nog tijdens de wedstrijd verschenen CJVV-nieuws. werd hulde aan de spelers van het eerste elftal ge bracht. Eindelijk is dan. aldus het blad, onze vereniging uit de moei lijke jaren weer opgestaan. Jaren lang lag er over onze club een de pressie. En nu ineens is dat alle maal anders Nog een paar dagen scheiden ons van de verjaardag van onze vereniging <20 Maart bestaat de CJW 28 jaar) en wij hebben de dank. die wij de oprichters ver schuldigd zijn. ingelost. De Leusden-aanvoerder was de eerste, die aanvoerder Buitenhuis met het behaalde kampioenschap ge luk wenste en bloemen aanbood. Middenstandskank N.V. doet versla" Verschenen is het verslag over 1047 van de Nederlandse Midden- standsbank N.V. Na een inleidende beschouwing over de positie van de middenstand, schrijft men o.m.: De ons toevertrouwde gelden lie pen terug van f 183 millioen tot f 171 millioen, waarvan f 51 mil lioen is geblokkeerd. Het uitstaande crediet vermin derde met circa f 8.3 millioen tot f 41.7 millioen. Hierbij dient te worden aangetekend, dat er een verschuiving in onze credietenpor- tefeuille plaats vond. Hoewel de bedrijfsresultaten op nieuw zeer gunstig kunnen worden genoemd, is het saldo der winst- ei verliesrekening toch iets lager dan in 1946. De winst- en verliesrekenilig kon worden afgesloten met een voorde lig saldo van f 751.353,51 tegen f 798.091,99 over 1946. Commissarissen hebben besloten van het winstsaldo f 507.103,51 voor j reserve te bestemmen. Voorgesteld wordt van het res tant ad. f 244.250, 5dividend uit te keren op de preferente en cp de gewone aandelen. Hiervoor is f 84.250,nodig. Verder wordt voorgesteld van de uitstaande op- rjchtersbewijzen 1200 stuks uit te loten en betaalbaar te stellen met f 100.per stuk. Familieberichten Hiermede vervullen wij de droeve plicht U in kennis te stellen dat on ze Voorzitter, de heer G. KRAMER tengevolge van een onge val is overleden. De begrafenis heeit plaats a s. Woensdag des n.m. om 2 uur op Rust hof. Het Bestuur van de Vakgroep „Kappers- bedrijven" afd. Amersfoort Hiermede vervullen wij de droeve plicht U in kennis te stellen, dat on ze voorzitter, de heer G. KRAMER tengevolge van een on- val is overleden. De begrafenis heeft plaats a s. Woensdag des nam. om 2 uur op Rust hof. Het Bestuur van de Ned. Kappers- bond. afd. Amersfoort VOOR EEN PERFECTE HYGIËNISCHE VERZORGING DER VROUW: WATTEX DE LUXE WATTEX EXTRA WATTEX STANDAARD. p. 10 st. Fl. 1 p. 10 st. Fl. 0.75 p. 10 st. Fl. 0.55 Advertentiën als Uw schoenen gemaakt moeten worden. Wij hebben voldoende personeel en de nieuwste machines. Zij zorgendat Uw schoe nen in één dag klaar zijn! BIJ zijn Uw schoenen in goeae handen. Leusderweg 27/29 b/d overweg - Tel. 3261 geeft straks lentebloemen! Wij hebben nu al LENTESCHOENEN! Heel iels anders dan bij een ander. 't Is schoenenweelde b(j Leusderweg 27/29 b/d overweg OOOOOGDOCXX>CJC<XX)CC)OtX<XftOOCOCOOOOOOD in prima leer vanaf 39. GEVESTIGDTRANSPORTBEDRIJF tevens levering v. zand, grind, puin, enz. Cartesiu&straat 1 - Amersfoort Bestelkantoor - Hoevelaken GRATIS BELLEN Soesterweg 214 Op onze tekenkamer kan geplaatst worden, voor spoedige indiensttreding, een aankomend tekenaar, bij voorkeur met enige ervaring op het gebied van Apparatenbouw. Max. leefftijd ca. 22 jaar. Volledige sollicitaties, uitsluitend schriftelijk aan: N.V. APPARATENBOUW v. d.. Meiden i.o. Nijverheidsstraat 4 Amersfoort 't Wordt yoorjaar! Tijd van zonneschijn. grote schoonmaaken hoog tijd om Uw oude verschoten meubelen weer eens hele maal te laten opknappen. Sierkunst doet het. En goed Met prachtige bekledingsstof en solide af gewerkt. bovendien zeer spoedig klaar. Vraagt inlichtingen en prijzen aan: r ^^V/DNTMG-INPICHTING-KUNSTHAWDEL UTREGHTSCHEWEG 90A-AMERSF00RT-TELEF00N 5009 N.V. PHILIPS' GLOEILAMPENFABRIEKEN EINDHOVEN Ten behoeve van de Accountantsdienst worden gevraagd (leeftijd tot 25 jaar) met middelbare schoolopleiding en in het bezit van bet practijkdiploma Boekhouden. Alleen zij, die voornemens zijn zich verder in het accountants-vak te bekwamen, kunnen voor |£aat- sing in aanmerking komen. Uitvoerige sollicitatiebrieven te richten aan de af deling Personeelzaken, Willemstraat 20, Eindhoven, onder P. 136. SPECIALE MAARTAANBIEDING Gedurende deze maand geven wij een reductie van Jwintig procent op het lesgeld van onze cursussen v Volledige opleiding voor het examen. Vraagt inlichtingen en prospectus. INSTITUUT „SEEGERS" Directeur: Drs. L. A. M. SEEGERS Voltastraat 45 - Telefoon 5169 - Amersfoort thans kunt oo* U kennis maken met onze moderne draag bare hoortoestellen met lampversterking. Bezoekt der halve geheel vrijblijvend onze DEMONSTRATIE, welke op 12 Maart a.s. van 10 tot 4 uur gehouden zal wor den op onderstaand adres: Zuidsingel 10 te Amersfoort. DEMONSTRATIE DOOR DESKUNDIGEN PAPAVERWEG 31 AMSTERDAM-N. kunnen geplaatst worden: Ie Ingenieurs, Statici, M.T.S.'ers voor constructief en researchwerk en Tekenaar-constructeurs 2e Een Leermeester voor de LEERLING OPLEIDING, onder toezicht van „Bemetel". In aanmerking komt een prima machinebankwerker plaatwerker, bij voorkeur bekend met licht-metaalbewerking. Sociale ambitie en ervaring noodzakelijk. 3e Een jong electro-technisch M.T.S.'er bij voorkeur met interesse of ervaring op radiogebied. 4 e Een prima Arbeidsanalyst met ervaring op het gebied der metaalbe werking. 5e Een ervaren Secretaresse. 6e Twee gediplomeerden van M.T.S., Machinlstenschool A of B of L.T.S. voor opleiding tot BOORDMECANO 7e Twee gediplomeerde en ervaren motormonteurs voor opleiding tot VLIEGTUIGMOTOR- MONTEUR. Ervaring in vliegtuigmotoren geeft voorkeur. 8e Enige jonge Kantoorbedienden. 9e Volslagen en aankomende Monteurs Plaatwerkers, Electriciëns, Draaiers. 10e Bekwame Bekleders. Sollicitaties schriftelijk (eigenhandig) of monde- Iling bij de Afd. Personeelzaken, des morgens tus sen 9 en 12 uur uitgezonderd des Zaterdags. Geschikt voor Iedere kachel of centrale verwarming Gezeefd f 8.80 p. 100 kg. f 38.— p. lUUOKg. Ongezeefd f 28.— p. 1000 kg. (bonvrg verkrijgbaar) KOESTEEG 5 TELEF.3666 AMERSFOORT Plaatst een Brandpunt HEEL 1 GEZIN JUICHT nu verschenen Is het NIEUWE NUMMER van de Naast Sneeuwvlok, Jack, de drie Musketiers. Pim en Annet, Ketelbinkie en Koos de voetballer, nu ook avonturen van de grote filmkomiek George Formby. Het nieuwe nummer is heden verkrijgbaar bü de bezorgers PRIJS f 0.16. 99 door W. Meuldijk AMSTERDAM TEL. 37822—35822 VOLOP VERKRIJGBAAR Speciaalzaak in luxe en huishoudelijke artikelen. Utrechtsestr. 44, Tel. 6724 589. De dichter Lari Kool. die in het huisje op het duin woonde hield er vreemde manieren op na Toen hij van het dak in de modder gevallen was bleef hij rustig liggen en wilde een gedicht verzinnen over de plas, waarin hij terecht gekomen was. Maar mijn geduld was op. ik duwde hem overeind, de sleutel viel uit zijn zak en eindelijk kon ik de deur openen. „Aardig huis," mompelde Lari Kool. toen hij binnen strompelde: „Komt me bekend voor! Wat! O. 't is mijn eigen huis. Juist. ehwees welkom." Hij greep een boek van een plank en legde dat op het vuur en bij de oplaaien de vlammen gingen we ons zitten drogen, „Wat een weer." zei ik: ..Maakt U versjes? U woont hier wel eenzaam „Uh." zei Lari Kool: „Wat? Versjes? Eenzaam'' Onzin! Klets niet! Woon hier rustig! Geen vieze stad! Geen benzine-nylon-voetbal-film- gezeur! Ben niet alleen. Heb moeder natuur en vader Neptunus! Ik kuchte eens. want ik snapte er niet veel van. „Die gedichten," zei ik. „is dat moeilijk, moet U daar lang over denken?" „Onzin." riep Lari Kool: „Dat heb je of dat heb je niet. Dat komt over je enwaarlijk dan kunt ge niet an ders, dan.danStil maar." zei ik. want Lari Kool kreeg een rood hoofd en zag eruit of hij weel een aanval kreeg ..Neem een slokje water, dat kalmeert." Maar Lari Kool voelde weer een ge dicht. sprong op en galmde: „Ik ben gaan leven om verzen te weven. Gezwollen van wanhoop en wee. Uit mijn keel welt een zucht, al$ het ruisend gerucht, van de zwiepende zee!" „Jaja," stamelde ik ongemakkelijk: „Het is weer droog buiten, ik ga maar" Ik stond haastig op en liep naar buiten, maar Lari Kool scheen het prettig te vinden, dat behalve hij zelf ook een ander zijn stem horen kon en ging mee. ..Ziet," riep hij: „De wijde wa teren woelen welig, laat ons gaan spelevaren, ik heb een bootje op het strand Daar voelde ik wel wat voor en ik liep achter Lari Kool aan het duin af. IE KOOP AANGEBODEN Te koop: lichte, beige zo mermantel en grijs mantel- costuum. beide maat 40, z.g. a.n., v.o. kwaliteit, z.p. Prijs nader overeen te komen. G. Brom, W. v Mechelenstr. 13. 5435 PERSONEEL GEVRAAGD Actieve persoon gezocht door Accountantskant. om op ruime provisiebasis nwe clientèle aan te werven. Mo gelijkheid van vast salaris. Br. no. 5442 bur. v. d. blad. Dagmeisje gevr., Zondags vrij. Mevr. Manasse. Helle straat 5. 5443 Bejaarde man vraagt een huishoudster tussen 5060 jaar Br. no. 5434 bur. van dit blad. Winkeljufrouw gevr., goed kunnende rekenen en schrij ven. Zaterdagmiddag vrij. Br. m. bijzonderheden, leef tijd en verlangd salaris no. 5440 bur. van dit blad. LESSEN Privé-les gevraagd voor op leiding diploma A scheep- werktuigkundige. Br. onder no. 5373. bur. van dit blad. Dansstudio Dan Bearda. Wij vormen Donderdagsavonds 9 uur nieuwe beginners cursus voor ouderen Inlich tingen Utr.weg 89. tel. 4456 van 210 uur. Gratie - Om gangsvorm - Distinctie 5426 SPORT Tennis. Tennispark Achter t Stort (5 gravel banen) heeft nog enkele ochtend middag- en avondbanen te huur. Event, ondm* leiding van trainer Inlicht, ver krijgbaar bij „The Sport ShopUtrechtsestr 39. tel. 5325 en bij P. Mehnngs. Leusderweg 193. tel. 5130. 5430 Tennis. Bestaande tennisclub spelende op de banen van tennispark 't Stort, vraagt nog enkele dames- en heren leden. Inl. Leusderweg 193. tel. 5130. 5431

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 4