10 Ninette de Valois over het Sadler's Wells Ballet Geen debat, wel critiek op „geruisloze socialisatie" Keres legt ook nu het loodje tegen Botwinnik ly/it Nationaal instituut De kolenbonnen-actie van Niwin en Monumenten-commissie Minister weert zich TUINKALENDER Voefbal-team van de Benelux? Geduld bedwong onstuimigheid Euwe koos niet de sterkste verdediging Sport voor Zondag Kerknieuws Radio-programma ▼rijrlag 12 Maart 1948 \T INETTE de Valois, creatrice en leidster van het Sadler's Wells Ballet, heeft aan de voor avond van de Nederland-tournee van het ballet, voor vertegenwoor digers van de pers in het British Bouse te Amsterdam een korte be schouwing gegeven van wezen en ontwikkeling van deze nationale Britse dansgroep en -school. „Ik ben erg blii hier weer te zijn" aldus miss De Valois „omdat we thans de rondreis, die wij in Mei 1940 zo plotseling moesten afbre ken, kunnen completeren". Aan dat bezoek bewaart zij nog veel goede herinneringen, in het bijzonder om de kordate hulp. die men haar en het ballet geboden heeft bij de overhaaste evacuatie in de critieke dagen vlak voor de Duitse invasie van ons land. „Als de Nederlanders toen niet zo voortvarend waren ge weest in hun assistentie, zou het ballet nu wellicht niet meer be staan hebbben", zeide zij. Het programma van de komende tien dagen bevat reprises van bal letten, die hier de vorige maal het meeste succes oogstten, vermeer derd met enkele nieuwe creaties, echter niet de grote klassieke bal letten, die in Covent Garden ge danst worden. Wat Ninette de Valois Nederland wil tonen, is de grooi van een En gelse ballet-traditie uit een ge mengde Russisch-Italiaansc school, de ontwikkeling van een nationaal ballet, met eigen choreografie, met eigen muziek en eigen decoratieve verzorging. Immers zo meent zü de normale klassieke balletten zijn in alle wereldsteden te zien, in tegenstelling tot Sadler's Wells', dat een eigen klassieke Engelse balletvorm heeft opgebouwd. Een veelomvattende bovendien, die alle kansen biedt aan een grote variatie van talenten, schematisch te verdelen in de litteraire, meer realistisch beeldende school (genre Rake's Progress) en de abstracte richting, waarin haar choreograaf Frederick Ashton, die hier eveneens aanwezig was, zich beweegt; om een voorbeeld te noemen: zijn Sym phonic Variations, het ballet op muziek van César Franck, dat o.a. in Rotterdam uitgevoerd zal wor den. Verhevigde belangstelling Op de vraag: waaraan schrijft U de wederopleving van het Engelse ballet toe, antwoordde miss De Va lois, datde oorlog het theaterbe zoek sterl. heeft gestimuleerd. Op Zaterdagmatinées wordt voor de jeugd opgetreden, men danste onder de auspiciën van ENSA voor de troepen en zo groot was de belang stelling aan het einde van de oor log, dat men vijf maal meer toe schouwers telde dan in 1939. Spe ciaal in Londen is er zo'n hevige interesse, dat men er viermaal per week een uitvoering kan geven en dat terwijl men in de meeste me- tropoles in het algemeen niet meer dan één voorstelling aandurft. Miss De Valois, die in haar hel dere er exacte uitleg van de din gen een uitzondering vormt op de regel, dat juist de begaafdste kun stenaars bijzonder slecht van de tongriem gesneden zijn waar het eigen terrein betreft, wees voorts op het streven om tot balletten te komen, die een gehele avond in be slag kunnen nemen. Zo koestert Frederick Ashton thans plannen voor een full-length ballet, waartoe hij allerlei Griekse mythen en sprookjes doorneemt en Benjamin Britten tracht te winnen voor het muzikale gedeelte. Tot zover de uiteenzetting van Ninette de Valois C.B.E. Op haar personalia, het bal- lel en de plaats, die dit inneemt in het hedendaagse Engelse balletle ven, hopen we nader terug tc ko men. De Bedelaar uit Miracle of the gorbals", één van, de ballet ent Hoe komt het dat velen de beloofde Dam- certificaten nog niet hebben ontvangen? Vele brieven en telefoontjes bereikten ons naar aanleiding van het feit, dat vele stadgeno ten hun kolen-geld hadden op gezonden naar de Niwin in Den Haag, zonder daarvoor de be loofde Dam-certificaten te ont vangen. Dit is voor ons aanleiding geweest deze zaak te bespreken met de voorzitter van de Natio nale Monumenten Commissie Jhr van Holthe tot Echten, bur gemeester van Breukelen. Deze heeft ons de volgende toe lichting gegeven. Zodra het ge rucht ging dat het kolengeld zou worden gerestitueerd kreeg de Na tionale Monumenten Commissie 't denkbeeld om een grootscheepse actie te beginnen, teneinde dit geld naai haar fonds te „lokken". Ge lijktijdig echter kwam de Niwin met eenzelfde plan en er werd toen overeengekomen, dat de actie gezamenlijk zou worden gevoerd waarbij de Monumenten Commis sie en de Niwin van de baten zou krijgen. De Niwin zou zich dan ook belasten met de administratie en kreeg daartoe een groot aantal Landbouw" in Eerste Kamer (Van onze parlementaire redacteur) Ofschoon bij de begroting van Landbouw, Visserij en Voedsel voorziening onze gehele levensmid delenvoorziening is betrokken, een van de belangrijkste problemen van het welvaartsherstel, heeft dit de Eerste Kamerleden niet kunnen inspireren tot een debat in. grote stijl. In zoverre er belangrijke be ginselen in het geding waren, be paalden zich deze tot enkele op merkingen over de „geruisloze so cialisatie", welke de minister op het gebied van de landbouw bezig zou zijn uit te voeren. Doch „ge ruisloosheid" liet minister Mans- holt zich hier niet in de schoenen schuiven. Wanneer er hier sprake is van socialisatie, dan betreft deze echter niet de grondeigendom doch een verantwoord gebruik van de grond, aldus drukte hij het uit. Dit ging de heer Brandenburg (C.P.N.), die waarschijnlijk Tsje- cho-Slowaakse idealen voor ogen had, niet ver genoeg en hij be toogde, dat in de P.v.d.A. wel de gelijk socialisatie van de grond eigendom wordt beoogd. De be windsman antwoordde hem daar op, dat in de P.v.d.A., in afwijking van hetgeen in communistische partijen regel is, gelukkig verschil van opvatting over zulke proble men mogelijk is. Bezwaren Er was van sommige zijden be zwaar gemaakt, dat de onderhan delingen met de Stichting van de Landbouw over de prijzen der pro ducten voor de boeren geen betere resultaten opgeleverd hadden. De minister wees erop, dat de loon- en prijspolitiek van de Regering nu eenmaal uitsluit om alle groepen tevreden te stellen en dat men in het algemeen zeer voorzichtig moet zijn met klachten, welke worden geuit door de betrokken groepen 13 MAARTEenjarige zaaibloe men zjn de voordeligste bloemgewas sen. Voor het luttel bedrag dat enige pakjes bloemzaden kosten kan men ontelbare bloemplanten kweken. Dc tijd voor de aanschaffing der zaden is weer aangebroken. Enige aanbevelens waardige eenjarige zaaibloemen die een sieraad zijn voor uw tuin en boven dien uitstekende snijbloemen le<>eren zijn: Asters. Goudsbloemen (Calendu la). Korenbloem (Centaurea). Lupi nen, Escholtzia. Codetta. Leeuwen bekjes, Clarkia Chrysanthemum can- natum en Zinnia. April of begin Mei is de zaaitijd. Men leze zorgvuldig de cultuuraanwijzing op het zaadzakje. zelf. Bovendien zijn de cijfers van het Landbouw-economisch insti tuut, waarop men zich beroept, niet doorslaggevend, omdat zij een te smalle basis hebben en boven dien een te korte periode omvat ten. De minister kwam op tegen de voorstelling als zou aan zijn depar tement de ambtenarij hoogtij vie ren. Er zijn aan het departement geen 19.000 ambtenaren,"zoals be weerd was, doch plm. 14.600 en sinds 1945-1946 is hun aantal met niet minder dan 5000 verminderd. Het grootste deel van deze ambte naren is bovendien werkzaam op het gebied van de voedselvoorzie ning. waarmede de overheid nood gedwongen uitvoerige bemoeiin gen heeft. Naar de mening van de minister zullen wij in de landbouw moeten komen tot rationalisatie op goede percelen, opdat wij in de toekomst de strijd op internationaal gebied zullen kunnen winnen. Dit dient met spoed te geschieden in overleg met de betrokken organisaties. De begroting werd ten slotte z.h.s. aangenomen met aanteke ning, dat de communisten tegen waren. Ook de begroting van het Landbouwegalisatiefonds werd z.h.s. aangenomen. enveloppen met certificaten. In de weken die op het inluiden van de campagne volgden, kwa men ongeveer 50.000 brieven met bonnen binnen dit ter gerust stelling van hen die meenden, dat er wellicht brieven „zoek" ge raakt zouden zijn. Waarom niet direct is geant woord of tot de verzending van certificaten is overgegaan? De Monumenten Commissie weet het niet, want zij heeft met de af wikkeling der actie geen bemoeie nis. Uiteraard heeft de Niwin an dere zaken aan „het hoofd" en veroorzaakt het binnenkomen van 50.000 brieven extra drukte. Moge lijk ook is de belangstelling iets geluwd, want de actie is nogal te gengevallen. Hoe dan ook, jhr. Van Hol the heeft ons verzekerd een nader onderzoek te zullen instellen, waarbij hij de brieven van onze lezers als bewijs van de Niwin- nonchalance in ontvangst heeft ge nomen. Naar aanleiding van enkele sug gesties in deze brieven heeft de voorzitter van de Nationale Monu menten Commissie nog het een en ander uiteengezet. Er is bijvoorbeeld critiek gele verd op het feit dat de Commissie een tweetal directeuren, een paar typistes en een perschef heeft aan gesteld. die in tegenstelling met de commissieleden zelf cn die van de 800 plaatselijke comité's betaalde krachten zijn. De rompslomp ver bonden aan een dergelijke actie aldus de voorzitter de moeite om in het bedrijfsleven door te dringen, gehoor te krijgen bij de overheid is zo groot en vergt zo veel kunde en vakmanschap, dat daarvoor „bekwame" krachten moesten worden gerecruteerd. De ze moeten natuurlijk behoorlijk bezoldigd worden. Niettemin zijn de kosten niet hoger geraamd dan op 10 van de totale opbrengst, terwijl bij vele andere acties 20 of meer procent verloren gaat. Door de gesalarieerde krachten is bo vendien op buitengewoon snelle en afdoende wijze een actie voorbe reid, „nog nimmer eerder ver toond" zodat de tijdsbesparing wel degelijk geldbesparing bete kent en de iets grotere „cost" door de snelle „baet', ruimschoots wordt gehonoreerd. Dat de actie zelf tegengevallen is, heeft enkele oorzaken. Wij zelf noemden in dit verband de ver snippering van liefdadigheids-in stellingen, waarbij het publiek ten slotte beu wordt van de vele ram melende collectebussen. In dit ver band merkte de voorzitter op dat juist de Monumenten-Commissie heeft willen coördineren, wat ten dele is gelukt. Zo heeft men thans onder beheer de oorlogsgraven stichting en alle v.rzorgingsstich- tingen iets dat het grote publiek nog marir ten dele weet. Men wil niet alleen het land verrijken met blijvende symbolen van de zware oorlogstijd, doch bovenal de uit de oorlog voortgevloeide noden leni gen. Een andere oorzaak van de te genvaller is, dat het publiek non chalant is geweest. Jhr. v. Holthe was er van overtuigd, dat nog heel wat kolenbonnen niet „verzilverd' of verzonden zijn. Dezer dagen hoopte hij door besprekingen in Den Haag te bereiken dat alsnog de termijn van te gelde making dei- bonnen wordt verlengd, waarbij hij hoopte dat velen van de gele genheid gebruik zouden maken om hun bonnetje bij te dragen in het Monumentenfonds. Intussen echter zal met de Niwin worden besproken, waarom Ne derland zo lang moet wachten op de kwitantie voor het geschonkene. John Langerius de bekende Bel gische scheidsrechter en sportjour nalist. schrijft in de Gazet van Ant werpen. dat met name door wethou der Verhaest uit Gent ernstige po gingen in het werk worden gesteld em reeds op 30 Mei een Benelux- team in het veld te brengen tegen een .sterke Italiaanse ploeg Dat de heer Langenus de Nederlandse voet ballers hoog aanslaat, bewijst hij wel hiermee, dat hij voor de samen stelling van zulk een ploeg de vol gende opstelling zou willen brengen: Michaux (Lux.)'; Aernoüdts <B en Schijvenaar (N.); De Buck (B.), Feller (Lux.) en De Vroet (N.); Lemberechts (B.), Rijvers (N.), Wil kes (N.), Chaves (B.) en Drager (N.) Deviezen voor België Nederland De Nederlandse Bank heeft be paald. dat de Nederlanders, die naar de voetbalwedstrijd BelgiëNeder land te Antwerpen op Zondag 14 Maart a.s. gaan. op vertoon van hun door de KNVB afgestempeld toe gangsbewijs per plaatsbewijs 30 Bel gische francs tegen normale koers kunnen krijgen. De uitreiking zal geschieden op de stations Roosen daal en Maastricht en aan de dou aneposten Wernhout en Eysden bij de wisselkantoren van de „Mij Grenswisselkantoren en Wisselkan toren op de stations der Nederland se Spoorwegen". Elftal voor Nederland B tegen de Zwaluwen "Woensdag 17 Maart a.s. wordt in het Feyenoord-stadion te Rotter dam een wedstrijd gespeeld tus sen het Nederlands B-elftal en de Zwaluwen. Voor beide elftallen zijn de volgende spelers uitgeno digd: Nederlands B-elftal: De Munck (Sitt. Boys); Spel (DWS) en Van Bun (MW); Fanger (DWS), Beenhakkers (NAC) en Temming (DOS); C. van der Tuyn (Hermes DVS), Schaap ('t Gooi), Roozen- burg (Neptunia), Rijvers (NAC) en Clavan (ADO). De Zwaluwen: Landman (Nep- tunus); Van der Most (Hermes DVS) en Bak ('t Gooi); Schaap (DFC), De Leeuw (Xerxes) en Schwencke (HBS); Colthoff (HV V), Van der Eist (Theole), Vonk (Elinkwijk), Van der Weert (Wa- geningen) cn Wiggeman. Zal dr. Euwe eindelijk de goede vorm, die hem in 1935 wereldkam pioen schaken deed worden, her vinden en nog een ernstige mede dinger worden in de aan de gang zijnde strijd om de wereldtitel? Zal Keres er voor de eerste maal in zijn leven in slagen een partij van de gevaarlijke Botwinnik te winnen? Ziehier twee vragen, \yaarop een ei-volle zaal in gespannen stilte een duidelijk antwoord verwachtte en kreeg! Of het gegeven ant woord echter de talrijke toeschou wers heeft tevreden gesteld, is een andere zaak. Dr. Euwe, die met zwart Re- shevsky te bekampen kreeg, koos dezelfde verdediging, die hij tegen Botwinnik aanwendde, de Romi- verdediging van het Half-Slavisch. Elf zetten lang nam de partij een zelfde verloop als het duel uit de tweede ronde, toen week de Ame rikaan af door met zijn d-pion op te rukken en kreeg de partij een zeer scherp combinatoir karakter. Dr. Euwe koos niet de sterkste ver dediging, verloor na een tiental zetten een pion en hacl daarna slechts tot taak verbeten voor remi se te vechten. Lange tijd zag het er naar uit, dat hij hierin zou slagen. Op de 31e zet won hij de verloren pion terug, doch na dameruil bleef een lopereindspel over, dat duide lijk voor onze landgenoot op verlies stond. De partij is na de 41 zet van wit afgebroken, dóch het zal zeer de vraag zijn of dr. Euwe haar nog zal hervatten. Het duel Keres-Botwinnik trok de aandacht door het bizarre ver loop der opening. Wilden beide Russen een demonstratie van Rus sisch „super"-schaak ten beste ge ven? Het werd een onoverzichtelij ke, uiterst moeilijke strijd om klei ne positionele voordelen, die de geduldige Botwinnik beter ligt dan zijn onstuimige landgenoot. Nadat Keres door het oprukken van zijn f-pion de witte velden op de ko ningsvleugel gevoelig had ver zwakt, zag men heel geleidelijk Botwinnik in het voordeel komen. Pi,onverlies was op de duur niet te vermijden en daarmede was prac- tisch de strijd beslist. In de afge broken stelling staat Botwinnik met ee pion meer en nog goede kansen op aanval er verreweg het beste voor. Hieronder de beide partyen: Wit: S. Reshevsky; Zwart: dr. M. Euwe. Romi-verdediging van het Half- Slavisch. 1 d2-d4, d7-d5; 2. c2-c4, e7-e6; 3. Pgl-f3, Pg8-f6; 4. Pbl-c3, c7-c6; 5. e3-e3, Pb8-d7; 6. Lfl-d3, Lf8-b4; 7. a2-a3, Lb4-a5; 8. Ddl-c2, Dd8-e7; 9. Lcl-d2, d5xc4; 10. Ld3xc4, e6-e5; 11. 0-0, 0-0. Dezelfde stelling als de partij Bot winnikdr. Euwe uit de tweede ronde; de Rus zette hierin voort met 12. Tael. Reshevsky doet het anders en brengt onmiddellijk le ven in de brouwerij. 12. d4-d5, c6-c5. Dit brengt de Amerikaan in het voordeel. Evenmin bevredigend waren: 12Pb6; 13. Ld3, Lxc3; 14. Lxc3, Pbxd5; 15. e4 en 16. Lb4 met kwaliteitswinst, of 12 Pb6; 13. Ld3, cxd5; 14. b4, e4; 15. bxa5, cxd3; 16. Dxd3, Pc4; 17. Pxd5 met pionwinst. Te proberen was echter 12Lxc3; 13 Lxc3, e4; 14. Pd2, Te8 enz. 13. d5-d6!, De7-d8. Pion d6 was vergiftigd: 13 Dxd6; 14. Pb5, Db6; 15. b4! met stukwinst. 14. Tal-dl, Ta8-b8; 15. Pc3-d5, Pf6xd5; 16. Ld2xa5, Dd8xa5; 17. Tdlxd5, Een hoogst onaangename stelling voor zwart. Pd7 is gebonden aan de dekking van de pionnen c5 cn e5 en daarmede blijft de zwarte dame vleugel immobiel. 17e5-e4. Een andere dekking was niet voorhanden; na 17Te8; 18. Pg5, Pf6; 19. Txc5! Dxc5; 20. Lxf7f of 18g6; 19. Pxf7! gaat even eens een pion of meer verloren. Pion e4 kan niet direct genomen worden wegens 18Pf6. 18. Pf3-g5, b7-b5; 19. Lc4-a2, Da5-b6; 20. Pg5xe4, Lc8-b7; 21. Td5-d2 Reshevsky doet het kalmnies aan. In aanmerking kwam echter ook: 21. Pxc5, Lxd5?; 22 Lb1!. Pf6; 23. Pd7ü en wint. Na het gedwon gen 21Pxc5: 22. Txc5. Dxd6 heeft wit in een prima stelling een pion meer. 21c5-c4; 22 La2-bl. g7-g6. Gedwongen; er dreigde wederom 23. Pc5', Pf6; 24. Pd7! met winst. 23. Dc2-c3, Tf8-e8: 24 Pc4-f64. Pd7xf6- 25 Cc3xf6. Db6-c6!; 26, e3-e4. TeR-e6: 27. Df6-f4, Tb8-d8; 28. Tfl-dl, a7-a5! Dr. Euwe weert zich! Het verlei delijke 28f5. zou na 29. f3. Db6t; 30. Khl, fxe4: 31. fxc4 (of Lxe4. Lxc4. fxe4). Tf8'; 32. Dg4, Txd6! de pion terugwinnen, doch de complicaties na 28f5; 29. Td5!, fxe4; 30. Lxe4. De8; 31. f3! zijn zeker niet duidelijk. De tekst zet is daarom beter. 29. h2-h4, h7-h5? Waarom is dr. Euwe nu be vreesd? Na 29b4! dreigend 30. c3 had zwart zich een gevaar lijke vrijpion verschaft en dan zeer goede remisekansen gehad. De tekstzet bederft het bereikte resul taat met één slag. 30. d6-d7, Te6-e7; 31. g2-g4, Te7 xd7. Natuurlijk niet 31hxg4; 32. Dxg4, f5; 33. Dg5, Texd7 wegens tweemaal ruilen op d7 en vervol gens Dxg6t en wint. 32. g4xh5, Td7xd2; 33. Tdlxd2, Td8xd2; 34. Df4xe2, g6xh5; 35. Dd2 -g5t, Dc6-g6. 35Kf 8; 36. Dxh5 verliest vermoedelijk ook wel, maar had toch langer geduurd. Na dameruil is het lopereindspel glad verloren. 36. Dg5xg6f, f7xg6; 37. f2-f4! Wit dreigt een koningsmars naar c5 en dit is niet te verhinderen om dat de zwarte koning niet naar de andere vleugel kan lopen wegens e4-e5 met winst van g6. 37b5-b4; 38. a3xb4, a5xb4; 39. Kgl-f2, c4-c3; 40. b2-b3! Kg8 -f7; 41. Kf2-e3Afgebroken. Wit gaat rustig beide zwarte pion nen op de damevleugel veroveren en wint daarna zoals hij wil. Wit; P. Keres Zwart M. W. Botwinnik Poolse vrriatie van het Reti- systeem. 1. c2-c4, e7-e6; 2. g2-g3, d7-d5; 3. Lfl-g2, d5-d4; 4. b2-b4, c7-c5; 5. b4-b5, e6-e5; 6. d2-d3, Lf8-d6; 7. e2-e4, Dd8-c7. Beide spelers hebben gestreefd naar een vastgelegd centrum ten einde op de vleugels de handen vrij te hebben. 8. Pgl-e2, h7-h5; 9. h2-h4, Pg8- h6; 10. 0-0 Als het spel op de vleugels wordt gespeeld, rtaat de koning het vei ligst in het midden van het bord. Botwinnik speelt dit moeilijke, on gewone middenspel net een tikje beter! 10Lc8-g4; 11. f2-£3, Lg4- e6; 12. f3-f4, Keres wordt ongeduldig en dat had hij tegen de geduldige Botwin nik niet moeten zijn. De witte vel den op de koningvleugel geraken nu in zwart's macht. 12Le6-g4!; 13. f4-f5, Pb8- d7; 14. Pbl-d2, g7-g6; 15. f5xg6, f7xg6; 16. Pd2-f3, Ld6-e7; 17. Tfl- f2. Dc7-d6; 18. Lclxh6 Een tweede kleine capitulatie. Wit wil met tempowinst het veld g5 bezetten, maar het opgeven van het loperpaar heeft kwade gevol gen. 18Th8xh6; 19. Ddl-d2, Th6-h8; 20. Pf3-g5, Pd7-f6; 21. Tal-el De eerste „zichtbare" dreiging. 22. Pf4!, exf4; 23. e5! zou gunstig voor wit zijn. 21Dd6-b6; 22. Pg5-f3, Pf6-d7; 23. Pf3-g5, Th8-f8; 24. Tf2xf8, Le7xf8; 25. a2-a4, Lf8-h6! Deze binding van Pg5 is pijnlijk; Wit gaat het bezwaar van 18. LxhG reeds gevoelen. 26. a4-a5, Db6-f6; 27. Pe2-cl, 0-0 Een unicum' lange rochade op de 27e zet! 28. Pcl-b3, Td8-f8; 29. Tel-al, Df6-e7; 30. Dd2-cl, Kc8-b8; 31. Tal-a2, Tf8-f7; 32. Dcl-a3, Wit richt zijn batterijen op de damevleugel, maar hier is niets te beginnen: op a5-a6 volgt b7-b6 en op b5-b6, a7-a6. Thans komt zwart met een eenvoudige manoeuvre in het voordeel. 32Lh6xg5!; 33. h4xg5, Lg4-dl! Dreigt 34Lxb3 gevolgti door Dxg5 en hiertegen is niets te verzinnen. 34. Da3-cl, Ldlxb3; 35. Ta2-b2, Lb3-dl36. Dclxdl. De7xg5: 37. Ddl-el, Pd7-f8; 38. Kgl-h2. Dg5- f6; 39. Lg2-h3. Pf8-h7; 40. Del-dl, Ph7-g5, afgebroken. Beide partijen worden Zaterdag voortgezet. CHR. VLAGSMA. VOETBAL Antwerpen: BelgiëNederland District II. 2e klasse A: Vrien denschaarAlkm Boys; Volcndnm DWV; ZFCSDW; Elinkwijk— Hilversum; WatergraafsmeerHer cules; 2e klasse B: ZVV—TOG; HVCAlcm. Victnx; UVV-WFC; OSV—AFC. Derde klasse F; RUC— Patria; HMSFortitudo. 4e klasse J: Stichtse BoysAmersf Boys; de 2ebra'sSaestum; 's Graveland LVV; Olympia—Quick; Victoria ADE. 4e klasse K:VVOGSEC' En AvantZwaluwen Vooruit; Wou denbergActief; VoorwaartsNij- enrodes 4e klasse L: IJFCKam pong: PVC—MSV; Brederodes-JSV; Vreeswijk—GCC; Utrecht—VVY. District II: Blauwwit—ADO; DHC Dos. 2e klasse A: EmmaGouda; SliedrechtDCV; FortunaVclscn; CoalVIOS; de KennemersVUC, 2e klasse B: CVV—HVV; SVV— Quick; UVSOvermaas; BMT VFC; RCHODS District III lc kl.: AGOVVBe Quick; Wageningen NEC; Zwolse BoysVitesse. 2e kl. B; AaltenRijssen Vooruit; Labor Zutphania. 2e klasse C: Theole Varsseveld; SCHGcria. AFD. UTRECHT K.N.V.B. Ie klasse A: BDCSchcrpenzeel; MinervaSoeslerberg, Voorwaarts (R.)Fortissimo le klasse B: De StichtseNaarden, Utr. Boys Maarssen. 2c klasse A: Aurora EMS; DWSMSCH, BunnikBsch. Boys, KSVVWijk bij Duurstede, Lekvogels—Mij'drecht. PVCV—Hou ten. 2e kl. B: DVSU—Hilv. Boys; VSKDAC; MeervogclsOdin, DS O (U.)Dc Toekomst, VBOGooise Boys. 2e klasse C: Kieviten—W. Boys; Veense BoysAchterveld: NSCAusterlitz 3e klasse A: geen wedstrijden. 3e klasse B; Cleritudo DOV. HOCKEY Heren, Eerste klasse B' Amster damHOC; Laren—Be Fair. Am sterdambeker: HHIJCBMHC. Pro motie klasse C: KampongAmers foort, Dames 2e klasse D: SCHC II— Kampong II. KORFBAL Eerste klasse N.H.: Amsterdam Z. Koog Zaandijk; Westerkwartier Rohda; AW—SVK; Luto—BI. Wit. 2e klasse A: Oosterpark—Fortuna: DTV—DDV. Dc twee tegenstanders op één plaatje. p De rechter kwam tussenbeide. Hij Rechter Wargrave nam de leiding r eililletofl sprak met het gezag, dat een leven van de besprekingen op zich. De in de rechtzaal doorgebracht, hem kamer werd een geïmproviseerde gegeven had. Hij zei: „Dat is precies, gerechtszaal. klCltlG wat wij nauwkeurig moeten na „Welnu, Rogers, laten wij bij het gaan. Ik; zou willen voorstellen, dat begin beginnen. Wie is die mijnheer negertjes u begint met uw vrouw naar bed te Manth?" aldus opende Wargrave het brengen, Rogers. En kom dan weer verhoor. DOOR AGATHA CHRISTIE hier." Rogers keek verbaasd. „Dit huis - „Ja. mijnheer." is van hem, mijnheer." 14 Dokter Armstrong zei: „Dat weet ik. Ik wil, dat u mij „Ik zal je een handje helpen, Ro- vertelt, wat u zelf van hem weet?" gers." Rogers schudde zijn hoofd. „Ik Leunend op de twee mannen, kan u niets vertellen, mijnheer, ik Rogers antwoordde: „Ik moest een plaat op de gramo- foon leggen. Ik kon die plaat in de lade vinden en mijn vrouw moest de gramofoon aanzetten, nadat ik dc salon was binnengegaan met de koffie De rechter mompelde: „Een merk waardig verhaal." Rogers riep: ..Het is de waarheid, mijnheer Ik zweer dat het de waar heid is. Ik wist niet. wat het was ik had er geen idee van Er stond een naam op ik dacht, dat het een muziekstuk was." Wargrave keek Lombard aan. „Stond er een titel op?" Lombard knikte. Hu lachte plot seling. zodat zijn witte, tanden te zien kwamen. „Hij zei: ..Het is waar. luidt Zwanenzang. Generaal Macarthur barstte plot seling los „De hele geschiedenis is belachelijk belachelijk! Zo maar strompelde mevrouw Rogers de ka mer uit. Toen zij weg waren, zei Tonv Marston: „Ik zou best iets willen drinken." „Ik ook", viel Lombard hem bij: „Ik zal eens op zoek gaan", zei Tony. Hij ging de kamer uit. Even later kwam hij terug. „Het blad stond al klaar in de gang!" Hij zette zijn last voorzichtig neer. De volgende minuten werden besteed met het uitdelen van de glazen. Generaal Macarthur dronk heb hem nooit gezien. „Heeft u hem nooit gezien? Wat bedoelt u?" viel generaal Macarthur in „Wij zijn hier nog geen week. mijn vrouw en ik. Wij zijn schriftelijk aangenomen, door bemiddeling van een plaatsingsbureau. Het bureau Regina in Plymouth." Blore knikte. Een oude. geves tigde zaak", merkte hij op. „Heeft u die brief nog?" vroeg de rechter. „Die brief, waarin wij aangeno men werden? Neen mijnheer, die puntige een sterke whiskey-soda evenals de heb ik niet bewaard." rechter Iedereen had behoefte aan J -J J De titel een stimulans. Alleen Emily Brent vroeg en kreeg een glas water. Dokter Armstrong kwam weer binnen. „Zij is weer in orde", zei hij. t.ik beschuldigingen rond te strooien! heb haar een kalmerend middel ge- Er moet iets gebeuren. Die mijn heer Manth, wie hij dan ook zijn mag Emily Brent viel hem in de rede. Zij zei scherp: „Dat is het juist. Wie is hij?" te nemen. Is dat Ik wil er ook wel geven, om m whiskey-soda? een hebben." Verscheidene mannen vulden hun „Ga door. u werd dus schriftelijk aangenomen?" „Ja, mijnheer. Wij moesten op een bepaalde dag hier zyn. Dal waren wij ook Alles was hier in orde Er was voldoende proviand en alles was erg netjes. Er moest alleen wat stof afgenomen en geveegd wor den." „En wat gebeurde er toen?" .Niets, mijnheer. Wij kregen op brengen en gisteren kreeg ik met de middagpost nog een brief van mijnheer Manth. Daarin stond, dat hij en mevrouw Manth eerst later konden komen en dat wij ons best moesten doen. Daarin stond ook de opdracht over het diner en de kof fie en dat opzetten van die gramo- foonplaat." De rechter zei scherp: „Die brief heeft u toch nog?" „Ja, mijnheer, die heb ik hier." Hij haalde de brief uit zijn zak. De rechter nam hem aan. „H'rrr". zei hij, „briefhoofd van het Ritz Hotel eri getypt." Met een vlugge beweging stond Blore naast hem. „Mag ik even zien?" Hij trok de brief uit de handen van de rechter en bekeek hem. Hij mompelde: „Getypt op een Corona. Een nieuwe machine Het papier is Mo- sabank het meest gebruikte soort. Daaruit kunnen we niets afleiden. Er zouden vingerafdrukken kunnen zijn. maar ik betwijfel het." Wargrave keek hem plotseling aandachtig aan. Anthony Marston stond naast Blore en keek over zijn schouder. Hij merkte op: glazen nogmaals. Even later kwam dracht weer schriftelijk de ka- ook Rogers weer binnen. mers voor gasten in gereedheid te Ingezonden mededeling SnrVnfl Ni Taais NED. HERV. KERK Beroepen te Aalsum (Fr.) A. J. v. Rennes te Strijen; te Oosterbie- rum C. J. L. Loor te Anjum. Aangenomen naar TangeAlte- veer (Gr.) C. A. Helms, cand. te Rotterdam, die bedankte voor Nieuw-Beyerland en Puttershoek. Bedankt voor Leeuwarden W. Glashouwer te Nijverdal; voor Mui den J. v. d. Velden te Hilversum. Benoemd tot hulppred. te Deven ter, E. H. Wieringa. a.s. em. pred. te Purmerend, die deze benoeming aannam. GEREF. KERKEN Beroepen /te Naaldwijk (vac. G. Leene) S G. Bloem te Hoogkerk. Aangenomen naar Emmer-Com- pascuum P. C. de Vries, cand. te Zaandam, die bedankte voor Ech ten, LippenhuizenHemrik, Mar ken en Melissant—Stellendam. Aangenomen naar Ferwerd W. P. J. Zwerver te Hijken (Dr.), die be dankte vooi Nieuw-Weerdinge. GEREF. KERKEN naar art. 31 K.O. Beroepen te Oud-Loosdrecht H. J. de Vries, cand te Zuidhorn. Bedankt voor DoornDriebergen A. Hordijk te Loenen a.d. Vecht. GEREF. GEMEENTEN Bedankt voor Scheveningen L. Rijksen te Leiden. KERKELIJKE EXAMENS Tot de Evangeliebediening in de Ned. Herv. Kerk zijn toegelaten de heren A. T. Deinum te Baflo, M. J. v. d. Ende te Groede, B. Fokkema te Menaldum, J. H. W. Sandijck te Barneveld en H. F. Swart te Berk hout. Hedenavond HILVERSUM I: 19.00 Nieuws, 19.15 Geestelijke liederen, 19.30 Act geluid, 19.45 Chr. middenstands bond, 20.— Nieuws, 20.15 Orgel concert, 20.45 Luisterspel. 21.30 Vrij en blij, 22,Vragen aan voorbij gangers, 22.30 Orgelbespeling, 22.45 Avondovcrd., 23.15—24.00 Avond potpourri. HILVERSUM II: 19.— Denk om de bocht, 19.15 Regeringsuitzending, 19.30 Waar is Uw God. 19 50 Tien voor acht, 20— Nws, 20.05 Piano voordracht, .20.30 Midden in de wereld, 21.Men vraagt.en wij draaien. 21.30 Schuldig of onschul dig, 21.50 Op vleug'len van muziek, 22.Buitenlands weekoverzicht door Prof. Dr. C, D. J. Brandt. 22.15 Swing and Sweet, 22.40 Vandaag, 22.45 Avondwijding, 23.— Nieuws, 23.1524.00 Vrijdagavond-concert Morgen HILVERSUM I; 7.00 Nieuws, 7.15 'Ochtendgymn., 7.30 Morgengebed, 8.Nieuws, 8.15 Pluk de dag. 9. Voor dc vrouw, 9.05 Ochtcndconc., 10.— Klein, klein kleutertje, 10.15 Gr. muziek. 11De Zonnebloem, 11.45 Zangkoor, 12.03 Orgelspel, 12.30 Weerpraatjc, 12.33 Lunchcon cert. 12.55 Zonnewijzer, 13.Re geringsuitzending, 13.30 Lunchcon cert. 13.50 Film en toneel, 14.10 Filmmuziek. 14.20 Engelse les, 14.40 Ned. Kamerkoor, 15.15 Concert der Jongeren. 16.Dansmuziek, 16.20 De vliegende Hollander, 16 30 De schoonheid van het Gregoriaans, 17.De Wigwam, 18.Pianoduo, 18.15 Journalistiek weekoverzicht, 18.30 Regeringsuitzending. HILVERSUM II: 7.00 Nieuws, 7.15 Gr. muziek, 8.— Nieuws. 8.18 Mor genklanken, 9.30 Waterstanden. 9.35 Koox-zang. 10— Morgenwijd., 10.20 Radiofeuilleton. 10.35 Gr. muziek, 11.— v. d. Arbeiders, 12.Malando, 12.30 Weerpraatje, 12.33 Orgelbe speling, 13.— Nieuws, 13.15 Kalen der. 13.20 The Ramblers. 13.50 Gr. muziek, 14Als een bonte vogel vlucht. 14.15 Stafmuziekcorps, 16. Geloven nog aan het socialisme, 15.15 Gr. muziek, 16.Wij roepen U, 16.15 Binnen zonder kloppen, 16.15 Artistieke staalkaart. 17.05 Het N.V.V., 17.15 Volksconcert, 18. Nieuws, 18.15 Sport, 18.30 Om en nabij de twintig.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 3