DAGBLAD VOOR AMERSFOORT INTERIMREGERING TELT 8 INDONESIËRS Afrikaaeders, komt naar Nederland Hitier ontsnapte tal van keren aan zeker schijnende dood VOORLOPIGE SENAAT WORDT SPOEDIG INGESTELD Bevoegdheden zijn sterk uitgebreid Tournooi Moskou begint 10 April Rivaliteit tussen karakter der grote steden over feestviering Te velen namen deel aan complotten tegen de Filhrer" Interview met één die meedeed Dinsdag 9 Maart 1948 Achtste jaargang, No. 965 Opgericht door de Stichting „Het Parool" - Giro 510330. Bank: Rotterdamsche Bank. Postbus 9 Abonnements prijs 31 cent p. w. of 4.— p. kw. Losse nummers 10 cent Uitgave: N.V. De Nieuwe Pers Redactie en Administratie: Soouckacrtlaan 7, Amersfoort. Telefoon recfec!*. 4291. Telefoon administratie 6235. Directeur-Hoofdredacteur: TJ. DE BOORDE R. De interijn-regering voor Indonesië, die tot aan de oprichting van de Verenigde Staten van Indonesië het bewind zal uitoefenen, is vandaag op paleis Rijswijk te Batavia, het verblijf van de lt. gouverneur-generaal, geïnstalleerd. Het college bestaat uit achttien leden. De Nederlandse opperbevelhebbers van leger en vloot maken er deel van uit. De leden hebben de functie van secretaris van staat. Bijzondere functies in de interimregering zijn die van de opper bevelhebbers, wier ambten om constitutionele redenen niet in die van secretaris van staat zijn omgezet, en verder die van twee adviseurs-generaal en drie secretarissen-generaal met bijzondere opdrachten. De functie-verdeling, waarvoor de prae-federale raad het voorbe reidende werk heeft verricht, is als volgt gerégeld: Voozitter: dr H. van Mook. Algemene zaken en vice-voorzit- ter: raden Abdoelkader Widjojoat- modjo. Justitie: mr. Dzoelkarnain. Financiën: E. W. Alons. Binnenlandse Zaken: H. van der Wal. Gezondheid: dr J. E. Karamoy. Opvoeding, Kunsten en Weten schappen: prof. dr. P. A. Hoesein Djajadiningrat. Economische Zaken; mr. J. E. Hoogstraten. Visserij: M. Wisaksono Wirjodi- hardjo. Waterstaat en Wederopbouw: ir. A. M, Semawi. Verkeer, Energie en Mijnwezen: ir. C. J. Warners. Sociale Zaken: B. Krijger. Scheepvaart: B. S. van Deinse. Leden die voorlopig gebonden blijven aan hun verantwoordelijk heid zoals die tot dusver gold: lt generaal S. H. Spoor (Oorlog), vice-admiraal A. S. Pinkc (Marine) en mr. H. W. Felderhof (hoofd Parket). Bijzondere taken: raden Socria Santoso (coördinatie politieke gezagsapparaten, voorbereiding departement van Defensie), Pange- ran Kartanegara (zelf bestuurs zaken). prof. Hocscin Djajadining rat (voorbereiding departement van Buitenlandse Zaken). Adviseurs-generaal: mr. A. H. C Gieben (Justitie), dr. R. W. van Diffelen (Opvoeding, Kunsten en Wetenschappen). Wettelijke basis: Raad van Departementshoofden (Van onze Haagse redacteur) De wettclüke basis voor de in terim-regering voor Indonesië heeft men, om een ingewikkelde grond wettelijke procedure te vermijden, gezocht in de Raad van Departe mentshoofden. Bij de voorbereiding van de op richting van dc interim-regering heeft men dan ook een instructie opgesteld, che in de plaats treedt van de instructie van 1944 voor dc Raad van Departementshoofden. Volgens deze instructie zal de interim-rege ring in Batavia vergaderen onder Va&-zittcrschap van dr. Van Mook. Eenmaal per week zal zij bij eenkomen; verder kan zij bij eengeroepen worden op ieder ogenblik, waarop dc lt.-gouver- neur of zijn vervanger dat no dig oordeelt. Op ^verlangen van twee of meer leden zal zij even eens bijeengeroepen moeten worden. Besluiten worden genomen bij gewone meerderheid Zouden de stemmen staken, dan wordt het on derwerp in de volgende vergadering opnieuw aan de orde gesteld Sta ken zij dan weer. dan wordt het on derwerp geacht te zijn verworpen. Do leden -kunnen zich op de ver gaderingen door een of meer amb tenaren van hun departement als adviseurs doen vergezellen. Ook dc lt.-gouvcmeur-geneiaal moet die bevoegdheid hebben. Uit dc interim regering kunnen commissies worden gevormd, die belast zullen worden met de behandeling van bepaalde onderwerpen, of met dc uitoefening van bepaalde bevoegdheden. In belangrijke mate zijn daarmee de bevoegciheden van de interim regering uitgebreid ten opzichte van die der oude Raad van Departe mentshoofden. zodat zij. met deze instructie uitgerust, inderdaad een voorloper van de regering der Ver enigde Staten van Indonesië zal kunnen worden. Met name is het terrein, waarover de interim-rege ring zijn bemoeiingen zal kunrten uitstrekken, door deze- instructie aanzienlijk wijder, dan dat van de oude Raad van Departementshoofden NU DE BEURT AAN OOSTENRIJK? Dr. Karl Altmann, het vrqegere communistische lid van de Oosten rijkse regering, verklaarde Zondag, dat het vertrek van de bezettings troepen de weg zou banen voor de vestiging van een „volksrepubliek" in Oostenrijk. Dr. Altmann. die een communisti sche partijvergadering in de Russi sche zone van Oostenrijk toesprak, 2ei dat ..noch de rechtse volkspartij, noch de socialisten het sluiten van een verdrag en de terugkeer van Oostenrijk's souvereiniteit wensen. Het is hun bedoeling om de bezet tingstroepen in Oostenrijk te hou den om zo het volk te beletten de zaak zelf ter hand te nemen." ..Het zal hun echter onmogelijk zijn zich steeds achter vreemde uni formen te blijven verschuilen. De bezettingstroepen zullen Oostenrijk eens verlaten en dan komt de tijd voor het Oostenrijkse volk, om zelf over zijn lot te beslissen." ..Dan zal Oostenrijk zijn eigen weg gaan." besloot dr. Altmann. ,,'n weg. die leidt naar een volksrepu bliek en naar het socialisme." Indonesië ingeschakeld De interim-regering brengt geen -adicale wijzigingen. Zij treedt in de plaats van de Raad van Departementshoofden, waarvan zij ook in feite een reorganisatie is. De meeste leden waren reeds medewer kers van dr. Van Mook De prae-federale raad had ge adviseerd, dat waar mogelijk, Indo nesiërs de leiding der departemen ten zouden krijgen. Waar dit voor alsnog niet mogelijk was moest de leiding in handen van de Neder landse directeuren van departe menten gelaten worden. Met spoed zullen thans echter Indonesische krachten worden ingeschakeld. Een voorlopig vertegenwoordi gend lichaam wordt voorbereid. Het zal uit dertig leden bestaan; alle deelstaten en de minderheden zullen er in vertegenwoordigd zijn. Hoe de verantwoordelijkheid van de interim-regering tegenover het voorlopige parlement zal worden geregeld is nog niet meegedeeld. Het rantsoen voedingsvet met Pasen Zoals gemeld. zal in de week vóór Pasen het rantsoen voedingsvetten voor éénmaal worden verhoogd. De toeslag van 250 gram boter of mar garine of 200 gram vet geldt echter slechts voor houders van A-. B- of C-kaarten; voor houders van D- en E-kaarten bedraagt de toeslag 125 gram boter of margarine of 100 gram vet. Maandagmiddag is het hulpvliegkamp schip Karei Doorman van Schiedam naar Plymouth vertrokken waar het vaartuig aan de Engelse marine wordt teruggegeven. In Met keert de bemanning met een groter en sneller vlteg- kampschip terug, dc Venerable, die eigendom wordt van de Koninklijke Nederlandse Marine en weet de naam Karei Doorman krijgt* FINSE DELEGATIE NAAR MOSKOU De Finse regering heeft besloten een delegatie naar Moskou tc zen den om te onderhandelen over ccn pact van militaire bijstand en vriendschap als door Maarschalk Stalin in zijn brief aan president Paasikivi werd voorgesteld. De president van de Finse repu bliek doet bekend maken, dat hij besloten heeft in gunstige zin te antwoorden op het voorstel van cle Sowjet-Unie tot het sluiten van een verdrac van vriendschap, sa menwerking cn wederzijdse bij stand. President Paasikivi heeft Stalin een brief geschreven, maar de in houd daarvan zal niet worden ge publiceerd voor dat men uit Mos kou bevestiging van ontvangst ge kregen heeft. Het is niet bekend, of de Finnen voorwaarden zullen stellen of tegenvoorstellen zul len doen. Met uitzondering van de communisten en de linkse socialisten is men over het algemeen gekant tegen een militaire overeenkomst, omdat een pact met militaire clausules de Finse neutraliteit zou schenden. Moskou is als ondcrhandelings- plaats gekozen om practische rede nen: men heeft daar gemakkelijker toegang tot de Russische leiders en bovendien zouden in het geval dat de besprekingen te Helsinki wer den gevoerd, uitgebreide veilig heidsmaatregelen nodig zijn ter be scherming van de Russische dele gatie. Op een vergadering van arbei ders van de spoorwegwerkplaatsen te Helsinki stelde een vertegen woordiger van de communistische partij de vraag: „Wat kiest ge: de kapitalistische hand of de hand van kameraad Stalin?" De arbei ders nepen in koor: „Geen van beide!" Omstreeks het middaguur heeft gisteren dc 21-jarige M. W. uit Am sterdam. die verdacht werd van de moord op de 10-jarige Anneke Hagel cn thans wordt verpleegd, tegen over de officier van justitie bij de Amsterdamse arrondissementsrecht bank in het Wilhclminagasthuis een volledige bekentenis afgelegd. Te vens is komen vast tc staan, dat het hier een zedenmisdrijf betrof. MARINE MET WIT vormt een combinatie, die ook dit voorjaar bij zonder gewild zal zijn. Dit jurkje, dat van voren geheel met witte' fantasie- knopen sluit, werd gemaakt van een mooie kwaliteit linnen en is ongetwij feld ccn heerlijke dracht voor de zon nige lentedagen die we binnenkort kunnen verwachten. Naar wjj vernemen zal het tweede gedeelte van het tournooi om het wereldkampioenschap schaken op 10 April te Moskou beginnen cn tot en met 18 Mei duren. Alle deelnemers vertrekken geza menlijk met officials per trein van Nederland naar Rusland op 23 of 29 Maart a.s. Palestinabesprekingen procedure vastgesteld Vier grote mogendheden van de Veiligheidsraad alle permanente leden, behalve Engeland z(jn b(1- een geweest om de procedure van de besprekingen over Palestina vast te stellen. Als moeilijke punten van de agenda werden naar voren ge bracht: of er bedreigingen van de vrede bestaan in Palestina: het probleem van het organiseren van een voorlopige regering; de organisatie van milities: de kwestie van een internatio nale strijdmacht voor Palestina: de vraag, of Joden en Arabieren tot de besprekingen van de vier grote mogendheden zullen worden uitgenodigd Plaatselijk of landelijk? (Van onze Haagse Redacteur) Het Amsterdamse Kroningsco mité, dat de feesten ter gelegen heid van het regeringsjubileum in de hoofdstad organiseert heeft de zer dagen zijn plannen voor de viering van dit jubileum bekend gemaakt. U?t de toelichtingen op deze plannen gegeven, blijkt dui delijk. dat de feesten in de Hoofd stad een landelijk karakter zullen hebben. Op de Kr.ningini.edag zal in het Olymoisch Stadion een Kro- ningsspel worden opgevoerd, op 1 September zullen enige afdelingen van land-, vloot- en luchtstrijd krachten defileren, op 3 September zal op het Buiten IJ een vlootre vue worden gehouden, op 4 Sep tember een sportfantasie in het Stadion en op 6 September wordt in de Nieuwe Kerk een herhaling van de gebeurtenissen van 1898 ge- ensceneerd. Tegen dit alles bestaat in de an dere plaatsen niet het minste be zwaar; waar men overal in andere grote steden wel ernstige beden kingen tegen heeft, is dat op de bijeenkomst, waar de Amsterdam mers deze mededeling hebben ge daan de indruk is gevestigd, dat men elders in den lande slechts feestelijkheden van een plaatselijk karakter zal organiseren. In de eerste plaats is deze mededeling onjuist en in de tweede plaats heeft Amsterdam, dit zeggende, de knuppel in het hoenderhok gewor pen. Reeds vele maanden lang zijn in het Nationaal Huldi gingscomité, waarin onder meer de burgemeesters van de drie grote steden zitting heb ben, besprekingen gevoerd over de organisatie van de feestelijkheden met slechts matig succes. Dit vindt vooral zijn oorzaak in de blijkbaar niet te overbruggen tegenstel ling tussen de drie grote ste den. Intussen zal de Haagse viering wel degelijk een landelijk karakter hebben. Daarop kan reeds alleen het feit wijzen, dat in Den Haag op 28 Augustus een nationale volks- dansendag zal worden gehouden, op 29 Augustus een groot KNGV- gymnastiekfeest en op 31 Augustus een zangersfeest waaraan vereni gingen uit alle delen van het hele land deelnemen. Ook de Bestuurs- dag, waaraan de burgemeesters en hogere ambtenaren van alle Ne derlandse gemeenten zullen deel nemen zal in Den Haag worden ge houden. Er staat eigenlijk nog veel te weinig vast om te kunnen zeggen, of er wel ergens de algemene lan delijke viering zal worden georga niseerd en zo ja, waar deze dan zal geschieden, doch in de grote steden zal de viering toch zeker een lan delijk karakter dragen. Een Duitse edelman, die drie malen te vergeefs heeft getracht Hitier te doden, verdient heden ten dage zijn brood met het verdedigen van Duitse oorlogsmisdadigers. Deze medeplichtige aan drie aanslagen op de Duitse tyran, is de 40- jarige Fabian von Schlabrendorff, die nu als advocaat pleit voor volge lingen van Hitler die voor het denazificatiehof moeten verschijnen. Volgens officieren van de Amerikaanse Intelligence Service is hij ccn van de weinige overlevende kopstukken van de mislukte aanslag van 20 Juli 1944. Als gevolg van de toen doorgevoerde zuiveringsactie heb ben duizenden Duitsers het leven verloren. Von Schlabrendorff was voordien reeds betrokken bij twee andere aanslagen, die eveneens mis lukt zijn. mening waren er te veel mensen bij betrokken geweest om goede resultaten te waérborgen. Nu sprak hij smalend over de aanslag legende, die zich in Duitsland heeft gevormd. „Ongeveer de helft van alle Duitsers beweert, aan de aan slagen op Hitier te hebben deelge nomen", aldus beweerde Von Schlabrendorff misprijzend. De advocaat meende, dat de aan slag van 13 Maart 1943 beter was voorbereid. Er was een veel klei nere groep bij betrokken. Hij mis lukte echter door een ongelukkige samenloop van omstandigheden. Twee Britse tijdbommen, ingenieus verborgen in cognacflessen, ont ploften niet toen Hitler van een inspectietocht per vliegtuig naar zijn hoofdkwartier terugkeerde. Von Schlabrendorff, die toen lui tenant was.in het Duitse leger, had de flesbommen zelf in het vlieg tuig geplaatst. Hij overhandigde de flessen aan een zekere kolonel Brandt, een der adjudanten van Hitler, die met Hitier naar diens hoofdkwartier te Rastenburg in Oost-Pruisen zou vliegen. Het tijd- mechanisme was zo ingesteld, dat de bommen zouden moeten ont ploffen wanneer het vliegtuig zich ongeveer boven Minsk bevond. Von Schlabrendorff, die de bom men zelf gereed had gemaakt, zei per abuis slechts één ontsteking te hebben gebruikt.^ Later vertelden de Engelsen hem,'dat hij twee ont stekingen per flesbom had moeter. gebruiken. Een fout Toen de militaire zenders meld den, dat Hitler in zijn hoofdkwar tier was gearriveerd, besefte Von Schlabrendorff, een fout te hebben gemaakt. Hij cn zijn medeplichti gen sloeg de schrik om het hart. Zij verloren echter hun hoofd niet. maar telefoneerden kolonel Brandt in koelen bloede, dat zij de ver keerde flessen hadden meegegeven. Von Schlabrendorff vloog de vol gende dag naar Hitiers hoofdkwar tier en verwisselde de beide fles sen, die nog onaangeroerd in een kartonnen doos ergens in 'n hoek stonden, voor twee flessen prima cognac. Door deze mislukking echter niet ontmoedigd begon men spoedig daarna weer met het opstellen van een nieuw plan. Hitier moest uit de weg geruimd worden. Ook Von Schlabrendorff was weer in het complot betrokken. Hij vertrok naar Berlijn met enkele bommen en overhandigde die aan een van zijn vrienden, kolonel Rudolf von Gerstdorff. Door een toeval ont snapte Hitier aan de dood. Tijdens een rouwplechtigheid ter ere van de gevallenen verliet Hitier een uur voor het vastgestelde tijdstip de plaats waar de plechtigheid werd gehouden. Daardoor kreeg Von Gerstdorff geen gelegenheid In een interview met United Press vertelde Von Schlabrendorff. die de indruk maakt van een zeer bezadigde geleerde, het een en an der over die pogingen om de Füh- rer uit de weg te ruimen. Uit zijn relaas blijkt, hoe die pogingen door toeval en slechte voorbereiding mislukten. Von Schlabrendorff raakt echter pas in vuur wanneer hij begint met zijn critiek op het volkomen ver keerde systeem van denazificatie dat door de Amerikanen wordt toe gepast. Hii verklaarde, dat dit zo langzamerhand was uitgelopen op „hernazificatie". Terwijl hij met zijn gebogen, enige decimeters lange pijp druk gesticuleert om kracht bij te zetten aan zijn woorden, beweert Von Schlabrendorff. dat de Amerikanen met hun politieke zuivering veel te ver zijn gegaan. „Het is niet juist, al die kleine nazi-aanhangers te vervolgen", meent hij. Daarom heeft hij gemeend er goed aan tc doen, vrijwillig onge veer een derde van zijn tijd be schikbaar te stellen voor het ver dedigen van de aanhangers van de man. die hij verschillende malen heeft trachten te doden. Von Schlabrendorff erkent, dat hij zijn leven te danken heeft aan de dwaasheid van de Duitsers, alle personen te executeren, die er van op de hoogte waren, dat hij bij de aanslagen was betrokken. Pas daarna werd hij voor het beruchte volksgerechtshof in Berlijn ge bracht. Na vier malen te zijn verhoord, werd hij ten slotte bij gebrek aan bewijs in vrijheid gesteld. De Gestapo gaf niettemin opdracht, hem voor een executiepeloton te plaatsen. Re^u voor doodvonnis „Terwijl ik in de gevangenis zat, dwong men mij, een ontvangstbe wijs te tekenen voor mijn doodvon nis", deelde de in Pruisen geboren advocaat laconiek mede. Eer zijn doodvonnis echter kon worden voltrokken, werd hij te Innsbruck door de Amerikanen be vrijd. Men had hem inmiddels van het ene naar het andere concentra tiekamp gesleept. Von Schlabrendorff, die ten tijde van het complot dienst deed als koerier tussen het Russische front en Berlijn, had veel critiek op de wijze waarop de aanslag van de 20e Juli 1944 werd uitgevoerd. Of schoon de bewuste bom Hitier bij na uit zijn hoofdkwartier in Oost- Pruisen blies was Von Schlabren dorff van oordeel, dat de aanslag slecht was voorbereid. Naar zijn de bom, die hij onder zijn overjas verborgen had, naar Hitler te slin geren. Von Schlabrendorff is nu geheel in zijn advocatenpraktijk inge voerd. De samenzweerdersperiode ligt ver achter hem. Het mikpunt van hun samenzweringen is ver dwenen. Von Schlabrendorff zei: „Ik ben er vast van overtuigd dat Hitier werkelijk dood is". Hachelijk avontuur van Scheveningse vissers Vrijdagnacht maakte dc beman ning van de Scheveningsc trawler Sch. 118. schipper M. Taai, angstige ogenblikken mee, zo melden binnen gekomen vissers. De logger was on geveer 60 mijl uit dc Deense kust vissende en was bezig met het halen van het Uawlnct. Toen ongeveer nog veertig meter gehaald moest wor den. kwam een mijn onder water tot ontploffing, met het gevolg, dat een grote waterzuil zich verhief en zich over het schip stortte. Ongelukken kwamen gelukkig niet voor. Ook andere trawlers, wel ke op dezelfde hoogte visten, kregen mijnen in het vistuig. Dc trawlers Sch. 87 en R.O. 9 moesten ijlings de vislijn kappen cn de netten aan dc zee prijs geven. Bouwconflict in Amster dam breidt zich uit Dc reeks stakingen in de bouw nijverheid te Amsterdam is Maan dag opnieuw met enkele nieuw© conflicten uitgebreid. Maandag ochtend zijn cle arbeiders voor cle fa. Van Swictcn werkzaam aan het filiaal van de Amstcrdamsche Bank aan de Leidsestraat niet weer op het werk verschenen. B(j Wvinand Fockink cn de Oranje Nassaukazer- ne, die respectievelijk bij de fa. Ter Braak en het ingenieursbureau. „Bouwnijverheid" te Ocgstgcest in uitvoering zjjn, is het werk even eens neergelegd. De tegelzetters in Amsterdam, totaal ongeveer 50 personen bji een 6-tal aannemers en bouwmaterialenhandclaren. zijn gis terochtend. niet op het werk ver schenen. Deze gespecialiseerde vak lieden zijn ontevreden over de wijze waarop hun positie in dc. arbeids overeenkomst is vastgelegd. Nederlandse zeevis te Antwerpen op mesthoop Naar uit Antwerpen wordt gemeld heeft de eerste zending Nederlandse zeevis, die dezer dagen van Urk naar België was verzonden, niet de juiste bestemming gekregen. De zen ding vis. die door de exporteurs op onvoldoende wijze verzorgd was en niet de gewenste sortering bevatte en bovendien aan de grens vertra ging had ondervonden, werd in Ant werpen voor de consumptie afge keurd en vernietigd. Curasao's Volkscomité keurt stap der Democraten af Het Curagaose Volkscomité heeft zich telegrafisch tot de Koningin gewend met cle verklaring de stap van de Dem. Partji bij de UNO en de pan-Amerikaanse Unie diep te betreuren en streng af te keu ren. Het Volkscomité spreekt z(in „onwankelbaar vertrouwen in een eerlijke en zeer spoedige vervulling van de beloften, gedaan in de Ko ninklijke rede van 7 December 1942". uit en verklaart te onder schrijven, hetgeen dr. Da Costa Gomez enige dagen geleden in Ne derland naar voren heeft gebracht met betrekking tot de stap der De mocratische Partij. Griekse kinderen naar Noordelijke buurlanden Op beschuldigingen van de Griek se regering te Athene wegens het evacueren van een groot aantal Griekse kinderen naar Noordelijke buurlanden, is geantwoord door een communiqué van de „Vrije Griekse regering' van generaal Markes, waarin gezegd wordt dat de ..demo cratische regering" het zich tot een plicht geacht heeft, de 150 000 kin deren uit de steden welke onder haar bewind staan, naar de Noor delijke buurlanden te evacueren. „Deze kinderen. die honge rend, verlaten. barrevoets en overleverd aan misdadige ex ploitatie rondlopen." aldus het communiqué, „willen wij onttrek ken aan het gevaar van bombarde menten. Als zij naar onze vrienden gaan, ls het niet om er te blijven." De redacteur van het maandblad Zuid-Afrika. prof. dr. jhr P. J van Winter, heeft onlangs een reis door 't land van onze stamverwanten ge maakt en die gelegenheid benut om propaganda voor ons land te maken. Ga eens naar het oude. arme Nederland dan naar het rijke Ame rika. was de kern van een rede die prof van Winter voor de Afrikaanse radio hield. Ge kunt in Nederland nog heel wat leten! Wij vinden het altijd genoeglijk, een stuk Afrikaans te lezen Vele lezers waarschijnlijk ook. Daarom drukken we het slot der rede van prof. van Winter hier in de lands taal over. „Suid-Afrika het Amerika ontdek, het mense my onlangs te verstaan gegee. Ek antwoord' so 'n belang stelling vir Amerika tref ons by alle volke. Amerika is een van die groot ste,- een van die rykste en mees self- bewuste kutuurmagte van ons tyd Wie sou nie kennis daarvan wil neem nie? Dit is egter van belang dat die gees daartoe op die juiste wyse voorberei is Wie by kennis making met Amerika homself ver loor. ly skade. Net wie in staat is om te sif en te kies en.wie behou wat hom pas en wie tersyde laat wat hom nie pas nie. trek die volle voor deel van die nuwe kennismaking en verrvk daarmee sy eie geesteslewe. Wie bief die waarheid nie besef nie. sal liewers na Amerika gaan as na Europa om sy insig te verruim Nederland, klein en nou ook armer as te vore. kom dan glad niet in aanmerking nie. Amerika trek. om dat hy groot is en ryk en modern. Hy besit 'n aanstekelike selfbewust- heid en S A. is maar al te begerig om kennis te maak met daardie aan- treklike jong land. wat ook as kolo nie begin het en wat Europa oor die hoof gegroei het. Daar is egter iets anders, wat juis wèl pleit vir 'n besoek aan Europa en daar weer aan Nederland in die besonder. Ek bedoel nie net 'n vlug- tige toeristebesoek nie. maar 'n ver- blyf wat bedoel is as afronding van 'n akademiese of miskien 'n prak- tiese opleiding. Enige mens wat die methodes van verskillende lande wil vergelyk. kan in Nederland iets van helang opdoen, in besonder die Afri kaner. Wat mens daar kan leer en raak sien is. hoe 'n kleine volkie, wat tussen groot moonthede woon. sinds eeue kennis geneem het van die geestesgoedere van sy bure en dat alles met eie inset verwerk het tot iets van homself. Nederland het altyd geweet dat 'n deel van sy belang gesteek het in sy ligging tussen die Franse. Duitse en Engelse kuiture Hy het al sinds die middeleeuwe 'n bemid delende rol gespeel tussen daardie beskawinge. Hy het van al drie ken nis geneem en sy voordeel daaruit getrek. Maar hy het tewens 'n eie Nederlandse beskawing ontwikkel. Teënswoordig neem hy net so veel kennis van Amerikaanse denke en Amerikaanse methodes soos enige volk ter wereld. Maar hy verloor hom self nie in 'n volledige oorgawe aan daardie kragte en magte nie. Nou die Afrikaner, wat in Neder land werklik opdoen wat hy daar kan leer, sal tot die insig kom hoe 'n volk homself kan bly sonder om in afsondering te lewe en hoe dit m die wereld 'n plek kan beset, sonder om te behoor tot die groot magte van die wereld Niemand en seker niet 'n volk nie kan net lewe van eie geestesgoed en vernuf. Volke beïnvloed en inspireer mekaar, sal dit goed wees Helaas vind jy by die grote? soms 'n hooghartige selfver- sekerheid. wat van geen ander in- sigte of methodes wil hoor nie. Die klein volke kan ontkom aan die be- towenng wat daardie selfgenoeg- saamheid vir hulle kan hé. maar dan behoor hulle hulle geestelike self- standigheid te bewaar - nie net deur hulle af te sonder nie. maar deur steeds die vreemde elemente by kennismaking te toets aan hulle eie geaardheid. Dan word die vreemde nie 'n gevaar nie. maar 'n bron van inspirasie. wat die eie wese laat tril op telkens weer nuwe golwe. maar dan op golwe. wat in harmonie is met die eie ritme. Ek sé dit alles in volle versekering In die eerste plek omdat dit my oor- tuiging is van die geestelik taak van die klein volkere van die wereld. Verder omdat elk daarvan oortuig is. dat Nederland op daardie wyse sy taak vervul en tenslotte omdat Afrikaners, wat in Nederland ge- studeer het. aan my uit eie bewe ging verklaar het. dat die groot be tekenis van die Nederlandse tyd- perk van hulle studie inderdaad gelê het in wat ek so pas uiteen ge- sit het. Dit is tog sonder meer dui- delik dat as die Afrikaner kennis wil neem van die vreemde dat hy dan in Nederland aanwysings kan vind hoe om dit te doen op 'n ma nier wat hom self nie skade bring nie, maar waarby hy sal baat. Im mers Nederland neem ryklik ken nis van wat in die wereld omgaan en hy ontkom aan die eensydige Duitse of Engelse of Amerikaanse én hy doen dit op 'n eie wyse. wat vir die Afrikaner nie moeilik behoor te we«s om te volg nie, aangesien immers die geestelike grondslae van albei volke dieselfde is. Die Afrikaner kan aan die gevaar- like uiterstes ontkom als hy kennis neem van wetenskap en lewe in Ne derland Hy behou dan tewens die gelukkige rnoontlikheid om hom na sy eie aard te kan ontwikkel Neder land sal hom viral metode kart aan leer. 'n wyse om probleme aan te pak en om tussen die volkere sy eie pad te leer vind. Wie eenmaal 'n methode werklik vir hom self eie gemaak het. kan dit altyd toepas na gelang van sy aard en met behoud van sy identiteit. Wijziging wasserij tarieven In de wasserijtarieven zijn enige wijzigingen aangebracht Het mini mumbedrag per zending voor een huishoudwasbehandeling en van een gemengde was wordt van 2.25 ver minderd tot 2 20. Voor luxe was- behandcling is het minimum per zending gesteld op 5 kg., indien per kg wordt berekend en op 3. indien per stuk wordt berekend. De minima voor luxe was mogen slechts in rekening worden gebracht indien de zending ook huishoud- en lijfgoederen bevat. Dit betekent, dat fijnstrijkinrichtingon over het alge meen geen gebruik van deze minima mogen maken. SANCHES' MEDEPLICHTIGEN De soldaten James Macbean, Fre- derik Koulen en Jean Sanches, zijn wegens medeplichtigheid in de zaak-Simon Sanches veroordeeld tot vijftien maanden met aftrek van vier maanden voorarrest en tot ontslag uit dienst met het verlies van het recht om in dienst te tre den. De soldaten Balgen en Krolis werden veroordeeld tot zes maan den met aftrek, ontslag en het ver lies van het recht om dienst te ne men wegens het niet bekendmaken van deze samenzwering aan de overheid. Vier kleinere motorschepen van ongeveer 200 ton slaagden er gister middag in de tocht van Amersfoort en Baarn naar de hoofdstad over het nog steeds met ijs bedekte IJs- selmeer te volbrengen. De Hoornse boot. die omstreeks 10 uur uit de Amsterdamse haven vertrok, moest tegen één uur onverrichter zake terugkeren. Weerbericht AANHOUDEND ZACHT Weersverwachting tot Woensdagavond: Zwaar bewolkt en vannacht nog hier en daar nevelig, later verspreide opkla ringen. Overwegend droog weer met zwakke tot matige wind tussen Zuid west en West. Weinig verandering in temperatuur. 10 Maart. Zon op 7 07 onder 1#35. Maan op 7.30, onder 18.06.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 1