DAGBLAD VOOR AMERSFOORT 3 Weer moeten Joden vechten voor een simpel bestaan als mens Papanek geeft zich nog niet gewonnen aan Gottwald Commissie bepleit het ambt van staatssecretaris Zigeunerspleegden moord in Bussum V erdrag Woensdag ondertekend SENAAT KEURT PLAN-M. GOED Heldendom in de Negew VANDAAG Maandag 15 Maart 1948 Achtste jaargang, No. 970 Opgericht door de Stichting „Het Parool" - Giro 510330. Bank: Rotterdamsche Bank. Postbus 9 Abonnements prijs 31 cent p. w. of 4.— p. kw. Losse nummers 10 cent_ Uitgave: N.V. De Nieuwe Pers Redactie en Administratie: Snouckaertlaan Amersfoort. Telefoon redactie 4291, Telefoon administratie 6235. Drastische hervorming van rechtspraak in Tsjechosloivakije in het vooruitzicht Jan Papanek, de Tsjechoslowaakse vertegenwpordiger bij de U.N.O., die de vorige week bij Trygve Lie een protest indiende tegen de gebeurtenis sen in zijn land, zal op zijn post blijven. Hij werd Zaterdag in kennis ge steld van het besluit der nieuwe regering, om hem van zijn functie te ont heffen. Hij verklaarde echter: „Ik zal dit besluit gewoon negeren. Ik erken de huidige zogenaamde vertegenwoordigers van Tsjecho-Slowakye niet. Ik zal doorvechten voor de vrijheid van mijn land." Dr. Alexey Cepicka, de Tsjecho- slowaakse minister van justitie, heeft in een rede drastische hervor ming var. de rechtspraak aangekon digd. Rechtbanken zullen worden ge zuiverd, de processen tegen collabo rateurs weer aanhangig gemaakt en volksrechtbanken voor korte gedin gen ingesteld. Het werk der verde digers zal in bepaalde gevallen wor den beperkt. Het ministerie van binnenlandse zaken heeft bekend gemaakt dat tij dens de recente politieke crisis een spionnagecentrum is ontdekt in het gebouw der Tsjechische Socialisti sche Partij (de partij van Benesj) te Praag. Het zou onder leiding ge staan hebben van drie parlementsle den, voor wie opheffing van de on schendbaarheid is gevraagd. „Oostenrijk zal niet de kant van Tsjecho-Slowakije opgaan," heeft bondskanselier dr. Leopold Figl te Wenen in een krachtige rede gezegd. De communisten vormen liter maar een dwerg partij, ?-*l Hij, en de vakvereni gingen hebben de laatste weken bewezen dat zij het hoofd weten koel te houden. Anti-Marshall-congres Op initiatief van de Poolse socia listische partij zal aan het eind van April te Warschau 'n internationale socialistische conferentie worden gehouden over het plan-Marshall. De uitnodigingen zyn alleen verzon den .aan partijen en groeperingen die zich tegen het plan hebben uitge sproken. Het zyn: de socialisten van Tsje cho-Slowakije, Italië (richting Nen- ni), Hongarije en Finland, en de Franse groepering „La Bataille So- cialiste", dij allen de uitnodiging hebben aanvaard, en de uiterst-link se vleugel der Britse Labourparty onder leiding van Zilliacus, de Bul gaarse en de Zwitserse socialisten, die nog moeten antwoorden. Vier socialistische leiders-in-bal- lingschap uit Oost-Europese landen, Kai'1 Peycr (Hongarije), Topalovitsj (Joegoslavië), Zaremba (Polen) en Zissoe (Roemenië), hebben in Pa rijs een oproep gepubliceerd om tot een reorganisatie van Europa te ko men, de dictatuur weg te vagen, en de wedergeboorte van een vrij socia lisme te bevorderen. Moskou heeft voorgesteld, de Rus- sisch-Finse besprekingen op 22 Maart te openen. Antiquair Koldijk kreeg drie mokerslagen Twee zigeuners uit het woonwa genkamp te Bussum, de 23-jarige A. Adel en de 2I-jarige J. Wijs, zijn ge arresteerd als de daders van de moord op de Bussuinse antiquair Koldijk. Reeds eerder waren twee zigeu ners gearresteerd, die echter niets met de zaak te maken bleken te hebben. Zaterdagavond werd, na een serie invallen zonder succes, Adel in Am sterdam aangehouden. Wijs, van wie bekend was dat hij naar Utrecht zou trachten te ontkomen, werd later op het Amstelstation aangetroffen. Adel blijft ontkennen, hoewel de bewijzen tegen hem zich opstapelen. Wjjs heeft een volledige bekentenis afgelegd. Wijs oud-trapezewerker was, volgens zijn verklaring, 's nachts om één uur tegen de gevel opgeklommen naar een openstaand raam. Daar had hij zijn maat opge trokken en samen waren zij door het huis naar beneden gegaan. De oude antiquair was wak ker geworden en komen kijken. Adel had een smidshamer bij zich, waarmee hij Koldijk een zware slag op het hoofd gaf. De grijsaard viel neer, kwam ter stond weer overeind, kreeg weer een slag, maar bleef zich verwe ren, tot Adel hem met een derde sla de schedel insloeg. De inbrekers vonden slechts 350 gulden. Zij hebben het bedrag in Amsterdam verbrast. Fins-Russisch gesprek begint 22 Maart De onderhandelingen tussen Fin land en de Sovjet-Unie over een verdrag van vriendschap en weder zijdse bijstand zullen 22 Maart in Moskou beginnen. In een radiorede die Mauno Pek- kala. de Finse minister-president. Zaterdagavond gehouden heeft, zei hii dat het pact geen verandering zal brengen in Finlands internatio nale betrekkingen noch in de bin nenlandse toestand. Vanmiddag opende tweede conferentie van Parijs Het West-Europcse verdrag, dat door de conferentle-vaii-Vyf Is op gesteld, zal Woensdag om vijf uur door de ministers van buitenland se zaken van Groot-Brittannië, Frankrijk en de Beneluxlanden in het Palcis der Academiën te Brus sel worden ondertekend. Tegelijkertijd zal de tekst van het verdrag in de vijl hoofdsteden worden gepubliceerd. Vanmiddag is te Parijs de tweede conferentie der zestien aan het plan-Marshall deel nemende landen geopend. Bij de opening waren geen gede legeerden van de westelijke zones van Duitsland aanwezig. Het is echter niet onwaarschijnlijk dat de conferentie hen zal uitnodigen. In dat geval zouden de zones gealli eerde functionarissen met Duitse adviseurs afvaardigen. Bidault heeft vandaag bespre kingen met de ministers van bui tenlandse zaken die de conferentie bijwonen. Van de Nederlandse delegatie maken deel uit: minister Van Boet- zelaer, dr. H. M. Hirsehfeld en de plaatsvervangende regeringscom missaris voor het plan-M., Spierenburg. D. P. Goodwill-missie sprak met de Negus De-Goodwi!V viissiè naar Ethio pië is met uitzondering van de leider A. G. Auke-s, die nog in Caïro verblijft Zaterdagmid dag per speciaal vliegtuig op Schiphol aangekomen. De delegatie, die verder bestond uit de heren G. J. Reyers, B. J. M. Leis, C. van de Koppel en Z. W. A. van Wulfften Palthe, was op 8 Fe bruari onder auspiciën van de rege ring en het Afrika-instituut te Rot terdam vertrokken. Het doel was contacten te leggen in Ethiopië. De delegatie is over haar werk te vreden. Zij had een lange audiëntie met de keizer, die hen voor hun ver trek ten paleize nog een gala-diner aanbood. De heer Van Wulfften Palthe, se cretaris der missie, vertelde, dat men ten aanzien van de strikt com merciële mogelijkheden in Ethiopië niet al te optimistisch gestemd moet zijn. Het land heeft weinig buiten landse betaalmiddelen en de kans om binnenkort tot grote zaken te komen is niet al te groot. Echter zijn er in Ethiopië zeker mogelijkheden voor Nederlandse landbouwdeskundigen. De zes Nederlandse zakenlieden, die gelijk met de missie naar Ethiopië waren vertrokken om de zakelijke mogelijkheden daar te bestuderen, hebben enkele contracten afgeslo ten. Een der zakelijke successen, die de missie in Ethiopië heeft bereikt, is een overeenkomst om vliegtuigen van de „Ethiopian Airways" in Ne derland te doen reviseren en onder houden. Nota aan Republiek te verwachten Als resultaat van de drie bespre kingen die „in een vriendschappe lijke sfeer" tussen dr. Van Mook en drs. Hatta znij uevoerd, is volgens U.P. de aanbieding te verwachten van een formeel memorandum door de Nederlandse delegatie aan de republikeinse. Hierin zouden de Nederlandse voorwaarden voor een politieke overeenkomst vervat zijn. O.m. wordt deelneming van de Re publiek gewenst a_n de interim- regering voor de V.S. van Indone sië. Dr. Van Mook is Zondag naar Medan vertrokken om de eerste parlementszitting van Sumatra's Oostkust bij te wonen; Hatta keer de terug naar Djogjakarta. De verkiezingen voor het parle ment van de onlangs in het leven geroepen staat Madoera zijn als gevolg van „technische moeilijkhe den" enkele dagen uitgesteld. Weerbericht VEEL BEWOLKING Weersverwachting, geldig tot Dins dagavond. Meest zwaar bewolkt met voorna melijk in het Noorden van het land plaatselijk enige lichte regen. Matige, langs dc kust tijdelijk krach tige. Zuidwestelijke wind. Zachter des nachts. Overdag weinig verandering van temperatuur. 16 Maart: Zon op 6.53. onder 18.46. Maan op 8.52, onder 0.40. Jhr. dr. C. Beelaerts van Blokland overleden Jhr. dr. C. Beelaerts van Blok land, oud-secretaris en chef van dienst der Ned. Spoorwegen, is Za terdag te Zeist ovei'^Jen. Hij was 74 jaar, ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw, officier in de orde van Oranje-Nassau en ridder in de orde van Jezus Christus. Prins Bernhard en de twee oud ste prinsesjes zijn per vliegtuig in het Zwitsers kanton Valais aange komen. Per trein zijn zij doorge reisd naar Zermatt. Vergadering duurde tot diep in de nacht De Amerikaanse Senaat heeft Zondagochtend, na een debat dat meer dan elf uur duurde, het wetsontwerp voor de hulpver lening aan Europa ongewijzigd met 69—17 stemmen goedge keurd. Het vaste besluit om de senato ren, die gewend zijn om hun vrije week-einde reeds Vrijdagavond te beginnen, niet naar huis te laten gaan voor een beslissing over het wetsontwerp was gevallen, heeft later dan men verwachtte een goed resultaat opgeleverd. De regering wilde een beslissing for ceren, omdat de tijd dringt. Vrij dag werd daarom bekend gemaakt dat 's avonds en zo nodig nog Za terdag zou worden doorvergaderd. Het duurde echter tot diep in de nacht, voor alle op het wetsont werp ingediende amendementen waren afgehandeld. De Senaat aanvaardde een amendement, waarbij een fonds van 44 millioen dollar voor aankoop van overtollige Amerikaanse landbouwpro ducten aan het voorgestelde bedrag van 5.3 milliard dollar wordt toegevoegd. Het ontwerp gaat nu naar nel Huis van Afgevaardigden, waar het vermoedelijk met veel tegen voorstellen belaagd zal worden. Men verwacht dat in het Huis doortastende pogingen zuilen wor den gedaan om het bedrag le ver lagen. De Republikeinen -/ouden voorstellen de fondsen voor hulp aan China, Turkije en Griekenland in het plan-Marshall onder ie brengen. Vrouwen betogen tegen de atoombom Dertigduizend vrouwen zijn Zon dag in optocht door de straten van Rome getrokken in een massabeto ging tegen oorlog. „Weg met de atoombom" en „Geef ons vrede" werd er geroepen. Mevrouw Irene Joliot-Curie be hoorde tot de spreeksters. Een pe titionnement met de handtekenin gen van twee millioen Italiaanse vrouwen werd aan president De Nicola overhandigd. BelgiëNederland Tien minuten na het begin: groot enthousiasme bij dc Nederlandse kolo nie om het magnifieke doelpunt van Abe Lenstra. Gottwald brengt hulde aan Jan Masaryk President Benesj, die er zeer be droefd uitzag, was aanwezig bij de herdenking van Jan Masaryk in het met zwart en vlaggen gedra peerde Pantheon te Praag. Gottwald voerde hier aan de baar het woord. Hij zei dat Masa- r^k geheel had ingestemd met het nieuwe bewind. De verwijten uit het Westen hadden de minister, die een zeer gevoelig mens was, er toe gebracht zich het leven te nemen, beweerde hij. Na de plechtighc.d werd de kist op een affuit door de stad gereden. Rondcirkelende vliegtuigen brach ten een militair saluut. Bij het Czernin-paleis, het mini sterie van buitenlandse zaken, werd het stoffelijk overschot in een auto overgebracht, die dc kist naar de begraafplaats van 't dorp Lany biacht. Clementis, onderminister van buitenlandse zaken, sprak de grafrede uit. Amerika steunt klacht van Chili Een Amerikaanse woordvoerder heeft verklaard, dat de Verenigde Staten vóór plaatsing on de agenda zullen stemmen, als het verzoek van Chili om oen onderzoek naar de recente ontwikkeling in Tsjecho- slowakiie in te stellen in de Veilig heidsraad ter sprake komt. Dat wil echter niet zeggen, zo voegde de afgevaardigde der V.S.. Warren Austin hieraan toe. dat de Ver. Staten daarmee een uitspraak doen over de aard van de klacht zelf. Geruchten over strijd in Jemen In Cairo doen geruchten de ron de. dat in Jemen gevechten aan de gang zijn bij de stad Sana. Daar zou Seif el Islam Ahmcd. een zoon van de onlangs vermoorde koning, met ziin troepen trachten binnen te dringen. Beweerd wordt dat de nieuwe koning. Iman el Wazir. reeds gevlucht is. Een candidaat van De Gaulle's RPF heeft met 2074 stemmen een tussentijdse verkiezing in Pithiviers bij Orléans gewonnen. Een radicale candidaat kreeg 1913, een commu nist 1292 stemmen. Bij een tussentijdse verkiezing in Valence versloeg de MRP-candi- tiaat de communistische met 2158 tegen 855 stemmen. Javaan maakte amok Drie leden van de beman ning van bet m.s. Japara gewond De kapiteip en twee leden van de bemanning van het Nederlandse motorschip „Japara" zijn Zaterdag door een Javaans mede-lid der équipage gestoken, waardoor het schip naar San Francisco terug moest keren, aldus meldt Associa ted Press, uit San Francisco. Volgens de kustwacht had het in cident plaats toen men aan het eten was en he schip zich 275 zeemijlen uit de kust bevond. Een van de zee lui, een zekere Samiran, kwam plotseling uit de kombuis rennen met een slagersmes en stak daarmee kapitein R. van Everdingen, de derde sturman F. F. P van den Berg en de hofmeester. De kapitein en de derde stuurman werden niet ernstig gewond; de hofmeester kreeg echter een zware hoofdwond. Trein reed op gierkar Een trein uit Den Haag is Zaterdagmiddag .bij Leidsen- dam op een gierkar gelopen een ongeluk dat bijzonder goed is afgelopen. De landarbeider, die de kar over de spoorbaan moest brengen, ont sloot het afsluitingshek, zette paard en wagen op de baan en ging terug om het hek te sluiten. Juist toen hij weer op de wagen had plaats genomen kwam in gro te snelheid de trein aan, die de wagen vernielde. Het paard raak te los en draafde het land in, de knecht had nog kans gezien tijdig van de wagen te springer- De trein kreeg schade, maar kon met twintig minuten vertraging de reis in de richting Leiden voort zetten. Churchill erevoorzitter in Den Haag Winston Churchill heeft er in toegestemd ere-voorzitter te zijn van de pan-Europaconfercntie die 7 Mei in Den Haag zal beginnen. Paul Ramadier zal optreden als voorzitter van de politieke commis sie en Paul van Zeeland als voor zitter van de economische commis sie De naam van de voorzitter van de culturele commissie zal nog be kend gemaakt worden. De Nederlandse Regering zal de Ridderzaal op het Binnenhof ter beschikking van de conferentie stellen en de afgevaardigden een officiële ontvangst bereiden. De Labourpartv wil zich zuiveren van de ..rebellen", die voortdurend in oppositie ziin tegen dc regering. De lijst van personen die op de no minatie staan, uit de partij te wor den gezet, bevat zeven namen van Lagerhuisleden. Grondwetsherziening (Van onze Haagse redacteur) Naar wU vernemen heeft de Staatscommissie tot voorbereiding van de Grondwetswijziging, daartoe in staat gesteld door een verruiming van de opdracht, haar aanvankelijk door de regering verstrekt, in het ont werp dat zü deze week aan de regering heeft aangeboden, ook een wijziging voorgesteld van artikel 55 van de Grondwet, dat dc verant woordelijkheid van de ministers vaststelt. De mogelijkheid, welke de commissie met dit voorstel tot wijziging heeft willen openen is het op treden van de staatssecretaris, die naast de minister verantwoording kan afleggen aan het parlement. Kwestie „Götzen" maakt probleem urgent De regering schijnt tot de uit breiding van de opdracht aan de commissie bereid te zijn gevonden op grond van de overweging, dat na hervorming van het koninkrijk in verband met de tot standko- ming van de Nederlands Indone sische Unie de behoefte aan staats secretarissen voor sommige depar tementen zich sterk zal gaan doen gevoelen. Enige maanden geleden kwam deze behoefte reeds tot uiting bij de besprekingen tfver de benoeming van minister Götzen Al heeft men hem die naam uiter aard niet kunnen geven, in feite is minister Götzen een tweede mi nister van Overzeese Gebiedsde len, en in brede kring heeft men toen met weemoed gedacht aan de voorstellen, welke ten aanzien van de staatsscretarissen reeds waren gedaan bij de grondwetsherziening van 1938, welke echter werden verworpen, niettegentaande in het parlement een groot aantal leden voor de gedachte voelden. Men heeft er in November dus toe moe ten overgaan om de heer Götzen te benoemen tot minister zonder portefeuille zover wilde men in 1938 nog wel gaan met een speciale taak. Tot deze stap heeft de regering moeten besluiten, om dat de werkzaamheden van de minister van Overzeese Gebieds delen zodanige omvang hadden aangenomen, dat minister Jonk man deze niet meer voldoende kon omvatten. Met name had hij toen bijstand nodig waar het ging om de verdediging van technische en economische wetsontwerpen in het parlement. Unie- en Rijksterrcin Dat deze behoefte zich in de toe komst meer zal doen gevoelen, met name op het Unie- en op het Rijksterrein, wordt zeer waar schijnlijk geacht. Doch voor het verlenen van die bijstand, voor het gedeeltelijk overnemen van de mi nisteriële werkzaamheden, voor het verlichten van de taak van de minister is een staatssecretaris een meer voor de hand liggende figuur dan een minister zonder porte feuille. Niet een staatssecretaris zoals men die in Amerika kent, doch veeleer een zoals Engeland hem kent onder dc naam van „undersecretary of state". Het is dan ook niet zo verrassend, dat de regering met de zaak-Götzen nog vers in het geheugen, bereid bleek de opdracht van de staatscommis sie die onder voorzitterschap van de minister-president staat op dit punt alsnog uit te breiden. Er is in het zeer recente verle den nog een ander geval geweest, dat de kwestie van de staatssecre taris weer ter sprake heeft ge bracht. Dat was toen prof. Romme in de Tweede Kamer bij de behan deling van de begroting van Land bouw, Visserij en Voedselvoorzie ning kans heeft gezien minister Mansholt tegen diens zin te be- Wmneer eens de geschiedenis van de totstandkoming van de nieuwe Joodse Staat geschreven zal worden, dan zal een geheel hoofdstuk gewijd moeten worden aan de jongens en meisjes, die in deze zo moeilijke dagen de voor posten van de Jisjoev in het Zuide lijke woestijngebied, in de Negew, weten staande te houden. Geen woord kan te veel, geen lof kan te groot zijn, om dit handjevol jonge mensen te eren, die over het alge meen nog zo jong zijn, dat geen Staat ter wereld hen voor de mili taire dienst zou durven oproepen. Wie in Europa of Amerika de korte telegrammen in de kranten Beseffen wij wat er in Palestina gebeurt? Misschien wordt er van ons verlangd dat wij enige interesse op brengen als de krant schrijft dat de UNO geen politicmacht heeft om de door haar genomen besluiten te doen uitvoeren. Misschien is dat teveel gevergd, omdat die belangstelling dreigt te worden ver stikt in dc dorheid van de formalistische debatten, die in een praat college als de Assemblee nu eenmaal onvermijdelijk zijn. Misschien kan de hierbij afgedrukte reportage iets tot ons laten doordringen van de harde werkelijkheid, waarin jonge Joden dagelijks letterlijk een strijd om het bestaan moeten voeren, moeten vechten omdat de UNO een belofte heeft gedaan terwijl zij niet over de mogelijkheden beschikt om die te verwezenlijken. leest, die in een paar woorden be richten. dat er een punt in de Negew door een grote overmacht is overvallen, dat hier en daar de waterleiding werd beschadigd, zal, als hij niet zelf met eigen ogen deze nederzettingen heeft gezien, zich nauwelijks een beeld kimnen vormen, wat er in werkelijkheid achter deze telegrammen steekt. Heeft de krantenlezer in Europa of Amerika er dan ook maar enig be grip van wat het betekent, niet al leen in vredestijd maar nu vooral in de oorlog, in de woestijn te leven? En dit is geen oorlog waar bij de legers de woestijn intrekken, om elkaar daar te bestrijden; deze oorlog is veel ernstiger: hier vech ten de bewoners van de woestijn zelf. die geen vreemdelingen zijn. doch al haar geheimen kennen en die dus gebruiken. Wie hier de nederlaag lijdt, verliest niet alleen de strijd, maar ook huis en haard en bodem. Dc Arabieren doen .een aanval twee uren van hun woonplaats ver wijderd en keren dan weer naar hun dagelijkse arbeid terug, als ware er niets gebeurd. Ze riskeren natuurlijk dat er één van hen wordt gedood, maar gewelddaden zijn bij hen tot een gewoonte geworden, dus nemen ze dat risico op de koop toe. De verdedigers van de op grote afstand van elkaar liggende- Joodse dorpen, kunnen elkaar slechts met grote moeite te hulp komen en ze hebben, naar verhouding, een uit gestrekte vlakte te beschermen. Hier verdedigt men niet alleen de paar strategisch gelegen huizen, maar datgene wat in de woestijn recht van bestaan geeft: de velden, de Joodse grond. Het is geen ge schenk, dat de Üno gaf, toen ze de Negew aan de toekomstige Joodse Staat schonk, neen, het is het zweet en het bloed van deze jonge men sen, die haar veroverden en dit bloed moge het bewijs zijn, dat zij het reqht hebben deze grond te bezit ten, omdat zij die door een vreed zame strijd tegen de woestenij ver overd hebben. Duizenden doenam (een docnam is 1/10 H.A.) zijn reeds rondom de nederzettingen in de Negew be werkt. In vredestijd schijnt het grondbezit te klein te zijn, ieder voor zich zou gaarne het gebied uitbreiden. In onrustige tijden ech ter, als men nachten achtereen moet patrouilleren, bij het zilveren licht van de maan, schijnt alles groot en uitgestrekt. Dag en nacht trekken de jongens en meisjes, mét het geweer in de hand, erop uit, altyd weer op hun hoede voor eventuele aanvallen. Dagelijks moeten ze er op uit om de in de nacht door Arabische ben den beschadigde waterleidingen te repareren, want zonder water kun nen ze niet evenmin als de velden en het vee. Wekenlang komen ze niet 'uit de kleren en is slaap een zeldzaamheid en bovendien van korte duur, eten en water moeten gerantsoeneerd worden; desondanks moet men overdag werken en 's nachts de wacht houden. En dit alles, dit ontzettend moeilijke leven, verduren mensen, die in andere landen op die leeftijd nog naar school gaan. Het zou een leugen zijn te bewe ren, dat de verdedigers van de Joodse Negew dc hun opgelegde strijd als natuurlijk beschouwen, iets dat tot het normale leven be hoort, zoals de Bedoejnen dat doen. Maar het is geen overdrijving als men beweert, dat voor hen de verdediging van iedere doenam Joodse grond en van iedere neder zetting met de wapens, zo voor de hand ligt dat men er niet eens meer over spreekt. Allen, die het ouderlijk huis en de school hebben verlaten om in vreedzame tijden de woestijn in vruchtbaar land te her scheppen werd de strijd opgedron gen. Zij moesten hem aanvaarden- evenals het woestijnklimaat, het gebrek aan water cn de zware arbeid. Ze maken geen drukte van hun werk en beroemen er zich ook niet op helden te zijn in deze tijd. Wij echter, die niet in de Negew wonen, moeten erkennen, dat wat deze jongens en meisjes op hun eenzame voorposten presteren, oen symbool is, een uitdrukking van een generatie, die onze toekomstige staat zal bouwen Zij doen dit niet alleen omdat zij het als een mense lijke plicht beschouwen, maar om dat ze onwrikbaar geloven in de toekomst van hun Staat. Met of tegen de wil van een wereld, die dat. wat in de Negew geschiedt, niet kan verklaren, omdat zjj deze bovenmenselijke trouw niet kan be vatten. wegen, of zo men wil: te dwin gen de post voor het salaris van de politieke secretaris van de mi nister van de begroting te schrap pen, niettegenstaande het feit, dat de minister duidelijk had aange toond, hoezeer hij behoefte had, juist in die sector van zijn werk zaamheden bijstand te ontvangen. Mr. van der Goes heeft toen in de debatten de aandacht er op geves tigd, dat niemand bezwaar tegen die post gemaakt zou hebben in dien Nederland de figuur van de staatssecretaris kende. Hier bleek dat sommige ministers tegenwoor dig zo overbelast zijn. dat zij niet slechts tegenover het parlement assistentie behoeven, doch dat ook in hun departementale werkzaam heden van overbelasting kan wor den gesproken. Overbelasting Het is met de zich uitbreidende internationale betrekkingen van ons land vooral ook op econo misch gebied geenszins ondenk baar dat ook bij Economische Za ken deze overbelasting met werk zaamheden welke niet op het ter rein van de secretaris-generaal lig gen, bestaat, of zal ontstaan. Al met al kan het opnieuw voor het voetlicht komen van de staatsse cretaris, tien jaar nadat het parle ment hem afwees geen al te grote verrassing betekenen. Ve»rassend is slechts, dat het vraagstuk nog bij de komende grondwetswijzi ging aan de orde kan komen. Van der Meulen's beroep in cassatie verworpen Aan de vooravond van Neder landBelgië, de voetbalwedstrijd, waarin hij zo vele malen de Neder landse kleuren tegen onze Zuider buren heeft verdedigu, hoorde de ouu-doelverdediger van het Neder lands elftal, dr. Gejus van der Meulen het beroep, dat hij had in gesteld tegen het vonnis van het Amsterdams Bijzonder Gerechts hof, verwerpen. Met de sententie, die de Bijzon dere Raad van Cassatie tegen de oud-doelverdediger wees, is het lot van dr. Van der M. bezegeld. Voor zijn houding tijdens de bezetting, gedurende welke tijd hij o.m. aan het Oostfront dienst deed werd hem een gevangenisstraf opgelegd van acht jaar met aftrek van voor- anest. Ook werd hij voor het leven ontzet uit de beide kiesrechten. Schorsing van bestuur Rotterdamse EVC Uit Amsterdam meldt dc landelijke raad der EVC, dat Vrijdag in een bui tengewone zitting dc Rotterdamse si tuatie uitvoerig is besproken. Aan de hoofdbesturen der landelijke bedrijfs groepen zal worden verzocht, een vijf tal met name genoemde leden op grond van de artikelen 11 cn 12 der statuten te schorsen. Deze vijf leden vormen het plaatse lijk bestuur van de afd. Rotterdam der EVC (het zijn de heren A. v. d. Berg, W. Smid, L. van Os, H. Groencveld en C. van Oosterwljk. Red.) Zij worden uit hun functies ontheven cn een nieuw bestuur wordt gevormd. De door "de landelijke bcdrijfsgrocpsbe- sturen te schorsen leden worden in de gelegenheid gesteld, hun beschuldigin gen te staven. Aan het hoofdbestuur van de EVC wordt opgedragen, in overleg met de besturen van de lande lijke bedrijfsgroepen, alle maatregelen te nemen die bevorderlijk zijn voor de versterking van de Rotterdamse afde ling. Het Rotterdamse bestuur heeft kennis genomen van deze medede lingen en ons doen weten dat het zich beraadt op de te nemen maat regelen. Het besluit zal Maandag worden bekend gemaakt. Gevaarlijk spel Vijf Terschellinger kinderen von den bij het spelen aan het strand een projectiel. Het ontplofte toen zij het dorp Hoorn inkwamen. Het 13-jarige zoontje van het school hoofd werd op slag gedood. Drie kinderen zijn gewond, waarvan een levensgevaarlijk; zij zijn per boot naar het ziekenhuis van Har- lingen overgebracht. Landbouwstichting tegen plan-Plesman De Stichting voor de Landbouw heeft minister Vos erop gewezen dat het plan-Plesman voor de aan leg van een centrale luchthaven te Burgerveen honderden hectaren zeer vruchtbare landbouwgrond zou kosten. Het plan is nadelig voor de betrokken boeren, maar ook voor de Nederlandse voedsel voorziening, zo schrijft zij. In een aantal steden van Cos ta Rica is een rechtse revolution- naire beweging uitgebroken tegen het regime van president Picarlo. De revolutionnairen steunen Otilio Ulate. wiens recente verkiezing tot president door het parlement on geldig was verklaard.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 1