DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Frankrijk roept dit jaar 200.000 soldaten op is niet Arabische bevelhebber sprak met Britse kolonel Rondetafeloverleg met Indonesië Assemblée neemt motie aan ter ere van Masaryks nagedachtenis Vijfvoudig verbond gereed gekomen Vlag halfstok in Stockholm Schoenen op... 7 VANDAAG.J Vrijdag 12 Maart 1948 Achtste jaargang, No. 968 Opgericht door de Stichting „Het Parool" - Giro 510330. Bank: Rotterdamsche Bank. Postbus 9 Abonnements prijs 31 cent p. w. of 4.— p. kw. Losse nummers 10 cent Uitgave: N.V. De Nieuwe Pers Redactie en Administratie: Snouckaertlaan 7, Amersfoort. Telefoon redactie 4291, Telefoon administratie 6235. Nederlandse delegatie benoemd De regering heeft een negen tal Nederlandse politici uitgeno digd, zich voor een benoeming te zijner tijd als vertegenwoordi gers van Nederland in de dele gatie der rondetafel-conferentie met Indonesië, ter vorming van de Nederlands Indonesische Unie, beschikbaar te stellen. De bedoeling zit hierbij voor, hen van nu af regelmatig op de hoogte te houden van de ver dere ontwikkeling van zaken te dezen aanzien. De uitnodiging is aanvaard door de volgende heren: Jhr. mr. M. van der Goes van Naters, mr. A. M. Joekes, P. Kerstens, prof. dr. J. H. A. Logemann, H. J. W. A. Meye- rink, prof. mr. C. P. M. Romme, mr. E. M. J. A. Sassen, mr. D. U. Stikker en H. W. Tilanus. Gisterochtend vond in aanwezig heid van de minister-president, de minister van overzeese gebiedsde len en de minister zonder porte feuille, de eerste samenkomst plaats. De Franse regering zal dit .laar tweehonderdduizend man van de lich ting 1048 onder de wapenen roepen, die anders eerst het volgende jaar zouden zijn opgekomen. Zij heeft daartoe gisteren machtiging gekregen van de Nationale Vergadering. Deze sprak voorts haar vertrouwen uit in de buitenlandse politiek van de regering en bij deze stemmen kreeg de regering een aanmerkelijk grotere meerderheid achter zich, dan de laatste tijden gebruikelijk is geweest: 419 stemmers steunden haar, terwijl 183 stemmen tegen werden uitgebracht. Waarschijnlijk Woensdag de ondertekening Vandaag legt de Brusselse con ferentie de laatste hand aan het verdrag \oor de West-Europese Unie. Enkele punten naar waar nemers veronderstellen zijn het j Benelux-voorstellen bicven Donderdag nog onopgehelderd en moesten nog aan de afzonderlijke regeringen worden voorgelegd. In cle loop van de volgende wepu men vermoedt Woensdag in B-russel of Den Haag zullen de ministers bijeen komen om het verdrag te ondertekenen. Eerst dan zal de tekst, die een inleiding en tien artikelen omvat, worden gepu- ohceerd. Het verdrag wordt gesloten voor de tijd vau vijftig -jaar. De strek king ervan is krachtiger dan de oorspronkelijke plannen van Enge land en Frankrijk, en ruimer en omvattender dan het plan Benelux. „Het omvat alles, zowel geestelijk als zakelijk," zei een Britse gede legeerde. Militair verbindt het verdrag de deelnemers tot wederzijdse bij stand en overleg. Politiek bindt het hen ondubbelzinnig aan de weste lijke opvatting van democratie. Economisch geeft het hun een plaats in een wijde sfeer van we derzijdse voordelen. Engeland, Frankrijk, Nederland en België zijn de landen met de grootste over zeese gebiedsdelen ter wereld). So ciaal en cultureel verbinden de deelnemers zich tot verhoging van het levenspeil. Wanneer het verdrag onderte kend is zullen de vijf regerin gen een gemeenschappelijke permanente consultatieve com missie instellen, die zal toezien op de uitvoering van de verde digingsclausule. De inhoud van deze clausule is nog niet bekend. Men gelooft ech ter dat zij in losse bewoordingen is gesteld, om de mogelijkheid open te laten er later passender en be ter gespecificeerde omschrijvingen aan te kunnen toevoegen. Over de dienstplichtkwestie was men het eens met uitzondering van de communisten. ..De regering maakt het Franse leger tot Ameri- ka's politiemacht en Franse soldaten lot dollarsoldaten" waren de argu menten uit de communistische hoek. Tijdens het debat over de buiten landse politiek kwam de Spaanse kwestie ter sprake, en minister Bi- dault steunde het besluit, de betrek kingen met Spanje te hervatten. Communisten interrumpeerden over Fransen die in Spaanse gevangenis sen zaten, waarop Bidault antwoord de. dat de Franse regering als ge volg van door haar gedane stappen, erin geslaagd was levens en eigen dommen van Fransen en Spanjaar den te redden. Alle afgevaardigden stonden op toen Bidault hulde bracht aan de nagedachtenis van Jan Ma- saryk. De minister zei: Masaryk stierf, toen de vrijheid stierf. Ook voorzitter Herriot bracht hulde aan de nagedachtenis van de Tsjechoslowaakse minister. Met handopsteken werd de tekst aanvaard van een resolutie waarin allen behalve dc communisten eer bewezen aan deze „vurige apos- stel der democratie, menselijke vrij heid en internationale organisatie van de vrede". Naar aanleiding van Masaryks dood kwam het nog tot een heftige discussie tussen de com munist Duclos en een rechtse afge vaardigde Toen cle eerste zei, dat de volkeren cle plicht hadden „voort te schrijden naar het socialisme, of de plutocraten het ermee eens zijn of niet", kreeg hij ten antwoord: „En als ze niet willen meemarche- ren, gooien jullie ze het raam uit", waarop Duclos toornig antwoordde: ,.U bont moreel verantwoordelijk voor de dood van Masaryk!" Koningin moet rust nemen tot Pasen Do Koningin zal wegens ver moeidheid op advies van haar ge neesheer haar werkzaamheden voorlopig tot na Pasen beperken tot de dringende regeringszaken. De politie te Deventer deelt mede, dat gisteren uit een trein tussen Amsterdam en Apeldoorn uit een bus met methyl-alcohol een hoe veelheid van 50 liter is ontvreemd. Deze methvl-alcohol was bestemd voor het ziekenhuis te Deventer. Bij aankomst van de trein te Apel doorn. bleek de bus-inhoud gesto len te zijn. Methvl-alcohol is een buitengewoon gevaarlijke vloeistof en inwendig gebruik ervan kan o.m. blindheid veroorzaken. Bussum's antiquair in bed vermoord De 71-jarige Bussumse antiquair M. J. Koldijk is vanmorgen dood op zijn bed gevonden. De man, die ongehuwd was en geen familie leden heeft, woonde achter zijn winkel en liet zijn woning enige malen per week schoonhouden door een werkster. Deze was Maandag voor het laatst geweest en toen zij zich vanmorgen aan de woning ver voegde. kreeg zij op haar bellen geen gehoor. Mcri heeft zeer weinig aanwij zingen doch men ontdekte, dat de man ernstig aan het hoofd was ge wond. Men neemt aan, dat de anti quair in zijn slaap verrast is en met een zwaar voorwerp op het hoofd werd geslagen. In de kamer was alles overhoop gehaald, doch daar die kamer steeds het beeld van een vrijgezel len verblijf vertoonde, weet men nog niet of de moordenaar op on derzoek is uitgegaan of de anti quair zelf de wanorde heeft ge schapen. Roof wordt echter wel aangenomen. Italiaanse communisten toch in Londen Communisten, die bereid zijn over het plan-Marshall besprekingen te voeren, zijn gisteren in Londen aan gekomen: het zün leden van dc meerderheidsgroep van het Italiaan se vakverbond (die zowel commu nisten als socialisten telt) en zü zul len daar vandaag besprekingen voe ren met James Carey en Michael Ross, van dc Amerikaanse vakbond CIO. Giuseppe di Vittorio. de leider van deze delegatie, heeft intussen de niet-communistische minderheids groep van de Italiaanse vakbond, die deelneemt aan dc vakbondenconfe rentie over 't plan-Marshall (waar van de besprekingen, die Vittorio c.s. voeren, los staan) gecritiseerd. maar in Londen meent men, dat dit communistische bezoek aan Londen de indruk wil vestigen, dat de hou ding van deze communisten niet in strijd is met dc Italiaanse hoop op dollarhulp. Mededelingen komen volgende week... (Van onze Haagse redacteur) Omtrent de maatregelen door minister Van Maarseveen in de Eerste Kamer aangekondigd, ver nemen wij dat de voorbereiding nog zoveel tijd zal vorderen, dat de nadere mededelingen van de minister waarschijnlijk niet voor volgende week zullen komen. Het is nog niet bekend of de minister zich met deze mededelingen zal richten tot de Tweede Kamer, of dat hij via de radio direct het Ne derlandse volk zal mededelen wel ke maatregelen de regering nodig acht. Intussen wordt over het karakter van de voorzorgsmaatregelen de grootst mogelijke zwijgzaamheid in acht genomen, hetgeen echter niet wegneemt dat in verschillende kringen wordt verwacht dat onder meer zal worden gestreefd naar uitbreiding of althans versterking van de politie, doch dat aan de andere kant de mogelijkheid niet is uitgesloten dat ook de burgerij zal worden ingeschakeld. Met name wordt dan de vraag van belang of de nieuwe activiteit van de Bijzon dere Vrijwillige Landstorm in ver band staat met de door minister Van Maarseveen bekend gemaakte plannen. Aan deze vraag werd in verschillende kringen bijzondere betekenis loegekend. Men deelde ons nog mede dat met de uitvoering van deze maat regelen de minister van Justitie zou zijn belast. Motie van vertrouwen voor Gottwald Het gezuiverde Tsjechoslowaakse parlement heeft bii handopsteken met algemene stemmen het reee- ringsprogram goedgekeurd. Van de driehonderd leden waren 233 aan wezig. De Tsjechoslowaakse gezant ln Turkije, Kolowrat Krakowskv. de gezant in Oslo. dr. Emil Walter en de eerste secretaris van de legatie bij de Heilige Stoel ziin afretrden. De universiteiten van Denemar- maken, Zweden en Noorwegen heb ben besloten een uitnodiging om deel te nemen aan de feestelijkhe den ter gelegenheid van het zes- honderdjarig bestaan van vla Praagse universiteit op 6 April niet aan te nemen. EEN JOODSE GEBLINDEERDEtcóle over de wagen verloor. Het lot VRACHTWAGEN, die door ccnvan dc Joodse chaulleur was hiermede Arabies gedeelte van Jeruzalem wilde bezegeld. Na afloop der beschieting rijdenwerd door de Arabieren dusda' werd de wagen in brand gestoken, mg beschoten dat dc chaulleur dc con- Fawzi Kaoekji kondigt staat van beleg af In een busstationnetje aan een verlaten deel van de hoofdweg door Noord-Palestina heeft een Britse luitenant-kolonel een uitvoerig onder houd gehad mfet Fawzi bey Kaoekji, de commandant van het Arabische leger. Wat zij besproken hebben is volkomen geheim. De journalisten die zich op het ogenblik bij het Arabische leger ophouden werden op een afstand gehouden tot de Britse officier vertrok. Hij was gekleed in het uniform van de nu ontbonden Transjordaanse grenstroepen en ver gezeld van twee adjudanten. Sloweense communisten van spionnage beticht In Slowenië (Noord-Joegoslavië) zijn ongeveer twintig vooraanstaan de leden van de Sloweense commu nistische partij gearresteerd onder beschuldiging van ..economische spionnage". waaraan zij zich onder misbruik van hun positie als hoge staatsfunctionarissen als „agenten van de Britse geheime dienst" zou den. hebben schuldig gemaakt Bijna allen behoren tot de „Dachau-groep" die in 1941 door de Duitsers werd gearresteerd, maar nog tijdens de oorlog werd vrijgelaten en zich in Slowenië bij de vrijheidsbeweging van Tito voegde. ln Parijs heeft men in een garage een zeer grote hoeveelheid wapen in beslag genomendie bestemd waren voor de Joden in Palestina. Het uitladen van dc wapens bij het Hoofdbureau van Politie te Parijs. Aanslag op het Joods Bureau te Jeruzalem Een hevige ontploffing heeft zich vanochtend voorgedaan op dc bin nenplaats van het hoofdkwartier van het Joods Bureau. Meer dan een kilometer in de omtrek schudden de huizen op hun fundamenten en een dikke zuil van rook en vuur steeg naar de hemel. Men vreest, dat er veel slachtoffers zijn, daar zich op het tijdstip van de ontploffing vele employé's op de binnenplaats bevonden. Volgens een politierapport ex plodeerden er enige vrachtauto's. De geheL omtrek lag bezaaid met gewonden. Het aantal doden is nog niet bekend. Een groot ge deelte van het gebouw, dat drie verdiepingen heeft, stortte in en kwam neer op d plaats en sleepte in zijn val velen mede. Volgens nadere Joodse berichten zijn in een Amerikaanse auto, voorzien van de Amerikaanse vlag en het opschrift „Pers" de explo sieven op de binnenplaats ge bracht. Er zouden reeds veertig ge dode of gewonde Joden geteld zijn. De in Yarmuk gelegerde Arabi sche troepen krijgen nog voortdu rend versterking. Zij zijn heer en meester in dit gebied en hun veror deningen zijn hier de enige gelden de wet. De regering van het man daatgebied heeft in Noord-Pa lestina geen enkel gezag meer. Fawzi Kaoekji heeft voor de hele streek de staat van beleg af gekondigd. Op het hoofdkwartier is men bezig met het oprichten van militaire rechtbanken en gevange nissen. „Ieder bevel van het hoofdkwar tier zal nu voor burgers en mili tairen wet ziin", deelde Fawzi de A P.-correspondent mee. „De mili taire rechtbanken zullen rechtvaar dig maar streng zijn" Het .Top-.u-c Agentschap heeft de overeenkomst tussen de Haganah en de Irgoen Zwai Leoemi gisteren bekrachtigd. De beide strijdorganisaties zul len dus voortaan gezamenlijk opereren. Onder Amerikaanse vlag De aanslag op het zwaar bewaak te gebouw van het Joodse Bureau te Jeruzalem heeft volgens de laat ste berichten ongeveer tien doden én honderd gewonden gekost. Evenals bii de aanslag in de Ben Jehuda-straat werden vrachtauto's met springstoffen tot ontploffing gebracht. De wagens waren onder Ameri kaanse vlag door de wachtposten gereden. Later bleek dat de bege leidende personenauto door een Arabische chauffeur van het Ame rikaanse consulaat was gestolen. De chauffeur werd door mannen van de Haganah weggevoerd. Voorbijgangers zagen hem blijk baar voor een Engelsman aan. want opnieuw deed het gerucht de ronde dat de Britten voor de aanslag verantwoordelijk waren. TORIES HOUDEN CROYDON De Britse Conservatieven hebben hij de tussentijdse verkiezing 'n North Crovdon hun zetel kunnen behouden. Churchill zelf had zich in de ditmaal zeer hevige verkie zingsstrijd gemengd. Mohammed Hatta heeft vanmor gen zijn eerste onderhoud met Van Mook gehad. Het gesprek duurde anderhalf uur. Er waren geen bijzitters. maar koning Gustaaf is kerngezond Een levensgrote ontkenning van de geruchten over de dood van ko ning Gustaaf van Zweden stapte gistermiddag om tien vóór Vjjf glimlachend uit de trein aan een Parijs stadion: Koning Gustaaf zelf. IIü zag er opmerkelijk fit uit. Aan journalisten, fotografen en andere belangstellenden natuurlijk geen gebrek, na de „angstige och tend" zoals een Zweedse ambas saderaad in Parijs zich uitdrukte over de geruchten die gistermorgen de ronde hadden gedaan. Hoe zij in de wereld zijn gekomen, is nog niet duidelijk. Men vermoedt dat toen ergens in Duitsland een warmgelo pen wagon van de trein was afge koppeld. de mensen gedacht heb ben. dat het rijtuig van de koning afgekoppeld was. omdat deze ge storven zou zijn. „Vrij overdreven" zu koning Gustaaf zelf. die al van de geruchten gehoord had. maar overigens zeer geamuseerd was In tussen woei gistermorgen van tal van officiële en particuliere gebou wen in Stockholm de vlag reeds halfstok en de Zweedse radio wij zigde plotseling haar programma en ging plechtige muziek uitzen den, hoewel het nieuwsbulletin van 12 uur nog niets over de ge zondheid van de koning meldde. Later op de dag sprak kroonprins Gustaaf Adolf dc geruchten tegen. ARUBA WIL SPOEDIG LOS VAN CURACAO Een verklaring, waarin Aruba aandringt op afscheiding van Cura cao, nog voordat de wijziging van de staatsregeling tot stand komt, Is door de heer Eman, de leider \an de Arubaanse Volkspartij aan het ANP gezonden. De heer Eman zegt, dat de Aru banen aandringen op schorsing van de behandeling van het wetsont werp en dat zij willen, dat Aruba tol een afzonderlijk staatsdeel wordt gemaakt onder een vertegen woordiger van de Kroon voor de Antillen. Wordt het wetsontwerp toch aangenomen, dan zullen de Arubanen zich wel laten kiezen, maar weigeren deel te nemen aan dc wetgevende arbeid in de Staten of van gecommitteerden. Zij reke nen erop dat de regering en de Ka mer zullen meewerken om de af scheiding van Curagao zo spoedig mogelijk tot stand tc brengen. Truman vraagt dollars voor West-Europa Tussentijdse hulp bleek niet voldoende Trunian heeft het Congres ge vraagd om 55 mlllioen dollars voor West-Europa als supplement op de tussentijdse hulp, vóór Inwerking treden van het plan-Marshall. In z(jn brief aan het Congres schreef Truman: „De gebeurtenissen die gedu rende de afgelopen weken in Europa hebben plaats gevonden maken het uit veiligheids- en voor zichtigheidsoogpunt voor ons onmo gelijk de aanvoer op dit moment te onderbreken. Ik hoop derhalve dat het Congres de benodigde fondsen voor 1 April beschikbaar zal stel len." Senator Robert Taft, de ontwer per van dev beruchte arbeidswet. In het tijdvak van 14 Maart t.m. 8 Mei zal een schoenenbon naar keuze worden verstrekt aan hen, wier stamkaartnummer eindigt op het cijfer 7, voorzover de bon 612 zich nog aan het inlegvel bevindt. De tweede distributiestamkaart moet worden overgelegd evenals het inlegvel. Tevens zal ln genoemd tijdvak de uitreiking van schoenenbonnen aan kinderen volgens de z.g. „ver- jaardagsregeling" worden hervat. Kinderen geboren in de maanden Januari, Februari en Maart van een der jaren 1932 t.m.'1948, als mede de kinderen, welke in de maanden Maart, April of Mei 1947 gebcren zijn, komen in eerder ge noemd tijdvak in aanmerking voor een schoenenbon van soort en maat als overeerkomt met de leeftijd en het geslacht van het kind. Bij de uitreiking volgens deze kinderrege ling zal rle bon G06 van het inleg vel worden verwijderd. Bonnenlijst met Pasen één dag vroeger In verband met de Paasdagen zal de bonnenlijst voor de periode van 28 Maart tot en met 10 April 1948 in plaats van op Donderdag 25 Maart op» Woensdag 24 Maart wor den gepubliceerd. Nieuwe braiulstofkaarten Tegelijk met de uitreiking van bonkaarten voor voedingsmiddelen zullen gedurende het tijdvak van 14 Maart t/m 8 Mei as. nieuwe brandstoffenkaarten TA 806 wor- die nog altjjd hoopt op een candi- den uitgereikt, De brandstoffen- datuur voor het presidentschap, kaarten TA 806 worden uitgereikt heeft een voorstel ingediend om het tegen afgifte van het volledige in- plan-Marshall met verminderen. een kwart te Slecht spel tussen Metz en Lubachs Donderdagmiddag begon in Den Haag het tournooi om het kampi oenschap van Nederland hoofdklasse groot biljart anker kader 7172 waar aan wordt deelgenomen door de vol gende spelers: Kobus (Haarlem), de Leeuw (Amsterdam). Lubach (Den Haag». Metz (Den Haag), v. d Pol (Rotterdam) houder van de titel en Sweering (Den Haag). Van Vliet moest tot aller teleur stelling wegens een bronchitisaan val verstek laten gaan. Aangezien door dit uitvallen een wijziging in de organisatie nodig was. waarover, naar het schijnt, misverstand is gerezen werd Don derdagmiddag slechts één wedstrijd gespeeld, en wel die tussen Lubach en Metz Het was een stroeve partij mot veel kruimelwerk, welke ten slotte door Metz werd gewonnen in 22 beurten. Lubach bleef op 199 staan. HOLLYWOOD LEEFT WEER OP De Britse regering heeft na on derhandelingen met Amerikaanse filmondernemingen besloten dc 75 pet. winstbelasting op Amerikaan se films, waarmee Dalton het vori ge jaar heeft getracht het dollar deficit te verkleinen, op te heffen. Sedert de invoering van de belas ting had Amerika geen enkele film meer in Engeland geïmpor teerd. Een sterk ingekrompen film productie en grote werkloosheid in Hollywood waren er het gevolg van. Thans wordt aan Arqerikaan- se filmondernemingen toegestaan jaarlijks 17 millioen dollar op te nemen van hun inkomsten in En geland, vermeerder met de winst, met Britse films in Amerika ge maakt. In Hollywood heerste na het volkomen onverwachte nieuws verbazing en vreugde. gevulde aanvraagformulier, dat de dlstnbutiedienstcn tijdens de laat ste verstrekking van bonnenkaar- ten hebben afgegeven, terwijl het restant der oude kaarten TA 707, waarop de bon reserve 2 moet voor komen, dient te worden overgelegd. De kaarten moeten worden afge haald by de distributlediensten der gemeenten vvan inwoning. Omtrent de uitreiking aan kamerbewoners zullen nog nadere mededelingen volgen. Prins Bernhard volgende week naar Zwitserland Omtrent het aanstaande vcrbiyf van liet prinselijk gezin in_Zwitser- land wordt nader medegedeeld, dat prins Bernhard met de prinsesjes Beatrix en Iréne begin volgende week per vliegtuig zal vertrekken. Daar prinses Marijke nog niet geheel hersteld Is van een lichte graad van mazelen, zal prinses Juliana kort daarna volgen met de prinsesjes Margriet en Marijke. De keuze van het verblijf is wederom gevallen op Zermatt, waar het prin selijk gezin verleden jaar een pret tige lijd heeft doorgebracht. Aangezien eigenaars van inge voerde auto's, voorzien var; flikker-^ lichten bii voortduring onderhevig" ziin aan veroordelingen tot geldboe ten wegens het gebruik van niet geldige richtingaanwijzers, heeft de KNAC zich opnieuw tot de minister van verkeer en waterstaat gewend met het verzoek ten deze on billiik- heids- en utiliteitsgronden de nodige maatregelen te willen treffen. Nieuwe minister bezocht Zeeland Mr. dr. J. in 't Veld. de nieuwe minister van wederopbouw en volks huisvesting, heeft Donderdag, ver gezeld van enkele ambtenaren van zijn departement, een bezoek ge bracht aan Zeeland. Hij heeft met de burgemeesters van tal van Zeeuwse plaatsen langdurige be sprekingen gevoerd. Slachtoffertje van moord gisteren begraven Onder grote belangstelling is gis teren in Laren Anneke Hagel, het tienjarig meisje dat Zaterdag in Amsterdam slachtoffer werd van de gruwelijke moordaanslag, begraven. Ook uit Amsterdam, waar het meis je nog maar kort woonde, was de belangstelling zeer groot. Journalisten uit Z.-Afrika naar Nederland Op uitnodiging van de K.L.M. zal een 14-tal Zuid-Afrikaanse journa listen van 6 tot 17 April Nederland bezoeken. Het gezelschap zal o.m. cle gast zijn van de gemeenten Am sterdam, Rotterdam en Maastricht en voorts van de Jaarbeurs en de Nederlandse Spoorwegen. (Van onze Haagse redacteur) In de handelsverdragen met Bel gië en Engeland zijn, zoals dezer dagen is bekend gemaakt, bepalin gen opgenomen met betrekking tot de levering van Nederlandse room boter aan deze landen. Naar Engeland zal Nederland 2000 ton roomboter exporteren, welke gebruikt zal worden om met andere boter te worden gemengd. Naar België zullen wij 1000 ton boter exporteren. Daarmede is dan eindelijk de boterexport naar Europese landen weer hervat, het geen voor onze boeren wat pers pectieven opent. Bescheiden pers pectieven overigens, want het staat nog geenszins vast of het mogelijk zal zijn deze export te continueren. In verhouding tot de elders gepro duceerde boter zijn de productie kosten in Nederland nog bijzonder hoog. Op den duur zal daarin ver betering moeten komen in de eer ste plaats door het dalen van de veevoederprijzen, wanneer veevoe der minder schaars zal worden, maar vooral ook door rationalisa tie van het bedrijf, welke o.m. zal worden nagestreefd, door mechani satie. door specialisatie, door uit breiding en door andere verbete ring in de economische afzet van de bedrijven. Voor het ogenblik is het echter nog zo dat de Nederlandse boter zeer duur is. Niet alleen hebben wij daardoor op dc wereldmarkt een aanzienlijke handicap te over winnen, doch voor de boeren bete kent dat ook op de binnenlandse markt een schier onhoudbare con currentie van de margarine. Boter is op het ogenblik in Ne derland niet populair. De prijzen zijn enigen tijd geleden zo sterk gestegen, dat buiten het bereik van de gemiddelde Nedelrander is komen te liggen. Die prijsstijging vond haar oorzaak in de verhoging van de melkprijs, welke niet meer door subsidies van het Rijk werd opgevangen, doch -velke moest worden doorberekend aan de con sument. Ook de melkproducten, waaronder boter, deelden dit lot. De belangstelling van het publiek voor de boter is dan ook betrekke lijk gering en het gevolg is dat de boterhandelaren vaak vrij lang met hun voorraad blijven zitten, het geen vooral in deze tiid nu koel- huisboter wordt verkocht, de kwa liteit niet ten goede komt. Er wordt echter regelmatig controle gehouden op de kwalifeit van de boter en wanneer zij niet meer aan de redelijke eisen voldoet, wordt zij aan de consumptie onttrokken. De meeste teruggenomen boter gaat naar de industrie. Enkele klei ne partijen worden voor zeeppro- ductie gebruikt. Doch deze hoe veelheid is onbetekenend. Door de controle op de omvang [zonder de leden der E.V.C.,*afd. Rot- van de boterproductie kan men het 1 terdam, hierin gekend te hebben. „Comité van Actie" in Amsterdam Onder de naam „Voorlopig Wel vaart comité Amsterdam" is door de Amsterdamse communisten een Comité van Actie gesticht, De kern daarvan wordt gevormd door cle communistische raadsfractie. De „diverse maatschappelijke groe pen", die aan het comité een bre dere basis moeten geven, worden vertegenwoordigd door vier be stuurders van een bloemcnhandc- larenvereniginc en de vroegere Vrijz. dem. Wethouder Abrahams, eertijds als zodanig afgetreden in verband met de zwendel-affaire „Trein 8.28." Het comité bepleit „samenwerking met Oost-Fnropa" ter afweer van de „Amerikaanse bedreiging". Het roept voorts op tot het stichten van comité's in buurten en bedrijven. Protest tegen houding Rotterdamse EVC Het kader van de afd Rotterdam van de E.V.C Metaalnijverheid heeft in een gisteren in „Ons Huis" gehou den spoedvergadering het besluit van de plaatselijke E V.C.-afdeling tot afscheiding van de landelijke E.V.C. besproken. Het kader van de afd. Rotterdam heeft vastgesteld, dat dit besluit zoals het n.L in een aangenomen resolutie heet op zeer ondemocratische wijze is genomen, verschil tussen vraag cn aanbod vrij goed in de hand houden. Voorlopig zal het wel zo blijven, dat de boterproductie sterk be perkt blijft en dat de productie van andere melkproducten als kaas en melkpoeder, die gretiger afnemers in het buitenland vinden, de voor rang houdt. Van verruiming van de boterrantsoenen door het aan wijzen van bonnen voor roomboter of zelfs van het opheffen van de roomboterdistributie is geen spra ke meer. Aanvankelijk heeft men er wel eens over gedacht, doch die mogelijkheid wordt niet eens meer overwogen. Zolang de omstandig heden voor boterproductie in ons land niet beter worden, door de verlaging van de 'prijzen van de grondstoffen en door de doorvoe ring van de rationalisatie, zal men van overheidswege de productie vooral in het belang van de vee houders en de andere betrokkenen krachtig in de hand houden, al zal de overheid uiteraard aan de an dere zijde alles doen, om maatre gelen te bevorderen, die kunnen leiden tot goedkopere boterproduc tie in Nederland. Een deel van de remmende omstandigheden ligt echter buiten de sfeer, welke door Nederalnd beïnvloed kan worden. terwijl het hoofdbestuur der E.V.C. niet in staat gesteld werd zich te weren tegen de beschuldigingen. Dit besluit kan zo gaat de resolutie voort geen ander doel hebben dan de scheuring in de J3.V.C te be werkstelligen en de verdeeldheid in de Nederlandse arbeidersbewe ging te vergroten, ccn verdeeldheid welke funest wordt geacht. „Dit besluit", aldus woordelijk de resolutie, „betekent een verraad aan de duizenden tezamen met de E.V.C. in strijd staande bouwvak-, textiel- en metaalarbeiders". Het bovenge noemde kader veroordeelde ten scherpste de houding en het streven „der scheurmakers" en sprak zijn volledig vertrouwen uit in het hoofdbestuur der E.V.C Weerbericht RUSTIG VOORJAARSWEER Weersverwachting, geldig tot Zater dagavond: Koude nacht met op vele plaatsen vorming van nevel of mist. Morgen overdag: na het oplossen van de mist lange perioden van zonneschijn met snel oplopende temperatuur. Droog weer en weinig wind. 13 Maart: Zon op 7 00. onder 18.40. Maan op 8.05, onder 21.43.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 1