DAGBLAD VOOR AMERSFOORT Van de troep maar een beroep Duitsers en Spanjaarden op Parijse conferentie? Wolven in Batenburg? De democratie in gevaar Tragische gevolgen, indien hulp achterwege blijft Bevin hoopvoller gestemd dan ooit „Ik hoop op vrije onderhandelingen" In de spreekkamer van de Söciale Dienst voor demobilisanten ^VANDAAG... J Dinsdag 16 Maart 1948 Achtste jaargang, No. 971 Opgericht door de Stichting „Het Parool" Giro 510330. Bank: Rotterdamsche Bank. Postbus 9 Abonnements prijs 31 cent p. w. of 4.— p. kw. Losse nummers 10 cent Uitgave: N.V. De Nieuwe Pers Redactie cn Administratie: Snouckaertlaan 7. Amersfoort. Telefoon redactie 4291. Telefoon administratie 6235. Tegelijkertijd somber en optimistisch optimistisch op grond van de in de laatste tijd door internationaal overleg bereikte resultaten, somber om de recente politieke spanningen waai door Europa is gereduceerd tot de zestien hier aanwezige landen zijn de delegaties ter Parijse confe rentie aan het werk getogen. Een van de eerste problemen waarvoor men komt te staan is de uitbreiding van het aantal „Marshall-landen". In de westelijke zones van Duitsland rekent men al op een uitnodiging, waartoe waarschijnlijk Groot-Brittannië en Frankrijk op de conferentie een voorstel zullen doen, en tevens houden dë geruchten aan dat ook Spanje zal worden gevraagd. Van wie het initiatief hiertoe zou moeten uitgaan is overigens niet duidelijk; Engeland blijft tegen Franco's deelneming gekant. In het spel van licht en schaduw Paasikivi antwoordt: Het antwoord van Paasikivi, de Finse president, op de brief van Stalin is in het Finse parlement voorgelezen. Zij. luidt: ..Generalissimus, in aansluiting op mijn brief van 27 Januari, heb ik de eer u het volgende mee te delen. Daar de sluiting van het verdrag in kwestie volgens de Finse grond wet de goedkeuring van het parle ment vereist, heeft de regering het voorstel, dat in uw brief vervat was, aan de parlementaire groepen ter eerste kennisneming voorgelegd Toen dc zaak in beschouwing was genomen door de hierboven genoem de groepen, is in parlementaire kringen twijfel gerezen met betrek king tot het sluiten van een mili taire overeenkomst. Vooral na de lasten die in de afgelopen jaren ge dragen moesten worden, hoopt het Finse volk in staat te zijn buiten de internationale conflicten te blijven en gewetensvol de bepalingen van het vredesverdrag na te komen en vriendschappelijke betrekkingen tot stand te brengen tussen Finland en de Sowjet-Unie. Goede betrekkingen Daar de regering met alle voor handen zijnde middelen goede en betrouwbare nabuurbetrekkingen tussen Finland en de Sowiet-Unie wenst te bevorderen en te ontwik kelen. aanvaardt zij het voorste» om deel te nemen aan de boven genoemde onderhandelingen. De re gering veronderstelt, dat de uitein delijke inhoud van de overeenkomst gedurende de onderhandelingen in alle opzichten vrijelijk overwogen en beslist zal worden De regering accepteert, dat de onderhandelingen in Moskou zullen plaatsvinden en neemt verlof om mee te delen, dat de Finse delegatie gereed zal zijn om te vertrekken op een datum, die de Sowjet-rege- ring past. na de 20ste Maart. Met diepe eerbied. de president van de Republiek J. K. Paasikivi. Aan generalissimo Josef Vissa- rionovitsj Stahn. voorzitter van de raad van ministers van de Unie van Socialistische Sow jet-republieken, Moskou. Kremlin." Britse regering waakt tegen communisme Attlee heeft in het Britse Lager huis meegedeeld, dat geen commu nisten in dienst zullen worden ge nomen voor werkzaamheden die van belang zijn voor de veiligheid van do staat. Deze nieuwe maatregel heeft ook betrekking op personen die actief ztin betrokken bij fascistische orga nisaties en op hen die zonder lid te zijn met de communistische partij in nauwe betrekking staan. De regering blijft van oordeel, al dus Attlee. dat de staat zich niet heeft in te laten met de politieke overtuiging van zijn dienaren: deze maatregel is alleen uit veiligheids overwegingen genomen. Een der twee communistische af gevaardigden in het Lagerhuis. Gallacher. begon onder Attlee's rede ..De Rode Vlag" te zingen, on der protesten van alle zijden. Later kreeg hij het woord en zei: De re gering kruipt in het stof voor de Tories en de dollarbonzen. De houding van de communisten in de eerste oorlogsjaren heeft ons .ge leerd voorzichtig te zijn, antwoord de Attlee. In Juli weer kleinere broodbonnen De keuzebon voor gebak en meelproducten blijft, maar de gewone broodbonnen zullen binnen afzienbare tijd weer in kleinere coupures worden gege ven. Van 4 Juli af zullen bonnen voor 200. 400 en 800 gram brood worden toegewezen. De bonnen zullen een week geldig ziin. Zij hebben weer de aanduiding „brood" en zullen voor alle kaarten zoveel mogelijk dezelf de nummers dragen. „Truus" gevonden „Soldatenmoeder" Truus van Geneigen 5-11 R.I., die zich als verslekelinge aan boord van het troepentransportschip „Volendam" zou bevinden, is eindelijk in Ne derland gevonden. Zondagmorgen werd zij ontdekt te Veldhoven, een dorp in de Kempen. Truus ver keerde in een feestelijke stemming, want zij had zich juist verloofd rr.et een Veldhovense jongeman, een korporaal van de Koninklijke Marechaussee. Landstorm wil er bij zijn De plaatselijke leiders en be stuursleden van plaatselijke Land storm-commissies in het gewest „de stelling van Amsterdam" hebben in een motie, gehoord de besprekingen over het voornemen der regering tot vorming van een vrijwillige hulppolitie, de wens uitgesproken, dat de regering de Bpzondere Vrij willige Landstorm, als instituut in zün «ehcel, sal inschakelen bil de versterking van haar machtsappa raat. vertegenwoordigde de openingsrede van voorzitter Bevin de eerste zijde. Hij was ronduit optimistisch. Wij hebben veel moeilijkheden te ver werken gehad, zei hij. maar ik ben thans hoopvoller gestemd dan ooit te voren tijdens of na de oorlog. Het is duidelijk dat juist deze bijeenkom sten, onderzoekingen en besprekin gen niet slechts een diepe indruk maken, maar ook technisch en poli tiek begrip bevorderen, waaraan de wereld op dit ogenblik zozeer be hoefte heeft. Bevin wilde grote spoed achter het werk zetten. Hij legde de ver gadering een programma voor, waar mee men in twee dagen klaar zou kunnen zijn. Als ze willen kunnen de deskundigen dan nog een dag blijven, voegde hij cr aan toe. Bidaults rede vertegenwoordigde de schaduwkant de schaduw van Tsjëchoslowakije namelijk. ..Recente gebeurtenissen hebben de politieke oorzaken getoond van het feit, dat Europa op het ogenblik tot zestien landen gereduceerd is. Het toene men der politieke moeilijkheden is gepaard gegaan met een loenemen der economische moeilijkheden", al dus de Franse minister. Hij liet het er echter niet bij. maar gaf verder een helder overzicht van de technische problemen en moge lijkheden. Als doel van de confe rentie noemde hij: de stichting van een permanente organisatie en een poging om de economie der deelne mende naties te organiseren. Bcnelux-voorstellen De Benelux-landen laten zich ook nu niet onbetuigd. Zij zul len een voorstel indienen, dat herstel van efen geregelde en ongehinderde goederensti-oom tussen de Europese landen be oogt. Het voorstel is gebaseerd op dc zes maanden lange ervaring met de betalingsovereenkomst, die op de vorige conferentie tussen Benelux. Frankrijk en Italië is gesloten. Deze overéénkomst voorzag in een verre keningssysteem tussen de vijf lan den door middel van de Bank voor Internationale Betalingen te Bern. Deze overeenkomst ..vermenigvul digd met vijf". Eenvoudig gezegd: wanneer een der landen een mil- lioen dollar uit het plan-Marshall krijgt, en in de vorm van goederen in circulatie brengt, zou het bedrag, na door alle vijf landen terug naar het eerste land te zijn gevloeid, vijf maal zijn gebruikt en goederen ter waarde van 5 milliocn dollar heb ben gefinancieerd. Deze overeenkomst zou nu moeten worden uitgebreid tot een Europees ..verrekenkantoor" in feite het appa raat voor de uitvoering van het plan-Marshall. ZWEEDS OPPERBEVEL WAARSCHUWT Sovjet-Unie gebruikt brutaalste methoden' In een boodschap aan de koning heeft 't Zweedse opperbevel in ver band met het ..stijgende oorlogsge vaar" maatregelen gevraagd om de militaire paraatheid van Z\yeden op te voeren. Alles wijst erop, aldus de boodschap, dat de Sovjet-Unie sys tematisch werkt aan de verwezen lijking van haar veiligheidspro gramma in Oost-Europa en zij aar zelt niet, haar toevlucht te nemen tot de meest brutale methoden. I^et Zweedse opperbevel acht een alge meen conflict niet op handen maar meent dat de mogelijkheid niet is uitgesloten dat de Sovjet-Unie haar toevlucht neemt tot partieel optre den, waaraan geen risico van een grote oorlog vastzit. Lewis' mijnwerkers staken Ongeveer de helft van de 400.000 arbeiders die werkzaam zyn in de Amerikaanse vetkoolindustrie zyn In staking. Hun leider, John Lewis, heeft 'n eis gesteld voor een ouder domspensioen van honderd dollar per maand. De stilgelegde mijnen zijn ver spreid over elf staten. Tal van deze mgnen leveren de gehele productie aan de staalindustrie. Volgens schat tingen is er in Amerika voor vier dagen vetkool voor huiselijk ge bruikaanwezig en voor 34 dagen voor industrieel gebruik. Staat van beleg in Costa Rica In Costa Rica is volgens in New York ontvangen berichten een zware strijd aan de gang tussen regeringstroepen en rebellen. Er is enige dagen geleden een rechtse revolutie uitgebroken die zich snel uitbreidde. Thans is de staat van beleg afgekondigd. Regeringstroe pen hebben alle wegen naar de hoofdstad San José opgeblazen. Scheepsramp bij IJsland Veertien man omgekomen Veertien leden der bemanning van de trawler „Epine" uit Huil zijn omgekomen bij dc stranding van het schip op klippen aan de Westkust van IJsland. Vier man zijn gered van de kust uit. Eén spoelde leven I aan. Tot dusver zijn drie lichamen aange spoeld. De geredden maken het redelijk wel. Na een voorspoedige vlucht zette Prins Bern hard zijn toestel Zondag middag j l. neer op het vliegveld te Ston in Zwitserland. De prinsesjes Beatctx en Irene laten zich met stralen de gezichten fotograferen. Zij gaan een heerlijke vacantie tegemoet in de sneeuw van Zcrmatt, waaraan het prinselijke gezin zulke mooie herinne ringen heeft. In Buckingham Palace wordt gestaakt Buckingham Palace is vandaag van warm water, centrale verwar ming en lift verstoken, daar het technisch personeel, dat de clectn- sche installaties in het paleis be dient, met een eis tot loonsverho ging in staking is gegaan Dit voor beeld is gevolgd door het overeen komstige personeel v.an de beide parlementsgebouwen en het minis terie van oorlog, dat eveneens in rijksdienst is. De koning en de ko ningin hebben het weekend op Windsor Castle doorgebracht, doch worden in de loop van de dag op Buckingham Palace terug ver wacht. Frans stakingsgevaar schijnt bezworen De 48-urige staking in de kolen mijnen van Noord-Frankrijk heeft niet, zoals werd gevreesd, tot een voortgezette staking geleid. Zaterdag staakten dertigduizend mijnwerkers, maar de meesten zijn Maandag weer aan het werk ge gaan. Slechts twee- tot drieduizend arbeiders kwamen niet op het werk. Vliegramp in Alaska eist 30 doden Een. vliegtuig uit Sjanghai is in Alaska tegen een berg gevlogen. Aan boord bevonden zich behalve de uit 6 koppen bestaande beman ning 24 passagiers, zo wordt van officiële zijde medegedeeld. Daar na is het toestel hog ongeveer twee en een half ^duizend meter omlaag gestort. Reddingswerkzaamheden zijn onmogelijk en men moet'aan nemen, dat alle inzittenden gedood zijn. Het wrak is inmiddels reeds waargenomen. Slechts één partij in Sovjetzone? In de Sovjetzonc van Duitsland dringen volgens een liberaal Ber- lijns blad de Russische autoriteiten aan op een fusie van de christelijk- democratische, dc sociaaldemocra tische en de eenheids-partij. De naam van de aldus tot stand ge komen nieuwe partij zou „partij van nationale eenheid" zijn en als datum zouden de Russische autori teiten 18 Maart de geschiktste achten, omdat de honderste ver jaardag van de revolutie van 1848 wordt gevierd.Wel is dit bericht Maandag tegengesproken door dig nitarissen van de drie politieke partijen, maar er wordt niettemin veel aandacht geschonken aan de merkbare versterking der een heidsparelen, die men als inleiding beschouwt tot de verkiezingen die in het najaar moeten worden ge houden Tekenend voor de cam pagne die de Russen in Berlijn voeren is voorts nog een bericht in de Berliner Zeitung, een door de Sovjetautoriteiten gecontroleerd blad, dat het „onvermijdelijk te rugtrekken" in de nabije toekomst voorspelt van de Westerse mogend heden uit Berlijn. In dit bericht vorden de Duitse politici die de Westerse mogendheden als „agen ten gediend hebben, bedreigd. In Batenburg, het rustige stadje aan de Maas, is de rust wreed verstoord door een tot nu toe on bekend gebleven dier, waarschijn lijk een wolf! Talrijke schapen en zelfs een éénjarig rund zijn gedood en sporen en wüze van slachten hebben het vermoeden gevestigd, dat een of meer wolven de daders moeten zijn. Onder leiding van de burge meester van Batenburg en de groepscommandant der rijkspolitie te Wijchen werd Zondag een klop jacht georganiseerd. Echter zonder resultaat. Belanghebbenden wa ken des nachts, toch telkens wor den óp andere plaatsen dieren ge dood, kadavers van vorige nachten verder verscheurd en weggesleept. Bij de bevolking van het stadje heerst een ware angststemming en het ingeschaarde vee is weer naar binnen gehaald. Bende kanaalpiraten opgerold Gewapende Duitse politie in ri- vler-snelboten, heeft een einde ge maakt aan de activiteit van een grote bende „Kanaalpiratcn". die meer dan een jaar Duisburg, de grootste Europese haven voor de binnenvaart, heeft geterroriseerd en geplunderd. De politie te Duisburg heeft be kend gemaakt, dat het laatste lid van de bende, die ongeveer 150 le den telde, is gearresteerd. Tot deze bende behoorde^ twee Nederlan ders. De strijd tussen de politie en de gangsters in het ingewikkelde net werk van kanalen, heeft een jaar geduurd en werd gekenmerkt door verscheidene gevechten met vuur wapens. De politie deelde mede, dat zij nog gereed is gekomen met het opmaken van de inventaris van de „ongelooflijke hoeveelheid der door de bende gestolen goederen." Het grootste gedeelte van de bende zal over enkele weken te rechtstaan. door mr. dr. A. A. van Rhijn De gebeurtenissen in de wereld volgen elkaar met verbijsterde snel heid op. Het feit. dat Tsjecho-Slo- wakije thans ook van de demo cratie in dc dictatuur is vervallen, heeft velen in ons land diep ge schokt. Daarvoor is alle reden. Tsjecho-Slowakye was een bolwerk der democratie. Het feit, dat de communistische vloed uit het Oos ten in staat is geweest ook dit bolwerk weg te spoelen, doet de be angstigende vraag rijzen wat het einde van dit alles zal zijn. Het Nederlandse volk wil in over grote meerderheid dc dehiocratie trouw blijven. Dat staat wel vast Daarvoor is evenwel nodig ons tel kens opnieuw op de betekenis der democratie te bezinnen. Om de democratie te verdedigen, moet zy strijdbaar zijn. De beste verdedi ging is ook higr de aanval. Daarom moet zij in het offensief gaan en duidelijk doen uitkomen het vol strekt verwerpelijke van iedere dictatuur. Wij willen daartoe op drie punten wijzen. Waarde der persoonlijkheid De dictatuur knevelt de mens in allerlei vormen. Geestelijk wordt hij mishandeld, omdat hem de gele genheid wordt ontnomen om zich in vrijheid aan wetenschap, cultuur, arbeid en ontspanning te wjjden. Hij heeft in dit alles te doen wat de dictator zegt. En wie niet blin delings gehoorzaamt wordt langs de weg van het concentratiekamp tot gewilligheid gebracht. Wat dat betreft verschillen de methoden van het communisme ln wezen niet van die van het nationaal-socia- lisme. Wij hebben gedurende de oorlog ervaren wat dat betekent. De democraat richt tegen dit alles zijn vlammend protest. Want hy ziet de menselijke persoonlijk heid door de dictatuur vertrapt. En hij pleit juist voor de ontwikkeling en de ontplooiing van de mens in^ de vele vormen, waarin deze moge lijk is. Voor de Christen geldt hier de opvatting, die nog dieper graaft, n.l. dat de mens in gehoorzaamheid aan God heeft te leven. Hij eist Marshall: Steunt Griekenland'' Dollarsteun voor Italië afhankelijk van uitslag der verkiezingen Generaal Marshall, <le Amerikaanse minister van buitenlandse zaken, beeft gisteren 4 oor de Senaatscommissie voor buitenlandse zaken een twee uren lange toelichting gegeven op Trumans^ verzoek, de hulp aan Griekenland aan te vullen tot een bedrag \an 275 milliocn dollar. „Het stopzetten van de Amerikaanse hulp aan Griekenland zou zeer snel tra gische gevolgen hebben, en deze zouden niet alleen tot Griekenland be perkt blyven betoogde Marshall. De toestand van thans is veel dreigender dan die van een jaar ge leden. Door intimidatie, fraude en terreur is een communistisch regi- me opgedrongen aan Tsjechoslowa- kije en Hongarije. Andere Europese volken staan voor een soortgelijke dreiging, om tegen hun wil ln de communistische invloedssfeer te worden getrokken, besloot de minis ter Michael McDermott, een woord voerder van het Amerikaanse de partement van buitenlandse zaken, heeft gezegd, dat de Amerikaanse hulpverlening aan Italië afhangt van de uitslag der verkiezingen die in dat land in April zullen worden gehouden. Winnen de communisten, dan zal verdere economische hulp van Amerika waarschijnlijk achter wege blijven. De Italiaanse socialisten van Nen- ni, die evenals de communisten in hun land gekant zijn tegen de Marshallhulp, hebben evenwel een uitnodiging aanvaard om deel te nemen aan een socialistische confe rentie over Europa's herstel, die eind deze week te Londen zal wor- TRUMAN SPREEKT Tegen morgen zijn de beide Huizen van het Amerikaanse Congres in gemeenschappelijke zitting bijeengeroepen. Presi dent Truman zal dan een uit eenzetting geven van de huidi ge internationale crisis. De re de van de president wordt van het hoogste belang geacht. den gehouden. Naar deze conferen tie komen ook afgevaardigden van de Lista dcll'UnitA, waaronder ook de socialisten van Saragat behoren, die gunstig staan tegenover het plan Marshall. DEMOBILISATIE IN SOVJETLEGER In Moskou is gisteravond bekend gemaakt, dat de laatste van dc oude lichtingen in het Rode Leger tegen het einde van Maart gedemobili seerd zullen zijn. Het legcrcontin- gent zal dan in hoofdzaak bestaan uit twee lichtingen, nl. zij die in 1926 en 1927 geboren zijn. Sergeant Van Doorn? Ik Di' is de wegenwacht van de Engelse Automobile Association, die experimen teert met nieuwe motor „driewielers" J}*-/ben kapitein De Jong. Gaat U zitten". Sergeant Van Doorn, een rij zige, bruin-verbrande reus, neemt een stoel en zoekt, tegen over het bureau van kapitein C. W. de Jong, een plaats voor zijn lange benen. Hij kijkt eens rond in de kamer van de Utrechtse Sociale Dienst van het departe ment van Oorlog. Geen rijkge- meubileerd bureau van een nuchtere ambtenaar, maar de werkkamer van een warm-voe- lend militair, die zich als zeer belangrijk onderdeel van zijn taak bezig houdt met het in schakelen van demobiliserende soldaten in het arbeidsproces. Kapitein De Jong zoekt even in het dossier van zijn bezoeker, dan richt hij zich met een lachend ge zicht tot hem: „En, sergeajit. hoe bevalt het U in ons land? Geen moeilijkheden?" „Geen moeilijkheden, kapit-An. Ik heb echter wel de indruk dat het ine hier een beetje te nauw is ge- v orden. Ik blijf hier niet Ai een betrekking, sergeant?" „Ik heb gesolliciteerd bij de BT M,. maar ik vrees dat ik niet dade- ijk kans heb naar Indonesië of de est uitgezonden te worden, om dat ik technisch niet geschoold ben. Kantoorbediende geweest". „Dan zoudt U misschien in aan merking kunnen komen voor een scholingscursus in- een Ryksrvak- school. U weet. dat U dan loonder vingsvergoeding kunt kr\jgen." Ja, dat weet sergeant Van Doorn en kapitein De Jong belooft hem dat hij trachten wil alles voor hem voor elkaar te krijgen. Dergelijke gesprekken voert ka pitein De Jong, hoofd van de Utrechtse Sociale Dienst van het departement van Oorlog, iedere dag bij tientallen Demobilisanten uit Indonesië en ons land bespreken met hem hun moeilijkheden, hun kansen, hun wensen. Velen van hen, vooral de Oorlogsvrijwilligers, heb ben twee en een half jaar 's lands wapenrok gedragen, nu komen zij thuis en willen weer aan het werk. Er zijn er bij. die vrijwel dadelijk een baan kunnen krijgen: prima geschoolde arbeiders, jonge man nen met een uitstekende opleiding Velen echter staan voor grote moeilijkheden: de oorlogstijd bood hun weinig gelegenheid een vak te leren, anderen zijn de routine kwijt, weer anderen vinden hun plaats bij de oude werkgever bezet. Maar daar is de Sociale Dienst van het Ministerie, welke in alle steden, waar de afdelingen geves tigd zijn, zeer nauw contact onder houdt met de Gewestelijke Arbeids- bureaux en de demobilisatiecommis- sies die van particuliere zijde zijn gesticht we schreven hier on langs reeds over. Hij zoekt en speurt, knoopt connecties aan met werkgevers en overheidsinstanties, stuurt de jongens, die nog geen baan hebben, daar heen. Maar het komt ook voor. dat de afzwaaiende soldaten niet precies weten wat zij willen: dan stuurt de dienst hen naar Ede, waar zij getest worden bij de Psychologische Dienst. De bureaux krijgen een rapportje en in overleg met de jongens zelf zoekt hij een baan-met-vooruitzichten (in dien mogelijk). Bezoek aan de bureaux is niet verplicht: „Als de knapen zelf hun matten kunnen rollen hebben wij, en zij. weer zorg minder", glimlacht kapitein De Jong. In het algemeen weten wij van te voren al hoe zij er voor staan. In Indonesië moeten de jongens al een uitvoerige staat van inlichtingen invullen. Wij kra gen die stukken in handen, maken alles dan reeds zo veel mogelijk ln orde, zorgen dat er thuis zo weinig mogelijk moeilijkheden zjjn, praten met de vroegere patroons alles natuurlijk in nauwe samenwerking met de G.A.B -s en de comité's." Bij debarkatie reeds ontvangen de soldaten een pakket, waarin zij vin den: 190 textielpunten, voorrang bonnen voor een costuum en een jas. twee stel ondergoed, een schoe nenbon, f 100.premie en f 70. voor een pak. Voor zij zich aan het demobilisatie-centrum „Het Bosch kamp" in Huis ter Heide melden moeten zij een costuum hebben ge kocht want dan moeten zij hun militaire kleding inleveren. Konden zij in een klerenzaak „thuis" nog geen keus maken, dan stuurt men ze cito-cito naar het kledingmaga zijn „De Dom" in Utrecht, waar zij een pakje kunnen uitzoeken. Voorzover mogelijk is dan verder alles voor hen gereed: indien nodig een wachtgeldregeling, een toelage If 10.voor Iedere maand, die zij in de overzeese gebiedsdelen ver keerden). bijdragen voor voortge zette studie enz Maar er zyn bijzondere moeilijk heden: wat moet kapitein De Jong nu precies aanvangen met een jon ge boerenzoon, die naar Frankrijk emigreert en daar eerst twee maan den moet volontairen om vertrouwd te raken met de machines? Twee maanden niets verdienen, twee maanden toch hoge kosten en geen deviezen! Wat gedaan kan worden doet kapitein De Jong: hij belooft de jongeman een brief te schrijven, waarmee deze naar de Nederlandse Bank kan stappen. En het zou toch wel heel erg vreemd zijn als men daar niet deze boeren zoon zo.veel mogelijk ter wille zou zijn. Want deze soldaten, die op nieuw hun plaats in de burger-sa menleving moeten zoeken, mogen wij toch niet in de steek laten daarom voor zich op het recht om God te dienen naar de eis van zijn geweten. Humanisten cn Christe nen kunnen dus in de verdediging van dc democratie hand in hand gaan. Het is ook nodig, dat zij samenwerken, want dc afweer van het gevaar der communistische dic tatuur vraagt een verenigde krachtsinspanning van allen, die op geestelijke gronden de dictatuur verwerpen cn voor de democratie willen strijden. Staatkundige democratie In een dictatuur bepaalt dc dic tator het staatkundig beleid. Het volk wordt als onmondig be schouwd. Hei verkeert in een toe stand van politieke slavernij. Men late zich hierbij niet verblinden door listige methoden, welke de dictatuur toepast om naar buiten de indruk te vestigen, dat de weg der democratie nog wordt gevolgd. Formeel gesproken is Hitier destijds op regelmatige weg aan het bewind gekomen. De omwente ling in Tsjecho-Slowakije is for meel ook zonder revolutie tot stand gebracht. Maar de vorm is hier schijn en alleen het wezen biedt de werkelijkheid. Het volk heeft in beide gevallen onvoorwaar delijk en volkomen afstand moeten doen van het recht om de richting van het staatkundig beleid te be palen. De waarde der democratie schuilt juist hierin, dat niet de dictator, maar het volk over de staatkun dige koers des lands beslist. Wan neer wij straks in Juli in Neder land opnieuw verkiezingen hebben, dan is dat om het volk opnieuw do gelegenheid te geven zich over het Regeringsbeleid uit te spreken. Het Nederlandse volk is een mondig volk. Dat wil natuurlijk niet zeg gen, dat iedere Nederlander, stuk voor stuk, de wil en de kennis heeft om de vele staatkundige problemen van de dag te kunnen beoordelen. Maar het betekent wel. dat b(j do verkiezingen aan een uitspraak van het Nederlandse volk beslissende betekenis omtrent het toekomstig Regeringsbeleid kan en moet wor den toegekend. Dit voorrecht mo gen wij ons als mondig volk door een dictator nooit laten ontroven. Maatschappelijke democratie Naast de staatkundige democra tie staat de maatschappelijke demo cratic. Hierbij denken wij dan in het bijzonder aan hot economische en het sociale terrein. De dictatuur gebruikt zowel de werkgever als de arbeider voor het doel. dat de dic tator uit eigen aandrift nastreeft. Zij zijn slechts de pionnen in zijn handen en wee hem die medewer king weigert! De democraat streeft hier naar geheel andere idealen. Zijn verlan gen gaat uit naar bedrijfsdemocra- tie. In de bedrijfsdcmocratie wordt aan de vertegenwoordigers van werkgevers en arbeiders, onder toezicht van de Overheid, een ruime mogelijkheid gelaten om de eigen zaken in eigen kring te regelen. Hier geen centralisatie van de alleenheerser «ian de top, maar decentralisatie en ver antwoordelijkheid der bedr ij fsge noten voor wat er in de betrokken bedrijfstak ge beurt. Een goede bedrijfsdcmocra tie ziet niet alleen naar de bedrijfs tak, maar ook naar iedere onderne ming van die bedrijfstak. Ook hier heeft de democratie een eigen op lossing. Het doel moet zijn om de arbeiders het gevoel bij te brengen, dat zjj niet zijn een kloin radertje in de grote economische machine, maar mannen met verantwoorde lijkheid voor de hun toevertrouwde taak. In dit licht moet ook worden bezien hot wetsontwerp op de On dernemingsraden. dat enige maan den geleden is gepubliceerd en in ruime mate de aandacht heeft ge trokken. Zo opent de democratie een per spectief van hogere geestelijke cul tuur en maatschappelijke gerech tigheid. De dictatuur daarentegen leidt naar het knekelhuis. Moge de val van Tsjecho-Slowakije het Ne derlandse volk met enthousiasme bezielen in de strijd voor de demo cratie. USA steunen klacht van Chili in de Raad De Verenigde Staten zullen waar schijnlijk hun steun geven aan de Chileense klacht over de staats greep in Tsjechoslowakije, wanneer beraadslaagd wordt of dc* klacht in behandeling zal orden genomen. Voor een debat zijn zeven van de elf stemmen in de Veiligheidsraad vereist. Men mag verwachten dat zes landen zich bij het Amerikaanse standpunt zullen aansluiten. Washington schijnt de Chileense klacht in de eerste plaats te willen benutten om de westelyke landen m de gelegenheid te stellen hun me ning over de Russische taktiek le zeggen. Dit wil uiteraard nog niet zeggen dat de U.S.A. zich reeds aan een bepaalde gedragslijn voor het debat hebben gebonden Overigens zal het debat wel tot één zitting beperkt blijven, want men mag verwachten dat Gromyko zijn veto zal uitspreken over het voornemen de klacht op de agenda te zetten. Als opvolger van Papanek. de Tsjechoslowaaksc vertegenwoordi ger bij de U.N.O., die van zijn func tie ontheven is, maar dit besluit van de nieuwe Praagse regering niet erkent, is Wladinur Houdek be noemd. Weerbericht ENKELE BUITJES Weersverwachting tot Woensdag avond Wisselend bewolkt met enkele ver spreide buitjes Matige tot krachtigo wind tussen West en Noord-West. Vooral des nachts kouder. 17 Maart: Zon op 6 51. onder 18.47. Maan op 9.20, onder 1.40.

Historische kranten - Archief Eemland

Dagblad voor Amersfoort | 1948 | | pagina 1