Hij wilde geen lafaard zijn HOURY NOURY N.V. boekte over 1947 een goede vooruitgang Politie wordt versterkt met vele vrijwilligers AVRO's bonte trein stopte in Amicitia 1NTEKENB1LJET HOEST SIROOP ilfiTiTï] BAND HOEST SIROOP BLAUW BAND LAATSTE BERICHTEN van B.V.L. o,% m 2 ▼rijdag 12 Maart 1948 STADSNIEUWS Van Hemmen bleef zitten en streed aan het front met de Germaanse SS Toen de standaard van de Germaanse SS in 1943 een vergade ring hield te Amsterdam, besloot de troep zich in zijn geheel aan te melden voor de strijd aan het Oostfront. „Wie bezwaren heeft, ge lieve op te staan", werd er gezegd, maar de daar aanwezige A. van Hemmen uit Amersfoort wou geen lafaard zijn en bleef zitten. Deze verklaring gaf verdachte tijdens de zitting van het Bijz. Ge rechtshof te Utrecht, waar hij was gedagvaard wegens dienstneming bij de Waffen SS. Hij had in Duits land een officiersopleiding gevolgd, v/as aan het front gewond geraakt en in Berlijn gevangen genomen. Hij zag thans wel het onjuiste van zijn houding in, maar was inder tijd door zijn sociale omstandighe den bij de N.S.B. terechtgekomen met alle gevolgen van dien. In zijn requisitoir wees de proc.- fiscaal op de mislukte carrière van verdachte, hetgeen hij als een ver klaring van zijn toetreding tot de Germaanse SS zag, hoewel dit geen rechtvaardiging is. Rekening hou- dend met de omstandigheden eiste hij tegen v. Hemmen een gevange nisstraf van 7 jaar met aftrek van voorarrest en ontzetting uit alle rechten voor het leven. De verdediger, Mr. Jonker ver zocht het Hof een voorwaardelijke straf op te leggen, teneinde ver dachte in staat te stellen zijn vrouw, die levenslang ongelukkig is, te kunnen verplegen. Gistermiddag veroordeelde het Hof v. Hemmen tot 8 jaar gevan genisstraf met aftrek van voorar rest, door te brengen in een Rijks werkinrichting. Het recht tot het bekleden van ambten en het die nen bij de gewapende macht werd hem ontnomen. Alleen de bonnenlijst Zonder feitelijk goed te weten wat zij deed trad de thans 73-ja- rige mej. A. M. B. Mensing uit Soest in oorlogstijd toe tot de NSB en toen zo ongeveer alle vader landsgezinde dagbladen waren op geheven, nam zij een abonnement op „Het Nationale Dagblad". Veel erin gelezen heeft zij niet, waarschijnlijk niet veel anders dan de bonnenlijst. Maar een mens moet toch wat papier in huis heb ben. had ze gedacht. De gevolgen van deze onnozele daden waren intussen voor het be trokken vrouwtje zeer ernstig: na de bevrijding werd ze als inge schreven N.S.B.-ster gearresteerd en heeft ze zes maanden in een kamp voor politieke delinquenten moeten doorbrengen. In die tijd werd zo ongeveer haar gehele in boedel en ook haar sieraden, goud en zilver verduisterd door de be ruchte firma Bijlsmit, die <jver haar bezittingen het „beheer" had ge voerd. Toen de dame in kwestie giste ren voor het Utrechts Tribunaal te recht stond, bleek dat haar boven dien een boete van f 5000 boven het hoofd hangt, geëist door de procureur-fiscaal. Haar verdediger, mr. v. Doorn, betoogde echter dat het vrouwtje, die politiek gesproken feitelijk van geen toeten of blazen weet, door de zes maanden internering en het verlies van meubilair en sieraden méér dan zwaar genoeg gestraft is en verzocht derhalve het Tribunaal haar zonder meer van rechtsver volging te ontslaan. De heren achter de groene tafel (Ingezonden mededeling) gingen zonder veel bezwaar op dit voorstel in. Op zoek naar „Oom Roel" Op 15 Januari 1945 kwamen drie leden van de Sicherheitspolizei uit Amsterdam, zekere Riihl, Viebahn en Molles, naar Soest om een daar wonende illegale werker te arres teren, die zich schuldig gemaakt zou hebben aan wapensmokkel ten bate van de illegaliteit. De man stond bekend onder de schuilnaam „Oom Roel" maar was niemand anders dan Verboom. Ofschoon de heren van de Sipo vrij nauwkeurig op de hoogte wa- rer. van het adres van de gezochte, i gingen zij hier en daar eerst op in formatie uit en kwamen aldus ook j terecht in het café van G. J. Len- gers. die bij de Duitsers een nogal J gunstige reputatie genoot. Daar vroegen zij in leterlijke en figuur- j li.ike zin naar het adres van „Oom Roel" en Lengers schijnt hun dat te hebben meegedeeld. Althans zo verklaarden de drie heren Donder dag voor het Bijzonder Gerechts hof, waar deze zaak diende. Daarentegen voerde L. aan, dat hij nimmer bezoek van de Duitse heren had gehad, zich althans daar niets meer van kon herinneren. Hoe het zij, de al dan niet door L. gegeven aanwijzingen omtrent de verblijfplaats van de inderdaad later gearresteerde Verboom, heb ben practisch weinig of geen bete kenis gehad, daar de Duitsers toch reeds van zijn woonplaats op de hoogte waren. In verband hierme de eiste de procureur-fiscaal dan cok vrijspraak voor verdachte. Het Hof zal 18 Maart beslissen. Tribunaaladvies In de zaak tegen Wilhelmus Jas- perse te Soesterberg in bezettings tijd lid van de NSKK en magazijn bediende bij de Duitse Weermacht, adviseerde het Utrechts Tribunaal een voorwaardelijke internering voor de tijd van zes maanden met een proeftijd van drie jaar. Voorts ontzetting uit de kiesrechten, het recht om bij de gewapende macht te dienen en om nog ooit enig openbaar ambt te bekleden. "Noteert U even GRAND: De beste jaren van ons leven (14 j.). 14 en 19.30 u Zo 13. 16.45 en 20.30 u. CITY: Tarzan overwint (14 jr.). 14.30, 1830 en 21 u.. Zo. 14. 16. 18.30 en 21 u. REMBRANDT: Twee jaar voor de mast. (18 jr) 14.30 en 20 u., Zo. 14. 16.15, 18.45-en 21 u. 12 MAART: Ledenverg. A.Z. en P C. „De Wapen roem", 19.30 uur en 13 Mrt ..Gymn. uitvoering „Wil- helmina". Markthal, 19.30 uur. 13 MAART: Receptie „Soesterkwar- tier". Clubgebouw 1517 uur. Buurtver. „Verhoevenstr." „Wat eeuwig leeft". Amicltia. 20 uur. Int. School v. Wijsbeg. Econ. studie conf. Spr. prof. Goudriaan, prof. Tinbergen en dr de Roy. Nat. Fed. v. h. voorm. verzet in Nederland, films: Het voorspel van de tweede wereldoorlog en Verdeel en heers. Grand, 23.45 u. OPENB. LEESZAAL EN BIBL da gelijks ruilen v. boeken 1417 u. Di. Vrijd. avond ook van 19—21 uur. Leesz. geopend dagelijks 10 —12.30 u. en 1417 u Di. en Vrjjd. ook 1922 uur. „STICHTSE HEUVEL": WoZa. en Zondagavond en Zondagmid dag dansen (Black-White Band. „de Spotvogels"). DANCING VAN 'T HUL: Zat., Zon. en Woensd. dansen, 2023 uur. Zonmid. 15—18 u. (Orkest „The Rhythm Specials") DANCING d'ORANJEBOOM: Zat., Zon. en Woensd. dansen Lou Bandy de man van de zon „Deze avond is belegd om de zorgen te vergeten" aldus opende de voorzitter van de AVRO, de heer De C'lercq, de bonte avond in Amicitia. Hij spoorde voorts de aanwezigen aan, de AVRO bij haar werk te steunen. Na deze woorden startte het or kest van Karei Stoete, met het lied van de bonte avondtrein. De entree en de wijze waarop medewerkers aan het publiek wer den voorgesteld was uitstekend, hetgeen door de talrijke aanwezi gen op prijs werd gesteld. De Wama's, die de trein uitstap ten, hadden al gauw contact met de zaal en lieten de aanwezigen „gieren van het lachen". Coby Beek, als Zweedse Nachte gaal zag haar opkomst beloond door een langdurig applaus. Het zelfde gold ook voor L. Bandy „De man van de zon", die zoals altijd de mensen weer hun zorgen deed vergeten, en waaraan hij zijn grote populariteit heeft te danken. Het spel van Ted Valerio, de ac- cordeonmst schonk voldoening. In het schetsje „De vrouw in haar huis," zagen we Frans du Mee, op z'n best: Hij bezorgde de zaal me nige lachbui, terwijl Greetje van Schaik goede voordrachtskunst ten beste gaf. Met een mopje, een praatje en een liedje besloot Lou Bandy de eerste helft. Na de pauze, kwam het hele ge zelschap op de planken in een schetje genaamd „de Proefles", waarin Lou Bandy en Frans du Mee, de hoofdrollen vervulden en een groot succes oogstten. Tèd Valerio en de Wama's ont lokten in de semi finale, met hun liedjes van Zarah Leander en Po- pey de sailorman, een geweldig ap- plals. „Draag de zon in je hart", was het liedje waarmee Lou Bandy en het gehele gezelschap de avond be sloot, een avond waarin het variété van Herman Rinket het" Amers- foortse publiek meenam ver van cle zorgen, een avond vol bonte afwis seling en van vlot spel. 'Aan de Administratie van het Dagblad voor Amersfoort", Snouckaertlaan 7, Amersfoort. IK VERZOEK U MIJ TE WILLEN NOTEREN ALS ABONNé OP HET „DAGBLAD VOOR AMERSFOORT" voor: 31 cent per week 4.per kwartaal Naam Straatnaam Woonplaats Datum Doorhalen wat niet wordt verlangd. Wjj vergissen ons niet gaarne, zou U daarom Uw naam en adres in blok- letters willen invullen? Bij griep kouvatten Bij hardnekkige hoest en bronchitis Gemaakt door NOURY dus betrouwbaarj Nieuwe kamer ovens voor Gasbedrijf Voorlopig geen gas van de Staatsmijnen Uit een schrijven van B. en W. aan de raad, blijkt dat niet is te voorzien dat binnen enkele jaren gas ten behoeve van Amersfoort zal kunnen worden verkregen van de Staatsmijnen. Hoewel het gemeentebestuur te dezer zake deligent blijft zal het productie apparaat op een derge lijk peil moeten worden gehand haafd, dat aan de vraag naar gas geheel kan- worden voldaan. De kamerovens van de gasfabriek moeten na een bepaald aantal vuurdagen worden vernieuwd. B. en W. stellen de raad voor over te gaan tot vernieuwing van twee ka merovens en vragen voor de uit voering van dit werkopject de be nodigds credieten. De onkosten van vernieuwing zijn rond 137.500. Aanleg van riolering in Soesterkwartier B. en W. stellen de raad voor te besluiten het aansluiten van de nieuwe riolering van het Gemeen telijke Bouwplan in het Soester kwartier op de beslaande riolering van het kwartier onderhands op te dragen aan de heer B. Rigteboer te Amersfoort voor de som van 1.665. Burgerlijke Stand Geboren: Elizabeth Christina, d J J van Bochove en P H L M Annot. Dick, z v J J Wolerts en P A Willemsen. Louise" Alida, d v H G Hasken en L Niessink. Ondertrouwd: L. Krabshuis en J A van de Wetering, L Pijl en J E Tiepel W de Kroon en J W Hid- dink, J Rijntjes en G Baas. G Eg- genkamp en A M Kuijer. G van de Wakker en C Bekkers. B J Mars man en B Nijboer. E van Drie en W M van den Berg. T Sinnema en A Wellensiek. Gehuwd: A A Montauban en A Brons. F Kurvers en T Knoppers. Overleden: Marritje Visser, wed. v J P C Sprenger 84 j. Jannetje van Drie, geh. m W van den Berg 52 j. Arendje Mina, geh. m M van Essen 41 j. Adriana van Raam wed. v P F de Groot 85 j. Cornelis Eve- rardus Maria Jekel, z v E Jekel C Grenzenbach 4 mnd. Pieter Wellerd geh. m C Kpijer 84 j. Opwekking tot grotere activiteit van leden Het bestuur van de afdeling Amersfoort der Ned. Ver. van Spoor- en Tramwegpersoneel heeft in een jaarverslag over 1947 uit voerig de stand van zaken in de organisatie voorgelicht: Wij ont lenen daaraan het volgende: Het wereldgebeuren geeft een beeld van onzekerheid en verwar ring. Instede van een planmatige samenwerking en opbouw van ons door de oorlog ontredderde wereld deel, vertoont zich het beeld van wantrouwen, misverstand en ver warring op internationaal politiek en economisch gebied. Terwijl de mensheid nog zielto gend teneer ligt van de verschrik kingen van de nog nauwelijks be ëindigde wereldoorlog, verkeert 't in onzekerheid en twijfel aan een blijvende vrede. De gemoederen worden in spanning gehouden; de lust en opgewektheid voor de morele en materiële opbouw sterk afgeremd. Onze vakbeweging heeft een zware verantwoordelijke taak te verrichten. Zij toont echter de te kenen des tijds voldoende te ver staan. Het bestuur bestond na enige mutaties van 1947 uit de volgende leden: de heren: G. van Uitert. voorzitter: J. G. Arink, 2e voorzit- 'ter; H. Fremouw, secretaris; J. Niks, 2e secretaris; G. A. Middel koop, penningmeester; H. de Jong, 2e penningmeester; leden de heren P. Bakker. O. de Groot. J. W.-Im- hof. L. Kamphuis, A. Krabben, H. L. A. Laterveer, A. A. Meijer, W. Sanberg, W. A. Schut. Met leedwezen wordt het ver trek gememoreerd van het be stuurslid, de heer J. W. Imhof; en het uittreden van de heren Kamp huis en Schut. Het ledental bedroeg op 1 Jan. 1948: 699 en ging gedurende 1947 met 44 leden vooruit. Onder het hoofdstuk „vergade ringen" wordt herinnerd aan de grote activiteit die door de plaat selijke Vakcentrale werd ontwik keld. De winterpropaganda 1947-'48 Wie zag aanrijding gebeuren Degenen, die getuige waren van een aanrijding op Zaterdag 31 Jan. j.l. omstreeks 13.uur op de Sta tionsstraat, nabij het Smallepad tussen een voetganger en een wiel- rijdster en nog niet door de politie gehoord zijn, worden verzocht zich ten spoedigste bij de chef-motor brigade te melden. Tevens wordt de wielrijdster in haar eigen belang aangeraden zich aldaar vrijwillig te melden. „Vriendenkring" is actief In een Woensdagavond gehou den vergadering van de Speeltuin vereniging „Vriendenkring" is door de aanwezige leden een actie groep gevormd om het bestuur te ondersteunen in het werk voor de jeugd. Voor het komende speel tuinseizoen zijn verschillende plan nen ontvangen. Uitbreiding gezagsapparaat der overheid - i j van circulaires van particuliere zij- ItPPTI hprnnrirhtina l dc zi)'n verstrekt, wordt van bevoeg- VJCC1HIC1 VJJULlll/llIé de zij(le hieraan toegevoegd, dat Van bevoegde zijde wordt mede gedeeld, dat de regering heeft be sloten ter versterking van het po tentieel van het gezagsapparaat der overheid aan de rijks- en de ge meentepolitie een aanzienlijke uit breiding met vrijwilligers te geven. In de Rijkspolitie zullen onge veer 10.000 vrijwilligers als reserve worden opgenomen. De gemeente politie zal met vrijwilligers als reserve verdubbeld worden. Daar naast overweegt de regering nog andere maatregelen tot waarbor ging van de openbare veiligheid. Toetreding tot de politie in vrij- willigersverband zal alleen kunnen geschieden op basis van vrijwilli ge. individuele bijstand aan het bevoegd gezag in het kader van de normale politiedienst. Van enig optreden dezer vrijwilligers in eigen zelfstandig korpsverband zal geen sprake zijn. Zij zullen wan neer het bevoegd gezag zulks nodig oordeelt individueel in werkelijke dienst bij de politie worden opge roepen. De opleiding en oefening zullen eveneens in het normale politie- verband plaats vinden. Voor toetreding tot de reserve- politie komen uitsluitend in aan merking gezagsgetrouwe Neder landers die niet militair dienst plichtig zijn of indien zij wel militair dienstplichtig zijn. wat officieren betreft de leeftijd van 45 jaar, wat onderofficieren en korporaals betreft de leeftijd van 28 jaar hebben bereikt. Personen, die 65 jaar of ouder zijn kunnen niet worden toegelaten. Bijzonder heden inzake beloning, vergoe ding van inkomstenderving, ver zekering tegen geldelijke gevolgen van ongevallen en andere sociale voorzieningen zullen binnenkort nader bekend gemaakt worden. Mede naar aanleiding van anders luidende mededelingen, welke kort geleden door middel van de pers en het niet in het voornemen der regering ligt, te komen tot 'n herop richting van de vroegere bijzondere vrijwillige landstorm en de vrijwil lige burgerwachten, maar dat ook oo dè voormalige leden dier institu ten een beroep zal worden gedaan om mede te werken aan de verwe zenlijking van bovenomschreven doeleinden. Geen grote wijzigingen in textielwaardering (Van onze Haagse redacteur) Ingrijpende wijzigingen zijn bij de ingang van het nieuwe kwartaal in de textieldistributie niet te ver wachten, zo deelde men ons van officiële zijde mede, als antwoord op de mededeling in een textiel- vakblad gedaan, volgens welk kou sen en zijden ondergoed per 1 April van de bon zouden gaan. Er is wel een kans dat enige minder belang rijke wijzigingen in de puntenwaar dering 'van enkele artikelen zullen komen, doch zo lang omtrent de aanvoer van nieuwe goederen door de onzekerheid die ten aanzien van de deviezenpositie heerst, geen be vestiging bestaat, is 't brengen van textielgoederen op de vrije markt niet te verwachten, aldus de offi ciële zegsman. werd gevoerd onder de leuze: „Naar de 25000". Samenwerking De Plaatselijke Unie. gevormd uit de voorzitters van de afdelin gen der samenwerkende Organisa ties: N.V., St. Raphael en de PCB werd in verschillende aangelegen den van plaatselijke aard betrok ken, zoals premieregeling Werk- plaatspersoneel, de vaststelling van de dienst- en rusttijden, de kader vaststelling personeel Vervoer en cle huisvestingszorg. Verder met algemene groepsaangelegenheden. Er is in de Unie een goede sa menwerking. Te betreuren is ech ter, dat deze eenheid van optreden niet verder kan worden doorge voerd door de vorming van één organisatie waardoor de belangen behartiging nog beter tot zijn recht zou kunnen komen. Wij hebben U hierbij slechts een beknopt beeld gegeven van de toestand en de werkzaamheid van de afdeling in het afgelopen jaar. Het zou te ver voeren wanneer wij meer in onderdelen zouden af dalen. De secretaris de heer H. Fre mouw besluit zijn verslag met de opmerking: Te betreuren is echter dat nog een te gering deel der re den voldoende medeleeft met en werkt voor de organisatie. Beter begrepen moet worden dat de strijd niet wordt gewonnen met contributie betalen alleen, doch dat' de persoonlijke inzet daarvoor noodzakelijk is. Rest ons nog te vermelden, dat de rekening over 1947 sluit met een batig saldo van 384.80. Soest Contactavond BNI Woensdag 17 Maart a.s. zal we derom een contact-avond van de Band NederlandIndië, afdeling Soest in de zaal van het St. Joseph- gebouw aan de Steenhoffstraat plaats vinden. Aanvang half acht. Het programma zal weer door rigen krachten worden verzorgd. Wandelfestijn van de Eemkanters De door de wandelsportver. „De Eemkanters" en de „Soester Politie Sportvereniging" georganiseerde wandeltochten, die op Zaterdag 20 en Zondag 21 Maart a.s. zullen worden gehouden en waarmede het wandelseizoen officieel zal worden geopend, beloven een waar succes te worden, daar reeds tal van groe pen, bestaande uit burgers, bewa kingstroepen, brandweer, militai ren en politie inschreven. Beroepen In de 4e predikantsplaats der Ned. Hervormde gemeente (bui tengewone predikantsplaats) ten behoeve van de geestelijke verzor ging Van het sanatorium „Zonne gloren" te Soest, is door de Kerke- raacl een beroep uitgebracht op Ds. L. J. C. Visbeek te Vlissingen. Burgerlijke Stand Geboren: Aart, z v J Brons en J A Beijen. Saskia Maria, d v F Spij ker en A M J H v Veen. Maria Nisthina, d v J 'A Huisman en P N v d Berg. Gerritje, d v A v d Essenburg en W Voskuylen. Hen drik, z v H Figee en C J Zuidgeest. Maria Adriana, d v P Biemans en A C Roels. Aletta Albertina, d v J H v Neerbos en M C E Dupont. Clement Antonius Maria, z v N T v d Brink en A P M v d Brink. Maria Johanna Richarda, d v G A Hilhorst en E M de Beer. Harry, z v W Kraay en A M Derks. Maria, d v A Kramer en E v Manen. Ri charda Johanna Antonia, dv EC Daatselaar en C R Couwenberg. Getrouwd: C v Daalen en C. Westra, D Pureveen en J E Haks. Overleden: Heintje Meernink 68 jr. geh. m. G v Asselt. Jan C Tho- masze 73 jr. wed. v. A F Reurs, P J H Roëll 73 jr. geh. m. jkvr C E Rutgers van Rozenburg, Pe- tronella Hilhorst 80 jr geh. m. C. Schimmel, Ietje Brinkman 64 jr. ongehuwd. Klaas Butter 69 jr. geh. m. J R v Sloten. Johannes C Wes- sels 35 jr. geh. m. J v d Meer, Jan Vos 78 jr. wedr. v J Hilhorst. Scheepstijdingen ALGORAB, 12 Maart van Rio de Ja neiro naar Bahia; ALPHACCA, 11 Maart van Aden naar Penang; AN- NENKERK, 10 Maart van Adelaide naar Melbourne; AXELDIJK, 11 Maart van Rotterdam te Londen; DUIVENDIJK. Vancouver-Rotter dam, 10 Maart te New.Westminster; KAROSSA, Amsterdam-Batavia, 11 Maart te Port Said;KOTA INTEN, vertr. 12 Maai t van Rotterdam naar Halifax MARIEKERK, 12 Maart v. Port Said naar Rotterdam; NOORD- WIJK, 11 Maart van Huelva naar Kralingsveer; SOMMELSDIJK, New York-Java, pass. 10 Maart 23.30 uur Gibraltar: WESTERDAM. wordt 15 Maart 10 uur van New York aan de Hoek van Holland verwacht. WIELDRECHT, 12 Maart van Mobile naar Beaumont. Landbouwers haalden hun diploma In tegenwoordigheid van de Rijkslandbouwconsulent, de heer Ir. Stoker, van de Rijkslandbouw- winterschool te Utrecht, vond Don derdagavond in de Mariaschool te Soestdijk de eindles plaats van de 3-jarige Rijkslandbouwwintercur- sus, georganiseerd door de afde ling Soest van de A.B.T.B. Met enige toepasselijke woorden en gelukwensen reikte wethouder Van de Arend de diploma's aan de geslaagden uit. De heer W. Wante naar, ere-voorzitetr van de ABTB en ook de leraar de heer Nijhuis, gaven de cursisten enige goede raadgevingen voor hun verdere le ven in het landbouwbedrijf mede, waarna cle eindles werd besloten met een woord van dank namens cle leerlingen aan hun leraar, de heer Nijhuis, die tevens een stoffe lijk bewijs van waardering in ont vangst had te nemen. De geslaagde cursisten zijn: A A Roest en W M Wijntjes (met zeer veel vrucht); J W Hilhorst, W D v. d. Heuvel, G A Kok, B A M Overgoor en A J de Bruin (met veel vrucht); J A Hilhorst, G G v 't Klooster, H A Beemer, J W Hof slot, W M v. 't Klooster en C H van Wijk (met vrucht). Predikbeurten Ned. Herv. Kerk. Oude Kerk 10 uur Ds. D. v. Krugten (Bevesti ging van nieuwe lidmaten), 17 uur Ds. D. v. Krugten. Emmakerk 10 uur Ds. E. Groeneveld (Beves tiging nieuwe lidmaten), 17 uur Ds. M. Verkerk. Heeskapel 10 uur Ds. Jac. Vermaas (Amersfoort) Eltheto 10 uur Kinderkerk. Zonnegloren 10 uur Ds. W. A. Hoek (Amsterdam). Evangelisatiesamenkomsten: Dins dag 16 Maart 20 uur Zaal v. d. Broek, Nieuwstr. 57 Ds. A. Brou wer. Donderdag 18 Maart 19.30 uur Heeskapel, spreker Eerw. Heer v. Gorkum. Herv. Geref. samenwerking tot Evangelieverkondiging. Dinsdag 16 Maart 20 uur Zaal v. d. Broek, Nieuwstr. 57, spreker de heer C. N. v. d. Flier. Geref. Kerken. Julianakerk 8.30, 10.15 en 16.30 uur Ds. Joh. Blauw (Hilversum). Wilhelminakerk 10 en 5 uur Ds. H. v. Andel (Loos- cluinen). Geref. Kerk. Gebouw „Reho- both", Buntweg, 10 en 16 uur Ds. Kroes (Dalfsen). Chr. Geref. Kerk. 10 uur Lees- dienst (Openb. belijdenis des Ge- loofs), 16 uur Ds. L. de Bruyne. Geref. Gemeente. Kleine Rem- brancltzaal 10 en 17 uur Leesdienst. Maandag 15 Maart, biddag, 15 en 19.30 uur Ds. M. Blok (Zeist). Ver. Vrijz. Godsdienstigen, Afd. Ned. Prot. Bond. Gebouw Religie en Kunst. Rembrandtlaan, 10.30 uur dhr. T. H. Tangelder (Amers foort). Gevonden voorwerpen Zwarte ceintuur, honden hals band, zwart vulpotlood, schooltas inhoudende atlas (zeildoek), kin derkruiwagen, ordebriefje t.n. fir ma Pembroek en Co., kindermuts wit met blauw, paar rode kinder wanten, zilveren broche, blauwe baret en blauwe pet, portemon- naie inhoudende f 0.75, boek (wa renkennis t.n. Fileman), auto re servewiel met band, bruine lang harige hond, bruin kindermantel tje met muts, bruine ceintuur met koperen gesp, muzieknummer, jon gensjas, paar grijze wanten, rood etui inhoudende zegels, zwarte schakel ceintuur, nationaliteitsbe- wijs voor Opel auto Op de ijsbaan gevonden (Rubens straat): twee paar wanten en een paar handschoenen, bruine das en grijze das, zakdoek, twee bruine alpinomutsen, lederen muts met bont, lederen ceintuur (nieuw), witte muts, paar schaatsen, bruine portemonnaie inhoudende 6 cent en tien verschillende wanten. In de stadsbus gevonden: huis sleutel en koperen aansteker, brui ne dameshoed en enkele hand schoenen, paar zware dames hand schoenen, paar rode wanten, roze hsarstrik, bruine muts met rood afgezet, paar bruine motorhand schoenen, militaire koppel, porte monnaie inhoudende 36 cent, blau we ceintuur. Apollo'' gaf een goed concert Donderdagavond concerteerde het mannenkoor Apollo" in de Wil helminakerk te Soest, voor een zeer talrijk publiek. Na de opening door de voorzit ter, de heer E. van Eeden, bracht het koor twee nummers ten gehore n.l. „O Bone Jesu" en „Ecce quo- rnndo moritur", waarbij de zuiver heid van toon opviel. De sopraan, Mej.' M. Koppert uit Bilthoven en de heren Alb. v. d. Pijl, viool en Wim Dijkstra, orgel, verzorgden een rijk programma. Apollo heeft met deze drie solis ten van klasse een goede keuze ge daan. Wat het mannenkoor betreft noemen wij verder „Heimwee" van J. R. Weber, dat op veler verzoek na de pauze herhaald werd. Het mannenkoor „Apollo" mag met grote voldoening op dit prachtige concert terugzien. Hoevelaken Groene Kruis staat er goed voor In het Verenigingsgebouw ver gaderde Donderdagavond de ver eniging „Het Groene Kruis" onder voorzitterschap van de heer M. J. van Breda. Deze wees op het afge lopen gunstige jaar, ook wat de fi nanciële positie betreft. Dit jaar, met ingang van 1 Juni zal de ver eniging geheel op eigen benen kunnen staan ondanks de moei lijkheden die de afdeling Zwarte- broek heeft ondervonden met het aanstellen van een wijkverpleeg ster. Vervolgens bracht spr. dank aan de gemeenteraad voor de vlotte wijze van medewerking. Door de secretaris, de heer J. Ver steeg werden de notulen gelezen, benevens het jaarverslag, waaruit bleek dat het ledental ondanks contributieverhoging 'vergroot was tot 413. Door de wijkverpleegster werden ruim 2000 bezoeken afge legd. Er werd een moedercursus georganiseerd. Aan giften werd ontvangen 49.50. Door de heer J. Verschuur werd het financieel ver slag gegeven. Het batig saldo be draagt 1563.97. Het bestuur stelt voor 500 in een bouwfonds te storten en 400 in een reserve fonds. Dit voorstel werd z.h.s. aan genomen. Namens de kascommissie bracht de heer J. Mannée verslag uit. De boeken waren prima in orde waarvoor de voorzitter dank bracht aan de penningmeester. Z.h.s. werd de heer M. J. van Bre da bij de bestuursverkiezing her kozen. Vervolgens was aan de orde de vaststelling van de gratificatie der magazijnhoudster en de werk ster. Deze werden na enige discus sie vastgesteld op resp. 125 per jaar en f 0,60 per uur. Hierna had de behandeling plaats van de be groting voor het jaar 1948. In de nieuwe kascomm.-^-or den benoemd de heren J. van de Kuilen en W. van Leliveren. Bij de rondvraag vroeg de heer Van Leuveren naar de stand van za ken bij de bouw van een nieuw wijkgebouw. Dit stuit op bijna on- overk'meliiKe moeilijkheden maar het bestuur blijft actief. Op voor stel van de leden zal het bestuur trachten enige leerzame filmver toningen en lezingen te organise ren. Ouderavond Chr. Kleuterschool Heden, Vrijdagavond, houdt de Chr. school haar jaarvergadering en ouderavond. Aanvang half acht. Beurs van New York 10/3 11/3 AtcH. 90% 91", Baltlm. 10% 10% 10 Cati.Pac. 10% Illin. C. 29 28% 13 N.Y.Ccn. 13% 18% Penns.R. 18% Sout. Pac. 47 47', Uti.Pac. 159 159 AlLCh. 172% 173 Am.Can. 79% 79% Am. Car. 39!, 39% A.Smelt. 50% 49% A. T.cnT 150% 143% Am. Tob 61% 60". Anac.C. 31% 31 Bethl.S. 31 31% BociingA. 26% 261'. Chrysler 55% 55 City B. 37% 37% Consol. L 21 21 Douglas 58% 58% Ou p. N 16ï 166% tastm. K 38% 38", Gen. El 32% 31% 3en.Mot. 51% 51% 10/3 U/3 Goodyear 39% 39% HudsonM 15% 15% Int.Harv. 84% 84 In. Nickel 25»; 25% Int.T.cnT 12% 12% 45! '- 45 V, 49% 49 8% 24% 23% 38% 37% 34% 34% Kcnn.C. Monty VV Pack. M. Radio C. Rep.St. Rcyn. T. scars R. Shell On. 30% 30 Soconv 15% 15% otand'Br. 23% 23% St.Oil.J 71% 72 Studeb. 16% 17% Texas C. 53% 53% U. Aircr. 27% 27% Un. Corp. 2% 2% Un. Fruit 53% 53 USRubb. 39% 4o US Steel 68% 63% Westing 27% 27% Woolw. 44% 44% Amsterdamse Effectenbeurs Het was heden de laatste dag. waarop de aandelen Philips ter beurze inclusief de claims verhandeld wer den. Morgen begint de verhandeling van de claims, hetgeen naar irerwacht mag worden, weer enige levendigheid aan de markt brengt. De rnarkt bood vandaag zeen bijzondere aspecten of het moest ziin de hoe); lie zich vormde -in de aandelen en obligation der Indische tram- en spoorwegmaatschappijen die hoger gewaardeerd iverden in verband met le tijdelijke overneming der vervoersondernemin gen door de Indische re gering. terwijl voor het gebruik* van de bedrij ven vergoedingen ziin /astgesteld. Zo kwamen Je obligatiën der Neder lands-Indische Spoor wegmaatschappij van 61 dp 70. De overige Indi sche fondsen waren aan vankelijk maar weinig /eranderd. Deli Maat schappij uitgezonderd, lie tot 220 opliep, «lus ;en vijftal punten beter .vas. De industriëlen tonden zich goed hand- ïaven. trouwens de ee- ïele markt toonde geen /erdere reactie maar lag ïiterst kalm op koersen, lie niet veel meer afwe ten van die vóór de de- ;aluatiehausse. zoals Touwens ook duidelijk iliikt uit het algemeen ndexciifer. Act. aandelen Koloniale Bank N. 1. H.-oaok Ned. H. My. A.K.U. aand. Bergh's Jurg. v. Berkels pat. Fokker Van Gelder K. Nd H.ovens Lever Br. Ned. Ford Ned. Kabelfabr Philips gloelL Wilton Feyen. O. PetroL MIJ Kon. Petr. MIJ. A'dam Rubber Bandar Rubber Dell-Bat. A.M. Oost Java R.M. Serbadjadl S.R Holl. Am. Lljn fava-C.-J. LIJd K.N.S M. Kon Paketv. Sch Unle Rott. Lioyd 5t. My. Nederl. H.V.A. Java Cult. Ml). Ned. Ind. S U. Ver. Vorst C M Dell-Bat. Dell Tabak Senemb 10/3 11/3 11/3 L.K L.K L.K. 115% 117% 117 130% 134% 164% 166% 168 185% 186 137% 321% 320% 133'% 137», 212 214 227 229 197 190% 170% 172% 171% 226% 228 230% 328 328!', 330% 390 315 315 394% 392% 394 228% 228*, 336 335% 356% 357% 361% 183 183% 186% 156 159 128 132% 93 92% 91 92% 224 225 166% 196% 196% 177 179 194% 195% 196% 185% 184 193% 194 259% 260 263% 115% lé6% 123*, 113 60% 61% 186 183'* 183% 214% 219 221% 184% 180% AcUeve obllg.: NecL *38 (3%) 3 dlto '47 (3%) 8 Ned. *37 3 DollarL '47 3% NWS 2% U/3 100% 10/3 100% 98 V. 93% 98% 98% 104 105% Sp. cert. 100 2% 1°0^ 100% NJ '37 A3 96 Niet-actieve obligaties A dam 1 *37 3*6 sHage I '37 3*6 R'dara le en 3e Ing. 1937 3*6 Rdam '38 (3V6) 3 Utr. pr. '39 2*6 - Utr. g. O' 37 3*6 - Pandbrieven Amst. Hyp. 3*6 100 Arob H (3*61 3 - Fr. Gr. a 3*6 100% Grav. Hypb. 3*6 99% Ned. Hypb. Veeno K (3*6) a Rott Hypb. 3*6 Utr Hypb. 3*6 West Hypb. 3*6 - induscr. obllg.: A.K.U. obL 3% 103% Berghs en J 3*6 103 Levers 3*6 104 Werkspoor 3*6 103 Bt. Ptr. Mlj 3*6 102% Kn Ptr. Mil J** 103 Dell Sprw t*6 97 Ned -Ind So "<*6 60£C 96 99% - 96% 99% 96 96 99% 99 V, 100 103',. 103% 104% 103% 102% 103*. 99% 70 Onuet 820.000 Nlet-act. aand. 103 11/3 A'damse B. 169 169% Hll Bank Unie 241 242 Incasso Rott. Bank 16S 169 rw. Bank. Cert. 187 189 Rott. BeL Cons 187 188 Lever 6% c.pr. 151 151% Gist en Sp. fab. 433 431% Rott. Dr. MIJ. 368 370 Werksp Serie A 159 194% Anlem Ned. Ind Gas 117 134 '.nternaüo 195 123 Amst BalL My 168 Dell Sp. My. 73% 77 Ned. Ind. Spw 29% 31% 'Morlupig ge noteerde aand.: Lever 4% c. pr. 111 111 Ml) Fin N. H. 102% 102% Vredesteln 171 173 Ned Walvlsv. 124% 125% Zwanenb. Org. 206 205 Prolongatie 2% 2% Ajner. fondsen Anaconda 31% 31% 3eth. Steel 95% Chrysler 111% 113% Gen Motors Intern Nlcke) 25% Kennecott -17 Republic Steel 23% 24 U.S. Steel 70% 70% Phillips 58% •Shell Union 58*% 31% Tidewater 31% 20% Baltimore 19 Pennsylvania bledeb t laten De vergadering van obligatiehouders der Ver- eenigde Javasche Hout handel Maatschappijen heeft omtrent de voorstel len tot sanering' van de balans geen besluit geno men. Voor sanering dient het totale verlies ad f 1.730.178 te worden afgeschreven. Voorts bevatten de voor stellen renteverlaging en uitstel van aflossing, als mede uitgifte van een 4 pet lening merendeels over te nemen door de Java sche Bosch Exploitatie maatschappij. Opgericht is met een maatschappelijk kapitaal van f 1.000.000, verdeeld in 1000 aandelen op naam 1000.-, waarvan 500 aandelen geplaatst, waar op 20% in contanten is gestort, de Spoorweg Sein- industrie N.V. (Railway Signal Industry) to Utr., welke ten doel heeft de fabricatie en handel dra ven in Inrichtingen en toe stellen voor sein-, signaal- en beveiligingssystemen ten behoeve van spoor- en tramwegen en andere ver voermiddelen.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 2