DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Scherpe woorden in geallieerde bestuursraad te Berlijn Brusselse conferentie vanavond klaar Overal ontsteltenis over dood van Masaryk Brits bevelhebber trekt van leer tegen communistisch streven Spoedig overleg met Republiek Diorama van Curacao in Indisch Instituut te Amsterdam VANDAAG... J Elk lid heeft het recht van veto tegen nieuwe leden Wilde jacht op bonnendieven Amersfoortse kei in discrediet? BONNENLIJST Donderdag 11 Maart 1948 Achtste jaargang, No. 967» Opgericht door de Stichting „Het Parool" - Giro 510330. Bank: Rotterdamsche Bank. Postbus 9 Abonnements prijs 31 cent p. w. of p. kw. Losse nummers 10 cent Uitgave: N.V. De Nieuwe Pers De scherpste toon, die tot nu toe in de geallieerde bestuursraad te Berlijn gehoord is - in dit college komen van tijd tot tijd de Britse, Franse, Russische en Amerikaanse opperbevelhebbers in Duitsland bijeen - is gisteren gebezigd door de Britse militaire gouverneur; generaal sir Brian Robertson keerde zich heftig tegen de pogingen tot communistische overwoekering van Duits land. Zijn Russische collega Sokolofsky had een uur nodig voor het antwoord, waarin hij op zijn beurt beschuldigingen uitte aan het adres van het Westen. Reeds contact tussen Van Mook en Hatta In Den Haag wordt verwacht, dat de besprekingen met de Repu bliek over de tot standkoming van een politieke overeenkomst, zoals in de overeenkomst van de Renvil le Mas voorzien de volgende week zou kunnen beginnen. De delegatie voor deze bespreking zal worden uitgebreid met de Utrechtse hoog leraar dr. G. \V. Kernkamp, die de zer dagen naar Batavia zal vertrek ken. De besprekingen, die dr. Van Mook thans met de republikeinse minister-president dr. Hatta voert, vormen, zo zeide men ons in Den Haag, een inleiding tot de politieke besprekingen. Men acht het hier niet waarschijnlijk, dat het contact tussen dr. Van Mook en dr. Hatta reeds zou kunnen leiden tot de op neming van republikeinen in de gisteren gevormde voorlopige fede rale regering. Haganah verwacht een aanval op Tel-Aviv De Joodse verzetsorganisatie Ha ganah heeft bekend gemaakt, dat er 'n convooi van twaalf vrachtwagens vol gewapende Arabieren on der bescherming van Britse militaire eenheden, zo werd erbij vermeld op weg is naar een dorp in de om geving van Tel-Aviv. ter voorberei ding van een grote aanval op de stad Het convooi was volgens de Haga nah uit 't district Samaria vertrok ken naar het Arabische dorp Sheik Moeanis. dat door een klein riviertje van Tel-Aviv is gescheiden. Er wordt ook gesproken over gro te activiteit van de Arabieren aan het zuidelijke einde van de grens lijn. die van Jaffa naar Tel-Aviv loopt. Alle maatregelen zijn geno men om aan een aanval weerstand te bieden. Het district Samaria, zo meldt de Haganah nog. is thans geheel in handen van de vrijwilligers-legers uit de Arabische buurlanden van Palestina. Kupers te Londen gekozen in adviescommissie De Nederlander E. Kupers is ge kozen tot voorzitter van een advies commissie van tien leden, welke gis teren is ingesteld door de conferen tie van vakverenigingen uit de zes- tie Marshall-landen. De heer Kupers is de enige afgevaardigde uit de Benelux. De conferentie, die Woensdag ein digde. besloot deze commissie in te stellen om de belangstelling voor het Europese Herstelprogramma gaande te houden. Zij zal ook tot taak hebben het leggen van contact met de commissie voor Europese economische samenwerking om vast te stellen, op welke wijze de verte genwoordiging en medewerking der vakverenigingen het grootst zal zijn. Dertig doden bij vlieg ramp in Chicago Dertig passagiers zijn omgeko men in een Skvmaster. die op het vliegveld van Chicago neerstortte en uitbrandde. Het vliegtuig start te in een sneeuwjacht voor Miami en stortte van tweehonderd meter hoogte neer. Een uur later brandde het nog steeds. De eerste telzvisic-omroepstec van Nederland is blej. H. A. Schaefer. een zmployée van de Philipsfabrieken. die binnenkort als Philips met zijn experi mentele televisie-uitzendingen begint, haar stem zal laten horen en wier beeld op het televisiedoek zal verschijnen. Naar aanleiding van een protest der socialistische eenheidspartij en van de communistische'partijen te gen het verbod van activiteit der SEP in West-Duitsland zei generaal Robertson dat het zeer duidelijk is. dat het Duitse volk de SEP niet wenst. Hij noemde de oprichting de zer partij een manoeuvre om de ar beiders in handen van de commu nistische partij te spelen. „Deze partij." aldus Robertson, „is een zeer luidruchtige en haar ka baal is niet evenredig met haar be tekenis Wanneer men de maatre gelen beziet, die in de Sowjet zone tegen de christelijke en liberale partij zijn genomen, dan verliest men zijn geduld als vanuit deze zone beschuldigingen worden geuit tegen het bestuur der Britse zone. waar de beginselen van de overeen komst van Potsdam, inzake de toe lating van democratische partijen, nauwgezet gerespecteerd worden." Eenheid in boeien Robertson noemde het volkomen onjuist, dat alleen de communisten voorstanders van de eenheid van Duitsland zouden zijn. ..De enige eenheid, waartoe de leiders dezer partij oproepen, is een eenheid in boeien Wanneer het IJzeren Gordijn opgetrokken wordt, dan zullen de opstellers van het protest zien hoe groot hun misrekening is. Zij zullen dan door het Duitse volk ter verant woording worden geroepen voor hun pogingen, de democratie te verraden en hun landgenoten het juk op te leggen, dat zij zelf geïmporteerd hebben. Zij zullen dan moeten ver klaren. waarom zij de voordelen, die door het plan-Marshall aan de be volking van West-Duitsland worden geboden, hebben afgewezen." Robertson voegde maarschalk So kolofsky toe, dat hij (Sokolofsky) buitengewoon slecht geïnformeerd is over de dingen van het Westen. Onjuiste beschuldigingen „Sedert het bestaan van de be stuursraad." aldus Robertson, „heeft de Britse delegatie voortdurend aan gedrongen op opheffing der zonale grenzen, doch ongelukkigerwijs heeft zij dit niet kunnen bereiken. Als wij de zonale grenzen afschaften, zouden wij de waarheid weten. Enerzijds zou de Sowjet-bevelhebbcr de on juistheid van zijn beschuldiging in zien. anderzijds zouden wij in staat zijn de juistheid te controleren van de talrijke berichten over arresta ties, deportaties op grote schaal en het voortbestaan van concentratie kampen in de Sowjetzone." Maarschalk Sokolofsky stapelde in zijn antwoord een uur lang nieu we beschuldigingen tegen de Weste lijke machten op. Hij zei, dat het Marshallplan gericht was op een nieuwe oorlog en meende, dat de arbeidersklasse gevraagd moest wor den, of zij het plan accepteerde. Robertson heeft naar aanleiding van een verzoek van de „Freie Deutsche Jugend" tot toelating in geheel Duitsland nog gezegd, dat hij deze organisatie noch als vrij, noch als Duits beschouwde. Hij beschul digde het Sowjet-bestuur ervan alle andere jeugdbewegingen meedogen loos te onderdrukken. De Amerikaanse bevelhebber, ge neraal Clay, onderschreef de Britse beschuldigingen ten volle. Wijziging Enquetewet aangenomen Nadat de Eerste Kamer enige weken geleden het initiatief-ont- werp-Donker tot wijziging van de verouderde enquêtewet had ver worpen, omdat men geen vrijheid wilde geven om de besprekingen in de ministerraad aan een onder zoek te onderwerpen, heeft de Re gering tenslotte de knoop doorge hakt door indiening van een nieu we wijzigingsontwerp, dat volko men gelijk is aan het verworpen initiatief-ontwerp, met uitzonde ring van het vatbaar maken voor onderzoek van besprekingen in de ministerraad. De Tweede Kamer heeft gistermiddag gewacht, totdat minister Van Maarseveen in de Eerste Kamer gereed was met zijn begroting om deze voor de thans aan de gang zijnde enquête onmis bare wijziging van de Enquêtewet zonder discussie en zonder hoofde lijke stemming aan te nemen. Er zijn ook nog enige andere wets ontwerpen aangenomen, o.a. het wetsontwerp houdende regelen in zake de voor pensioen geldige diensttijd en de pensioengrond slag van tijdens de bezetting op wachtgeld gestelde dan wel gepen- sionneerde militairen der Konink lijke Landmacht. Stap verder op weg naar grondwetsherziening Met uitzondering van een tweetal leden heeft de commissie voor her ziening van de grondwet in haar laatste vergadering overeenstemming bereikt over het ontworpen voorstel. Er wordt verwacht, dat de regering nu spoedig een voorstel van wet tot wijziging van de grondwet aan de Raad van State om advies zal zenden Naar uit de Sowjet-Unie gemeld wordt zullen geen athletische ploe gen naar de Olympische Zomerspe len worden gezonden, daar de tijd te kort is om de nodige voorberei dingen te treffen. Chaja Goldstein gaat naar Amerika Chaja Goldstein, de danseres en vertolkster van het jiddische lied, zal deze zomer ons land verlaten en zich in New York vestigen. Zij heeft dit besluit genomen omdat zij meent in Amerika uit de aard der huidige om standigheden voor haar speciaal programma een groter terrein van werkzaamheid te kunnen vinden. Vóór haar vertrek zal zij in verschil lende grote steden afscheidsvoor- stellingen geven. In ter-academisch voetbal- tournooi Op Donderdag 18 en Vrijdag 19 Maart a s worden te Groningen wedstrijden gehouden tussen ver tegenwoordigende elftallen van de verschillende Nederlandse universi teiten. Dit tournooi houdt verband met een op 3 April a.s. te Leicester te spelen wedstrijd tussen het En gelse Universitaire team en de Ne derlandse studentenploeg. Wanneer in Juni de nieuwe Cura caose afdeling in het Indisch Insti tuut te Amsterdam geopend wordt, zal de bezoeker op de eerste verdie ping boven de ingang Linnaeusstraat een ruim uitzicht krijgen op de ha ven van Curacao. De schilder E J Ligtelijn werkt daar op het ogen blik aan een groot diorama, een doek van tien meter bij vier meter hoogte, dat een compleet beeld geeft van het Schottegat met de emplace menten van de Curacaose Petro leum Industrie maatschappij (BPM) op de voorgrond. Bij zijn ontwerp heeft de schilder er naar gestreefd de realiteit zo dicht mogelijk te benaderen. Hij wil ons Curacao laten zien, zoals hij het bi.» zijn voorstudies in het najaar van 1947 van Fort Nassau uit zag. Op enige meters van de grond ko men we voor een gemetselde muur te staan, vanwaar een terras, hier en daar beplant met cactussen en divi-divibomen. naar de havenmuur leidt. Vandaar zien we onder een enigszins bewolkte lucht ovar een breed panorama met de olietanks in het midden en de zeeschepen tussen de dammen, rechts de personeels- woningen en links tot de bergtop pen van de Gebroeders. Ter weerszijden van het diorama zullen in vitrines de maquettes van ArubaSint Maarten en Saba en Curacaose industrieproducten wor den geplaatst. Dc Zweedse kotter G G. 31S is op de strekdam van het Forteiland te IJmuiden gelopen en lek geslagen. Dc bemanning, welke nog aan boord is gebleven, tracht het lek voorlopig te dichten. Veiligheidsraad gevraagd om onderzoek naar toestand in Tsjechoslowakije In Praag wordt algemeen aangenomen dat YVladimir Clementis de huidige communistische onderminister van buitenlandse zaken, de op volger zal worden van Jan Masaryk, die gisteren door zelfmoord om het leven kwam. Indien een niet-communist in aanmerking komt, schijnt Zdenek Fierlinger, de linkse sociaaldemocraat de meeste kans te hebben. Nu Masaryk, die de enige belangrijke figuur in het ministerie was, die „naar het Westen keek", zijn plaats niet meer inneemt, wordt de oriëntatie naar bet Oosten volledig geacht. Diepe indruk heeft Masaryks dood in vele delen van de wereld gemaakt. „Niets kan duidelijker net karakter van de jongste gebeurte nissen in Tsjechoslowakije en het verraad van een minderheid die haar orders uit het buitenland ont vangt. demonstreren", zei een "3rit- se woordvoerder. In Pariis zagen diplomatieke kringen Masarvks dood als een niéuwe scherpe aan maning aan de landen van West- Europa om zich economisch, noli- tiek en militair te verenigen. Trvgve Lie heeft president Benesi telegra fisch srecondoleerd met de dood van Mpsarvk. die een groot aandeel heeft gehad in h^t wrk der UNO In Svd- nev (Australië) trad de Tsjecho- slowaakse gezant af na te hebben verklaard, dat Masarvks dood ..geen zelfmoord maar gewone moo'vi" was. Attlee heqft een per soonlik»5 verklaring uitgegeven waarin hij zegf dat Masarvks dood «en grnto schok voor hem is. Tn het T verhuis eerden Bevin en Chur- chi'l Masaryks nagedachtenis. Masaryks begrafenis is door de regering gesteld op Zaterdagmid dag. Het zal een staatsbegrafenis worden met militaire eer. De plech tigheid zal "•ehouden worden op Lany. waar ook Thomas Masaryk ligt. Gottwald zal een rede houden Gottwald opende gisteren de zit ting van het nieuwe „gezuiverde" parlement, waaruit gisteren weer een nationale socialist, nl. dr. Zenkl, als lid is afgetreden. Tijdens de par- lementszitting van gisteren was de zetel van Masaryk bedekt met rode en witte bloemen. Jan Papanek. de permanente Ts.iechoslowaakse vertegenwoordi ger hij de UNO, heeft per brief aan Trvgve Lie gevraagd om een onder zoek door de Veiligheidsraad naar de toestand In zijn land, die vol gens hem een bedreiging van de vrede en de veKlgheid is. Papanek is hoewel hij de wettig heid van de huidig regering niet erkent niet van plan af te treden, want hij beschouwt zich noc steeds als dienaar van de republiek zoals die vóór Februari bestond. DE SCHILDER E. J. LI GTE LIJN aan het weck in de nieuwe Curacaose afdeling van het Indisch Instituut. In het weekblad „Motorwereld" vinden wij het volgende artikel van de redacteur Th. Holst, dat we zon der commentaar afdrukken. „Gebrek aan woorden is voor een journalist een onaangename ge waarwording. maar wij moeten het bekennen wij staan thans sprakeloos van verontwaardiging bij het vernemen van de nieuwste zet van de Spoorwegen de Neder landse Staat!) om het wegverkeer op het nationalisatie-schaakbord in een matpositie te dringen. In de Nederlandse Staatscourant van 6 Februari kwam de aankondi ging voor van de oprichting van een „Naamloze Vennootschap", wel ke zich ten doel stelt, „de construc tie, reparatie en revisie van motor voertuigen en van onderdelen daar van, alsmede het verrichten van alle met een en ander in de ruimste zin verband houdende handelingen" Deze nieuwe automobiel-maat schappij. N.V. Centraal Auto Her stel Bedrijf, te Utrecht, heeft een kapitaal van één millioen, waarvan volgestort f 940.000 Dit alles is niet ongewoon; er is een nieuw be drijf opgericht! Maar lezen wij, wie de aandeelhouders in dit bedrijf zijn. dan gaat ons een hoogst onaan genaam licht op. een licht, dat slechts één voordeel heeft, nl ons weer overduidelijk voor de zoveel ste maal de geleidelijke ondermij ning van het particuliere wegver keer door de spoorwegen te tonen. Deze aandeelhouders zijn name lijk: le de N.V Nederlandse Spoor wegen met f 500.000. 2e diverse dochtermaatschappijen van de N V Nederlandse Spoorwegen met een totaal bedrag van 440.000.na der betoog eigenlijk overbodig. Niet alleen betreedt de N.V. Ne derlandse Spoorwegen meer en meer het terrein van de particulie re goederenvervoerder: niet alleen betreedt zij het terrein van de particuliere ondernemer op het gebied van het personenver voer; niet alleen strekt zij de handen uit naar de beurtvaart: niet alleen vormt zij door haar bevoorrechte positie éen doorlopen de bedreiging voor ieder, die zijn bestaan vindt in een met het parti- culiere wegverkeer verbonden be drijf; niet alleen wordt haar positie op alle mogelijke en onmogelijke ma nieren door onze regering versterkt ten koste van het particuliere ver voerswezen. Neen! Ook gaan de N S. zich nu bewegen op het terrein van de automobiel- en motor-importeurs, op het gebied van de handelaren en reparateurs, ja zelfs op het gebied van de handelaren in onderdelen en accessoires, kortom zij dringen in het particuliere zakenleven tot zijn diepste vertakkingen door! Wij vragen ons af. waar dit heen gaat. De opzet is duidelijk, maar zullen de honderdduizenden bij het wegverkeer betrokkenen zich zo maar voetstoots om zeep laten brengen? Afgezien van deze directe be dreiging voor een belangrijke be volkingsgroep. die zulke overtui gende bewijzen gaf van de grote importantie van de plaats, die hij in de economische structuur van ons land vervult, werpt zich hier na tuurlijk de principiële vraag op. of het de taak van een staatsbedrijf is, door monopolistisch en annexionnis- tisch streven particuliere onderne mers in hun bestaansmogelijkheden te bedreigen. Onze middenstand heeft het toch al moeilijk genoeg om het hoofd boven water te hou den in deze tijd waar Koning Amb tenaar de scepter zwaait. Een andere vraag, die zich aan ons opdringt, is. hoe lang onze Volksvertegenwoordiging deze gang van zaken nog werkeloos zal blijven gadeslaan en ten slotte: Hoe lang zal het duren, voordat de middenstand hierop het passen de antwoord zal geven! Of moet het eerst zover komen, dat in de B.O.V.A.G., in de R A.I. en in alle vakorganisaties de N.S.-in vloed zich zo sterk doet gelden, dat deze lichamen niet meer in staat zullen zijn, voor het leven hunner leden te strijden? Toen wij kortgeleden de vraag stelden, „of wij dan allen spoor wegarbeiders gingen worden", schertsten wij niet.. Het bovenstaan de bewijst, dat aan het stellen van deze vraag bittere ernst ten grond slag ligt Wat wij nodig hebben is een over koepelende organisatie van alle weggebruikers, importeurs, garage houders. monteurs, kortom van al len, die in het wegverkeer direct of indirect hun bestaan vinden, een organisatie, die grote bevoegdheden geniet, maar bovenal, die snel kan handelen, sneller dan de tegenpartij, die met rasse schreden het particu liere initiatief aan het staatsbedrijf dreigt te doen ondergaan. Nogmaals van deze plaats de ern stige raad: verdedigt U voor het te laat iM." Redactie en Administratie: Snouckacrtlaan 7. Amersfoort. Telefoon redactie 4291. Telefoon administratie 6235. Als de voortekenen niet bedriegen zullen de gedelegeerden van Groot- Brittannie, Frankrijk en de Benelux-landen op de Brusselse conferentie vanavond hun doel, een hechte politieke, economische en militaire West- Europese Unie, bereiken. In de plenaire zitting, die vanmiddag om vier uur begint, zijn nog slechts enkele punten te regelen en alle woordvoerders zijn van mening dat men het hierover gemakkelijk eens zal worden. „Wij zijn heel dicht bij ons doel", zei de leider der Franse delegatie, ambassadeur Jean de Hauteclocque. „Het zal niet lang meer duren nu". De voltallige zitting werd gister avond tot vandaag vier uur ver daagd. om do ontwerp-commissie in de gelegenheid te stellen de gehele dag te werken aan de inleiding en de twaalf artikelen van het verdrag. De mogelijkheid bestaat nog dat men Vrijdag nog eenmaal bijeen moet komen om de tekst van de laatste artikelen bij te vijlen, maar het wordt niet waarschijnlijk ge acht. De conferentie bereikte gisteren volledige overeenstemming ten aan zien van de procedure, die gevolgd moet vftrden om andere landen in de gelegenheid te stellen, tot de unie toe te treden. Elk der vijf ondertekenaars zal het recht hebben om zijn veto uit te spreken over de toe lating van een nieuw lid. Dit is een compromis tussen het Britse standpunt, dat overeen komstig de rede van Bevin een zo groot mogelijke uitbreiding van het verbond wenst, en dat van de Bene lux-landen. die eerst de huidige overeenkomst tot een krachtig ver bond willen uitbouwen. Geen militair verbond Een nieuw -artikel, waarover men het gisteren eens werd, is het voor- „J.M.-Stem v. Nederland" in Indonesië verboden In het jongste nummer van „J.M. Stem van Nederland" doet de voorzitter van de stichting, prof. Schermerhorn, mededeling, dat dit weekblad voor militairen in Indo nesië is verboden. De rijkspolitie le Hippolytushoef heeft Woensdagavond om 11 uur op het Damrak te Amsterdam de drie daders gearresteerd van de inbraak in het distributiekantoor te Hippolytushoef, die de vorige week plaats vond en waarbij tien duizenden levensmiddelenbonnen verdwenen. Zij deden, naar aan leiding van een tip volgens welke de daders ondergedoken zaten in een Amsterdams kosthuis een inval in de buurt van de Nieuwedijk. Zij ontsnapten echter en een wilde jacht was het gevolg. Op het Dam rak loste een wachtmeester enige waarschuwingsschoten in de lucht, maar toen dat geen indruk maakte, schoot hij een der mannen in de schouders. De getroffene is naar het zieken huis vervoerd en de twee anderen naar het politiebureau. schrift, dat de leden geschillen moe ten voorleggen aan het Internatio nale Hof van Justitie in Den Haag. Een zegsman van de Neder landse delegatie heeft catego risch een bericht van ccn bui tenlands persagentschap tegenge sproken, waarin wordt beweerd, dat de West-Europese Unie ten nauwste verband houdt met een militair verbond. Dit bericht is uit de lucht gegrepen. Een Brits vertegenwoordiger be vestigde opnieuw dat het verdrag niet gericht is tegen enig land en dat het hoofddoel ervan is een gun stige psychologische uitwerking op de volken teweeg te brengen en de praatjes over een nieuwe oorlog de kop in te drukken. of of Voor een portie poffertjes zijn wc allemaal te porrenNiemand zal dan ook zonder snuiven dc oud-liollandse poffertjeskraam aan het Plantsoen Zuid passeren. Als het even gaat. tast de hand naar de beurs om moeder en dc hinders op die oer-hollandse lekker nij te tracteren. Over de kraam en het gebak, dat de eigenaar ons verschaft, zijn we het dus wel eens. Van mening kunnen we verschillen óver dc standplaats van de kraam precies voor de Amersfoortse kei. De uitdrukking ..keientrekker" hoor je de laatste tijd niet zó veel in onze stad Wij kunnen daar tevreden over zijn. Eigenlijk is het geen prettig pcaedicaat dat de malle jonker Ever- hard Meystcr ons heeft opgedrongen. De kei zit Amersfoort al eeuwen dwars Er is de laatste jaren mee gesold en tenslotte vond hij ccn plaats tn het plantsoen. Gaat het nu aan „ons bezit" weg te moffelen achter een poffertjes- kraam? Wij tekenen daartegen protest aan. De poffertjes zullen cr niet min der om smaken als we ze op een andere plaats in de stad kopen. Ónze kei be hoort in het volle licht of moeten we hem weer gaan verslepen Ronduit. Dat het de Joden ernst is In Palestina laat U deze foto zien. Jeugdige Joden, diz aan de verdediging van hun deel zullen deelnemen, krijgen een militaire vooropleiding van 3 weken, waarna zij over het Joodse gedeelte worden ver spreid om het te verdedigen tegen de Arabische volken. Voor het tijdvak van 14 t.m. 27 Maart 1948 zijn de volgende bon nen aangewezen; Bonkaarten KA, KB, KC 804 241 Melk: 4 liter melk 243 Melk: 7 liter melk 246 Vlees: 100 gram vlees 247 Vlees: 300 gram vlees 248, 249 Boter: 250 gram boter of margarine of 200 gram vet 266 Algemeen: 200 gram kaas of 250 gram korstloze kaas 267 Algemeen: 50 gram cacao 268 Algemeen: 1600 gram brood (Geldig t.m. 20 Maart) 269 Algemeen: 400 gram brood of 1 rantsoen puddingpoeder, ver micelli e.d. 253 Reserve: 800 gram brood (Geldig t.m 20 Maart) 255 Reserve: 200 gram kaas of 250 gram korstloze kras 256 Reserve: 400 gram brood 180 Algemeen (bonkaart 802): 250 gram zachte zeep (reeds aan gewezen, geldig t.m. 20 Maart) Bonkaarten KD, KE 804 743 Melk: 12 liter melk 746, 747 Vlees: 100 gram vlees 748 Boter: 250 gram boter margarine of 200 gram vet 749 Boter: 125 gram boter margarine of 100 gram vet 766 Algemeen: 100 gram kaas of 125 gram korstloze kaas 767 Algemeen: 100 gram cacao 768 Algemeen: 400 gram brood (Geldig t.m. 20 Maart) 769 Algemeen: 400 gram brood of 1 rantsoen puddingpoeder, vermicelli e.d. 753 Reserve: 400 gram brood (Geldig t.m. 20 Maart) 680 Algemeen (bonkaart 802): 500 gram zachte zeep (reeds aan gewezen, geldig t.m. 20 Maart) Bonkaarten ZA, ZB, ZC, ZD, ZE, MD. IMF, MG, MH 804 (bijz. arb., a.s. moeders en zieken) Geldig zijn de bonnen van de strook A. Op de bonnen komt de letter A voor met de aanduiding van het artikel en de hoeveelheid. Deze bonnen zijn 14 dagen geldig, hoewel zij wat betreft de tekst enige overeenkomst vertonen met rantsoenbonnen. Zij zijn van rant soenbonnen te onderscheiden door de kleur (groen of groen met paars) Bovengenoemde bonnen kunnen reeds op Vrijdag 12 Maart worden gebruikt, met uitzondering van de bonnen voor melk, waarop eerst op Maandag 15 Maart a.s. mag wor den gekocht. Na Pasen gemiddeld één ei per week De eierenproductie rechtvaardigt de verwachting, dat in de maanden April. Mei en Juni aan alle leeftijds groepen regelmatig eieren verstrekt kunnen worden. Onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden zal te beginnen met 1 April a.s. iedere veertien dagen een bon voor twee eieren worden aangewezen. Nieuwe werkkledingbon- nen geldig verklaard Het CDK deelt ons mede, dat thans ook de bonnen voor werkkle ding H 2 en L 2 tot nader order geldig zijn voor het kopen van werkkleding. Op de bonnen H 2 kan men kopen een overall een werkpak van drill, keper of satijn, een lange stofjas, een lange witte jas. een laborato- riumjas of een mouwschort. Op de bonnen L 2 kan men kopen: een werkbroek of werkjasje van ke per, drill, satijn, beaverteen, Engels leer, manchester of pilow, een korte witte jas. een koksbuis of een korte stofjas. De bonnen H 3 t/m 12 en L 3 t/m 12 zijn nog niet geldig. Weerbericht WAT MEER BEWOLKING Weersverwachting, geldig tot Vrijdag avond: Tamelijk veel bewolking maar over wegend droog weer. Matige tot zwakke, naar Noordelijke richtingen draaiende wind. Weinig verandering van tempera tuur. 12 Maart: Zon op 7 02. onder 18.39. Maan op 7.53, onder 20.29.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 1